BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ TP. HCM 60 KỲ ĐẾN NGÀY 22/10/2018

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
22
/
10
20
/
10
15
/
10
13
/
10
08
/
10
06
/
10
01
/
10
29
/
09
24
/
09
22
/
09
17
/
09
15
/
09
10
/
09
08
/
09
03
/
09
01
/
09
27
/
08
25
/
08
20
/
08
18
/
08
13
/
08
11
/
08
06
/
08
04
/
08
30
/
07
28
/
07
23
/
07
21
/
07
16
/
07
14
/
07
09
/
07
07
/
07
02
/
07
30
/
06
25
/
06
23
/
06
18
/
06
16
/
06
11
/
06
09
/
06
04
/
06
02
/
06
28
/
05
26
/
05
21
/
05
19
/
05
14
/
05
12
/
05
07
/
05
05
/
05
30
/
04
28
/
04
23
/
04
21
/
04
16
/
04
14
/
04
09
/
04
07
/
04
02
/
04
Ngày
/
Tháng
00 11         1   1   1         1     1         1           1         1                                               2 1   00
01 7                                                         1     1                   2   1               1     1         01
02 15 1 1             1   2                             1     1                 1   2             2       1 1 1             02
03 14               1   1   1                 1 1                     1   1   1           1   1 1 1         1       1       03
04 11     1     2                         1   1           1       1     1   1                       1                     1 04
05 15   1   1   1               1   1         1         1 1 1 1                           1     1         1       1   1     05
06 12   1             1 1             1           1           1   1     2   1 1                         1                   06
07 9 1     1     2                                   1                           1     1                     1   1         07
08 12       2           1               1 1         2       1                 1                         1         1       1 08
09 6 1                       1   1             1           1                                               1               09
10 10                     1 1         1 1 1   1         1               1                 1           1                     10
11 13   1     1 1           1                       1           1 1 1       1   1     1                   1             1   11
12 14 1             1     1                               1   2           1                   1 2     1   1         1     1 12
13 6   1           1               1                                                           1       1                 1 13
14 9                                                         1         1 1                         2   1           1   1 1 14
15 10   1                                   1                       1                       1 1 1   2       1     1         15
16 13     1   2   1                             1   1   1       1           1                             1         2     1 16
17 16                 1 1                       1 2         1   1           1       1 1 2 1     1       1         1         17
18 5                 1       1                 1           1                                                 1             18
19 7       1   1 1                                               1                   1       1                           1 19
20 11     1                         1 1   2     1               2                                           1       1   1   20
21 9     1                 1                                   2         1   1                       1         1 1         21
22 15                       1       1 1                 1 1 1     1   1       1   1   1               1             1   2   22
23 11               1   1         1 1 1 3                   1                                     1           1             23
24 8   1                       1                       1       1 1               1     1     1                             24
25 10                                   1 1   1                   1   1       1   1                           1       1 1   25
26 13         1       1 2                           1     1             1       1   1     1   1 1 1                         26
27 7                                   1 1       1                                                       1 1 1       1     27
28 6               1   1                 1 1                 1                       1                                     28
29 13       1         1   2         1 1     1       1       1           1 1   1               1                             29
30 11             1       1                   1     1               1                 3   1     1                 1         30
31 14 2                   1             1   1           1 1     1                 1 1     1                     1   1     1 31
32 13 1 1         1 1                                   1 1       1     1                     1 1 1               1       1 32
33 12     2                 1       2                                     1 1       1     1           1   1   1             33
34 10     1             1       1   1         1 1             1                                   1           1   1         34
35 9   1                         1         1         1         1   1         1                         1             1     35
36 6       1                                 2                                         1       1                     1     36
37 11                             1       2 1       1               1         3         1           1                       37
38 10           1       1   1   1     1     1                         1                     1                     1     1   38
39 9       1 1           1     1                           1   1     1             1                                 1     39
40 12           1   1         1   1     1             1               1         1     1               1 1   1               40
41 12         1 1               1       1 1     1 1 1 1                             1                           1     1     41
42 13 1   2   1   2                                                   1     1       1   1               1   1   1           42
43 8                                                   1               1           1 2             1     1               1 43
44 12         1                             1                     1           1             1       1 1     1       1   2 1 44
45 9                     1   2                 1     1                         1           1           1               1   45
46 12                         4                                     1     1 1                     1             1 2   1     46
47 16   1           1     1                 1     1 1     1   1     1           1 1         1               1         2   1 47
48 9                                         1           1     1   1                     1 1     1               1       1 48
49 15                 1         1                     1         1   1 1   1     1 1       1 1 1                         2 1 49
50 11         1                   1 1           1               1                         1             1   1   1   1 1     50
51 15     2               1                           1         1   1 1       1 2       1   2         1           1         51
52 20           1         1 1     1     1   1 1       2 1           1     1           1       1     1     2         1 1   1 52
53 17   1   2 1 1   1   1                     1     1   1     1           1 1               1   1 1     1                   53
54 10                 1 1       1     1                       1         1         1         1       1         1             54
55 13 1 1                 1       1               1   1     2 1             1   1                       1           1       55
56 5                                                 1     1         2                   1                                 56
57 12     1           1                             2       1                   1 1       1     1 1             1   1       57
58 9 2   1                                             2                 1 1                                 1       1     58
59 6                   1                                         1                 1                 1         1         1 59
60 5                                   1                                         1   1                         1         1 60
61 12 1 1               1   1   1               1         1         1   1                           2           1           61
62 19                     1 1 1       1   1 1     2       1   3       1                   1           1   1     2   1       62
63 6     1     1         1     1                                                   1                   1                   63
64 10                                     1       1 1   1         1                 1 1     1                 2             64
65 12         1       2               1           1   1           1             1 1           2             1               65
66 9   1                     1       1   2 1       2                                   1                                   66
67 10                         1 2             1                   1                           1       1   1   1     1       67
68 10                       2       1 1   1   1 1                                       1           1     1                 68
69 8         1                     1                 1             1 1                           1 1         1             69
70 13 1           1                   1               1   1     1     1       1 1   1         1     1 1                     70
71 11 1                     1       1 1     1                                       1   2                 1         1     1 71
72 16 1       2 1             1 1 1             1 1                       1 1     1   1       1     1         1             72
73 5               1                           2                             1                                         1   73
74 11               1 1         1                       1 1         1 1     1                       1           1       1   74
75 8     1                       1                   1 1                       1 2   1                                     75
76 10           1                     1                                       1 1       1 1       2     1               1   76
77 8 1     1                           1             1         1 1               1             1                           77
78 11                 1 1   1                                     1       2                               2 1 1 1           78
79 19 1         1 1 1                   1     1       1       1       1     1     1 2 2   1                 1 1 1           79
80 6 1   1       1               1                                     1   1                                               80
81 12   1     1   1           1   1 1       1             1                       1           1   1             1           81
82 9       1   1       1         1         1     1         1         1                                                 1   82
83 12               1           1     1 1   1             1             2                       1               1 1   1     83
84 11     1   1               1       1 1                       1       1     1 1                         1           1     84
85 10       1     1         1 1         1     1     1 1                         1       1                                   85
86 10               1 1     1       2   1         1         1               1                                   1           86
87 10   1           1 1     1     1                                     1   1               1   1     1                     87
88 6             1   1                     1               1                                     1                     1   88
89 10       1       1       1                   1       1         1 1     1               1           1                     89
90 10                             2         1     1     1         2         1     1                               1         90
91 9           1   1           1 1       2                                             1     1   1                         91
92 14             2     2 1         1             1       1             1                   1     1     1   1       1       92
93 13   1   1   1         1                                         2   1 1   1             2       1 1                     93
94 6     1                                   2               1                                       1           1         94
95 10               1 1           1                 1     2 1                           1               1     1             95
96 10       1   1             1                 1 1                       1                     1     1 1   1               96
97 8       1                 1 1   1                                                                   1   1       1 1     97
98 6                                                                     1     1           1 1       1   1                 98
99 8   1   1 1   1                               1                                 1     1     1                           99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
22
/
10
20
/
10
15
/
10
13
/
10
08
/
10
06
/
10
01
/
10
29
/
09
24
/
09
22
/
09
17
/
09
15
/
09
10
/
09
08
/
09
03
/
09
01
/
09
27
/
08
25
/
08
20
/
08
18
/
08
13
/
08
11
/
08
06
/
08
04
/
08
30
/
07
28
/
07
23
/
07
21
/
07
16
/
07
14
/
07
09
/
07
07
/
07
02
/
07
30
/
06
25
/
06
23
/
06
18
/
06
16
/
06
11
/
06
09
/
06
04
/
06
02
/
06
28
/
05
26
/
05
21
/
05
19
/
05
14
/
05
12
/
05
07
/
05
05
/
05
30
/
04
28
/
04
23
/
04
21
/
04
16
/
04
14
/
04
09
/
04
07
/
04
02
/
04
Ngày
/
Tháng