BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Miền Bắc 60 KỲ ĐẾN NGÀY 13/07/2020

xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
13
/
07
12
/
07
11
/
07
10
/
07
09
/
07
08
/
07
07
/
07
06
/
07
05
/
07
04
/
07
03
/
07
02
/
07
01
/
07
30
/
06
29
/
06
28
/
06
27
/
06
26
/
06
25
/
06
24
/
06
23
/
06
22
/
06
21
/
06
20
/
06
19
/
06
18
/
06
17
/
06
16
/
06
15
/
06
14
/
06
13
/
06
12
/
06
11
/
06
10
/
06
09
/
06
08
/
06
07
/
06
06
/
06
05
/
06
04
/
06
03
/
06
02
/
06
01
/
06
31
/
05
30
/
05
29
/
05
28
/
05
27
/
05
26
/
05
25
/
05
24
/
05
23
/
05
22
/
05
21
/
05
20
/
05
19
/
05
18
/
05
17
/
05
16
/
05
15
/
05
Ngày
/
Tháng
00 18 2 1       1     1       1   1                     1     1     1 1           1   1         1     1 1           2         00
01 13                 1     1               1 2   1             1                 1   1               1     1   1           1 01
02 15             1 1     1   1         1         2     1 1     1                 1           1             2   1             02
03 16           1 1                                   1       1     2   1     1 1 1   1 1 1       1 1                 1       03
04 16 1   1       1         1 1         1 1       1   1     2 1   1   1             1                               1         04
05 11           1   1                           2 2         1                           1           1             2           05
06 16 1           1     1 1           1       1 1       1   1   2 2       1         1                       1                 06
07 19 1     1           2             1         1         1 2   1     2   1 2                       1             1         2 07
08 23 1 2           2   2         1                   1 1       1 1 1         1 1 1       2                   1   1       1 2 08
09 20 1   1     1 1 2               1     1 1   2               1   1   1 1           1 1     1       1     1                 09
10 17         1                 1   1 1     1                         1             1   1         1 2 1 1       1 1 1 1       10
11 18   1         1   2 1 1               1       1                     1             1         1       3   1         2   1   11
12 16       1   1           1     1                                     1   2       1   1     1         1 1   1   2         1 12
13 17     1   1                           1         1 2         1         1     1 2       2       2                 1     1   13
14 15         1                   1     1               1       1       3 1     1                   1   1 2     1             14
15 13 1 2       1                 1                                         1                 1       1   1 1       1 1 1     15
16 12     1   1   1   2   1             2                                   1           1                             2       16
17 23   1 1   1   1 1   2 1     1               2   1 1 1 1   1                     1   1   1 1 1       1                   1 17
18 13   1 1                                         1   1 1           1     2 1                 2             1         1     18
19 20 1   1             1 1     2 1         1   1           2     1   1       2 1               2 1       1                   19
20 17 1       2                   1   1   2 1 1       1 1     1             2     1       1             1                     20
21 16       1 1     1         1         1     1 1 1     1 1       1       1   2             1                   1             21
22 20       1     1 2       1       1   1 1     1         1         1           1 1     1     2     1     1     1           1 22
23 11         1                     1                   1                       1 1 1   1 1                             2 1   23
24 16   2             1     1       1                   1     1     1     1                   1       1 2   1   1         1   24
25 11                 1               1         1 1                                     2   1   1           1 1     1         25
26 16 1   1                   1   1         1   1           1             1       2     1     1               1 1   2         26
27 14                     2 1   1       2         2           1               1     1 1 1 1                                   27
28 24 1   3 1     1       2   1   1     1 2         1           1   1     1   2 2                                 1       2   28
29 7                     1 1   1 1         1                                           1 1                                   29
30 21   1         2             1           2 1 1     2     1 1   1   1 1         1   1             1                   1 2   30
31 21       1               1         1 2     1     1     1 1         1 1         1 1       1   1     1 1 1 1               2 31
32 15       1           1 1                           1 1       1 1   1       1 2     1       1           1     1             32
33 16 1       1 1       1                 1   2 2                   1           1     2   1 1                               1 33
34 19       1   1                     1 1                   1       2 2 1   1   1           2     1                 1 1 2     34
35 16     1                 1 1       1           1   1   1           2               1 1                           1 1 2 1   35
36 19     1     1               2     3       1   1   1                   1     1 1 1 1         1         1   1           1   36
37 18   1       1             1 1 1     1           1         1   1   1         1   1                     1 1 1   1 1       1 37
38 25           1           1       1   2   1 2 1     2       1   1     1 1   1   2 1       1   1               2       1   1 38
39 20                     1           1     1     1             1 2 1   1     1     1   1       1   1   1   2 1   1 1         39
40 15 1                 2                         1         2       1 1         1             2               1         2   1 40
41 20     1   1   1   2             1 1                   1 1 1       1     1   1           1           1     1 1 1         2 41
42 21   1     1 1         1     1   1     1   1     1         1         1     1   2 1             1           1   1   3       42
43 19 1               1       2     2         1 2     1               1 1                 1 2       1   1         1 1         43
44 12                 1                       1       1   1                         1 2       1   1   1             1     1   44
45 13     1                       1         1       1       2         1       1 1             2   1                       1   45
46 16               1     1       1   1 1 1           2 1           2                   1   1             1           1   1   46
47 17 1 1     2 1   1     1                   1                           1       3         1           2               1   1 47
48 18 1 1 1                 1         1 1                   1 1   1 1   1     1       1     1       1 1   2                   48
49 20     1       1       1   1 1           1   2             1 2   1       2       1     1 1                       1 2       49
50 16           1     1         1   1       1           1 1       1           1       1 1     1   1   1   1   1               50
51 20                   1   2       1     1               1   2   1                     1 1 1       1 2       1 1 1       2   51
52 15                 1   2       2   1 1     1 1             1                 1         1 1                         1   1   52
53 17         1 1           1 1 1   2             1           1 2 1     1         1     1               2                     53
54 15       1           1                   1 1     1               1     1   1     1           2     1         1     1 1     54
55 17       2   1     1 1     2         1                     1     1         1                   1 1 1             3         55
56 18 1   1       1   2     1   2 1           1 1     1                 1               1       1   1     1                 1 56
57 12     1               1       1                   1 1 1 1                                   1         1     1   2         57
58 11             1   1   1     1       1           2                                           1 1         1     1           58
59 20       1         1     1       1       2     1 1 1   1       1   2             2   1 1 1                     1         1 59
60 14   1       2 1         1               1       1 1   1             1   1                       1   1       1             60
61 20               1         1 1     1           1             1 2     2     1           2 1       1 2           1       1 1 61
62 13   1 1                             1     1 1           1     1       1           1         1 1 1           1             62
63 11                                                     2             1   1   1               1 2             1 1   1       63
64 26       3   1   1           1   1               1 2       2   1       2   1 1         1 1 1     1 1 1         1 1   1     64
65 11   1           1         1               1   1                         1                 1       1   1       1       1   65
66 14 1                           1   1     1 1                       1 1     1   1 1     1 1   1             1               66
67 15             1 1 1                 1   1 1   1               2     1       1   1   1                     1       1       67
68 10   1                     1 1                               1     1                   1         1           1 1   1       68
69 9       1                                       1 1             1                       1 1       1         1           1 69
70 13         1     1 1 1 1             1 1   1   1                 1     1 1                               1                 70
71 15   1   1 1               1 1 1                         1       1       1                 1   1   1     1   1         1   71
72 15 1     1       2                     1         1   1     2 1               1   1         1                         1 1   72
73 8                                   1             1           1                             1   2             1         1 73
74 16     1   1 1 1           1   1       2               1     1       1     1                     1 1         1     1       74
75 13         1         2       1                                 1         1         1       1     1   1           1     2   75
76 15   1   1               1     1       1   1     1                         1   1       1     1           1     1   1 1     76
77 22       1 1 1 1   1                   1             1 4         1       1   1     2   1 1               2 1 1             77
78 22                     1     1 2 1 1     1       1     2     1         1 1       1     1     1 2     1     1           1 1 78
79 25   1         1     1   1   1   1 1   1 1       1     1   2 1 1                   1     1         1   1     2   1 1   1 1 79
80 22 1     1 1   1     1   1             1         2   2           1     1       1 1 1       2 1 1                     2     80
81 16             1 1 1           1   1   1                                 1   1       1   1 1   1         2 1         1     81
82 13             1       1       1       1               1                 1               1         1   2   2           1   82
83 17 1         1 1 1                       1   1               1   1 1   1   1         1       1         2           1 1     83
84 16 1           1 1     1 1                       2   1           1                 1             1       2 1   1   1       84
85 12                   1   1 1     2                           1           1                           2 1       1     1     85
86 10     1 3       1       1 1     1             1                                                       1                   86
87 22 1   1     1       1   2 1       1   1 1               1 1         1               1         3 1   1 1   1         1     87
88 15     1   1     1         1                 1     1     1               1       1     2   1       1           1     1     88
89 10         1         1 1     1             1     1   2                                         1   1                       89
90 21 2 1 1   1 1     1     1     2 2 1           1 1       1         1               1 1                           1 1       90
91 10         1 1             1                                       1   1   1           1         1     1 1                 91
92 14   1           1           1   2     1             1   1                   1   1             2                 1     1   92
93 22 1 2 1 2   1   1           1   1           1       1 1     1                   1 2                     2 1         1   1 93
94 18   1     1 1     1               1 1 1   1         2       2             1             1     1   1         2             94
95 18       1           1   1 1     1       1     1               1       2 1   1   1 1       1           1                 2 95
96 8                         1             1     1                     2 1                                           1 1     96
97 17     1   1   1 1         1       1 1                   1       1 1   1                     1     1     1 1     1   1     97
98 17                 2   1           1   1       1 1         1           2               1     1   1         3   1           98
99 10                   2             1     1     1 1   1   1                     1                     1                     99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
13
/
07
12
/
07
11
/
07
10
/
07
09
/
07
08
/
07
07
/
07
06
/
07
05
/
07
04
/
07
03
/
07
02
/
07
01
/
07
30
/
06
29
/
06
28
/
06
27
/
06
26
/
06
25
/
06
24
/
06
23
/
06
22
/
06
21
/
06
20
/
06
19
/
06
18
/
06
17
/
06
16
/
06
15
/
06
14
/
06
13
/
06
12
/
06
11
/
06
10
/
06
09
/
06
08
/
06
07
/
06
06
/
06
05
/
06
04
/
06
03
/
06
02
/
06
01
/
06
31
/
05
30
/
05
29
/
05
28
/
05
27
/
05
26
/
05
25
/
05
24
/
05
23
/
05
22
/
05
21
/
05
20
/
05
19
/
05
18
/
05
17
/
05
16
/
05
15
/
05
Ngày
/
Tháng