BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Bắc Ninh 60 KỲ ĐẾN NGÀY 16/09/2020

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
16
/
09
09
/
09
02
/
09
26
/
08
19
/
08
12
/
08
05
/
08
29
/
07
22
/
07
15
/
07
08
/
07
01
/
07
24
/
06
17
/
06
10
/
06
03
/
06
27
/
05
20
/
05
13
/
05
06
/
05
29
/
04
25
/
03
18
/
03
11
/
03
04
/
03
26
/
02
19
/
02
12
/
02
05
/
02
29
/
01
22
/
01
15
/
01
08
/
01
01
/
01
25
/
12
18
/
12
11
/
12
04
/
12
27
/
11
20
/
11
13
/
11
06
/
11
30
/
10
23
/
10
16
/
10
09
/
10
02
/
10
25
/
09
18
/
09
11
/
09
04
/
09
28
/
08
21
/
08
14
/
08
07
/
08
31
/
07
24
/
07
17
/
07
10
/
07
Ngày
/
Tháng
00 21   1 1 1     1     1 1 1       1           1 1           1               1         1   1                 1   2   2 2   00
01 10         2         1     1     1                               1         1 1                                     1   1 01
02 17   1 1             1   1   1         1         2           1     1   1     1       1   2 1                         1   02
03 19                 1   1       1 1 1   1   2         1             2 1           1     1         2 1           1 1       03
04 16                   1   1                         1               2   1     1   1             1     1 1   1   1 1   1 1 04
05 21         1           1           1 2               1     1     1 2 1           1   1     2     1   1 1     1     2     05
06 11     1 1   1   1                         1                                   2 1 1       1       1                     06
07 17                 1         1     1 1                                 1   1 1 3   1       1     2   1   1     1         07
08 13       1     1                     1             1               1               1       1 1     1     1         1 2   08
09 16         1   1 1     1   1   1 1                         1   1                 1   1         1         1 1     1   1   09
10 17   1                     1       2 1               1 1   1 1   1   1   1 1             1     1   1   1                 10
11 14 1 1     1 1       1         1 1     1     1   1     1       1                       1                       1         11
12 21 1         1         1       1     2         1     1               1   1       1       1 1   1     3       1   3       12
13 15         1     1 1                     2   1     1         1   1 1   1 1   1                   1     1                 13
14 15   1   1     1               3   1               1 2                   1             1                   1 1       1   14
15 15                 1   1                 1             1   1 2           1 1         2 1   1   1               1         15
16 18   1   2 1       3                     1     1     1     1                 1 1   1       2   1       1                 16
17 11           1   2           1         1   1 1         1       1                               1                   1     17
18 11                   1       1               1 1           1           1   1       1                 1         1 1       18
19 18 1 1                     1                 1       2   1                   2 1     1             1       1   2   1   2 19
20 13 1 2                     1           1 1                   1   1         1                 1       1       1       1   20
21 18 1   1     1           1   1         2     1   1         1 1 1 1               1           1     1   1           1     21
22 14         1                 1     1           1         1       1         1   2             1   1 1             1 1     22
23 13   1       1 1 1                                 1               1           1 1   1 1         1             2         23
24 13   2   1                                       1 1             1     1   1   1       1         1     1 1               24
25 13           1       1                   1       2           1           1     2           1   1         1 1             25
26 21     1   1       1     1 1           1 2     1 1               1     1       2     1 1     1 1               1 2       26
27 11   1         1 1               1                               1                 1   1     1   1           1         1 27
28 11             1         1           1         1             1       1 1 1         1                           2         28
29 23 1       3   1 1         1             1 1     2       1     1     1           1 1       2       1         1     1 1 1 29
30 25     1       1           2   1 1 1     1           1         1       2         1     1     1   1 1   1 1     2 1   1 2 30
31 13       1   2               1 1         1         1           1             1                 1 1               1     1 31
32 13 1         1                   1                                 1         1       1   2   1         1 2           1   32
33 25 2 2 1               1         2     1   1 1 1       1         3   1 1 1               1   1     1             1 1   1 33
34 10             1     1 1       1           1     1   1                                   1   1           1               34
35 14       1               1   1   1       1             1     1               1   1       1   1   1     1           1     35
36 18   1 1               1         1       2 1                   1     1                   1       1 1 1 2       2 1       36
37 14   1 1   1         2 1 1           1 1     1         1                                 1           1     1             37
38 14                 1   1   1   1                   1     1             1   1       1                     1   2       1 1 38
39 18     1   1   2   1       1   1   1 1 1   1           1                     1     1         1     1         1 1         39
40 17 2 1       1                             1 1   1         1     1       2     1 1                           1       2 1 40
41 15           1       1       1       1   1     1 1 1                 1       1             2       1 2                   41
42 19     1 1         1 1 1       1     1 1                   1   1       1   1   1     1 1           1   1   1       1     42
43 17 1                 1   2     1   1 1   2   1           1     1       1             2                   1       1       43
44 10           1     1         1   2                       1                 1     1   1                     1             44
45 15             1           1             2   1   2     1   1       1               1   1 1 1                 1           45
46 8     1                                           1 1               1         1       1           1             1       46
47 13                   1 1                   1   1     1   2                 1         1 1           2               1     47
48 19     1 2 1 1 1               1 1 1   1     1           1     1                   1         1       1 1   1 1           48
49 24               2       1 1                       1     2     2   1   1 2     1       2         1 1 1   1   2     2     49
50 21           1 1     2 1   1 1   1     1         1 1   2                   1       1   1     1             3   1         50
51 17 1                         1     1 1     1   1     1         1 1 1 1 1     1   1             1                 1   1   51
52 8 1       1 1       1                     1           1           1                     1                               52
53 18             1 1     1 1     1         1     1   1 1 1             1     1     1       1   1 1     1   1               53
54 17 1             1         1                   1   1     1       1         1     2 1   1 1 1       1     1 1             54
55 16                 2   1 2         1   1   1 1           1     1             1   1         1           1               1 55
56 11         1 1                 1   1                               1 1                 1       1           2         1   56
57 12       1                   1               1         2       1           1   1               1       1         1     1 57
58 23     2 1     1     1               1     1       1           1   1 1 1 1     1 2   2                 1   1 1         2 58
59 27 1   1       1           2 1       1         1 1 1   1 1 1           3   1   1 1               2       1   1 1   1   2 59
60 16         1 1         2   1 1 1   1       1     1     1                     1   1       3                               60
61 19 1       1   1     2   1     2   1 1             1     1             1   1 1             1   1     1             1     61
62 15           1   1 1             1 1       2         1   1 2   1 1                                       2               62
63 22                           2 1     1 2             1       2       1         1       1   1         2 1 1   3     1 1   63
64 23       1       1 1   1           1 1 1   1 1 1     1   2         1 2       1               1       2       2     1     64
65 15           1           1           1         1 1 1   1 1   1                   1 1       1           1   1           1 65
66 10     2         1         1   1             1             1                                 1                   1     1 66
67 13       1 1               1   1                           1         1   1         1             1 1 2                 1 67
68 18   1   1               1         1 1 1 1   2           1 2         1   1         2   2                                 68
69 5                                                     1                 1                           2                 1 69
70 14     1   1     1                         1         1         1 1   1   1   1               2 1   1                     70
71 12     1     1   1       1                               1         1                 2 1 1               1   1           71
72 12             1                       2 1 2   1                   1   1                     1             1         1   72
73 15                                 2 1   1 1 2         1                     2 1           1   1 1                   1   73
74 20 1   1     1     2   1 1   1 1   1     1       1         1 1   1                       1     2     1 1                 74
75 13     1   1 1     1             1 1       1           1       1   1     1         1                   1                 75
76 15         1                         1                 1   1   1       1 1 1       1 1     1   1 1       1 1             76
77 18             1       1     4   2     1           2     1   2   1           1   1                   1                   77
78 15               1         1 2                                 1           2           1     1     2       1 1       1 1 78
79 16   1           2 1       1 1   1             1 2 1         1                 2   1     1                               79
80 8                               1               1   1   1               1   1     1                             1       80
81 18       1       1   1                 1                 1       2   1 1           1 1     1 1 3         1       1       81
82 15 1     1           1       1               2       2 1     1           1   1                         1           1   1 82
83 13 1     1   1     1   1   1                       1 1       1 1   1               1                                 1   83
84 20             1                 1 1 1   1   2             1     1   1   1           2       2   1     1 1   1 1         84
85 16                 1 1   1           1 1           1   1   1               1         1   1         1     1       1 1 1   85
86 13 1     2       1       1               1                 1       1   1                                 1     1 1   1   86
87 14 1                   1 1 1   1   1                 1       1       1   1 1     1       1                 1             87
88 21 1 1   1         1     1           1 2   1 1 1             1   1       1           1         1 2                 1 1 1 88
89 13   1 1     1                                 1             1   1   1   1     1       1         1         1     1       89
90 10   2           1     1         1             1                                     1     1           1         1       90
91 16     1 1 1 1 2     1 1 1         1             1   1           1 1 1                                         1         91
92 17 1       1     1                             1               1   1   1 1   1                   1       1   1     2 1 2 92
93 21 1 2           1     1     1   2                 1   1   2 1     1         1       1       1     1   1   1   1         93
94 21 1   1           2 1 1                 1     3 1         1 1 1 1   1 1           2       1                 1           94
95 18     1 1 1   1 1       1 1     1     1       1             1 1         1               1     1   1       2             95
96 18       1 1   2   1     1 1   2           1 1       1   1                             1 2     1       1                 96
97 20 1 1   1   1     1 1   1                     1   1     2 1       1       1     1 1       1 1     1           1         97
98 21     1         1                 1 1     1     1 2 1 1     1 1             1   1     1     1 1 1     1   1 1           98
99 17                   1     1                     1     1     1       1     2           1         1   1   2       2 1 1   99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
16
/
09
09
/
09
02
/
09
26
/
08
19
/
08
12
/
08
05
/
08
29
/
07
22
/
07
15
/
07
08
/
07
01
/
07
24
/
06
17
/
06
10
/
06
03
/
06
27
/
05
20
/
05
13
/
05
06
/
05
29
/
04
25
/
03
18
/
03
11
/
03
04
/
03
26
/
02
19
/
02
12
/
02
05
/
02
29
/
01
22
/
01
15
/
01
08
/
01
01
/
01
25
/
12
18
/
12
11
/
12
04
/
12
27
/
11
20
/
11
13
/
11
06
/
11
30
/
10
23
/
10
16
/
10
09
/
10
02
/
10
25
/
09
18
/
09
11
/
09
04
/
09
28
/
08
21
/
08
14
/
08
07
/
08
31
/
07
24
/
07
17
/
07
10
/
07
Ngày
/
Tháng