BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Miền Bắc 60 KỲ ĐẾN NGÀY 12/06/2021

xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
12
/
06
11
/
06
10
/
06
09
/
06
08
/
06
07
/
06
06
/
06
05
/
06
04
/
06
03
/
06
02
/
06
01
/
06
31
/
05
30
/
05
29
/
05
28
/
05
27
/
05
26
/
05
25
/
05
24
/
05
23
/
05
22
/
05
21
/
05
20
/
05
19
/
05
18
/
05
17
/
05
16
/
05
15
/
05
14
/
05
13
/
05
12
/
05
11
/
05
10
/
05
09
/
05
08
/
05
07
/
05
06
/
05
05
/
05
04
/
05
03
/
05
02
/
05
01
/
05
30
/
04
29
/
04
28
/
04
27
/
04
26
/
04
25
/
04
24
/
04
23
/
04
22
/
04
21
/
04
20
/
04
19
/
04
18
/
04
17
/
04
16
/
04
15
/
04
14
/
04
Ngày
/
Tháng
00 15 1     1   1               1 1       1 1   1 1                         1                   1                 1 1 1   1   00
01 14 2       1     1         1         1             1                   1             1             1     1 2             1 01
02 23   1       2   1 1 1             1     1     2             1 1 1   2         1 1       1     1 1   1         1         1 02
03 13 1 1       1         2         1 1 1                       1       1             1                           1       1   03
04 18 1       1     1     1             1         1 1 1       1       2 1 1 1                   1     1 1         1           04
05 13   1   1 1             1         1         1       1         1       1             1       1                     1     1 05
06 17     1 1     1           1 1               1   1                 1   1     1           1         1             2   2 1   06
07 18       1     1 1     2   1     1         1   1         2           1   1                     1   2   1       1           07
08 18   1 1 1 1                     1   1           1 1       1       1         1   1       1   1                   2   2     08
09 16   1 1       2     1             1 1   1     1     2         1                         1     1       1       1           09
10 22       1         2       1 1             2 1   1     1                   1 2   1   1 1         1           2     1   2   10
11 16   1           1           1   1   1           1         1           1               2   1   1       1     1   1       1 11
12 18       1       2       1             1 1         1           1 1     2           1           1 2 1         1     1       12
13 25     1         1       1     2           1           1     1   2 2   1   1 1       3 1     1       1   1   1 1   1       13
14 17   1         1       2     1 2 1     1         1       1   1                                 1 1         1         1   1 14
15 15           1       1         1 1       1                 1 1         1       1       1     1       1           1 1     1 15
16 19       1         2   1 1       1                         1     1   1           1 2       1     1       1     1 2     1   16
17 17 1               1   2     1                           2     1 1   1     1   1   1     1 1 1                       1     17
18 15 1 1 1 1     1     1             1 1                 1       1   1     1                                 2         1     18
19 14 1       1       1             1                 1   1   1   1 1                       1   1   1             1       1   19
20 18   1             1               1   2             2   1     1   1       1           2             2       1   1       1 20
21 21             2   1 1 1   1 1                         1   1       1       1     1     1 2 1       1       1 1     1 1     21
22 13 1         1     1     1                 1     1               1       1     1 1       1           1               1     22
23 16 1       1 1     1                   1       1   2           1                           1 1   1 1 1                 1 1 23
24 9         1       1     1                                   2               1   1                     1             1     24
25 14   1     1       1     2                   1             1             1   1     1           1     1 1           1       25
26 14   1     1           1                         1 1   2         1 1             1       1 1           2                   26
27 14   1                     1               1 1               1             3             1 1   1                 1   2     27
28 15                               2           1       1   1           2   1         1   2           1   1 1         1       28
29 23       1               2   1   1 1   1 1 1   1     1     1 1       1         1   1     2 1   1         1         2       29
30 7   1           1 1                         1               1                               1                   1         30
31 15           1       1     1 1     1     1         1     2   1 1 1         1   1         1                                 31
32 16     1               1       1     1     1             1   1                   1                 1   1 1 1         1 1 2 32
33 17             1 1               1   2         1 1   1         2         1     1 1   1         1         1   1             33
34 8                                 1           1                     1       1       1                     1       1   1   34
35 16 1 1 2     1               1       1     2           1                     1             1           1   1     1       1 35
36 22     1       1 1       1           1     1       1   1           1   1     1 2   1     3 1     1 1       1           1   36
37 19               1       1                   1 1 1           1       1           1 1   1                 1 1 1 3       3   37
38 15 1     1       1                   1       1                       1   1 1 1                 1     1   1         1     2 38
39 15 1       1   1       1                         1 1 1         1     2     1             1     1         1               1 39
40 16     1             1     1   1   1     1   1   1 1                           1   1   2           1           1     1     40
41 25   1     1 2   1 2       1   1     1   2 1     1     2   1                 1     1   1           1   1   3               41
42 16     2 1         1   1                                         2   1 1 2                 1             1           1 2   42
43 14   1 2   1 1 1                   1   1                   1               1   1     1       1             1               43
44 19         1     2     1       1 1     2               1 1     1 1           1 2                   1 2                 1   44
45 20   2 1     1 1 1         2         2     1     1         1 1       1     1     1           1     1                 1     45
46 18 1     1             1       1             1 1   1             1   1 2       1               1     1   1   1         2   46
47 20                       3         2           1     1 1     1 1 1 1 1     1       1                 1 1   1 1   1         47
48 17   1   1   1 1       1         1                   1     1           1               1       1         2   2 1         1 48
49 17 1                             1   1 1   2 1 1                     1 1         1 1         1           1       1   1 1   49
50 19     1     1       2     2 1 1 1                           1   2 1   1 1                   1     1       1       1       50
51 16                                       1   1 1     1   2   1     1 1                     1         1     1 1 1     1   1 51
52 17           1 1       1               1                   1     1 1       1         1 1         1 1   1         2 2       52
53 17                   1 1     2             1   1     1               1     1 1 1           2           1   1   2           53
54 12       1   1     1                           1       2           1         1   1       1 1                     1         54
55 14 1       1   1 1                           1         1   1 1   1     1   1                     1     1   1               55
56 17 1     1           1         1             1                     1     1 1   1   1   1 1     1             1   1   1 1   56
57 14 1   1 1           1               1     2         1               2           1     1   1       1                       57
58 10                                         1       1     1 1       1   1                   1   1 1                 1       58
59 18       1 1 1       1     1       1     2   1     1   1                 1   1       1       1 1             1           1 59
60 17 1           1 1 1       2               1     1                     1     1     1       1 2       1 1 1                 60
61 13   1 1   1           1   1         1 1                       1               1   1 1                                 2   61
62 11                         1         1 1 1   1                                                 1   1 1 1         1     1   62
63 15             2 1   1   1   1                   1   1 1 1 1                   1                     1   1           1     63
64 18 1       1     1 1     1     1     1     1 1             1   1 1                   1       1   1 1         1     1       64
65 18   1 1         1   1       1         2   1   1   1     1     1         1             1         1           1 1       1   65
66 21 1       2 1           1   1         1   1             1   1       1 1     3 1   1                 1       1 1     1     66
67 21 1   1   1               1     1             1 2   1 1     1   1       1   1         1     1 1       1 2               1 67
68 14     1           1                                 1           1       1 1     1 1   1         1     2 2                 68
69 14             1                         2 1 1           1         1   1       1     2         1           1   1           69
70 9                   1   1                         1             1 1             1   1                           2         70
71 16   1             1         1 1     1 1         1 1     1                 1               1 2 1             1   1         71
72 15       1                     1   2               2             1 1   1       1   2       1         1                   1 72
73 13                 1     1   3 1             1         1                             1   1     1           1           1   73
74 13     1   1           1   1     1 1       1 1 1                 1 1               1                           1           74
75 16                   1     2   2 1   1   1     1                         1     1     1           2           1   1         75
76 18 1         1         1   1     2       1   1   1         1                   1     1   1 1   1     1       1           1 76
77 16   1           1     1 1 1 1     1                       2         1                               2 1 1 1     1         77
78 16                 1 1 1           2 1                         1         1       2   1       1   2 1   1                   78
79 20     1             1 1           2   1 1       1     1     1   1           2 1     1   1           1   1   1   1         79
80 21           1           2 1     1     1         1 1       1             1 1     3       1       1             2   2     1 80
81 11                   1             1             1 1           1 1               1 1   1         1     1                   81
82 23   1 1     1 1 1   1   1   1   1   1 1     1 1 1   1             1     1 1                 1     1               1   1 1 82
83 17 1     1   1                         2 1       1     1       1   2       1       1         1   1                 1     1 83
84 18 1 1 1             2 1               1       1         1             1     2             1     1     1 1           1   1 84
85 8                                     1 2               1   2                   1   1                                     85
86 17 1                                   1           1 1       1     2     1 1 1       1     1 1   2     1       1           86
87 13           1                 3           1 1     1       1 1       1 1   1       1                                       87
88 19             1               1         1           1 1       2         1   1 1   1 1   1         1         1 1   1 2     88
89 23   1       2 1 2         1             1     1     1   1   1                 1       3 1 1   1     1           1 1 1     89
90 14         1         1       1           1   1   1   2                         1           1               1 1 1     1     90
91 11         1   1                               1       2       2                   1               2         1             91
92 13   1           1       1     1   1     1     1   1 1                     1               1           1 1                 92
93 17       1 1   1     1   1         1     1         1 1   1 2             2       1     1           1                       93
94 12       1         2       1                           1 1 1 1         1                       1 1     1                   94
95 17       2 1             1     1 2 1           1         1 1               1               1   1         1         1     1 95
96 16     1 1           1       1 1 2   1                         1         1       1           1   1       1 1             1 96
97 11       1                   2       1     1 1       1                               1               1     1       1       97
98 18     1   2       1 1                 1         1   1 1 2             1         1   1       1       1         1         1 98
99 21 1     1   1 2             1 1   1               1           1       1 1           1 1 1     1   1       1 1     1 1     99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
12
/
06
11
/
06
10
/
06
09
/
06
08
/
06
07
/
06
06
/
06
05
/
06
04
/
06
03
/
06
02
/
06
01
/
06
31
/
05
30
/
05
29
/
05
28
/
05
27
/
05
26
/
05
25
/
05
24
/
05
23
/
05
22
/
05
21
/
05
20
/
05
19
/
05
18
/
05
17
/
05
16
/
05
15
/
05
14
/
05
13
/
05
12
/
05
11
/
05
10
/
05
09
/
05
08
/
05
07
/
05
06
/
05
05
/
05
04
/
05
03
/
05
02
/
05
01
/
05
30
/
04
29
/
04
28
/
04
27
/
04
26
/
04
25
/
04
24
/
04
23
/
04
22
/
04
21
/
04
20
/
04
19
/
04
18
/
04
17
/
04
16
/
04
15
/
04
14
/
04
Ngày
/
Tháng