BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Miền Bắc 60 KỲ ĐẾN NGÀY 03/12/2020

xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
03
/
12
02
/
12
01
/
12
30
/
11
29
/
11
28
/
11
27
/
11
26
/
11
25
/
11
24
/
11
23
/
11
22
/
11
21
/
11
20
/
11
19
/
11
18
/
11
17
/
11
16
/
11
15
/
11
14
/
11
13
/
11
12
/
11
11
/
11
10
/
11
09
/
11
08
/
11
07
/
11
06
/
11
05
/
11
04
/
11
03
/
11
02
/
11
01
/
11
31
/
10
30
/
10
29
/
10
28
/
10
27
/
10
26
/
10
25
/
10
24
/
10
23
/
10
22
/
10
21
/
10
20
/
10
19
/
10
18
/
10
17
/
10
16
/
10
15
/
10
14
/
10
13
/
10
12
/
10
11
/
10
10
/
10
09
/
10
08
/
10
07
/
10
06
/
10
05
/
10
Ngày
/
Tháng
00 15     1           1   1 1                                     1                     1 1   1   2 2 1 1       1             00
01 19       1           1 1                   2           1 1   1     1   1   1   1           1     1 1           1 2 1       01
02 18             1   1 1           1   1 1   1   1                 1 1       1         1   1       1   1   1     1 1         02
03 10             1     1       1                 1   1                                     1             1   1   1     1     03
04 26   1   1                     1         1 1   1 1   1 1 1     1           1 1 1       2     1     2   1 1 1 1   1 1     1 04
05 19         2   1   1 1         2 2 1         1             1                 1   1   2               1 1   1               05
06 17 1         1       3 1 1   1   1       1                           1   1       1 1   1                           1   1   06
07 12     1                 2 1   1             1           1         1     1 1     1           1                             07
08 22 1   1 1   2 1 2 1                   1           1   1               1       2     1 1     1 1   2         1             08
09 17     1   1 1         1                 1           1           3         1       1         1   1     1     1   1   1     09
10 14   1                       1     1 1           1       1 1         1     1               2       1       2               10
11 17 3   1   1 1                                 1     1     1 1             1 1 1         1       1           2             11
12 22 1 1 1         1           2   1     1 2           1 1       2         1       1             1     2     1 1       1     12
13 20   1 1 1     1             1           1   2                   1   1   1 1 1 1               1 1   1 1         1       1 13
14 12   1           1                         1   1     1                                           1 1   1 1 1   1 1         14
15 15       1       1                       1           1         1     1   1             1 2           1               3   1 15
16 19           1                 1 1         1 1         1   2         1     2           3 1         1   2 1                 16
17 13 1 1     1               2   1               1       1   1 1                             1       1   1                   17
18 19         1   1     1   1   1     1   1         2           1 1                           1 2   2   1     1 1             18
19 16   1 1 1     1       1   1           1                                     1 1             1 1       1       2   1 1     19
20 17 1 2         1     1         1 1   1       1   1                     2                     1           1 1 1       1     20
21 13 1                                 1             1 2       1         2                         1 2             1 1       21
22 13         1             2         1   1 2 1                                         1               1   1       1       1 22
23 13   1   1   1         1 1           1 1                                                   1 1           1     1         2 23
24 14 1 1     1                 1       1             2           1               1   1 2                   1         1       24
25 19       1   1     1   1           1 1                     1 1                       1   1 2 1         1     1 1 1 2       25
26 24         1   1                   3   1       1     1 1 2         1   1           1 1     1   1     1 2     1     1     2 26
27 18     1 1             1           1 1       2       1   1     1 2       1   1           1     1       1               1   27
28 13 1           1     1   1           1               1                 1     1     1 1       1       1     1               28
29 9                                 2           1     1                                           1   1         1       1 1 29
30 20         1 1                   2   1 1   2 1 1         1 1   1         1     1 1         1             1         1 1     30
31 12       1                   1             1       1                 1 1     1       1 1           1       1           1   31
32 14   1 1           1         2     1                   1 1 1   1     1               1 1       1                           32
33 12   1       1 1           1                     1   1             1 1                           1   1     1     1         33
34 13                         1   1                           1   2       1   1 1 1 1           1       2                     34
35 18                 1 1         1   1 1           1           1     1 2                 1     1   1     1 1 1 1         1   35
36 14     2           1   1     1         1                     1           1   1 1 2         1                         1     36
37 13                 1           1         1     1   1 1         1                   1   1   2                 1     1       37
38 22   1               1           1         1         1       1 1   1       1 1   1     1         2     1 2 1     2   1 1   38
39 13         1       1       1                 2         1                 2       2         1                 1       1     39
40 20                     1             1 2 1   1 2   1       1     1         1         1 2           1 1     1     1     1   40
41 15       1           2     1   1 1             1   1           1             1         1           1             1 1 1     41
42 22 1         1 1 1 1     1             1   1 1 2 1             1     1   1 1     1             1       1   1     1       1 42
43 10     1               1         1   1       1         1 1                               1         1           1           43
44 12           1   1                   1               1 1 1 1                         1       1                       1   2 44
45 18       1       1   2 1   1             1 1   1   1       1   1     1   1   1                   1                       2 45
46 17       1 1     1                 1 1   1               1     1       1 1   1 2             1 1             1     1       46
47 17 2 1       1         1   1               1   1 1 1 1                             1         1       1           3         47
48 25 1     1         1   1   2 1           1         1   1   2     2 1 1   1 1     1 1   1         1             2       1   48
49 19     2 1 2   1         1       1     1   1   2                 1   2                   1       1       1   1             49
50 10     2                           1                   1     1                 1                   1 1 1               1   50
51 15                   1                   1   1   1   1       1                   3       1     1 1   1   1             1   51
52 9 1     1 1   1       1 1                                           1                         2                           52
53 17             1           1 1         1       1             3     1 1         1         1 1                     1   1 2   53
54 16         2     1 1               1 1 1   1 1                   1       1     1     1   1     1                       1   54
55 11 1       1 1       1   1   1       1                                 1 1       1 1                                       55
56 19       1 2   1 2       1   1   1             1     1 1     1     1             1             1     1   1   1             56
57 21 1 1       1     1     1   1         1     1       1       1 1       1     1     1     1 1       1 1         1       2   57
58 16   1 2         1     1       2 1               1 1   1               1 1 1             1                 1               58
59 11           1                       1     1     1 1     1         1       1   1   1                           1           59
60 15               1   1           1   1             1         1       2   1             1       1     1 1 1   1             60
61 15                 1   1   1         1                 1         1   1       1     3 1   1         1     1                 61
62 16     1         1         1   1   1   1         2 1                 1                   1     1   1   2             1     62
63 15   1           1             1               1       2         1 1   1 1     1   1 1                   1       1         63
64 21 1     1   2       1         1 1 1     2 1   1 1       1                 1         1   1 2 1     1                       64
65 15   1 1             1   1                               1         1   1     1       1                     2 2       1 1   65
66 13             1 1                             1     1         1   1   1                       1         1   1 1 1       1 66
67 18           1 1         2 1   1 1       1   1         1   2                                 2 1     1               1 1   67
68 15     1           1       1     2     1             1   2       1 1         1     1                         1     1       68
69 18         1   3   1               1             2 1       1   1 1     1     1   1               2                 1       69
70 17           1   1       1             1 1         1   1     1 1 1                   1   3 1     1                   1     70
71 22   1 1         1   1   1       1       1   1 1 1       2                       1 1 1                     2   2 1     1 1 71
72 15         1       1                         1     1     3   1   1             1       1 1 1                 1 1           72
73 14             1       1     1 1           1 1   2 1             1 1                                         2     1       73
74 10   1   1           1 1                         1           1     1 2                                         1           74
75 12               1 1         1     1                                   1     1 1               1         1 1       1 1     75
76 17 1                   1 1     1         1                     1         1 1               1 1         1   1       3   1 1 76
77 13           1         2           1     1   1       1             1             1           1                 2         1 77
78 14   2                 2         1 1               1               1   1               1         1       1   1           1 78
79 18                 1       1         1     1                     1     1     2     1 2 1 1       1   2             1     1 79
80 13     1                   1 1               1   1     1   1   1         1 1       2                 1                     80
81 21       1     1   1     1   1           1                   1 1       3 1   1 2       1   1 1         1 1             1   81
82 13   1     1               1             1         1               1     1 2     1 1                   1       1           82
83 16               1   1   1             1 1             1     1   1 1   1   1     1           1 1               1       1   83
84 20     1 2   1     1       1             1                 1     1       1     1   2   1       1         1 1   1     2     84
85 21 2     1 1   1   1       1       1       2         1   1               1 1 1     1       1       1 1                 1 1 85
86 18             1 1       1   1 1   2 1 1     1   1 1     1   1                 1 1                             1       1   86
87 20   2   1                 2 1       1 1   1         1 2   1         1             1     1         1     1       1       1 87
88 18         1     2             1 1   1     1 1         1     1   1 1 2     1                 1     1             1         88
89 12       1                                 1       1   1   1       1     1                               1         2 1 1   89
90 17           1     1 1     1 1   1                               1 1   1 1     2   1     1   1                     1 1     90
91 16                     1 1 1   1 1     1       1     1       1               1               1 1       1           1     2 91
92 21           1   2 2 1         1                 1             1 1           1 1   1 1     1   2 1                 1   1 1 92
93 12     1               1     1     1   1           1     1         2                                           1     1 1   93
94 18                                   1 1     1   1       1         1 1     1     2         1   1         1   1     1 1   2 94
95 19 2           1               1       1       1       1   2           1   1 1       1 1     1     1   1 1 1               95
96 24 1 1     1 2   1   1   1   1 1 1   1   1 2     1   1                                 2 1             1   2     1         96
97 13 2       1       1       1 1 1                 1           1   1                         1     1 1                       97
98 14       1     1       1       1             1     1       2 1                   1   1             1           1     1     98
99 15     1 1   1           1       1 1 1             1     1 1   1 1                       1                       1     1   99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
03
/
12
02
/
12
01
/
12
30
/
11
29
/
11
28
/
11
27
/
11
26
/
11
25
/
11
24
/
11
23
/
11
22
/
11
21
/
11
20
/
11
19
/
11
18
/
11
17
/
11
16
/
11
15
/
11
14
/
11
13
/
11
12
/
11
11
/
11
10
/
11
09
/
11
08
/
11
07
/
11
06
/
11
05
/
11
04
/
11
03
/
11
02
/
11
01
/
11
31
/
10
30
/
10
29
/
10
28
/
10
27
/
10
26
/
10
25
/
10
24
/
10
23
/
10
22
/
10
21
/
10
20
/
10
19
/
10
18
/
10
17
/
10
16
/
10
15
/
10
14
/
10
13
/
10
12
/
10
11
/
10
10
/
10
09
/
10
08
/
10
07
/
10
06
/
10
05
/
10
Ngày
/
Tháng