BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Bắc Ninh 60 KỲ ĐẾN NGÀY 08/07/2020

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
08
/
07
01
/
07
24
/
06
17
/
06
10
/
06
03
/
06
27
/
05
20
/
05
13
/
05
06
/
05
29
/
04
25
/
03
18
/
03
11
/
03
04
/
03
26
/
02
19
/
02
12
/
02
05
/
02
29
/
01
22
/
01
15
/
01
08
/
01
01
/
01
25
/
12
18
/
12
11
/
12
04
/
12
27
/
11
20
/
11
13
/
11
06
/
11
30
/
10
23
/
10
16
/
10
09
/
10
02
/
10
25
/
09
18
/
09
11
/
09
04
/
09
28
/
08
21
/
08
14
/
08
07
/
08
31
/
07
24
/
07
17
/
07
10
/
07
03
/
07
26
/
06
19
/
06
12
/
06
05
/
06
29
/
05
22
/
05
15
/
05
08
/
05
01
/
05
Ngày
/
Tháng
00 21 1 1       1           1 1           1               1         1   1                 1   2   2 2     1 1   1   2       00
01 9     1     1                               1         1 1                                     1   1           2         01
02 19   1   1         1         2           1     1   1     1       1   2 1                         1             1 3 1     02
03 21 1       1 1 1   1   2         1             2 1           1     1         2 1           1 1       1       1       1   03
04 15   1                         1               2   1     1   1             1     1 1   1   1 1   1 1                     04
05 24 1           1 2               1     1     1 2 1           1   1     2     1   1 1     1     2           1 1   1     1 05
06 7                     1                                   2 1 1       1       1                                         06
07 22       1     1 1                                 1   1 1 3   1       1     2   1   1     1         1     1 2 1       1 07
08 14               1             1               1               1       1 1     1     1         1 2       1         2     08
09 13 1   1   1 1                         1   1                 1   1         1         1 1     1   1                       09
10 19     1       2 1               1 1   1 1   1   1   1 1             1     1   1   1                 1       1       1   10
11 10         1 1     1     1   1     1       1                       1                       1                         1   11
12 21 1       1     2         1     1               1   1       1       1 1   1     3       1   3         1     1           12
13 14                   2   1     1         1   1 1   1 1   1                   1     1                               1 1   13
14 13         3   1               1 2                   1             1                   1 1       1     1                 14
15 16 1                 1             1   1 2           1 1         2 1   1   1               1         1               1   15
16 13                   1     1     1     1                 1 1   1       2   1       1                     1           1   16
17 10       1         1   1 1         1       1                               1                   1       1           1     17
18 12       1               1 1           1           1   1       1                 1         1 1                     1   1 18
19 20     1                 1       2   1                   2 1     1             1       1   2   1   2 1 1         1 1     19
20 12     1           1 1                   1   1         1                 1       1       1       1         1           1 20
21 17   1   1         2     1   1         1 1 1 1               1           1     1   1           1         1     1         21
22 13       1     1           1         1       1         1   2             1   1 1             1 1                         22
23 13                             1               1           1 1   1 1         1             2           1   1       1   1 23
24 12                           1 1             1     1   1   1       1         1     1 1                         1     1   24
25 13                   1       2           1           1     2           1   1         1 1               1             1   25
26 20   1 1           1 2     1 1               1     1       2     1 1     1 1               1 2       1             1     26
27 9           1                               1                 1   1     1   1           1         1     1               27
28 16   1           1         1             1       1 1 1         1                           2         1 2   2         1   28
29 18     1             1 1     2       1     1     1           1 1       2       1         1     1 1 1   1                 29
30 27     2   1 1 1     1           1         1       2         1     1     1   1 1   1 1     2 1   1 2           3     1   30
31 12       1 1         1         1           1             1                 1 1               1     1 1                 1 31
32 13           1                                 1         1       1   2   1         1 2           1                 1   1 32
33 24 1         2     1   1 1 1       1         3   1 1 1               1   1     1             1 1   1     1     1   2     33
34 8 1       1           1     1   1                                   1   1           1                                   34
35 15   1   1   1       1             1     1               1   1       1   1   1     1           1                 1 1     35
36 18 1         1       2 1                   1     1                   1       1 1 1 2       2 1                 1     1   36
37 13 1 1           1 1     1         1                                 1           1     1               1     1 2         37
38 19 1   1   1                   1     1             1   1       1                     1   2       1 1       1 1   2 1 1   38
39 16     1   1   1 1 1   1           1                     1     1         1     1         1 1           1         1 1     39
40 14                     1 1   1         1     1       2     1 1                           1       2 1       1             40
41 17       1       1   1     1 1 1                 1       1             2       1 2                     1           1   2 41
42 17 1       1     1 1                   1   1       1   1   1     1 1           1   1   1       1       1 1               42
43 16   2     1   1 1   2   1           1     1       1             2                   1       1                         1 43
44 10       1   2                       1                 1     1   1                     1                       1 1       44
45 16     1             2   1   2     1   1       1               1   1 1 1                 1               1       1       45
46 9                             1 1               1         1       1           1             1       1         1         46
47 15 1                   1   1     1   2                 1         1 1           2               1                 2 1     47
48 16         1 1 1   1     1           1     1                   1         1       1 1   1 1           1 1       1         48
49 24   1 1                       1     2     2   1   1 2     1       2         1 1 1   1   2     2           1 1           49
50 20 1   1 1   1     1         1 1   2                   1       1   1     1             3   1         1 1     1           50
51 18       1     1 1     1   1     1         1 1 1 1 1     1   1             1                 1   1           1     1     51
52 9                     1           1           1                     1                                     1 1       1 2 52
53 21 1 1     1         1     1   1 1 1             1     1     1       1   1 1     1   1                   2     1   1   1 53
54 18     1                   1   1     1       1         1     2 1   1 1 1       1     1 1               1   1           1 54
55 17 1 2         1   1   1 1           1     1             1   1         1           1               1     1         2     55
56 12         1   1                               1 1                 1       1           2         1   1     2             56
57 14       1               1         2       1           1   1               1       1         1     1 1         1 1       57
58 24               1     1       1           1   1 1 1 1     1 2   2                 1   1 1         2 1   1 2 2           58
59 27     2 1       1         1 1 1   1 1 1           3   1   1 1               2       1   1 1   1   2                 2 1 59
60 15 2   1 1 1   1       1     1     1                     1   1       3                                       1           60
61 16   1     2   1 1             1     1             1   1 1             1   1     1             1       1 1               61
62 12           1 1       2         1   1 2   1 1                                       2                                   62
63 23       2 1     1 2             1       2       1         1       1   1         2 1 1   3     1 1                     1 63
64 23 1           1 1 1   1 1 1     1   2         1 2       1               1       2       2     1     1           1   1   64
65 18   1           1         1 1 1   1 1   1                   1 1       1           1   1           1 1 1   1   1         65
66 11     1   1             1             1                                 1                   1     1 2 1 1               66
67 17     1   1                           1         1   1         1             1 1 2                 1     1 1 1 1 1   1   67
68 20   1         1 1 1 1   2           1 2         1   1         2   2                                   1 1           2   68
69 5                                 1                 1                           2                 1                     69
70 13                     1         1         1 1   1   1   1               2 1   1                             1     1     70
71 9   1                               1         1                 2 1 1               1   1                               71
72 13                 2 1 2   1                   1   1                     1             1         1           1         1 72
73 19             2 1   1 1 2         1                     2 1           1   1 1                   1             1 1 1 1   73
74 16 1 1   1 1   1     1       1         1 1   1                       1     2     1 1                                   1 74
75 13           1 1       1           1       1   1     1         1                   1                     1 1 1 1         75
76 18               1                 1   1   1       1 1 1       1 1     1   1 1       1 1             1 1 1         1     76
77 19 1     4   2     1           2     1   2   1           1   1                   1                           1   1       77
78 17     1 2                                 1           2           1     1     2       1 1       1 1     1 1     1       78
79 14     1 1   1             1 2 1         1                 2   1     1                                   1   1           79
80 9           1               1   1   1               1   1     1                             1               1           80
81 23                 1                 1       2   1 1           1 1     1 1 3         1       1             1 1 1 1 1 2 1 81
82 12       1               2       2 1     1           1   1                         1           1   1                     82
83 10 1   1                       1 1       1 1   1               1                                 1                     1 83
84 19           1 1 1   1   2             1     1   1   1           2       2   1     1 1   1 1                             84
85 18   1           1 1           1   1   1               1         1   1         1     1       1 1 1   1           1     2 85
86 11   1               1                 1       1   1                                 1     1 1   1       1       1       86
87 19 1 1 1   1   1                 1       1       1   1 1     1       1                 1             1 1 1 1       1 1   87
88 21   1           1 2   1 1 1             1   1       1           1         1 2                 1 1 1 1           1   1 1 88
89 12                         1             1   1   1   1     1       1         1         1     1           1           1   89
90 12 1         1             1                                     1     1           1         1       1 2 1           1   90
91 11 1 1         1             1   1           1 1 1                                         1             1 1             91
92 14                         1               1   1   1 1   1                   1       1   1     2 1 2                     92
93 21 1     1   2                 1   1   2 1     1         1       1       1     1   1   1   1             1   1 1       1 93
94 20 1                 1     3 1         1 1 1 1   1 1           2       1                 1                 1   1 1     1 94
95 17   1 1     1     1       1             1 1         1               1     1   1       2               1   1 1 1         95
96 17   1 1   2           1 1       1   1                             1 2     1       1                 1     1 1         1 96
97 17   1                     1   1     2 1       1       1     1 1       1 1     1           1         1   1     1         97
98 25             1 1     1     1 2 1 1     1 1             1   1     1     1 1 1     1   1 1           2     1       1 1 1 98
99 19     1                     1     1     1       1     2           1         1   1   2       2 1 1     1   1     1       99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
08
/
07
01
/
07
24
/
06
17
/
06
10
/
06
03
/
06
27
/
05
20
/
05
13
/
05
06
/
05
29
/
04
25
/
03
18
/
03
11
/
03
04
/
03
26
/
02
19
/
02
12
/
02
05
/
02
29
/
01
22
/
01
15
/
01
08
/
01
01
/
01
25
/
12
18
/
12
11
/
12
04
/
12
27
/
11
20
/
11
13
/
11
06
/
11
30
/
10
23
/
10
16
/
10
09
/
10
02
/
10
25
/
09
18
/
09
11
/
09
04
/
09
28
/
08
21
/
08
14
/
08
07
/
08
31
/
07
24
/
07
17
/
07
10
/
07
03
/
07
26
/
06
19
/
06
12
/
06
05
/
06
29
/
05
22
/
05
15
/
05
08
/
05
01
/
05
Ngày
/
Tháng