BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Miền Bắc 60 KỲ ĐẾN NGÀY 22/05/2018

xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
22
/
05
21
/
05
20
/
05
19
/
05
18
/
05
17
/
05
16
/
05
15
/
05
14
/
05
13
/
05
12
/
05
11
/
05
10
/
05
09
/
05
08
/
05
07
/
05
06
/
05
05
/
05
04
/
05
03
/
05
02
/
05
01
/
05
30
/
04
29
/
04
28
/
04
27
/
04
26
/
04
25
/
04
24
/
04
23
/
04
22
/
04
21
/
04
20
/
04
19
/
04
18
/
04
17
/
04
16
/
04
15
/
04
14
/
04
13
/
04
12
/
04
11
/
04
10
/
04
09
/
04
08
/
04
07
/
04
06
/
04
05
/
04
04
/
04
03
/
04
02
/
04
01
/
04
31
/
03
30
/
03
29
/
03
28
/
03
27
/
03
26
/
03
25
/
03
24
/
03
Ngày
/
Tháng
00 15           1               1 1 1       1   1     1           1                 1   1           2           1 2           00
01 17   1   1         1         2       1 1       1                         1 1     2       1 1   2             1             01
02 15     1         1           1         1 2           1             1     1 1 1 1         1                 1           1   02
03 12     1                       1     1 1                               1                     1       2       1 1   1 1     03
04 16     1   1           1 3     1       1 1     1 1   1                   1                             1   1         1     04
05 8     1         1             1             1 1     1                         1                         1                 05
06 8                         2 1 1 1                                 1                                       1 1             06
07 16           1           2   1         1         2                       1     1 1     1         1 1 1       1     1       07
08 15 1           1       1                                 1     1   1     1         1   1     1     1 2     1   1           08
09 12 1   1             1             1   1                               1                       1   1             1   1 1 1 09
10 23   1   1             1   1           1   1   1 1 1 1             2         1     2     1     1 2 1   2     1             10
11 26 2 1   1 1 2 2       1 1 1 1     1   1   1           1   1   1                     1                   1   2       2   1 11
12 18   1     1   1             2 1   1             1     2           1 1           1       1             1   2       1       12
13 16             1   1                               1   1         1 1 2       1               1   1 1   1       1         2 13
14 16 1     1   1 1 1   1       1   2   1       1 1                       1 1               1                 1               14
15 19     1     1                             1   2         2     1                 2 2     1 1   1         1             1 2 15
16 20 1 1     1     1 1             1       2 1         1     1 1   1       1       1 1 1     2                 1             16
17 10   1               1                       2           1             1       1                   1     1               1 17
18 22         1 1   1         2           1         1         1 1     1   1 1 1       1 1       1   1   1   1 1       1   1   18
19 9   1   1                   1       1                   1     1                       1               1                 1 19
20 10   1       1                     2                       1 1             1                             1   1   1         20
21 15   1       1             1                         1         1   1   2   1           1 1   1       1           1     1   21
22 26         1       1 1     1     1 1   1 1     1     1 1 1     1   1   1 1 1   1     1 1     1       1   1         2   1   22
23 22   1   1 2 1         1       1     1     1 1       1 2           1 1 1               2 1   1             1         1     23
24 16 2 1 1     1             1   1             1             2             1       1                   1       1     1   1   24
25 14   1 1                         1 1     1       2     2     1 1         1       1   1                                     25
26 16     1 1 1         1           2   1 1                       1                       2       1   1     1       1   1     26
27 17         1 1 1       1                       1   1     1 1 1   2             1                   1             1   1 2   27
28 17                     1   1   2                 1           1     1           1         1 1 2 1 1           1       1   1 28
29 22     2         1     1             1             1   2 1   1           1   1 1 1     1 2     1         1       1 1   1   29
30 16 2         1         1 2 1         2   1           1           1 1     1                     1             1             30
31 26             1   1   1   1           2 1 1 1     1       3   1 1   1   1 1 1   2 1 1                   1         1   1   31
32 21   2   1         1           1   1 1               2 1 2   1         1     1 1   1                         2   2         32
33 12                         1           1   1     1 1 1 1         1   1         1             1   1                         33
34 12 1     1 1 1                             2       1             1   1 2                                               1   34
35 9                                                                   1 2 1                 1     1   1         2           35
36 16 1           1 1   2               1         1   2 1                 1           1     1         1         1       1     36
37 12         1                             1           1   2     1 1 1               1                   1             1   1 37
38 17             1           1 1 1   1       1                     1 2   1 1 1     1         1 1     1           1           38
39 18           1 1 1 1                 1 1   2 3                         1 1 1           1 1   1             1               39
40 21     2 1 1       1   1       1             1           1   1     1 1   1 1             1   1 1   1   1     2             40
41 14   1       1               1           1                         1 1     1     1   2   1       1     1   1               41
42 12             1               1   1     1   1           1                         1     1 1           1       1 1         42
43 14         1               1                 1                   1 1   1           1   1 1 1 1     1   1               1   43
44 21             1           1   1     1           1   1   1 1       2 1     1       1       1   1         1     3   1     1 44
45 17       1   2     1 1 1           1                       1 1   1   1                     1 1         2           1     1 45
46 23       1 1 1   1     1       1         1     2       1   1 1             1   1   1 1     1     2   1     1 1       1     46
47 11   1                           1               1 1                         1 1 1           1               2 1           47
48 10           1 1       1                 1       2           1               1 1                     1                     48
49 19   1 2             1       1       1       1 1 1 1           2         1           2                 1             1   2 49
50 12         1                           1                 1                         1     1       1             1 2 2 1     50
51 14               1     1               1           1   1       1             1     1 1 1   1       1             1       1 51
52 17 1         1       1   1   1     1       1 1                 1 1           2         2     2     1                       52
53 16     1       1     1   1       2     1     2                 2 1         1     1 1                 1                     53
54 16       1     1 1       1                       1 1   1 1 1   1     1                   1     1     2           1         54
55 20     1 1         1             1         2   1       1               1 1 1   1                 1 1   1 1       1   2 1   55
56 16         1       2       1         1       1             1     1 1         1 1   1                   1 1         1   1   56
57 17             1         2       1   1         1 1   2 1                   2 1           1   1             1           1   57
58 10   2             1           1                                     1     1 1                   1             1   1       58
59 9                   1               1                   1 1                         1     1                 1     1   1   59
60 14 2             1           1   1 1     2         1       1           1             1 1             1                     60
61 19       1 1       1           1 2                 1       2       1           1 1 1         1 1       1   2       1       61
62 20   1 1         1   2 1 1       1           1       1   2           1           1     1   1         1         1 1   1     62
63 17     1     1                   1                 1   1   1 2       1         1     1     2 1     1 1                   1 63
64 21 1 3 1 1 1                 1   2 1   1 1                       1       1                 1     2         1     1   1     64
65 13 1             1                     1             1         1     1   1 1 1       1           1             1         1 65
66 17       1       2       1 1           1 1   2   1 1   1         1         1     2             1                           66
67 28       1     1 2           1     2   1 1     1       1     1   1       1     1   1   1       1 2 1           1 1 2     3 67
68 19     1           1       1     1 1           1       1       3   1           1         1 1   1   1   1       1   1       68
69 18   1 1   1         1 1     2     1       1   1             1                 1 1             1               1 1   2     69
70 14     1       1 1   2                         1 1         1         1         1                         1 1       1 1     70
71 16 1 1         1       1                   2   2   1         1                                 1         1       3     1   71
72 14 3                     3                                 1   1       1 1     1   1   1                               1   72
73 12 1   1 1       1                     1       1             2                     1 1 1             1                     73
74 16           2     1         1     1     1 1   1             1               1                 1   1 1 2   1               74
75 9                 2   1             1             1     1       1                                       1         1       75
76 20 1               1           1           1   1     1 1             1     1       2         2       2 1 2   1 1           76
77 19     1       1 2               1 1 2         1   1         2 1   1       1 1                   1                     2   77
78 12       1 1                             1 1 2 1                 1               1     1                           1   1   78
79 20 1                 2 2           1 1   1 2             2 1         1     1   1                       1 1           2     79
80 12     1     1                         1           1         1   1   1                         1         1 1   1   1       80
81 17                   2 1     1     1       2     1           1 1         1           1   1     1                 1   1 1   81
82 22       2     1     1   1     1 1 1 2                           1     1               1 1       2 2 1 1           1     1 82
83 12             1               1                     1               1   1   1       2                 1   1 1 1           83
84 18       2 2 1     1     2 1             1   1       1           1           2       1     1     1                         84
85 20 1               2               1                       1 1   1   1     1 1   1     1 1     2       1     1   1   1   1 85
86 16         1       1           1                   2   1         1     2 1         1     1 1       1       1             1 86
87 17       1           1 1   2 1     1   1           1     1           1     1     1       1         1       1           1   87
88 25     1 1     2 2 1             1   1 1 1 1     1                           2 1       2   1         1   1 1   1 2         88
89 18         1         2     1 1       1   2   1       1                       1 1         1 1         1             1     2 89
90 15   1   1                     2   1             2                   1               2 1   1             1   1 1           90
91 13 1           1           1     1   1               1   1   1             1 1   1             1         1                 91
92 16         1 1       1 1 5             1                   1   1     1     1                       1             1         92
93 11 1               1   1                     1 1   1                                               1 1     1   1       1   93
94 16                   1         1   1 1           1     1 1 1       1   1             1           1 1         1   1     1   94
95 14   1         1 1 1   1   1                                           1       1           1 1         1 1 2               95
96 18                       1   1 1 1               1     1         1   1 1     1         1     1 1   1 1   2           1     96
97 18                                         1     1       1 1     1 1         1       2     1 1 2 1       1           1   2 97
98 18               1     1     2 1                 1 1 2         1               1 1         1 1             1   1   1   1   98
99 10         1     1 1       2                         1 1     1                     1                   1                   99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
22
/
05
21
/
05
20
/
05
19
/
05
18
/
05
17
/
05
16
/
05
15
/
05
14
/
05
13
/
05
12
/
05
11
/
05
10
/
05
09
/
05
08
/
05
07
/
05
06
/
05
05
/
05
04
/
05
03
/
05
02
/
05
01
/
05
30
/
04
29
/
04
28
/
04
27
/
04
26
/
04
25
/
04
24
/
04
23
/
04
22
/
04
21
/
04
20
/
04
19
/
04
18
/
04
17
/
04
16
/
04
15
/
04
14
/
04
13
/
04
12
/
04
11
/
04
10
/
04
09
/
04
08
/
04
07
/
04
06
/
04
05
/
04
04
/
04
03
/
04
02
/
04
01
/
04
31
/
03
30
/
03
29
/
03
28
/
03
27
/
03
26
/
03
25
/
03
24
/
03
Ngày
/
Tháng