BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Miền Bắc 60 KỲ ĐẾN NGÀY 16/10/2019

xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
16
/
10
15
/
10
14
/
10
13
/
10
12
/
10
11
/
10
10
/
10
09
/
10
08
/
10
07
/
10
06
/
10
05
/
10
04
/
10
03
/
10
02
/
10
01
/
10
30
/
09
29
/
09
28
/
09
27
/
09
26
/
09
25
/
09
24
/
09
23
/
09
22
/
09
21
/
09
20
/
09
19
/
09
18
/
09
17
/
09
16
/
09
15
/
09
14
/
09
13
/
09
12
/
09
11
/
09
10
/
09
09
/
09
08
/
09
07
/
09
06
/
09
05
/
09
04
/
09
03
/
09
02
/
09
01
/
09
31
/
08
30
/
08
29
/
08
28
/
08
27
/
08
26
/
08
25
/
08
24
/
08
23
/
08
22
/
08
21
/
08
20
/
08
19
/
08
18
/
08
Ngày
/
Tháng
00 16       1   1       1             1       1                   1   1           1     1         2         2 1       1 1     00
01 13           1     1         1           1     1   1   2     1 1                                           1   1         1 01
02 16 1   1       1         1               1 1   3   1           1               1 1             1   1   1                   02
03 18         1 1       1           1           2       1     1     1   1 1         1   4   1                               1 03
04 15             1       1 1     1                   1     1               1   1         1 1         1         1   1 1   1   04
05 18 2           1   1                         1 1 1 2 1   1   1         1 1     1       1   1             1                 05
06 14 1 1               1   1             1                 1 1       1       1       1     2     1                       1   06
07 14 1                         1   1       1   2     1         1           1                           1 1   1           1 1 07
08 15 1         1   1               1     1       1   1   1   1       1                             1   1 1   1         1     08
09 17         1   1         1     1     1 1             1         2     1           1 1       1         1             1     2 09
10 10                             1                   1     1 1   1 1                 1 1 1                 1                 10
11 13     1           1     1         1     1     1 1           2   1         1                                             2 11
12 19 1         1         1       1       2   1       1             1 1     3 1         1     2       1           1           12
13 9                       1                   1   1                             1       1 1     1   1       1               13
14 15           1       1 1     1   1 1   1             1                 1       1   1           1       2           1       14
15 12 1                           1 2 2       1                 2 1       1   1                                               15
16 19 2 1     1         1   1     1 1     1   1   1               1           1 1   1   1 1   1                     1         16
17 15     1       1     1         1           1                           1   1 3     1                     1   1   1     1   17
18 15           2     1                             2 1                 2   1               1   2 1               1         1 18
19 14         1               1 1                             1     1           1     1         1   1         1 1     1 2     19
20 21   1         1 1                 1   1   1     1   1   1         1 1 1 1   1           1         1   2 1       1       1 20
21 18     1       1 1 1       1     1   1               1   1 1           1         2 1   1   1                   1     1     21
22 15       1       1     1   1                 1       1   1 1                   1   1           2           1 1           1 22
23 18   1   1                             1 2 1 1 1         1             1   1 1 1         1                   1 1 1       1 23
24 23       2 1   1     1 1   1         1       1 1             1 1     1 1   1       1   1   1 1     2 1 1                   24
25 23 1 1 1                 1   1 1           1   1       1 1   1     1       1     1         1     2 2 1     1 1     1       25
26 14     1         1 1   1       1               1 1                   1 1     1     2     1 1                               26
27 22           1   1           2     2   1   1 1   1       1     1   1       1   1   1       1   1 1 1   1 1                 27
28 14           1 1             1   1                           1   1     1     1 1             1     2         1   1         28
29 24 2 2     1   1   1 1 1   1     1   1 1 2 1     1         1   1 1                       1   1         1   1               29
30 17   1         1 1     2           1         1         1 1 1   1               1       1           1 1     1           1   30
31 12           1     1     1     1             1   1                           1     1         1               1 1 1         31
32 12               1               1                             1 1 1   1   1           1         1   2               1     32
33 12     1         1               1 1 1   1     1       1   1         1                                 1         1         33
34 14       1 2   1 1                   1                 1     1     1         1               1       1         1 1         34
35 19       1 1     1 1 1 1     1       1     1 1 1       1                         1 1   1           1       1           2   35
36 19     2 1   1                     1 1   1   1 1           1           1 1 1       1   2     1 1   1                       36
37 14   1   1         1                   1             3             2 1   1           1                   1         1       37
38 14     1           1                   1           1 1               1       1 1 1                   1     1   1     1 1   38
39 12               1           1       1 1                   1     1                         1             2     1 2         39
40 15     1       1       1 1 1                   1     1 1                             1     1     1           2   2         40
41 17 2                   1   1           1         1         1 1           2         1 1     1       1   1         1     1   41
42 10             1         1                       1         1     1         1           1                   1       1   1   42
43 13   1   1           1               2 1         1 1               1       1             1 1         1                     43
44 16     2 1 1             1   1                         2             2                         1         1 1 1   1 1       44
45 14 1 1     1       1             1                       1     1             1     1                   1     2       1   1 45
46 14             1         1 1       1   1 1             1   1     1                         1   1           2             1 46
47 16   3     1         2                               1     2   1       1   2       1                           1         1 47
48 17       1 1 1   1 1                                         1   1 1 1   1   1 1 1 1   1                       1   1       48
49 15   1                 1         1           1           1 1 3           1       1           1       1 2                   49
50 16     1     1   1 1     1 3                                       1                 1         1       1           3 1     50
51 9                         1 1 1                                           1 1 1     1                       1       1     51
52 13                       2 1 1     1 1                       1                   1         1     1 1             1     1   52
53 19     1       1 1             1 1               2     2     1           1     1     1       1       1               3   1 53
54 18 1 1   1         1 1       1         1 3 1               1   1                         1 1         1             1 1     54
55 11 1   1                                               1 1             1         1   1 1 1         2                       55
56 18                 1   2   1   1           1   1     1 2 1       1 1 1 1                                         1 2       56
57 20     1     2       1         1 1 1   1 1 1                 1     2         1   2   1 1   1                           1   57
58 17   2     1 1           1           1   1                                 1         1 1               1 2       2 1   1   58
59 14     1       1             2       1 1     2   1   1                           1                   1   1           1     59
60 16             1       1               2         1   1 1 1                   1     1     1   1 2       1         1         60
61 15 1     1                   1 1                         1   1   1       1               1 2               1 1       2     61
62 19     1 1                 1         2           1   1         2 1                           2       2 2     1 1       1   62
63 23 1       1       1   1         1                               1     1 2     2       1   1   1 2 2 1   2     1         1 63
64 20   1     1     1   2   1         1     2                             2 2   1   1           1   1       1 1     1         64
65 15 1                 1             1                   1         1 1         1         1 1                 1       1 1   3 65
66 14               1     1 1   1   1                             1       1           1             3     1       1       1   66
67 19     1     1         1   1 1               1       1     1 1 1     1 1 2         1                   1 1     1       1   67
68 24           1     2                 1 1 2 1   1   1     1       1 2       1 1 1 1           1 1       1 1           1 1   68
69 16   1     1   1   1     1         1               1         1     1     2               1   1 1             1   1         69
70 23       1 1     2         1   1     1             2   1   1       1 1 1   1 1   2 1 1     1                           1 1 70
71 10   1   1               2                 1                               1         1               1     1 1             71
72 19             1 1                 1 1 1       1   1     1   2                                 1 1 1       1   1   1 1 1 1 72
73 13 1                         1 1             1 1                 1 1   1   1                     1 1         1 1           73
74 18           1 1   1 1     1 1 2                   1 1   1       1   1   1 1     1     1 1                                 74
75 18     3   1         1 1 1   2     1             1   1       1             1           1     1                   1   1     75
76 17 1 1                   1 1   1       1 1 1 1         1                         1               1 1 1     1   1   1       76
77 13     1 1         1   1     1     1     1       1                       1         1     1   2                             77
78 29   1   1 1     1     1 1       1       2         1 1   1 2 1 1             1       1   1 1   1 1       1 1 1 1   1 1   1 78
79 15     1     1                             1       1     1       1   2         2                 1 1         1       1   1 79
80 17     1   1 1       1           1   2         1         1     1     1 1                   1               1   2         1 80
81 19 1 1   2   1 1 1           1 3   1 1     1     1                                 1       1         1           1         81
82 18         1       1   1     1                 1             1       1     1 1 1 1     1 1                 1 3         1   82
83 17       1     2     1                     1   1 2 1   1           1         1 1 2       1       1                         83
84 20   1     1     2                   1 1   1 1       1   1           1                 1     1       1   1           3 1 1 84
85 15                   1           1   1     1     1       1 1                   1     1     1 1 1 1   1   1                 85
86 15         2   1                 1 1 1         1 1 2 1 1             1       1                       1                     86
87 14     1 1   1 1                               1     1 1         1 1       1             1                     2   1       87
88 18                   1 1   1   1 1   1       2   2 1   1 1       2               1         1     1                         88
89 14                 2 1                     1 1                   1 1   1             1         1               2 1 1       89
90 9 1                       1             1                                       1   1 1         2           1             90
91 11   1   1             1 1 1                                         1       1 1                         1     1       1   91
92 24       1 1   1       1 1 1 1           1 1 1 2   2 2               2                   1       1   1 1   1 1             92
93 20       1       1 1 1     1     1     1             1 1   1   2                       1     2   1       1       1 1   1   93
94 15 1 1       1         1           1 1             1                   1             2   1     1             1 1       1   94
95 14           2       1         1   1                       1                   1         1   1 1       1 1         2       95
96 15       1                     1 1                             1 1             1   2 1 1 1         2       1             1 96
97 20 1       1     1 1             1         1               1   1 1 1 1 1       2             2                       1 2 1 97
98 16               1         1   1 1 2       1 1         1 1                 1           1               1 1       1 1       98
99 17                   1     2       1     1   1                 1         1           1         2 1   2 1 1             1   99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
16
/
10
15
/
10
14
/
10
13
/
10
12
/
10
11
/
10
10
/
10
09
/
10
08
/
10
07
/
10
06
/
10
05
/
10
04
/
10
03
/
10
02
/
10
01
/
10
30
/
09
29
/
09
28
/
09
27
/
09
26
/
09
25
/
09
24
/
09
23
/
09
22
/
09
21
/
09
20
/
09
19
/
09
18
/
09
17
/
09
16
/
09
15
/
09
14
/
09
13
/
09
12
/
09
11
/
09
10
/
09
09
/
09
08
/
09
07
/
09
06
/
09
05
/
09
04
/
09
03
/
09
02
/
09
01
/
09
31
/
08
30
/
08
29
/
08
28
/
08
27
/
08
26
/
08
25
/
08
24
/
08
23
/
08
22
/
08
21
/
08
20
/
08
19
/
08
18
/
08
Ngày
/
Tháng