BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Bình Thuận 60 KỲ ĐẾN NGÀY 13/12/2018

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
13
/
12
06
/
12
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
09
/
08
02
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
07
/
06
31
/
05
24
/
05
17
/
05
10
/
05
03
/
05
26
/
04
19
/
04
12
/
04
05
/
04
29
/
03
22
/
03
15
/
03
08
/
03
01
/
03
22
/
02
15
/
02
08
/
02
01
/
02
25
/
01
18
/
01
11
/
01
04
/
01
28
/
12
21
/
12
14
/
12
07
/
12
30
/
11
23
/
11
16
/
11
09
/
11
02
/
11
Ngày
/
Tháng
00 15   1 1         1     1 1 1         1                 1     1     1             1               1   1   1     1         00
01 13                                     1       2   2         1   1   1     1             1               1   1         1 01
02 13   1 1 1                     1     1     1   1                                 1     1 1     1     1 1                 02
03 12   1       1 2       1 1                           1         1                     2               1       1           03
04 13     2     1               1     1     1                             1     1 1       1   1         1                 1 04
05 14   1   1         1             1 1       1       1                   1 1 1             2     1     1                   05
06 7                                 1         1                         1   1     2                       1               06
07 12       1           3   1         1                   1   1         1       1     1 1                                   07
08 19     1                       1             1         1               1   1       1 1     1 1   1 1 1 2   1 1 1     1   08
09 8               1       1                     1     1           1     1       1         1                               09
10 9                                                   1         1             1         1   1     1     1         1 1     10
11 10                                 1                           1     1   1         1   1   2               2             11
12 11                                 1         1     1 1     1     1     1               1 1     1         1               12
13 11                 1 1                   1                 1 1             1     1               1           1   1   1   13
14 12   2         1 1       1           1 1                                 1   1   1         1                     1       14
15 13     1     1             1     1               1         1       1         1                         1         1   1 2 15
16 5                                           1               1                                 1   1       1             16
17 15           1 1                 1     2     1       1 1                         1 1 1           1       1           2   17
18 17     1   1   1   1     1     1           1         2     1 1 1 1             1           1     1 1                     18
19 10                     1     2                                 1                   1 1     1 1       1     1             19
20 11                                 1   1     1               1     1     1             1           1   1           2     20
21 8       1           1 1         1   1 1           1                                             1                       21
22 9             1   1       1       1       1       1                 1                 1                   1             22
23 14 1                   1 1   1   1               1                                 1 1 1 1           2     1         1   23
24 15   1     2             1 1 1 1   1     1     2           1         1                       2                           24
25 11 1       1     1                         2           1                 1 1   1           1         1                   25
26 11               1   1 1                       1           1 1   1             1   1 1       1                           26
27 14     1   1                 1   1       1           1         2   1         1                 1             1 1     1   27
28 9                       1 1       1         1   1               1                 1                   1           1     28
29 12   1         1     1 1 1                         2     1   1                   1           1                         1 29
30 14       1       2 1               1   1   1   1                   1 1     1       1                     1             1 30
31 12         1                         1   1       1       1       1       1                 1   1   1   1             1   31
32 14       2 1   1       1       1   1         1   1                                 1             1     1         1 1     32
33 17               1     1         1           1   1   1   1             1 1 1     1             1 1 1     1 1           1 33
34 8       1         1               1           1                 1                                       1 1       1     34
35 11         1         1     1     1                     1                 1           1           1           1     1 1   35
36 10         1                 1       2 2         1                     1           1   1                                 36
37 7       1                       1                             1   1   1                     1   1                       37
38 13                       1   1                   1     1   1                     1     1 1   1                   2 1 1   38
39 3                                             1                                   1                               1     39
40 8 1 1             1                               1       1                                 1 1                       1 40
41 12           1     1       1 1           1     2             1   1           1 1                             1           41
42 13                 1         1 1 1                       1                   1 1         1 1     2         1     1       42
43 7 2         1   1                                     1           1                   1                                 43
44 6                 1         1                                                               1             1 1   1       44
45 12 1                     1 1     2   1                           1 1     1 1                     1         1             45
46 15 1         2         1     1       1 2           1                   2                 1         1     1   1           46
47 8             1             1 1     1     1             1                           1     1                             47
48 7             1 2         1                                 1             1                 1                           48
49 12       1                       1   2     1       1       1           1                       1       1             1 1 49
50 11       1           1                 2                       1   1                               1   1       1 1     1 50
51 7           2 1   1             1         1                     1                                                       51
52 8                 1             1 1                           1           1   1           1   1                         52
53 12       1 1               1   1       1           1 1         1               1       1                           1 1   53
54 8                                         2 1       1   1                 1                 1                         1 54
55 8                     1   1                           2   1                 1 1         1                               55
56 6                                       1                                       1           1   1       1     1         56
57 14       1 1   1                     1     1           1   1 1 1         2     1       1             1                   57
58 3                                                               1     1                                           1     58
59 8   1 1                                 1                     1     1                                   1   1         1 59
60 9                             1 1       1             1     1   1                   1                       1     1     60
61 6                   1                   1         1                                 1             1             1       61
62 20 1           1     1   1   1   1   1         1             1 1             1     1     2           1     2 1   1   1   62
63 14                                                       1     1   2 1     1         1       1     3   2     1           63
64 12               1 1 1         1       1             1   1   1       1       1                               1   1       64
65 15       1   1   1         1   1         1     1         1       1 1 1         1                   1       1   1         65
66 9 1   1   1                   1             1         1   1             1   1                                           66
67 7 1                                       1       1                 1                 1                     1       1   67
68 9                             1       1 1       1 1               1               1       1                     1       68
69 13     1   1     1             1     1   2       1                       1     1                                 1 1   1 69
70 7             1       1                   1     1                                     1           1                 1   70
71 8             1                             1         1   1 1   1 1                                       1             71
72 13           1               1         1             1 2 1               1     1 2             1     1                   72
73 6           1       1                                         1                               1     1               1   73
74 4     1                 1         1                                           1                                         74
75 10 1 1 1       1       1                           1     1                 1                                   2         75
76 14             2 1             1   1                               2         1 1 2             1             1 1         76
77 8                   1               1         1 1                 1 1                         1               1         77
78 14     1 1       1                         2 1   1     1   1         1 1           1           1                       1 78
79 10                     1 1 1             1             1 1                           1       1                     2     79
80 10                 1 1     1 1                           1                     1             1       1 1         1       80
81 13   1 1                       1         1     1                     2     1 1 1   1               1 1                   81
82 13         1     1                                           1   1 1     1                 2       1       1   2   1     82
83 11   1 1                 1         1                         1 2                         1       1             1 1       83
84 9                                         1 1 1         1             1                       1       1   1         1   84
85 6                   1                 1     1     1                               1                           1         85
86 9         1                             1           1                 1 1         1 1                 1       1         86
87 9 1         1     1                                                       1                 1     2   1         1       87
88 7   1                                           1       1       1     1             1 1                                 88
89 9       1       1                               1                   1           1                       2         1   1 89
90 11 1 1     1                                             1 1                 1         1 1 1 1                 1         90
91 9           1         1       1             1                                   1     1         1           1         1 91
92 11     1     2     1         1                 1 1           1                   1                     1               1 92
93 8 1     1   1             1       1                 1     1           1                                                 93
94 10   1     1           1             1       1                       1     1 1                               1 1         94
95 12 1 1     1       1 1   1                       1                       2           1     1             1               95
96 11 1   1                 1 1                 1           2       1         1             1               1               96
97 10 1               1           1     1           1 1                         1       1                   2               97
98 14       1           1 1   1                         2     1                 1           2     1     1             1   1 98
99 15 1 1                 1   1 1   1       1           1               1                         1 1   1   1     1     1   99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
13
/
12
06
/
12
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
09
/
08
02
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
07
/
06
31
/
05
24
/
05
17
/
05
10
/
05
03
/
05
26
/
04
19
/
04
12
/
04
05
/
04
29
/
03
22
/
03
15
/
03
08
/
03
01
/
03
22
/
02
15
/
02
08
/
02
01
/
02
25
/
01
18
/
01
11
/
01
04
/
01
28
/
12
21
/
12
14
/
12
07
/
12
30
/
11
23
/
11
16
/
11
09
/
11
02
/
11
Ngày
/
Tháng