BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Miền Bắc 60 KỲ ĐẾN NGÀY 31/05/2023

xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
31
/
05
30
/
05
29
/
05
28
/
05
27
/
05
26
/
05
25
/
05
24
/
05
23
/
05
22
/
05
21
/
05
20
/
05
19
/
05
18
/
05
17
/
05
16
/
05
15
/
05
14
/
05
13
/
05
12
/
05
11
/
05
10
/
05
09
/
05
08
/
05
07
/
05
06
/
05
05
/
05
04
/
05
03
/
05
02
/
05
01
/
05
30
/
04
29
/
04
28
/
04
27
/
04
26
/
04
25
/
04
24
/
04
23
/
04
22
/
04
21
/
04
20
/
04
19
/
04
18
/
04
17
/
04
16
/
04
15
/
04
14
/
04
13
/
04
12
/
04
11
/
04
10
/
04
09
/
04
08
/
04
07
/
04
06
/
04
05
/
04
04
/
04
03
/
04
02
/
04
Ngày
/
Tháng
00 23   1         3               2   1     1       1   1   2 1   1     1   1           1 1     1   1       1     1   1       00
01 15         1     1 1     1         1     1                     1 1               1 1   1 1 1                 1       1     01
02 16 1           1           1     1 1     1   2               2         1     1           1       1         2               02
03 16           2                         1 1         1               1     1   1   1     1     2   1 1     1   1             03
04 13   1           1   1   1                           1                                 1   1   1   1 1   1     1     1     04
05 12                     2           1   1     1                     1         1     1           1         1       2         05
06 17                         1       1       1         1   1 1   1 2 1     1 2   1                               1 1       1 06
07 15 1 1             1 1             1 2                             1               2       2       1       1             1 07
08 17 2         1 1   1             1   1 1       1     1       3       1           1                 1           1           08
09 12                   2                 1     1   1                         1 1                   1 1 1     1           1   09
10 14           2                         1 1         1     1           1       1               1 1     2         1 1         10
11 16         1 1             1                         1 1 1       1       2 1 1       1     1   1   1             1         11
12 19 1                       1   1     1 1             1     2   1     1                     1 1     1       1 2 1 2         12
13 16 1     1   1         1       2 1                 1       1     1                     2   1             1 1       1       13
14 16                   1           1       1     1       1       1               1   1 1 2       1           1       3       14
15 16     2       1     1     1           2                                   1 1 1       1 1             1     1     1 1     15
16 22 1         1   1 1         1             1     1 1 2 1       1       1       1   1     1           1 1   2 1         1   16
17 16               1 1 1     1         1                                   2 1       1 1 2 1       1     1                 1 17
18 13   1   1                   1 1   1     2               1   1 1                         1 1                 1             18
19 20         2   1   1 1       1               1       2           1 1 1             2           1   1 1   1 1             1 19
20 11       1   1                     1                       1   1     1                       1 1 1           1     1       20
21 23   1 1       1   1   2     1         1       1 1 1         1     1         1     1 1       1 1     1   1       1   1   1 21
22 12 1                                   1             1   1     1 1       1       1           1         1     1 1           22
23 16     1                             2         1                   1             1   2     2   1 1   1 1   1           1   23
24 19 1     1 1                   1                   1   1 1         2 1 1         2           1                 1     3   1 24
25 11         1 1                               1 1     1                     1   1         1                       1 1   1   25
26 17 1   1 1                     1               1 1   1 1             1   1   1               1         2   1       2       26
27 18       1         1 1   1   1             1 1 1     2 1         1     1   1             1   1 1                   1       27
28 12       1                   2 2                         1 2         1         1             1       1                     28
29 14                     1   1                               1       1       2 1     1 1         1 1   1         1       1   29
30 17   1             2     1     1 1 1     1     1             1     1     1   1       1   1     1               1           30
31 16         1 1             1 1   2       1         1               1 2         1 1   1                     1     1         31
32 19       1     2             3     1             1     1   1           1         1       1       2     1 1             2   32
33 15   1     1           1 1 1           1                                                 1 1         1     1 2   1   1 1   33
34 14     1             1   2                 1           1                         1       1 2     1       1       1   1     34
35 14                                           1     1 1   1 1       1       1   1     1       2 2   1                       35
36 20     1     1             1   1     1 1   1     2 2   1 1                         2   1               1       1 1       1 36
37 15   2 1 1 1   1         1   1   1                 1 1     1     1             1             1                             37
38 22     2             1         1 1 2       1   1     1           2   1 1   1   1     1           2 1           1     1     38
39 19       1   2         1       1 1                     1           1           1 1 1 1     1         1 1 1     1         2 39
40 16   1     1     1 1 1 1                 1 1     1 2             1                       2             1                 1 40
41 19               1     1     1 2 2       1 1     1         1           1 2       1   1     1 1             1               41
42 25     3     1         2       1   1           2   1 1 2 2               1 1   1 1             1     1     1     1     1   42
43 20 1       1   1     1 1     1       2 1 1   1     1         1         1         1           1   1       1 1 1             43
44 20 1       1     1 1           1   1   1 1       1           1             1             2   1       1       1 1 1   1   1 44
45 14         1     1       1               1       1     1           1   1 2                             1             2 1   45
46 12   1     1                                 1 1       1         1           1     1 1             1     1             1   46
47 11           1     1                   1               1       1             1       2                         2   1       47
48 16     1 1   1                       2           1             2         2   1 1   1 1 1     1                             48
49 21     2   1   1       1       2 1     1   1 1           2                             1         1 1         1 1 1 2       49
50 19   2   1           1 1   1             1   1                   1   1 1   1           1   1           1       1     2 1   50
51 16   1       1 1   1       1     1   1       1       1                       1 2 1               2               1         51
52 19               1       1 1 1 1     1         1             1 1   1             3     2                 2         1   1   52
53 21     1     1       1       1 1   2 2     1             1           1       1 1 1 2     1     1     1                 1   53
54 15         2     1   1 1     1 1     1         1       1                                             2   1   1           1 54
55 14           1                             1     1     2   1       1   1 1 1                   1         1   1     1       55
56 21 1     1   1 1         1 3 1     1 1       2               1     1     1                   1       1   1     1         1 56
57 17                 1 1   2 1             1                   1       1 1   1           1         1 1 1                 1 2 57
58 19                 1             1 1       1         1 1       2           1             1 1           1 1 2 1 1 1 1       58
59 18       1           1           1         1 2 1       1   1                         1   1               1   1     3 2     59
60 23 1 2                                     1   1   2 1 1 1   1     1 1   1         1 1           1 3   2         1         60
61 18 1 1             1 1             1             1     1 2 2 1                 1 2       1         1     1                 61
62 20 1 1     1     1       1   1     1             3   2     1     1 1 1         1   1             1   1                     62
63 16 1         1   1   1     1     1                               1           1 1 1       1 1       1     1     1 1         63
64 14         1     2     1             1     1 1 1   1               1 1 1                               1       1           64
65 18   2 2             1                   1     1   1       1 1 1 1     1           1               1           1 1     1   65
66 13 1             1 1   1   1               1                 1       1     1                       1 1       1     1       66
67 21 1   2 1 1   1 1 1     1   1       1       1 2   1     1 1         1               1             1                     1 67
68 15   1                                 3       1   1 1   1       1     1 1                 1           1   1     1         68
69 13 1           1                           1                 1                   1       1   2       1 1   1   1       1   69
70 22                     1 1   1   1   1   1     1             2   1 1 1 2   2 1               1   2           1           1 70
71 19   1 1 1                 1       1     1 1   1 2             1                 1                     2   1   1 1     2   71
72 14       1   1   1 1         2 1                       1                             1       1 1         1     1   1       72
73 11               1                         1                 1         2   1 1                             1 2           1 73
74 14       1     1 1       1             1   1         1         1       2     1           1 1               1               74
75 13         1           1               1 1 1                             1   1     1   1 1 1   1             1             75
76 16       1 1     1     1       1     1   1                 2     1             1           2                       1 1 1   76
77 16       1     1       1 2                               2   1                   1     1     1 2     1                   2 77
78 11 1   1                   1     1         1   1       1         1                   1           1                     1   78
79 14 1       1             2     1 1   1       2                         1     1 1                 1                 1       79
80 17       1       1               1 2       1               1   2                       1 1 1 1 1         1   1       1     80
81 16       1 1   1             1         1 1       1           1             1 2           1     1 1                 1   1   81
82 10                 2 1       1   2                                 1           1                     1               1     82
83 12       1               2                     1 1       1       2         1 1                 1                     1     83
84 24 1           2     1           1       1 1 3   2 1           1 1     1               1         1     1 1           1 3   84
85 9   1   1       1                   1                               2                 1               1           1       85
86 17           1 1           2                       1         1   1     1   1 2       1   1   1               1 1   1       86
87 21 2 2   1     1 2         2       2               1   1 1               1           1                   1   1           2 87
88 16         1 1           1                 1   1             1 1 1         1   2       1       1 1                   2     88
89 14       1     1   1       1                               1   2 1       1         1               1   1         1     1   89
90 17                 2 1 1     1         1 1 1               2       1   1 1             1                   1         1   1 90
91 20 1   2 1 1 1 1   1       1           1     2                 1   2               1 1     1   1                 1         91
92 9     1             1           1       1       1     1                       1           1       1                       92
93 16   1               1 1       1   1   1         1         1 1       1 1             1                     1     2   1     93
94 7     1         1               1             1       1       1                   1                                       94
95 13           1   1 1     1         1               1                   1 1     1       1             1   1               1 95
96 21 1 1         1 1     1             2 1     1           1           2         1                   1 1 2 1   1       1   1 96
97 17                   1 2 1             1 1 1     1   1   1               1       2 2                 1                   1 97
98 9         1                                       1         1 1   1       1                       1   1   1               98
99 13                       1   1   1   1             1                 1                 1   1   1   2                   1 1 99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
31
/
05
30
/
05
29
/
05
28
/
05
27
/
05
26
/
05
25
/
05
24
/
05
23
/
05
22
/
05
21
/
05
20
/
05
19
/
05
18
/
05
17
/
05
16
/
05
15
/
05
14
/
05
13
/
05
12
/
05
11
/
05
10
/
05
09
/
05
08
/
05
07
/
05
06
/
05
05
/
05
04
/
05
03
/
05
02
/
05
01
/
05
30
/
04
29
/
04
28
/
04
27
/
04
26
/
04
25
/
04
24
/
04
23
/
04
22
/
04
21
/
04
20
/
04
19
/
04
18
/
04
17
/
04
16
/
04
15
/
04
14
/
04
13
/
04
12
/
04
11
/
04
10
/
04
09
/
04
08
/
04
07
/
04
06
/
04
05
/
04
04
/
04
03
/
04
02
/
04
Ngày
/
Tháng