BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Miền Bắc 60 KỲ ĐẾN NGÀY 04/12/2022

xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
04
/
12
03
/
12
02
/
12
01
/
12
30
/
11
29
/
11
28
/
11
27
/
11
26
/
11
25
/
11
24
/
11
23
/
11
22
/
11
21
/
11
20
/
11
19
/
11
18
/
11
17
/
11
16
/
11
15
/
11
14
/
11
13
/
11
12
/
11
11
/
11
10
/
11
09
/
11
08
/
11
07
/
11
06
/
11
05
/
11
04
/
11
03
/
11
02
/
11
01
/
11
31
/
10
30
/
10
29
/
10
28
/
10
27
/
10
26
/
10
25
/
10
24
/
10
23
/
10
22
/
10
21
/
10
20
/
10
19
/
10
18
/
10
17
/
10
16
/
10
15
/
10
14
/
10
13
/
10
12
/
10
11
/
10
10
/
10
09
/
10
08
/
10
07
/
10
06
/
10
Ngày
/
Tháng
00 19             2     2       1   1   2 1       1         1         1   1         2         1       1   1               1   00
01 15 1 1 1         1                           1                       1 1 1 1     1   1             1   1     1         1   01
02 15     2         1     1                 2   1             1   1   1   1   1       1   1                       1           02
03 16   1       1     1     1     2 2     1         1           1       1       2     1                     1                 03
04 18           1               1 1 2       2                   1 1     1 1 1     1   1         1               1 1     1     04
05 19     2 1                                 1 3       1   1 1   1     1   1   1 1       1   1             1         1       05
06 10     1 1     1         1               1 2       1       1         1                                                     06
07 17 1           2       1           2 1         1   2 1         1           1   1                   1     1 1               07
08 12               1 1         1 1     1           1       1         1     1 1       1                 1                     08
09 15   1                         1         1           1         1     1 2       1 1     1   1 1                     1 1     09
10 15 1                             1   1   1   1 1   1   1                           1     1 1               1 1     1   1   10
11 16       1           1       1           1     1       1   1   1 1 1         1   2     1             1           1         11
12 19         1 1       1     2       1         1   1                 1     1   1             1 1     2   1   1   1 1         12
13 18         1           1 1 1               1 1   3           1             1     1 1   1       1   1               1 1     13
14 17                     1 1               2 1     1             1   2                       1 1 1   1 2 1             1     14
15 13     1 1               1 1         1                     1           1       2       2               1               1   15
16 16     1                   1       1 1   1                       1     2           1     1   2             1   1   1 1     16
17 13 1     1     1                               1     1   1                     1           2             1       1 1     1 17
18 12   1                 1       1                         1               1                 1 1 2     1           1     1   18
19 12           1   1   1               1   1             1         1                     1 1   1       1           1         19
20 24 2             1             2 1 1         1 1   1             2 1   1               1       3       1 1 1 1     1 1     20
21 24 1   1     1   1 1       1               2 2   1   2 1 1   2         1 1 1   1                           1     1 1       21
22 12     1       1               1   1         1 1             1   1           1   1   1                       1             22
23 15     1           1 1             1             1 1 2         1     1         1       1               1   1   1           23
24 17       1         2 1   1     1     1                 1 1           1                       1   2     1 2           1     24
25 15                           3         2           2     1       1           1               1 1           1     1       1 25
26 19 1                 1     1 1 1     1         1           1       1 1               1           1 1         1   1     3 1 26
27 4                                             1             1                     1 1                                     27
28 18 2 1   1       1                           1 1   1     1 1   1           1             1     1   1               1   1 1 28
29 16                     1 1 1     1                       1                 1   2 1   1   1 1   1 1   1                   1 29
30 18       1     1     1     1 1               1       1 1       1 2           1       2     1           1   1     1         30
31 19                 1     1       1 1 1 2   1 1                         1     1         1 1           1 1     1 1 1       1 31
32 14       2       1       1     1               1   2             1                           1 1   1         1   1         32
33 17   1 1     2 1       1       1       1                   1 1   1 1 1 1                                   1         1   1 33
34 16                       1   1   2         1         1   2   1     1 1     1                     1             1     1   1 34
35 8         1             1                     1         1                 1       1                         1     1       35
36 21 1     1 1           1       1             1 1 2 1       3 1     1             1 1       1                 1 1 1         36
37 11   1   1     2   1           1                                 1                         1                     1     2   37
38 14     1     1 1     1       1               1                   1 1     1   1                   1     1 2                 38
39 14 1                 2     1   1 1 1   1       1                 1   1           1                       1           1     39
40 18     1 1                         1       1     1       2         1   1   1   1 1 1 1     1         1       1         1   40
41 21 1       1   1 1       1 1             1             3 1     1             1           3         1       1     2     1   41
42 21       1       2                         1 1   1   2     1   2   1   1                                 1 2       1 2 2   42
43 17           1         1   1 1     1           1               1 1 1 1 2 1             1                       1 1   1     43
44 15   1 1 1 1       1           1                       1 1               1 1       1     1         1           2           44
45 10   1                                 1             1           1         1 1 1                             3             45
46 21   1   1     2 1 1 1     1 1               1                 1   1 1   1   1         1             2       1 1         1 46
47 15                 1         2                                   1 1   1 2 1           1 1       1 1       1             1 47
48 13             1       1 1           1                   1     2           1     1       1   1           1             1   48
49 16   1                     1         1     1                                 3     1 2     1   1   2 1       1             49
50 17                   1     1     1 1 1   1             1   2   1     1       1   1                             2 1       1 50
51 19 1     1 1             1 1 1     1 1 1     1     1 1     1                       1 2             1           1   1       51
52 14       1 1                   1 1     1   1               1     1         1         1           1 1   1               1   52
53 20   1         1       1   1 1   2 1   1   3 1                               1 1               1 1         1 1 1           53
54 17   1             1             1               2       1   1   2             1   1     1 1     1 1             2         54
55 22   2   1   3   1   1   1           1 2                                       1 1   1 1     1 1     1               2 1   55
56 10                   1     1               1         1                                         1 1   1   1       1     1   56
57 19 1 1     1     1                 1   1 1       1 1     1   1   2                       1 2         1 1     1             57
58 19         1           1           2   1 1                         1   1     1 1   1       1 1 2 1     1     1       1     58
59 20         1                 1           1   1   1   1       2         1       2       1       1 2 1       1           2 1 59
60 12     1   1                         1               1   1 1         1     1           1       1       1   1               60
61 19 1 1 2   1 1     1   1       1               1 1 1   1   1                       1 2 1                       1           61
62 15   1           1     1         1       1     1         2             1     1   1   1 1                 1             1   62
63 4   1                   1                                                       1                               1         63
64 16 1         2   1       1     1                   2       1 1   1   1               1                   1 1     1         64
65 21     1 1       1   1 1                       1 1   2     1   1                   1   1     1     1   1   1   1     2   1 65
66 17         1   1   1 1           1   1       1 1   1 1               2     1 1                         1     1           1 66
67 19 1       1 1             1 1   1         1       2     1         1               1     1   1         1 1     1   1     1 67
68 15                   1   2                                       1     3 1       1         1 1           2 1 1             68
69 16       1 1 2               1   2                                 1             2   1               1     2   1   1       69
70 26       1   1         1       2   2   1 1       1   1   1   1   1           1 1 1           1     1     1 1       2   1 2 70
71 18     1 1   2   1   1                 1   1 1             1   1                 1         1       1         1 1   1 1     71
72 19   1     1   1 1 1       1   1               1         1     1         1       1 1           1 2   1                 1 1 72
73 15           1         1 2     1 1     1       1                 1   1     1               2           1   1               73
74 15         1               1   2         1             2 1           1             1             1 1     2           1     74
75 11             1   1     1           1           1 1                           1         1   1                   1       1 75
76 29   1   1         2       2   1 1 1 1   1 1   1 1           1 1     2   1     1     2   1 1 1   1   1 1         1         76
77 16 1   1     1         2     1             1                   1           1     1     1     1     1 1   1     1           77
78 23     2               1 1             1 1 1         2       1     2 1   1 1   1   1       1 1                 1   1     2 78
79 15         2             1         1 1         1 1     1             1 1 1         1           1     1               1     79
80 17   2 1     1   1     1           1   1 1                   1                       1   2     1     1       1           1 80
81 13 1       1 1         1           1 1       1         1                           1       1                 1     1     1 81
82 18 1     1 1 1   1 2 1       1         2 1                   2           1 1         1         1                           82
83 18 2           1   3 1           1     1   1           1     2 1       1     1                             1             1 83
84 15                       1       1 2             1                       2         1   1         1 1   2         1 1       84
85 9 1             1   1       1                     1 1                   1                   1                 1           85
86 12 1             1                     1               2                 1   1             1     2           1         1   86
87 17             1 1     2           1             1         1 2         1 2 1                             1         2 1     87
88 11 1 1 1                                   1         1                     1   1       1 1             1       1           88
89 11         1                           1   1     1 1   2                                     1 1 1                       1 89
90 18   1   1 1   2     1     3               1       1 2         1   1                           1   1           1           90
91 24     1       1   1   1 1   2                 1           2             1 1     1     3     1   1 1 1 1 1         1   1   91
92 17                 1 1             1       1     1 1   1       1   1           1         1       2   1         1     1   1 92
93 12   1 1   1                                   1                             1 1       1             2               3     93
94 16   1     1     1   1   1             1 1             1         1   1     1                 1 1         1         1   1   94
95 11           1   1                   2         1           1             1       1   1                 1     1             95
96 25 1           1 1 1 1 1     1               1     1   2   1 1 1             2           1       2     1 1 2       1     1 96
97 13                 1   1             1   1             2                           1     1   1         1         1 1 1     97
98 18       1                 1     1   1       1     1       1 1     1             1 1 1   2     1     1   1       1         98
99 17         1   1             1       1   1     1                   1 1     1   1     2   2           1       1     1       99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
04
/
12
03
/
12
02
/
12
01
/
12
30
/
11
29
/
11
28
/
11
27
/
11
26
/
11
25
/
11
24
/
11
23
/
11
22
/
11
21
/
11
20
/
11
19
/
11
18
/
11
17
/
11
16
/
11
15
/
11
14
/
11
13
/
11
12
/
11
11
/
11
10
/
11
09
/
11
08
/
11
07
/
11
06
/
11
05
/
11
04
/
11
03
/
11
02
/
11
01
/
11
31
/
10
30
/
10
29
/
10
28
/
10
27
/
10
26
/
10
25
/
10
24
/
10
23
/
10
22
/
10
21
/
10
20
/
10
19
/
10
18
/
10
17
/
10
16
/
10
15
/
10
14
/
10
13
/
10
12
/
10
11
/
10
10
/
10
09
/
10
08
/
10
07
/
10
06
/
10
Ngày
/
Tháng