BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Bình Thuận 60 KỲ ĐẾN NGÀY 09/07/2020

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
09
/
07
02
/
07
25
/
06
18
/
06
11
/
06
04
/
06
28
/
05
21
/
05
14
/
05
07
/
05
30
/
04
26
/
03
19
/
03
12
/
03
05
/
03
27
/
02
20
/
02
13
/
02
06
/
02
30
/
01
23
/
01
16
/
01
09
/
01
02
/
01
26
/
12
19
/
12
12
/
12
05
/
12
28
/
11
21
/
11
14
/
11
07
/
11
31
/
10
24
/
10
17
/
10
10
/
10
03
/
10
26
/
09
19
/
09
12
/
09
05
/
09
29
/
08
22
/
08
15
/
08
08
/
08
01
/
08
25
/
07
18
/
07
11
/
07
04
/
07
27
/
06
20
/
06
13
/
06
06
/
06
30
/
05
23
/
05
16
/
05
09
/
05
02
/
05
Ngày
/
Tháng
00 16       1   1   1 1         1     1 1       1   1         1       1 1 1   1               1                           1 00
01 17                         1   1 1     1 1 1   2   1   1       1       1     1         1   1                     1 1     01
02 8                 1                         2 1   1   1   1       1                                                     02
03 11         1   1         1       1                   1 1                         1           1 1   1         1           03
04 10         1                               1                   2 2       1     1   1                   1                 04
05 18 1       1 1     1 1     1   2           1     2                             1       1       1 1 2             1       05
06 11               1 1           1                         1           1   1 2                 1                   2       06
07 9           1   1                     1               1                 1           1         1 1       1               07
08 8                                 1     1         1                             1   1           1                   1 1 08
09 13     1     1         2 1   2     1                               1         2   1                               1       09
10 11             1               1     1 1                       1           1   1   1                   1         1 1     10
11 7                           1         1 1           1                 1                                             1 1 11
12 8           1             1 1               1               1 1       1                                     1           12
13 15                     1               1     1       1 1 1   1 1         2           1   1       1     1             1   13
14 8   1                         1           1       1       1         1     1     1                                       14
15 10                       1 1 1                       1             1   1           1         1       1     1             15
16 7           1   1                           1               1     1           1                               1         16
17 16       1             2           1 1                 1         1         1           1 1 1 1           1     1 1 1     17
18 11     1               1         1                         1       1       1 2                       1       1         1 18
19 7                   1             1                                             1 1 1             1               1     19
20 10                       2   2                           1       1                                 3 1                   20
21 10   1                 1 1   1   1               1                             1           2                         1   21
22 17   1       1     1         1       1     1   1         2 1               1         2                   1 1       1   1 22
23 3       1                                           1                                 1                                 23
24 12 1 1               1   1             1                 1 1 2                           1             1             1   24
25 10           1 1                     1   1 1     1               1                         1     1       1               25
26 10       1         1                         1         1               1                     1 1         1 1         1   26
27 8 1                         1   1           1                       1             1     1             1                 27
28 11     1           1 1             1                 1           1     1 2                       1                 1     28
29 8 1       1                                                 2                                   2           1 1         29
30 9   1                         1         1 1   1   1       1 1                               1                           30
31 8       1                 1 1                             1       1           1         1               1               31
32 11         1   1   1   1         1       1               1                             1           1             1     1 32
33 9                             1   1 1             1             1       2       1               1                       33
34 8           1                     1                             2     1                 1       1         1             34
35 14   1         1         1       1             1           2 1               1     1                       1   1       2 35
36 7                             2                   1           1                     1         1                     1   36
37 6         1     1                               1       1                                                   1       1   37
38 10   1                 1                       1   1                     1   1                   1 1   1       1         38
39 8   1     1                     1                                                     1       1     1         2         39
40 14   1               1         1       1         1   1               2             1                 1     1 1   1   1   40
41 13                             1     1     1             1   1             2                             1 2   1   1   1 41
42 9               1 1     1                 1         1       1       1 1                   1                             42
43 16   1     1 1   1             1     1               1               1     1   1   2         1               1   1     1 43
44 9           1               1                                                           3 1   1             2           44
45 11 1   1                 2     1                               1   1                     2                 1           1 45
46 11     1             1                                     1   1 1 1 1   1               1               1         1     46
47 9       1             1   1                 1                                       1     1 1           1 1             47
48 7     1 1                                                 1                           1       1     1         1         48
49 11                   1       1   1     2                 1     1             1         1   1 1                           49
50 8               1                         1           2                     1                 1       1             1   50
51 15   1 1       1   2   1           1 1   1   1     1             1                 1 1           1                       51
52 4         1                         1                         1                                                     1   52
53 16       1         1               1             2 1   1                   1     1               1 1         1 3     1   53
54 3                         1                                                                         1   1               54
55 12         2             1 2             1 1   1     1                             1       1         1                   55
56 12     2         1                       1                     1     2   2                             1     1 1         56
57 7     2                 1                           1                                     1         1           1       57
58 14   1               1             1         1                               4 1   1 1 1 1                       1       58
59 8               2 1             1                             1   1 1                                             1     59
60 9 1   1         1                                   1             1 1       1 1                                     1   60
61 11   1       1                         1     1   1           1               1   1                               1     2 61
62 13   1       1       1                 1               1         1       1     1     1       1       1             1   1 62
63 16       1 1   2 1 1                             2               1   1 1   1     1             1               1   1     63
64 8 1                 1 1       1                                           1   1     1       1                           64
65 14   1   1         1 1     1 1       1 1   1                     1                       1             1       1   1     65
66 6                         1 1             1               1                                           1     1           66
67 8                                                   1 1 1     1   1     1             1                             1   67
68 10   1     1               1                                   1     1 1     1                   1       1           1   68
69 9                                               1 1       1               1                 1   1         1 1         1 69
70 10                                   1   2               1     1       1                         1     1     1     1     70
71 17 1           3   1 2         1           1   1             1         1             1     1       1       1     1       71
72 12 1   1                     1         1 1     1                   2           1 1             1       1                 72
73 25 2 1 1     1 1 1                 2 1   2             1 1   1               1 2       1   1       1 1 1   1 1           73
74 9 1     1 1                               1           1     1     1                     1           1                   74
75 9 2     1       1   1 1               1                                                       1             1           75
76 10                 1   1         1           1 1   1 1 1           1                                           1         76
77 10 1     1           1                             1       1                               1 1 1     1 1                 77
78 9             1                 1                             2       1       1             1       1               1   78
79 17 1   1 2       1 1               1           1       1                         1 1     1               1 1 1     2     79
80 9 1                               1             1 1     1 1                                 1           1           1   80
81 11         1 1         1   1         1   1                                 1                         2     1 1           81
82 8     1             1     1           1           1                             2                                     1 82
83 5                                       1 1         1                                 1               1                 83
84 14         1   1       1 1                               1   1   1     1     1   2                       2             1 84
85 5                   1                             1         1             1                                       1     85
86 9                       1       1         1       1 1                             1   1           1               1     86
87 10                                   1 1     1 2       1 1                             1                 1       1       87
88 10       1     1           1     1 1           1   1                                   1             1             1     88
89 7                           1           1   1 1                               1     1                 1                 89
90 13             1     1     1     1                         1                   1   1 1 1       1 1 1                 1   90
91 16     1 1 1   1           1         1       1           1       1 1   1                   2       1       1           1 91
92 15           1         1           1       1   1                         1         1   2 1   1 1         2 1             92
93 10 1                     1       1 1                 1               1           1 1           1   1                     93
94 11     1       1 1       1       1       1                             1 1           1   1             1                 94
95 9                       1             1             1                 1   1       1                           1 2       95
96 11         1               1                 1   2           1   1                   1     1 1         1                 96
97 14       1       1             1       1       1       1         1 1             1           1 1 1 1       1             97
98 17   1       2                 1 1   2       1   1         1         1   1     1 1   1         1   1                     98
99 7                     1                         1       1           1                               1         1 1       99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
09
/
07
02
/
07
25
/
06
18
/
06
11
/
06
04
/
06
28
/
05
21
/
05
14
/
05
07
/
05
30
/
04
26
/
03
19
/
03
12
/
03
05
/
03
27
/
02
20
/
02
13
/
02
06
/
02
30
/
01
23
/
01
16
/
01
09
/
01
02
/
01
26
/
12
19
/
12
12
/
12
05
/
12
28
/
11
21
/
11
14
/
11
07
/
11
31
/
10
24
/
10
17
/
10
10
/
10
03
/
10
26
/
09
19
/
09
12
/
09
05
/
09
29
/
08
22
/
08
15
/
08
08
/
08
01
/
08
25
/
07
18
/
07
11
/
07
04
/
07
27
/
06
20
/
06
13
/
06
06
/
06
30
/
05
23
/
05
16
/
05
09
/
05
02
/
05
Ngày
/
Tháng