BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ TP. HCM 60 KỲ ĐẾN NGÀY 23/05/2022

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
23
/
05
21
/
05
16
/
05
14
/
05
09
/
05
07
/
05
02
/
05
30
/
04
25
/
04
23
/
04
18
/
04
16
/
04
11
/
04
09
/
04
04
/
04
02
/
04
28
/
03
26
/
03
21
/
03
19
/
03
14
/
03
12
/
03
07
/
03
05
/
03
28
/
02
26
/
02
21
/
02
19
/
02
14
/
02
12
/
02
07
/
02
05
/
02
31
/
01
29
/
01
24
/
01
22
/
01
17
/
01
15
/
01
10
/
01
08
/
01
03
/
01
01
/
01
27
/
12
25
/
12
20
/
12
18
/
12
13
/
12
11
/
12
06
/
12
04
/
12
29
/
11
27
/
11
22
/
11
20
/
11
15
/
11
13
/
11
08
/
11
06
/
11
01
/
11
Ngày
/
Tháng
00 8         1                                     1 1       1                                       2         1   1       00
01 9       1             1         1           1           1               1 1               1                         1   01
02 13 1   2               1               1   1     1     1     1       1                                   1 1   1         02
03 9                   1                   1 1                   1           2                     1       1   1           03
04 10   1                               1                         1               1 1       1           1 1         1     1 04
05 10         1     1       1   1   1                   1   1                                   1           1     1         05
06 10               1   2             1     1   1     1 1                           1 1                                     06
07 14       2   1                               1                 2             1                   1   2     2     1 1     07
08 10   1     2             1       1 1                 1                             1                 1             1     08
09 11   1               1       1             2         1       1                   1 1       1                         1   09
10 8               1       1       1     1                                 1             1                 1             1 10
11 14 2                       1 1 1 1       1                               1                   1 1     1           1   2   11
12 17       1         1 1   1           1       1             2 2 1 1 1     1           1             1                 1   12
13 11       1   1                   1   1                       1 2             1                           1 1           1 13
14 11                       1             1   1           1 1         1 1       1       1           1                 1     14
15 10   1           1 1                                       1           1         1             2           1           1 15
16 13   1                     1       1 1                     1     1   1       1             1     1         1       2     16
17 10   1           1 1 1 1           1   1       1                         1     1                                         17
18 8     2       1   1             1       1         1                                               1                     18
19 11 1               1             1         1           1                             1                 1 1     1     1 1 19
20 8     1                 1                                       1 1           1   1                       1 1           20
21 7         1                             1           1 1                                     1       1       1           21
22 15 1   1     1       1     1                 1             2 2       1   1   1                             1         1   22
23 11           1                                   1     1 1       1                 1   1 1 2                 1           23
24 11                     1             1   1 1           1         2   1 1                         1             1         24
25 8 1         1                 1                                                                     1   1       3       25
26 13                   1   1         1           1 1       1   1   1       1         1         1         1 1               26
27 14   1 1                       2 1       1   1       1           1         1             1   1           1   1           27
28 7                               1             1                               1 1 1 1       1                           28
29 10       1     1                                 1   1   1                 1         1       1 1 1                       29
30 17 2           1             2     1   1   1 1                   1   1   1     1           1   1       1             1   30
31 16       1       1 1                   1           1       1                 1   1             2 1         3     1     1 31
32 15 1                 1     2                 1   2 2             1   1             1   1           1 1                   32
33 9             1                       1                                     1         1     1                     2 1 1 33
34 4                             1                                   1                             1                     1 34
35 9     1   1       1         1 1                   1 1                                           1                     1 35
36 10               1                 1         1       1   1                 1               1   1         1     1         36
37 16     1     1 1           1   1         2   1       1       3       1 1         1       1                               37
38 8 1 2       2       1                       1                       1                                                   38
39 10           1         1                       1                     1                   1   1   1     1       1 1       39
40 7   1               1                 1       1 1                     1                                 1               40
41 9               1   1 1 1               1                   1               1                   1     1                 41
42 11                     1           1       1               2               1   1               1   1 1     1             42
43 13           1     1           2   1 1               2             1           1   1     1                       1       43
44 11           1   1             1       1         1             2           1           1                         1     1 44
45 9 1         1 1             1       1                           1                                       1 1       1     45
46 13     1   1     1   1                   2       1     1     1         1           1         1         1                 46
47 13     1   1 1     2 1                                         1 1 1         1   1                 1           1         47
48 11       2 1               2     1   2         1                     1                                               1   48
49 10                           1 1     3     1                                             1   1         1   1             49
50 5       1 1       1       1       1                                                                                     50
51 13                                     1           1   1           1       1     2     1   2         2           1       51
52 11                     2             1           2                               1     1 2         1               1     52
53 4       1     1                                   1                                                               1     53
54 15       1               1                   1   1       1     1     1           1 2   3           1       1             54
55 16     2         1     1             1                 1     1           1             1       1       1 1   1   1   2   55
56 8 1         1             2                     1   1           1                   1                                   56
57 12 2                             1         1         1               1 2             1           1   1       1           57
58 8                 1       1                         1 1                     2       1                     1             58
59 9                                           1 2       1             1                                 2         1 1     59
60 7   1     1               1               1   1       1                                   1                             60
61 12   1   1                       1                     1 1 1                   1     1       3     1                     61
62 11                   2             1                             1         1     1       1 1       1   1         1       62
63 12               1                     1               1 1   1       1 1   1       1   1 1               1               63
64 14 3 1           1     1             1                             2   1   1                         2                 1 64
65 15                     1       1 1   1     1             1         4         2 1       1       1                         65
66 9         1           1                       1   1             1       1           1           1             1         66
67 10           1               1     1           3               1           1   1             1                           67
68 11               1                 1 1             1                   1 1 1       1                     1           1 1 68
69 12       1               1             1 1             1                             1   2 1     1   1       1           69
70 9     1         1     1                 1   1                             1                 1 1                   1     70
71 10                 1                       1       1 1 1         1                                         1 2 1         71
72 14       1     1               1       1 1               1 1 1       1   1 1 1                 1     1                   72
73 10         2               1 1                                                   2   1   1             1 1               73
74 12                       1         1       1             1     1   1     1     1         1 1     1             1         74
75 14             2   1     1   3                 1   1       1       1   1                             1             1     75
76 13                 1               1       1 2 1   1     1                   1 1                   1   2                 76
77 13         1       1           1                           3   1   1       1       1         1                 2         77
78 10   1                                           1                 1   1         1         1       1           2 1       78
79 10     1                 1 1     1                 1   1                 1               1     1 1                       79
80 13       1   1 1               1             1   1             1       2     1 2       1                                 80
81 7                           1         1                         1                     1           1             1   1   81
82 10     1       1         1     1   1           1         2                                         1               1     82
83 12             1                       1                 1           2     1     1 1   1       2                       1 83
84 8     2               1                                                     1                 1     1 1             1   84
85 11             1   1         1         1           1                             1     1   1       2         1           85
86 7                 1   1 1       1       1 1                                   1                                         86
87 7                       1   2                           1                           1     1                 1           87
88 9           1 1     1                                                         1         1       1       1         1   1 88
89 13   1     1   1       1   2   1         1       1   1         1                         1                             1 89
90 17         1     3                                   1     1 1   1     2 2           2       1   1         1             90
91 4           1                                     1                           1               1                         91
92 10         1                       1   1               1           1         1       1     1             1           1   92
93 12   1                   1   1             1   1               1                           1       1         1 1     1 1 93
94 7             1                                                       2           1 1                               1 1 94
95 4 1                               1     1                                           1                                   95
96 13       1     1                 1   1             1         1 1                       1               1     1 1 1     1 96
97 7   1                                         1 1         1                                           1       1   1     97
98 11   1               1   1 1                 1                           1         1                         1 1   2     98
99 9       1             1       1 1     1                                 1     1                             2           99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
23
/
05
21
/
05
16
/
05
14
/
05
09
/
05
07
/
05
02
/
05
30
/
04
25
/
04
23
/
04
18
/
04
16
/
04
11
/
04
09
/
04
04
/
04
02
/
04
28
/
03
26
/
03
21
/
03
19
/
03
14
/
03
12
/
03
07
/
03
05
/
03
28
/
02
26
/
02
21
/
02
19
/
02
14
/
02
12
/
02
07
/
02
05
/
02
31
/
01
29
/
01
24
/
01
22
/
01
17
/
01
15
/
01
10
/
01
08
/
01
03
/
01
01
/
01
27
/
12
25
/
12
20
/
12
18
/
12
13
/
12
11
/
12
06
/
12
04
/
12
29
/
11
27
/
11
22
/
11
20
/
11
15
/
11
13
/
11
08
/
11
06
/
11
01
/
11
Ngày
/
Tháng