BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Đà Nẵng 60 KỲ ĐẾN NGÀY 16/10/2019

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
16
/
10
12
/
10
09
/
10
05
/
10
02
/
10
28
/
09
25
/
09
21
/
09
18
/
09
14
/
09
11
/
09
07
/
09
04
/
09
31
/
08
28
/
08
24
/
08
21
/
08
17
/
08
14
/
08
10
/
08
07
/
08
03
/
08
31
/
07
27
/
07
24
/
07
20
/
07
17
/
07
13
/
07
10
/
07
06
/
07
03
/
07
29
/
06
26
/
06
22
/
06
19
/
06
15
/
06
12
/
06
08
/
06
05
/
06
01
/
06
29
/
05
25
/
05
22
/
05
18
/
05
15
/
05
11
/
05
08
/
05
04
/
05
01
/
05
27
/
04
24
/
04
20
/
04
17
/
04
13
/
04
10
/
04
06
/
04
03
/
04
30
/
03
27
/
03
Ngày
/
Tháng
00 11               3           2                           1                                   2 1             2           00
01 7                   1             1                                       1 1                 1     1               1   01
02 9     1 1     1                         1                 1         1   1             1                     1           02
03 9       1     1                   1   1 1                       1                   1                         1       1 03
04 14     1 1 1     2                 1                     1 1   1 1                 1   1       1                     1   04
05 14         1   1   1   1                     1                 1             2 1     2 1     1         1                 05
06 7                       1       1     1                           1     1           1   1                               06
07 9   1         1             1   1   1     1                                           1 1       1                       07
08 9                   1 1                         2   1         1   1               1                   1                 08
09 10                 1     1                                               3                         1     1 1       1   1 09
10 10   1   1                         1       1       2 1 1                                       1         1               10
11 9 1           1         1   1                         1               1                         1                   2   11
12 20       1 1 1 1                 2           1 1 1 1               2         1 1   1 1     2               1         1   12
13 14 1     2       1                 1 1                 1     1   1       1 1                         1     1 1           13
14 8             1             1       1 1 1                                 1                   1   1                     14
15 15   1       1 1         1 1           1   1       1           1           1 1           1 1                   1   1     15
16 12 1   1               1   1             1       1             1     1 1       1                           1           1 16
17 15 2                           1     1 2   1                       1             1         2       2     1   1           17
18 13 1       1           1         1   2 1       1     1 1       1                         1           1                   18
19 6 1                             1             1                       1     1                       1                   19
20 12 1 1                         1     2     1 1 1         1                   1               1                     1     20
21 11   1     1                 2       1     1                         1 1                   1                     2       21
22 11 1                         1           1 1   1   1             1         1         1               1       1           22
23 19     1     1     2     1               1 1   1       1         1   1     1 2 1     1   1                 1     1       23
24 14     1   1     1     1         1 1               1           1     1         1         1               2   1           24
25 8                   1     1                 1 1                 1             1         1           1                   25
26 12     1 1     1       1 1                             1       1 1                   1                 2       1         26
27 13           1                     2           1         1                         1   1   1       1 1     1 1         1 27
28 10               1         1   1               1         1                     1   1 1         1               1         28
29 5                           1       1       1         1                                           1                     29
30 13   1 1 1                 1     1       1       1             1   1                   2       1       1                 30
31 8   1       1         1                     2       1                                   1                       1       31
32 13 3           1   1     1 1               1       1                           1           1 1               1           32
33 7         1                                   1             1           1       1 1                         1           33
34 12   1               1               1 1         1     1       1   1                   1   1   1     1                   34
35 15     1         1   1     1   1                   1 1           1     2     1 1   1         1     1                     35
36 18                 1     1 1   1       1 1     1           1             1     1 2 1       1                   1 1 1   1 36
37 9     1   1                     1             1 1           1                 1         1                 1             37
38 12                 1   1         1               1         1   1               1           1 1 1 1             1         38
39 13   1 1   1 1                                           1   1     1 1             1           1 1     2                 39
40 10                 1       1         1     1             2 1                                   1                 1 1     40
41 8                   1                             1 1           2       1           1                             1     41
42 10 1                           1                           1     1   1         1                             1 1     1 1 42
43 4                               1 1                         1               1                                           43
44 11     1     1 1     1                               1   1 1         1     1                               2             44
45 10                                         1           1                     2           1 1     1 1           1   1     45
46 7             2   1                           1             1     1                                           1         46
47 7     2 1 1                                                               1                         1 1                 47
48 12                         1   1 1 1             2             1         2               1               1         1     48
49 5                     1                     1                             1             1                         1     49
50 7           2                 1         2                                                             1               1 50
51 5             1     1                                             1 1   1                                               51
52 15                       1     2     1                       1                     1           1 1   1 1 2     1 1   1   52
53 16       1       1   1   1       1     2         1       1         1             2   1             1 1     1             53
54 9                 1                             2       1           1                 1   1                   1   1     54
55 9           1           1               1   1         1                               1                         2   1   55
56 12     1                       1   1 1     2         1         1       2               1                   1             56
57 14 1     1         1   1   1       1 1 1     1     1                 1                               1     1         1   57
58 12             1     1   1         1   1                                 1           1       1           1       1 2     58
59 2                                                                         1                                 1           59
60 6                   1                                       1 1           1           1           1                     60
61 10           1         1   2                                     1   1         1               1           1       1     61
62 8                 1           1                           1                 1               1   2   1                   62
63 10         1             1             1     1       2     1 1             1       1                                     63
64 9       2                       1       1 1 1                               1           1           1                   64
65 11         1   1           1   1                           1     1 1                     1       2                 1     65
66 13 1       1   1       1                 1               1                           1   1 1             1       1 1   1 66
67 5   1                                           1             1                 1                       1               67
68 8           1   1                             1     1       1             1       1                                   1 68
69 17   1                                   2     1       2             1 1 1   1               1     1   1       1 1   1 1 69
70 6                           1       1             1                                     1         1                 1   70
71 12       1   1                 1                     1 1   1       1                 1 1       1           1         1   71
72 12 1                   1     2     1                       1         1     1               1     1     1           1     72
73 7                                                       1 1           2         1                           1     1     73
74 6                         1 1                                         1                       1   1         1           74
75 14       1                   1 1       1           1     1   1         1 1                             2   1 1         1 75
76 11   1             1 1                                 1         1               2   1                 1 1           1   76
77 14   1   1 1 1           1       1 1               1   1 1           1           1                       1       1       77
78 10           1                 1 1           1   1           1                     1                     1 1     1       78
79 7           1   1                             1         1 1                         1             1                     79
80 10     1                 1                   1   1   1       1   1   1             1               1                     80
81 10       1       1       1                                                             1     3       1         1     1   81
82 12         1         1     1       1             1                               1           1           1 1   1 1   1   82
83 11                                     1 1   1       1   1   2   1 1                             1                   1   83
84 12   1             2       1     1                         2     1                   1 1                         2       84
85 19               2   1 1               1         1   1             1 1 1   1       1       2 2 1 1                     1 85
86 12 1   1     1                           1 1         1               1   1   1         1 1   1                           86
87 12                 1 1                   1   1             1 1                   1 1   1       1 1           1           87
88 14     1   1     1   1   1       1         1 1     1 1                   1       1 1               1                     88
89 9             1                                   1   1       2                                 1   1             1   1 89
90 14               1 1                 1         1   1 1         1                 1                 2           2 1     1 90
91 10           1         1     2                 1                   1   1       1                 1     1                 91
92 12                   1     1               1       1                             1 1 1     1     2     1 1               92
93 12   2                             1   1     1           1         1   1       1                     1 1               1 93
94 11 1                                       1       1   1     1           1 1 1   1                           1       1   94
95 18   2     2           3     1 1                                       1       1 1                   1   2 1           2 95
96 1                                                                     1                                                 96
97 7     1                 1           1                           1 1                         1 1                         97
98 12               1 1 1         1   1                   1   1                           1 1                     1     1 1 98
99 7                           1                               1             2   1                             1 1         99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
16
/
10
12
/
10
09
/
10
05
/
10
02
/
10
28
/
09
25
/
09
21
/
09
18
/
09
14
/
09
11
/
09
07
/
09
04
/
09
31
/
08
28
/
08
24
/
08
21
/
08
17
/
08
14
/
08
10
/
08
07
/
08
03
/
08
31
/
07
27
/
07
24
/
07
20
/
07
17
/
07
13
/
07
10
/
07
06
/
07
03
/
07
29
/
06
26
/
06
22
/
06
19
/
06
15
/
06
12
/
06
08
/
06
05
/
06
01
/
06
29
/
05
25
/
05
22
/
05
18
/
05
15
/
05
11
/
05
08
/
05
04
/
05
01
/
05
27
/
04
24
/
04
20
/
04
17
/
04
13
/
04
10
/
04
06
/
04
03
/
04
30
/
03
27
/
03
Ngày
/
Tháng