BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Đà Nẵng 60 KỲ ĐẾN NGÀY 30/05/2020

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
30
/
05
27
/
05
23
/
05
20
/
05
16
/
05
13
/
05
09
/
05
06
/
05
02
/
05
29
/
04
25
/
04
28
/
03
25
/
03
21
/
03
18
/
03
14
/
03
11
/
03
07
/
03
04
/
03
29
/
02
26
/
02
22
/
02
19
/
02
15
/
02
12
/
02
08
/
02
05
/
02
01
/
02
29
/
01
25
/
01
22
/
01
18
/
01
15
/
01
11
/
01
08
/
01
04
/
01
01
/
01
28
/
12
25
/
12
21
/
12
18
/
12
14
/
12
11
/
12
07
/
12
04
/
12
30
/
11
27
/
11
23
/
11
20
/
11
16
/
11
13
/
11
09
/
11
06
/
11
02
/
11
30
/
10
26
/
10
23
/
10
19
/
10
16
/
10
Ngày
/
Tháng
00 10         1               1   1                         1                   1   2       1           1           1       00
01 10 1                                           1 1 1 1                         1               2     1   1               01
02 9               1 1           1     1               2                             1   1         1                       02
03 13         1 1 1         1                       1               1   1 1           1         1   1       1     1         03
04 12 1           1                                 1         2 1 1         1             1 1   1               1           04
05 9 1               1                                         1   2 1               1       1               1             05
06 9                 1           1                           1       1                   1         1   1     1     1       06
07 17 1             2   1             1                   1       1     2   1     1   1           2                 1 1 1   07
08 11   2                   1     1 1         1                                             1             1 1       2       08
09 16   1         2 1               1     1       1 1 1       1 1     1       1         1       1     1                     09
10 13     1 1     1       1   1     1                 1 1 1                               1                     1   1   1   10
11 13                   1   1         1       1 1             1                   1       1 1         1   1           1   1 11
12 8   1           1                                             1 2     1         1                       1               12
13 8                           1                                       1                         1 1 1 1       1         1 13
14 16   1 1   1     1                   1   1     1     1     1           1                       1 1 1           1     2   14
15 8                       1                                       1 1     1             1                     1   1   1   15
16 11           1   1     1   1 1                 1   1                         1                               1       1 1 16
17 13       1   2               1               1         1       1   1   1         1                         1           2 17
18 14                           1       1       1   1   1 1         1       1         1 1           1   1             1   1 18
19 11     1               1   1 1     1                             1         1             1                 1         1 1 19
20 9                       1                 1             1 1                   1                 1     1         1     1 20
21 7                                         1                               1                 2       1     1 1           21
22 14       1   1             1     1 1       1 1 1             1                     1 1         1                 1     1 22
23 13       1     1     1 1         1   1             1     1                           1 1 1     1                 1       23
24 10     1                   1       1 1       1                                       1   1           1     1   1         24
25 4                   1                     1     1                         1                                             25
26 10               1     1                 1   3   1   1                         1                                     1   26
27 14       1       1   1 1         1                     1 1 2           1     1   1       1                           1   27
28 14 1 1 1         1     2 1     1                       1   1             1                         1       1 1           28
29 12             1   1     1       1                   1       1 1             1             2                 1       1   29
30 6                                       1                             1             1 1                 1 1             30
31 9                                                 1     1 2               1   1   1 1               1                   31
32 17               1 1           1       1 1       1                   1         2     1 1                   2   1       3 32
33 6                   1                         1     2                             1       1                             33
34 9   1                   1       1         1       1         1       1                   1                           1   34
35 12 1       1             1             1 1 1             1 1         1                 1           1     1               35
36 10     1             1   1   2                         2       1                               1               1         36
37 10           1 1   1               1                               2     1     1         1         1                     37
38 8   1                                                 2             1 1           2                   1                 38
39 12         1                                 1 2                             2   1       1   1       1 1   1             39
40 8       1             1       1   1                               1 2                 1                                 40
41 8           1       1       1 1                           1                         1             1             1       41
42 9 1 1                         1     1                                 1 1 1                         1                 1 42
43 8                 1   1           1                                 1           1       1 1   1                         43
44 9       1         1   1   1                           1                   2     1                                   1   44
45 11   1 1                               1                                                     1 1 1 2         1   1 1     45
46 12 1           1               1   1   1               2         1       1     1   1           1                         46
47 8       1                                     2     1           1                 1 1                       1           47
48 7               1                             1   1     1       1                         1                       1     48
49 7                                                 1     1                                   2     1             1 1     49
50 11         1 1       1       2         1 1   1                                   1               1               1       50
51 13             1               2                   1                     1           2   1           2         1   2     51
52 10       1   1             1         1       1                 1   1     1                 1                         1   52
53 16 1   1   1             1         1   2   2           1           1                     1 1       1   1 1               53
54 8                         1 1   1             1                   2     1 1                                             54
55 7           1             1     1               1                         1     1                                 1     55
56 17     1   1                         1   1 2   1 1                           1 2 1             1         1 1   2         56
57 17                 1         1       1   1 1       1   1 1     1               1 1             1   1 1   1           1 1 57
58 9         1                   1   1   1                 1     1                               1           1 1           58
59 8       1 1                                   1             1 1             1   1                   1                   59
60 13     2                               1             2       1 3         1 1                           1     1           60
61 11       1                             1       1           1 1   1 2         1             1                         1   61
62 16 1     1 1 1 1           1       1 1   1       1             1                           1 1   1             2         62
63 13                 1                   1           1     1           1 1   1     1     1         1     1       1     1   63
64 9   1                   2 1             1           1 1     1                                   1                       64
65 9             1     1                           1       1   1   1                     1   1             1               65
66 12         1 1     1       1     1 1     1   1             1     1                               1                     1 66
67 15 1     1                 1 1   1       1     1   1 1                   1         1         1         1 1         1     67
68 17   1       2   1   2 1             1 1     1             1               1 1               1     1       2             68
69 9   1                             1   1           1                 2       1             1     1                       69
70 15                   2       2   1         1           1       1       1                     1       1 1 1   1 1         70
71 7   1                               1   1               1   1                               1                     1     71
72 12   1     1                   1         1     1   1     1   1 1       1         1                                     1 72
73 10 1   1       1           1       1         1     1                   1           2                                     73
74 11     1   1       1     1           1 1         1                             1                       1     1 1         74
75 6                             1       1         1           1             1                               1             75
76 10     1   1     1                           1       1               1     1                       1           1 1       76
77 10     1   1                   1                           1       1                   1       1 1       1       1       77
78 16                     1         2   1   1 1       1   1     1         1               1       1   1 1         1 1       78
79 11                     1 1                                   1     1     1                   1           1 1   1   2     79
80 10 1 1                         1             1                             1 2       1           1   1                   80
81 8     1       2         1             1         1                               1                 1                     81
82 11 1     1       1                         1 1   1           1           1         1                   2                 82
83 5                 1   1 1                                           1                     1                             83
84 15       1       1 3 2       1                 1                                     1 1   1 1           1   1           84
85 16                     1             2   1   1           2           2       1     2   1   1           2                 85
86 13 1 1               1 1 1             1                                 1 1     1                     1 1     1       1 86
87 3                                                                                     1 1             1                 87
88 16   1       1 1                 1         1             1   1   1       2   1 1           1   1 1           1           88
89 5     1           1 1                                         1 1                                                       89
90 11       1                               1       1                     3             1   1               1         1 1   90
91 9               1         1 1                   1                           1 1             1               1       1   91
92 12           2                       1                   1       1           1 2     2   1               1               92
93 9 1     2                       1 1       1                           1                                       1   1     93
94 6 1         1             1       1                           1                                                       1 94
95 8 1           1                   1                 1             1   1   1               1                             95
96 8     1                                 1                       1           1             1               1 1   1       96
97 9         1   1 1               1   1                                                   1           1             2     97
98 11         1       1   1       1                   1 1                               1       1   1 1   1                 98
99 5                         1 1                                     1             1                                 1     99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
30
/
05
27
/
05
23
/
05
20
/
05
16
/
05
13
/
05
09
/
05
06
/
05
02
/
05
29
/
04
25
/
04
28
/
03
25
/
03
21
/
03
18
/
03
14
/
03
11
/
03
07
/
03
04
/
03
29
/
02
26
/
02
22
/
02
19
/
02
15
/
02
12
/
02
08
/
02
05
/
02
01
/
02
29
/
01
25
/
01
22
/
01
18
/
01
15
/
01
11
/
01
08
/
01
04
/
01
01
/
01
28
/
12
25
/
12
21
/
12
18
/
12
14
/
12
11
/
12
07
/
12
04
/
12
30
/
11
27
/
11
23
/
11
20
/
11
16
/
11
13
/
11
09
/
11
06
/
11
02
/
11
30
/
10
26
/
10
23
/
10
19
/
10
16
/
10
Ngày
/
Tháng