BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Miền Bắc 60 KỲ ĐẾN NGÀY 18/09/2020

xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
18
/
09
17
/
09
16
/
09
15
/
09
14
/
09
13
/
09
12
/
09
11
/
09
10
/
09
09
/
09
08
/
09
07
/
09
06
/
09
05
/
09
04
/
09
03
/
09
02
/
09
01
/
09
31
/
08
30
/
08
29
/
08
28
/
08
27
/
08
26
/
08
25
/
08
24
/
08
23
/
08
22
/
08
21
/
08
20
/
08
19
/
08
18
/
08
17
/
08
16
/
08
15
/
08
14
/
08
13
/
08
12
/
08
11
/
08
10
/
08
09
/
08
08
/
08
07
/
08
06
/
08
05
/
08
04
/
08
03
/
08
02
/
08
01
/
08
31
/
07
30
/
07
29
/
07
28
/
07
27
/
07
26
/
07
25
/
07
24
/
07
23
/
07
22
/
07
21
/
07
Ngày
/
Tháng
00 16                   1     1 1 1   1   1 1       1   1               1                     1     2     1       1     1     00
01 24 1       1 2             1   1         1 1         2         2                 1 1         3     3         1 1 1       1 01
02 14                 1 1       1     1       1   1       2                       1 1       1           1 1         1         02
03 16 1           1         1   1         1 1 1                     1 1           1                 1 1 2               1 1   03
04 17           1 1   2                   1     1       1           2   1 1 1           1           1 1   1         1         04
05 18             1 1 1   1                   1   1     1     1 1 1       1   1       1           1     1     1       1 1     05
06 20   1   1         1               1   1         1 2       1 1   1       1 1 1     1         1   1 1     1   1             06
07 17                 2           1                             1   1 1     1 2         1 1     1             2     1   1 1   07
08 13       1   1                                   1   1   1             1       1 1 1       1 1   1               1         08
09 19   1   1 1       2   1 1                             1 1     1         2 2             1 1             1     1 1         09
10 11                   1         1           1   1       1     1   1                             1                 1   1   1 10
11 21     1 2           1   1     1     1 1               1     2 1 1     1     1                   1     2   1   1 1         11
12 20 3   1               1   1   1         1         2                 1   1   1 1 1               1 1 1 1       1           12
13 15               1         1 1               1         1 1 1   1       1               1         1     1 1     1       1   13
14 21   1         1     1       1       1           1     1 2       1   2   3             2   1 1         1     1             14
15 10           1           1 1                   1       2                                       1     1             1   1   15
16 16                 1 1 1                   1 1   2   1       1 1                 1                         1       1   3   16
17 16         1           1               1                           1         1   1 1 1       1       1   2   1 1 1   1     17
18 9       2     1                       1       1       1             2                   1                                 18
19 19     1       1   1 1       1       1 1 1         1 2                               1   1     1 1             1   1 1   1 19
20 10 1   1           1 2     1                 1 1       1                             1                                     20
21 21     1 1     1 2               2 1   1     1               1       1     2 1     1   1     1         1             1   1 21
22 13                     1                                   2   1   1 1   2 1     1             1                 1 1       22
23 23 1         1       1   1   1           1   1 1   1     1   1         1     1 1           1     1 1   2 1 1       1     1 23
24 15           1 1     2       1         1 1       1   1       1                     1     1     1                   1     1 24
25 16               1       1 1 1 1       1     1                     1 1       1 1   1             1           1   1 1       25
26 11                                 1       1       1 1         1         1     1     1                           1 1   1   26
27 11         1         1       1               1     1 1               2                   1 1             1                 27
28 16   1           1 1                       1             1         1 1   1     2 1       1 1   1     1     1               28
29 18     1 1   1 1 1                                             3   1   2   1             1 1       1 1   1         1       29
30 16 2 1   1                   1     1     1 1       1                           1       2   1     1               1   1     30
31 17   2     2           1     1   1               1 1                         2   1       1             1   1 1     1       31
32 14     1 1     1 1                   1       1                     1         1                 1     1     1       1 2     32
33 18 1   2   1       1 2 1           1       1   1     1   1               1 1                         1     1             1 33
34 15   1           1     1     1 2 1     1                 1 1       1   1                   1       1       1               34
35 19       1 1 1           1                 1   1 1       3                         1   1 1     1     1       1 1     2     35
36 17 1                 1           1 1           1         1 2       1   1       1               2             2           2 36
37 12 1     1           1   1         1         1               1 1 1               1                     1       1           37
38 20   1     1             1       1         1 1     1   1           1 1         1   1 1 2     2         1     1         1   38
39 18       1 1 1                     1     1   1             2   1 1             1       1   2 1 1       1               1   39
40 18 1   2     1   1 2 1               1                 1 1       1           1   1   1       1                 1 1         40
41 18 1 1   1   1     1       1 1   1                     1   1       1 1 1     1   1   1                 2                   41
42 16   1             1         1 2   1             1               1     1           1                 1       1       1 1 2 42
43 16     1 1 1           1 1                         1               2 1         1   1 2             1         1           1 43
44 17           1               1           1 1       1               1       1 1   3           1     1                 1 1 2 44
45 19 1                                 2   1   2 1                 1     2       1 1 2   1 1 1               1             1 45
46 7                                 1 1         1                                 1 1                 1                   1 46
47 11                                     1                         2   2   1 1         1   1   1                   1         47
48 26   1       1   1       1       1 1     2   1   2     1 1 2 1 1   2         1     1 1     1       1         1   1         48
49 12                     1 1     1 1   1                           1       1                     1         2   1           1 49
50 9           1 1                                           1                 1         1   1 1               1       1     50
51 13     1       1 1         1             1 1                 1     1 1   1               1                 2               51
52 29     1 2     1 1       2     2     1         1   1 1   1     1 2 2 1       1 3     1               1     1       2       52
53 19 1 1   1     1 1 2     1               1 1               1         1 1   1           1   1             1 1   1           53
54 20     1 1       1       1 1     1       1 1 2             1             1 1                   1         1   1 1 1 2       54
55 24               1     3 2               1           1     1 1   1       1 1     1 1 1   1     1 1           1   1   1 2   55
56 18   1           1     1   2         2               1         1         1   1               1 1 1 1 1         1     1     56
57 19             2       1     1       1 1       1 1   1 1     1   1     1   1                 1   1         2       1       57
58 14                     1   1       2   1   1     1           1         1             2     1                   1   1       58
59 21     1 1 1                     1 1 1     1       1 1                         2 1 1 1     1 1 1   1       1   1 1         59
60 12   1                     1           1 1   1               2 1           1 1           1                     1           60
61 23   1 1   1 1 3         2   2 1 1                 2 1         1 1     1 1                 1     1                   1     61
62 12 1       1             1                           1 1             1   1   1   1                   1   1             1   62
63 10 1     1 1 1                                               1                         1 1         1   1                 1 63
64 16   1     1 1         1       1             1 1 1       1 1     1                             1 1     1 1             1   64
65 15           1             1   1           1                           1 2 1 1         1 1     1   1             1   1     65
66 10                         1 1     2                 1     1                             1           1   1               1 66
67 13       1                           2 1         1     1       1               1                 1           1 1     2     67
68 14 1             2   1     1                   1 1                       1 1     1       2                   1   1         68
69 16   1   1             1 1       2     1     2       1       1             1                       1             1 1 1     69
70 21   1             1         2     1   1       1       1 1   1 1           1     1 1     1   1   1     1 1 1       1       70
71 15             1                   1 1 1 1                         1         1         1     1   1 1 3   1                 71
72 12                         1         2                     1         1             1 1     1           2       1   1       72
73 13   1         1       1     1         1               2 1                     1   2                               1     1 73
74 16 1   1                     1     1   1       1   1 1     1                 1     1   1     1                         2 1 74
75 19                 1     1     1   1         1 2         1     1           1 1 1 1   1   2   1     1                   1   75
76 9 1 1                                                 1   2   1           1         1                               1     76
77 7                               1                     1               1       1     1     1                 1             77
78 8   1     1 1 1           1         1                                                                   1 1               78
79 18         1     1   1         1                     1 1 1       1         1       1   1           2     2   1   1     1   79
80 17 1         1 2               2 1       1 1       1 1       1         1         1               1               1 1       80
81 11   1           1             1         1       1                                     2 1           1 1 1                 81
82 16     1 1 1       1             2   1   1   1 1 1                                     1     1   1         2               82
83 22     1               1       2 2       2 1   1 1 1                   1     1 1       1     1 1             1     2   1   83
84 15           1 1           1   1       1   1   1   1             1   1           1   1 1   1   1                           84
85 15   1     2     1     1     1             1       1 1   1         1               1                             1   1 1   85
86 14     1                       1       1 1   1   2                       1           1   2             1 1               1 86
87 14     1 1 1   1   1                 1                       1                       1       1     1 2         1         1 87
88 26 1   1   1         1           1     1   2 2   1 1   1 2 1 1     2   1             1       1 1               1       1 1 88
89 16       1 2     1   1             1     1               1             1   1 1         1       1       1     1 1           89
90 18 1                 2                     2   1   2       1 1           1             1 1     1   1     1   1       1     90
91 20               1     3 1     1   1   1 1       1             1       1     1   1 1       2       1         1 1           91
92 20     1     2           1   1       1 1     1           1     1                 1             1 1   1   1 2         1   2 92
93 19     1   1     2 1 2   1 2     1   2               1           1 1                             1   1   1                 93
94 12     1     1     1   1 1       1 1                       1       1                                               1   2   94
95 19         1     1 1       2       1             1       1   1 1     1         1     1     1   1 1   1 1 1                 95
96 18   2                     1     1             1 1     1       1   1 1             1       2       1         1 2       1   96
97 20 1 1 1       1     1           2             2 1           1         1     1         1           1   1       1   1   1 1 97
98 15 1                   1   2     1 1                             2   1 1   1                             1 1   1 1         98
99 16 1         2               1       2             2   1   1                   1               1 1         1 1   1         99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
18
/
09
17
/
09
16
/
09
15
/
09
14
/
09
13
/
09
12
/
09
11
/
09
10
/
09
09
/
09
08
/
09
07
/
09
06
/
09
05
/
09
04
/
09
03
/
09
02
/
09
01
/
09
31
/
08
30
/
08
29
/
08
28
/
08
27
/
08
26
/
08
25
/
08
24
/
08
23
/
08
22
/
08
21
/
08
20
/
08
19
/
08
18
/
08
17
/
08
16
/
08
15
/
08
14
/
08
13
/
08
12
/
08
11
/
08
10
/
08
09
/
08
08
/
08
07
/
08
06
/
08
05
/
08
04
/
08
03
/
08
02
/
08
01
/
08
31
/
07
30
/
07
29
/
07
28
/
07
27
/
07
26
/
07
25
/
07
24
/
07
23
/
07
22
/
07
21
/
07
Ngày
/
Tháng