BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Bắc Ninh 60 KỲ ĐẾN NGÀY 16/10/2019

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
16
/
10
09
/
10
02
/
10
25
/
09
18
/
09
11
/
09
04
/
09
28
/
08
21
/
08
14
/
08
07
/
08
31
/
07
24
/
07
17
/
07
10
/
07
03
/
07
26
/
06
19
/
06
12
/
06
05
/
06
29
/
05
22
/
05
15
/
05
08
/
05
01
/
05
24
/
04
17
/
04
10
/
04
03
/
04
27
/
03
20
/
03
13
/
03
06
/
03
27
/
02
20
/
02
13
/
02
30
/
01
23
/
01
16
/
01
09
/
01
02
/
01
26
/
12
19
/
12
12
/
12
05
/
12
28
/
11
21
/
11
14
/
11
07
/
11
31
/
10
24
/
10
17
/
10
10
/
10
03
/
10
26
/
09
19
/
09
12
/
09
05
/
09
29
/
08
Ngày
/
Tháng
00 18                 1   2   2 2     1 1   1   2                       1     1               1       1                 1 1 00
01 9                         1   1           2         1 1       1                           1     1                       01
02 13 1                         1             1 3 1         1               1         1 1         1                   1     02
03 26       2 1           1 1       1       1       1             1 1 1 1   1 1 2 1     1 1   1     1 1   1 1 1 1           03
04 16     1     1 1   1   1 1   1 1                         1                 1       1                   2 1         1 1   04
05 23 2     1   1 1     1     2           1 1   1     1 1                           1     1 1   1         2   1       1 1 1 05
06 7 1       1                                           1 1 1                     1                       1               06
07 22 1     2   1   1     1         1     1 2 1       1               2       1   1     1 1     1     2                 1   07
08 23 1 1     1     1         1 2       1         2       1           1 1     1       1     1   1             1   2 2     1 08
09 12     1         1 1     1   1                                   1 1     2       1     2                                 09
10 17     1   1   1                 1       1       1           1             3 1   1       1             1   1       1   1 10
11 8                     1                         1                           1           1 1       1   1           1     11
12 23 1   1     3       1   3         1     1           1 1 1       1 1           1           1   1 1   1     1           1 12
13 13       1     1                               1 1       2         2 1           1             1             1   1       13
14 12                 1 1       1     1                             1           1               1     1   1 3               14
15 18 1   1               1         1               1           2   1       2 2       1     1   1       1 1           1     15
16 17 2   1       1                     1           1     2   1 1     1 1 1         2         1             1               16
17 9     1                   1       1           1                                 1                       1       2     1 17
18 10           1         1 1                     1   1 1     1                                               1 1       1   18
19 22         1       1   2   1   2 1 1         1 1     1 1       1         1 2 2                       1     1           1 19
20 14   1       1       1       1         1           1         1     1       1         1 1         1       1       1       20
21 13   1     1   1           1         1     1                     1 1                           1         1   1 1   1     21
22 14   1   1 1             1 1                             1         1   1     1       2   1                   1 1         22
23 18       1             2           1   1       1   1 1 1                   1 1     1     2   1       2         1         23
24 12       1     1 1                         1     1     1       2           1           1             1         1         24
25 13 1   1         1 1               1             1               1       1   1                             2       1 1   25
26 14   1 1               1 2       1             1         1           2       1         1         1     1                 26
27 17   1   1           1         1     1                       1 2 1 1         1       1         2   2               1     27
28 16                     2         1 2   2         1                   1   1     1       1               1     1 1       1 28
29 16 2       1         1     1 1 1   1                 1     1           1             1         1     1             1 1   29
30 23   1   1 1   1 1     2 1   1 2           3     1   1     1                       1 2             1             2       30
31 15     1 1               1     1 1                 1 1     1                   3               1   1         1       1   31
32 16   1         1 2           1                 1   1   1 2   1       1 1                 1         1                 1   32
33 16   1     1             1 1   1     1     1   2     1 1               2                     1 1     1                   33
34 13   1           1                                         2   1                         1         2 1       2     1   1 34
35 14   1   1     1           1                 1 1                         1             2       1     1   1           2   35
36 21       1 1 1 2       2 1                 1     1       1   1     1 1   2   2       1                               1 1 36
37 19           1     1               1     1 2               1     1 1 1       1 2     2             1 1       1     1     37
38 14               1   2       1 1       1 1   2 1 1                                 1                         1 1         38
39 13   1     1         1 1           1         1 1               1     1           1 1                       1       1     39
40 16                   1       2 1       1             1         1 1 1       1 2           1                       2   1   40
41 18 2       1 2                     1           1   2           1       2 1               1     1 2       1               41
42 11         1   1   1       1       1 1                     1                           1             1     1   1         42
43 12               1       1                         1     1             2           1     1   1             1         1 1 43
44 11                 1                       1 1         1     2   1     1   1 1                             1             44
45 11 1                 1               1       1                   1                     2       1     1     2             45
46 13         1             1       1         1             1       1         1                 1     1     2         1 1   46
47 12         2               1                 2 1           1 1                   1         1                 1 1         47
48 17   1       1 1   1 1           1 1       1         1 1   1           1                   1 2     1         1           48
49 24       1 1 1   1   2     2           1 1             1 1     1 1             1   1 1 1   2     1 1             1     1 49
50 20   1             3   1         1 1     1             1       1       1     1 1       1   1   1   1   1     2           50
51 18     1                 1   1           1     1     1 1       1     1 1           1     1       1           1 1 2   1   51
52 16                                     1 1       1 2 1   1 2 2   1           1                         2             1   52
53 21   1 1     1   1                   2     1   1   1                                 1   1 2               4 1   1   1 1 53
54 18 1       1     1 1               1   1           1           1     1                       1     1 1 1   1   1   1   2 54
55 15 1           1               1     1         2                   1   2           1     1 1       1 1             1     55
56 19     1           2         1   1     2               1       1   1               1 1 1   1 1 1     1         1   1     56
57 18     1       1         1     1 1         1 1                 1     1         2               1         1   1 1 2 1     57
58 18             1   1 1         2 1   1 2 2           1       1       1     1         1 1         1                       58
59 30       2       1   1 1   1   2                 2 1         2 1 2       1 1 1   2     1       2 1   1     1 1     1 1   59
60 8                                       1                           1   1 1     2 1                                 1   60
61 12 1   1     1             1       1 1                           1       1 1     1       1         1                     61
62 14               2                                     1         1             1     1           1     1   1 1 1 1     2 62
63 17 1         2 1 1   3     1 1                     1 1               1             1         1         1       1         63
64 16   1       2       2     1     1           1   1         1 1   1   1 2                                   1             64
65 19 1           1   1           1 1 1   1   1             1                   2 1   1       1 2   1         1     1       65
66 12   1                   1     1 2 1 1               1   2             1                     1                           66
67 18       1 1 2                 1     1 1 1 1 1   1     1       1         1                   1       1             1   1 67
68 15                                 1 1           2   1       2                             2 1 1 1     2 1               68
69 10           2                 1                                                         1 1 1   1   1         1 1       69
70 18   2 1   1                             1     1         1       1           1 1 1 1             1 1     2           1 1 70
71 11               1   1                                   1   1     1   1             1 1       1 1                   1   71
72 13   1             1         1           1         1             2             1     1         1       1     1         1 72
73 18 1   1 1                   1             1 1 1 1   1 1   1           1 1             1             1     1           2 73
74 7     2     1 1                                   1                                               1             1       74
75 13             1                     1 1 1 1         2     1               1   1   1   1     1                           75
76 18 1   1 1       1 1             1 1 1         1         1 1             1     1 1 1         1   1 1                     76
77 17           1                           1   1         1   2 1   1       1       1 2 1 1       1                 2       77
78 19   1     2       1 1       1 1     1 1     1                     1           1 1               1       2     2       1 78
79 15                                   1   1             2             1           1 2 2   1   1 1 1           1           79
80 15                       1               1                 1 1     1     1   1   1     2   1           3   1             80
81 26 1 1 3         1       1             1 1 1 1 1 2 1 1     1     1 1                     1         1   2       1 2       81
82 16             1           1   1                     1 1 1       1               1       1 1   1     1   1     1 1 1     82
83 12                           1                     1         1 1   2     1                   1   1 1 1           1       83
84 15   2   1     1 1   1 1                                 1   1   1 1                                         1 2     1   84
85 18         1     1       1 1 1   1           1     2           1               1         1       1       1 1 1 1   1     85
86 18               1     1 1   1       1       1             1   1         1     2 1   1     1         1       2 1         86
87 14                 1             1 1 1 1       1 1                   1 2                   1           1         1     1 87
88 17     1 2                 1 1 1 1           1   1 1   1   1           1                   1       1                 1 1 88
89 14       1         1     1           1           1           1           1             1 1 1 1 1 1                   1   89
90 18 1           1         1       1 2 1           1   1       1                   1           2         1           3 1   90
91 9                     1             1 1                                 1 1 1           1               1     1         91
92 14       1       1   1     2 1 2                           1         2               1                       1         1 92
93 20   1     1   1   1   1             1   1 1       1           2     1   1 1     1 1             2       1             1 93
94 19 1                 1                 1   1 1     1   1 1   1       1 2   1   2     1     1         1   1               94
95 19     1   1       2               1   1 1 1         1   1     2           1   1 1 1           2 1                       95
96 15     1       1                 1     1 1         1 1     1                       1 1   1     1     2               1   96
97 17 1 1     1           1         1   1     1         1         1   1     1     1 1 1     1               1         1     97
98 18   1 1 1     1   1 1           2     1       1 1 1   1   1           1     1             1                   1         98
99 22       1   1   2       2 1 1     1   1     1           2         1 2                 1 1       1   1   1         1     99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
16
/
10
09
/
10
02
/
10
25
/
09
18
/
09
11
/
09
04
/
09
28
/
08
21
/
08
14
/
08
07
/
08
31
/
07
24
/
07
17
/
07
10
/
07
03
/
07
26
/
06
19
/
06
12
/
06
05
/
06
29
/
05
22
/
05
15
/
05
08
/
05
01
/
05
24
/
04
17
/
04
10
/
04
03
/
04
27
/
03
20
/
03
13
/
03
06
/
03
27
/
02
20
/
02
13
/
02
30
/
01
23
/
01
16
/
01
09
/
01
02
/
01
26
/
12
19
/
12
12
/
12
05
/
12
28
/
11
21
/
11
14
/
11
07
/
11
31
/
10
24
/
10
17
/
10
10
/
10
03
/
10
26
/
09
19
/
09
12
/
09
05
/
09
29
/
08
Ngày
/
Tháng