BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Đà Nẵng 60 KỲ ĐẾN NGÀY 17/04/2024

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
17
/
04
13
/
04
10
/
04
06
/
04
03
/
04
30
/
03
27
/
03
23
/
03
20
/
03
16
/
03
13
/
03
09
/
03
06
/
03
02
/
03
28
/
02
24
/
02
21
/
02
17
/
02
14
/
02
10
/
02
07
/
02
03
/
02
31
/
01
27
/
01
24
/
01
20
/
01
17
/
01
13
/
01
10
/
01
06
/
01
03
/
01
30
/
12
27
/
12
23
/
12
20
/
12
16
/
12
13
/
12
09
/
12
06
/
12
02
/
12
29
/
11
25
/
11
22
/
11
18
/
11
15
/
11
11
/
11
08
/
11
04
/
11
01
/
11
28
/
10
25
/
10
21
/
10
18
/
10
14
/
10
11
/
10
07
/
10
04
/
10
30
/
09
27
/
09
Ngày
/
Tháng
00 16             2                   1   1     1   1   2               1         1 1       1       1         2       1     00
01 11     1 1             1                 1                     1                 1 1   1     1                     1 1   01
02 8                   1 1 2                           1   1                   1 1                                         02
03 6                   3                       1                                   1 1                                     03
04 9       1 2                     1               1 1                   1                     1                     1     04
05 12                     1 1                       1 1     2 1   1                   2 1                           1       05
06 12 1   1     2     1 1         1 1         2                                                     1                     1 06
07 15               2 1 1     1 1   1     1                                 1                 1       2   1   1   1         07
08 11 1                   2     1       1 1 1     1           1                 1                                       1   08
09 18   2     1 1           1   1 1       1 1     1           1 1         1   1       1 1                             1   1 09
10 8   1     1   1   1   1             1         1             1                                                           10
11 5     1                                                                 1                                       2 1     11
12 8                                                             1 1               1   1       2       1     1             12
13 13 1     1                                             2   2     1       1 1         1                   1     1 1       13
14 11                         1         1                       2                                   1     1   1 1 1 1   1   14
15 17   2   2                         1 1 1         1         1                     1 1     1     1   1   2 1               15
16 11       2   1 1       1                                   1   1             1       1   1         1                     16
17 12 1                     1 1 1           1           1 1                       1 1                             1 1     1 17
18 6                     1   1   1                     1                                               1 1                 18
19 6               1 1                     1                       1                             1           1             19
20 8               1         1         1                               1 1   1                 1                       1   20
21 6                             1             1           1     1                   1         1                           21
22 12     1       2 1 1           1   1                                                   1           1 1     1           1 22
23 15 1   1       1 1             1 1 2 1         1       1       1                                   1           1       1 23
24 19 2     1       1       2               1   1 1       1 2   1   1             1 1             1 1           1           24
25 15               2   1           2 1                           1   1         1 1         1                 1 1 1       1 25
26 13                         1                   1 2           1     1 1           1     1 1     2       1                 26
27 6       1         1                                                   1                         1     1       1         27
28 11     2                               1             1             2                 1 1   1       1   1                 28
29 6               1                     1           1                                                       2 1           29
30 11     1                 1 1       1               1           1     1 1     1     1     1                               30
31 15           1               1                 2     1   1 1     1         1 1             1   1     1       1       1   31
32 7   1                                           1                                     1   1   1   1                   1 32
33 9   1       1                 1 1                 1             1   1                       1           1               33
34 8 1         1                           1             1         1                                 1 1               1   34
35 10     1             2                     1           1         1               1     1   1                   1         35
36 8                           1 2   1               1               1 1                                           1       36
37 9                       1               1               1 1                         1           1 1       1       1     37
38 5 1           1             1                                           1                               1               38
39 10                               1                   1       1       1 1                 1       2           1 1         39
40 15   1 1                                 1 1             1       1     1         1     1   2           2           1   1 40
41 5                 1                                             1         1             1               1               41
42 9           1         1                         1           1 1       1 1           1   1                               42
43 9                     1       1       1     1       1                 1 1             1                             1   43
44 10   1   1       1               1   1                                         1 1             1 1                   1   44
45 12 1                       1   1   1   2             1             1                       1 1         1 1               45
46 6         1     1                                                                     1       1               1   1     46
47 13       1 1                     1   1     2 1   1       1           1           1           1                   1       47
48 9             1   1   1       1   1       1                 1                 1                               1         48
49 11     1       1 1                   1                         1   1             2               1   1           1       49
50 14         1               3               1             1   1       2       2     1             1                   1   50
51 9     1       1     1                 1             1                   1               1           1           1       51
52 10     1           1             2     1                     1               1 1     1               1                   52
53 7       1       1 1                                   1         1                         1                           1 53
54 15                           1   1       1     1   1               1     2     1               2     1 1 1         1     54
55 12             1   1         1     1           1           1 1   1         1         1                       1 1         55
56 9 1                             1             1                     1         1             1 1     1     1             56
57 9                           1               1   1             1         1     1     1                   1 1             57
58 9   1               1       1                                         1           1   1             2             1     58
59 13   1     1 1 1                             1                         2       1       1           1     1 1       1     59
60 11                                       1   1           1 1     1 1     1 1                         1           1   1   60
61 11         1                                       1       1   2 1     1     1               1   1           1           61
62 10                           1               1     1           1       1 1   1                                 1 1     1 62
63 16 1                   1         1         1     3                       1   1   1 1     1 1                 1   1 1     63
64 9 1                 1 1           1                                 1     1                               1 1     1     64
65 18     1   1     1               1   1   1     2                 1   1     2   1     1       2     1                   1 65
66 9 1                         1               1 1     1             1                             1     1     1           66
67 10   1                   1     1                             1     1     1   1   1                       1 1             67
68 8                                         1 1     1               1                       1               1   1     1   68
69 6                       1         1                   1                                           1         2           69
70 11                 1       1   1         1     1   1 1     1                                   1   1         1           70
71 4                 1                         1                     1                                         1           71
72 15     2       1   1           1                           1 1           1     1         1 2         1       1       1   72
73 10           2   1                 1 1   1                                         2               1               1     73
74 17       2           1 1   1                         1                   1         1 2 1     1   1 1 1           1     1 74
75 11         1 1     1       1     1         1     1 1       1 1 1                                                         75
76 8         2                                 1   1                             1               1                     1 1 76
77 12             1     1       1       1     1     1             1       1   1   1             1                       1   77
78 13   1     1                           1 1         2                   1           1 1           1       1   1   1       78
79 11 1                     2   1       1                   1     1                       2                       1       1 79
80 12       1 1           1 1 1               1         1       1           1                                         1 2   80
81 9                       1   1     1 1 1               1   1             1   1                                           81
82 8                                                     1         1   1     1 1               1       1         1         82
83 4                 1                         1                                         1         1                       83
84 12   1 1   1 1                                 1     1                           1   1   1     1         2               84
85 10 1     1           1   1             1                                   1           1 1             1 1               85
86 10   1               2                   1           1 3                         1                       1               86
87 9                 1               1 1     1                         1 1     1                           1         1     87
88 12           1   1 1               1 1                               1                         2         2     1 1       88
89 6                         1 1         1               1         1                                                     1 89
90 14           1           1     1   1 1                 1 2                   1     1     2             1           1     90
91 15   1 1               1         1       1     1       1           1 2 1                 1             1     1         1 91
92 12             1                       1           1     1       1 1       2         1           1     1         1       92
93 10         1 2                               1                             1       1   1           2       1             93
94 7                                         1         1     1       1         1             1   1                         94
95 18 1 2           1     1               1   1 1               1             1   1   1         1         1       1 1   1 1 95
96 5                     1   1                     1       1                                           1                   96
97 14 1                         1 1           1     1 2     1     1               1       1   1         1               1   97
98 12         1 1           1     1         1 1                 1             1               2 1   1                       98
99 19       2     2     1     1         1       1 1   1   1   1       2                 1   1 1                       1   1 99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
17
/
04
13
/
04
10
/
04
06
/
04
03
/
04
30
/
03
27
/
03
23
/
03
20
/
03
16
/
03
13
/
03
09
/
03
06
/
03
02
/
03
28
/
02
24
/
02
21
/
02
17
/
02
14
/
02
10
/
02
07
/
02
03
/
02
31
/
01
27
/
01
24
/
01
20
/
01
17
/
01
13
/
01
10
/
01
06
/
01
03
/
01
30
/
12
27
/
12
23
/
12
20
/
12
16
/
12
13
/
12
09
/
12
06
/
12
02
/
12
29
/
11
25
/
11
22
/
11
18
/
11
15
/
11
11
/
11
08
/
11
04
/
11
01
/
11
28
/
10
25
/
10
21
/
10
18
/
10
14
/
10
11
/
10
07
/
10
04
/
10
30
/
09
27
/
09
Ngày
/
Tháng