BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ TP. HCM 60 KỲ ĐẾN NGÀY 21/05/2018

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
21
/
05
19
/
05
14
/
05
12
/
05
07
/
05
05
/
05
30
/
04
28
/
04
23
/
04
21
/
04
16
/
04
14
/
04
09
/
04
07
/
04
02
/
04
31
/
03
26
/
03
24
/
03
19
/
03
17
/
03
12
/
03
10
/
03
05
/
03
03
/
03
26
/
02
24
/
02
19
/
02
17
/
02
12
/
02
10
/
02
05
/
02
03
/
02
29
/
01
27
/
01
22
/
01
20
/
01
15
/
01
13
/
01
08
/
01
06
/
01
01
/
01
30
/
12
25
/
12
23
/
12
18
/
12
16
/
12
11
/
12
09
/
12
04
/
12
02
/
12
27
/
11
25
/
11
20
/
11
18
/
11
13
/
11
11
/
11
06
/
11
04
/
11
30
/
10
Ngày
/
Tháng
00 13                         2 1           1         1     1 1       1 1                   1         1           1 1       00
01 12               1     1                   1           1                   1           1 1 1 1   1       1     1         01
02 8     2       1 1 1                                                       1     1                       1               02
03 18 1 1 1         1       1               1         1                           1             2 2 1     1   1   2 1       03
04 10       1                     1         1 1                               1                           2     1 1       1 04
05 20   1         1       1   1           1     2   1       1 1         1 1       1 2       1 1                 1 1       1 05
06 8           1                                 1 1                     1                               2             1 1 06
07 7                 1   1         1                                       1             1                     1       1   07
08 8           1         1       1           1               1 1                             1         1                   08
09 5               1                                                     1                 1           1     1             09
10 11         1                     1     2           1     1           1     1       1         1           1               10
11 11             1             1     1     1       1                     1   1         1               1             1   1 11
12 15 1 2     1   1         1     1 1             1 2       1                                 1           1       1         12
13 12   1       1                 1   1   1   1       1                       1 1       1     1                     1       13
14 11       2   1           1   1 1           2                     1                   1             1                     14
15 15 1 1   2       1     1               2                     2 1                 1             2                     1   15
16 14             1         2     1           1   1               2 1           1   1         1     1                     1 16
17 10   1       1         1                 1     1                     1     1         1                         2         17
18 7                 1                                                                         1   1     1 1       1 1     18
19 13 1                           1 1 1 1   1 1           1         1   1       1                     2                     19
20 12               1       1   1   1               1     1                                   1     1   1 1           1   1 20
21 12         1         1 1             1     2                             2 1           1       1                       1 21
22 16         1             1   2   1           1   1   1         1       1           1   1 1     1             1       1   22
23 12     1           1                     1   1 1       2     1     1                                             2 1     23
24 5 1                                     1       1                             1               1                         24
25 11                 1       1 1                             1 1               1               1           1   1 1       1 25
26 10 1 1 1                           1           1           1                 1                         1   1   1         26
27 9             1 1 1       1                           2                   1             1         1                     27
28 8                                                 1     1     1                 1 1                 1           1     1 28
29 11 1                               1                 1   1 1 1 2     1   1   1                                           29
30 13   1                 1             1               2 1         1             2             1   1 1                 1   30
31 12                   1   1     1                     2   1   2                   1         1   1                   1     31
32 10 1 1 1               1       1   1                     2                                   1                   1       32
33 9         1   1   1                                                     1           1                       1   1 1 1   33
34 9     1           1   1                 1                                           1             1         2         1 34
35 10           1             1         1         1     1                     1   1       1                   1         1   35
36 10   1                     1           1 1     1             1     1                             1   1               1   36
37 6       1                                                       1                   1           1           1 1         37
38 8                     1     1               1         1       1               1   1                     1               38
39 13                         1     1         1     1               2   1                     1           2 1     1 1       39
40 12         1 1   1                     1             1               1 1       1   1                   1           2     40
41 6                   1     1               1                           1                         1       1               41
42 10           1   1   1               1   1   1             1           1                     1               1           42
43 17       1     1               1   2     1                 1 1     1     2 1     1   1           1         1           1 43
44 17       1 1     1       1   2 1   1   1                     2   1       1     1       1   1       1                     44
45 6           1               1   1                                               2                 1                     45
46 12     1             1 2   1         1               1             1           1       2 1                               46
47 14               1         2   1     1       1     1               1     1   1 1   1     1     1                         47
48 10     1               1       1                       1                 1         1   1   2         1                   48
49 8 1                         2 1     1                                     1   1                         1               49
50 9           1   1   1   1 1                                                                             1 2     1       50
51 9         1           1         1             1                     1   1               1       1   1                   51
52 22 1     1     2         1 1   1         1 1       1                   1       2 2     1 3                   1   1   1   52
53 10   1 1     1                                 1       1                 1           1                       1       2   53
54 11       1         1               1 1                         1     1       1               1     1               1 1   54
55 9           1           1           1   1                 1     1                         1     1               1       55
56 12                               1       1 1 1   1   1                 1 1                       1   1           1 1     56
57 12   1 1             1   1                 1             1 1 1         1             1     1                 1           57
58 14                 1       1                   1     1   1 1         1   1 1           1     1             1   1   1     58
59 8         1         1         1                   1         1     1                                             1     1 59
60 8                   1         1 1   1 1                   1               1                         1                   60
61 15       2           1               1       1       1           1     3 1   1         1                         1     1 61
62 14         1   1     2   1           1                   1       1     2     1       1 2                                 62
63 11           1                                 1   1 1   1                   1                 1     1     1 1     1     63
64 12                 2             1               1       2       1                               1   2     1       1     64
65 9 2             1                               1                 1               1               1 1   1               65
66 9                                 1         2                       2                   1           1     1       1     66
67 14 1       1   1   1     1             1     1   1           1 1               1                 1   1 1                 67
68 11       1     1                   2             2 1     1     1                               1       1                 68
69 16     1 1         1             1 1   1   1 1     1 2             1         1     1           1                   1     69
70 12 1     1 1                                   1   3     1                     1     1 1   1                             70
71 14             1         1     1     1           1 1               1             1                 1   1     2 1       1 71
72 6 1     1         1             1                                                   1                             1     72
73 10                           1                             1   1 1   2   1       1     1       1                         73
74 10       1           1       1                       1                               1         1         1 1           2 74
75 8                                     1 1   1             1   1 1                                       2               75
76 12     2     1               1   1             1       1     1                           1       1                   1 1 76
77 6   1                                 1                         1             1     1       1                           77
78 15             2 1 1 1               1       1               1               1       1   1   1             1 1     1     78
79 6               1 1 1                                         1                                           1   1         79
80 4                                 1                           1   1                         1                           80
81 12 1   1             1               1       1 1                                   1     1   1     1     1     1         81
82 9                           1       1     1                         1           2 1               1                 1   82
83 11   1               1 1   1                       1                 1       1 1 1 1                                 1   83
84 10             1           1       2               1   1                 1         1           1       1                 84
85 6                                                       1     1       1     1                     1       1             85
86 5                   1           1     1                                   1               1                             86
87 6   1     1                           1                   1                                   1               1         87
88 11     1                     1     1           1                   1         1     1 1     1                     1     1 88
89 9         1                                           1   1   1                   1   1 1   1             1             89
90 13                     1                           1       1             1 1     1   1 1       1 1 2       1             90
91 15 1   1                             1 1             1 1   1       1       1 1     3                     1           1   91
92 13     1     1   1       1       1         1           1     1   1 2                         1                     1     92
93 13       1 1                           1               1       1     1       1                     1 1 1   1 1   1       93
94 7         1           1                 1       2                                       1       1                       94
95 6           1     1                         1         1         1 1                                                     95
96 6   1     1 1   1                             1                   1                                                     96
97 8           1   1       1 1             1                                                           1 1             1   97
98 12 1       1   1                             1 1                   1   1   1                 1 1         1           1   98
99 6   1                           1                   1           1                         1             1               99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
21
/
05
19
/
05
14
/
05
12
/
05
07
/
05
05
/
05
30
/
04
28
/
04
23
/
04
21
/
04
16
/
04
14
/
04
09
/
04
07
/
04
02
/
04
31
/
03
26
/
03
24
/
03
19
/
03
17
/
03
12
/
03
10
/
03
05
/
03
03
/
03
26
/
02
24
/
02
19
/
02
17
/
02
12
/
02
10
/
02
05
/
02
03
/
02
29
/
01
27
/
01
22
/
01
20
/
01
15
/
01
13
/
01
08
/
01
06
/
01
01
/
01
30
/
12
25
/
12
23
/
12
18
/
12
16
/
12
11
/
12
09
/
12
04
/
12
02
/
12
27
/
11
25
/
11
20
/
11
18
/
11
13
/
11
11
/
11
06
/
11
04
/
11
30
/
10
Ngày
/
Tháng