BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Bắc Ninh 60 KỲ ĐẾN NGÀY 16/01/2019

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
16
/
01
09
/
01
02
/
01
26
/
12
19
/
12
12
/
12
05
/
12
28
/
11
21
/
11
14
/
11
07
/
11
31
/
10
24
/
10
17
/
10
10
/
10
03
/
10
26
/
09
19
/
09
12
/
09
05
/
09
29
/
08
22
/
08
15
/
08
08
/
08
01
/
08
25
/
07
18
/
07
11
/
07
04
/
07
27
/
06
20
/
06
13
/
06
06
/
06
30
/
05
23
/
05
16
/
05
09
/
05
02
/
05
25
/
04
18
/
04
11
/
04
04
/
04
28
/
03
21
/
03
14
/
03
07
/
03
28
/
02
21
/
02
14
/
02
07
/
02
31
/
01
24
/
01
17
/
01
10
/
01
03
/
01
27
/
12
20
/
12
13
/
12
06
/
12
Ngày
/
Tháng
00 12             1       1                 1 1   1 1               1         1       1           1   1         1           00
01 11             1     1                                 1     2             2                         2           2       01
02 13     1 1         1                   1                 2 1 1             1                 1     1             1 1     02
03 21 1     1 1   1     1 1   1 1 1 1                     2         1     1         1       2             1 1 1         1   03
04 15     1                   2 1         1 1     1 2   1             2                                 1       1 1         04
05 19   1     1 1   1         2   1       1 1 1             1                               1   1   1 1       2   1   1     05
06 12   1                       1                   1         2               1               1 1   1 1 1     1             06
07 19 1     1 1     1     2                 1     1   1 2   1     1           1         1     1 1                   1   1   07
08 22     1     1   1             1   2 2     1 1 1                 1 1 1   1     1     1                     1   1 2     1 08
09 14   1     2                                       1                 1           1   1 1               1 1 2         1 1 09
10 20   1       1             1   1       1   1 1     1     1   1   1   1       1       1       1   1     1 2   1           10
11 19           1 1       1   1           1           2           1   1 1   2 1 1     1       1   1         1       1       11
12 17 1           1   1 1   1     1           1 1 1                     1   1 2                       1 1   2               12
13 13   1             1             1   1                         1     1   1           1       1 1             1       1 1 13
14 21               1     1   1 3               1 1   1 1     1         1   1 1     1           2               1   2   1   14
15 17     1     1   1       1 1           1           1           1             1 2               2   2 1 1                 15
16 12   2         1             1                   1         2 1         1     1     1                             1       16
17 17   1                       1       2     1           1       2       1       1 1   1           1   1   1     1       1 17
18 10                             1 1       1       1   1                           1 1         1                 1     1   18
19 11                       1     1           1       1       1       2 1     1   1                                     1   19
20 18       1 1         1       1       1       1     1 1 1   2       1 1                 1           1         2   1       20
21 17                 1         1   1 1   1     2     1         2 1                 2     1               1           1   1 21
22 16       2   1                   1 1                   1         1     1       1 1 1                   1 1 1   1   1     22
23 14     1     2   1       2         1                             1           1   1         1     1     1       1         23
24 8         1             1         1           1                       2                 1   1                           24
25 13                             2       1 1       1                                 1       1   1     1           1   1 2 25
26 13         1         1     1                 1 1         1           1               1 1           1     1           2   26
27 17       1         2   2               1               1         1       1     1     1 1   1     1     1 1           1   27
28 16 1       1               1     1 1       1   1 1 1     1         1 1                             1       1   1 1       28
29 14       1         1     1             1 1       1     1         1             1       1   1   1               1   1     29
30 13     1 2             1             2       1         1             1                   1       1               1     1 30
31 11 3               1   1         1       1                               1   1     1                               1     31
32 10           1         1                 1                                     2 1     2             1           1       32
33 10               1 1     1                                   1         1     1                 1             3           33
34 15           1         2 1       2     1   1         1                       2   2                         1       1     34
35 18         2       1     1   1           2       1   1     1         1           2       1 1 1           1             1 35
36 17       1                               1 1 1   3   1 1             1   1       1   1                     1     1     2 36
37 15 2     2             1 1       1     1               1         1             2               1 1           1           37
38 12     1                         1 1           1                   1     1 1 1   1   1           1 1                     38
39 15   1 1                       1       1     1             1 1 1         1   2   1       1 1             1               39
40 16           1                       2   1           1             1 1 1       1     1   2 2 1           1               40
41 16           1     1 2       1               1       1       1             1       2         1   1 1               1   1 41
42 18         1             1     1   1         1     1         1       1 1 1     1       1     1   1       1 1       2     42
43 15     1     1   1             1         1 1                     1 1             1   1     1     1   1 1 1               43
44 6                             1                                       1 1     1                             1     1     44
45 13         2       1     1     2                   1   2 1     1                         1                   1           45
46 15               1     1     2         1 1     1 1       2 1                       1     1             1 1               46
47 13   1         1                 1 1         1     2       1 1                                         2           2     47
48 14             1 2     1         1                                 1     1               2       1     1     2         1 48
49 26 1   1 1 1   2     1 1             1     1 1 2   1   1 1   1 1       1   1       2       1 1           1       1       49
50 24 1       1   1   1   1   1     2                 1           2               1       2 1   3     1 1 1     1 1     1   50
51 21     1     1       1           1 1 2   1   1           1         1   1           1 1 1   1     1     1 1           1 1 51
52 12                         2             1       1               1         1 1       1             1 1           2       52
53 22       1   1 2               4 1   1   1 1   1     1 2   1   1         1                             1           1   1 53
54 19               1     1 1 1   1   1   1   2   1         1               1     1       1   2     1     1             1   54
55 19     1     1 1       1 1             1           1       2                 2   1   1 1           1 1   1 1         1   55
56 18     1 1 1   1 1 1     1         1   1         1     1 1                                     1         1   1 2     1   56
57 16 2               1         1   1 1 2 1                                 1                     1 1       1     1     1 1 57
58 7       1 1         1                           1           1 1                             1                           58
59 22   2     1       2 1   1     1 1     1 1   1   1   1     1       1           1   1       1     1       1   1           59
60 20   2 1                                 1                       1 1       1     1 1         1 1   1 1 1 1 1   2   1 1   60
61 9   1       1         1                         1             1       1                       1 2                       61
62 25 1     1           1     1   1 1 1 1     2 1 1     2     2     1   1         2       1   1             1     1   1     62
63 14     1         1         1       1             1 1       1   1     1             1 1   1                 1         1   63
64 11                             1                   1 1             1 1     1           1           1 1         1       1 64
65 17 1   1       1 2   1         1     1           1     2     1     2               1     1                       1       65
66 7               1                                 1 1           1     1                 1                           1   66
67 16               1       1             1   1   1   3               1   1 1 1         1 1                           2     67
68 18             2 1 1 1     2 1               1       1   1     2     1               1   1   1                     1     68
69 16           1 1 1   1   1         1 1             1   1       1           2 1         1                   1           1 69
70 14 1 1 1             1 1     2           1 1                   1         1                             1 1 1             70
71 19       1 1       1 1                   1               2 1           1 1   2         3   1       1       1       1     71
72 21 1     1         1       1     1         1 1       1   1   1       1 2         1       1   1 1     1       1 1     1   72
73 13         1             1     1           2 1       1           1     1           1               1 1 1                 73
74 16                     1             1       2   2           1             1 1       1                 1     1 2 1   1   74
75 13 1   1   1     1                                       2         1           1           1     1     1               2 75
76 17 1 1 1         1   1 1                       1       1         1 1 1 1     1                             1 1     1 1   76
77 23   1 2 1 1       1                 2         1     1 1   1   1     1 1 1                 1     2 1 1   1 1             77
78 14 1 1               1       2     2       1                   2 1           1                 1               1         78
79 23   1 2 2   1   1 1 1           1             1 1               1   1       2 2         1     1     1     1       1     79
80 18   1     2   1           3   1                       1                                   1         1     1 1   2 1   2 80
81 20           1         1   2       1 2                           2   1     1 2     1   1 1   1       1         1 1       81
82 28   1       1 1   1     1   1     1 1 1                   2 2 2 1 1   1 1       1   2       1 1   1   1     1     1     82
83 14               1   1 1 1           1               1 1     1         1 1         2         1             1             83
84 14                               1 2     1     1             1 1                   1               1 1 1     2         1 84
85 19 1         1       1       1 1 1 1   1     2 1         1                             1 2     1 1                 1   1 85
86 19 2 1   1     1         1       2 1                                 1           2   1       1 2       1             2   86
87 17             1           1         1     1 1   1 1                   1   1   1     1   1     3   1                   1 87
88 18             1       1                 1 1         1                   2   1         2   1         2 1     1 1   1 1   88
89 18         1 1 1 1 1 1                   1       1       2   1   1 1       1                           1   1   2         89
90 16   1           2         1           3 1           1   1       1 1               2     1 1                             90
91 10           1               1     1           1     1                 1 1     1           1   1                         91
92 18       1                       1         1   2           1 2   2 1                 1 1   1   2     1                 1 92
93 16   1 1             2       1             1   1     1   1         1 1               1     1       1 1     1             93
94 17 2     1     1         1   1                           1             1       1 1 1 1 1     1   1 1       1             94
95 12 1 1 1           2 1                                 1 1 1             1       1                 1                     95
96 15     1 1   1     1     2               1                   1             1     1   1   1         1 1         1         96
97 23 1 1 1     1               1         1               2         2 1         1 1   2             3         1 1   1 1 1   97
98 11             1                   1         1 1           1 1 1           2                                     2       98
99 15         1 1       1   1   1         1         1 1 1       1         1                 1     1               1       1 99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
16
/
01
09
/
01
02
/
01
26
/
12
19
/
12
12
/
12
05
/
12
28
/
11
21
/
11
14
/
11
07
/
11
31
/
10
24
/
10
17
/
10
10
/
10
03
/
10
26
/
09
19
/
09
12
/
09
05
/
09
29
/
08
22
/
08
15
/
08
08
/
08
01
/
08
25
/
07
18
/
07
11
/
07
04
/
07
27
/
06
20
/
06
13
/
06
06
/
06
30
/
05
23
/
05
16
/
05
09
/
05
02
/
05
25
/
04
18
/
04
11
/
04
04
/
04
28
/
03
21
/
03
14
/
03
07
/
03
28
/
02
21
/
02
14
/
02
07
/
02
31
/
01
24
/
01
17
/
01
10
/
01
03
/
01
27
/
12
20
/
12
13
/
12
06
/
12
Ngày
/
Tháng