BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Miền Bắc 60 KỲ ĐẾN NGÀY 16/02/2020

xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
16
/
02
15
/
02
14
/
02
13
/
02
12
/
02
11
/
02
10
/
02
09
/
02
08
/
02
07
/
02
06
/
02
05
/
02
04
/
02
03
/
02
02
/
02
01
/
02
31
/
01
30
/
01
29
/
01
28
/
01
23
/
01
22
/
01
21
/
01
20
/
01
19
/
01
18
/
01
17
/
01
16
/
01
15
/
01
14
/
01
13
/
01
12
/
01
11
/
01
10
/
01
09
/
01
08
/
01
07
/
01
06
/
01
05
/
01
04
/
01
03
/
01
02
/
01
01
/
01
31
/
12
30
/
12
29
/
12
28
/
12
27
/
12
26
/
12
25
/
12
24
/
12
23
/
12
22
/
12
21
/
12
20
/
12
19
/
12
Ngày
/
Tháng
00 12               1 1   2 1   1                                         1   1   1               1 1               1 00
01 13             1                 1             1     1     1                       1 1     1 2 1         1 1       01
02 19     1       2   1 1                 1 1     1       1     1           1         1     1       1 1 1 1 2         02
03 10           1             1                                   1       1 2             1               1 1   1     03
04 14 1   1         1                   1   1                     1         2           2   1   1       1   1         04
05 20 1   2 1   2           1     1     1             1       1           1 2             1   1 1 1             2     05
06 14       2     1     1                         1     1 1       1   1         1   1 1       1                 1     06
07 21       1           1     1 2   1       1     1             1 2   1   1         2 1       1 1 1     1   1         07
08 18   1   1       1     1                         1               2 1 1 1 1     1         2 1     1         1   1   08
09 11               1     1 1   1               1   1   1             1             1   1                         1   09
10 19                       1 3   2       1               1   1               1 1       1 1       2   1         1 2   10
11 22           2             1 3 1     1       1   1 2         1 1 1         1     1   1     1 1 1                 1 11
12 22     1           1 1 2           1 1                   2   2     2         1 1     1 1 1               2 1 1     12
13 15       2                 1           1 2 1   1 1         1             1 1                         1 1   1       13
14 6                                                             1     1 1     1       1   1                         14
15 14               1 1     1       1 2   2                       1 1 1             1         1             1         15
16 10           1     1     1     1                   1                       1 2               1         1           16
17 13   1           2     1         1   1   1   1 1             1                           1 1           1           17
18 17                   2   1     2           1         2   1   1         1             1     1     2   1 1           18
19 14         1   1     1                         1 2       1                       3   1     1     1 1               19
20 17   1             1                   1   2     1     1 1 1   1 1   1           2         1 1     1               20
21 17     1       1     1   1     1     1 1     1     3       1       1           1               1       1         1 21
22 10       1 1                     2 1                     1 1         1                     1   1                   22
23 14 2     1       1                   2             1                     1 1 2     1           1             1     23
24 11       1                                       1 2       1     1 1                                 1   1 1 1     24
25 12     1       1   1   2     2   1     1       1                             1               1                     25
26 16             1     1                   1                 1 1                               1   1   1 2 1 2 1   2 26
27 10   1                           1                         1           2     1               1 1         1       1 27
28 14       1           1     1           1   1       1   1     1 1           1           1     1       1       1     28
29 17       1 1                       1     1   1           1       1             1     1 1 2 1             1 2     1 29
30 16   1   1         1         1 1 2           1       1             1 1 1   1       1                 2             30
31 8       1         1                         1         1 1       1   1               1                             31
32 11 1 2   1                 1     1               1       1           1   1                       1                 32
33 20 1   1     1         2   1             2 1     1         3               1       1   1             1 1   1     1 33
34 10     1 1                     1     1             2                         1       1           1 1               34
35 12                                     1       1     1       1   1 1         1   1             1         2       1 35
36 14       1   2             1       1       1 1     1                   1       1   1   1       1             1     36
37 16 1         1               1                   1 1 2   1     2   1               2             1             2   37
38 16         1                   2   1 2                 1 1       1   1       1     1 1               1       1   1 38
39 14               1 1 1 1         3 1             1 2                               1     1         1               39
40 14 1 2             1 1   1     2         2     1           1     1                         1                       40
41 15   1 1       1   1       2     1   2     1     1                   1               1 1         1                 41
42 12                 1     1                   1       1 1       1 1         1             1     1     1     1       42
43 17   2     1     2   2             1         1 1               1             1 1   1                 1 1       1   43
44 16     1   1                 1                   1     1 1   1 1 1 1         1               1           1 1   1 1 44
45 10             1         1           1   1           1                   1   1           1 2                       45
46 13   2                 1         1       1         1 1 1       1 1           1         1                     1     46
47 18         2     2                             1       2               3     1 1 1               1 2         1 1   47
48 16   2     1     1   1           1       1   1 1 1   1       1       1               1   1                   1     48
49 26 2       2         1 1     2     1       1 2       1 1       1     1   1 1   1 1                 2 1       1   2 49
50 14   1                       1 1                 1 1 1   1           1             1                       2 1 1 1 50
51 21 1 1           1 1               2 1   1   1   1 1 1     1   1   1     1             1     1   1   1   1         51
52 8           1     1   1             1                                   1 1                 1           1         52
53 8                   1         1   1                             1               1     1               1   1       53
54 20 1     1 1 1     1       1       1           1           1               2   1 1       1 1   1   3   1           54
55 10     1   1 1                               1 1     1                         1             2   1                 55
56 10 1     1         1   1                   1                   1         1     1     1 1                           56
57 10   1         1             1   1           1                 1 1                         1           1       1   57
58 20                     1       1     1       1 1             1   1 1 2 1 1         1 1 1         1 1 1 1         1 58
59 20         1   1   1 1 1 1 1             1       1   1         1 1           1 1                   1 3     1 1     59
60 14   1         1 1                   1                   1       1   1             1       1 2           1   1   1 60
61 12         1     1         2       2           1                     1 1         1         1         1             61
62 16     1   1   1         2       1           1     1     1 1           1       1               1       1         2 62
63 21   1 1     2         1       1 1     2 1 1   1 1                                 1   1     1   1 1   1   1   1   63
64 21         2 1 1   1       1       1                 1 1 1   1 1     1   1     2       2 1       1               1 64
65 11         1       1       1     1   1 1       1 1           1   1                             1                   65
66 9               1       1     1   1                                           1         1   1   2                 66
67 10 1                     1 1                                 1 1           1     1     1 1             1           67
68 14     1   1 1   1     1 2   1   1 1     1             1                               1   1                       68
69 16     2 2     1                   2       1                 1   2         1 1       1                   1 1       69
70 16     1     1                             1 1         1 1 1 1         1     1 1 1     1                   2   1   70
71 21         1     1 1 1           1         1   1   1 2 4 1     1         1 2     1       1                         71
72 13                   1         1               2 2 1   1                 1 1 1                     1 1             72
73 15 1     1       1   1     2 1 1         1                           1         2   1               1             1 73
74 18     1             1   1             1   1       1 1 1   1   1       2       1                   2     1       2 74
75 18 1                   1         1 1 1     2 1                         2 1         1     1         1     1   1 1 1 75
76 20 1 1   1     1       1 1         1         1   1 1         1   1 1                 2         1   1 1   1     1   76
77 15 1     1 1   1       1               2                   1       1         1       1   2 1     1                 77
78 16 1 1         2 2 1         2               1         1           2       1                     1             1   78
79 9                   1     1 1       1 1                                         1 1                   2           79
80 13         1           1                   1         1           1 1 1 1                       1 1 1       2       80
81 23 1       1     1 1           1         2           1   1 2 1   1 1   1       1       1   1 1       1     1   1 1 81
82 11                   1           1   1 1                 1                     1   2 2             1               82
83 15     2       1                   1 1 1 1 1 1           1   1           1                 1     1             1   83
84 26 1         1 2         1         1     1 1           2   1   1             2   1 1   1 1     1 1     2 1   1 1 1 84
85 12       1               1   1   1   1         1 1                 1       1                 1 1             1     85
86 17           1         1 1                                       1   2   1       1 2 1   1     1   1 1     1   1   86
87 12               1                     1 1 1   1                           2       1 1 1       1               1   87
88 22   2 2           1         1     1   1                   1 1       1         1 1   1     1   1       3     1 2   88
89 21 2   1 1                     1     1 1   1         2   1 1       1         1     1   1       1   1       1     2 89
90 11     1             1                   1 1                 1   1 1   2                 1                   1     90
91 16                 2         1                           1 1 1     1 1   1             1 1 1             1   2 1   91
92 18 1   1         1         1   3     1       1     1   1 1     1         1               1   1     1 1             92
93 13 1         1           2             1   3   1         1               1     1             1                     93
94 24 1         3   1       1             1     1           1 1       2 1 1     1 1       1   1     1   1 1 1     2   94
95 11 1                 1     1           1 1   1 1   1                       1   1                 1                 95
96 21   1   1 1 2 1     1 2       1                 1           2       2                       1 1 1       1 1 1     96
97 16         2 1 1   1     1   1       1     1   1 2     1     1           1       1                                 97
98 13             1           1           1     1       1                     3     1       1     1       1   1       98
99 15   1 1       1           1 2   1 1   1                 1           1           1     1     1                 1   99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
16
/
02
15
/
02
14
/
02
13
/
02
12
/
02
11
/
02
10
/
02
09
/
02
08
/
02
07
/
02
06
/
02
05
/
02
04
/
02
03
/
02
02
/
02
01
/
02
31
/
01
30
/
01
29
/
01
28
/
01
23
/
01
22
/
01
21
/
01
20
/
01
19
/
01
18
/
01
17
/
01
16
/
01
15
/
01
14
/
01
13
/
01
12
/
01
11
/
01
10
/
01
09
/
01
08
/
01
07
/
01
06
/
01
05
/
01
04
/
01
03
/
01
02
/
01
01
/
01
31
/
12
30
/
12
29
/
12
28
/
12
27
/
12
26
/
12
25
/
12
24
/
12
23
/
12
22
/
12
21
/
12
20
/
12
19
/
12
Ngày
/
Tháng