BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Bắc Ninh 60 KỲ ĐẾN NGÀY 15/08/2018

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
15
/
08
08
/
08
01
/
08
25
/
07
18
/
07
11
/
07
04
/
07
27
/
06
20
/
06
13
/
06
06
/
06
30
/
05
23
/
05
16
/
05
09
/
05
02
/
05
25
/
04
18
/
04
11
/
04
04
/
04
28
/
03
21
/
03
14
/
03
07
/
03
28
/
02
21
/
02
14
/
02
07
/
02
31
/
01
24
/
01
17
/
01
10
/
01
03
/
01
27
/
12
20
/
12
13
/
12
06
/
12
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
09
/
08
02
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
05
/
07
Ngày
/
Tháng
00 12 1 1               1         1       1           1   1         1                     1         1           1 1         00
01 17         1     2             2                         2           2           1         1   1     2   1 1       1     01
02 15           2 1 1             1                 1     1             1 1       1         1 1           1     1   1       02
03 16         2         1     1         1       2             1 1 1         1   1 1       1 1             1                 03
04 13 1 2   1             2                                 1       1 1                         1     1           1       1 04
05 14           1                               1   1   1 1       2   1   1             1 1     1                     1 1   05
06 14   1         2               1               1 1   1 1 1     1                           1       1                 1 1 06
07 19 1   1 2   1     1           1         1     1 1                   1   1   1 1 1         1                     1   2   07
08 15 1                 1 1 1   1     1     1                     1   1 2     1                         1               2   08
09 22     1                 1           1   1 1               1 1 2         1 1       1 2   3 1   1         1 1     1       09
10 19     1     1   1   1   1       1       1       1   1     1 2   1               1               1     1 1 1   1         10
11 19     2           1   1 1   2 1 1     1       1   1         1       1       1             1                     1 2     11
12 14 1                     1   1 2                       1 1   2                             1     1 1     1           1   12
13 11                 1     1   1           1       1 1             1       1 1           1             1                   13
14 22 1   1 1     1         1   1 1     1           2               1   2   1             2 1           1   1 1   1   1     14
15 15     1           1             1 2               2   2 1 1                     2                       1   1           15
16 13   1         2 1         1     1     1                             1           1     1       1             1         1 16
17 16         1       2       1       1 1   1           1   1   1     1       1 1                                 2     1   17
18 12   1   1                           1 1         1                 1     1                 1 1     1             1 1     18
19 15     1       1       2 1     1   1                                     1     3             1               1       2   19
20 18     1 1 1   2       1 1                 1           1         2   1             2         1       1             1   1 20
21 19     1         2 1                 2     1               1           1   1     1 1           1 2     2         2       21
22 16         1         1     1       1 1 1                   1 1 1   1   1     1 1       1                     1 1         22
23 10                   1           1   1         1     1     1       1                 1 1     1                           23
24 15 1                       2                 1   1                             1 1 1 1     1       3             1     1 24
25 12   1                                 1       1   1     1           1   1 2         1 1                   1             25
26 15 1         1           1               1 1           1     1           2         1 1   1 1         1           1       26
27 15         1         1       1     1     1 1   1     1     1 1           1     1                           2       1     27
28 15 1 1 1     1         1 1                             1       1   1 1         1           1         1           1   1   28
29 12   1     1         1             1       1   1   1               1   1           1           1                 1       29
30 14         1             1                   1       1               1     1 2 1     1     1         1 1               1 30
31 10                           1   1     1                               1                   1 1 2                   1 1   31
32 12                                 2 1     2             1           1             1     1       1                 2     32
33 15               1         1     1                 1             3           2 2     1         1     1 1                 33
34 16       1                       2   2                         1       1     2             1   1   1           2 1 1     34
35 15   1   1     1         1           2       1 1 1           1             1             2   1   1                       35
36 19   3   1 1             1   1       1   1                     1     1     2     1     1             1       2     1     36
37 13         1         1             2               1 1           1           1 1   1   1                           1 1   37
38 14 1                   1     1 1 1   1   1           1 1                     1 1         1         1       1             38
39 14             1 1 1         1   2   1       1 1             1               1         1       1   1                     39
40 16       1             1 1 1       1     1   2 2 1           1               1                     1 1                 1 40
41 15       1       1             1       2         1   1 1               1   1       1 1         1         1           1   41
42 16     1         1       1 1 1     1       1     1   1       1 1       2                     1   1         1             42
43 13                   1 1             1   1     1     1   1 1 1                           1 1               1     1       43
44 8                         1 1     1                             1     1           1                     1       1       44
45 13     1   2 1     1                         1                   1           1                 1 2       1             1 45
46 13 1 1       2 1                       1     1             1 1                   1           2       1                   46
47 13     2       1 1                                         2           2     1   1 1                     1   1           47
48 15                     1     1               2       1     1     2         1       1       1                   1     1 2 48
49 20 2   1   1 1   1 1       1   1       2       1 1           1       1           1                       1 1     1 1     49
50 23     1           2               1       2 1   3     1 1 1     1 1     1                   1 1 2           1         2 50
51 16           1         1   1           1 1 1   1     1     1 1           1 1         1         1         1           1   51
52 14   1               1         1 1       1             1 1           2                 1 1     1           1   1         52
53 14 1     1 2   1   1         1                             1           1   1           1 1           1 1                 53
54 16 1         1               1     1       1   2     1     1             1     1 1   1                   1     1 1       54
55 16     1       2                 2   1   1 1           1 1   1 1         1     1     1                             1     55
56 18   1     1 1                                     1         1   1 2     1   1   1         1   1       1   1     1 2     56
57 14                           1                     1 1       1     1     1 1               1       2       1 2 1         57
58 8   1           1 1                             1                           1     1                           1       1 58
59 19   1   1     1       1           1   1       1     1       1   1               1       1 1       1   1   1 1         2 59
60 25                   1 1       1     1 1         1 1   1 1 1 1 1   2   1 1           1   1   1   1 2     1           2   60
61 11   1             1       1                       1 2                       1 1                           1       1 1   61
62 21 1     2     2     1   1         2       1   1             1     1   1         1     1       1 1 1 1 1                 62
63 17   1 1       1   1     1             1 1   1                 1         1     1   1   1 2               1       1       63
64 14     1 1             1 1     1           1           1 1         1       1   1               1             1 1         64
65 16   1     2     1     2               1     1                       1                   1 2     1     1 1       1       65
66 11     1 1           1     1                 1                           1               1   1       1               1 1 66
67 17 1   3               1   1 1 1         1 1                           2       1                       1   1 1   1       67
68 17       1   1     2     1               1   1   1                     1             1 1 1 1           1 1   1         1 68
69 13     1   1       1           2 1         1                   1           1                       2 2                   69
70 15                 1         1                             1 1 1             1   1   2   2           1   1           1 1 70
71 20           2 1           1 1   2         3   1       1       1       1     1     1   1     2         1                 71
72 21       1   1   1       1 2         1       1   1 1     1       1 1     1           1 1     1 1 2               1       72
73 16       1           1     1           1               1 1 1                       1 1   1   1   1 1   1   2             73
74 18   2           1             1 1       1                 1     1 2 1   1     1               1           1 1 1     1   74
75 18           2         1           1           1     1     1               2 1   1 2       1           1     1   1     1 75
76 21 1       1         1 1 1 1     1                             1 1     1 1       2   1           1   1 1 1 1 1       1   76
77 26 1     1 1   1   1     1 1 1                 1     2 1 1   1 1             1 1 1   1   1   1 1 1   2                 1 77
78 10                 2 1           1                 1               1                       1             1     1       1 78
79 19 1 1               1   1       2 2         1     1     1     1       1         2   1       1         1   1             79
80 21         1                                   1         1     1 1   2 1   2       1   1       1       1 1     3 1 1 1   80
81 18                   2   1     1 2     1   1 1   1       1         1 1       1               1         1           1   1 81
82 28             2 2 2 1 1   1 1       1   2       1 1   1   1     1     1       1   1 1             1     1     1   1 1 1 82
83 12       1 1     1         1 1         2         1             1                   1             1       1               83
84 16 1             1 1                   1               1 1 1     2         1   1     1 1     1         1     1           84
85 18 1         1                             1 2     1 1                 1   1 1         2       1     1 2 1 1             85
86 17                       1           2   1       1 2       1             2         1 1                 1   2 1     1     86
87 18   1 1                   1   1   1     1   1     3   1                   1                     1   1   1     1   1   1 87
88 18       1                   2   1         2   1         2 1     1 1   1 1     1   1               1             1       88
89 18   1       2   1   1 1       1                           1   1   2                   1           1 1 1     1 1 1       89
90 14       1   1       1 1               2     1 1                               1 1         1 1               1 1         90
91 12 1     1                 1 1     1           1   1                                   1         1   1                 2 91
92 21 2           1 2   2 1                 1 1   1   2     1                 1     1 1 1                     1   1   1     92
93 17 1     1   1         1 1               1     1       1 1     1             1   1     1   1 1           1       1       93
94 15           1             1       1 1 1 1 1     1   1 1       1                     1   1                     2         94
95 19         1 1 1             1       1                 1                                   1 3   2 2 1     1 1       2   95
96 12               1             1     1   1   1         1 1         1                     1               1         1   1 96
97 20         2         2 1         1 1   2             3         1 1   1 1 1                     1 1               1       97
98 16 1           1 1 1           2                                     2           1 2           2             3           98
99 15   1 1 1       1         1                 1     1               1       1                   1 1 2   1           1     99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
15
/
08
08
/
08
01
/
08
25
/
07
18
/
07
11
/
07
04
/
07
27
/
06
20
/
06
13
/
06
06
/
06
30
/
05
23
/
05
16
/
05
09
/
05
02
/
05
25
/
04
18
/
04
11
/
04
04
/
04
28
/
03
21
/
03
14
/
03
07
/
03
28
/
02
21
/
02
14
/
02
07
/
02
31
/
01
24
/
01
17
/
01
10
/
01
03
/
01
27
/
12
20
/
12
13
/
12
06
/
12
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
09
/
08
02
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
05
/
07
Ngày
/
Tháng