BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Bình Định 60 KỲ ĐẾN NGÀY 09/07/2020

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
09
/
07
02
/
07
25
/
06
18
/
06
11
/
06
04
/
06
28
/
05
21
/
05
14
/
05
07
/
05
30
/
04
26
/
03
19
/
03
12
/
03
05
/
03
27
/
02
20
/
02
13
/
02
06
/
02
30
/
01
23
/
01
16
/
01
09
/
01
02
/
01
26
/
12
19
/
12
12
/
12
05
/
12
28
/
11
21
/
11
14
/
11
07
/
11
31
/
10
24
/
10
17
/
10
10
/
10
03
/
10
26
/
09
19
/
09
12
/
09
05
/
09
29
/
08
22
/
08
15
/
08
08
/
08
01
/
08
25
/
07
18
/
07
11
/
07
04
/
07
27
/
06
20
/
06
13
/
06
06
/
06
30
/
05
23
/
05
16
/
05
09
/
05
02
/
05
Ngày
/
Tháng
00 12   1     1               1         1     1                 1             1   1             1   1     1     1           00
01 11 1                         1       1               1 1                       1       1 1   1         1             1   01
02 12   1   1                 1                         1       1   1                   1           2       1 2             02
03 11   1       1                     1           1 1                   1     1     1               1       1           1   03
04 20   1 1           1 1       1           1 1 1   1 1     1       1   1 1   1   1     1       1               1   1       04
05 8 1       1             1                       1     1               1               1                   1             05
06 8                             1         2 1             1                             1       1 1                       06
07 19 2     1           1     1     1   1     2       1   1 1 1     1 1     1   1                           2               07
08 9                                                   1   1   1                             2 1                 1   2     08
09 20       1   1           1 1   1 1 1     1       1               1 1 1     2             1           1       1   1   2   09
10 11           1               1     1     1     1                   1                   1 1   2                         1 10
11 11       1               1 2                       1         2                       1 1         1             1         11
12 11 1   1 1 1   1   1       1                     1                                 1 1                               1   12
13 12         1                 1           1 1                         1 2     2                           1   1     1     13
14 6           1                 1 1         1 1                                                                   1       14
15 9                   1                   1               1                 1         1               1     1     1     1 15
16 13             1 2 1 1           1         1 1   1       1                                   1     1 1                   16
17 17 1 1                 1   1       1           1     1 1 1                       2 1               1     1   1 1   1     17
18 6     1           1   1               1                                   1         1                                   18
19 13           1   1             1       1   1               1                 1                       1 1           2   2 19
20 14         1   1         1         1   1         2                   1   1           1   1         2   1                 20
21 5                                                   1 1       1                                     2                   21
22 6             1                                                         1       1               1                 1   1 22
23 9       1   1 1       1         1         1                                   1               2                         23
24 9 1       1             1       1   1       1     1               1                                                 1   24
25 15 1   1         1     1       1 1                         2         1         1             1 1       1     1   1       25
26 13                 1 1 1           1         1   1                 1               2 1     1                     2       26
27 14                 2 1             1         1     1   1     1   1             1           1             1     2         27
28 7               1     1                           1                     1           1                           1   1   28
29 8                         1           1                       1           1 1             1     1       1               29
30 14         1   1               1       1           1                   1     1   1       1   1     1   1               2 30
31 8   1                                 1               1         2         1       1           1                         31
32 10         1           1         1     1     1                                                             2     1 1 1   32
33 10       1                   1   1         1                   1                 1             1   2 1                   33
34 16 1             2   1 1 1     1   1 2                     1                 1         1       1               1       1 34
35 12 1         2         1   1   1 1                   2       1                                 1                   1     35
36 8 1                 1                       1 1           1     1     2                                                 36
37 8   1                         1         1       1   1         1   1                                                   1 37
38 13                             1 1 2   1                           1           1   1   1 1         1         1       1   38
39 5               1               1                               1 1                                   1                 39
40 11 1   1       1 1                 1         1         1           1       1                               2             40
41 10             1                       1 1   1                                       1 1   1     1   2                   41
42 4                                                                 1       1                 1                 1         42
43 10 1     1                             1   1               1                       1     1 1                 1         1 43
44 12       1               1                     1         1   1     1 1   1 1             1             1   1             44
45 9                   1           1           1                       1 1                       1   1               2     45
46 15     1 1 1 1   1                   1         1             1         1     1     1           1       1 1           1   46
47 12                     2 1       1       1         1         1       1           1 1                           1       1 47
48 7                             1       1                 1     1               1 1       1                               48
49 6         1       1       1                                 1                     1                     1               49
50 12   2         1                 1               1                   1         1       1     1   1               1 1     50
51 6 1     1 1                       1           1                                                                   1     51
52 4                                       1           2                                                           1       52
53 11     1           2       1 1   1                   1                                     1 1     1                   1 53
54 8                       2             1 1           1   1     1 1                                                       54
55 11 1   1               2               1                   1   1 1             1           1       1                     55
56 8         1   1     1                     1     1                                                       1   1       1   56
57 9         1                                   1   1                 1   1 1             2               1               57
58 9         1                     1           1           1 1                 1     1     1                       1       58
59 13     1 1                         1 1   1   1                 1 1               1         1       1         2           59
60 19     1     1       2   2 1   1     1               1                 1 2         1         1 1     1 1             1   60
61 15         1     1                       1         2 1 1             1   1   1   1   1               1   1           1   61
62 15     1         1           2 1   1                               1   1       1   1       1 1   1                 2     62
63 9 1         1                 1   1         1           1               1                       1       1               63
64 9                 1   1     2     1                           1                 1   1                                 1 64
65 17   1                   1 1           2 1   1   1 1     2     1 1                               1     1     1         1 65
66 11                                                 1   1         1 1   1                           1 1     2 1     1     66
67 12   1             1                               1       1             1 1         1                 1         2   1 1 67
68 11                             1     1                       1         1     1 1       1       1   1               1   1 68
69 15 1     1   1 1   1 1                                       2 1 1                             1             1 2 1       69
70 6               1                   2     1                                 1                             1             70
71 10               1   1 1                             1 1           1               1   1 1             1                 71
72 14   2                   1                             1     1 1               1         1 2   1   1       1     1       72
73 11             1             1       1         1           1   1     1 1       1           1                     1       73
74 10                           1         1   1     1                   1       1               2         1   1             74
75 15         1   1   1                           1         1   1 1   1         1   1       1         1     1 1   1         75
76 10             1 1           1         1       1               1     1   1                           1         1         76
77 11     2                   2                                                 1       1         2       1       1       1 77
78 9                   1                             1                       1 1 1 2                               1   1   78
79 15   1 1 1   1     2         1                 1             1 1           1 1     1       1                 1           79
80 11       1 1                                           1     1 1         1     1 1   1     1 1                           80
81 8                         1 1     1                             2                               1         1           1 81
82 15                   1   2                     1 1     2               2 1     1         1               1           2   82
83 2                                                                       1                             1                 83
84 11             1           1     1                   2 1                                         1   1 1     1 1         84
85 20   1   2     1     1       1           1     1   1 1             1 2 1             1           2   1       1 1         85
86 10   1                             1 1           1                             1       3             1   1               86
87 9     1   1 1     1   1                       1                       1                       1 1                       87
88 15           1               1           2 1 1           1 1       1 1     1 1   1                             1   1     88
89 4               1                                 1   1   1                                                             89
90 9   1   1                             1   1               2                         1 1               1                 90
91 5                             2             1                           1                         1                     91
92 14     1     2 1         1           2                 1 1 1                       1               1 1     1             92
93 6     1                                                                 1             1 1               1     1         93
94 5             1                                 1 1                                         1       1                   94
95 11   1                 1 1           1                         1         1       1   1   1     1                     1   95
96 6           1                               1             1       1                   1   1                             96
97 9               1 1 1                           1       1 1               1           1                   1             97
98 11 1   1         1           1 1     1     1                                       2                         1 1         98
99 7                     1                       3                 1               1         1                             99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
09
/
07
02
/
07
25
/
06
18
/
06
11
/
06
04
/
06
28
/
05
21
/
05
14
/
05
07
/
05
30
/
04
26
/
03
19
/
03
12
/
03
05
/
03
27
/
02
20
/
02
13
/
02
06
/
02
30
/
01
23
/
01
16
/
01
09
/
01
02
/
01
26
/
12
19
/
12
12
/
12
05
/
12
28
/
11
21
/
11
14
/
11
07
/
11
31
/
10
24
/
10
17
/
10
10
/
10
03
/
10
26
/
09
19
/
09
12
/
09
05
/
09
29
/
08
22
/
08
15
/
08
08
/
08
01
/
08
25
/
07
18
/
07
11
/
07
04
/
07
27
/
06
20
/
06
13
/
06
06
/
06
30
/
05
23
/
05
16
/
05
09
/
05
02
/
05
Ngày
/
Tháng