BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Miền Bắc 60 KỲ ĐẾN NGÀY 16/12/2018

xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
16
/
12
15
/
12
14
/
12
13
/
12
12
/
12
11
/
12
10
/
12
09
/
12
08
/
12
07
/
12
06
/
12
05
/
12
04
/
12
03
/
12
02
/
12
01
/
12
30
/
11
29
/
11
28
/
11
27
/
11
26
/
11
25
/
11
24
/
11
23
/
11
22
/
11
21
/
11
20
/
11
19
/
11
18
/
11
17
/
11
16
/
11
15
/
11
14
/
11
13
/
11
12
/
11
11
/
11
10
/
11
09
/
11
08
/
11
07
/
11
06
/
11
05
/
11
04
/
11
03
/
11
02
/
11
01
/
11
31
/
10
30
/
10
29
/
10
28
/
10
27
/
10
26
/
10
25
/
10
24
/
10
23
/
10
22
/
10
21
/
10
20
/
10
19
/
10
18
/
10
Ngày
/
Tháng
00 19 1 1   1     1   1     1     1 2           1   1                               1   1   1   1           1 1   1     1     00
01 16             1   1   2 1           1   1     1       1 2         1 1 1       1                                     1     01
02 19     1       1   2               1 1       1   1   1 1     1       1             1   2               1   1       1   1   02
03 17   1   1   1 1 1       1     1   1 1                             1   1 1       1                   1       1 2           03
04 14               1   1 1     2             1                         1 2                     1               2 1     1     04
05 19       1 1   1   1 1               1 1               1   1         1               1 1                 1   2   1 1   1 1 05
06 24   1 2       1 1   1 1   1 1   1 1           1   1   1 1   1 1 1           1           1         1 1   1 1               06
07 15     1     1 2   1           1       1         1     1     1 1 1               2               1                         07
08 9         1     1                     1         2     2             1                     1                               08
09 16   1             1 1                     1     1           2 1       1     1 1     1   1   1                   1       1 09
10 15 1       1                                 1         1                 1           1   2   2             2 1   1       1 10
11 17         1 1     1 1   1     1 1       1   1   1               1   1       1   1               1 1         1             11
12 19   1       1           1 1 1                 1     1             1         1         2 1     1 1   1     1     2       1 12
13 14 2                         1               1   1   1         1 1                                   2 1   1         1 1   13
14 20   1       2   1 1         1         1     1   2     1   1                     1 1   1   1               1 1     1   1   14
15 21     1   1               1     1 1   1 1   2 1         1   1             2             1 1   1       1     1   1     1   15
16 13       1               1           2   1                           1 1           1             1 1     1       1     1   16
17 18 1   1 1   1                                         2 1     1       1 2 1 1               1     1           1 1       1 17
18 16 1         1       1                       1 1 1       1               2           2     1     1 2               1       18
19 10                           1     1         1   1 2                   1       1               1                       1   19
20 13   1 1                                   1                   1 2 1 1   2     1                       1 1                 20
21 18 1   1     1     1       1     1 1                 1     1     1                 3   1                 2       2         21
22 17         1     1 1   1   1                 3         2                       1   1             1         1         1   2 22
23 15         2                 1         1   1 1 1                           1             1     2   1 2         1           23
24 22     1 1     1             1   1 1         1 2               1     1   1 1         1         1 1         1   1 2 1   1   24
25 16               1   1           1 1 1           1       1 1                           1     1         2         1   1 1 1 25
26 18       1     1 1               1 1     1         1   1 1   1     1           2     2               1     1 1             26
27 24             1 1           1 1 1         1       3 2 1     1 1 1       2       2   1             1           1     1   1 27
28 12   1                                       1               2 1 1     1     1           1   1               1       1     28
29 13                     1         2   1           1   1   2 1                       2       1   1                           29
30 16 1 1         1               1 1   1       1 1             1 1     1     1 1 1 1       1                                 30
31 14   1                             2                 1     1           1 1   2   1       2                           2     31
32 24     1   1       1 1 1   2         2                                   1     2 1     1 1       3     1       1 1 2 1     32
33 7                     1               1   2         1                                         1         1                 33
34 18       1 1                       1                       1         1 1   1     2         3   1 2       1           2     34
35 14   1           1                           1 1   1 1           1           1         1       1         1     1       1 1 35
36 15           1     1 1     1     1   1     1   1 1       1 1                 1         1         1                 1       36
37 15                 1   1       1     1     1             1 1     1           1   1     1     2 1   1                       37
38 12           1         2   1   2                           1   1         1 1               1               1               38
39 14       1         1             2   1   2         1         1               1 1     1                     1             1 39
40 8         1                             1                                 1       1   1   1       1 1                     40
41 15   1 2   1   1     1                             1 1             2     1     1         1               1             1   41
42 12                   1     1             1 1             1                 1                   1 1 1     1         2       42
43 17         1 1               1         1 1 2     1         2                   1     1       1       2 1           1       43
44 12       1       1     1           1 1                     1                       1   1               2   1             1 44
45 16 1             2           2                 1     1                       1       1         1         1 1   1   2 1     45
46 11                           1     1 1 1   1       1   1                   1   1 1                 1                       46
47 11               1 1     1     1     1   1 1 1                 1               1                         1                 47
48 20   1           1   1   1   1   1 1   2                     3 1 1           1   1   1     1         1           1         48
49 18               1       2   1     1             1 1       1       1             1 1         1         1 1           3   1 49
50 26   1 1           1     1 1     1                   1     1   1     1 1   2     1   2 2 1 1 1     1 1     1 1           1 50
51 11         1     1         2                       1               1                 1       1       2         1           51
52 14 2 1             1 1                           1     1               1 1 1         1                     1 2             52
53 12 1       1             2         1     1   1                 1         1     1     1                     1               53
54 23   1 2             1 2   1 2   1     1         1       2 1                     1             1   1   2   1 1         1   54
55 18   1     1 1 1 1       1                 1                     2     1   1     1 1       1 1 1       1   1               55
56 17       1   1           1     1       1   1   2   1 1     1           1     1               1 1                   1 1     56
57 21       1         1                 1   2   1 1     1   1     1 1   1   1 1       1   1 1           1   1 1           1   57
58 22 1     1                     1     1   1         2   1 1   1 1   1   1   1 2       2           1 1             1   1     58
59 21   1           2   1     2   1               1 1   2       1     1 1 1   1             1     1 1               1     1   59
60 8                             1 1                 1   1                 1     1                   1               1       60
61 14 1       1     1           1                 1         1       1         1     1     1   1                       1   1 1 61
62 20       1   1       2 1   1                     1         1 1   1 1 1     1             1   1         1     1 2 1         62
63 11 1                 1                 1 1                     1             1               1       1       1 1     1     63
64 17                   2 1     2     1                       1 1   1   1   1         1       1           2           1   1   64
65 20 1                     1             2 1   1 1   1     1 1       1 1                   1 1     1 1 1 1   1           1   65
66 17             1           3   2     1 1 1             1       1 1                 1                   2         1   1     66
67 16       1   1 1     1 2     1   1   1 1               1                           1 1         1                       2   67
68 29       1       1 1 1   2     1   1   1 2           1   1   1   1 1 2 1 1     1         1 1     1       1   2 1   1       68
69 16       1 1             1 1           1                           1 1 1     1 2           1   1 2   1                     69
70 17 1         1     1         1   1               1         1       1   1     1   1 1   1     1                 1   1   1   70
71 22 1 1   1     1     1     1   1         1 1 1   1   1 1   1       1 1 1 1                 2       1                 1     71
72 14           1       1             1           1   1 1   1   1 1                     1                     1 1 1       1   72
73 11     2     1                     1           2 1                                 1           1 1 1                       73
74 11   1 1               1       1                 1       1           1           1 1   1           1                       74
75 20 1     1         1               1   1 1 1       1   1   1         1     1                     1 1 1 1 1     1 1       1 75
76 13                             1   1   1                   1 1     1 1       1   1   1   1 1       1                       76
77 17   1 1         1                   3             1 1     1 1   1   1 1             1                                   3 77
78 17   1         2       1   1         1     2   1                 1 1           1             1     1 1             1     1 78
79 18 1       1 1     1         1         1             1       1   1 1           1   1 1       1                 1 1   1   1 79
80 14   1       1           1                 1           1             1         1         1   1               3 1     1     80
81 21   1     1   1     1                   1 1 1                           1 2 1   1       1 1 1   1     2     2           1 81
82 12         1     1       1                           1               1       1           1 1   1         1       1 1       82
83 20   1 2 2                             1   2   1   1               1             1 1   1       1 2       1           1 1   83
84 17     1 1   1   1     1       1 1             1 1 1                   1 2 1       1                               1     1 84
85 19     1 1 1   3           1 1 2     1     1                   1   1           1                     1   1       1       1 85
86 19       1   2   1     1 1               1               1 1 1 2                       1   1   1     1 1   1       1       86
87 14     1                 1       1                     1                       2   1   2 2                   1   1     1   87
88 14     2             1 1 1       1                       1       1               1         1       1 1 1       1           88
89 19   1     1       1   1 1     1 1     1       1     1 1       1   1   1 1         1 1       1                         1   89
90 19 1                 1       1         2       1   1     1             1   1 1                       1   1 2 1     1 1   1 90
91 14 1       1 1 1           1                             1   1           1   1           1         1     1 1       1       91
92 18 1   1 2     1   1             1 1     1       1 1           1                       2         1       1       1     1   92
93 21 1           1   1   1       1     1             1           2 1 2       1       1         1   1     1 1       1   1 1   93
94 16       1             1 1                   1     1                   1       1       1   1   1     1 1 1     1   1   1   94
95 11 1         1             1   1   1                 2       1   1 1                                 1                     95
96 18 1 1     1   1           1               1   1     1           1         1                 1 2   1           1 1       2 96
97 11         1           1       1   2         1         1 1                         1                           1   1       97
98 9 1               1     1   1           1   1             1                                       1     1                 98
99 13         1 1   1                       1 1                       1   1     1             1 1 1               2           99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
16
/
12
15
/
12
14
/
12
13
/
12
12
/
12
11
/
12
10
/
12
09
/
12
08
/
12
07
/
12
06
/
12
05
/
12
04
/
12
03
/
12
02
/
12
01
/
12
30
/
11
29
/
11
28
/
11
27
/
11
26
/
11
25
/
11
24
/
11
23
/
11
22
/
11
21
/
11
20
/
11
19
/
11
18
/
11
17
/
11
16
/
11
15
/
11
14
/
11
13
/
11
12
/
11
11
/
11
10
/
11
09
/
11
08
/
11
07
/
11
06
/
11
05
/
11
04
/
11
03
/
11
02
/
11
01
/
11
31
/
10
30
/
10
29
/
10
28
/
10
27
/
10
26
/
10
25
/
10
24
/
10
23
/
10
22
/
10
21
/
10
20
/
10
19
/
10
18
/
10
Ngày
/
Tháng