BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Đà Nẵng 60 KỲ ĐẾN NGÀY 20/10/2018

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
20
/
10
17
/
10
13
/
10
10
/
10
06
/
10
03
/
10
29
/
09
26
/
09
22
/
09
19
/
09
15
/
09
12
/
09
08
/
09
05
/
09
01
/
09
29
/
08
25
/
08
22
/
08
18
/
08
15
/
08
11
/
08
08
/
08
04
/
08
01
/
08
28
/
07
25
/
07
21
/
07
18
/
07
14
/
07
11
/
07
07
/
07
04
/
07
30
/
06
27
/
06
23
/
06
20
/
06
16
/
06
13
/
06
09
/
06
06
/
06
02
/
06
30
/
05
26
/
05
23
/
05
19
/
05
16
/
05
12
/
05
09
/
05
05
/
05
02
/
05
28
/
04
25
/
04
21
/
04
18
/
04
14
/
04
11
/
04
07
/
04
04
/
04
31
/
03
Ngày
/
Tháng
00 12 1       1         1 1                         1           1       1 1     1 1         1 1                             00
01 7       1                 1   1             1         1   1                                         1                   01
02 9                       1 1       1   1               1                       2               1                   1     02
03 13 1 1                 1 1                 2     1           1     1         1                     1   1   1             03
04 9                             1   1 1                           1     1       1 1       1 1                             04
05 6 1                 1               1                             1       1     1                                       05
06 6   1         1     1                         1   1                     1                                               06
07 12     2         1             1                     1         1   2         1                   1 1       1             07
08 4                     1               1                         1                                       1               08
09 13         1   1       1               1 2                   1                     1   1                     1       2 1 09
10 10 1     1         1                   1 1               1     1                 1                 1   1                 10
11 10               2       1 1       1   1           1   1             1                                           1       11
12 18     1 1 1           1                       2   2       1       1                       1 2 2     1   1       1       12
13 7             1                                           1                     1             1             1   1   1   13
14 16 1       1       1       1 1     1       1     2 1   1 1         1               1             1   1                   14
15 5       1                                                   1                         1                           1 1   15
16 18 1                             2 1         1             1         2 1     1   1 1     1           2     1 1 1         16
17 16   1   1           1           1   1     1 1 1         1         1 1               1           1       1         1 1   17
18 7       1                   1                 1                 1   1                           1                   1   18
19 16 1 1 1   1           1                         1           1               1             2     1 1     1   1         2 19
20 14             1   1         1             1 1   1             1     1   1               1   1         2       1         20
21 7   1                                           1           1                 1                     1   2               21
22 7               1     1                                                 1   1         1                   1         1   22
23 8     2                         1 1         1           1                   1           1                               23
24 11   1                                           1   1   1                 1     1     1   1       1               1   1 24
25 11         1 1               1                     1                 1     1     1               1       1 1 1           25
26 6               1                                                     1               1       1         1 1             26
27 12           1             1 1                 1                   1         1   1   1 1         1                 2     27
28 7   1     1                                 2                       1               1               1                   28
29 10     1                             1     1 1   1               2       1 1   1                                         29
30 12             1         1 1 1   1   1               1         1           1       1         1       1                   30
31 18         2       1             1     1     1   1     1 1     1                 1 1       1 3               1 1         31
32 11 1             1 1                           1     1           1     1                   1       1           1   1     32
33 8             1 1   1                             1                 1         1                                   1 1   33
34 14         1   1 1 1         1         2                 1                   1           1             1     1   1     1 34
35 11       1   1                         1 1 1                       1 1   1       1                 1       1             35
36 6   1                                 1               1         2                                                 1     36
37 13       1   1   1 1 1   1       1   1                     1   1           1 1               1                           37
38 12           1     1     1 1       1               1           1         1 1 2     1                                     38
39 13     1         1             1     2           1         1     1       2                 1                       1 1   39
40 7 1   1         1 1                                                 1                   1                 1             40
41 13         1 1                 1     1 1         1       1             1             1 1     1                     2     41
42 7                           2             1                                             1                     1 1   1   42
43 10             1             1 1   1 1                         1   1                 2   1                               43
44 14 1         1     1     1       2                         1           1 1               1                   2   1     1 44
45 10     1               1                                           1                   2           1 2       1       1   45
46 10             1       2 1               1                   1   1               1               1   1                   46
47 12   1 1           1                     1                     1       1   1         1 1 1           1 1                 47
48 16   2   1     1         1       1             1   1 2   1       1         1   2                         1               48
49 8 1         1         1                     1         1     1                             1                   1         49
50 5       1   1                                                                                       1 1               1 50
51 9         1                 1               1                     1       1 1           1   1                   1       51
52 4         1 1                                                           1 1                                             52
53 14               1     1           2 1   1       1         1 1       1     1       1                   1     1           53
54 12       1           1   1             1   1               1             1                       1       1   1   2       54
55 10       1                               1 1       1                   1               1   1                     1   1 1 55
56 11                   1                   1                 1                   1   1         1 1           1 1 2         56
57 7 1   1       1                   1         1                                 1               1                         57
58 17 1 1               2       1           1   1           1   1     1     1     2         1   1 1                 1       58
59 6                   1                                   1   1                                   1               1 1     59
60 9           1                                       1           1         1                         1     1 1       1 1 60
61 18   1         1   1             1   1     2   1 1 1 1                             2 1           1             2     1   61
62 12               1 2     1     1                         1                   1       1                 1         1     2 62
63 11                         1       1   1       2         1               1         1   1 1         1                     63
64 9           1                     1   1             1   1       2                 1 1                                   64
65 7 1                       1         1                         1             1                         1   1             65
66 6 1                     1           1                       1                 1                   1                     66
67 12     1 1       1                       2     2                       1             1           1         1 1           67
68 8                 2   1 1                     1                               1         1       1                       68
69 11   1                         1                   1                   2   1           1 1 2 1                           69
70 12               1     1 1 1                       1   2     1                   1         1         1         1         70
71 13     2 1         1 1       1     1 1           1         2                                             1 1             71
72 12             2 1                         1               1   1   1                           1   2     1     1         72
73 15   1     1                     1               1     1         1 1 1                 1     1 1     1 1       1     1   73
74 11 1   1       1               1                   1   2   1   1                 1 1                                     74
75 16 1                 1   1 3   1       2   1                             1         1             2         1       1     75
76 6               2     1                             1                             1           1                         76
77 12                   1     1   1     1       1                                       1       2   1 1           1       1 77
78 14         1           1 1   1   1     1 1 1       1   1                     1       1               1           1       78
79 9       1                 1                               2       1     1           1     1   1                         79
80 11                   1 1       2                             1         1             1 1               1 1           1   80
81 9                             1         1 1       1           1                 1           1   1                   1   81
82 10         1 1       2         1           1         1 1     1                                                   1       82
83 8       1   1                 1 1                         1                           1               1       1         83
84 8                               1             1                     1                         1   1             1 1   1 84
85 7         1                   1 1       1   1                                                         1         1       85
86 16                           1         1 2     1 1 1         1     1 1   1       2 1               1           1         86
87 15                         1     1 1                   1 1           1         1 1       2 2             1   1       1   87
88 5         1                 1                                           1         1                               1     88
89 6                       1                   1                                 1     1     1           1                 89
90 15     1 1                     1                                 1     1     1 1               2   2 1   2             1 90
91 13       1             1                             2   1 1   1 1                   1         1   1     1 1             91
92 14   1                     1       1 2             1 2         1       1   1                 1         1               1 92
93 8                           1     1           1 1                         1                           1   1           1 93
94 10 1         3 1           1                           1                                                   1     1     1 94
95 8     1                                       1                     1 1               1       1         1     1         95
96 17           1           1         1     1   1           1     2       2   1                   1 1     1   1 1 1         96
97 10                 1 1                               1 1     1     1     1       1                                 1   1 97
98 10   2         1             1   1         1 1       1       1             1                                             98
99 12             1                                     1 1 1     1 1           1     1 1 1                     1     1     99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
20
/
10
17
/
10
13
/
10
10
/
10
06
/
10
03
/
10
29
/
09
26
/
09
22
/
09
19
/
09
15
/
09
12
/
09
08
/
09
05
/
09
01
/
09
29
/
08
25
/
08
22
/
08
18
/
08
15
/
08
11
/
08
08
/
08
04
/
08
01
/
08
28
/
07
25
/
07
21
/
07
18
/
07
14
/
07
11
/
07
07
/
07
04
/
07
30
/
06
27
/
06
23
/
06
20
/
06
16
/
06
13
/
06
09
/
06
06
/
06
02
/
06
30
/
05
26
/
05
23
/
05
19
/
05
16
/
05
12
/
05
09
/
05
05
/
05
02
/
05
28
/
04
25
/
04
21
/
04
18
/
04
14
/
04
11
/
04
07
/
04
04
/
04
31
/
03
Ngày
/
Tháng