BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ TP. HCM 60 KỲ ĐẾN NGÀY 17/02/2020

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
17
/
02
15
/
02
10
/
02
08
/
02
03
/
02
01
/
02
27
/
01
25
/
01
20
/
01
18
/
01
13
/
01
11
/
01
06
/
01
04
/
01
30
/
12
28
/
12
23
/
12
21
/
12
16
/
12
14
/
12
09
/
12
07
/
12
02
/
12
30
/
11
25
/
11
23
/
11
18
/
11
16
/
11
11
/
11
09
/
11
04
/
11
02
/
11
28
/
10
26
/
10
21
/
10
19
/
10
14
/
10
12
/
10
07
/
10
05
/
10
30
/
09
28
/
09
23
/
09
21
/
09
16
/
09
14
/
09
09
/
09
07
/
09
02
/
09
31
/
08
26
/
08
24
/
08
19
/
08
17
/
08
12
/
08
10
/
08
05
/
08
03
/
08
29
/
07
Ngày
/
Tháng
00 11 1                         1 1                 1     1   1 1   1           1                         1           1     00
01 13       1                         1         1       1 1                 1       1   1             1     3           1   01
02 11                             1       1       1     1         1           1     1         2         1         1         02
03 11                 2                     1   1           1           1   1               1                       1 1 1   03
04 6     1       1                   1     1                                 1         1                                   04
05 16 1         1         1 2               1                                 2 1 1     1 1   1     1       1     1         05
06 6   1                                     1 1   1                                 1     1                               06
07 6                                                   1                                         1   1   1     1       1   07
08 10     1     1       1             1               1         1                                     1     1     1       1 08
09 15             2 1 1     1 1                         1 1     1       1 1       1                 1     1           1     09
10 10     2                     1   1     1   1 1                         1                                     2           10
11 13   1 1 1             1   1   1           1           1                       1   1 1                       1         1 11
12 12 1       2   1                                 1     1       1       1     1                   1       1           1   12
13 7 1             1       1                       1           1                                   1   1                   13
14 15           1           1 1   1     2   1                   1     1     1   1             1 1       1 1                 14
15 11         1     1         1   1                         1       1     1   1       1                       1     1       15
16 7 1           1       1         1         1   1                                                           1             16
17 9 1       1                           1             1     1             1     1 1   1                                   17
18 12               1               1         1 1                       1       1 1   1           1     1         1       1 18
19 11 1 1                               1         1               1                       1 1                 2       2     19
20 10                 1                   1             1 2 1             2                 1                             1 20
21 13     1                       1 1         1         1   2             1           1   1 1         1                   1 21
22 9       1 1                                       1     1     1       1         1                           1         1 22
23 16   1       2     1       1         1   1           2       1     1                     1         1 1   1           1   23
24 7                       1                   1                               1             1 1           1         1     24
25 13     1           1           1 1                 1               1               1     1     1     3         1         25
26 9                       1   1                     1                 1   1 1     1 1                         1           26
27 12           1           1                           1       2     1 1   1               1           1 1   1             27
28 14 1 1           1 1 1               1 1     1       1                   1 1         1                     1   1         28
29 10                                             1   1           1     1         1                   1   1 1     1     1   29
30 7                                     1                   1                           2 1   1         1                 30
31 6     1     1     1         1                       1                                                       1           31
32 12   1     1     2   1           1                 1             1                     1           1                 1 1 32
33 10       1     1   2                 1               1                         1               1 1               1       33
34 10             1 2                 1                                   1         1           2         1         1       34
35 10   1       1               1           1 1                   1     1 1         1                                 1     35
36 7                           1       1           1           1   1                         1   1                         36
37 13   1                       1 1                   1 1     1 1 1     1                 1       1 1       1               37
38 8             1         1 1     1                     1                                       1                 2       38
39 10                       2               1       1 1                               1           1     1 1       1         39
40 14         1 1   1       1   1 1 1 1   1                           1                     1           1           1   1   40
41 11   1   1             1     1 1       1     1 1                 1               1       1                               41
42 12                                           1 1           1       1 1 1         1 1   1 1             1         1       42
43 9                   1                   1         3     1           1   1                                             1 43
44 11                     1         1                                   1 1 1   1             1   1   1           1       1 44
45 11 1                 1       2       1 1       1               1 2           1                                           45
46 11 1 1 1 1                       1                                 1         1         1                 1 1         1   46
47 6           1                                                               1     1             1 1               1     47
48 12       2             1 1             1   1 1 1                                 1 1                           1       1 48
49 10         1                       1     1     1       1                       1     1                 1   1         1   49
50 10     1   1   1         1   1         1         1                           1       1           1                       50
51 7               1                         1               1       2                       1 1                           51
52 9     1                           1               1           1   1     1 2                               1             52
53 10                 1 1             1                     2       1       1     2   1                                     53
54 10         1                 1     1                 1           1             2       1                       2         54
55 12 1       1         1                                   1         1                 1       2   2 1   1                 55
56 10                         1 1         1       1         2 1   1     1                       1                           56
57 17 1 2       1         1   1     1         1                           1           1 1     1     2 1             1     1 57
58 14     1           2 1 1     1               1             2     1 1           1 1             1                         58
59 8       1       1   1     1               1                                   1 1                           1           59
60 7           1       1     1         1           1                       1                           1                   60
61 15 1                 1     1           1     1                           1   2       1 1 1   1               1         2 61
62 14 1     1             2           1     1                   1 1               1     1 1   1                       2     62
63 12       1 1     1 1       1     1               2                           1           1       1     1                 63
64 12 1 1               1                   1           1       1   1 1                         1   1 1       1             64
65 12       1   1 1       1                   1     1       1 1                               1 1   1               1       65
66 9   1         1                                 1 1             1         1           1                 2               66
67 13                                   1 1             1               1 1           1 1     2   1 1       1       1       67
68 19   1   1           2   1       1     2         1 1                 1           2 2       1             1 2             68
69 9               1 1 1           1         1     1                       1           1                             1     69
70 8             1           1 1           1                     1                             1         1               1 70
71 9         1                                               1             1       1       1               1     1 1 1     71
72 9         1               1       2                       1                 1             1 1 1                         72
73 4   1         1                                                                         1   1                           73
74 16       1               1       1 1       1   2                     1 1 1     1             1   1     1   1 1           74
75 13       1                   1       1   1         1         1     1   1           1             1         1   1   1     75
76 15       1 1 1     1           1 1   1   1               1             1                             1     1 1   1   1   76
77 11         2     1         1       1             1       1     1           2                                 1           77
78 5 1         1                               1               1                 1                                         78
79 5                                 1                   1     1                                     1           1         79
80 10             1   1   1                               1   1               1                       1             2 1     80
81 8     2                                                           1 1       1                 1   1                   1 81
82 9       1 1         1             1   1                                   1           1                             1 1 82
83 12     1                         1       1 1       1     1 1     2                     1       1   1                     83
84 14           1           1     2   1         1 1       1                 1                 1         1       1       2   84
85 13             1       1       1     1           1     2         1           1                 1           2     1       85
86 11 1 1 1               1   1   1     1       1         1               1             1                                   86
87 9                     1                       1       1     1                           1     1             1   1   1   87
88 7   1   1     1       1     1                                                                           1     1         88
89 12 1             1                   1           1 1     1 1   1                                       1 1         1   1 89
90 6                         1                                                                 2       1         1     1   90
91 9                                             1       1   1               1     1         1   1                     1 1 91
92 15           1         1 1     1     1         1         1       1           1   1     1 1           1     1   1         92
93 9             1 2                       3                   1 1     1                                                   93
94 16     1       1     1     1     1 1         1 2     1                               2 2           1         1           94
95 9                             1     1       1                 1           1       1 1     1           1                 95
96 7     1                             1 1   1               1     1   1                                                   96
97 13                                         2 1               1 1 1                                 1 1 1     1   1 2     97
98 12                   1         1                 1     1   1   1   1     1       1             1             1       1   98
99 12           1     1   1                           1               2       2   1                     1       1     1     99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
17
/
02
15
/
02
10
/
02
08
/
02
03
/
02
01
/
02
27
/
01
25
/
01
20
/
01
18
/
01
13
/
01
11
/
01
06
/
01
04
/
01
30
/
12
28
/
12
23
/
12
21
/
12
16
/
12
14
/
12
09
/
12
07
/
12
02
/
12
30
/
11
25
/
11
23
/
11
18
/
11
16
/
11
11
/
11
09
/
11
04
/
11
02
/
11
28
/
10
26
/
10
21
/
10
19
/
10
14
/
10
12
/
10
07
/
10
05
/
10
30
/
09
28
/
09
23
/
09
21
/
09
16
/
09
14
/
09
09
/
09
07
/
09
02
/
09
31
/
08
26
/
08
24
/
08
19
/
08
17
/
08
12
/
08
10
/
08
05
/
08
03
/
08
29
/
07
Ngày
/
Tháng