BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Bình Định 60 KỲ ĐẾN NGÀY 18/10/2018

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
09
/
08
02
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
07
/
06
31
/
05
24
/
05
17
/
05
10
/
05
03
/
05
26
/
04
19
/
04
12
/
04
05
/
04
29
/
03
22
/
03
15
/
03
08
/
03
01
/
03
22
/
02
15
/
02
08
/
02
01
/
02
25
/
01
18
/
01
11
/
01
04
/
01
28
/
12
21
/
12
14
/
12
07
/
12
30
/
11
23
/
11
16
/
11
09
/
11
02
/
11
26
/
10
19
/
10
12
/
10
05
/
10
28
/
09
21
/
09
14
/
09
07
/
09
Ngày
/
Tháng
00 12                               2 1       1             1 1     1         1       1 1                           1   1   00
01 9 1                                             1                               1           1     2 2       1           01
02 7   1                                     1             1   1 1                                       1   1             02
03 15 2 1 1     1               1     1             1     1 1   1 1       1 1                                     1         03
04 19     2           1 1         1                       1 1             1     1   2   1       1   2   1   1 1         1   04
05 12     1   1 1     1       1     1           1               1                         1 1 1   1                         05
06 10 1       1 1   1         2         1               1                               1 1                                 06
07 10     1       1       1               1   1   1                     1                   1     1                     1   07
08 8               1 2             1                       1             1                           1                   1 08
09 14     1     1 1         1   1     1         1 1     1 1                                       1       1   1   1         09
10 11   1     1     1             1         2         1                 1             1                 1           1       10
11 13                   1   2   1                         1             1   1     1     2   1                     1 1       11
12 9                   1 1   1     1   1       1             1                               1               1             12
13 10         1                 1         1     1       1         1       1   1     1                   1                   13
14 11     1                 1                           1                         1             1         2 1 1     2       14
15 6               1                 1                                   1       1   1 1                                   15
16 13                         1                               1 1 2                       1 1       1 1       1     1   2   16
17 14   2   1       1                           1   1             1 1 1         1 1       1         1                   1   17
18 11           1                   1                 1   1     1   2   1   1           1                             1     18
19 4                                             1             1                                               2           19
20 6                 1           1             1 1   1                                                   1                 20
21 6                                                   1               1         1     1                   1           1   21
22 10           1 1         1                   1       1 1                                 1                 1       1   1 22
23 5     1               1                         1                   1                                 1                 23
24 9                         1     1 1       1   1                 1     1                                 1       1       24
25 19             1 1             2 1       1         1     1   2       1 1               1   1   1   1       1 1         1 25
26 9             1                   1                           1 1         1   1 1                               1     1 26
27 16           1     1 1       1     1                 1                   1 1     1     1     1       1   1 1       1 1   27
28 13                 1   1     1     1                 1 1                         1               1       1   1 1 1     1 28
29 13     1 1     1 1                   1 1   1                 1     1   1                 1                     1   1     29
30 8                         1       1     1     1                               1                   1   1       1         30
31 9   1                       1           2         1     1               1         1               1                     31
32 11       1     1       1         1       1       1                 1           1       1                       1 1       32
33 12 2         1     1           1   1               1 1         1         1                       1     1                 33
34 9     1                 1 1 1       1         1                 1                           1               1           34
35 12                               1     2         1 1   1         1     1                           1           2   1     35
36 10               2                                     1             1         1             1   1 1 1                 1 36
37 9   1                       1     1     1       1                                       1   2   1                       37
38 11     2 1 1             1     1                                           1       1               1 1   1               38
39 16 2           1       1 1             1   1                   1   1         1           2 2                 1   1       39
40 7   1                                 1 1                                             1 1 1           1                 40
41 7                           1                 1   1                   1   1         1                                 1 41
42 10   1             1                               2     1               1     1     1 1   1                             42
43 13                 1 1                 1   1     2     1                   1               2           1 1         1     43
44 18 1 1     1       2               1 1 1 1       1                     1 1     1   1                 1         1 1 1     44
45 10 1 2         1                               1   1                         1               1       1   1               45
46 11                                 1     1   1   2               1       1         1       1 1           1               46
47 13 1   1                 1     1 1     1     1 1       1                                                   2 2           47
48 16                           1           1     1                     2       1     1 1 3         1 1   1 1     1         48
49 9   1   1                                       1                               1       1   1 1         1             1 49
50 14           1       1                               1     1       1                     2   1     2     1 2       1     50
51 11           1       1 1             1             1 1 1     1   1                                     1   1             51
52 7                                 1   1     1                     1             1 1   1                                 52
53 10                                                             2     1   1           1         1 1           2         1 53
54 13 1       1 1   1       1                 2   1 1         1                           1       1 1                       54
55 9     1   2 1           1                       1         1                   1 1                                       55
56 12                         1 2 1         1           1                     1     1   1             1           2         56
57 9 1               1                 1       1             1       2     1                             1                 57
58 10       1           1   1           1                           1 1             1 1                       1     1       58
59 13                     2 1                       1 1         1               1     2       1 1                     1 1   59
60 17   1         1     1   1           2     2             2       1             1           2 1 2                         60
61 8                             2                   1                       1             1 1           1 1               61
62 16     2       1   1 1               2     1               1 1               1 1                     1           2 1     62
63 10                   2 2       1           1       1             1 1                                 1                   63
64 5 1                                         1     1       1                         1                                   64
65 10               1 1         1                                 1   1   1 1             1       1   1                     65
66 6             1           1                                       1                           1   1         1           66
67 14       1             1 1     1           1 2       1               1 1   1 2                   1                       67
68 10                               1                 1       1   1                     1 1       1                   2   1 68
69 12       1       1 1                 1   1     1         2                       1       1           1           1       69
70 8                       1       1                             1         1   1   1   1                       1           70
71 9         1     1         1 1   1 1                       1     1                                                     1 71
72 6                                                     1           1     2 1                                   1         72
73 15         1   1           1     2       1   1 1                           1 1               1             1 1   1   1   73
74 5 1                                                     1                                               1           1 1 74
75 13 1       1 1   1           1                           1 1                   2           1 1 1 1                       75
76 10       2             1       1                         1         1   1 1             1           1                     76
77 12   1 1 1 1 1             1                   1 1                         2 1                                     1     77
78 10           1         1     1               1               1         1 1                   1                     1 1   78
79 11         2                               1         1     1       1 1           1 1                   1           1     79
80 13 1                 2 1                             1       2 1                   1     1       1     1 1               80
81 12             1               1               1       1   1       1   1     1   1       1                 1         1   81
82 9           1   1                         1     1         2     1                             1                       1 82
83 5           1           1                                     1             1                             1             83
84 14             1           1   1 1 1   1           1   1   1 1               1               1                     1   1 84
85 13 1     1 2 1 1 1 1                                                               2                     1   1     1     85
86 11       1       1   1       1           1                     1       1   1 1         1 1                               86
87 8                                     1               1 1           1     1                         1 1     1           87
88 12   1                                     1 1 1     1                       1             2   1 1   1         1         88
89 12   1                 1           1     1             1   1         1           1               1                     3 89
90 14                     2   1         1     1 1         1 1       2 1 1                     1                     1       90
91 13       1           1                   1               1     1               1   1 1         2   1     1           1   91
92 7         1                         2         1                       1 1                     1                         92
93 12       3               1             1             1       1               1                   1           1 1     1   93
94 7       1     1     1         1       1                                                             1         1         94
95 7                               1 1   1                                   1                                         2 1 95
96 9             1                       1                     1     1 1         1     1               1       1           96
97 2     1                                                             1                                                   97
98 11               1 1 1     3         1               1                                           1   1             1     98
99 11   1                         1     1 1                         1         1     1 1                   1       1     1   99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
09
/
08
02
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
07
/
06
31
/
05
24
/
05
17
/
05
10
/
05
03
/
05
26
/
04
19
/
04
12
/
04
05
/
04
29
/
03
22
/
03
15
/
03
08
/
03
01
/
03
22
/
02
15
/
02
08
/
02
01
/
02
25
/
01
18
/
01
11
/
01
04
/
01
28
/
12
21
/
12
14
/
12
07
/
12
30
/
11
23
/
11
16
/
11
09
/
11
02
/
11
26
/
10
19
/
10
12
/
10
05
/
10
28
/
09
21
/
09
14
/
09
07
/
09
Ngày
/
Tháng