BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Bình Định 60 KỲ ĐẾN NGÀY 13/12/2018

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
13
/
12
06
/
12
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
09
/
08
02
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
07
/
06
31
/
05
24
/
05
17
/
05
10
/
05
03
/
05
26
/
04
19
/
04
12
/
04
05
/
04
29
/
03
22
/
03
15
/
03
08
/
03
01
/
03
22
/
02
15
/
02
08
/
02
01
/
02
25
/
01
18
/
01
11
/
01
04
/
01
28
/
12
21
/
12
14
/
12
07
/
12
30
/
11
23
/
11
16
/
11
09
/
11
02
/
11
Ngày
/
Tháng
00 11               1                               2 1       1             1 1     1         1       1 1                   00
01 9           1     1                                             1                               1           1     2 2   01
02 6                   1                                     1             1   1 1                                       1 02
03 17   2       1     2 1 1     1               1     1             1     1 1   1 1       1 1                               03
04 17             1       2           1 1         1                       1 1             1     1   2   1       1   2   1   04
05 13         1           1   1 1     1       1     1           1               1                         1 1 1   1         05
06 12 1           1   1       1 1   1         2         1               1                               1 1                 06
07 10     1               1       1       1               1   1   1                     1                   1     1         07
08 7                               1 2             1                       1             1                           1     08
09 12                     1     1 1         1   1     1         1 1     1 1                                       1       1 09
10 11 1                 1     1     1             1         2         1                 1             1                 1   10
11 12     1                             1   2   1                         1             1   1     1     2   1               11
12 11             2 1                   1 1   1     1   1       1             1                               1             12
13 10                         1                 1         1     1       1         1       1   1     1                   1   13
14 7                     1                 1                           1                         1             1         2 14
15 6                               1                 1                                   1       1   1 1                   15
16 9                                         1                               1 1 2                       1 1       1 1     16
17 16     2         1   2   1       1                           1   1             1 1 1         1 1       1         1       17
18 14 1     1     2             1                   1                 1   1     1   2   1   1           1                   18
19 5           2 1                                               1             1                                           19
20 8           1 1                   1           1             1 1   1                                                   1 20
21 8 1 1   2                                                           1               1         1     1                   21
22 8             1             1 1         1                   1       1 1                                 1               22
23 7       1   1         1               1                         1                   1                                 1 23
24 11 1 2           1                         1     1 1       1   1                 1     1                                 24
25 16                             1 1             2 1       1         1     1   2       1 1               1   1   1   1     25
26 8               1             1                   1                           1 1         1   1 1                       26
27 16 1   1     2               1     1 1       1     1                 1                   1 1     1     1     1       1   27
28 8                                 1   1     1     1                 1 1                         1               1       28
29 12   1                 1 1     1 1                   1 1   1                 1     1   1                 1               29
30 7                                         1       1     1     1                               1                   1   1 30
31 9                   1                       1           2         1     1               1         1               1     31
32 11             1 1       1     1       1         1       1       1                 1           1       1                 32
33 14       1     1   2         1     1           1   1               1 1         1         1                       1     1 33
34 9   1                 1                 1 1 1       1         1                 1                           1           34
35 10   1                                           1     2         1 1   1         1     1                           1     35
36 10             1                 2                                     1             1         1             1   1 1 1   36
37 10 1                 1                       1     1     1       1                                       1   2   1       37
38 11       1             2 1 1             1     1                                           1       1               1 1   38
39 15               1 2           1       1 1             1   1                   1   1         1           2 2             39
40 7                   1                                 1 1                                             1 1 1           1 40
41 6                                           1                 1   1                   1   1         1                   41
42 10                   1             1                               2     1               1     1     1 1   1             42
43 12         1                       1 1                 1   1     2     1                   1               2           1 43
44 17     1         1 1 1     1       2               1 1 1 1       1                     1 1     1   1                 1   44
45 11       1 1       1 2         1                               1   1                         1               1       1   45
46 12   1     1                                       1     1   1   2               1       1         1       1 1           46
47 9                 1   1                 1     1 1     1     1 1       1                                                 47
48 17   1 1     1                               1           1     1                     2       1     1 1 3         1 1   1 48
49 8         1         1   1                                       1                               1       1   1 1         49
50 12       1       1           1       1                               1     1       1                     2   1     2     50
51 12         1     1           1       1 1             1             1 1 1     1   1                                     1 51
52 8 1                                               1   1     1                     1             1 1   1                 52
53 7                                                                             2     1   1           1         1 1       53
54 13                 1       1 1   1       1                 2   1 1         1                           1       1 1       54
55 12       1 1   1       1   2 1           1                       1         1                   1 1                       55
56 11           1                             1 2 1         1           1                     1     1   1             1     56
57 11 1       1       1               1                 1       1             1       2     1                             1 57
58 8                       1           1   1           1                           1 1             1 1                     58
59 12     1                               2 1                       1 1         1               1     2       1 1           59
60 21     1 2 1         1         1     1   1           2     2             2       1             1           2 1 2         60
61 8   1                                         2                   1                       1             1 1           1 61
62 15       1 1           2       1   1 1               2     1               1 1               1 1                     1   62
63 10                                   2 2       1           1       1             1 1                                 1   63
64 6           1     1                                         1     1       1                         1                   64
65 15 2     1 1 1                   1 1         1                                 1   1   1 1             1       1   1     65
66 6 1                           1           1                                       1                           1   1     66
67 15   1                   1             1 1     1           1 2       1               1 1   1 2                   1       67
68 10   1 1     1                                   1                 1       1   1                     1 1       1         68
69 11                       1       1 1                 1   1     1         2                       1       1           1   69
70 10 1   1         1                       1       1                             1         1   1   1   1                   70
71 10       1 1               1     1         1 1   1 1                       1     1                                       71
72 6       1                                                             1           1     2 1                             72
73 16   1 1   1   1 1         1   1           1     2       1   1 1                           1 1               1           73
74 2                 1                                                     1                                               74
75 17   1   2     1   1       1 1   1           1                           1 1                   2           1 1 1 1       75
76 12     1   1             2             1       1                         1         1   1 1             1           1     76
77 12   1               1 1 1 1 1             1                   1 1                         2 1                           77
78 9 1                         1         1     1               1               1         1 1                   1           78
79 11               1         2                               1         1     1       1 1           1 1                   1 79
80 14     1       1   1                 2 1                             1       2 1                   1     1       1     1 80
81 10                             1               1               1       1   1       1   1     1   1       1               81
82 8                           1   1                         1     1         2     1                             1         82
83 4                           1           1                                     1             1                           83
84 13           1                 1           1   1 1 1   1           1   1   1 1               1               1           84
85 14       1   2 1   1     1 2 1 1 1 1                                                               2                     85
86 12     1                 1       1   1       1           1                     1       1   1 1         1 1               86
87 9           1   1                                     1               1 1           1     1                         1 1 87
88 12           1       1                                     1 1 1     1                       1             2   1 1   1   88
89 10         1         1                 1           1     1             1   1         1           1               1       89
90 14               1                     2   1         1     1 1         1 1       2 1 1                     1             90
91 12 1                     1           1                   1               1     1               1   1 1         2   1     91
92 8 1                       1                         2         1                       1 1                     1         92
93 9                       3               1             1             1       1               1                   1       93
94 7   1                   1     1     1         1       1                                                             1   94
95 6 1             1                               1 1   1                                   1                             95
96 10 1           1               1                       1                     1     1 1         1     1               1   96
97 3   1                 1                                                             1                                   97
98 15     2   2     1               1 1 1     3         1               1                                           1   1   98
99 12     1   1     1   1                         1     1 1                         1         1     1 1                   1 99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
13
/
12
06
/
12
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
09
/
08
02
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
07
/
06
31
/
05
24
/
05
17
/
05
10
/
05
03
/
05
26
/
04
19
/
04
12
/
04
05
/
04
29
/
03
22
/
03
15
/
03
08
/
03
01
/
03
22
/
02
15
/
02
08
/
02
01
/
02
25
/
01
18
/
01
11
/
01
04
/
01
28
/
12
21
/
12
14
/
12
07
/
12
30
/
11
23
/
11
16
/
11
09
/
11
02
/
11
Ngày
/
Tháng