BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ TP. HCM 60 KỲ ĐẾN NGÀY 20/08/2018

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
20
/
08
18
/
08
13
/
08
11
/
08
06
/
08
04
/
08
30
/
07
28
/
07
23
/
07
21
/
07
16
/
07
14
/
07
09
/
07
07
/
07
02
/
07
30
/
06
25
/
06
23
/
06
18
/
06
16
/
06
11
/
06
09
/
06
04
/
06
02
/
06
28
/
05
26
/
05
21
/
05
19
/
05
14
/
05
12
/
05
07
/
05
05
/
05
30
/
04
28
/
04
23
/
04
21
/
04
16
/
04
14
/
04
09
/
04
07
/
04
02
/
04
31
/
03
26
/
03
24
/
03
19
/
03
17
/
03
12
/
03
10
/
03
05
/
03
03
/
03
26
/
02
24
/
02
19
/
02
17
/
02
12
/
02
10
/
02
05
/
02
03
/
02
29
/
01
Ngày
/
Tháng
00 11       1           1         1                                               2 1           1         1     1 1       1 00
01 9                     1     1                   2   1               1     1                   1           1             01
02 10               1     1                 1   2             2       1 1 1                                                 02
03 13     1 1                     1   1   1           1   1 1 1         1       1               1         1                 03
04 10 1   1           1       1     1   1                       1                     1         1 1                         04
05 16     1         1 1 1 1                           1     1         1       1   1           1     2   1       1 1         05
06 10         1           1   1     2   1 1                         1                                 1 1                   06
07 6             1                           1     1                     1   1         1                                   07
08 11 1         2       1                 1                         1         1       1           1               1 1       08
09 3       1           1                                               1                                                   09
10 11 1   1         1               1                 1           1                     1     2           1     1           10
11 12           1           1 1 1       1   1     1                   1             1     1     1       1                   11
12 16                 1   2           1                   1 2     1   1         1     1 1             1 2       1           12
13 7                                                       1       1                 1   1   1   1       1                 13
14 12                     1         1 1                         2   1           1   1 1           2                     1   14
15 14   1                       1                       1 1 1   2       1     1               2                     2 1     15
16 14       1   1   1       1           1                             1         2     1           1   1               2 1   16
17 16       1 2         1   1           1       1 1 2 1     1       1         1                 1     1                     17
18 3       1           1                                                 1                                                 18
19 11                         1                   1       1                           1 1 1 1   1 1           1         1   19
20 11 2     1               2                                           1       1   1   1               1     1             20
21 10                       2         1   1                       1         1 1             1     2                         21
22 17               1 1 1     1   1       1   1   1               1             1   2   1           1   1   1         1     22
23 10                   1                                     1           1                     1   1 1       2     1     1 23
24 8               1       1 1               1     1     1                                     1       1                   24
25 11 1   1                   1   1       1   1                           1       1 1                             1 1       25
26 12           1     1             1       1   1     1   1 1 1                           1           1           1         26
27 8 1       1                                                       1 1 1       1                           2             27
28 7 1 1                 1                       1                                                       1     1     1     28
29 14   1       1       1           1 1   1               1                               1                 1   1 1 1 2     29
30 14     1     1               1                 3   1     1                 1             1               2 1         1   30
31 15   1           1 1     1                 1 1     1                     1   1     1                     2   1   2       31
32 12               1 1       1     1                     1 1 1               1       1   1                     2           32
33 7                                 1 1       1     1           1   1   1                                                 33
34 7     1 1             1                                   1           1   1                 1                           34
35 10   1         1         1   1         1                         1             1         1         1     1               35
36 10     2                                         1       1                     1           1 1     1             1     1 36
37 11 2 1       1               1         3         1           1                                                       1   37
38 8   1                         1                     1                     1     1               1         1       1     38
39 10                   1   1     1             1                                 1     1         1     1               2   39
40 9             1               1         1     1               1 1   1                     1             1               40
41 9 1     1 1 1 1                             1                           1     1               1                         41
42 11                             1     1       1   1               1   1   1               1   1   1             1         42
43 14               1               1           1 2             1     1               1   2     1                 1 1     1 43
44 16   1                     1           1             1       1 1     1       1   2 1   1   1                     2   1   44
45 7       1     1                         1           1           1               1   1                                   45
46 11                           1     1 1                     1             1 2   1         1               1             1 46
47 17   1     1 1     1   1     1           1 1         1               1         2   1     1       1     1               1 47
48 10     1           1     1   1                     1 1     1               1       1                       1             48
49 14             1         1   1 1   1     1 1       1 1 1                         2 1     1                               49
50 8       1               1                         1             1   1   1   1 1                                         50
51 14             1         1   1 1       1 2       1   2         1           1         1             1                     51
52 18   1 1       2 1           1     1           1       1     1     2         1 1   1         1 1       1                 52
53 12     1     1   1     1           1 1               1   1 1     1                                 1       1             53
54 9                     1         1         1         1       1         1               1 1                         1     54
55 13         1   1     2 1             1   1                       1           1           1   1                 1     1   55
56 11             1     1         2                   1                                 1       1 1 1   1   1               56
57 14           2       1                   1 1       1     1 1             1   1                 1             1 1 1       57
58 10               2                 1 1                                 1       1                   1     1   1 1         58
59 8                         1                 1                 1         1         1                   1         1     1 59
60 8                                         1   1                         1         1 1   1 1                   1         60
61 11       1         1         1   1                           2           1               1       1       1           1   61
62 18 1 1     2       1   3       1                   1           1   1     2   1           1                   1       1   62
63 6                                           1                   1                                 1   1 1   1           63
64 15 1       1 1   1         1                 1 1     1                 2             1               1       2       1   64
65 10         1   1           1             1 1           2             1                               1                 1 65
66 9 2 1       2                                   1                                     1         2                       66
67 12     1                   1                           1       1   1   1     1             1     1   1           1 1     67
68 13 1   1 1                                       1           1     1                   2             2 1     1     1     68
69 15             1             1 1                           1 1         1             1 1   1   1 1     1 2             1 69
70 15             1   1     1     1       1 1   1         1     1 1                                   1   3     1           70
71 11   1                                       1   2                 1         1     1     1           1 1               1 71
72 10       1 1                       1 1     1   1       1     1         1             1                                   72
73 7       2                             1                                         1                             1   1 1   73
74 9               1 1         1 1     1                       1           1       1                       1               74
75 12             1 1                       1 2   1                                           1 1   1             1   1 1   75
76 12                                     1 1       1 1       2     1               1   1             1       1     1       76
77 7             1         1 1               1             1                                 1                         1   77
78 11                         1       2                               2 1 1 1               1       1               1       78
79 15     1       1       1       1     1     1 2 2   1                 1 1 1                                         1     79
80 5                               1   1                                                 1                           1   1 80
81 9   1             1                       1           1   1             1               1       1 1                     81
82 7   1     1         1         1                                                 1       1     1                         82
83 9   1             1             2                       1               1 1   1                       1                 83
84 10                       1       1     1 1                         1           1       2               1   1             84
85 7     1     1 1                         1       1                                                           1     1     85
86 6         1         1               1                                   1           1     1                             86
87 7                               1   1               1   1     1                           1                   1         87
88 7   1               1                                     1                     1     1           1                   1 88
89 10       1       1         1 1     1               1           1                                           1   1   1     89
90 10   1     1     1         2         1     1                               1                           1       1         90
91 11 2                                             1     1   1                             1 1             1 1   1       1 91
92 15         1       1             1                   1     1     1   1       1       1         1           1     1   1 2 92
93 12                           2   1 1   1             2       1 1                           1               1       1     93
94 8     2               1                                       1           1                 1       2                   94
95 11           1     2 1                           1               1     1                         1         1         1 1 95
96 9       1 1                       1                     1     1 1   1                             1                   1 96
97 5                                                               1   1       1 1             1                           97
98 9                                 1     1           1 1       1   1                             1 1                   1 98
99 7         1                                 1     1     1                           1                   1           1   99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
20
/
08
18
/
08
13
/
08
11
/
08
06
/
08
04
/
08
30
/
07
28
/
07
23
/
07
21
/
07
16
/
07
14
/
07
09
/
07
07
/
07
02
/
07
30
/
06
25
/
06
23
/
06
18
/
06
16
/
06
11
/
06
09
/
06
04
/
06
02
/
06
28
/
05
26
/
05
21
/
05
19
/
05
14
/
05
12
/
05
07
/
05
05
/
05
30
/
04
28
/
04
23
/
04
21
/
04
16
/
04
14
/
04
09
/
04
07
/
04
02
/
04
31
/
03
26
/
03
24
/
03
19
/
03
17
/
03
12
/
03
10
/
03
05
/
03
03
/
03
26
/
02
24
/
02
19
/
02
17
/
02
12
/
02
10
/
02
05
/
02
03
/
02
29
/
01
Ngày
/
Tháng