BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ TP. HCM 60 KỲ ĐẾN NGÀY 13/07/2020

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
13
/
07
11
/
07
06
/
07
04
/
07
29
/
06
27
/
06
22
/
06
20
/
06
15
/
06
13
/
06
08
/
06
06
/
06
01
/
06
30
/
05
25
/
05
23
/
05
18
/
05
16
/
05
11
/
05
09
/
05
04
/
05
02
/
05
30
/
03
28
/
03
23
/
03
21
/
03
16
/
03
14
/
03
09
/
03
07
/
03
02
/
03
29
/
02
24
/
02
22
/
02
17
/
02
15
/
02
10
/
02
08
/
02
03
/
02
01
/
02
27
/
01
25
/
01
20
/
01
18
/
01
13
/
01
11
/
01
06
/
01
04
/
01
30
/
12
28
/
12
23
/
12
21
/
12
16
/
12
14
/
12
09
/
12
07
/
12
02
/
12
30
/
11
25
/
11
Ngày
/
Tháng
00 11                 1     2         2                         1 1       1                         1 1                 1   00
01 10     1 1         1         1                 1                   1 1       1                         1         1       01
02 12   1   1       3             1         1                       1   1                             1       1       1     02
03 7 1       1                                                     1                     2                     1   1       03
04 12     1     1   1                         1 1     1             1 1       1       1                   1     1           04
05 15                 1           1           1 1       2 1     1   1     1         1         1 2               1           05
06 11       1                           1   1               1   2 1         1                                     1 1   1   06
07 8   1               1     1         1     1 1 1   1                                                                     07
08 9                                       1   1 1                   1       1     1       1             1               1 08
09 13           1   1     1     1         1 1     1                                   2 1 1     1 1                         09
10 11             1               1           1                         1     2                     1   1     1   1 1       10
11 16     1         1           1       1 1   1           1   1   1         1 1 1             1   1   1           1         11
12 13       1 1                     1             1     2   1   1         1       2   1                                 1   12
13 8   1                       1                 1                   1   1             1       1                       1   13
14 20             1 1 1           1   1 1 2   1               1       1 2           1           1 1   1     2   1           14
15 9           1                         1               2   1                   1     1         1   1                     15
16 15 1           1         1                         1 2 1 1       1     1           1       1         1         1   1     16
17 9 1                         1       1                 1 1           1 1       1                           1             17
18 9     1                 1                 2     1                                   1               1         1 1       18
19 11   1                         1             1       1   1       2     1 1                               1         1     19
20 5                         1   1             1                                         1                   1             20
21 10   1       2           1                         1             1         1                       1 1         1         21
22 4                         1                                                 1 1                                       1 22
23 15                       2       1   1                         2 1 1     1       2     1       1         1   1           23
24 11                 2             1   1   1                     4                             1                   1       24
25 15 1     1 1   1 1       1                     1 1       1       1         1           1           1 1                 1 25
26 8     1           1       1 1                         1                                     1   1                     1 26
27 7             1     1     1               1     1                               1           1                           27
28 11   1                         1         1                             1 1           1 1 1               1 1     1       28
29 4           1                                                 1                                                   1   1 29
30 7       1     1                   1                   1   1 1                                             1             30
31 9   1               1                             1 1   1                 1     1     1         1                       31
32 14                   1             1 1   1             1 1           1   1     1     2   1           1                 1 32
33 11       1   1                 1     1                   1     1             1     1   2                 1               33
34 9                       1   1         1       1   1                               1 2                 1                 34
35 11         1         1   1                   2   1                       1       1               1           1 1         35
36 9           1       1 1 1               1                 1                                     1       1           1   36
37 8               1     1       1   1                                     1                       1 1                   1 37
38 14   1     1   1             1       1 2             2     1                       1         1 1     1                   38
39 8 1                                               1     1                                   2               1       1 1 39
40 14               1                     1   1                 2                 1 1   1       1   1 1 1 1   1             40
41 13     1                           1               2 1                   1   1             1     1 1       1     1 1     41
42 11     1   1               1       1 2             1   1 1                                                       1 1     42
43 11         1       1 1   1                                 2                             1                   1         3 43
44 7 1                                   1 1                       1 1                       1         1                   44
45 11 1               1 1           1                                     1                 1       2       1 1       1     45
46 14       1 1       2     1               1                         1 2 1 1 1 1                       1                   46
47 2                                                         1                     1                                       47
48 10         1                                   1                             2             1 1             1   1 1 1     48
49 9                   1 1       1             1       1                         1                       1     1     1     49
50 11             1 1         1                       1                       1   1   1         1   1         1         1   50
51 9                         1 1       1                     1 1       2               1                         1         51
52 10 2                   1             1 2 1                                 1                           1               1 52
53 11 1         1                                   3       1   2                         1 1             1                 53
54 12   1             1           1 1         1   1 1 1               1           1                 1     1                 54
55 11   1     1   1         1   1     1           1 1                     1       1         1                               55
56 6                                 1         1                                                 1 1         1       1     56
57 15 1       1 1     1               1           1                 1     1 2       1         1   1     1         1         57
58 10                                         1   1 1                         1           2 1 1     1               1       58
59 8                             1                         1           1       1       1   1     1               1         59
60 11         1 1           1                 1           1     1                   1       1     1         1           1   60
61 11 1                       1     2               1             1       1                 1     1           1     1       61
62 14 2     1     1                                 1   1   1 1           1     1             2           1     1           62
63 11   1 1         1                                                           1 1     1 1       1     1               2   63
64 9           1         2                             1 1               1 1               1                   1           64
65 10           1                   1       1               1                   1   1 1       1                   1     1   65
66 13   1   1                   1     1   1     1                     2 1   1         1                                 1 1 66
67 13       2 1     1   1 1                 1           1   1 1         1                                   1 1             67
68 13     1 1                                                     1         1   1           2   1       1     2         1 1 68
69 12                 1       1 1       1     1             1                           1 1 1           1         1     1   69
70 10       1       1     1                     1             1   1                   1           1 1           1           70
71 8 1       1 1             1 1         1     1                                 1                                         71
72 10                         1       1         1   1     1           1           1               1       2                 72
73 8       1     2                             1         1   1             1         1                                     73
74 19     1           1   1 1     1     1       1     1         2   1   1       1               1       1 1       1   2     74
75 14 1 1 1     1   1           2   1       1                                   1                   1       1   1         1 75
76 15         1   1   1   1       2                   1                         1 1 1     1           1 1   1   1           76
77 11                           1               1 1 1         1                   2     1         1       1             1   77
78 5   1                               1                                 1         1                               1       78
79 9         1         1           1   1     2       1         1                                         1                 79
80 10       1   1 1     1 1         1                                 1               1   1   1                             80
81 7         1             1 1             1     1                           2                                             81
82 14           1 2   1 1 1         1 1                     1                   1 1         1             1   1             82
83 9   1                 1               1           1                       1                         1       1 1       1 83
84 17   1       1   1         1 1 1   1             1           1   1               1           1     2   1         1 1     84
85 7                               1         1                                       1       1       1     1           1   85
86 12     1               1               1         1                     1 1 1               1   1   1     1       1       86
87 8               1   1                     1   1               1   1                       1                       1     87
88 15 1   1         1           1         1 2       1         1       1     1   1     1       1     1                       88
89 9                                     1 1                 1         1 1             1                   1           1 1 89
90 6     1 1         1                                               1 1                         1                         90
91 8 1                 1 2                           1 1           1                                                 1     91
92 11   1                   1     1 1                                 1             1         1 1     1     1         1     92
93 12   1               2     1                   1   1                               1 2                       3           93
94 16     2       1                               1       2   1               1       1     1     1     1 1         1 2     94
95 10       1                       1 1         1               1 1 1                                 1     1       1       95
96 8                     1   1   1                                   1       1                             1 1   1         96
97 12     1       1                 2                   1 2         1   1                                         2 1       97
98 9     1                   1     1 2                           1                         1         1                 1   98
99 12         1         1     1                     1   1       1 1 1               1     1   1                           1 99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
13
/
07
11
/
07
06
/
07
04
/
07
29
/
06
27
/
06
22
/
06
20
/
06
15
/
06
13
/
06
08
/
06
06
/
06
01
/
06
30
/
05
25
/
05
23
/
05
18
/
05
16
/
05
11
/
05
09
/
05
04
/
05
02
/
05
30
/
03
28
/
03
23
/
03
21
/
03
16
/
03
14
/
03
09
/
03
07
/
03
02
/
03
29
/
02
24
/
02
22
/
02
17
/
02
15
/
02
10
/
02
08
/
02
03
/
02
01
/
02
27
/
01
25
/
01
20
/
01
18
/
01
13
/
01
11
/
01
06
/
01
04
/
01
30
/
12
28
/
12
23
/
12
21
/
12
16
/
12
14
/
12
09
/
12
07
/
12
02
/
12
30
/
11
25
/
11
Ngày
/
Tháng