BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Bình Thuận 60 KỲ ĐẾN NGÀY 11/07/2019

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
11
/
07
04
/
07
27
/
06
20
/
06
13
/
06
06
/
06
30
/
05
23
/
05
16
/
05
09
/
05
02
/
05
25
/
04
18
/
04
11
/
04
04
/
04
28
/
03
21
/
03
14
/
03
07
/
03
28
/
02
21
/
02
14
/
02
07
/
02
31
/
01
24
/
01
17
/
01
10
/
01
03
/
01
27
/
12
20
/
12
13
/
12
06
/
12
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
09
/
08
02
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
07
/
06
31
/
05
Ngày
/
Tháng
00 11                     1                         1         1     1 1         1     1 1 1         1                 1     00
01 12               1 1         1 1                 1         1 1                                     1       2   2         01
02 12                               1 1 1                   1 1     1 1 1                     1     1     1   1             02
03 11 1         1                               1               1   1       1 2       1 1                           1       03
04 8     1                                                 1         2     1               1     1     1                   04
05 12 2             1                             1       1         1   1         1             1 1       1       1         05
06 7               2         1             1             1                                       1         1               06
07 12       1                   1 1                       1             1           3   1         1                   1   1 07
08 11                   1 1   1   1           1 1           1         1                       1             1         1     08
09 8               1       1                     1   1                         1       1                     1     1       09
10 5     1         1 1                                         1                                                   1       10
11 11                   1 1       2         2 1   1 1   1                                         1                         11
12 8           1             1 1                                                                 1         1     1 1     1 12
13 9     1             1                 1     1               1                 1 1                   1                 1 13
14 11                                     1     2             1     2         1 1       1           1 1                     14
15 11   1     1                   2                 1                 1     1             1     1               1         1 15
16 3             1                                           1                                             1               16
17 17       1     1 1 1     1                   1   2           1           1 1                 1     2     1       1 1     17
18 17   1       1         1       1 1 1     1                         1   1   1   1     1     1           1         2     1 18
19 10 1               1               1   1   1       1   1                           1     2                               19
20 13 3 1                       1 2                   2 1                                         1   1     1               20
21 8                   1                                               1           1 1         1   1 1           1         21
22 18       1 1       1   1         1 1 1       1 1 1 1         1             1   1       1       1       1       1         22
23 9                           1                   1   1         1                   1 1   1   1               1           23
24 16     1             1                   1           1           1     2             1 1 1 1   1     1     2           1 24
25 8       1                           1                         1       1     1                         2           1     25
26 16       1 1         1                 1 1           1   2 3                 1   1 1                       1           1 26
27 11     1                                   1 1     1   1           1   1                 1   1       1           1       27
28 11                 1             2   1             1 1                               1 1       1         1   1           28
29 11           1 1                                           1     1         1     1 1 1                         2     1   29
30 14                         1         1 2       1         1           1       2 1               1   1   1   1             30
31 6       1                                                             1                         1   1       1       1   31
32 14 1             1     1       1               1                     2 1   1       1       1   1         1   1           32
33 11                           1       1             1       1                 1     1         1           1   1   1   1   33
34 6         1                         1                               1         1               1           1             34
35 14         1   1       2 1             1 1   1 1                       1         1     1     1                     1     35
36 12                   1         1 2   1                                 1                 1       2 2         1           36
37 7           1       1                           1 1         1       1                       1                           37
38 17 1   1       1         1 2 1     1     1           2   1                           1   1                   1     1   1 38
39 8   1         2         1                   1       1   1                                                 1             39
40 12   1     1 1   1   1           1                 1           1 1             1                               1       1 40
41 14       1 2   1   1   1               1                                 1     1       1 1           1     2             41
42 10                         1   1         1         1   1                       1         1 1 1                       1   42
43 10           1   1     1                           1     1     2         1   1                                     1     43
44 6           2               1                       1                         1         1                               44
45 11         1           1 1           1 1                       1                     1 1     2   1                       45
46 14       1         1     1         1                       1   1         2         1     1       1 2           1         46
47 10       1 1                       1                 1                     1             1 1     1     1             1   47
48 8   1         1                                       1 1                 1 2         1                                 48
49 9                                                           2       1                       1   2     1       1       1 49
50 7     1             1     1                                         1           1                 2                     50
51 9                                       1   1     1                     2 1   1             1         1                 51
52 6                   1                 1       1                               1             1 1                         52
53 14 1         1 3     1                     1                         1 1               1   1       1           1 1       53
54 7   1   1                                                                                             2 1       1   1   54
55 8   1                     1                             1                         1   1                           2   1 55
56 7     1     1 1                           1   1           1                                         1                   56
57 11   1           1                             1     1               1 1   1                     1     1           1   1 57
58 4               1           1                         1   1                                                             58
59 7                 1         1           1     1                 1 1                                 1                   59
60 8                   1   1               1 1                                               1 1       1             1     60
61 8               1     2           1                 1                           1                   1         1         61
62 13   1             1   1                             1       1 1           1     1   1   1   1   1         1             62
63 8             1   1     1           1           1 1 1                                                               1   63
64 11                       2                         1     1                   1 1 1         1       1             1   1   64
65 11     1       1   1                                                 1   1   1         1   1         1     1         1   65
66 12     1     1                     1   1     1                 1   1   1                   1             1         1   1 66
67 15                   1   1   3   1 1       1   1     2   1     1                                       1       1         67
68 10       1           1     1         1       1                                             1       1 1       1 1         68
69 15         1 1         1 1   1           2                         1   1     1             1     1   2       1           69
70 11     1     1     1               1 1   2                                 1       1                   1     1           70
71 10 1       1     1             1   2                                       1                             1         1   1 71
72 13     1                 1         1             2         1             1               1         1             1 2 1   72
73 14 1 1 1   1 1             2 1     1       2   1                         1       1                                       73
74 6   1                         1               1                   1                 1         1                         74
75 10           1             1 1                                 1 1 1       1       1                           1     1   75
76 9             1                 1                     1 1                 2 1             1   1                         76
77 10   1 1                               1 1 1 1                                   1               1         1 1           77
78 13   1               1         1 1                                 1 1       1                         2 1   1     1   1 78
79 17       1 1 1     2     1   1   1   2                       1                     1 1 1             1             1 1   79
80 11       1           1   1                   2 1                               1 1     1 1                           1   80
81 15   2     1 1             1       1                   1 1   2   1 1                       1         1     1             81
82 6                     1         2                         1           1     1                                           82
83 6     1                                   1                     1 1                 1         1                         83
84 11       2             1   1         1         1       1                                               1 1 1         1   84
85 8                 1                       1       1 1                           1                 1     1     1         85
86 9 1               1                       2     1     1               1                             1           1       86
87 10       1       1               1   1 2   1                   1         1     1                                         87
88 9   1             1         1 1                       1     1   1                                           1       1   88
89 9     1                 1                     2         1 1         1       1                               1           89
90 9 1                 1     1         1                         1 1     1                                             1 1 90
91 16 1       1           1 1 1     1   1           1     2   1 1           1         1       1             1               91
92 12       2 1                               1                 1     1     2     1         1                 1 1           92
93 13 1                           1 1           1           2     1     1   1             1       1                 1     1 93
94 9     1                   1           2                         1     1           1             1       1               94
95 18             1 2                 1   1     1   3 1   1       1 1     1       1 1   1                       1           95
96 10     1                                 1 1                   1   1                 1 1                 1           2   96
97 12 1       1                     1               1 1       1   1               1           1     1           1 1         97
98 8 1                                                                 1           1 1   1                         2     1 98
99 17   1         1 1                 1   1               2     2 1 1                 1   1 1   1       1           1       99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
11
/
07
04
/
07
27
/
06
20
/
06
13
/
06
06
/
06
30
/
05
23
/
05
16
/
05
09
/
05
02
/
05
25
/
04
18
/
04
11
/
04
04
/
04
28
/
03
21
/
03
14
/
03
07
/
03
28
/
02
21
/
02
14
/
02
07
/
02
31
/
01
24
/
01
17
/
01
10
/
01
03
/
01
27
/
12
20
/
12
13
/
12
06
/
12
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
09
/
08
02
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
07
/
06
31
/
05
Ngày
/
Tháng