BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Bình Định 60 KỲ ĐẾN NGÀY 14/11/2019

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
14
/
11
07
/
11
31
/
10
24
/
10
17
/
10
10
/
10
03
/
10
26
/
09
19
/
09
12
/
09
05
/
09
29
/
08
22
/
08
15
/
08
08
/
08
01
/
08
25
/
07
18
/
07
11
/
07
04
/
07
27
/
06
20
/
06
13
/
06
06
/
06
30
/
05
23
/
05
16
/
05
09
/
05
02
/
05
25
/
04
18
/
04
11
/
04
04
/
04
28
/
03
21
/
03
14
/
03
07
/
03
28
/
02
21
/
02
14
/
02
07
/
02
31
/
01
24
/
01
17
/
01
10
/
01
03
/
01
27
/
12
20
/
12
13
/
12
06
/
12
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
04
/
10
Ngày
/
Tháng
00 10             1   1             1   1     1     1           1                   1               1               1       00
01 14                 1       1 1   1         1             1       2   2 1               1                     1     1     01
02 15   1                   1           2       1 2                       2           2       2 1                       1   02
03 14       1     1     1               1       1           1                     1                     2       1     2 1 1 03
04 14   1   1 1   1   1     1       1               1   1                         1         1                     1       2 04
05 10         1               1                   1               2     1                 1 1                 1           1 05
06 11                         1       1 1                                       1     1 1 1       1   1           1   1     06
07 12   1 1     1   1                           2                         1       2               1       1               1 07
08 14                             2 1                 1   2                 2   1     1 1 1 1   1                           08
09 16   1 1 1     2             1           1       1   1   2         1       1     1       1                             1 09
10 12     1                   1 1   2                         1   1         1                     1 1 1                 1   10
11 6                       1 1         1             1                             1                     1                 11
12 10                     1 1                               1     1             1 1   1                           2 1       12
13 13       1 2     2                           1   1     1           1       1 1   1       1                               13
14 7                                                   1         1     1   1                     1 1                     1 14
15 12             1         1               1     1     1     1 1           1           1   1 1   1                         15
16 6                               1     1 1                               1             1   1                             16
17 16                   2 1               1     1   1 1   1         1         1   1                       2         1   2   17
18 9             1         1                                         1                 1           1 1     1     2         18
19 14               1                       1 1           2   2         1 2               1                     2 1         19
20 13       1   1           1   1         2   1                 1         1   1                   1             1 1         20
21 10 1                                     2                       1 1           1                   1 1   2               21
22 7           1       1               1                 1   1                                 1                 1         22
23 6                 1               2                                                                     1   1         1 23
24 10     1                                                 1     1     2   1                         1 2           1       24
25 11       1         1             1 1       1     1   1       1                     2 1                                   25
26 12     1               2 1     1                     2           1                 1   1 1                       1       26
27 12   1             1           1             1     2         1                     1               1   1     2           27
28 4           1           1                           1   1                                                               28
29 11 1           1 1             1     1       1                         1     1             1         1                 1 29
30 13         1     1   1       1   1     1   1               2 1       1           1         1                             30
31 8   2         1       1           1                                     1                   1                       1   31
32 11                                             2     1 1 1     1         2       1                             1 1       32
33 17 1                 1             1   2 1                       1   1 1       1   1 1 1                 1     1   2     33
34 16               1         1       1               1       1   1       1     1 2             1 1 2   1                 1 34
35 11                                 1                   1     1       1           1 1 1   2 1         1                   35
36 6   1     2                                                       1     1                                     1         36
37 7 1   1                                                   1   1                 1                 1                 1   37
38 13     1           1   1   1 1         1         1       1   1 1                                         1             2 38
39 9   1 1                                   1                   1                         1 1                     1 2     39
40 8     1       1                               2                           1           1       1                     1   40
41 10                       1 1   1     1   2                     1 1 1                         1                           41
42 9     1       1                 1                 1         1   2   1                                               1   42
43 10                     1     1 1                 1         1                       2 1   1                 1             43
44 13     1 1   1 1             1             1   1               1                     1                 1         1 1 1   44
45 16       1 1                       1   1               2                     1   1         1   1 1       1 1       1 2   45
46 12         1     1     1           1       1 1           1             1               1       1     1     1             46
47 10       1           1 1                           1       1                 1       1         1                   1   1 47
48 12 1               1 1       1                                   1       2 1   1                     1 1     1           48
49 7                     1                     1               1   1                       1                 1         1   49
50 11       1         1       1     1   1               1 1                 1                   1           1       1       50
51 5                                                     1                                     2             1     1       51
52 6                                                   1             1               1           1 1 1                     52
53 5                             1 1     1                   1                         1                                   53
54 6 1 1                                                           1     1           1                               1     54
55 11 1 1             1           1       1                         1 1                                     1 1   1       1 55
56 8                                           1   1       1             2 1                       1           1           56
57 11       1   1 1             2               1                   1                     1           1       1       1     57
58 10               1     1     1                       1             1 1     1 1               1 1                         58
59 8 1 1               1         1       1         2                                                     1                 59
60 16         1 2         1         1 1     1 1             1           1   1                             1 2 1         1   60
61 14       1   1   1   1   1               1   1           1     2           1 1                   1   1                   61
62 14     1   1       1   1       1 1   1                 2                               1                 1 1           2 62
63 7           1                       1       1                         1               1   2                             63
64 9 1                 1   1                                 1                   1             1   1           1     1     64
65 14 1 1                               1     1     1         1   1     1           1                 2     1 1 1           65
66 11   1 1   1                           1 1     2 1     1                                     1     1                     66
67 13           1 1         1                 1         2   1 1                         1 1   2         1                   67
68 16         1     1 1       1       1   1               1   1         1   1           2     1         1 1     1           68
69 9 1 1                             1             1 2 1                     1       1                                     69
70 12               1                             1             1 1               2         1   1   1 1   1         1       70
71 12     1               1   1 1             1                           1 1 1             1       1       1 1             71
72 13 1               1         1 2   1   1       1     1             1 1                     1             1               72
73 14 1     1 1       1           1                     1                 1                   1   1     1 1   1   1 1       73
74 11       1       1               2         1   1             1                 1       1     1                     1     74
75 16 1   1         1   1       1         1     1 1   1           1     1                               1   2     1   1     75
76 12 1     1   1                           1         1             1         2         1     1           1   1             76
77 11               1       1         2       1       1       1                                 1       1               1 1 77
78 12             1 1 1 2                               1   1                 1 1           1       1 1                     78
79 9 1           1 1     1       1                 1                 1       1                                     1       79
80 13 1         1     1 1   1     1 1                               1           1       1                 1       1   1     80
81 8   2                               1         1           1               1           1 1                               81
82 8         2 1     1         1               1           2                                                               82
83 3           1                             1                                                 1                           83
84 8                                   1   1 1     1 1         2                                               1           84
85 18     1 2 1             1           2   1       1 1         1     1       1                             1   2 1   1     85
86 13                 1       3             1   1               1                   1 1   2 1             1                 86
87 8         1                       1 1                           1                           1   1           1   1       87
88 13     1 1     1 1   1                             1   1           1 1       1   1                           1       1   88
89 4                                                                 1       1                               1         1   89
90 4                       1 1               1                                                                     1       90
91 7           1                         1                     1   1                             2   1                     91
92 12                     1               1 1     1                   1           2 1             2 1 1                     92
93 9           1             1 1               1     1                         1   1   1           1                       93
94 4                               1       1                                     1                     1                   94
95 13 1         1       1   1   1     1                     1   1         1     1       1             1             1       95
96 11     1                   1   1                                   1       1 2           1       1 1           1         96
97 9             1           1                   1                   1             2           1       1                 1 97
98 12                     2                         1 1               1         1             1           2   2     1       98
99 10   1               1         1                                                 2 1                   1   1     1   1   99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
14
/
11
07
/
11
31
/
10
24
/
10
17
/
10
10
/
10
03
/
10
26
/
09
19
/
09
12
/
09
05
/
09
29
/
08
22
/
08
15
/
08
08
/
08
01
/
08
25
/
07
18
/
07
11
/
07
04
/
07
27
/
06
20
/
06
13
/
06
06
/
06
30
/
05
23
/
05
16
/
05
09
/
05
02
/
05
25
/
04
18
/
04
11
/
04
04
/
04
28
/
03
21
/
03
14
/
03
07
/
03
28
/
02
21
/
02
14
/
02
07
/
02
31
/
01
24
/
01
17
/
01
10
/
01
03
/
01
27
/
12
20
/
12
13
/
12
06
/
12
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
04
/
10
Ngày
/
Tháng