BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Miền Bắc 60 KỲ ĐẾN NGÀY 06/03/2021

xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
06
/
03
05
/
03
04
/
03
03
/
03
02
/
03
01
/
03
28
/
02
27
/
02
26
/
02
25
/
02
24
/
02
23
/
02
22
/
02
21
/
02
20
/
02
19
/
02
18
/
02
17
/
02
16
/
02
15
/
02
10
/
02
09
/
02
08
/
02
07
/
02
06
/
02
05
/
02
04
/
02
03
/
02
02
/
02
01
/
02
31
/
01
30
/
01
29
/
01
28
/
01
27
/
01
26
/
01
25
/
01
24
/
01
23
/
01
22
/
01
21
/
01
20
/
01
19
/
01
18
/
01
17
/
01
16
/
01
15
/
01
14
/
01
13
/
01
12
/
01
11
/
01
10
/
01
09
/
01
08
/
01
07
/
01
06
/
01
Ngày
/
Tháng
00 11     1           1                   1   1             1                           1     1 1 1           1 1     00
01 12 1                     2                                     1 1   1       1         1   1         3             01
02 11       1         1   1                                         1   1           1   1   1 1               1     1 02
03 10                 1             3     1           1                                   1       2             1     03
04 9   1         1 1 1                       1                       1     1               1       1                 04
05 13       1           1     1 1                 1         2               1 1         1   1     1     1             05
06 16         1 1   1   1   1     1 2 1               1     1 1           1                             1 1     1     06
07 16                           1             1     1 2 1 1   1 1   1     1     1 1   1                   2           07
08 27 1         1           1 1 2   2 2 2     1               1 1   1 1 1 1                 1 1 2   1     1 1       1 08
09 19   1 1       1       1       2   1   2           2             1       2         1             1 1     1     1   09
10 17     1 2     2   1     1   1     1       1     1               1 1                             2     1         1 10
11 23 1 2     1 1     2 2                             2   1       1       2       2     1     1     1   1     1     1 11
12 9           1                             1 1 1         1             2                   1                     1 12
13 16 1   1         1   1   1   1                   1 1           1         1             1 1     1   2   1           13
14 21   1 1           1           1         1     2 1   1               1 1   2 1 1               1   1     2     2   14
15 17         1           1       1         1     1     1 1           1 1         1 1   1       1           1 2   1   15
16 17                         2 1   1   1 1                     1   1 1       1           1   1 1 1   1 1     1       16
17 15                   1 1 1             1             2       1           2               1       1     2 1 1       17
18 19 2 1       1 1 2         2     1           1 1     1 2               1 1     1                               1   18
19 12                     1     1         1         1 1                       1       2   1         1               2 19
20 17         1                 2   2     1             2 1         1   1       1 1       1 1           1 1           20
21 15       1       1 1     1                 1       1 1         3 1 1                   1 1                       1 21
22 13   1   1       1 1   1         1     1   1                         1   1     1       1       1                   22
23 11       1                       1 1   1             1   1     1 1               1       1                 1       23
24 12                         1 1   1 1               1         1     1     1     1   2         1                     24
25 16 1 1             1       2       1           2 1   1 1             1             1     1 1 1                     25
26 12       1         1     1 1     1 1                     1                   1   1             1             2     26
27 15 1   1         1           1       1             1 1     1   1             2         1     1               1   1 27
28 11                       1                   1 1     1         1     1     1   1     1         2                   28
29 16           1       1     1       1 1     1     1 1             1     1                       1   1     1 1     2 29
30 15 1       1       1           1                   1       1   1 1   1         2                 1     1   1 1     30
31 7                 1 1                                   1               1     1   1           1                   31
32 22   1         1       1 1 2         2 1   1 1       2 2   1 1 1         1                   1   1               1 32
33 24     1   1       1 1     1   1 2 1 1     1   1       2 1   3             1   1     1 1       1             1     33
34 11 1                               2       1     1         1 1 1                             1               1 1   34
35 10   1 1       1                 1       1       1                           1           1         1   1           35
36 13   1             1                       1 2               1 1           1         1     1       1 1   1         36
37 10 1   1       1   1           2                                                   1 1       1               1     37
38 19               1     1             1       1 1             2     1 1   1 1     1   1 1 2   1   1         1       38
39 8                     1       1           1       1 1                   1 1           1                           39
40 21 1 3 1       1   1   1     2             1           1       1 1               1 1 1                 1   1   1 1 40
41 21           1       1                 1 3                 1 2       4       1       1   1   1         2 1     1   41
42 14 1     1     1 1 1       1                     1       1         1     1   1 1               1 1                 42
43 18             3   1   1 1 2   1 1                     1 1   1                 1           1   1             1   1 43
44 13       1 2   1               1       1   1     1   1 1                           1                   1       1   44
45 10 1           1   1 1                                 2   1                         1                         1 1 45
46 17 1     2   1       1             1   1 1     1   1                           1       1     1     1     1     1 1 46
47 17 1           1       1       2   2         1             1           1     1                 1   1     2   1   1 47
48 14                                     1                   1       1 1         1     1 2     1 2 1   1 1           48
49 16           1               2 1                         1               1   1   2 1     2   1               1 1 1 49
50 12         1           1     1               1           1 2         1 1         1     1         1                 50
51 8     1           1                   1                                         1         1     1   1     1       51
52 14   1 1   1   1                         1   1   1     1     1               1     2   1                     1     52
53 16         2                           1         1               2 1   2     2           1           2 1         1 53
54 18         2     1     1         1   1           1         1 1   1     1 1                         1     2 1 1 1   54
55 15 1           1     2                   1   1   1             1       1   1 1     1 1 1             1             55
56 8           1                                 1                   1   1     1         1             1     1       56
57 11 1 1                               1 1         1     1       1 1         1     1                             1   57
58 14     1                 2     1     1 1 1   1 1                                   2     1     1   1               58
59 11   1                   1       2                         1   1 1                 1     1         1   1           59
60 18 2   2       1     1 1           1                     1         1           1   1         1 1 1 1   1     1     60
61 10 1                                     1 1               1       1             1   2       1               1     61
62 16     1   1               1               1 1         1   1                   1           1     2 1         2 2   62
63 16     2                   1       1     1 1 1     1               2             1         1     2   1   1         63
64 22 1                 1 1 1       1   2   1 1     1 1 1       1         1   1 1   1         2 1           1 1       64
65 16         1             1           2   1       1       1 2         1 1                   1           1 1 1 1     65
66 16   1       1   1 2                   1     2           1 1               1     2 1       1                   1   66
67 16               1         1   1 1           1         1   1       1     1       1   1 1   1 1         1         1 67
68 20 1       2 2         2   1         1     1       1 2           1             2     1       2           1         68
69 23   1 1 1 1 1     1 1   1   2 1   1 1                 2 1     1   1               1     1         2         1     69
70 20   2   2         1               1   1         1 1 1     1       1   1             2     1     1       2     1   70
71 22 1 1     1     1         1   1             1   2     1             1 1 1   1   1           1     2 1       1 1 1 71
72 13                   1       1       1 1               1 1               1 1                       1 2   1   1     72
73 8       1       1   1                               1             1 1                           1         1       73
74 12   1   1           1 1 1                       1             1             1   1         1             1 1       74
75 19       1     2 1   1   1 1       1   1   2   1         1             1 1 1     1   1                 1           75
76 13     1   1 1 1                               1         1 1 1     1   1 1                   1     1               76
77 22       1 1 1 2 1   1 1     1     1 1           2           1                         1 1     1     1 1   1 1   1 77
78 18   1 1         1     1     1 1 1         1     1 2 1         1     1       1     1     1         1               78
79 17       1   2   1 1                           1         1           1   1 3 1   1 1                 2             79
80 16     2                           1     1     1 1             1       1           1 1 1   1   1 1     1         1 80
81 20                       1         1       1         1       1 2     1   1 2 1 2 2   2                         1 1 81
82 21 1       1   1 1           1 2 1 1 1   2   1 1         1   1   1               1               1   2             82
83 13           1   2       1 1                             1     1       1   2 1         1               1           83
84 16   1               1         1         1   2               1       1   1   1     1   1 1                 1   2   84
85 15     1               2         1   1 1           1               1 1                       1 2   1     2         85
86 17   1       1   2     1 1     1       1 2               1     1 1               1       1         1         1     86
87 15           2           1 1         1     1 1     1     1               1 1       1       1               1   1   87
88 20     1   1 2   2           1 1         1     1     1           1 1   1   1 1                     1       2   1   88
89 14                   1         1   1   1 1 1 2 1           2                                           1       1 1 89
90 15 1   1                       1     3   1   1     1       1       1         1                           1 2       90
91 14         1 1   1     1 1               1     2       1     1                       1     1         1 1           91
92 11   1                                       1 1     1   1   1         1                     1       2   1         92
93 12           1         2   1             1     1 1         1       1                   1         1             1   93
94 12     1       1             1         1 1   1                   1   1         1         1 1                 1     94
95 15       2 1                 1                         1         1               1 1     1 1     2 1     1 1       95
96 10       1                               1             1         1   1     1   1       1       1                 1 96
97 14       2 1         1   1                               1       1       1             1 1 1 1 1                 1 97
98 16 1     1     1     1   1 1 1                 1     1       1 1   1       1               1                 1 1   98
99 14       1   1       1             1 1         1   1           1 1 1           1 1   1             1               99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
06
/
03
05
/
03
04
/
03
03
/
03
02
/
03
01
/
03
28
/
02
27
/
02
26
/
02
25
/
02
24
/
02
23
/
02
22
/
02
21
/
02
20
/
02
19
/
02
18
/
02
17
/
02
16
/
02
15
/
02
10
/
02
09
/
02
08
/
02
07
/
02
06
/
02
05
/
02
04
/
02
03
/
02
02
/
02
01
/
02
31
/
01
30
/
01
29
/
01
28
/
01
27
/
01
26
/
01
25
/
01
24
/
01
23
/
01
22
/
01
21
/
01
20
/
01
19
/
01
18
/
01
17
/
01
16
/
01
15
/
01
14
/
01
13
/
01
12
/
01
11
/
01
10
/
01
09
/
01
08
/
01
07
/
01
06
/
01
Ngày
/
Tháng