BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Bình Định 60 KỲ ĐẾN NGÀY 13/02/2020

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
13
/
02
06
/
02
30
/
01
23
/
01
16
/
01
09
/
01
02
/
01
26
/
12
19
/
12
12
/
12
05
/
12
28
/
11
21
/
11
14
/
11
07
/
11
31
/
10
24
/
10
17
/
10
10
/
10
03
/
10
26
/
09
19
/
09
12
/
09
05
/
09
29
/
08
22
/
08
15
/
08
08
/
08
01
/
08
25
/
07
18
/
07
11
/
07
04
/
07
27
/
06
20
/
06
13
/
06
06
/
06
30
/
05
23
/
05
16
/
05
09
/
05
02
/
05
25
/
04
18
/
04
11
/
04
04
/
04
28
/
03
21
/
03
14
/
03
07
/
03
28
/
02
21
/
02
14
/
02
07
/
02
31
/
01
24
/
01
17
/
01
10
/
01
03
/
01
Ngày
/
Tháng
00 11 1     1                 1             1   1             1   1     1     1           1                   1             00
01 15 1               1 1                       1       1 1   1         1             1       2   2 1               1       01
02 16                 1       1   1                   1           2       1 2                       2           2       2 1 02
03 9           1 1                   1     1     1               1       1           1                     1               03
04 17     1 1 1   1 1     1       1   1 1   1   1     1       1               1   1                         1         1     04
05 10             1     1               1               1                   1               2     1                 1 1     05
06 11     2 1             1                             1       1 1                                       1     1 1 1       06
07 16 1     2       1   1 1 1     1 1     1   1                           2                         1       2               07
08 17                 1   1   1                             2 1                 1   2                 2   1     1 1 1 1   1 08
09 17     1       1               1 1 1     2             1           1       1   1   2         1       1     1       1     09
10 10     1     1                   1                   1 1   2                         1   1         1                     10
11 8               1         2                       1 1         1             1                             1             11
12 8             1                                 1 1                               1     1             1 1   1           12
13 15     1 1                         1 2     2                           1   1     1           1       1 1   1       1     13
14 6       1 1                                                                   1         1     1   1                     14
15 13     1               1                 1         1               1     1     1     1 1           1           1   1 1   15
16 10       1 1   1       1                                   1     1 1                               1             1   1   16
17 15           1     1 1 1                       2 1               1     1   1 1   1         1         1   1               17
18 5   1                                   1         1                                         1                 1         18
19 14   1   1               1                 1                       1 1           2   2         1 2               1       19
20 13   1         2                   1   1           1   1         2   1                 1         1   1                   20
21 8                 1 1       1                                     2                       1 1           1               21
22 6                                     1       1               1                 1   1                                 1 22
23 4       1                                   1               2                                                           23
24 9 1       1     1               1                                                 1     1     2   1                     24
25 13                       2         1         1             1 1       1     1   1       1                     2 1         25
26 13         1   1                 1               2 1     1                     2           1                 1   1 1     26
27 12         1     1   1     1   1             1           1             1     2         1                     1           27
28 5               1                     1           1                           1   1                                     28
29 10   1                       1           1 1             1     1       1                         1     1             1   29
30 15   1           1                   1     1   1       1   1     1   1               2 1       1           1         1   30
31 9   1               1         2         1       1           1                                     1                   1 31
32 11   1     1                                                             2     1 1 1     1         2       1             32
33 14       1                   1                 1             1   2 1                       1   1 1       1   1 1 1       33
34 14 2                     1                 1         1       1               1       1   1       1     1 2             1 34
35 13                 2       1                                 1                   1     1       1           1 1 1   2 1   35
36 8         1 1           1     1     2                                                       1     1                     36
37 8     1       1   1         1   1                                                   1   1                 1             37
38 11   1                           1           1   1   1 1         1         1       1   1 1                               38
39 6                             1 1                                   1                   1                         1 1   39
40 8         1         1           1       1                               2                           1           1       40
41 13   1 1   1                                       1 1   1     1   2                     1 1 1                         1 41
42 8                               1       1                 1                 1         1   2   1                         42
43 12   1   1               1                       1     1 1                 1         1                       2 1   1     43
44 12           1         1   1     1 1   1 1             1             1   1               1                     1         44
45 10         1                       1 1                       1   1               2                     1   1         1   45
46 12 1         1             1         1     1     1           1       1 1           1             1               1       46
47 10     1         1         1       1           1 1                           1       1                 1       1         47
48 11   1                 1     1               1 1       1                                   1       2 1   1               48
49 6                         1                     1                     1               1   1                       1     49
50 10             1                   1         1       1     1   1               1 1                 1                   1 50
51 4           1                                                                   1                                     2 51
52 6     1           2                                                           1             1               1           52
53 6                 1                                     1 1     1                   1                         1         53
54 9   1 1           1   1     1 1                                                           1     1           1           54
55 9   1                   1   1 1             1           1       1                         1 1                           55
56 8       1     1                                                       1   1       1             2 1                     56
57 10           1   1                 1   1 1             2               1                   1                     1       57
58 12         1           1 1                 1     1     1                       1             1 1     1 1               1 58
59 10 1   1   1                 1 1               1         1       1         2                                             59
60 13 1               1                 1 2         1         1 1     1 1             1           1   1                     60
61 17     1         2 1 1             1   1   1   1   1               1   1           1     2           1 1                 61
62 10                               1   1       1   1       1 1   1                 2                               1       62
63 9         1           1               1                       1       1                         1               1   2   63
64 6                           1                 1   1                                 1                   1             1 64
65 17   2 1   1   1 1     2     1 1                               1     1     1         1   1     1           1             65
66 12               1   1         1 1   1                           1 1     2 1     1                                     1 66
67 14               1       1             1 1         1                 1         2   1 1                         1 1   2   67
68 15 1                       1         1     1 1       1       1   1               1   1         1   1           2     1   68
69 11                         2 1 1                             1             1 2 1                     1       1           69
70 11 2     1                                 1                             1             1 1               2         1   1 70
71 11                 1 1           1               1   1 1             1                           1 1 1             1     71
72 14                   1     1 1               1         1 2   1   1       1     1             1 1                     1   72
73 11 1         1           1   1     1 1       1           1                     1                 1                   1   73
74 13   1   1     1                   1       1               2         1   1             1                 1       1     1 74
75 14           1         1   1 1   1         1   1       1         1     1 1   1           1     1                         75
76 12   1       1               1     1   1                           1         1             1         2         1     1   76
77 8                                         1       1         2       1       1       1                                 1 77
78 11               1                       1 1 1 2                               1   1                 1 1           1     78
79 10           1             1 1           1 1     1       1                 1                 1       1                   79
80 12                   1     1 1         1     1 1   1     1 1                               1           1       1         80
81 8                             2                               1         1           1               1           1 1     81
82 12           1 1     2               2 1     1         1               1           2                                     82
83 3                                     1                             1                                                 1 83
84 10                 2 1                                         1   1 1     1 1         2                                 84
85 17     1     1   1 1             1 2 1             1           2   1       1 1         1     1       1                   85
86 14 1           1                             1       3             1   1               1                   1 1   2 1     86
87 6           1                       1                       1 1                           1                           1 87
88 17     2 1 1           1 1       1 1     1 1   1                             1   1           1 1       1   1             88
89 5               1   1   1                                                                   1       1                   89
90 7   1   1               2                         1 1               1                                                   90
91 5         1                           1                         1                     1   1                             91
92 13 2                 1 1 1                       1               1 1     1                   1           2 1             92
93 8                                     1             1 1               1     1                         1   1   1         93
94 5             1 1                                         1       1                                     1               94
95 12 1                         1         1       1   1   1     1                     1   1         1     1       1         95
96 10         1             1       1                   1   1                                   1       1 2           1     96
97 10             1       1 1               1           1                   1                   1             2           1 97
98 9 1     1                                       2                         1 1               1         1             1   98
99 9           3                 1               1         1                                                 2 1           99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
13
/
02
06
/
02
30
/
01
23
/
01
16
/
01
09
/
01
02
/
01
26
/
12
19
/
12
12
/
12
05
/
12
28
/
11
21
/
11
14
/
11
07
/
11
31
/
10
24
/
10
17
/
10
10
/
10
03
/
10
26
/
09
19
/
09
12
/
09
05
/
09
29
/
08
22
/
08
15
/
08
08
/
08
01
/
08
25
/
07
18
/
07
11
/
07
04
/
07
27
/
06
20
/
06
13
/
06
06
/
06
30
/
05
23
/
05
16
/
05
09
/
05
02
/
05
25
/
04
18
/
04
11
/
04
04
/
04
28
/
03
21
/
03
14
/
03
07
/
03
28
/
02
21
/
02
14
/
02
07
/
02
31
/
01
24
/
01
17
/
01
10
/
01
03
/
01
Ngày
/
Tháng