BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Đà Lạt 60 KỲ ĐẾN NGÀY 13/10/2019

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
13
/
10
06
/
10
29
/
09
22
/
09
15
/
09
08
/
09
01
/
09
25
/
08
18
/
08
11
/
08
04
/
08
28
/
07
21
/
07
14
/
07
07
/
07
30
/
06
23
/
06
16
/
06
09
/
06
02
/
06
26
/
05
19
/
05
12
/
05
05
/
05
28
/
04
21
/
04
14
/
04
07
/
04
31
/
03
24
/
03
17
/
03
10
/
03
03
/
03
24
/
02
17
/
02
10
/
02
03
/
02
27
/
01
20
/
01
13
/
01
06
/
01
30
/
12
23
/
12
16
/
12
09
/
12
02
/
12
25
/
11
18
/
11
11
/
11
04
/
11
28
/
10
21
/
10
14
/
10
07
/
10
30
/
09
23
/
09
16
/
09
09
/
09
02
/
09
Ngày
/
Tháng
00 14             1     1       1   1                         2 1         1     2       2     1                   1         00
01 12         1     1         1       1   1 1       1       1                     2       1       1                         01
02 14           1       2 1         1               1         1               1       1         2               1   1 1     02
03 15 1               1   2                       1 1   1 1 1     2               1           1     1               1       03
04 9     1           1                   1                               1                       1       1 1       1     1 04
05 11     1                 1     1   1             1     1               1                               1 1 1 1           05
06 8         1                 1           1           1           1                     1             1             1     06
07 15                     1       1     1   1     1       1               1 1     1         1       1   1           1 1 1   07
08 10                   1       1 1 1     1       1             1           1                           1         1         08
09 10 1     1   1       1             1         1     1   1                       1         1                               09
10 13                             2     1           1       1             1 1         1       1 1 1               1     1   10
11 9       1 1           1   1         1 1                   2                           1                                 11
12 12         1     1   2       1                     1             1   1                     1       1               2     12
13 14     1       1                       1     1   1         1                     1               1   1         1   1 2 1 13
14 8           1         1               1   1                 1           1                         1   1                 14
15 8       1 1           2                               1                 1   1 1                                         15
16 17 2                             1 1   1               1     1     1     1                       1         1 1   1 1 1 2 16
17 9               1             1     1                                                             2 1   1     1 1       17
18 9 1 1                     1                         2 1         2                           1                           18
19 11               1           1 1                 1           1     1           1 1     1 1             1                 19
20 12         1 1                         1       1       1 1                 1         1     1 1       1         1         20
21 6       1         1                               1     1             1                   1                             21
22 10     1   1               1           1       1 1 1                       1 1   1                                       22
23 11                   1             1       1               1       2             2   1       1                     1     23
24 12   1         2 1   1   1     1                       1               1                       1 1                   1   24
25 7         1                       1 1                   1       1                       1           1                   25
26 5                                                   1                 1                               1   1     1       26
27 8   1                                   1 1   1     1           1                     1                       1         27
28 8                 1 1   1                                               1         1         1   1       1               28
29 14                       2     1     1 1     1 1                                               1   1 1           2 1   1 29
30 9 1 1 1   1   1                           1           1                                                   1           1 30
31 8 2     1                                           1     1                           1                 1         1     31
32 5   1       1       1                                                                                 1     1           32
33 7   1     1                               1                       1 2                                 1                 33
34 11   1     1         1       1       1                                           2 1   1           1         1           34
35 12         1                 1         1 1                         1         2           1         1           2 1       35
36 10     1                     1       1         1       1         1               1               1     1             1   36
37 11             1       1     1         1           1     1           1   1   1                                 1       1 37
38 16           1       1   1 1                             1       1     2   1   1   2           1       1           1 1   38
39 8     1         1                           1   1                 1                         1           1 1             39
40 15   1             1     1     1   1                 1       1                                     1     1 1   2 2 1     40
41 13           1           1   1           1       2   2                 1   1                   1           1         1   41
42 13         1   1                     1                     1 2   1     1 1   1 1               1               1         42
43 5             1                                   1 1         1 1                                                       43
44 8 1           1       1             1       1                             1                         1           1       44
45 11           1         1           1               1   2         1 1                     1     1                       1 45
46 12       1         1       1             1 1               1   1     1   1               1           2                   46
47 8     1                 1                                   1                       1       1         1     1       1   47
48 9                                           1     1     2   1 1   2                   1                                 48
49 17 1                 1       1           1     1 1           1             1 1 1   1   1       2 1     1               1 49
50 13       1                 1 1 1 1   1   1                                         1         1 1       1   1     1       50
51 9 1             1                   1               1           1           1       1 1                               1 51
52 11                                 2   1               1       2           1       1   1 1                   1           52
53 9           1                 1                   2               1             1 1   1                           1     53
54 6                 1 1                               1                                 1     1       1                   54
55 10   1                     1                       1 2                         1 1                         1 1   1       55
56 13 1           1   1                                                 1       1   1         3     1             1   2     56
57 8             1                 1                                         1       1 2     1 1                           57
58 14   1         1       1         1             1                     1     2   1   1             1       1 1       1     58
59 11     1 1     1           1     1       1 1       1           1                                             1       1   59
60 9                                 1 1     1             1                               2           1     1         1   60
61 11 1           1                         1               1         1 1             1   1     1     1           1         61
62 18             1 1       1   3         1                   1   1     1 1   1   1     1   1       1         1 1           62
63 13       1       1 2                   1   1   1                         1   1     1               1     1   1           63
64 5                             1   1                                 1                               1       1           64
65 11   1 1 1               1       2               1 1       1                     1               1                       65
66 7     1                           1                                                 1   1 1 1 1                         66
67 11   1   1       1   1                         1     1                   1   1                   1       1           1   67
68 11                               1             1   1   1         1             1 2                         1 1     1     68
69 6 1                             2           1         1                   1                                             69
70 9               1 2             1   1       2                                                               1         1 70
71 8             1               1                   1                           1             1     1 1           1       71
72 8   1       1   1                               1         1                           1   1             1               72
73 11                         1       1   1                 1     1       1 1             1 1       1     1                 73
74 8         1                   1         1                 1         1   1                 1                         1   74
75 16           1   1               3         1 2               1 2   1 2         1               1                         75
76 10                 1                               1 1       1 1   1               1     1                   1         1 76
77 13           1 1 1     1   1         1                   1 1             2 1         1   1                               77
78 13         1 1           1                 2   1   1         1           1                             1 2       1       78
79 6                                           1 1                                     1                     1 1         1 79
80 8   1                         1                         1   2     1                     1   1                           80
81 15         1 1     1   1 1               2                       2     1   1         2                     1           1 81
82 3                     1 1                                                         1                                     82
83 14                 1       1 1     1 1     1 1         1 1         1             1         1       1         1           83
84 14           1       2   1 1 1               1         1   1     1           2                             1   1         84
85 6   1                 1   1               1 1                                       1                                   85
86 12 1   1         1       1         1               1         1 1               1         1     1                     1   86
87 9     1     1                 1                 1               1               1         1     1   1                   87
88 11     1 1                 1                   1     1               1 2                   1             1           1   88
89 16   1           1                               1           1     1 1     1     1   1       1 1   3   1 1               89
90 12     1   1       1       1 1   1   1                         1                               1   1                 1 1 90
91 14 1     1       1       1           1   1 1                   1               1 1     1                 1     1     1   91
92 7   1                                 1                                                 1       1     1 1 1             92
93 14   1 2                                     1           1           1       1     1           1 1     1 1 1 1           93
94 7       1                                 1 1                       1                             1 1             1     94
95 10       1   1             1   1             1 1           1                 1                                   1     1 95
96 17 1     1   1     1   1                 2 1             1     1 1                     1   1     1 1 1                 1 96
97 11 1     1     1   1   1                         1         1       1   1   1         1                                   97
98 7                                     1 1 1                         1   1           1       1                           98
99 18     1 1 1     1       1 1       2           1 1             1           1 1     1       1           1       1       1 99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
13
/
10
06
/
10
29
/
09
22
/
09
15
/
09
08
/
09
01
/
09
25
/
08
18
/
08
11
/
08
04
/
08
28
/
07
21
/
07
14
/
07
07
/
07
30
/
06
23
/
06
16
/
06
09
/
06
02
/
06
26
/
05
19
/
05
12
/
05
05
/
05
28
/
04
21
/
04
14
/
04
07
/
04
31
/
03
24
/
03
17
/
03
10
/
03
03
/
03
24
/
02
17
/
02
10
/
02
03
/
02
27
/
01
20
/
01
13
/
01
06
/
01
30
/
12
23
/
12
16
/
12
09
/
12
02
/
12
25
/
11
18
/
11
11
/
11
04
/
11
28
/
10
21
/
10
14
/
10
07
/
10
30
/
09
23
/
09
16
/
09
09
/
09
02
/
09
Ngày
/
Tháng