BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Đà Nẵng 60 KỲ ĐẾN NGÀY 05/05/2021

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
05
/
05
01
/
05
28
/
04
24
/
04
21
/
04
17
/
04
14
/
04
10
/
04
07
/
04
03
/
04
31
/
03
27
/
03
24
/
03
20
/
03
17
/
03
13
/
03
10
/
03
06
/
03
03
/
03
27
/
02
24
/
02
20
/
02
17
/
02
13
/
02
10
/
02
06
/
02
03
/
02
30
/
01
27
/
01
23
/
01
20
/
01
16
/
01
13
/
01
09
/
01
06
/
01
02
/
01
30
/
12
26
/
12
23
/
12
19
/
12
16
/
12
12
/
12
09
/
12
05
/
12
02
/
12
28
/
11
25
/
11
21
/
11
18
/
11
14
/
11
11
/
11
07
/
11
04
/
11
31
/
10
28
/
10
24
/
10
21
/
10
17
/
10
14
/
10
Ngày
/
Tháng
00 12 2     1 1                 1               1 1       1             1               1 1                           1     00
01 15         1     1               1 1             1       1 1         1 1 1     1 1                         1   1     1   01
02 13     1         1           1 1         1 1 2       1           1                             1       1   1             02
03 9                               2             1     1         1 1                   2             1                     03
04 14         1       1   1               1         1   1         1             1           1 1     2       1   1           04
05 7                           1         1         1 1                                                     1 1 1           05
06 9   1   1         1             1     1                 1           1     1                 1                           06
07 6                             1           1                             1           1             1 1                   07
08 9                     1                           1   1   1     3         1                                       1     08
09 9           1             1                                               1 1   1                     2       1       1 09
10 17 2                   1   1         1         1               1   1 1     1                           1 2       1 1 1 1 10
11 6 1                                   1                                             1     1         1 1                 11
12 9                                     1 1     1         1             1     1                             2 1           12
13 9         1               1             1 1             2                                     2   1                     13
14 14       1     1     1                         1       1       2   3       1 1 1                         1               14
15 14   1                     1                 1     1             1           1     1 1       1   2 1   1 1               15
16 9     1                           1         1           1 1   1             1   1                                   1   16
17 8         1 1                 1                       1             1           1             1             1           17
18 13       1   1             1             1                 1                   2     1   1         1   1     1   1       18
19 15     1   1 1 1       1 1   1   1     1               1         1         1       1                               1   1 19
20 9   1 1       1                   1       1               1           1                     1   1                       20
21 10   1               1           1     1             1             1   1                     1             1           1 21
22 9   2 1 1                                   1             1         1                 1                             1   22
23 10                             1                           1 1                 2         1 1     1               1     1 23
24 11     1 1 1     1               1     1                   1     2       1 1                                             24
25 6 1                   1     1                     1                     2                                               25
26 12       1       1 1   1   1                   1                     1                 1 1   1 1   1                     26
27 16   1           1         2 1               1     1   1   1   1       1                 1 1   1       1       1         27
28 10                                                         1 1   1 1   1               1     1 1                 1   1   28
29 11     1         1               1                     1 1     1           1   1                 1 1 1                   29
30 9                             1                             1           2         1         1 1                 1   1   30
31 9               1           1                                             2         2   1       1             1         31
32 10   1   1     1   1 1 1   1                                               1           1             1                   32
33 11     1                 2                       1 1           1 1               1 1 1         1                         33
34 18             1   1     1     1   1     1   1 1                         1 1     1         1       2 1         1     1 1 34
35 9               1                       1                               1               1     1       1     1     1   1 35
36 13                                       1           1       1 1                     2   2 1 1   1 1       1             36
37 10                                     1     1   1   1       1   1                 1     1     1           1             37
38 11 1           2                                           1                 1               1       1   1     1     1 1 38
39 6           1       1       1   1   1                                       1                                           39
40 14   1                   1           1           1   2   1     1       1       1 1                       1     1     1   40
41 5     1                       1           1                     1                         1                             41
42 9                     1                     1 1   1 1           1                   1     1 1                           42
43 12 2                             1 2       1       1           1                       1     1 1 1                       43
44 12           1   1   1 1     2                                                               1 2   2           1         44
45 8           1       2                       2   1 1                                                     1               45
46 10     1     1             1   1         2                   1     1                             1             1         46
47 6 1   1                               1                   1         1           1                                       47
48 10                 3                 1     1 1   1           2                 1                                         48
49 7 1       1         1           1                         1   1                                         1               49
50 8         1             1           1               1 1     1                 1   1                                     50
51 10     1       1                           1       1   1             1 1     1     1                     1               51
52 10   1           1                     1           1   1 1     1                       2   1                             52
53 8   1   1 1                             1 2                                                       1           1         53
54 11                   1 1       1   1     1                         2       1         1                   1             1 54
55 9         1   1     1     1             1   1         1                           1                                 1   55
56 11 1   1         1           1     1 1                     1                     1   1                           1     1 56
57 6             1         1     1 1                                 1                                         1           57
58 10                   1                   1 1   1   1               1 1             1         1               1           58
59 8                                                           1 1           1 1   1     1                           2     59
60 4                 1 1                   1           1                                                                   60
61 8         1           1                                     1                 1             1             1       1 1   61
62 17   2             1                 1       1 1               2   1 1                     1             1   1 1 1 2     62
63 14               1       2   1       1                 1           1   1       2             1         1 1 1             63
64 13         1                     1   1             1   1             1 1         2 1   1   1     1                       64
65 11       1                     1 1   1 1         1                   1         1                       2         1       65
66 13 1               2                 1             1     1   1       1       1 1           1   1         1               66
67 12           1       1             1           1     1         1                                   2 1 2         1       67
68 12                 1       1               1   1                         2               1 1     1   1       1   1       68
69 17 1   1                 2   1                                     1 1     1 2     1   1 1 1         1             1 1   69
70 10             1 1 1         1                           1   1     1             1                   1   1               70
71 9 1     1               1             1   1                             1               1           1           1       71
72 14 1         1   1                               1   1   1               2                 1     1   2       1     1     72
73 8           1               2         1               1                         1 1                   1                 73
74 11     2             1     1   1                                               1   1       1                 1   1   1   74
75 11     1   2               1                         1 1   1             1           1   1               1               75
76 8             1 1               1       1                                           1         1 1 1                     76
77 8               1   1   1                       1 1         1     1   1                                                 77
78 19 1       1   1         2           1     2         1           1   1       1           1 1                 1   1 2 1   78
79 8                 1               1 1           1           1         1     1         1                                 79
80 14                 1 1     1   1   1                     2             1         1                           2 1     1 1 80
81 8 1   1                           1             1           1         1                 1                         1     81
82 13       2   1         1       1   2 2         1       1     1                         1                                 82
83 14       1 1 1 2                       1         1         1     1                 1         2   1               1       83
84 9       1   1           1                 1   1                     1       1   1                                     1 84
85 8                   1 1     1 1         1 1                                                   1     1                   85
86 8                       1                                         1   1           1   1         1         2             86
87 11       1 1     1 1   1                                 1         1     1       1                         1       1     87
88 9       1                             1     1           1                                 1 1           1 1 1           88
89 19           1   1         1     1             1         1             1       1   1 1             1   1   2     3 1 1   89
90 8   1                   1             1                                       1       1                   1         1 1 90
91 10           1 1             1     1   1     1   1                           1                       1           1       91
92 11   2                 1             1       1   1           1                                 1       1       1     1   92
93 11       1                           1   1       1       1       1   1                 1 1             1   1             93
94 10                     1       1           1   2   1   1                                         1 1                   1 94
95 8                         1       1 1                                   1   1     1   1                               1 95
96 11   1         1     1             1           1 1   2                 1               1             1                   96
97 19           1 1   1   1       1 1 1     1         1 1 1   2     1               1 1                 1         1       1 97
98 9                     1                                               1 1 2                         1       1 1       1 98
99 14   1       1             1   1 1                 1                       1             1                   1 3   1   1 99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
05
/
05
01
/
05
28
/
04
24
/
04
21
/
04
17
/
04
14
/
04
10
/
04
07
/
04
03
/
04
31
/
03
27
/
03
24
/
03
20
/
03
17
/
03
13
/
03
10
/
03
06
/
03
03
/
03
27
/
02
24
/
02
20
/
02
17
/
02
13
/
02
10
/
02
06
/
02
03
/
02
30
/
01
27
/
01
23
/
01
20
/
01
16
/
01
13
/
01
09
/
01
06
/
01
02
/
01
30
/
12
26
/
12
23
/
12
19
/
12
16
/
12
12
/
12
09
/
12
05
/
12
02
/
12
28
/
11
25
/
11
21
/
11
18
/
11
14
/
11
11
/
11
07
/
11
04
/
11
31
/
10
28
/
10
24
/
10
21
/
10
17
/
10
14
/
10
Ngày
/
Tháng