BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Đà Nẵng 60 KỲ ĐẾN NGÀY 18/08/2018

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
18
/
08
15
/
08
11
/
08
08
/
08
04
/
08
01
/
08
28
/
07
25
/
07
21
/
07
18
/
07
14
/
07
11
/
07
07
/
07
04
/
07
30
/
06
27
/
06
23
/
06
20
/
06
16
/
06
13
/
06
09
/
06
06
/
06
02
/
06
30
/
05
26
/
05
23
/
05
19
/
05
16
/
05
12
/
05
09
/
05
05
/
05
02
/
05
28
/
04
25
/
04
21
/
04
18
/
04
14
/
04
11
/
04
07
/
04
04
/
04
31
/
03
28
/
03
24
/
03
21
/
03
17
/
03
14
/
03
10
/
03
07
/
03
03
/
03
28
/
02
24
/
02
21
/
02
17
/
02
14
/
02
10
/
02
07
/
02
03
/
02
31
/
01
27
/
01
Ngày
/
Tháng
00 10           1           1       1 1     1 1         1 1                               1                 1               00
01 10       1         1   1                                         1                   1         1     1   1         1   1 01
02 10 1               1                       2               1                   1       1           1   2                 02
03 12     2     1           1     1         1                     1   1   1               1         1         1             03
04 12                           1     1       1 1       1 1                               1   1 1   2   1                   04
05 3                             1       1     1                                                                           05
06 7         1   1                     1                                                   1     1                 1   1   06
07 12               1         1   2         1                   1 1       1                 1         1                   2 07
08 5 1                         1                                       1                     1             1               08
09 14 1 2                   1                     1   1                     1       2 1                       1   2   1     09
10 13 1 1               1     1                 1                 1   1                 1 1 1     1             2           10
11 9 1           1   1             1                                           1         1                           3     11
12 19         2   2       1       1                       1 2 2     1   1       1       1         1       1             2   12
13 7                     1                     1             1             1   1   1         1                             13
14 14     1     2 1   1 1         1               1             1   1                           1               1 1     1   14
15 7                       1                         1                           1 1     1   1             1               15
16 19       1             1         2 1     1   1 1     1           2     1 1 1           1             1           1 1   1 16
17 15     1 1 1         1         1 1               1           1       1         1 1                 1 1   1             1 17
18 7         1                 1   1                           1                   1                     1             1   18
19 14           1           1               1             2     1 1     1   1         2       1               1   1         19
20 17     1 1   1             1     1   1               1   1         2       1         1       1               2     1   1 20
21 10           1           1                 1                     1   2                           1 1   1       1         21
22 8                                   1   1         1                   1         1                   1         1   1     22
23 8       1           1                   1           1                                                     1 1         2 23
24 12           1   1   1                 1     1     1   1       1               1   1       1   1                         24
25 11             1                 1     1     1               1       1 1 1                               1   1     1     25
26 9                                 1               1       1         1 1                               1           1   2 26
27 10         1                   1         1   1   1 1         1                 2                     1                   27
28 12       2                       1               1               1                       2           1 1 1   2           28
29 10     1 1   1               2       1 1   1                                                               1 1           29
30 9               1         1           1       1         1       1                       2                       1       30
31 18 1     1   1     1 1     1                 1 1       1 3               1 1                 1   1         1     1       31
32 12         1     1           1     1                   1       1           1   1               1 1 1                 1   32
33 8             1                 1         1                                   1 1           1       1         1         33
34 13 2                 1                   1           1             1     1   1     1   1       1               1   1     34
35 12 1 1 1                       1 1   1       1                 1       1                                   1         2   35
36 7 1               1         2                                                 1                                 2       36
37 7                     1   1           1 1               1                                   1     1                     37
38 9             1           1         1 1 2     1                                                     1           1       38
39 13           1         1     1       2                 1                       1 1               1       1   1   2       39
40 5                               1                   1                 1                       1     1                   40
41 11 1         1       1             1             1 1     1                     2       1                   1             41
42 10     1                                             1                     1 1   1     1             1   1     1   1     42
43 7                         1   1                 2   1                                         1 1                       43
44 12                     1           1 1               1                   2   1     1     1             1   1         1   44
45 10                             1                   2           1 2       1       1   1                 1                 45
46 9   1                   1   1               1               1   1                               1   1       1           46
47 11   1                     1       1   1         1 1 1           1 1                           1 1                       47
48 13         1   1 2   1       1         1   2                         1                           1             1 1       48
49 10       1         1     1                             1                   1         1       1 1         1 1             49
50 7                                                               1 1               1   1 1             1   1             50
51 9       1                     1       1 1           1   1                   1                     1                 1   51
52 7                                   1 1                                                 1     1   1 1           1       52
53 14   1       1         1 1       1     1       1                   1     1           1   1             2 1               53
54 13 1   1               1             1                       1       1   1   2       1     1   1                     1   54
55 11   1 1       1                   1               1   1                     1   1 1   1 1                               55
56 12   1                 1                   1   1         1 1           1 1 2               1           1                 56
57 5       1                                 1               1                           1                           1     57
58 15   1   1           1   1     1     1     2         1   1 1                 1               1     2                     58
59 7                   1   1                                   1               1 1                       1             1   59
60 14               1           1         1                         1     1 1       1 1 1         1 1         1     1   1   60
61 16     2   1 1 1 1                             2 1           1             2     1   2           1                       61
62 10                   1                   1       1                 1         1     2   1     1                         1 62
63 11 1       2         1               1         1   1 1         1                           1                 1           63
64 10 1             1   1       2                 1 1                                     1                 1       1       64
65 8                         1             1                         1   1             1     2     1                       65
66 7                       1                 1                   1                           1       1             2       66
67 13   2     2                       1             1           1         1 1           1           1             1 1       67
68 7         1                               1         1       1                                             1   1       1 68
69 10             1                   2   1           1 1 2 1                                     1                         69
70 10             1   2     1                   1         1         1         1               1                         1   70
71 8           1         2                                             1 1             1           1 1                     71
72 10     1               1   1   1                           1   2     1     1             1                               72
73 16           1     1         1 1 1                 1     1 1     1 1       1     1           1             1     1     1 73
74 12             1   2   1   1                 1 1                                             1     1       1   1   1     74
75 9 2   1                             1         1             2         1       1                                         75
76 8               1                             1           1                             1 1   1               1       1 76
77 11       1                                       1       2   1 1           1       1 1                   1           1   77
78 15 1 1 1       1   1                     1       1               1           1       1       1       1   2     1         78
79 9                     2       1     1           1     1   1                               1                 1           79
80 13                       1         1             1 1               1 1           1       1         1 1 1           1 1   80
81 12   1 1       1           1                 1           1   1                   1         1     1         1       1     81
82 9     1         1 1     1                                                   1             1 2                       1   82
83 7                     1                           1               1       1                 1   1   1                   83
84 11         1                     1                         1   1             1 1   1 1 1           1               1     84
85 9   1   1                                                         1         1           1     1       1 1           1   85
86 15 1 2     1 1 1         1     1 1   1       2 1               1           1                                             86
87 14                 1 1           1         1 1       2 2             1   1       1                 1           1         87
88 3                                   1         1                               1                                         88
89 7       1                                 1     1     1           1                       1             1               89
90 16                           1     1     1 1               2   2 1   2             1                       1   1       2 90
91 13               2   1 1   1 1                   1         1   1     1 1             1             1                     91
92 12             1 2         1       1   1                 1         1               1         1         1     1           92
93 9         1 1                         1                           1   1           1   1                     2           93
94 6                 1                                                   1     1     1                   1   1             94
95 10         1                     1 1               1       1         1     1             1           1   1               95
96 19   1   1           1     2       2   1                   1 1     1   1 1 1                 1               1   1     2 96
97 9               1 1     1     1     1       1                                 1   1                           1         97
98 7     1 1       1       1             1                                                       1   1                     98
99 15               1 1 1     1 1           1     1 1 1                     1     1         1   1       1             1     99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
18
/
08
15
/
08
11
/
08
08
/
08
04
/
08
01
/
08
28
/
07
25
/
07
21
/
07
18
/
07
14
/
07
11
/
07
07
/
07
04
/
07
30
/
06
27
/
06
23
/
06
20
/
06
16
/
06
13
/
06
09
/
06
06
/
06
02
/
06
30
/
05
26
/
05
23
/
05
19
/
05
16
/
05
12
/
05
09
/
05
05
/
05
02
/
05
28
/
04
25
/
04
21
/
04
18
/
04
14
/
04
11
/
04
07
/
04
04
/
04
31
/
03
28
/
03
24
/
03
21
/
03
17
/
03
14
/
03
10
/
03
07
/
03
03
/
03
28
/
02
24
/
02
21
/
02
17
/
02
14
/
02
10
/
02
07
/
02
03
/
02
31
/
01
27
/
01
Ngày
/
Tháng