BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Bắc Ninh 60 KỲ ĐẾN NGÀY 21/08/2019

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
21
/
08
14
/
08
07
/
08
31
/
07
24
/
07
17
/
07
10
/
07
03
/
07
26
/
06
19
/
06
12
/
06
05
/
06
29
/
05
22
/
05
15
/
05
08
/
05
01
/
05
24
/
04
17
/
04
10
/
04
03
/
04
27
/
03
20
/
03
13
/
03
06
/
03
27
/
02
20
/
02
13
/
02
30
/
01
23
/
01
16
/
01
09
/
01
02
/
01
26
/
12
19
/
12
12
/
12
05
/
12
28
/
11
21
/
11
14
/
11
07
/
11
31
/
10
24
/
10
17
/
10
10
/
10
03
/
10
26
/
09
19
/
09
12
/
09
05
/
09
29
/
08
22
/
08
15
/
08
08
/
08
01
/
08
25
/
07
18
/
07
11
/
07
04
/
07
Ngày
/
Tháng
00 20 1   2   2 2     1 1   1   2                       1     1               1       1                 1 1   1 1           00
01 10         1   1           2         1 1       1                           1     1                                 1     01
02 15           1             1 3 1         1               1         1 1         1                   1                 2 1 02
03 25     1 1       1       1       1             1 1 1 1   1 1 2 1     1 1   1     1 1   1 1 1 1                     2     03
04 17 1   1 1   1 1                         1                 1       1                   2 1         1 1     1 2   1       04
05 19   1     2           1 1   1     1 1                           1     1 1   1         2   1       1 1 1             1   05
06 8                                     1 1 1                     1                       1                   1         2 06
07 22     1         1     1 2 1       1               2       1   1     1 1     1     2                 1     1   1 2   1   07
08 21         1 2       1         2       1           1 1     1       1     1   1             1   2 2     1 1 1             08
09 11 1     1   1                                   1 1     2       1     2                                       1         09
10 17               1       1       1           1             3 1   1       1             1   1       1   1 1     1     1   10
11 10     1                         1                           1           1 1       1   1           1           2         11
12 20   1   3         1     1           1 1 1       1 1           1           1   1 1   1     1           1 1 1             12
13 11                             1 1       2         2 1           1             1             1   1                       13
14 17 1 1       1     1                             1           1               1     1   1 3               1 1   1 1     1 14
15 17     1         1               1           2   1       2 2       1     1   1       1 1           1           1         15
16 16                   1           1     2   1 1     1 1 1         2         1             1                   1         2 16
17 9         1       1           1                                 1                       1       2     1           1     17
18 11     1 1                     1   1 1     1                                               1 1       1       1   1       18
19 23 1   2   1   2 1 1         1 1     1 1       1         1 2 2                       1     1           1       1       1 19
20 18   1       1         1           1         1     1       1         1 1         1       1       1       1     1 1 1   2 20
21 13         1         1     1                     1 1                           1         1   1 1   1     2     1         21
22 12       1 1                             1         1   1     1       2   1                   1 1                   1     22
23 17     2           1   1       1   1 1 1                   1 1     1     2   1       2         1                         23
24 10                         1     1     1       2           1           1             1         1           1             24
25 11 1               1             1               1       1   1                             2       1 1       1           25
26 15     1 2       1             1         1           2       1         1         1     1                 1 1         1   26
27 16   1         1     1                       1 2 1 1         1       1         2   2               1               1     27
28 20     2         1 2   2         1                   1   1     1       1               1     1 1       1   1 1 1     1   28
29 15   1     1 1 1   1                 1     1           1             1         1     1             1 1       1     1     29
30 20     2 1   1 2           3     1   1     1                       1 2             1             2       1         1     30
31 13       1     1 1                 1 1     1                   3               1   1         1       1                   31
32 12           1                 1   1   1 2   1       1 1                 1         1                 1                   32
33 14       1 1   1     1     1   2     1 1               2                     1 1     1                                   33
34 12                                         2   1                         1         2 1       2     1   1         1       34
35 14         1                 1 1                         1             2       1     1   1           2       1   1     1 35
36 22     2 1                 1     1       1   1     1 1   2   2       1                               1 1 1   3   1 1     36
37 19 1               1     1 2               1     1 1 1       1 2     2             1 1       1     1               1     37
38 14   2       1 1       1 1   2 1 1                                 1                         1 1           1             38
39 13   1 1           1         1 1               1     1           1 1                       1       1     1             1 39
40 17   1       2 1       1             1         1 1 1       1 2           1                       2   1           1       40
41 15                 1           1   2           1       2 1               1     1 2       1               1       1       41
42 11 1       1       1 1                     1                           1             1     1   1         1     1         42
43 11       1                         1     1             2           1     1   1             1         1 1                 43
44 11 1                       1 1         1     2   1     1   1 1                             1                             44
45 14   1               1       1                   1                     2       1     1     2                   1   2 1   45
46 17       1       1         1             1       1         1                 1     1     2         1 1     1 1       2 1 46
47 14         1                 2 1           1 1                   1         1                 1 1         1     2       1 47
48 14 1 1           1 1       1         1 1   1           1                   1 2     1         1                           48
49 26   2     2           1 1             1 1     1 1             1   1 1 1   2     1 1             1     1 1 2   1   1 1   49
50 20 3   1         1 1     1             1       1       1     1 1       1   1   1   1   1     2                 1         50
51 19       1   1           1     1     1 1       1     1 1           1     1       1           1 1 2   1   1           1   51
52 17                     1 1       1 2 1   1 2 2   1           1                         2             1       1           52
53 22                   2     1   1   1                                 1   1 2               4 1   1   1 1   1     1 2   1 53
54 17 1               1   1           1           1     1                       1     1 1 1   1   1   1   2   1         1   54
55 16             1     1         2                   1   2           1     1 1       1 1             1           1       2 55
56 21 2         1   1     2               1       1   1               1 1 1   1 1 1     1         1   1         1     1 1   56
57 16       1     1 1         1 1                 1     1         2               1         1   1 1 2 1                     57
58 18 1 1         2 1   1 2 2           1       1       1     1         1 1         1                           1           58
59 31   1 1   1   2                 2 1         2 1 2       1 1 1   2     1       2 1   1     1 1     1 1   1   1   1     1 59
60 8                       1                           1   1 1     2 1                                 1                   60
61 10         1       1 1                           1       1 1     1       1         1                         1           61
62 18                                     1         1             1     1           1     1   1 1 1 1     2 1 1     2     2 62
63 15   3     1 1                     1 1               1             1         1         1       1             1 1       1 63
64 15   2     1     1           1   1         1 1   1   1 2                                   1                   1 1       64
65 20 1           1 1 1   1   1             1                   2 1   1       1 2   1         1     1           1     2     65
66 13       1     1 2 1 1               1   2             1                     1                                 1 1       66
67 18             1     1 1 1 1 1   1     1       1         1                   1       1             1   1   1   3         67
68 18                 1 1           2   1       2                             2 1 1 1     2 1               1       1   1   68
69 10             1                                                         1 1 1   1   1         1 1             1   1     69
70 14                       1     1         1       1           1 1 1 1             1 1     2           1 1                 70
71 13   1                                   1   1     1   1             1 1       1 1                   1               2 1 71
72 15 1         1           1         1             2             1     1         1       1     1         1 1       1   1   72
73 17           1             1 1 1 1   1 1   1           1 1             1             1     1           2 1       1       73
74 7                                 1                                               1             1       2   2           74
75 14                   1 1 1 1         2     1               1   1   1   1     1                                       2   75
76 16 1             1 1 1         1         1 1             1     1 1 1         1   1 1                       1       1     76
77 20                       1   1         1   2 1   1       1       1 2 1 1       1                 2         1     1 1   1 77
78 16 1 1       1 1     1 1     1                     1           1 1               1       2     2       1                 78
79 17                   1   1             2             1           1 2 2   1   1 1 1           1             1 1           79
80 16       1               1                 1 1     1     1   1   1     2   1           3   1                       1     80
81 20       1             1 1 1 1 1 2 1 1     1     1 1                     1         1   2       1 2                       81
82 17         1   1                     1 1 1       1               1       1 1   1     1   1     1 1 1                   2 82
83 14           1                     1         1 1   2     1                   1   1 1 1           1               1 1     83
84 11   1 1                                 1   1   1 1                                         1 2     1     1             84
85 20       1 1 1   1           1     2           1               1         1       1       1 1 1 1   1     2 1         1   85
86 17     1 1   1       1       1             1   1         1     2 1   1     1         1       2 1                         86
87 17 1             1 1 1 1       1 1                   1 2                   1           1         1     1 1   1 1         87
88 15         1 1 1 1           1   1 1   1   1           1                   1       1                 1 1         1       88
89 16 1     1           1           1           1           1             1 1 1 1 1 1                   1       1       2   89
90 18       1       1 2 1           1   1       1                   1           2         1           3 1           1   1   90
91 11     1             1 1                                 1 1 1           1               1     1           1     1       91
92 15   1     2 1 2                           1         2               1                       1         1   2           1 92
93 20 1   1             1   1 1       1           2     1   1 1     1 1             2       1             1   1     1   1   93
94 19   1                 1   1 1     1   1 1   1       1 2   1   2     1     1         1   1                           1   94
95 20 2               1   1 1 1         1   1     2           1   1 1 1           2 1                                 1 1 1 95
96 13               1     1 1         1 1     1                       1 1   1     1     2               1                   96
97 16     1         1   1     1         1         1   1     1     1 1 1     1               1         1               2     97
98 17 1 1           2     1       1 1 1   1   1           1     1             1                   1         1 1           1 98
99 21       2 1 1     1   1     1           2         1 2                 1 1       1   1   1         1         1 1 1       99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
21
/
08
14
/
08
07
/
08
31
/
07
24
/
07
17
/
07
10
/
07
03
/
07
26
/
06
19
/
06
12
/
06
05
/
06
29
/
05
22
/
05
15
/
05
08
/
05
01
/
05
24
/
04
17
/
04
10
/
04
03
/
04
27
/
03
20
/
03
13
/
03
06
/
03
27
/
02
20
/
02
13
/
02
30
/
01
23
/
01
16
/
01
09
/
01
02
/
01
26
/
12
19
/
12
12
/
12
05
/
12
28
/
11
21
/
11
14
/
11
07
/
11
31
/
10
24
/
10
17
/
10
10
/
10
03
/
10
26
/
09
19
/
09
12
/
09
05
/
09
29
/
08
22
/
08
15
/
08
08
/
08
01
/
08
25
/
07
18
/
07
11
/
07
04
/
07
Ngày
/
Tháng