BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Miền Bắc 60 KỲ ĐẾN NGÀY 23/01/2022

xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
23
/
01
22
/
01
21
/
01
20
/
01
19
/
01
18
/
01
17
/
01
16
/
01
15
/
01
14
/
01
13
/
01
12
/
01
11
/
01
10
/
01
09
/
01
08
/
01
07
/
01
06
/
01
05
/
01
04
/
01
03
/
01
02
/
01
01
/
01
31
/
12
30
/
12
29
/
12
28
/
12
27
/
12
26
/
12
25
/
12
24
/
12
23
/
12
22
/
12
21
/
12
20
/
12
19
/
12
18
/
12
17
/
12
16
/
12
15
/
12
14
/
12
13
/
12
12
/
12
11
/
12
10
/
12
09
/
12
08
/
12
07
/
12
06
/
12
05
/
12
04
/
12
03
/
12
02
/
12
01
/
12
30
/
11
29
/
11
28
/
11
27
/
11
26
/
11
25
/
11
Ngày
/
Tháng
00 21 1     1                     1     2       2   2             1 1           1     1         1 1 2 1       1     1 1       00
01 12 1   1         1     1           1               1                 1             1 1   1                               2 01
02 18   1 1 1       1   1     1   1   1       1       2 1             1         1           1                 2       1       02
03 23     1   1     1       1 1       1                   1 1 1   1   2   1             1   2 1   1         1     2   2       03
04 20 1 1       1     2 1 1         1 1     1 1               1             1   2     2 1             1             1         04
05 20 2 1         1     1     1           1 1     1     1 2         2         1 1         1 1                   1       1     05
06 17   1 1   1 2               1 1     1                   1   1                     1       2       2       1       1       06
07 16   1             1     1 1 1           1   1 2 1   1                   1 1 1           1               1                 07
08 16     1 1 1   1       1   1                   2           1     1 1           1 1                 1 1                 1   08
09 13 1           1   1       1                 1       1         1         1       2 1                   1             1     09
10 13   1 1                   1                   1             1                           1         1 1   2   1   1     1   10
11 16     1             1         1               1 1           1   1 2           2 2 1       1     1                         11
12 18     1               3                             2     1                       1 2 1     1 1 1 1     1 1 1             12
13 9               1       1         1                   1           1                   1           1             1       1 13
14 13               1             1   1                 1   1 1     1   1   1       1   1                     1         1     14
15 11               1                                 1           1               2               1 1 1   1   1             1 15
16 17     1 1           1   1 1   1             1       2 1 1 2                         1               1             1 1     16
17 16             1   1       1                           1     1   1 1   1       2   1     1     1         1   1       1     17
18 15 1         1   2   2 1 1         1                           1                       1           1 1       1       1     18
19 11                 1 1   2     1       1 1 1                             1   1                 1                           19
20 14     1     1         1 1     1         1                 1           1 1 1   1         1   1                   1         20
21 19             1       1     1       1     1 1 1                 2   1                 2     1             1 2   1 1   1   21
22 16   1 1       1 1 1         1 1 1                     1 1         1 1     1           2           1                       22
23 17   1       1     1             1                   1         1   1 1 1 1   1               1 1 2         1             1 23
24 15           1             1 1               1               1   1   1 1                   3 1                   1   1   1 24
25 17       2 1                   1 1     1 1       1             1   1     2     1         1               1 1         1     25
26 14   2             1 1           2               1 1   1                       1                   1   1 1       1         26
27 20 1   1 1         2       1   1 1         1                         1 2   1     1         1   1               1 1   1 1   27
28 14 1     1             2         2 1   1                       1   2       1                           1   1               28
29 15 1             1   2           1           1               1           1     1         1           2   1   1         1   29
30 19     1   1   1     1           1 1 1 1 1 1     1           1             1 2             1                   1       1 1 30
31 16 1           1 1         1       1                   1     1 1     1 1         1   1           1     1   1     1         31
32 18                   1             1 1       1         2     2             1   2 1   2     1         1                 1 1 32
33 15   1     1     1           1   1 1               2           1   1                         2   1     1                 1 33
34 14                   1   1       1         2           1   1     1         1   1 1                 1       1     1         34
35 15         1               1 1 1 1   1             2   1             1   1               1             1 1       1         35
36 15               1     1     1 1   1 1   1               1     1     1                       1     1                 1   2 36
37 14   1                 1           1 1 1         1       1     1       1     1       1           1 1 1                     37
38 17       1 1   1   1 1 1   1   1     1     1                 2                       1                       2 2           38
39 11             2 2     1   1           1                               1     2                   1                         39
40 16 2 1 1           1       1         1       1                 1                       1         1           2   1 1 1     40
41 24   1   3 1   1         1             2     2       2               1         1   1 1           1       1 1 1 1   1   1   41
42 16           1                               1         1 2         1   1 1   1   2               1 1     1 1           1   42
43 16   1   1 1                 1       1           1   1     1 1               1         1     1       1         1 1 1       43
44 22             1   2           1     1   1   1 1   1       2       2 1       2           1     1                     3   1 44
45 19   2 1                     1                 1   1 1                   2       1 1       1           1 1 1 1     1   2   45
46 20     1   1       1 1               1   2           1     1   1   1 1       1             1 1       1     1       1   1 1 46
47 12 1                             1 1       1     2                   1 1         1                 1   1 1                 47
48 14     2 1       2           1     1         1   1                     1   1                 1 1                         1 48
49 14       1       1       1       1             1         2 1   1   1     1                   2 1                           49
50 10                           1     1   1           1           1           2                         1     1   1           50
51 14   1 1               1 1           1   1   1             1                         1   1 1 1       1       1             51
52 20             1 1 1       3 1     1                 1     1   2   1 1 1             2       1 1                         1 52
53 13         1         1   1     1   1                 1                 1       1 1   1 1       1       1                   53
54 16   1 1 1 1 2               1   1       1         1                       1         1 1         2   1                     54
55 12 2             1       1   1   1           1                                         2     1                           2 55
56 16       1       1     1 1     1     1 1 1     1       1             2       1                           1 1           1   56
57 16           1 1                 1 1         1     1 1   1                   1       1   2             1       1   1     1 57
58 13 1       2 1         1   1       1               1           1 1                       1     1               1           58
59 13   1                           1   1 1   1                         1                   1       2 1 1 1                 1 59
60 14 1       1         1   1         1   1           1     1                           1 1               1       1 1     1   60
61 22     1   1       1     1 1           1   1           1 1       1     1           2       2 1   1 1     2           1 1   61
62 15   1             1 1         1               2               1   1               2           2 2     1                   62
63 18     1         1           2     1                     1   1   1       1     1 1                 1   1 1       2 1   1   63
64 23       1   1 2 1           2     2     3       1     1 1         1           1               1 1     1         1     2   64
65 15           1 1       1         1     1 1     1 1                                 1     1 1         2     1   1           65
66 13                                         3   1 1       1           2   1       1                             1 1   1     66
67 19       1       1   2             1               1       1 2             1   1 1 1     1     1   1       1       1   1   67
68 20     1   1 1                       1 1             1 2 2   2   1 1           1 1   1       1     1           1           68
69 17   1                   1       1     1     1 1 2 1 2                   2                 1         1 1           1       69
70 16           1 1     1                 1           1           1       1 2   1 1       1 2           1                   1 70
71 19     1 1                           1 1   3 1 1       1       1 1   2 2         1     1                             1     71
72 14 1         1     1                 1     1                               2   1       1   1       1           1       2   72
73 15       1               1   2           1                 1     1 1     1             1 1   1         1         1   1     73
74 16           1         1                 1 1     1 1   1   2                           1   1     1       3             1   74
75 14             1                     1 1 1 1     1                     1   1               1 1                 1 1   1   1 75
76 24                                       1   1 1   1   1 1   2 1           2 1       1 2   1     1 1   1 1   1 2       1   76
77 16             1   1     1   1       1     1   1     1           2               3         1           1     1             77
78 15         2 1       1         1     1             2         2     2     1                       1                 1       78
79 16 1           1                     1                         1 1   1 2   1   1 2                 1         1 1       1   79
80 15                 2                             1           1   3   1               1 1     1 1           1     1   1     80
81 23     1     1         1     2   2                       1 1   1   1 1       1     1 1 1   2   1 1       2     1           81
82 12 1     1       1     1     1                 2         1                       2                       1         1       82
83 10 1                                 1               1     1         1         1                   1       1 1 1           83
84 17 1 1   1 1 1       1 1       1 1     1 1                                         1               1 1 1             1   1 84
85 19       1   1           1                               1 1     1         1 1     2           1     2 1     2 1     1   1 85
86 11         1                 1 2             1 1                                   1 1                 2 1                 86
87 19       1         2           2       2     1     1             1       1         1     1   1 1           2     2         87
88 21               1     1   1           2   1 1   1   1 1     2             1 1         1     1               1   1 2 1     88
89 18 1   1       1           3               2 1         1 1   1           2         1 1     1                         1     89
90 21   1   1 1 1         1                 1       1   1 1 1     1       2       1   2                     1       1 2     1 90
91 13         1       1 1   1         1             1 1       1               1   1   1                 1               1     91
92 24 1 1 1     1       1   2             2 1 1 1 1 2           1             1                 1 1           1 1 1   1     1 92
93 18         1       1     2     1 1                 1   1       1       1 1   1         1   1     1           1     1   1   93
94 17   1                   1     1         1   1       1     2         1     1         1   1   1       2             1     1 94
95 20   1       2         2         1   1         1     1 1                                   1 1 1     1       1     2 1 1 1 95
96 12 1       1 1 1             1 1                                                         1     2           1   2           96
97 15       1 1         1     1                     1 1       1               1   1       1             1 3         1         97
98 12             2                     1           1       1       1                       1           1       1 1     1 1   98
99 16 1           1 1         1             1 1   2         1       1     2   1 1                 1             1             99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
23
/
01
22
/
01
21
/
01
20
/
01
19
/
01
18
/
01
17
/
01
16
/
01
15
/
01
14
/
01
13
/
01
12
/
01
11
/
01
10
/
01
09
/
01
08
/
01
07
/
01
06
/
01
05
/
01
04
/
01
03
/
01
02
/
01
01
/
01
31
/
12
30
/
12
29
/
12
28
/
12
27
/
12
26
/
12
25
/
12
24
/
12
23
/
12
22
/
12
21
/
12
20
/
12
19
/
12
18
/
12
17
/
12
16
/
12
15
/
12
14
/
12
13
/
12
12
/
12
11
/
12
10
/
12
09
/
12
08
/
12
07
/
12
06
/
12
05
/
12
04
/
12
03
/
12
02
/
12
01
/
12
30
/
11
29
/
11
28
/
11
27
/
11
26
/
11
25
/
11
Ngày
/
Tháng