BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Bắc Ninh 60 KỲ ĐẾN NGÀY 17/10/2018

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
17
/
10
10
/
10
03
/
10
26
/
09
19
/
09
12
/
09
05
/
09
29
/
08
22
/
08
15
/
08
08
/
08
01
/
08
25
/
07
18
/
07
11
/
07
04
/
07
27
/
06
20
/
06
13
/
06
06
/
06
30
/
05
23
/
05
16
/
05
09
/
05
02
/
05
25
/
04
18
/
04
11
/
04
04
/
04
28
/
03
21
/
03
14
/
03
07
/
03
28
/
02
21
/
02
14
/
02
07
/
02
31
/
01
24
/
01
17
/
01
10
/
01
03
/
01
27
/
12
20
/
12
13
/
12
06
/
12
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
Ngày
/
Tháng
00 12             1 1   1 1               1         1       1           1   1         1                     1         1     00
01 14                           1     2             2                         2           2           1         1   1     2 01
02 13           1                 2 1 1             1                 1     1             1 1       1         1 1           02
03 18 1 1 1                     2         1     1         1       2             1 1 1         1   1 1       1 1             03
04 14 1         1 1     1 2   1             2                                 1       1 1                         1     1   04
05 16   1       1 1 1             1                               1   1   1 1       2   1   1             1 1     1         05
06 13 1                   1         2               1               1 1   1 1 1     1                           1       1   06
07 17             1     1   1 2   1     1           1         1     1 1                   1   1   1 1 1         1           07
08 20   1   2 2     1 1 1                 1 1 1   1     1     1                     1   1 2     1                         1 08
09 19                       1                 1           1   1 1               1 1 2         1 1       1 2   3 1   1       09
10 19   1       1   1 1     1     1   1   1   1       1       1       1   1     1 2   1               1               1     10
11 17           1           2           1   1 1   2 1 1     1       1   1         1       1       1             1           11
12 15   1           1 1 1                     1   1 2                       1 1   2                             1     1 1   12
13 13     1   1                         1     1   1           1       1 1             1       1 1           1             1 13
14 22 3               1 1   1 1     1         1   1 1     1           2               1   2   1             2 1           1 14
15 14           1           1           1             1 2               2   2 1 1                     2                     15
16 12 1                   1         2 1         1     1     1                             1           1     1       1       16
17 17 1       2     1           1       2       1       1 1   1           1   1   1     1       1 1                         17
18 13   1 1       1       1   1                           1 1         1                 1     1                 1 1     1   18
19 14   1           1       1       1       2 1     1   1                                     1     3             1         19
20 19 1       1       1     1 1 1   2       1 1                 1           1         2   1             2         1       1 20
21 21 1   1 1   1     2     1         2 1                 2     1               1           1   1     1 1           1 2     21
22 16     1 1                   1         1     1       1 1 1                   1 1 1   1   1     1 1       1               22
23 11       1                             1           1   1         1     1     1       1                 1 1     1         23
24 14       1           1                       2                 1   1                             1 1 1 1     1       3   24
25 15   2       1 1       1                                 1       1   1     1           1   1 2         1 1               25
26 15                 1 1         1           1               1 1           1     1           2         1 1   1 1         1 26
27 13           1               1         1       1     1     1 1   1     1     1 1           1     1                       27
28 16     1 1       1   1 1 1     1         1 1                             1       1   1 1         1           1         1 28
29 13           1 1       1     1         1             1       1   1   1               1   1           1           1       29
30 15         2       1         1             1                   1       1               1     1 2 1     1     1         1 30
31 10     1       1                               1   1     1                               1                   1 1 2       31
32 11             1                                     2 1     2             1           1             1     1       1     32
33 14                                 1         1     1                 1             3           2 2     1         1     1 33
34 16     2     1   1         1                       2   2                         1       1     2             1   1   1   34
35 18 1           2       1   1     1         1           2       1 1 1           1             1             2   1   1     35
36 19             1 1 1   3   1 1             1   1       1   1                     1     1     2     1     1             1 36
37 13     1     1               1         1             2               1 1           1           1 1   1   1               37
38 15     1 1           1                   1     1 1 1   1   1           1 1                     1 1         1         1   38
39 17   1       1     1             1 1 1         1   2   1       1 1             1               1         1       1   1   39
40 18         2   1           1             1 1 1       1     1   2 2 1           1               1                     1 1 40
41 15 1               1       1       1             1       2         1   1 1               1   1       1 1         1       41
42 18   1   1         1     1         1       1 1 1     1       1     1   1       1 1       2                     1   1     42
43 14   1         1 1                     1 1             1   1     1     1   1 1 1                           1 1           43
44 7   1                                       1 1     1                             1     1           1                   44
45 13   2                   1   2 1     1                         1                   1           1                 1 2     45
46 17 2         1 1     1 1       2 1                       1     1             1 1                   1           2       1 46
47 14     1 1         1     2       1 1                                         2           2     1   1 1                   47
48 12     1                                 1     1               2       1     1     2         1       1       1           48
49 19         1     1 1 2   1   1 1   1 1       1   1       2       1 1           1       1           1                     49
50 22     2                 1           2               1       2 1   3     1 1 1     1 1     1                   1 1 2     50
51 20     1 1 2   1   1           1         1   1           1 1 1   1     1     1 1           1 1         1         1       51
52 13             1       1               1         1 1       1             1 1           2                 1 1     1       52
53 21   4 1   1   1 1   1     1 2   1   1         1                             1           1   1           1 1           1 53
54 18   1   1   1   2   1         1               1     1       1   2     1     1             1     1 1   1                 54
55 16           1           1       2                 2   1   1 1           1 1   1 1         1     1     1                 55
56 15       1   1         1     1 1                                     1         1   1 2     1   1   1         1   1       56
57 16 1   1 1 2 1                                 1                     1 1       1     1     1 1               1       2   57
58 6                     1           1 1                             1                           1     1                   58
59 19   1 1     1 1   1   1   1     1       1           1   1       1     1       1   1               1       1 1       1   59
60 23             1                       1 1       1     1 1         1 1   1 1 1 1 1   2   1 1           1   1   1   1 2   60
61 8                     1             1       1                       1 2                       1 1                       61
62 27   1 1 1 1     2 1 1     2     2     1   1         2       1   1             1     1   1         1     1       1 1 1 1 62
63 16       1             1 1       1   1     1             1 1   1                 1         1     1   1   1 2             63
64 13   1                   1 1             1 1     1           1           1 1         1       1   1               1       64
65 15   1     1           1     2     1     2               1     1                       1                   1 2     1     65
66 9                       1 1           1     1                 1                           1               1   1       1 66
67 15           1   1   1   3               1   1 1 1         1 1                           2       1                       67
68 15 1               1       1   1     2     1               1   1   1                     1             1 1 1 1           68
69 15       1 1             1   1       1           2 1         1                   1           1                       2 2 69
70 16 2           1 1                   1         1                             1 1 1             1   1   2   2           1 70
71 20             1               2 1           1 1   2         3   1       1       1       1     1     1   1     2         71
72 23     1         1 1       1   1   1       1 2         1       1   1 1     1       1 1     1           1 1     1 1 2     72
73 17   1           2 1       1           1     1           1               1 1 1                       1 1   1   1   1 1   73
74 17         1       2   2           1             1 1       1                 1     1 2 1   1     1               1       74
75 14                             2         1           1           1     1     1               2 1   1 2       1           75
76 16                   1       1         1 1 1 1     1                             1 1     1 1       2   1           1   1 76
77 27         2         1     1 1   1   1     1 1 1                 1     2 1 1   1 1             1 1 1   1   1   1 1 1   2 77
78 12 2     2       1                   2 1           1                 1               1                       1           78
79 18     1             1 1               1   1       2 2         1     1     1     1       1         2   1       1         79
80 14   1                       1                                   1         1     1 1   2 1   2       1   1       1       80
81 18       1 2                           2   1     1 2     1   1 1   1       1         1 1       1               1         81
82 27 1     1 1 1                   2 2 2 1 1   1 1       1   2       1 1   1   1     1     1       1   1 1             1   82
83 12         1               1 1     1         1 1         2         1             1                   1             1     83
84 18     1 2     1     1             1 1                   1               1 1 1     2         1   1     1 1     1         84
85 21 1 1 1 1   1     2 1         1                             1 2     1 1                 1   1 1         2       1     1 85
86 15     2 1                                 1           2   1       1 2       1             2         1 1                 86
87 17         1     1 1   1 1                   1   1   1     1   1     3   1                   1                     1   1 87
88 19             1 1         1                   2   1         2   1         2 1     1 1   1 1     1   1               1   88
89 15             1       1       2   1   1 1       1                           1   1   2                   1           1 1 89
90 16           3 1           1   1       1 1               2     1 1                               1 1         1 1         90
91 12 1     1           1     1                 1 1     1           1   1                                   1         1   1 91
92 20     1         1   2           1 2   2 1                 1 1   1   2     1                 1     1 1 1                 92
93 17 1             1   1     1   1         1 1               1     1       1 1     1             1   1     1   1 1         93
94 14 1                           1             1       1 1 1 1 1     1   1 1       1                     1   1             94
95 15                           1 1 1             1       1                 1                                   1 3   2 2 1 95
96 10             1                   1             1     1   1   1         1 1         1                     1             96
97 21 1         1               2         2 1         1 1   2             3         1 1   1 1 1                     1 1     97
98 15       1         1 1           1 1 1           2                                     2           1 2           2       98
99 15 1         1         1 1 1       1         1                 1     1               1       1                   1 1 2   99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
17
/
10
10
/
10
03
/
10
26
/
09
19
/
09
12
/
09
05
/
09
29
/
08
22
/
08
15
/
08
08
/
08
01
/
08
25
/
07
18
/
07
11
/
07
04
/
07
27
/
06
20
/
06
13
/
06
06
/
06
30
/
05
23
/
05
16
/
05
09
/
05
02
/
05
25
/
04
18
/
04
11
/
04
04
/
04
28
/
03
21
/
03
14
/
03
07
/
03
28
/
02
21
/
02
14
/
02
07
/
02
31
/
01
24
/
01
17
/
01
10
/
01
03
/
01
27
/
12
20
/
12
13
/
12
06
/
12
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
Ngày
/
Tháng