BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Bình Định 60 KỲ ĐẾN NGÀY 05/12/2019

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
05
/
12
28
/
11
21
/
11
14
/
11
07
/
11
31
/
10
24
/
10
17
/
10
10
/
10
03
/
10
26
/
09
19
/
09
12
/
09
05
/
09
29
/
08
22
/
08
15
/
08
08
/
08
01
/
08
25
/
07
18
/
07
11
/
07
04
/
07
27
/
06
20
/
06
13
/
06
06
/
06
30
/
05
23
/
05
16
/
05
09
/
05
02
/
05
25
/
04
18
/
04
11
/
04
04
/
04
28
/
03
21
/
03
14
/
03
07
/
03
28
/
02
21
/
02
14
/
02
07
/
02
31
/
01
24
/
01
17
/
01
10
/
01
03
/
01
27
/
12
20
/
12
13
/
12
06
/
12
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
Ngày
/
Tháng
00 11     1             1   1             1   1     1     1           1                   1               1               1 00
01 13                       1       1 1   1         1             1       2   2 1               1                     1     01
02 15     1   1                   1           2       1 2                       2           2       2 1                     02
03 10             1     1     1               1       1           1                     1                     2       1     03
04 13 1       1   1 1   1   1     1       1               1   1                         1         1                     1   04
05 9               1               1                   1               2     1                 1 1                 1       05
06 11 1                             1       1 1                                       1     1 1 1       1   1           1   06
07 13 1 1     1 1     1   1                           2                         1       2               1       1           07
08 16 1   1                             2 1                 1   2                 2   1     1 1 1 1   1                     08
09 15         1 1 1     2             1           1       1   1   2         1       1     1       1                         09
10 11           1                   1 1   2                         1   1         1                     1 1 1               10
11 8     2                       1 1         1             1                             1                     1           11
12 10                           1 1                               1     1             1 1   1                           2 1 12
13 13             1 2     2                           1   1     1           1       1 1   1       1                         13
14 6                                                         1         1     1   1                     1 1                 14
15 13 1                 1         1               1     1     1     1 1           1           1   1 1   1                   15
16 7 1                                   1     1 1                               1             1   1                       16
17 15 1                       2 1               1     1   1 1   1         1         1   1                       2         1 17
18 9                   1         1                                         1                 1           1 1     1     2   18
19 15   1                 1                       1 1           2   2         1 2               1                     2 1   19
20 13             1   1           1   1         2   1                 1         1   1                   1             1 1   20
21 10       1                                     2                       1 1           1                   1 1   2         21
22 7                 1       1               1                 1   1                                 1                 1   22
23 5                       1               2                                                                     1   1     23
24 10           1                                                 1     1     2   1                         1 2           1 24
25 13   2         1         1             1 1       1     1   1       1                     2 1                             25
26 12           1               2 1     1                     2           1                 1   1 1                       1 26
27 13     1   1             1           1             1     2         1                     1               1   1     2     27
28 4                 1           1                           1   1                                                         28
29 10       1           1 1             1     1       1                         1     1             1         1             29
30 13               1     1   1       1   1     1   1               2 1       1           1         1                       30
31 7         2         1       1           1                                     1                   1                     31
32 11                                                   2     1 1 1     1         2       1                             1 1 32
33 15       1                 1             1   2 1                       1   1 1       1   1 1 1                 1     1   33
34 16   1                 1         1       1               1       1   1       1     1 2             1 1 2   1             34
35 12     1                                 1                   1     1       1           1 1 1   2 1         1             35
36 7   1     1     2                                                       1     1                                     1   36
37 6       1   1                                                   1   1                 1                 1               37
38 11           1           1   1   1 1         1         1       1   1 1                                         1         38
39 7         1 1                                   1                   1                         1 1                     1 39
40 7           1       1                               2                           1           1       1                   40
41 10                             1 1   1     1   2                     1 1 1                         1                     41
42 8           1       1                 1                 1         1   2   1                                             42
43 11   1                       1     1 1                 1         1                       2 1   1                 1       43
44 13 1   1     1 1   1 1             1             1   1               1                     1                 1         1 44
45 13             1 1                       1   1               2                     1   1         1   1 1       1 1       45
46 13     1         1     1     1           1       1 1           1             1               1       1     1     1       46
47 9     1       1           1 1                           1       1                 1       1         1                   47
48 13 1     1               1 1       1                                   1       2 1   1                     1 1     1     48
49 7     1                     1                     1               1   1                       1                 1       49
50 11             1         1       1     1   1               1 1                 1                   1           1       1 50
51 5                                                           1                                     2             1     1 51
52 6                                                         1             1               1           1 1 1               52
53 5                                   1 1     1                   1                         1                             53
54 6 1     1 1                                                           1     1           1                               54
55 11   1   1 1             1           1       1                         1 1                                     1 1   1   55
56 8                                                 1   1       1             2 1                       1           1     56
57 10             1   1 1             2               1                   1                     1           1       1       57
58 12 1 1                 1     1     1                       1             1 1     1 1               1 1                   58
59 8       1 1               1         1       1         2                                                     1           59
60 15               1 2         1         1 1     1 1             1           1   1                             1 2 1       60
61 14             1   1   1   1   1               1   1           1     2           1 1                   1   1             61
62 12           1   1       1   1       1 1   1                 2                               1                 1 1       62
63 8 1               1                       1       1                         1               1   2                       63
64 8       1                 1   1                                 1                   1             1   1           1     64
65 16 2     1 1                               1     1     1         1   1     1           1                 2     1 1 1     65
66 11         1 1   1                           1 1     2 1     1                                     1     1               66
67 14   1             1 1         1                 1         2   1 1                         1 1   2         1             67
68 17     1         1     1 1       1       1   1               1   1         1   1           2     1         1 1     1     68
69 11     2 1 1                             1             1 2 1                     1       1                               69
70 12                     1                             1             1 1               2         1   1   1 1   1         1 70
71 12           1               1   1 1             1                           1 1 1             1       1       1 1       71
72 14     1 1               1         1 2   1   1       1     1             1 1                     1             1         72
73 15   1   1     1 1       1           1                     1                 1                   1   1     1 1   1   1 1 73
74 10             1       1               2         1   1             1                 1       1     1                     74
75 17 1   1 1   1         1   1       1         1     1 1   1           1     1                               1   2     1   75
76 12       1     1   1                           1         1             1         2         1     1           1   1       76
77 9                     1       1         2       1       1       1                                 1       1             77
78 12                   1 1 1 2                               1   1                 1 1           1       1 1               78
79 10     1 1           1 1     1       1                 1                 1       1                                     1 79
80 13     1 1         1     1 1   1     1 1                               1           1       1                 1       1   80
81 8         2                               1         1           1               1           1 1                         81
82 8               2 1     1         1               1           2                                                         82
83 3                 1                             1                                                 1                     83
84 8                                         1   1 1     1 1         2                                               1     84
85 17           1 2 1             1           2   1       1 1         1     1       1                             1   2 1   85
86 13                       1       3             1   1               1                   1 1   2 1             1           86
87 8               1                       1 1                           1                           1   1           1   1 87
88 14 1 1       1 1     1 1   1                             1   1           1 1       1   1                           1     88
89 4   1                                                                   1       1                               1       89
90 6   2                         1 1               1                                                                     1 90
91 7                 1                         1                     1   1                             2   1               91
92 14 1 1                       1               1 1     1                   1           2 1             2 1 1               92
93 9                 1             1 1               1     1                         1   1   1           1                 93
94 4                                     1       1                                     1                     1             94
95 13       1         1       1   1   1     1                     1   1         1     1       1             1             1 95
96 12   1       1                   1   1                                   1       1 2           1       1 1           1   96
97 10 1 1               1           1                   1                   1             2           1       1             97
98 12                           2                         1 1               1         1             1           2   2     1 98
99 9         1               1         1                                                 2 1                   1   1     1 99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
05
/
12
28
/
11
21
/
11
14
/
11
07
/
11
31
/
10
24
/
10
17
/
10
10
/
10
03
/
10
26
/
09
19
/
09
12
/
09
05
/
09
29
/
08
22
/
08
15
/
08
08
/
08
01
/
08
25
/
07
18
/
07
11
/
07
04
/
07
27
/
06
20
/
06
13
/
06
06
/
06
30
/
05
23
/
05
16
/
05
09
/
05
02
/
05
25
/
04
18
/
04
11
/
04
04
/
04
28
/
03
21
/
03
14
/
03
07
/
03
28
/
02
21
/
02
14
/
02
07
/
02
31
/
01
24
/
01
17
/
01
10
/
01
03
/
01
27
/
12
20
/
12
13
/
12
06
/
12
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
Ngày
/
Tháng