BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Miền Bắc 60 KỲ ĐẾN NGÀY 31/03/2020

xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
31
/
03
30
/
03
29
/
03
28
/
03
27
/
03
26
/
03
25
/
03
24
/
03
23
/
03
22
/
03
21
/
03
20
/
03
19
/
03
18
/
03
17
/
03
16
/
03
15
/
03
14
/
03
13
/
03
12
/
03
11
/
03
10
/
03
09
/
03
08
/
03
07
/
03
06
/
03
05
/
03
04
/
03
03
/
03
02
/
03
01
/
03
29
/
02
28
/
02
27
/
02
26
/
02
25
/
02
24
/
02
23
/
02
22
/
02
21
/
02
20
/
02
19
/
02
18
/
02
17
/
02
16
/
02
15
/
02
14
/
02
13
/
02
12
/
02
11
/
02
10
/
02
09
/
02
08
/
02
07
/
02
06
/
02
05
/
02
04
/
02
03
/
02
02
/
02
01
/
02
Ngày
/
Tháng
00 20             1     1       1   2 1   3             2     1 1       1                                   1 1   2 1   1     00
01 12                 1     1         1     1   1                 1 1               2     1               1                 1 01
02 19   1 1 1                       1   1 1   2   1 1   1           1           1         1       1       2   1 1             02
03 14       1   1     1   1       1                 1 1 1           1     1     1         1             1             1       03
04 19         1 1     1 1     2                         1 1 1     1   1     1   1     1     2 1   1         1                 04
05 23   1           1                   1 1     1         2         2   1 1 1       2 1       1   2 1   2           1     1   05
06 20   1   1   2         1 1 1                 1 1   1       1 1       1   1 1       1             2     1     1             06
07 14                 1                     1   1         1           1 1       1     1             1           1     1 2   1 07
08 11 1     1           1                             1     1     1             1               1   1       1     1           08
09 17   1 1 1 1         1               1   1     1               1   1       1           1 1               1     1 1   1     09
10 23 1     1   1     1 1     1     1 1 1           1 1       1     2     1             1   1                       1 3   2   10
11 21     1   1   1   1           2       1   1         1     1   1         1 1         1               2             1 3 1   11
12 21 1 1       1   1     1   1 1 1                   2         1   1   1 1               1 1     1           1 1 2           12
13 12     1     1 1     2               1                   1     1           1                     2                 1       13
14 21   1 1 1         1   2 1         2 1 1     2 1   1     1 1           2       1   1                                       14
15 25 1     1         2   1       1 1 2 3             1         1 1 1 1           1   2 1                   1 1     1       1 15
16 13               1       1   1       1                     1   1       1               2             1     1     1     1   16
17 13 1           1   1 1                       1       1                               1   1   1           2     1         1 17
18 17             1             1     1   1 1                 1 1 2 1       1       1                           2   1     2   18
19 18 2           1   1 1     1           1 1   1                 1       2   1   1 1                 1   1     1             19
20 8               1                 1                         1       2       1               1             1               20
21 20   1         1 1     2 1           1   3 1     1   1                     1             1     1       1     1   1     1   21
22 16               1   2     1 1   1   1 1         1               1   1             1             1 1                     2 22
23 19     1 1 1       1       1           1             1   1 1 1     1     1 1   1         1 2     1       1                 23
24 16     1             1 2       1 1 2 1 1   1             1         1     1   1                   1                         24
25 12                             1           2               1                                   1       1   1   2     2   1 25
26 11                     1     1             1         1 1   1     1           1         1               1     1             26
27 6                   1     1   1                                   1                         1                           1 27
28 11       1 1           1     1   1   1         1           1                                     1           1     1       28
29 12               1         1     1       1 2 1   1         1                     1               1 1                       29
30 14 1                           1 1 1               1           1       1                     1   1         1         1 1 2 30
31 12       1       1       2             1 1         1     1                 1       1             1         1               31
32 14         1               1       1     2           1                         1 1         1 2   1                 1     1 32
33 16             1     1       1                   1     1         1             1 1   1 1   1   1     1         2   1       33
34 13           1       1 1         1         1                       1   1   1   2               1 1                     1   34
35 14       1   1       1 1       1     1   1       1         2   1           1         1   1                                 35
36 11           1           1 1       1               1                     1         1             1   2             1       36
37 15     1 1     1 1     1           1           1           1 1             2         1     1         1               1     37
38 16 1       2 2     1           1                     1 1 1       1         1 1                     1                   2   38
39 13   1                                   1             1           1     1           1                   1 1 1 1         3 39
40 23   1         1                 1     2   1     1         1             1   1 1 2 1   1   1 2             1 1   1     2   40
41 18                       1   1         1   1             1         1       2     1     1 1   1 1       1   1       2     1 41
42 14     1         1       1 1                 1   1           1           1   1     1   1 1                 1     1         42
43 16   1         1 1     1       1                 2                   2                       2     1     2   2             43
44 11         1                     1       1         2                 1       1     1           1   1                 1     44
45 11 1     1 1   1                 1         2                     1                   1                 1         1         45
46 15       1               1     1   2                     1     1 1 1   1   1                 2                 1         1 46
47 13     1                     1           1           1       1 1     1 1       1                   2     2                 47
48 16         1 1 1 1   1 1                         1                       1         1   1     2     1     1   1           1 48
49 18   2                         1             1           1   1 1           1       1     1 2       2         1 1     2     49
50 13                                   1     1             1       1       1 1         2 1 1   1                       1 1   50
51 19     2           1   1   2 1 1   1     1   2         1               1   1               1 1           1 1               51
52 11     1           1 1                 1                         1   2               1               1     1   1           52
53 17       1           1       1           1     1 1     2 1 1           1       1     1 1 1                   1         1   53
54 16         1 1     1         1           1           1   1 1     1         1               1     1 1 1     1       1       54
55 16 1 2     1 1 1         1                   1   1             1   2               1           1   1 1                     55
56 15     1           1     1       1 1     1     1   1         2                           1 1     1         1   1           56
57 20 2       1   1   1             1               1   2             1         1 1 1   2   1   1         1             1   1 57
58 14 1 1   1   1       1           1                 1 1   1 1 1       1                                         1       1   58
59 20   2   2       2           1             1           1 1         1                 1 1           1   1   1 1 1 1 1       59
60 13                   1               1     1     1           1 1     1     1   1     1       1         1 1                 60
61 18 1                               1 1   1     2 1 1     1               1   1   2 1               1     1         2       61
62 17         1             1             1 1         1         1 1     1 1       1 1             1   1   1         2       1 62
63 24 1 1 1 1       1 1       2     1           1       1 1         1     1   1 1 1             1 1     2         1       1 1 63
64 16           1 1         1   1               2 2                       1               1           2 1 1   1       1       64
65 19               1           1 1           1 1   1 1     1   1     1       1 1   1   1   1         1       1       1     1 65
66 16     2       1               1 1                     2   1 1   1       1       2                       1       1     1   66
67 9   1     1               1   1                                                 1 1       1                     1 1       67
68 22 1           2         2                         1             1       1 1 1 1   1     1     1   1 1   1     1 2   1   1 68
69 10                   1         1                               1             1       1         2 2     1                   69
70 14 1       1                         1                           1 1   1   1   1       1 3     1     1                     70
71 16         1             1 1       1 1       1 1     1             1         1         1           1     1 1 1           1 71
72 13           1       1 1   1 1 1     1                     1   2         1                                   1         1   72
73 25 1           2         1         1           1 1 1 3               1       1 1     1 2   1     1       1   1     2 1 1   73
74 18       1       1 1     2 2   1 2   1     1                 1                   2             1             1   1         74
75 12                 1     1       1                 1                         3       1 1   1                   1         1 75
76 21 1 1     1 1       1                         1   1   1   1             2   1 1     1 1   1 1   1     1       1 1         76
77 23               1     1         1             1 1 1 1 1 2   1 2     1   1   1           2 1     1 1   1       1           77
78 20         1     1       1               1     1             2               1 1 1       1 1 1         2 2 1         2     78
79 23 1 1 1 2 2               2 1             2 1 2       1 1               2             1                     1     1 1     79
80 11   1 1     1                             1   1       1           1   1   1                       1           1           80
81 15       1                 1         1 1     1 1       1   1   1     1                     1       1     1 1           1   81
82 20   1     1 1 2               1       1 1     1             1     3 2 2             1                       1           1 82
83 12     1                               1           1 1 1 1           1 1           1           2       1                   83
84 15 1       1   2               1   1   1               1                       1 1         1         1 2         1         84
85 17 1             2         1       1           1 2 1     1   1                   1   1           1               1   1   1 85
86 9                     1         1 1                             1   1         1                     1         1 1         86
87 16               1 2 1               1 2           1         1   1     1 2     1       1                 1                 87
88 19     2       1 1           1 1 1 1           1     1     1   1   1                         2 2           1         1     88
89 20 1   1                 1 1 1         1       1               1 1 1       1   1 1 1     1 2   1 1                     1   89
90 13                 1   2     1 1 1   1       2         1                                 1     1             1             90
91 19 1     2           1 1 2                 1           1             2 1 1     1   1   1                   2         1     91
92 15     1                     1         1         2         1                           1 1 1   1         1         1   3   92
93 19   1     1 3   1 1           1         1           1 1 1               1         1 1     1         1           2         93
94 21 1 1     1             1   3           1 1     1           1   1   1             2       1         3   1       1         94
95 18   2 1 1   3   1   1       1                 1 1                             1 1 1       1                 1     1       95
96 21 1           1   2   1                     1 1             1     2   1                     1   1 1 2 1     1 2       1   96
97 16     2                     1 1             2         1 1                   1                     2 1 1   1     1   1     97
98 18               1     2         1 1 1   1 1         1 1 2 1       1   1             1                 1           1       98
99 19         1     1                   1 1   1 1     1       1             1     1   1 1       1 1       1           1 2   1 99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
31
/
03
30
/
03
29
/
03
28
/
03
27
/
03
26
/
03
25
/
03
24
/
03
23
/
03
22
/
03
21
/
03
20
/
03
19
/
03
18
/
03
17
/
03
16
/
03
15
/
03
14
/
03
13
/
03
12
/
03
11
/
03
10
/
03
09
/
03
08
/
03
07
/
03
06
/
03
05
/
03
04
/
03
03
/
03
02
/
03
01
/
03
29
/
02
28
/
02
27
/
02
26
/
02
25
/
02
24
/
02
23
/
02
22
/
02
21
/
02
20
/
02
19
/
02
18
/
02
17
/
02
16
/
02
15
/
02
14
/
02
13
/
02
12
/
02
11
/
02
10
/
02
09
/
02
08
/
02
07
/
02
06
/
02
05
/
02
04
/
02
03
/
02
02
/
02
01
/
02
Ngày
/
Tháng