BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ TP. HCM 60 KỲ ĐẾN NGÀY 30/11/2020

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
30
/
11
28
/
11
23
/
11
21
/
11
16
/
11
14
/
11
09
/
11
07
/
11
02
/
11
31
/
10
26
/
10
24
/
10
19
/
10
17
/
10
12
/
10
10
/
10
05
/
10
03
/
10
28
/
09
26
/
09
21
/
09
19
/
09
14
/
09
12
/
09
07
/
09
05
/
09
31
/
08
29
/
08
24
/
08
22
/
08
17
/
08
15
/
08
10
/
08
08
/
08
03
/
08
01
/
08
27
/
07
25
/
07
20
/
07
18
/
07
13
/
07
11
/
07
06
/
07
04
/
07
29
/
06
27
/
06
22
/
06
20
/
06
15
/
06
13
/
06
08
/
06
06
/
06
01
/
06
30
/
05
25
/
05
23
/
05
18
/
05
16
/
05
11
/
05
Ngày
/
Tháng
00 10         1                   1                               2         1                         1     2         2     00
01 10 1           1                 1 1                   1             1                 1 1         1         1           01
02 16   1     1   1           1     2       1   1         1         1                   1   1       3             1         02
03 9               1                         1   1 1       1   1                 1   1       1                             03
04 11 1   1             1               1     1               1 1                   1     1     1   1                       04
05 10           1 1               1 1     1       1                       1 1                         1           1         05
06 8                             1             1         1       2     1                   1                           1   06
07 7   1                                       1 1                                     1               1     1         1   07
08 12   2   1         1   1 1                 1 1       1   1       1         1                                             08
09 13   1     1         1   1                 1   1                 1         1                 1   1     1     1         1 09
10 12   1         1     1           1 2         1   1     1         1                             1               1         10
11 11             1               1           1     1               1             1       1         1           1       1 1 11
12 14 1     1   1   2             1       1       1     1                       2           1 1                     1       12
13 8         1 1             1                               1     1             1     1                       1           13
14 18     1   1   1 1     1                       1   1     1               1     1               1 1 1           1   1 1 2 14
15 7           1                           1   2     1                                         1                         1 15
16 10 1                   1             1   1                           1     1 1     1           1         1               16
17 11       1             1                             1         1 1   1   1   1     1                         1       1   17
18 12                   1   1           2   1         1       1     1     1     1         1                 1               18
19 13 4     1 2   1           1                                     1     1             1                         1         19
20 7                                       1       1               1     1         1                         1   1         20
21 10     1     1           1                   1       1                   1           1       2           1               21
22 7         1 1           1     1                           2                                               1             22
23 8                 1 1                             1                       1                             2       1   1   23
24 16   1   1             2       1 1           1       1         1           2     1                 2             1   1   24
25 13     1                       1 1               1             1   1             1 1     1 1   1 1       1               25
26 10 1           1                               1 1       1   1                         1           1       1 1           26
27 9                 1 1     1                                 1   1   1                         1     1     1             27
28 8 1                                 1           1         1                 2       1                         1         28
29 11               1       1       3     1         1                   1       1   1           1                           29
30 11                   1       1             1                 2     1     1     1         1     1                   1     30
31 5       1         1                 1                                               1               1                   31
32 11       1                 1         1 1 1                     1           1   1                     1             1 1   32
33 12                                 1   1           1           2             1 1 1       1   1                 1     1   33
34 11                   1       1     1         1 1     1       2                                           1   1         1 34
35 11     1                   1 1                 1                   1     1 1 1             1         1   1               35
36 10                         2             1                         1         1 1             1       1 1 1               36
37 11   1         1     1 1           1         1                     1                             1     1       1   1     37
38 14             1           1       1           1     1   1 1                         1     1   1             1       1 2 38
39 7             1   1     1         1             1               1                 1                                     39
40 12 1     1   1         1   1   1                 2     1               1                         1                     1 40
41 8         1           1                               2           1   1               1                           1     41
42 14     1     1                   1                 2           2                 1     1   1               1       1 2   42
43 8     1   1                                       1           1                           1       1 1   1               43
44 11           1   2             2                           1       2     1         1                                   1 44
45 8   1                   1         1                       1                       1               1 1           1       45
46 9                 1     1                 1                 1                           1 1       2     1               46
47 8                   1 1 1     1 1 1                           1             1                                           47
48 11               1 1               1     2         2 2               1                     1                             48
49 11           1 1           1         1     1   1             1 1                                     1 1       1         49
50 9     1 2       1       1                                                       1             1 1         1             50
51 13     1   2       1     1 1 1             1                   1   1                                       1 1       1   51
52 13 1   1                       1               1     1           1               1 2                   1             1 2 52
53 10 1 1                       1             1   1     1   1                 1       1         1                           53
54 12       1 1               1 1                       1       1         1   1         1             1           1 1       54
55 17     1                             1     2 1               1     2 1 2             1     1   1         1   1     1     55
56 6         1 1                         1                   1                 1                                     1     56
57 9 1   1                           1                                     1         1       1 1     1               1     57
58 8               1         1         2 1                     1   1 1                                                     58
59 5               1                                         2       1                                           1         59
60 11           1     1             1       1   1               1       1   1                 1 1           1               60
61 11   1                     1             1       1       1   1             1       1                       1     2       61
62 9                       1   2         1     1                                     2     1     1                         62
63 9   1   1       1         1             1                           1               1 1         1                       63
64 13   1       1     1 1 1     1                         1       1 1   1                       1         2                 64
65 11                       1       1     1 1       1 1             1       1 1                 1                   1       65
66 13       1                   1       1 1   1         1 1                       1     1   1                   1     1   1 66
67 13                       2     1           2             1 1                             2 1     1   1 1                 67
68 11 1           2   1             1 1     1                   1       1                 1 1                               68
69 13         1 1   1           1               1     1                 1         2                   1       1 1       1   69
70 9                     1                       1   1   1       1           1             1       1     1                 70
71 16       1   1 1           1         1 1         1       1                 1   1   1       1 1             1 1         1 71
72 11       1         2           1                       3 1                       1                         1       1     72
73 11               1   1   1               1           1   1                 1   1         1     2                         73
74 8                                                                           1 1       1           1   1 1     1     1   74
75 16     1 1                     1 1     1                               2   1       1 1 1     1   1           2   1       75
76 16     2       1       2 1   1     1                     1                   1             1   1   1   1       2         76
77 8       1 1                 1         1           1   1                         1                           1           77
78 6           1   1                                                       1       1   1                               1   78
79 11         1       1           1       1         1                         1   1           1         1           1   1   79
80 16               1 1 1         1         1           1 1           2         1           1   1 1     1 1         1       80
81 7   1             1   1     1                                                             1             1 1             81
82 11                   1                                                 1       1             1 2   1 1 1         1 1     82
83 13   1       2     1 1                   1       1                       1       2   1                 1               1 83
84 16       1                       1 2           1   1     1           2               1       1   1         1 1 1   1     84
85 7               1                 1         1                   1     2                                         1       85
86 14         1       1   1     2         1       1           1 1         1 1             1               1               1 86
87 9 1                         1     1       1                                 1 1 1               1   1                   87
88 10   1                                   1               1         1           1   1   1         1           1         1 88
89 5                                   1         1           1                     1                                     1 89
90 9                                               1     1 2               1   1         1 1         1                     90
91 10                                           1   1 1       1           1         1 1                 1 2                 91
92 7 1                                 1                   1                           1                   1     1 1       92
93 9                     1                                   1 1   1 1                 1               2     1             93
94 11   1         1     2               2                 1                 1             2       1                         94
95 10     1             1 1               1             1               1     1             1                       1 1     95
96 9                               1         2               1         1           1                     1   1   1         96
97 8               1                             1                       1 1             1       1                 2       97
98 15 1 1         1             1         1           1 2   1         1                   1                   1     1 2     98
99 14     2                   1         1 1     1     1   1             1 1 1                 1         1     1             99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
30
/
11
28
/
11
23
/
11
21
/
11
16
/
11
14
/
11
09
/
11
07
/
11
02
/
11
31
/
10
26
/
10
24
/
10
19
/
10
17
/
10
12
/
10
10
/
10
05
/
10
03
/
10
28
/
09
26
/
09
21
/
09
19
/
09
14
/
09
12
/
09
07
/
09
05
/
09
31
/
08
29
/
08
24
/
08
22
/
08
17
/
08
15
/
08
10
/
08
08
/
08
03
/
08
01
/
08
27
/
07
25
/
07
20
/
07
18
/
07
13
/
07
11
/
07
06
/
07
04
/
07
29
/
06
27
/
06
22
/
06
20
/
06
15
/
06
13
/
06
08
/
06
06
/
06
01
/
06
30
/
05
25
/
05
23
/
05
18
/
05
16
/
05
11
/
05
Ngày
/
Tháng