BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Bình Định 60 KỲ ĐẾN NGÀY 29/07/2021

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
29
/
07
22
/
07
15
/
07
08
/
07
01
/
07
24
/
06
17
/
06
10
/
06
03
/
06
27
/
05
20
/
05
13
/
05
06
/
05
29
/
04
22
/
04
15
/
04
08
/
04
01
/
04
25
/
03
18
/
03
11
/
03
04
/
03
25
/
02
18
/
02
11
/
02
04
/
02
28
/
01
21
/
01
14
/
01
07
/
01
31
/
12
24
/
12
17
/
12
10
/
12
03
/
12
26
/
11
19
/
11
12
/
11
05
/
11
29
/
10
22
/
10
15
/
10
08
/
10
01
/
10
24
/
09
17
/
09
10
/
09
03
/
09
27
/
08
20
/
08
13
/
08
06
/
08
30
/
07
23
/
07
16
/
07
09
/
07
02
/
07
25
/
06
18
/
06
Ngày
/
Tháng
00 9   1             1                               1     2                           1                     1 1     1     00
01 6                                   2                   1             1                               1         1       01
02 9     1       1             1 1                   1                     1                   1                     1   1 02
03 17     1 2           1                   1   1 1   1     1 1       1     1           1 2       1                   1     03
04 14   1 1           1 1                 1     2       1                     1 1     1   1                           1 1   04
05 15       1                   1 1 1       1             1                   1   1 2   1 1   1       1             1       05
06 11                       1         1       1       1       1         1   1 1               1 1     1                     06
07 13 1           1       1         2             1     1 1           1             1                               2     1 07
08 13           1       1   1 1   1 1           1   1           1   1 1                     1             1                 08
09 14                     1     1                   1       1 1   1     1 1       1     1               1   1   1         1 09
10 11 2                 1       1   1                   1                     2           1   1       1                     10
11 10 1                     1 1                                         1               1       2               2         1 11
12 18       2   1   1               1                         1 2 1   1                       1   1 1 1         1   1   1 1 12
13 7                   1       1               1     2     1 1                                                             13
14 7                           1                     1     1       1               1         1                   1         14
15 9         1         1             1               1         1     1   1   1             1                               15
16 9     1         1 1                     1         1     1               1                                 2             16
17 10 1             1                               1             1 1 1               1 1                           1 1     17
18 12                     1                   1 1 1           4                 1                   1   1               1   18
19 11         1   1   1   1                 1                     2                         1 1             1     1         19
20 11   2                   1 1       1                 1               1                 1                 1   2           20
21 9         1                     1     1                                                   1     1 1     1   1 1         21
22 6     1                                   1           1                         1               1             1         22
23 11       1     3   1                 1         1                                         1             1     1         1 23
24 6             1             1                                           1   1             1                     1       24
25 10               1             1 1         1   1                         1           1                     1     1   1   25
26 12 1       1                                   1       1               1 1     1           1     1 1       1   1         26
27 10                                     1   1                     1                 1 1         1   1   1     1 1         27
28 8   1                         1       2           1               1         1                 1                         28
29 10                 1         1 1   1           1         1       1               1       1       1                       29
30 11     1                       1           1         1       1 1       1       1         1             1     1           30
31 14                     1 1 1 1     2       1       1                       1     1     1           1         1     1     31
32 9               1       1                           1             2         2                         2                 32
33 9               2     1           1     1                       1   1                 1                               1 33
34 7                                                               1         1 1           1       1       1       1       34
35 14 1 2       1                     1 2 1               1                     1         1 1       1               1       35
36 14 1 1   1 1       1                     1               1   1           1       1             1     1         1 1       36
37 12     1       1   1                   1 1           1                   1   1   1     1                   1       1     37
38 11 1     1                       1     1       1       1                 1     1     1     1   1                         38
39 13                     1               1   1         1 1     1 2           1 1 1   2                                     39
40 15                     1                               1       1 2 1             1 1         2     1       1 1   1   1   40
41 10         1         1 1             1     1 1 1     1   1                         1                                     41
42 9       2                     1     1         1                             1     1       1               1             42
43 18         1 2                     1   1         2 1                     1 2           2         2 1             1     1 43
44 10           2       1           1         1             1                   1 2                                       1 44
45 8       1                     1           1           1             2         1         1                               45
46 8     1                                                                   1         1     1 2                       1 1 46
47 15   1   1 1             1     1   1 1   1     1                   1 2                         1         1   1           47
48 6         1                                                                       1     2     1         1               48
49 13 2             1     1                 1                     1     1 1   1           2       1 1                       49
50 13   1               1       1   1 1   1   1                         1 1             1                     1       2     50
51 11   1   1                 1           1 1       1         1     1                           1                   1     1 51
52 8 1       2     1         1                 1       2                                                                   52
53 10   1                   1     1 1         1     1                   1                         1           1         1   53
54 11   1               1       1         1       1     1 1 1         1                         1 1                         54
55 14       1     1     1   1             1         2           1   1 1   1       1                                 1   1   55
56 11     1               1   1                 2                 1               1           1           1   1   1         56
57 10           1   1   1     1         1       1 1       1               1                           1                     57
58 10                 1 1   1     1             1             1                 1     1 1                 1                 58
59 12                 1   1     1 1               1                               1                   1 1         2     1 1 59
60 13       1 1 1           1 1       1               1             1       1         1             1       1           1   60
61 7           1             1             2       1                 1                 1                                   61
62 16   1 1       1 1   1     1         1 1     1                           1                       1     1   1   2     1   62
63 13 1 2                     2                   1                     1                         1 1   1   1   1   1       63
64 10             2     1   1                           1 1     1             1                       2                     64
65 10         1   1               1         1         1         1         1             1                     1       1     65
66 7                 1     1 1                         1                       1 1                     1                   66
67 6     1                           2                                   1                             1             1     67
68 13     1       1 1     1         1 1                         2               2       1         1       1                 68
69 10     1             1               1   2                                               1 1   1                 1     1 69
70 6           1                       2                                                   1 1         1                   70
71 7                     1 1                                 1                                   1     2     1             71
72 11           1           1         1             1           1           1       1                 1 1             2     72
73 7                                                 2         1       1     1       1   1                                 73
74 14                     1                 1                 4   1 1         1       2               1     1 1             74
75 6                 1     1                     1         1 1                                         1                   75
76 14     1   1     1           1 1           1           1               2                             2 2 1               76
77 11     1 1                               1   1                                 1   1           1 1             1     2   77
78 11 2               1               1         1           1     1       1                   1         1         1         78
79 12       1         1         1             1             1           1   1   1                             1       1 1 1 79
80 10         1   1                 1               1   1       1           2     1                                       1 80
81 5                 1 1                               1 1                       1                                         81
82 11             1           1   1     1   1             1     1                               2 1             1           82
83 19         1 2 1       1     1       2 1         1     1       1   1             1       1     1       1 2               83
84 13         1 1           1                 2 2 1 1             1 2               1                                       84
85 19 1                         1   1   1               1               1     1     2     2   1 1     1 1         1   1   2 85
86 13   1 1 1             1           1       1             1     1 1 1                         1         1           1     86
87 9                           1                   1   1   1         1             1       1                     1     1   87
88 11 1             2 1         1       1           1     1                               1 1       1                       88
89 8           1 1                                   1         1         1 1     1                       1                 89
90 9     1               1   1   1                 1                         1                     1                 1   1 90
91 4           1       1                                                               1                         1         91
92 9                 1     1             1                                         1   1       1     1 1               1   92
93 7                                                               1                       1 1         1   1     1     1   93
94 6                                               1 1             1     1                               1   1             94
95 10     1     1   1                                     1     1         1           1                   1 1         1     95
96 8   1                         1 1                                           1               2           1 1             96
97 9         1       1       1     1                             1       1         1 1 1                                   97
98 14               1         1           1     1 1               1   1 1                                   2   2   1   1   98
99 10 1             1               1                         1         1         1   1     1   1   1                       99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
29
/
07
22
/
07
15
/
07
08
/
07
01
/
07
24
/
06
17
/
06
10
/
06
03
/
06
27
/
05
20
/
05
13
/
05
06
/
05
29
/
04
22
/
04
15
/
04
08
/
04
01
/
04
25
/
03
18
/
03
11
/
03
04
/
03
25
/
02
18
/
02
11
/
02
04
/
02
28
/
01
21
/
01
14
/
01
07
/
01
31
/
12
24
/
12
17
/
12
10
/
12
03
/
12
26
/
11
19
/
11
12
/
11
05
/
11
29
/
10
22
/
10
15
/
10
08
/
10
01
/
10
24
/
09
17
/
09
10
/
09
03
/
09
27
/
08
20
/
08
13
/
08
06
/
08
30
/
07
23
/
07
16
/
07
09
/
07
02
/
07
25
/
06
18
/
06
Ngày
/
Tháng