BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Miền Bắc 60 KỲ ĐẾN NGÀY 23/08/2019

xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
23
/
08
22
/
08
21
/
08
20
/
08
19
/
08
18
/
08
17
/
08
16
/
08
15
/
08
14
/
08
13
/
08
12
/
08
11
/
08
10
/
08
09
/
08
08
/
08
07
/
08
06
/
08
05
/
08
04
/
08
03
/
08
02
/
08
01
/
08
31
/
07
30
/
07
29
/
07
28
/
07
27
/
07
26
/
07
25
/
07
24
/
07
23
/
07
22
/
07
21
/
07
20
/
07
19
/
07
18
/
07
17
/
07
16
/
07
15
/
07
14
/
07
13
/
07
12
/
07
11
/
07
10
/
07
09
/
07
08
/
07
07
/
07
06
/
07
05
/
07
04
/
07
03
/
07
02
/
07
01
/
07
30
/
06
29
/
06
28
/
06
27
/
06
26
/
06
25
/
06
Ngày
/
Tháng
00 21     1 1             1         1 2                           2   1         2 1   1     2         3       1     1     1   00
01 14 1         1 1         1           1         1               1       1           1       1   1           1   1 1         01
02 16                     1     1 1                         1   1           1   1     1 1   1     1   1   2           1 1     02
03 20           1   2 1   1     2 1   1 1           1         3       1 1     1                         1   1   1             03
04 16   1 1   1                   1   1             1                           1   1 1       1   1     1     1   1     1   1 04
05 20             1     1   1 1 1 1 1       1 1   1   1       1 1 2       1           1             1 1         1             05
06 10         1     1     1       1         1                 2             1       1   1                                     06
07 16         1 1                     1   1             1       1           1 1     1           2     1   1 1 1         1     07
08 16       1                 1     2   1     1           1       1   2         2   1 1     1                       1         08
09 16     1     2         1             1           1               1     1   2 1               1 1     1       1     1       09
10 11                       1               1               1           1   1 1       1   1                 1       1 1       10
11 18           2   2 1               1                 1 1     1   1     1   1     1   1 1           1             1       1 11
12 20 1             1   1 1 1             1 1 1 1 1 3                       1         1                 1       1     1   1 1 12
13 8               1                   1                 1                 1 1                   1       1           1       13
14 12     1             1       1             1   1     1                       1   1 1             1             1       1   14
15 14                     1       1   1                 1           1 1           1         1       1   2   1 1 1             15
16 8   1                                         1       1         2 1   1                                   1               16
17 17   1     1                                   2         2 2   1 1 1 1           1     1       1                     1 1   17
18 14 1         1                   1 1       1     1 2 1   1   1             1                 1                           1 18
19 24     1 2       1               1 2         1     1 1         1                     1   1 2   1   1 3   1 1           1 1 19
20 20   1       1 2     1 1     1   1             1         1 1                 1   1 1                 1 1           1 2   1 20
21 16 1     1         2                         1     1           1 1 1     1     1     1         1     2         1           21
22 24           1     1   2                   1 1 1 1       1   3 1 2   2   1     1 1       1     1               1         1 22
23 20 1 1       1   1       1     1 1 2                             1               2 1 1 1         2             1     1 1   23
24 13                     1                       1       1   1     1 2 1                   1       1         2 1             24
25 18     1           1                   1 1         1 1 1                 1         2     2     1   1 1 1               1 1 25
26 15                         1     1 1             2 1               1           1   2         1   1       1       1   1     26
27 7             1     1     1                                       1       1               1                         1     27
28 16   1         1           1     1 2 1             1             1   1   1             1                 1             2 1 28
29 14                   1   1               1   1                 1   1       1 1 1     1     1     1               1     1   29
30 32         1   1 1             1   2             1 2   2   1 2         1   1 1   1   3 1   2 2     1   1   1   1   1     1 30
31 15 1 1                     1             1       1     1   1                     1         1           1 1 1   1     1   1 31
32 15       1                 1     1   1   2         1       1         1 1   1 1           1   1       1                     32
33 18   1         1         1             1   2     1       3     1               1       1   1 1       2     1               33
34 15 1 1           1       1 1   1                             1         1           1                 1       1 1 1   1   1 34
35 14         2     1 1       1           1       1       1     1 1       1       1                                 1       1 35
36 16                 1     1 1       2 1 1       1 1                 1     1             1       1 2               1         36
37 18     1                         1       1 2   1     1   1         1           1 1 1 1 1             1           1 1   1   37
38 20 1     1 1     1 1 2     1         1       1                         1   2 1           1 1 1             1     1 1       38
39 19 1 2             1 1           1 1     1 1       1 1       1           1                   1   1   1       1 1       1   39
40 17   2         1 1   1       1               1               1               2   1     1 1 1 1 1             1             40
41 17   1     1             2 1         1   1     1           1     1             1                 1     1     1   1 1   1   41
42 11     1   1                                       1       1   1     1               2                         2       1   42
43 14             1       1   1 1                   1       1 1     1 1       1   1       1           1           1           43
44 20   1 1       1       1       2       2 1   3         1     1       1 1   1         1               1                   1 44
45 15       1   1 1     1                 1     1       1           1   2 1 1     1     1             1                       45
46 11           1                 1       1         1                             1   1 1   1       1       1     1           46
47 16 1         1   1 1     1   1       2             2 1         1   1 1                                 1             1     47
48 16 1   1           1 1               1               1           1         2           1         1   1   1     1 1     1   48
49 12                 1 2               1 1               1 1     2               1                   1                 1     49
50 20     3 1                 1       1 1         2           2                                   1 1   1 1 1 1   2       1   50
51 17       1       1           1         1     1   1       1             1 1   1   2     1       1   1   1           1       51
52 23   1     1   1   2   1 1               2 1           2   1     1 1             1           1 3             1           2 52
53 19       3   1 1   1     2   1   1       1   1       1     1           1       1 1 1                   1                   53
54 14     1 1             1                 1             1 1           1 1   1                 1                     2 1 1   54
55 19                 2   1       1           1               1 1   1   1         1   1 1     1 1   1         1       1 2     55
56 22   1 2           1         2 1     1       1 2       1     1   1     1     1 1             1           1 1         1   1 56
57 17         1       1           1       1         1 2 1           1                     1 2 1       1   2 1                 57
58 19   2 1   1   1     1   1     1           1                       1           1       1 1 2       1   1 1 1               58
59 16       1           1   2     1   1                       1   1                 1     1   2       1               2     1 59
60 8   1         1                                         1         1 1     1                       1   1                   60
61 12       2         1             1             1     1         1           1           1       1   1                   1   61
62 11 1       1     1       1   1 1 1         1   1                                             1                   1         62
63 16 1         1       3               1       1     1         1 1         1   1       1                 1           1     1 63
64 19   1           1   2   1       1       1           1       1 1 1   1                 1                 1   2   1   2     64
65 25     1 1   3             1 4                 1                                   1     1 1 1 1 2 1   1 1       1   1 1 1 65
66 13 1       1           1       1                 1                     1                 1 1   1         2           1 1   66
67 16 1       1   1       1       1 1   1     1       1                     1                 1 1       1     1   1         1 67
68 21       1 1   1 1     1 1   1         1     1 2   1                               1         1     2   1         1   1 1 1 68
69 12   1                     1   1           1 1     1   3             1     1               1                               69
70 12         1 1   1                       1 1               1               1       1     1       1           1     1       70
71 16               1   1                       1       1 1 1   1   1   1   1           1 1 1     1             1       1     71
72 19 1   1 1 1 1             2 1         1     1               2         1     1           1       1     1   1 1             72
73 12 1                                     1                 1         2       1     1 1 1     1                     1     1 73
74 13               1 1       1               1       1 1   1       1               1 1                       1 1 1           74
75 16   1   1                 1     3       1         1                 1     1     1             1 1         1 1       1     75
76 20 1   1           1   2 1 1 1         1                   1     1       1 1       1   1         1       1   1       1 1   76
77 13             1   1           1             1       1           1     2                 1                 1 1 2           77
78 19 1   1 1   1       1 1 1           1   2   1         1 1   1               1         1   1               1 1             78
79 11       1   1                 1             2                     1     1           1       2             1               79
80 11 2         1     1                             1   2                     1   1                   1               1       80
81 10   1         1       1   1           1 1       1 1                           1                                   1       81
82 21         1   1         1     2           2 1               2 1     1   1         1   1   1 1   2     1         1         82
83 16               1 1           1                     1 1           1 1 1     1   1   1   1     1 1   1             1       83
84 20       3 1 1       1     2 1     1 1               1             1     1               1   1 1   1       1 1             84
85 14             1             1             1   1 1   1         1 1     1     1   1                       1   1   1         85
86 14                         1       1       1     1       1                   1         1             1       1 1 2   1   1 86
87 13 2   1                   1           1 1                             1 1       2               1       1             1   87
88 16               1       1           1     1           1 1     1       1     1   1       1 1           1 1 1         1     88
89 15 2 1 1                               2 1       1   1                               1 1     1     1           1         1 89
90 17             1       1             2           1 1             1 1   1 1     1             1     1     1             2 1 90
91 17 1       1     1 1   1         1 1 2 3   1 2         1                                 1                                 91
92 25                   1     1 1   3     1       1     1 2 3     2     1   1   1             2                 1   2       1 92
93 20   1 1   1   1 2       1         1 1 1               1     1                 1     1         1             2   1 2       93
94 18 1       1         1       1 1       1 1 1 1 1   1     1               1           2         1               1   1       94
95 14     2                     1   1     1       1   1       1                                     1   1 1   1   1       1   95
96 13           1           1   1             1             1   1     1 1         1                     1 2 1                 96
97 18       1 2 1                     1                 1   1         1     1 1         1 1       1   1     1     1 1 1       97
98 15   1 1       2     1 1         1                                 1     1     3       1                 2                 98
99 18         1   1       1             1           2         1   1     1 2     1 1                       1       1 1 1   1   99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
23
/
08
22
/
08
21
/
08
20
/
08
19
/
08
18
/
08
17
/
08
16
/
08
15
/
08
14
/
08
13
/
08
12
/
08
11
/
08
10
/
08
09
/
08
08
/
08
07
/
08
06
/
08
05
/
08
04
/
08
03
/
08
02
/
08
01
/
08
31
/
07
30
/
07
29
/
07
28
/
07
27
/
07
26
/
07
25
/
07
24
/
07
23
/
07
22
/
07
21
/
07
20
/
07
19
/
07
18
/
07
17
/
07
16
/
07
15
/
07
14
/
07
13
/
07
12
/
07
11
/
07
10
/
07
09
/
07
08
/
07
07
/
07
06
/
07
05
/
07
04
/
07
03
/
07
02
/
07
01
/
07
30
/
06
29
/
06
28
/
06
27
/
06
26
/
06
25
/
06
Ngày
/
Tháng