BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Bình Thuận 60 KỲ ĐẾN NGÀY 15/04/2021

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
15
/
04
08
/
04
01
/
04
25
/
03
18
/
03
11
/
03
04
/
03
25
/
02
18
/
02
11
/
02
04
/
02
28
/
01
21
/
01
14
/
01
07
/
01
31
/
12
24
/
12
17
/
12
10
/
12
03
/
12
26
/
11
19
/
11
12
/
11
05
/
11
29
/
10
22
/
10
15
/
10
08
/
10
01
/
10
24
/
09
17
/
09
10
/
09
03
/
09
27
/
08
20
/
08
13
/
08
06
/
08
30
/
07
23
/
07
16
/
07
09
/
07
02
/
07
25
/
06
18
/
06
11
/
06
04
/
06
28
/
05
21
/
05
14
/
05
07
/
05
30
/
04
26
/
03
19
/
03
12
/
03
05
/
03
27
/
02
20
/
02
13
/
02
06
/
02
Ngày
/
Tháng
00 14             1   1         2   1                             1           1             1   1   1 1         1     1 1   00
01 11                               1             1   1       1         1     1   1                           1   1 1     1 01
02 8                           1         1       1     1   1     1                 1                 1                     02
03 13 1     1     1                     1     1   1         1 1                     1         1   1         1       1       03
04 11 1         1                 1         1 1               2   1       1     1             1                             04
05 14   1 1                       1   1                           1               1   1       1 1     1 1     1   2         05
06 12     1 1       1                             1 1               2           2                   1 1           1         06
07 10   1   1             1 1                   1                 2                             1   1                     1 07
08 6                             1                     1         1   1       1                                       1     08
09 16       1       1 2   1       1             1           1                             1     1         2 1   2     1     09
10 10           1           1                         1   1           1   1                       1               1     1 1 10
11 12                     1 1     1     1 1       1 1                   1 2                                     1         1 11
12 7                                                                 1   1   1     1           1             1 1           12
13 9               1     1   1                       1           1         1   1                         1               1 13
14 9   1       1                           1 1       1           1     1               1                         1         14
15 10 1 1                           1           1                     2 1                                   1 1 1           15
16 9   1                   1         1   1   1                 1           1                   1   1                       16
17 14       1   1 3           1             1 1                                     1       1             2           1 1   17
18 8             1   1             1                                       1   1         1               1         1       18
19 9 1         1         1   1 1       1                                         1                     1             1     19
20 10         1     1                     1       1   1                 1                                   2   2           20
21 10                   1       1                         1 1                   1       1                 1 1   1   1       21
22 10   1                             1 1   1                         1                 1       1     1         1       1   22
23 6             1           1                     1       1       1                       1                               23
24 9                         1                   1       1                         1 1 1               1   1             1 24
25 7                 1         2                   1                                           1 1                     1   25
26 12                 1           1   1 1     1     1       1         1 2                   1         1                     26
27 10       1         1                       1           1                       2 1 1                         1   1       27
28 10 1       1                     1 1                                 1       1         1           1 1             1     28
29 7       1 1           1                                             1           1 1       1                             29
30 6                       1             1         1               1                   1                         1         30
31 7                                           1         1 1                       1       1                 1 1           31
32 13 1       1     1   1               1                                   1 1   1           1   1   1   1         1       32
33 12 1     1         1       1                           2               1     1 1                               1   1 1   33
34 10     1     1 1                         1     2                     1 1                     1                     1     34
35 10         2   1 1                                   1                         1     1         1         1       1       35
36 9                 1 1 1                                     2 1     1                                         2         36
37 8         2                   1 1     1             1                                     1     1                       37
38 4                                     1                     1                       1                 1                 38
39 12           1     1   1 1         1                         2         1 1           1     1                     1       39
40 8                               1 1           1   1                                 1               1         1       1 40
41 9                 1     1       1           1           1     1                 1                             1     1   41
42 12       1           1         1           1 1   1     1   1                   1                 1 1     1               42
43 12   1   1 1   1                               1         1                           1     1 1   1             1     1   43
44 10 1       1 1                           1 1         1   1         1                         1               1           44
45 12 1         1   1           1                     1             1       1         1   1                 2     1         45
46 8                 1         1 1     1     1           1                               1             1                   46
47 5                                                                     1       1         1             1   1             47
48 11     2         1     1             1           1                   1     1   1       1 1                               48
49 14         1                 1   1 1 1             1       2                     1                   1       1   1     2 49
50 12 1                   1 1 1           1       1 1         2             2                       1                       50
51 17   1     1     1   1     1             1       1   1                         1     1 1       1   2   1           1 1   51
52 8   1             1           1                                       1 1   1             1                         1   52
53 6                                                   1     1       1                     1         1               1     53
54 8                         1                 1           1     1     1   1 1                               1             54
55 10               1                       1   1                 1           1               2             1 2             55
56 11 1   2   1 1                   1                         1     1                     2         1                       56
57 13             1     1 1 1               1               1       1   1         1 1     2                 1               57
58 7                   1                   1                 1               1         1               1             1     58
59 18         1   1                 1 2 1       1 1     1           1 2 1   1                       2 1             1       59
60 13           1 2 1 1                   1           1 1 2                           1   1         1                       60
61 10       1   1       1   1                               1     1               1     1       1                         1 61
62 7                   1           1                                 1                 1       1       1                 1 62
63 19                 2       2       1 1       1   1           1 1 1 1   1                 1 1   2 1 1                     63
64 10     1 1             1 1       1     1                                           1                 1 1       1         64
65 15 1     1       1                       1 1         1                 1             1   1         1 1     1 1       1 1 65
66 14                       1         1   1 1   1 1   1       1             1 1   1 1                         1 1           66
67 5     1                 1     1       1                     1                                                           67
68 9             1               1                       1     1       1           1   1     1               1             68
69 8                         1               1 1         1               1 1 1     1                                       69
70 11       1       2             1     1 1   1       1                   1   1                                         1   70
71 13                 1             1       1         2                               1           3   1 2         1         71
72 10       1                   1         1   1   1                           1       1   1                     1         1 72
73 26   1   1 2 1       1   1       2           1         1     3   1 1               2 1 1     1 1 1                 2 1   73
74 11 1 1             1     1     1   1                               1     1         1     1 1                             74
75 12   1                       1         1   1                     1                 2     1       1   1 1               1 75
76 14     3   1         1   1 1 2                       1                 1                           1   1         1       76
77 11 1 1                             1               1 2               1     1       1     1           1                   77
78 6           1                 1     1           1                                             1                 1       78
79 16   1                             1   1   2                 1   1   1       1     1   1 2       1 1               1     79
80 7       1                 1                             1       1     1           1                               1     80
81 11                   1 1       1 1                 1           1                           1 1         1   1         1   81
82 15             1     1   1   1 1       1       1 1       1 1           1               1             1     1           1 82
83 8       1     1               1     1           1             1         1   1                                           83
84 14           1 1       1     1           1   1 1   1 1                     1               1   1       1 1               84
85 8 1   1             1 1                                   1               1 1                       1                   85
86 11     1     1                   1           1 1     1     1                   1 1                       1       1       86
87 14           1             1 1     1 1   1 1                 1   1     1   1 1                                       1 1 87
88 15 1   1     1                           1   1   1     1     1     1           1         1     1           1     1 1     88
89 9 1       1                                 1         1   1     1               2                           1           89
90 8 1 1           1                                 1                                           1     1     1     1       90
91 12   1 1             1                                       1               2         1 1 1   1           1         1   91
92 10     1               1   1 1       1 1                                         1           1         1           1     92
93 10               1     1                     1       1 1         1                 1                     1       1 1     93
94 13   1           1                   1   1                     1   1       1 1         1       1 1       1       1       94
95 10   1               1             1     1             1 1         1           1                         1             1 95
96 7                   2                           1   1       1                             1               1             96
97 10                       1 1                     2               1           1           1       1             1       1 97
98 18     1         1     1   1         1             1         1   1       2   1       1       2                 1 1   2   98
99 7                                 1                 1   2 1             1                             1                 99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
15
/
04
08
/
04
01
/
04
25
/
03
18
/
03
11
/
03
04
/
03
25
/
02
18
/
02
11
/
02
04
/
02
28
/
01
21
/
01
14
/
01
07
/
01
31
/
12
24
/
12
17
/
12
10
/
12
03
/
12
26
/
11
19
/
11
12
/
11
05
/
11
29
/
10
22
/
10
15
/
10
08
/
10
01
/
10
24
/
09
17
/
09
10
/
09
03
/
09
27
/
08
20
/
08
13
/
08
06
/
08
30
/
07
23
/
07
16
/
07
09
/
07
02
/
07
25
/
06
18
/
06
11
/
06
04
/
06
28
/
05
21
/
05
14
/
05
07
/
05
30
/
04
26
/
03
19
/
03
12
/
03
05
/
03
27
/
02
20
/
02
13
/
02
06
/
02
Ngày
/
Tháng