BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Bắc Ninh 60 KỲ ĐẾN NGÀY 23/05/2018

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
23
/
05
16
/
05
09
/
05
02
/
05
25
/
04
18
/
04
11
/
04
04
/
04
28
/
03
21
/
03
14
/
03
07
/
03
28
/
02
21
/
02
14
/
02
07
/
02
31
/
01
24
/
01
17
/
01
10
/
01
03
/
01
27
/
12
20
/
12
13
/
12
06
/
12
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
09
/
08
02
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
07
/
06
31
/
05
24
/
05
17
/
05
10
/
05
03
/
05
26
/
04
19
/
04
12
/
04
Ngày
/
Tháng
00 12     1       1           1   1         1                     1         1           1 1         1 1                   1 00
01 21     2                         2           2           1         1   1     2   1 1       1         1   1 1 1 2     1   01
02 12     1                 1     1             1 1       1         1 1           1     1   1                 1             02
03 16 1         1       2             1 1 1         1   1 1       1 1             1                                 1   1 1 03
04 7                               1       1 1                         1     1           1       1                         04
05 16                   1   1   1 1       2   1   1             1 1     1                     1 1           1     1     1   05
06 15     1               1 1   1 1 1     1                           1       1                 1 1 1   2   1               06
07 17     1         1     1 1                   1   1   1 1 1         1                     1   2   2 1                 1   07
08 16   1     1     1                     1   1 2     1                         1               2   1 1     1     1   1     08
09 23           1   1 1               1 1 2         1 1       1 2   3 1   1         1 1     1           1     1       1     09
10 18       1       1       1   1     1 2   1               1               1     1 1 1   1         1   1 1               1 10
11 15   2 1 1     1       1   1         1       1       1             1                     1 2                           1 11
12 14   1 2                       1 1   2                             1     1 1     1           1         1       1         12
13 11   1           1       1 1             1       1 1           1             1                             1 1           13
14 20   1 1     1           2               1   2   1             2 1           1   1 1   1   1                   2 1       14
15 20       1 2               2   2 1 1                     2                       1   1             1 1 2         1 1   1 15
16 11 1     1     1                             1           1     1       1             1         1   1       1             16
17 15 1       1 1   1           1   1   1     1       1 1                                 2     1     1                 1   17
18 15           1 1         1                 1     1                 1 1     1             1 1           1 1 1   1   1     18
19 15     1   1                                     1     3             1               1       2     1               3   1 19
20 14                 1           1         2   1             2         1       1             1   1   1             1     1 20
21 20           2     1               1           1   1     1 1           1 2     2         2       1   1         1   2     21
22 14 1       1 1 1                   1 1 1   1   1     1 1       1                     1 1                                 22
23 13       1   1         1     1     1       1                 1 1     1                                     1   1 2       23
24 19 2                 1   1                             1 1 1 1     1       3             1     1       1   1 1   1     1 24
25 16             1       1   1     1           1   1 2         1 1                   1                 1               2 2 25
26 15               1 1           1     1           2         1 1   1 1         1           1       1           1     1     26
27 17   1     1     1 1   1     1     1 1           1     1                           2       1     1   1             1 1   27
28 10                             1       1   1 1         1           1         1           1   1   1                       28
29 14         1       1   1   1               1   1           1           1                 1           1   2   1   1       29
30 13                   1       1               1     1 2 1     1     1         1 1               1                 1       30
31 12   1   1     1                               1                   1 1 2                   1 1               1         1 31
32 18         2 1     2             1           1             1     1       1                 2         1   1     1 2 1     32
33 17 1     1                 1             3           2 2     1         1     1 1                     1     1 1           33
34 22       2   2                         1       1     2             1   1   1           2 1 1     1 2       1         1 2 34
35 12           2       1 1 1           1             1             2   1   1                         1                     35
36 16   1       1   1                     1     1     2     1     1             1       2     1           1     2           36
37 12         2               1 1           1           1 1   1   1                           1 1                     1     37
38 17   1 1 1   1   1           1 1                     1 1         1         1       1                   1 1 1         1 1 38
39 13   1   2   1       1 1             1               1         1       1   1                     1   1                   39
40 16 1       1     1   2 2 1           1               1                     1 1                 1 1     1     1           40
41 17     1       2         1   1 1               1   1       1 1         1         1           1       1     1     2       41
42 17 1 1     1       1     1   1       1 1       2                     1   1         1               1     2       1       42
43 16           1   1     1     1   1 1 1                           1 1               1     1       1 2                 2   43
44 15 1 1     1                             1     1           1                     1       1                 1 2     1 2 1 44
45 9                   1                   1           1                 1 2       1             1                       1 45
46 11             1     1             1 1                   1           2       1                       1           1     1 46
47 9                                 2           2     1   1 1                     1   1                                   47
48 19   1               2       1     1     2         1       1       1                   1     1 2     1 2 1         1     48
49 16 1   1       2       1 1           1       1           1                       1 1     1 1       1   1 1               49
50 26         1       2 1   3     1 1 1     1 1     1                   1 1 2           1         2   1     1 1 2   1       50
51 16 1           1 1 1   1     1     1 1           1 1         1         1         1           1                       1 1 51
52 15     1 1       1             1 1           2                 1 1     1           1   1                       1     1 1 52
53 11   1                             1           1   1           1 1           1 1                               1     1 1 53
54 19   1     1       1   2     1     1             1     1 1   1                   1     1 1       1     1 2             1 54
55 15       2   1   1 1           1 1   1 1         1     1     1                             1     1 1                     55
56 16                         1         1   1 2     1   1   1         1   1       1   1     1 2         1                   56
57 16   1                     1 1       1     1     1 1               1       2       1 2 1                       1   1     57
58 8                       1                           1     1                           1       1     1       1     1     58
59 19         1   1       1     1       1   1               1       1 1       1   1   1 1         2   1   1   1   1         59
60 25     1     1 1         1 1   1 1 1 1 1   2   1 1           1   1   1   1 2     1           2                       1 1 60
61 13 1                       1 2                       1 1                           1       1 1   1           1 1     1   61
62 22         2       1   1             1     1   1         1     1       1 1 1 1 1                 1   1 1 1     2     1 1 62
63 16             1 1   1                 1         1     1   1   1 2               1       1             1     1 1   1     63
64 13     1           1           1 1         1       1   1               1             1 1                   1 1   1       64
65 10             1     1                       1                   1 2     1     1 1       1                               65
66 11 1                 1                           1               1   1       1               1 1     1   2               66
67 14 1 1 1         1 1                           2       1                       1   1 1   1                 1   1         67
68 14               1   1   1                     1             1 1 1 1           1 1   1         1 1                 1     68
69 14     2 1         1                   1           1                       2 2                   1           1   1 1     69
70 21   1                             1 1 1             1   1   2   2           1   1           1 1     1 1   2 2 1         70
71 23 1 1   2         3   1       1       1       1     1     1   1     2         1                           2     1 1 2   71
72 22 2         1       1   1 1     1       1 1     1           1 1     1 1 2               1         2         1   2       72
73 18 1           1               1 1 1                       1 1   1   1   1 1   1   2             1 1         1     1     73
74 15     1 1       1                 1     1 2 1   1     1               1           1 1 1     1                           74
75 20         1           1     1     1               2 1   1 2       1           1     1   1     1     1 2       1       1 75
76 18 1     1                             1 1     1 1       2   1           1   1 1 1 1 1       1         1             1   76
77 21 1 1                 1     2 1 1   1 1             1 1 1   1   1   1 1 1   2                 1           1             77
78 9       1                 1               1                       1             1     1       1 1     1                 78
79 16       2 2         1     1     1     1       1         2   1       1         1   1                     1               79
80 25                     1         1     1 1   2 1   2       1   1       1       1 1     3 1 1 1     2   2   1             80
81 18     1 2     1   1 1   1       1         1 1       1               1         1           1   1                 2   1   81
82 27 1 1       1   2       1 1   1   1     1     1       1   1 1             1     1     1   1 1 1 1   1   2     1   1 1   82
83 12 1 1         2         1             1                   1             1       1                 1       1   1         83
84 16             1               1 1 1     2         1   1     1 1     1         1     1                 1 1             1 84
85 16                 1 2     1 1                 1   1 1         2       1     1 2 1 1                                     85
86 19           2   1       1 2       1             2         1 1                 1   2 1     1                   1   1 1   86
87 20 1   1   1     1   1     3   1                   1                     1   1   1     1   1   1     1   1     1 1       87
88 19   2   1         2   1         2 1     1 1   1 1     1   1               1             1                             2 88
89 15     1                           1   1   2                   1           1 1 1     1 1 1       1   1               1   89
90 15             2     1 1                               1 1         1 1               1 1           1     1   1     2     90
91 11 1 1     1           1   1                                   1         1   1                 2           1             91
92 17               1 1   1   2     1                 1     1 1 1                     1   1   1             1   1 1 1       92
93 16               1     1       1 1     1             1   1     1   1 1           1       1       1 1   1 1               93
94 17 1       1 1 1 1 1     1   1 1       1                     1   1                     2         1   1 1                 94
95 17   1       1                 1                                   1 3   2 2 1     1 1       2                   1       95
96 13     1     1   1   1         1 1         1                     1               1         1   1 1               1       96
97 16       1 1   2             3         1 1   1 1 1                     1 1               1         1                     97
98 15     2                                     2           1 2           2             3                 1     1     1     98
99 15 1                 1     1               1       1                   1 1 2   1           1         1     2 1           99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
23
/
05
16
/
05
09
/
05
02
/
05
25
/
04
18
/
04
11
/
04
04
/
04
28
/
03
21
/
03
14
/
03
07
/
03
28
/
02
21
/
02
14
/
02
07
/
02
31
/
01
24
/
01
17
/
01
10
/
01
03
/
01
27
/
12
20
/
12
13
/
12
06
/
12
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
09
/
08
02
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
07
/
06
31
/
05
24
/
05
17
/
05
10
/
05
03
/
05
26
/
04
19
/
04
12
/
04
Ngày
/
Tháng