BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Miền Bắc 60 KỲ ĐẾN NGÀY 19/05/2024

xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
19
/
05
18
/
05
17
/
05
16
/
05
15
/
05
14
/
05
13
/
05
12
/
05
11
/
05
10
/
05
09
/
05
08
/
05
07
/
05
06
/
05
05
/
05
04
/
05
03
/
05
02
/
05
01
/
05
30
/
04
29
/
04
28
/
04
27
/
04
26
/
04
25
/
04
24
/
04
23
/
04
22
/
04
21
/
04
20
/
04
19
/
04
18
/
04
17
/
04
16
/
04
15
/
04
14
/
04
13
/
04
12
/
04
11
/
04
10
/
04
09
/
04
08
/
04
07
/
04
06
/
04
05
/
04
04
/
04
03
/
04
02
/
04
01
/
04
31
/
03
30
/
03
29
/
03
28
/
03
27
/
03
26
/
03
25
/
03
24
/
03
23
/
03
22
/
03
21
/
03
Ngày
/
Tháng
00 17       1     1   2         1     2     1         1     1         1   1 1             1                 1 1         1     00
01 12                     1   1 1       1       1       1 1                 1               1   1                       1   1 01
02 16 1           1   2                     1 1 1 1 1                               1               1 1 1       1   1     1   02
03 17           1               1   1         2       1       1       1   1   1             1   1       2     1       1   1   03
04 9   2                     1               1                     1   1 1             1                         1           04
05 15 1 1           1             1       1                     1   1     1             1   1 1     1 1     1         1       05
06 13       2     1 1 1                                   1 1     1   1                       1   1 1 1                       06
07 11   1         1         1             1               1                             1     1               1 1 1         1 07
08 9               1                         1       1   1 1                       1       1                     1     1     08
09 18   1   1 1             1                                 1     1       1     1               3 1 1 1 1           1 2     09
10 24 1   1   1 1         1 2       1       1       1   1         1     2     1 1 1   3       2   1   1                       10
11 16     2                     1     1     2     1           1                               1 1 1     1 1 1   1   1         11
12 15         2           1         1       1 1     1                   1     1     1       1         2               1 1     12
13 15           1 1                   1               1                   1     1   1 1 1 1   1               1     1 1     1 13
14 9           1       1 1                                 1     1                                 1           1   1   1     14
15 16                   2         1                       1   1     1       1 1         2     1   1           1   2   1       15
16 16         1 1                                 1       2       1 1   2   1   2     1 1                       1       1     16
17 16   1     1               2     1                     1     1     1 1             1   1       1     1 1 1     1           17
18 20   1       1             1       1 1 1   1   1 1     1           1 1   2             1   1             1   2           1 18
19 16   1         1 1   1   1       1       1     1 1             2                           2                   2 1         19
20 18             1 1             1 1   1           1           1             3         1   1             2       1     1   2 20
21 17         1     1 1               1 1     1   1         1               1   1   1       1                     1 1   1 2   21
22 27   4                   2 1 1 1                   1 1 1 1 1 2 1       1 1   1   2   1         1                 1   1 1   22
23 10     1                             1   1         1     1     1                         1 1           1               1   23
24 15 1     1               1   1       1   1           1         1     1           1 2   2       1                           24
25 22 1 1   2 1 1       1 1 1       1   1       2 1         1 1           1               1   1                 1   1       1 25
26 18         1 1 1   1     1                           1 1   1   1 1     1           1                 1 1   2             2 26
27 17             1               2       1     1 1                   1         3     1   1             1   1           1 2   27
28 20           1       1     1     1       1 1         1 1           1       1   2             2   1   2     1 1 1           28
29 12         1             1           1                       1     1   2                         1     1 1   1     1       29
30 19       1 1     1 1 1 1   1   1 1     1   1   1 1 2       1               1       1                                 1     30
31 10     1   1 1                     1   1                 1                                   1         2 1                 31
32 21     1           1         2   1   1 1   1               1   1                     2 1 1     2     1         1   1 2     32
33 18 1       1     1               1 1   1               1     2     1 1 1       1           1       1   1           1     1 33
34 10   1   1   1         1     1       1                             1   1               1   1                               34
35 16 1           1         1             1 1   1 1 1                       1 1   1                 1   1 1         1 1       35
36 11         1         1         1     1             1     1 1     1           1 1 1                                         36
37 11             1                     1     1     1       1       1     1     1         1                       1 1         37
38 14     1 1   1   1                                     1       1                 1             2   2         1   1       1 38
39 15 2 1                     1         1 1                   1                     1     1       2               1 1 1     1 39
40 19     1   1   1 1   1     1         1     1 1                     2           1             2         1       1 1   1 1   40
41 16     1               1   1 1                       1 1         1 2       1       1                   2 2         1       41
42 18       1                               1 1   1                     1   1     2         1   2     1           1 3 1 1     42
43 11 1                     1         1   1       1         1 1   1 1                       1                               1 43
44 11       2     1       1     1                       1           1               1     1               1   1               44
45 16     2     2     1   1     1 1 1 1       1 1                 1                 1                 1         1             45
46 10                 1               1   1     1                   2     1                 1           1           1         46
47 13   1           1       1               1     1     1             1         1   1   2               1   1                 47
48 12 1     1   2                             1   1             1         1 1               1       1                 1       48
49 20     1       1       1   1         1       1 1 1             1       1   1           1 2 1   1 1       1       1       1 49
50 16                 1       1     1                 1 1             1 1   1   1 1     1 1 1                 1       1 1     50
51 10       1       1                               1       1   1   1   1 1       1                                     1     51
52 26       1 2     1 1 1   1     2       1 1           1 1         1   1   1 1   1 1           1     1   1 1 1       1     1 52
53 11   1     1           1   1             1           1   1           1         1 1                       1                 53
54 17     2                       1         2           2       1   1 1   1                         2 1     1       1 1       54
55 10                   1 1         1           1                                   1 1 1           1           1       1     55
56 15                     1 2   2                 1         1     1           1   1                       1     1         2 1 56
57 26               1   1   1 1       2         1 1 1 1 1       1 2 1       1       1 1   1     1   2 1 1 2                   57
58 12           1         1 1 1 1   1                   1         1           1 1               1             1               58
59 20             1 1   1 1                 1 1     1         2   1             1       1   1         2 1       1 2       1   59
60 21             1       1   1           1   1 1 1 1 1 2       1     1               1 1                 1   1     1   2 1   60
61 24   1       1       1 1     1   1     1   1 1       1           1   1 1 1 1   1     2 1 1                 1     1 1 1     61
62 22 2   2       3 1   1 1         1                 2     1 1                     3 1             2       1                 62
63 18           1 1 1       1     1     2 1                 1   2       1         1     1             1     1             1 1 63
64 11   1     1       1 1                   1 1     1 1 1                     1                   1                           64
65 17   1   1   1 1 1                   2   1         1 1               1                 1   1 2   1     1                   65
66 15           1           1 1           1 1   1 1       1             1             1   1   1     1 1                     1 66
67 17     2       1     1       1 2 1   1           1   1                     1         1         1       1 2                 67
68 12 2   1 2             1       1                       1                           3                                     1 68
69 28 1 1             2 1       1   2 1                 1   2       1 1 1 1 1       1 2   2   1         1   1   1     1   1   69
70 16   1 1   1         2                         1           1   1         2   1   1         2               1     1         70
71 25     1             2 1     1               1 1   1   1   1   2   1 1   1               3     1     1         1   1   3   71
72 12       1 1   1                 1   1       1                       1       1         1   1     1     1                   72
73 16                     1 1 2   2             2                   1     1     1 1     1         1               1     1     73
74 16       1                       1   1     1 1   1             1   2               1   1             1       2     2       74
75 12               1   1       1   1         1 2             1               1     1     1                     1             75
76 11   1           1 1   1   2           2   1       1                                         1                             76
77 19 1               1   1         1 2   1   1     3 2   1   1     1 1                             1               1         77
78 12 1                           1   2             1 1                       1   1 1           2                 1           78
79 24                 1     1 1                 1   1       1   2         2         1   1         1   1 1   2 1 2       1 1 2 79
80 17 1 1 2     1   1 1                           1           2     1         1 1 1                 1 1           1           80
81 16           1     1 1       1           1         1   1             1 1 1     1               1 1   2         1           81
82 22   1   1       1 2         1 1   2   1 1 1     1   3   1           1                                     1   1     1 1   82
83 15             1               2   1     1                                 1 3       1   1       1 1 1     1               83
84 11                       1   1                           1 1     1     1           1                         1     1   1 1 84
85 11 1                               1             1       1   1 1             1         1                   2         1     85
86 18 1               1       1       1     1   1             1 1       1         1             1   1       1 1 2 1       1   86
87 12   1             1   1                 1                           1         1                 1   1   1   2           1 87
88 8         2     1   1                             1                           1             1       1                     88
89 24         1     1     1       1   1   2   1   1             2     2     2 1             1 1 2           1 1       1     1 89
90 24     2 1 1   2 1               1   1             1   1     2     1     1 2         1       1     1 1   1 1       1       90
91 19           1   1                   1     1   1       1   2     1   1       1             1 2   1   1     1           1 1 91
92 22 1     2                       1     1 1   1   2     2   2 1 2   1       1               1                   1 2         92
93 19       1                 1 1 1               1 1   1   2             1     1 3               1   2               1     1 93
94 11   1     1             1           1             1   1                 1   1       1         1       1                   94
95 21 1   1 1         1     1     2 1 1   1     1     1     2   1   1                 1     1     1           1           1   95
96 20 3         1 1     1       1 1             1                   1       2 1           1     1 1       1 1 1     1         96
97 14           1   1         1 1         1       1       1                         1     1   1       1         1     1   1   97
98 20 1       1         1 1 1 1 1     1   1           1             1     1           1 1   2                 1           2 1 98
99 18     1     1     1               1 2         1             2               1     1     1 1 1     1   1       1 1         99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
19
/
05
18
/
05
17
/
05
16
/
05
15
/
05
14
/
05
13
/
05
12
/
05
11
/
05
10
/
05
09
/
05
08
/
05
07
/
05
06
/
05
05
/
05
04
/
05
03
/
05
02
/
05
01
/
05
30
/
04
29
/
04
28
/
04
27
/
04
26
/
04
25
/
04
24
/
04
23
/
04
22
/
04
21
/
04
20
/
04
19
/
04
18
/
04
17
/
04
16
/
04
15
/
04
14
/
04
13
/
04
12
/
04
11
/
04
10
/
04
09
/
04
08
/
04
07
/
04
06
/
04
05
/
04
04
/
04
03
/
04
02
/
04
01
/
04
31
/
03
30
/
03
29
/
03
28
/
03
27
/
03
26
/
03
25
/
03
24
/
03
23
/
03
22
/
03
21
/
03
Ngày
/
Tháng