BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ TP. HCM 60 KỲ ĐẾN NGÀY 23/10/2021

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
23
/
10
05
/
07
03
/
07
28
/
06
26
/
06
21
/
06
19
/
06
14
/
06
12
/
06
07
/
06
05
/
06
31
/
05
29
/
05
24
/
05
22
/
05
17
/
05
15
/
05
10
/
05
08
/
05
03
/
05
01
/
05
26
/
04
24
/
04
19
/
04
17
/
04
12
/
04
10
/
04
05
/
04
03
/
04
29
/
03
27
/
03
22
/
03
20
/
03
15
/
03
13
/
03
08
/
03
06
/
03
01
/
03
27
/
02
22
/
02
20
/
02
15
/
02
13
/
02
08
/
02
06
/
02
01
/
02
30
/
01
25
/
01
23
/
01
18
/
01
16
/
01
11
/
01
09
/
01
04
/
01
02
/
01
28
/
12
26
/
12
21
/
12
19
/
12
Ngày
/
Tháng
00 8                     1                       1                       1 1               1                 1       1   1 00
01 5                           1                                         1                               1 1 1             01
02 8   1                       1             1                                                 1   1               2     1 02
03 16   1 1     1 1                         1   1   1                   2       1 1 1     1     1       1             1     03
04 9                 1           1       1                         1       1 1 1         1             1                   04
05 9           2             1       1                 1         1                           1                     1     1 05
06 16               1 1 2         2                     1   1   1 1       1                   1 1     1     1   1           06
07 16 1 2 1                   1 1 1                         1                   1   1 2   1   1 1             1             07
08 13           1   1 1       2             1                 2                             1       1 2             1       08
09 9 1                       1                   1                 1           1           1       1       1         1     09
10 11         1 1       1       1           1       1                   1             2                         1         1 10
11 15                   1       1 1 2 1           1       2     1         1   1   1         1             1                 11
12 4               1                                                               1             1           1             12
13 10       1         1 1                 1                     2                             1 1                 1   1     13
14 13           1                       1       1 2 1   1                   1                 1         1       1 2         14
15 12                             1 1   1               1     1             1   2         1     1     1                 1   15
16 8 1                                     1   2           1       1             1                       1                 16
17 10       1         2                                   1           1                     1           2     1           1 17
18 14   1                             1   2       2               1     1     1       1 1           1       1   1           18
19 7                                                             1 1 1         1             1       1                   1 19
20 16 1 1     1             1             1             1     1                           1   1 1     1 1         1 1 1   1 20
21 10                           1                 1   1     1                 1   1       1           1 1               1   21
22 7       1             1                         2                           1       1                   1               22
23 5                                       1   1                             1       2                                     23
24 9 1                 1   1               1           1               1     1                     1           1           24
25 10 1   1             1 1                         1 1           1                 1 1                                 1   25
26 13         1     1       1   1       1           1               1                 1 1             1     1 1           1 26
27 14       1 1 1   1     1   1                 1   1                           1   1     1             2           1       27
28 11     1   1       1     2               1               1         1                       1           1     1           28
29 17   2   1 1                     2   1         1                     1         2   1 2         1               1       1 29
30 12   1       1       1                   1   1           1     1         1   1       1         1             1           30
31 11 1   1                       1 1   1             1         1                                 1             1   1 1     31
32 12         2                         1   1 1 1                   1 1     1                   1               1         1 32
33 14             1                 1           1 1       1           1       1       1   1 1               1 1       2     33
34 10             1         1   1             1           1           1 1                       1     1                 1   34
35 14 1                   1 1   1 1 1       1 1           1                                 1     1               2     1   35
36 13     1         1                 1         1     2         1         1     1   2     2                                 36
37 12                         1 2   1           1                       1 1 1   1 1               1 1                       37
38 5 1         2         1                           1                                                                     38
39 10     1             1 1                                   1     1       1       1             1           1   1         39
40 6               1                                         1       1                   1                 1           1   40
41 10               1 1           1             1       1   1             1                                     1       1 1 41
42 13         1             1 1                       1   1               1                   2 1   1           2     1     42
43 8 1       1             1     1                             1       2             1                                     43
44 9           1           1                       1           1                 1 1     1         1               1       44
45 12       2     1                       1   1           1   1             1                       1           1         2 45
46 11   1               1               1 1 1             1   1                                     1 1   1           1     46
47 7       2             1   1                       1                       1                   1                         47
48 8 1                           1         1           1         1             1               1             1             48
49 12                             1   1   2     1       1     1               1   1                     1     1   1         49
50 6                                                           1           1 1     1           1 1                         50
51 7 1                   1               1   1       1                         1                                     1     51
52 9   1 1       1                   1 1                                               1           1                 1   1 52
53 15                 1               2 1 1     1     1   1         1 1                               1   1 1 1           1 53
54 14   1                               1         1     1 1 3                     1   1       1 1                   1 1     54
55 8           1         1                                           1   1 1 1   1                   1                     55
56 9 1   1                                                 1               1           2   1         1 1                   56
57 7           1     1 1   1   1           1         1                                                                     57
58 13   1 1 2                       1             1 1                 1   1     1       1       1                 1         58
59 4             1                   2                             1                                                       59
60 12   1 1         1       2           1           1                           1           1       1 1       1             60
61 11   1           2 1             1               1             1                                   1       1 1         1 61
62 10                         1           1                       1           1       1       1                 1 1     2   62
63 11                 1 1 1     1       1             1         1       1                                 1         1   1   63
64 13             1 1                           1               1       1   2       1     1   1         1   1           1   64
65 10 1                   1                             1         1       1       1   1         1             1         1   65
66 8       1   1                           2 1                                         1                 1       1         66
67 11         1     1 1       1                         1           1   1         1                                 2 1     67
68 14             1       1   1   3           1         1           2         1                   1                 1   1   68
69 12       1     1   1                 1     1           1     1       1           1   2         1                         69
70 10           1           1 1       1 1       1       1         1 1                                             1         70
71 13       1       1   1             1 1       1   1   1         1     1       1   1               1                       71
72 12       1     1 1 1                       1       1     1         1       1   1     1                             1     72
73 17           1                         1   1   1         1         1   1     1       1   4             1 1         1 1   73
74 9                       1       1               1 1         1 2           1                 1                           74
75 14     1               1 1   1 1   1   1                                       1     1   1 1           1 1           1   75
76 9             1           1                                         1 1       1                       1 2           1   76
77 7                         1       1       1                       1       1                         1   1               77
78 14     1               1   1         1 1                 1   1       1         1         1 1       1   1       1         78
79 12     1                       1 1     1         1 1                   1 1           1       1       1   1               79
80 9     1   1   1       1             1         1                                             1   1             1         80
81 11                               1       1             1   1 2 1           1             1     1                       1 81
82 7 1       1                 1     1                                                   1       1     1                   82
83 8         1             1         1                 1         1                                 1 1             1       83
84 9                               1   1                 1           1   1                         1   2 1                 84
85 16               1   1 1                   1   1       1   1 1 1     1             1       1           2         1 1     85
86 14         1                                   1         2 3             1       1                     1   1 2       1   86
87 6             1   2         1                         1                                                       1         87
88 14   1     1 1     1 1           1                               1     1         1 1           1         1 1   1         88
89 11             1                 1               1 1         1           1             2               1         1 1     89
90 14             2     1       1           1                 1     1 2   2         1       1                             1 90
91 7 1                 1           1 1       1     1                       1                                               91
92 12 1   1     1           1                 1   1   1     1 1   1                           2                             92
93 9               1   1                               1 1         1         1       1     1             1                 93
94 7         1               1                     1         1                     2               1                       94
95 14 1   1         1     1               1 1 1       1     1         1           1                 1               1   1   95
96 9   1     1                               1                     2 1                 1               1           1       96
97 6     1                                     1 1                                       2       1                         97
98 11   1   1     1           1       1       1           1                                       2   1         1           98
99 13       2     1             1 1       1             1     1                                   1         1 2   1         99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
23
/
10
05
/
07
03
/
07
28
/
06
26
/
06
21
/
06
19
/
06
14
/
06
12
/
06
07
/
06
05
/
06
31
/
05
29
/
05
24
/
05
22
/
05
17
/
05
15
/
05
10
/
05
08
/
05
03
/
05
01
/
05
26
/
04
24
/
04
19
/
04
17
/
04
12
/
04
10
/
04
05
/
04
03
/
04
29
/
03
27
/
03
22
/
03
20
/
03
15
/
03
13
/
03
08
/
03
06
/
03
01
/
03
27
/
02
22
/
02
20
/
02
15
/
02
13
/
02
08
/
02
06
/
02
01
/
02
30
/
01
25
/
01
23
/
01
18
/
01
16
/
01
11
/
01
09
/
01
04
/
01
02
/
01
28
/
12
26
/
12
21
/
12
19
/
12
Ngày
/
Tháng