BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Miền Bắc 60 KỲ ĐẾN NGÀY 19/06/2019

xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
19
/
06
18
/
06
17
/
06
16
/
06
15
/
06
14
/
06
13
/
06
12
/
06
11
/
06
10
/
06
09
/
06
08
/
06
07
/
06
06
/
06
05
/
06
04
/
06
03
/
06
02
/
06
01
/
06
31
/
05
30
/
05
29
/
05
28
/
05
27
/
05
26
/
05
25
/
05
24
/
05
23
/
05
22
/
05
21
/
05
20
/
05
19
/
05
18
/
05
17
/
05
16
/
05
15
/
05
14
/
05
13
/
05
12
/
05
11
/
05
10
/
05
09
/
05
08
/
05
07
/
05
06
/
05
05
/
05
04
/
05
03
/
05
02
/
05
01
/
05
30
/
04
29
/
04
28
/
04
27
/
04
26
/
04
25
/
04
24
/
04
23
/
04
22
/
04
21
/
04
Ngày
/
Tháng
00 25 1 1 1     1         1 1     1 1     1         1         2         1           1 1 1       1 1 1 1   1 1     2       1   00
01 18           1     2   1 1         1   1     2                 1     3               1   1                     1   1     1 01
02 22                     1 2   1         1     1 1   1   1 1 3   1         1               1   1             1 1 1     1   1 02
03 12                             1   1                     1       1               1     1       1       1   1 1         1 1 03
04 11         1           1         1   2         1                     2           1   1     1                               04
05 17         1   1 1             1         1     1 1         1       1 1     1   1         1         1 1 1           1       05
06 13                   2   1 1 1   1       2                             1                           1   1 1               1 06
07 19   1           1 1     1   1 2     1       1     1         1 1 1     1   1 1 1                     1         1           07
08 11 1   1   1   1       1               1           1     1               2                 1                               08
09 14     1   1 1       1           1   1   1         2               1                                                 2 2   09
10 15       1           1     2 1 1     1               1 2                         1     1   1             1           1     10
11 7     1     1                         1       1                                     1 1     1                             11
12 15       1                   1 1         1 1       1             1   1 1           1                     1   1 1   1   1   12
13 16     1   2 1       1   1   1                       1           1       1 1   1   1   1                   1   1           13
14 14           1     1       1             1 1     1 2                         1           1   1   1     1             1     14
15 15         1 1             1 1                                 1 2   2 1       1       1     1     1         1             15
16 12 1           1       1         1         1     1   1             1           1       1     1                 1           16
17 13     1       1             3                                           1 1       1     2   1           1           1     17
18 19             1     1 1             1               2 2                 1 1               1       1 1   1 1 1   1 1   1   18
19 18   1 1                           1                 1     1 1     1     1                   2 1 1         1   1   1   2 1 19
20 17   1 1         1   3   1 2     1         2         2         1                                     1                 1   20
21 13 1     2                 1                 1                 1   1   1     1                 1       1   1     1         21
22 11             1                         1     1 1 1                         1   1           1   2 1                       22
23 23   1 1     1   1               1     1 1 1       1                   1 1     1 1       1 1   2   1 1         2   1     1 23
24 11             1   1 1 1   1                 1 1                                       1       1 1       1                 24
25 10                                   1 1   1       1 1           1         1       1   1       1                           25
26 14                 1                           1 2     1     1         1 1 1     1 1       1                 1           1 26
27 15 1 1     1                       1     1       1     1               1       1 1   1                 1       1 1   1     27
28 17   1 1 2       2     1 1   1                                         1   1       1   1                 1   1   1   1     28
29 12         1   1                       1       1     1       1                   1         1             1   1     1     1 29
30 18       1 1                       1 2     1 3                                 1       1 1       1 1   1 1         1     1 30
31 12         1                         2                   1             1         1       1 1   1     1       1     1       31
32 16         1         1                 2         1   1 1             1 1 1       1       1   1       1           1       1 32
33 18 1   1   2       1   1                     1       1 1                 2                 1 1     1     1     2   1       33
34 16             2             1         2       2             1 1   1                       1               1   1 1   1 1   34
35 19     1               1     1           1 1           1   1         1   1   1   1 1 1       1 1           2           1 1 35
36 15           1             1       1     1   1       1   1         1   2           1   1           1       1     1         36
37 14       1                     1 1   1   1   2           1   2                             1     1       1             1   37
38 17               1     1 2     1                   1   1 1 2             1             1 1       1     1             1   1 38
39 22   1   2 1         2 1 2             1 1                 1             1         1 2     1       1   1             1 1 1 39
40 16   1     1 1   1         1 1     1       1   1             1     1   1           1               1         1     1       40
41 15     1 1 1               1                   1                 1       1                   1       2 1       1     1 1 1 41
42 21 1       1       2         1   1     1 1       1     1               2       1   2       1             1   3   1         42
43 14       1 1             1               1     1 2       1                           1   1 1   1 1   1                     43
44 17       2   1                               1 1       1 1 1   1 2           1       1   1     1 1               1         44
45 20 1                       1       2 2   1       1   1   1 1   1     1               1     1   1   1   1 1   1             45
46 15   1         1                 1 1       1 1           1   1 1     1       2                     1             1     1   46
47 13   1                       1                   1 1       2   1     1   1   1   1   1                               1     47
48 13     1     1     1       1                 1         1                                       2       1       1   1 2     48
49 19         1 1   1     1       1   1       2   1                 1 2 1     1     2       1         1     1                 49
50 14             1           1   1   1 1                           1   1     1 1           1 1     1     1   1               50
51 21     1 2 2                 1 1 2         1     1     1       1   1     1       1   1       1             1   1   1       51
52 22           1   1 1   1     1 1 1 1             1     1 1     1   1             1   1 1           1 2           1 1 1     52
53 17 2 1         1           1     1     1     1       1   1             1 1 2             1   1       1                     53
54 21     2   1     1     1     1     1   1         1 1 1             1 1               1       2 1 1   1   1 1               54
55 14 1               1   1               1           1     1           1   2 1 1 1   1     1                                 55
56 13               2               1         1             1   1 1               1   1       1           2   1               56
57 19   1     1       1   2             1   1   1             1 1   1 1 1       1 2 1                             1     1     57
58 17 1   1     1   2 1     1     2               1                 1 1         1                         1           1 1 1   58
59 24           1 1     1           1 1             1   1   1   1     1 1     1 2       1 2 2     1     1   1       1     1   59
60 17   1                   1     1   1 1               2         1       1   2   1           1   1   1         1           1 60
61 14 1     1   1     1 1       1   1 2                               1           1                 1 1       1               61
62 16   1   1             1         1 1             1   3                         1 1 1               1             1   1 1   62
63 15     1 1     1                       1               1                         1 1       2 1   1 2 1             1       63
64 13       1     1                                   1 1     1 2 1                       1                     1   1   1   1 64
65 12   1 1         1       2   1               1 1       1 1                   1                               1             65
66 21 1     1 1   1   2 1   1             1       1       2           1           1 1   1   1     1   1               1     1 66
67 20 1             1   1     1 1 1 1   1   1   1 1           1       1   1       1     1 1   1   1 1                         67
68 23 1                 1     1     1   1             1         1 1 2         1 1 1   1 3 2                 1 2       1       68
69 17                         1                     1 1     1   1   1 1         1 1   1                   1     1         2 3 69
70 10                       1     1   1                 1 1                 1         1         1   1         1               70
71 11           1     1                                   2                           1       1 1 1           1         1   1 71
72 15           1                 1       1       1 1   1         1       1           2 1               1 1   1           1   72
73 21       1         1       1       1 1   1 1 1 1         1 1       2     1             1 1             1           1 1 2   73
74 18   1 1                                                 1                 1   1     1       1   1 1 1 1   2 1   2     1 1 74
75 23 1             1 1     2 1   1     1   1   1     1   1     1       1 2   1 1                   1       1     1   2       75
76 14 1               1                     1 2   1       1       1 1       1           1           2               1         76
77 14       1           1 1 1     1         1         1       1     1 1         1 2               1                           77
78 21 1 1 1   1   1 1     1 2   1                   1         1 2 1                                         2   1         3   78
79 17 1 1       1                 1 1 1     1       1   1   1                 1       1 1     2           1         1         79
80 19       1     1       1   1   1       2       1               1     1     1   2 1           1 1           1 1   1         80
81 25   1 1     1 1 1           1 1     1       1           1 1   3     1   1           1 2 1 1       1 1     1       1       81
82 16           1 1     1       1     1   1           1           2 1 1       1                     1     1           1     1 82
83 18   1   1   1 1   1   2                 1 3   1         1     1                             1   1   1     1               83
84 13                           1           2 1   1 1                 1 1                   1                   1 1 2         84
85 13             1                       1         1         1     1     1           1         1   1   2 1 1                 85
86 21 1         1     1 2     1     1   1 1   1   1         1 1     1   1     1   1                       1 1   1   1         86
87 12 1 1           1   1               1           1   1       1   1       1             1                             1     87
88 12   1                               1             2       1                           1             1   1     3 1         88
89 20 1                 2   1 1     1 1       1                           2               1   1   1 2 1     1           2   1 89
90 14 1           1                           1       1         1         1     1         1 1   1     1   1     1     1       90
91 11 1             1               1 1   1                           1 1       1   1                               1       1 91
92 14                                 1 1     1       2     1                 1 1   2       1                     2 1         92
93 23 1         2 1     1     1   1   1 1       1         1                   1 2   1   1     1 1 2     1       1           1 93
94 15   1 1     1   1 1   1                     1           1 1 2   1                                 1 1     1               94
95 16   1 1   1     1 1         1 1 1           1 1             1   1         1                                   1   1     1 95
96 18               1     1 1 1   1 1         1             1       2     1                 1     1 1   1           1 1 1     96
97 12 1   1             1     1     1           1     1                         1   1                       1       1 1       97
98 21   1   2       1                     1 1       1     1     3           1 1   1       1 1           1 1     2       1     98
99 14   1 1       2 1 2                                       1       1         1     2                     1 1               99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
19
/
06
18
/
06
17
/
06
16
/
06
15
/
06
14
/
06
13
/
06
12
/
06
11
/
06
10
/
06
09
/
06
08
/
06
07
/
06
06
/
06
05
/
06
04
/
06
03
/
06
02
/
06
01
/
06
31
/
05
30
/
05
29
/
05
28
/
05
27
/
05
26
/
05
25
/
05
24
/
05
23
/
05
22
/
05
21
/
05
20
/
05
19
/
05
18
/
05
17
/
05
16
/
05
15
/
05
14
/
05
13
/
05
12
/
05
11
/
05
10
/
05
09
/
05
08
/
05
07
/
05
06
/
05
05
/
05
04
/
05
03
/
05
02
/
05
01
/
05
30
/
04
29
/
04
28
/
04
27
/
04
26
/
04
25
/
04
24
/
04
23
/
04
22
/
04
21
/
04
Ngày
/
Tháng