BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Đà Nẵng 60 KỲ ĐẾN NGÀY 22/01/2022

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
22
/
01
19
/
01
15
/
01
12
/
01
08
/
01
05
/
01
01
/
01
29
/
12
25
/
12
22
/
12
18
/
12
15
/
12
11
/
12
08
/
12
04
/
12
01
/
12
27
/
11
24
/
11
20
/
11
17
/
11
13
/
11
10
/
11
06
/
11
03
/
11
30
/
10
27
/
10
23
/
10
20
/
10
16
/
10
13
/
10
09
/
10
06
/
10
02
/
10
29
/
09
25
/
09
22
/
09
18
/
09
15
/
09
11
/
09
08
/
09
04
/
09
01
/
09
28
/
08
25
/
08
14
/
08
11
/
08
24
/
07
21
/
07
17
/
07
14
/
07
10
/
07
07
/
07
03
/
07
30
/
06
26
/
06
23
/
06
19
/
06
16
/
06
12
/
06
Ngày
/
Tháng
00 9   2 1               1                   1                 1                         1                   2             00
01 10               1     1     1   1     1         1 1                             1 1                 1                   01
02 9     1     1                         1                 1               2 1                   1         1               02
03 13 2 1 2     1         1       1                     2           1     1                                           1     03
04 14   1   1   1 1     1                             1       1       1   1               1   1             2     1         04
05 7                             1       1           1     1                   1 1   1                                     05
06 6                         1     1 1 1                   1         1                                                     06
07 9   1     1                               1 1     1                 1                 1           1                 1   07
08 5 1                                                       1       1     1                 1                             08
09 13     2             2       1     1     1         2   1                   1 1           1                               09
10 9   1                         1 1               1         1 1                   1   1       1                           10
11 5   1                             1             1                           1                   1                       11
12 13         1     1               1           1               1     1 1         2         1     1             1         1 12
13 9     1   1           1   1     1                 1                 1         1     1                                   13
14 19 1           1             1       1   1   1                     2             2 2 1   1       1       1 1     1   1   14
15 12             1                     2               1   1     1     1   1 1 1   1                 1                     15
16 9                       1               1                         2   1 1         1   1               1                 16
17 11   1     1               1       1               1             1           1 1           2                       1     17
18 8 1   1             1                             1   1                               1   1     1                       18
19 9                     1                       1     1     1         1 1     1                     1               1     19
20 10   1             1   1                 1               1 1               1           1             1               1   20
21 12 2     1               1         1                     2     1 1   1             1                           1         21
22 11   1     1             2   2                                           1     1     1               1 1                 22
23 9             1     1                             1   1                   1                           1     2       1   23
24 13             1                     1     1       1       1       1   1           1           1 1 1         1       1   24
25 8   1                         1                                           1   1 1       1         1                 1   25
26 11       1           1                 1 1 1   2       1     1                                     1               1     26
27 12     1             1                                                   1     1 1   1       1         1 2   1   1       27
28 11 1                   1             1 1 1 1           1         1               1               1                 1     28
29 7                     1       1     1 1                 1                                       1                     1 29
30 16       1         1                   1 1       1           1 1           1   1 1       1 1             1     2     1   30
31 11     1   1       1   1 1     2 1                                                           1 1   1                     31
32 10                 1   2                 1                             1     1     1       1   1       1                 32
33 8           1   1           1         1               1   1                                                   1       1 33
34 14 1     1   1         1 1 1 1       1               1                     1                     1   1 1 1               34
35 14   1             1                     2                       1                 1           1     1 1       1 2   1 1 35
36 5                                               1       1                   1           2                               36
37 13       1             1     1     1                   1     2                 1   1   1   1           1   1             37
38 7         1                                                     1 1             1       1           1     1             38
39 5               1                         1                         1               1                   1               39
40 7       1                 1               1           1                                         1         2             40
41 15   1         1         1   1 1             1 1     1                   1         1 2 1     1                         1 41
42 13 1           1         1     1       1 1       1           1 1           1 1     1   1                                 42
43 13       1   1       1       1   2 1 1                               1                       1     1     1             1 43
44 13 1           1   1         1           1                                 1   1   2             1     1     1       1   44
45 9             1 1   1                     1         1   1             1                     1               1           45
46 10     1   1     2                                                                               2 1     1   1   1       46
47 14           1           1             1         1     1             1 1     1           1           1       1     1 1 1 47
48 8                                 1       1 1                       2                           1   1   1               48
49 12       1                 1               1 1         1     1   1     1                     1       1 1         1       49
50 7                     1   2                                       1   1   1                     1                       50
51 8   1       2           1                 1           1                                                   1           1 51
52 7               1   1                               1         1     1                                             2     52
53 17   1   1 1                   1 1               1 1         1 1 1 1                   1           1     1   1   1 1     53
54 9           1   1                       1                         1   1       1           1         1         1         54
55 9         1       1               1             1         1   1           1   1                                 1       55
56 13     1   1   1 1                                     1                 1   1           1   1 1     1   1       1       56
57 13                                 1       1                       1   1     1         1 1             1     2 1     1 1 57
58 14 1     1                 1                 1 1 1                           1 1 1         1           1 1     1   1     58
59 5                                   1       1 1                       1                         1                       59
60 16       1   1     1           1               1     2 1 1 1     1       1   1     1         1                         1 60
61 6           1   1                         1                                         1               1         1         61
62 11             1   1                 1         1 1   1     1             1 1     1             1                         62
63 8       1                   1 2     1                                                 1           1 1                   63
64 14           1     2 1         1             1     1 1     1 1 1             1             1               1             64
65 18         1   1           3     3             1           1                   1           1 1 1       1         1 1   1 65
66 5                                     1     1   1                                               1           1           66
67 14       1       1   1                             1           1                       1     1 1   1   1   1   1 1 1     67
68 12     1       1   1                   1 1     1 1                             1 1   1         1               1         68
69 8     1               1             1                       1       1                     1         1   1               69
70 15           1           1   1                   1     1             1 1   1         3 1           1               1 1   70
71 11   1   1                     1 1       1               1         1     1                   1             1     1       71
72 9         1     1 1                                       1           1               1                   1   1       1 72
73 12                         1     1     1       1 1   1               1                   3         1 1                   73
74 5                   1       1                                                     1         1                   1       74
75 9           1           1         1       1                           1                         1 1 1       1           75
76 15       1       1 1                         1         1     1         1   1             1                 1 1 1 2 1     76
77 12     1                 1 1     1 1   1     1           1       1       1                   1             1             77
78 7                                                             1             2         1 1                 1           1 78
79 13         1   1   1         1               1 1     1 1                 1       1           1         1             1   79
80 9 1               1                   1                 1 1     1         1     1             1                         80
81 3 1           1                                             1                                                           81
82 12           1           1     1     1   1       1 1       1             1         1 1         1                         82
83 18       1 1   1     1 1                   1             1     1 1 1                 1 1   1     1 1         1 1     1   83
84 11 1                 1           1         1                           1         1           1 1     1   1     1         84
85 9               1   1             2             1                 1                 1     1                       1     85
86 14           1           2                 1 1 1 1       1     1   1       1   1     1 1                                 86
87 14                   1               1   1                       3   1   1       1         1     1     1         1   1   87
88 16 1 1       1         1 1       1             2               1     2     1       1       1                       1 1   88
89 15 1             1         1 1     1         1 1         1 1 1                                 1           1 1 1       1 89
90 11         1       1         1   1             2         1                       1           1       1       1           90
91 15     1                               1     1       1 1   1   1               1           1   1       1   1   1 1   1   91
92 10             1           2                 2     1           1 1                             1         1               92
93 14   1         1           1       1 1     1           1       1                         1   1             1     1     2 93
94 8               1     1       1   1 1               1       1 1                                                         94
95 6                                     1           1         1           1                         1               1     95
96 9         1     1   1         1   1 1               1         1 1                                                       96
97 6     1                                             1       1           1           1                             1     97
98 10 1     1         1         1         1 1                       1                             1                       2 98
99 10     1   1             1                         1       1                 1           1         1   1             1   99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
22
/
01
19
/
01
15
/
01
12
/
01
08
/
01
05
/
01
01
/
01
29
/
12
25
/
12
22
/
12
18
/
12
15
/
12
11
/
12
08
/
12
04
/
12
01
/
12
27
/
11
24
/
11
20
/
11
17
/
11
13
/
11
10
/
11
06
/
11
03
/
11
30
/
10
27
/
10
23
/
10
20
/
10
16
/
10
13
/
10
09
/
10
06
/
10
02
/
10
29
/
09
25
/
09
22
/
09
18
/
09
15
/
09
11
/
09
08
/
09
04
/
09
01
/
09
28
/
08
25
/
08
14
/
08
11
/
08
24
/
07
21
/
07
17
/
07
14
/
07
10
/
07
07
/
07
03
/
07
30
/
06
26
/
06
23
/
06
19
/
06
16
/
06
12
/
06
Ngày
/
Tháng