BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Đà Lạt 60 KỲ ĐẾN NGÀY 14/07/2019

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
14
/
07
07
/
07
30
/
06
23
/
06
16
/
06
09
/
06
02
/
06
26
/
05
19
/
05
12
/
05
05
/
05
28
/
04
21
/
04
14
/
04
07
/
04
31
/
03
24
/
03
17
/
03
10
/
03
03
/
03
24
/
02
17
/
02
10
/
02
03
/
02
27
/
01
20
/
01
13
/
01
06
/
01
30
/
12
23
/
12
16
/
12
09
/
12
02
/
12
25
/
11
18
/
11
11
/
11
04
/
11
28
/
10
21
/
10
14
/
10
07
/
10
30
/
09
23
/
09
16
/
09
09
/
09
02
/
09
26
/
08
19
/
08
12
/
08
05
/
08
29
/
07
22
/
07
15
/
07
08
/
07
01
/
07
24
/
06
17
/
06
10
/
06
03
/
06
Ngày
/
Tháng
00 13 1   1                         2 1         1     2       2     1                   1           1                       00
01 10       1   1 1       1       1                     2       1       1                             1                     01
02 12     1               1         1               1       1         2               1   1 1                   1   1       02
03 12                   1 1   1 1 1     2               1           1     1               1                   1             03
04 9           1                               1                       1       1 1       1     1 1                   1     04
05 10   1   1             1     1               1                               1 1 1 1                         1           05
06 10 1           1           1           1                     1             1             1                         2   1 06
07 15   1     1   1     1       1               1 1     1         1       1   1           1 1 1             1               07
08 11 1 1 1     1       1             1           1                           1         1             1               1     08
09 8       1         1     1   1                       1         1                                             1 1         09
10 16   2     1           1       1             1 1         1       1 1 1               1     1         1   1       1       10
11 9         1 1                   2                           1                                   1   1     1 1           11
12 11 1                     1             1   1                     1       1               2       1     1     1           12
13 15           1     1   1         1                     1               1   1         1   1 2 1     1     1           1   13
14 10           1   1                 1           1                         1   1                 2                   1   1 14
15 5                           1                 1   1 1                                               1                   15
16 17     1 1   1               1     1     1     1                       1         1 1   1 1 1 2 1 1                       16
17 12   1     1                                                             2 1   1     1 1                 1 1   2         17
18 10                         2 1         2                           1                           1           1       1   1 18
19 10 1 1                 1           1     1           1 1     1 1             1                                           19
20 10           1       1       1 1                 1         1     1 1       1         1                                   20
21 5                       1     1             1                   1                                         1             21
22 8           1       1 1 1                       1 1   1                                             1                   22
23 12       1       1               1       2             2   1       1                     1               1       1       23
24 10   1                       1               1                       1 1                   1     1 1     1   1           24
25 8       1 1                   1       1                       1           1                       1             1       25
26 8                         1                 1                               1   1     1         1             1 1       26
27 12             1 1   1     1           1                     1                       1           1   1 1     1 1         27
28 8                                             1         1         1   1       1                   1           1     1   28
29 13   1     1 1     1 1                                               1   1 1           2 1   1 1                         29
30 6               1           1                                                   1           1     1                   1 30
31 7                         1     1                           1                 1         1         1                 1   31
32 3                                                                           1     1                           1         32
33 6               1                       1 2                                 1                                     1     33
34 9 1       1                                           2 1   1           1         1                       1             34
35 13 1         1 1                         1         2           1         1           2 1           1                 1   35
36 11 1       1         1       1         1               1               1     1             1   1               1         36
37 13 1         1           1     1           1   1   1                                 1       1       1         1 1     1 37
38 15                             1       1     2   1   1   2           1       1           1 1       1   1       1         38
39 6                 1   1                 1                         1           1 1                                       39
40 12   1   1                 1       1                                     1     1 1   2 2 1                               40
41 14 1           1       2   2                 1   1                   1           1         1           1 1             1 41
42 12         1                     1 2   1     1 1   1 1               1               1                             1     42
43 4                       1 1         1 1                                                                                 43
44 7         1       1                             1                         1           1         1       1               44
45 15       1               1   2         1 1                     1     1                       1 1       2 2       1       45
46 10             1 1               1   1     1   1               1           2                                         1   46
47 8                                 1                       1       1         1     1       1         1 1                 47
48 10                 1     1     2   1 1   2                   1                                             1             48
49 18 1           1     1 1           1             1 1 1   1   1       2 1     1               1     1   1       1         49
50 15 1 1 1   1   1                                         1         1 1       1   1     1         1 1       1       1     50
51 12         1               1           1           1       1 1                               1             1   1 2   1   51
52 17       2   1               1       2           1       1   1 1                   1           1       3   1   1         52
53 8   1                   2               1             1 1   1                           1                               53
54 7                         1                                 1     1       1                             1         1   1 54
55 10                       1 2                         1 1                         1 1   1         1                   1   55
56 10                                         1       1   1         3     1             1   2                               56
57 10     1                                         1       1 2     1 1                                           1       2 57
58 13     1             1                     1     2   1   1             1       1 1       1                     1     1   58
59 10     1       1 1       1           1                                             1       1           1         1 1     59
60 10       1 1     1             1                               2           1     1         1         1                   60
61 12             1               1         1 1             1   1     1     1           1                 1 1   1           61
62 17 3         1                   1   1     1 1   1   1     1   1       1         1 1           1                       1 62
63 12           1   1   1                         1   1     1               1     1   1           2     1                   63
64 9   1   1                                 1                               1       1               1         1     1   1 64
65 10     2               1 1       1                     1               1                       1 1           1           65
66 7       1                                                 1   1 1 1 1                                   1               66
67 8                   1     1                   1   1                   1       1           1         1                   67
68 12     1             1   1   1         1             1 2                         1 1     1                       1       68
69 6     2           1         1                   1                                                   1                   69
70 7     1   1       2                                                               1         1           1               70
71 12   1                   1                           1             1     1 1           1               1           2 2   71
72 8                     1         1                           1   1             1               1     1 1                 72
73 10       1   1                 1     1       1 1             1 1       1     1                                           73
74 8   1         1                 1         1   1                 1                         1     1                       74
75 18     3         1 2               1 2   1 2         1               1                               1   1 1     1       75
76 11                       1 1       1 1   1               1     1                   1         1                     1   1 76
77 8         1                   1 1             2 1         1   1                                                         77
78 12               2   1   1         1           1                             1 2       1                   1 1           78
79 8                 1 1                                     1                     1 1         1                     1   1 79
80 11   1                         1   2     1                     1   1                             1           2         1 80
81 15             2                       2     1   1         2                     1           1   1 1           2       1 81
82 2                                                       1                                                           1   82
83 17 1     1 1     1 1         1 1         1             1         1       1         1                 1   1 1 1   1       83
84 15 1               1         1   1     1           2                             1   1           1 1       2   1   1     84
85 7               1 1                                       1                                   1   1             1     1 85
86 8       1               1         1 1               1         1     1                     1                             86
87 10   1                 1               1               1         1     1   1                   1           1           1 87
88 12                   1     1               1 2                   1             1           1         1   1   1       1   88
89 20                     1           1     1 1     1     1   1       1 1   3   1 1                   1 1   1   1       1 1 89
90 11 1   1   1                         1                               1   1                 1 1         1     1       1   90
91 11         1   1 1                   1               1 1     1                 1     1     1     1                       91
92 11           1                                                 1       1     1 1 1             1     1 1   2             92
93 15                 1           1           1       1     1           1 1     1 1 1 1                 1           2   1   93
94 6               1 1                       1                             1 1             1                               94
95 8   1             1 1           1                 1                                   1     1                     1     95
96 16             2 1             1     1 1                     1   1     1 1 1                 1   2               2       96
97 7                     1         1       1   1   1         1                                                         1   97
98 9           1 1 1                         1   1           1       1                           1                     1   98
99 16       2           1 1             1           1 1     1       1           1       1       1     1   1     1       1   99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
14
/
07
07
/
07
30
/
06
23
/
06
16
/
06
09
/
06
02
/
06
26
/
05
19
/
05
12
/
05
05
/
05
28
/
04
21
/
04
14
/
04
07
/
04
31
/
03
24
/
03
17
/
03
10
/
03
03
/
03
24
/
02
17
/
02
10
/
02
03
/
02
27
/
01
20
/
01
13
/
01
06
/
01
30
/
12
23
/
12
16
/
12
09
/
12
02
/
12
25
/
11
18
/
11
11
/
11
04
/
11
28
/
10
21
/
10
14
/
10
07
/
10
30
/
09
23
/
09
16
/
09
09
/
09
02
/
09
26
/
08
19
/
08
12
/
08
05
/
08
29
/
07
22
/
07
15
/
07
08
/
07
01
/
07
24
/
06
17
/
06
10
/
06
03
/
06
Ngày
/
Tháng