BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Miền Bắc 60 KỲ ĐẾN NGÀY 19/08/2018

xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
19
/
08
18
/
08
17
/
08
16
/
08
15
/
08
14
/
08
13
/
08
12
/
08
11
/
08
10
/
08
09
/
08
08
/
08
07
/
08
06
/
08
05
/
08
04
/
08
03
/
08
02
/
08
01
/
08
31
/
07
30
/
07
29
/
07
28
/
07
27
/
07
26
/
07
25
/
07
24
/
07
23
/
07
22
/
07
21
/
07
20
/
07
19
/
07
18
/
07
17
/
07
16
/
07
15
/
07
14
/
07
13
/
07
12
/
07
11
/
07
10
/
07
09
/
07
08
/
07
07
/
07
06
/
07
05
/
07
04
/
07
03
/
07
02
/
07
01
/
07
30
/
06
29
/
06
28
/
06
27
/
06
26
/
06
25
/
06
24
/
06
23
/
06
22
/
06
21
/
06
Ngày
/
Tháng
00 13       1 1   1 1       1                                                         1 1               2               2 1 1 00
01 18 1   1       2       1     1   1 1     1   1                     1         1 1                     1   1   2     1       01
02 23             2     1     1   1 1   1   1   1 1         1                   1   2       1 1 1 1   1     1 1 1   1         02
03 12 1                                     1               1 1   1   2   1               1                   1         1   1 03
04 19 1       1       1 1   2                           1     1   1                     1       1   1       1 1   2 1 1   1   04
05 10                                         1 1 1   1                             1   1                 1 1     1   1       05
06 11             1         1                 2                     1     1     1     1           2       1                   06
07 18 1       1 1                     1   1             2     1     4   1 1       1 1 1                                     1 07
08 10         1 1     1             1   1                 1                       2             1           1                 08
09 15   1       1   1                     1           1     1   1   1   1   1 1             1           1         1       1   09
10 13           1       1         1       1                 1                   1 1 1 1       1         1     1 1             10
11 8                 1           1       2       1   1                                                       1       1       11
12 14     1   1   1 1     2                         1           1             1       2   1           1 1                     12
13 5     1                           1                         1                                   1               1         13
14 24   1     1 1               2   1 1   1             1   1   1 2         1   1             2 1 1 1 1     1 1       1       14
15 10                                 1   1           1             2                 1         1           2         1       15
16 23             1 1     1 1 1       1     1       1     1       1     2       2 1         1     2       1   1 1 1   1       16
17 19                 1 1 1     1 1             1 1             1 1 1 1 1   1   1       1               1     1     1     1   17
18 14               1 1   1 1   1                     1 1           1     1 1             1     1     1     1                 18
19 18 3 1       1   1 1         1         1         1 1   1       1     1         1               1 1             1           19
20 16     1 2                     1   1 1 1     1     1 1             1     1                     2 1                       1 20
21 12 1               1                   1               1                 2 1   1   1         1               2             21
22 18     1     1   1               1   1     2       1           1   1               1       1 1     1           1   1 2     22
23 19   1       1     1 1     1   1 1       1     1       1 1     1     1   1 3         1   1                                 23
24 17       1 1 1 1 1               1         1   1               1 1   1     1           1   1         1 1               1   24
25 12     2     1 1       2 1 1                             1             1                               1         1         25
26 16         1   1     2                   1       1 1         1 1       1         1     1         1     1 1               1 26
27 20   1 1     1   1           2                         1 3 2   1   1           2         1         1             1 1       27
28 17       1 1     1 1 1   1 1           1           1             1         1     1     2   1 2                             28
29 19     1       1       1 1     2                         1   1   2 1   1             1       1   1   1   1         1   1   29
30 14   1       1                 1                             1     1       1             1       1     1   3         1 1   30
31 23     2             2 1     1               1   1           1 2     1     2       1 1   1 2               2     1   1     31
32 8                           1           1         2   1                                           1           1     1     32
33 16   1           1         2 1 1   1         1 1                       1   1   1                   1   2     1             33
34 15 1   1             1               2               1 1               1             1 1         2         1     1     1   34
35 16   1               1   1     1 1         1         1           1   1 1   2       1           1 1             1           35
36 18   1 1                 3         1     1           1       1 1   1     1     1       1     1                     1   1 1 36
37 9 1           1       1     1           1       1                 1                                               1 1     37
38 10     1   1   1               1     1     1                 1         1 1   1                                             38
39 22 1 1               1         1 1       1   2                 1     2         1     2         1             1   1 1 1 3   39
40 16   1                       1       1               1 1   1 2         1 1         1 2       1     1             1         40
41 16           1   1               1         1 1 1     1 1         1     1 1             1           1 1       1 1           41
42 13             1 1                     1 1             1     1         1       1   1                   1 1   1       1     42
43 10           1             1               2               1 1             1                     1     1         1         43
44 18   1                 1     1     1 2   1 1           1 1               1                 2 1   2                   1 1   44
45 13       1       1 1               1   1                         1 2             1   1             1     1             1   45
46 19 1 1 1   1         1   1 1             1 1                               1 1   2       1   1 1     1         1         1 46
47 11       1     1                       2     1 1             1 1                               1   1         1             47
48 17       1   1   1 1           1   1     1   1   1                         2       1 1 1         1   1         1           48
49 22         2   1           2   2   1   1           1     1     1   1     1       1 1       1         1   1 1 1     1       49
50 9                                 1   1           1     1           1       1 1     1                     1               50
51 12 1     1   1                 1         1 1     1               1               1               1       1             1   51
52 8 1                   1 1                                           1                             1   1 1               1 52
53 20 1     1 1       1 1       1   1                   1     1   1   2           1       1     1 1       1   1     1   1     53
54 16   1   1 1   1                           1     1 1     2               1   3   1 1                   1                   54
55 17   1 1 1   1     1                   1                   1   1         1   1         2 1 1   2               1           55
56 20                     1 1     1     1   1         1     1         1       1     1 2     2 1       1           1 1       2 56
57 19       1             1     1               1 2           1 1         1 1         1 1 1 2 1       1 1   1                 57
58 17                       1 1 1 2                   1     1           1   1             1     1   1   1   1   1         1 1 58
59 17 1                     1                   2 1   1 1               1                 1 1     1 2   1           2 1       59
60 15   1 1 1         1                             1 2         1       1 1       1         1                     1     1   1 60
61 15       1               1     1         1   1   1         2                 3         1 1       1                       1 61
62 18     2   1       1             2             1     2 1   1   1 1             1               2     1               1     62
63 16 1                   1 1 1       1 1 1               1                             1         1 1 1       1   1 1       1 63
64 14       1         1               1   1       2 1   1   1 1     1                                   1           1   1     64
65 17 2 1         1         1 2 1   1                                 2           1     2 1                     1 1           65
66 18 1 1   1   1     1           1 1 1   1 1   1 1 1   1               1 1           1                             1         66
67 25       2 1   1 2 1       1   1     2 3       2       1   1                         1 1 1           1               2 1   67
68 16     1           1   1             1           1   1   1 1 1                   1           2   1 1                   1 1 68
69 16       1           1 2   1         1 1               1   1 1     1               1 1   2                             1   69
70 11     1                           1     1       1     1     2         1 1                                 1           1   70
71 20 1 2   1                                     1   1         1         3   1     2   1       1 1   1           2 1         71
72 21                   1       1   1 1       1   1     1   1           1 1         1   1 1 1               1 1 1   1 1     2 72
73 16           2                       1         1 1 1 1 1                 1           1 1 1         1 1     1             1 73
74 15     1         1       2       1       1       1               1   2         1                   1   1     1       1     74
75 17                 1         1 1                       1   1         1     1     2 2   1   1           2   1         1     75
76 16   1   1 1           1       1 1       2       1       2       1 1                   1               1             1     76
77 19   1     1     2     1   1             1       2   1             1           1           1   1         1     1   1   1 1 77
78 15           1   1             1               2   1           1               1       1             1   1         1   1 2 78
79 12   1     1             1 1     1 1             1     1                   1                       1     1       1         79
80 16     1     1   1                 1       1 1   1                 1                 1       1   1     2 1 1         1     80
81 19           1 1   1 2     1   1           1   1   1   1   1             1 1       1       1               1     1 1       81
82 19           1   1 1   1                     1         1                   1   1   1     1 2   2             2 2   1       82
83 21     1       1       1     1   1 1     1 1     1   1   1         1       1   1             1   1       1   1 1 1     1   83
84 15 1       1   2   1       1               1 1 1                       1 1                 1       1         1         1   84
85 13         1           1         1         1       1       1 2                   1                   1   1     1         1 85
86 26           1 1   1 4 1   1     1 1 3   1   1 1       1 1       1     1                   1         1               1   2 86
87 15       2               1             1   1           1             1       2         1 2 1       1               1       87
88 18   1   1             1     1   1   2       1       1         1 1   1   1               1   1         1         1 1       88
89 18   1   2               1 1         1                     1 2   1           2   2                       1   1     1 1     89
90 13   1                     1         1     1         1   1             1 1       1       1 1       1             1         90
91 15 2   1   1         1       1   1               1   1 1       1             1 1                           1       1       91
92 30   1 1   2               1     1 4     1 1 3             2   1                               1 1   1 1     2 2 1 1 1 1   92
93 20 1       1     1 1       1 1   1       1   1   1   1     1         1       1 1 1   1                 1       1 1         93
94 14     1         1   1       1                 1                           1     1 1       2       2 1     1               94
95 24             1 1     1                     1     1   1 1 1   1   1     1   2   1 1 1       1 1 2   1 1           1   1   95
96 18             1 1 1                 1           2 1   1   1     1   1 1   1                         1       1       2   1 96
97 18                   2     1     1   1     2                     1 2 1 1 1               1   1           1         1     1 97
98 15 1       1 2               1             1                             1   1 1             1 1   1   1     1         1   98
99 17 1               1     1   1       1 1             1     1   1                       1   1 1         2   1 1           1 99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
19
/
08
18
/
08
17
/
08
16
/
08
15
/
08
14
/
08
13
/
08
12
/
08
11
/
08
10
/
08
09
/
08
08
/
08
07
/
08
06
/
08
05
/
08
04
/
08
03
/
08
02
/
08
01
/
08
31
/
07
30
/
07
29
/
07
28
/
07
27
/
07
26
/
07
25
/
07
24
/
07
23
/
07
22
/
07
21
/
07
20
/
07
19
/
07
18
/
07
17
/
07
16
/
07
15
/
07
14
/
07
13
/
07
12
/
07
11
/
07
10
/
07
09
/
07
08
/
07
07
/
07
06
/
07
05
/
07
04
/
07
03
/
07
02
/
07
01
/
07
30
/
06
29
/
06
28
/
06
27
/
06
26
/
06
25
/
06
24
/
06
23
/
06
22
/
06
21
/
06
Ngày
/
Tháng