BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Đà Nẵng 60 KỲ ĐẾN NGÀY 23/05/2018

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
23
/
05
19
/
05
16
/
05
12
/
05
09
/
05
05
/
05
02
/
05
28
/
04
25
/
04
21
/
04
18
/
04
14
/
04
11
/
04
07
/
04
04
/
04
31
/
03
28
/
03
24
/
03
21
/
03
17
/
03
14
/
03
10
/
03
07
/
03
03
/
03
28
/
02
24
/
02
21
/
02
17
/
02
14
/
02
10
/
02
07
/
02
03
/
02
31
/
01
27
/
01
24
/
01
20
/
01
17
/
01
13
/
01
10
/
01
06
/
01
03
/
01
30
/
12
27
/
12
23
/
12
20
/
12
16
/
12
13
/
12
09
/
12
06
/
12
02
/
12
29
/
11
25
/
11
22
/
11
18
/
11
15
/
11
11
/
11
08
/
11
04
/
11
01
/
11
Ngày
/
Tháng
00 7 1 1                               1                 1                                   1       1                 1   00
01 15             1                   1         1     1   1         1   1           2 1                 1     1 1       2   01
02 11       1                   1       1           1   2                                 1 1           1         1 1       02
03 10           1   1   1               1         1         1               1   1   1                           1           03
04 10 1 1                               1   1 1   2   1                         1         1                                 04
05 10                                                                     1     1 1   1   1           1     1         1 1 1 05
06 9                                     1     1                 1   1             1   1             1                 1 1 06
07 17         1 1       1                 1         1                   2                         1   1 1 1     1 1 2     2 07
08 6                 1                     1             1                               1                 2               08
09 12                     1       2 1                       1   2   1       1         1   1                         1       09
10 11           1   1                 1 1 1     1             2               1               1                     1       10
11 7                         1         1                           3                             1             1           11
12 17   1 2 2     1   1       1       1         1       1             2         1                   1             1 1       12
13 10       1             1   1   1         1                                                 1   1 1             1     1   13
14 9         1   1                           1               1 1     1                     1       1   1                   14
15 7                           1 1     1   1             1                             1       1                           15
16 14 1           2     1 1 1           1             1           1 1   1         1     1                     1             16
17 12         1       1         1 1                 1 1   1             1   1           1                         2         17
18 7         1                   1                     1             1                       1         1 1                 18
19 14   2     1 1     1   1         2       1               1   1                       1                           1 1     19
20 16 1   1         2       1         1       1               2     1   1                   1           1     1   1 1       20
21 10             1   2                           1 1   1       1         1               1                           1     21
22 9                   1         1                   1         1   1     1 1       1                                     1 22
23 11 1                                                     1 1         2     1   1     1 1                   1   1         23
24 9   1       1               1   1       1   1                                   1               1         1             24
25 12         1       1 1 1                               1   1     1     1 1   1                                     1   1 25
26 10       1         1 1                               1           1   2                     1       1                   1 26
27 13         1                 2                     1                               2       1           2 1 1   1       1 27
28 11             1                       2           1 1 1   2               1   1                                       1 28
29 7                                                       1 1             1               1     2     1                   29
30 7     1       1                       2                       1           1                                     1       30
31 13   1 3               1 1                 1   1         1     1                               1               1       1 31
32 14   1       1           1   1               1 1 1                 1                     1   1   1       1     1     1   32
33 9                           1 1           1       1         1                     1     2                       1       33
34 16 1             1     1   1     1   1       1               1   1           2   1                           1 1       2 34
35 5           1       1                                   1         2                                                     35
36 6                           1                                 2         1         1               1                     36
37 9     1                                   1     1                         2 1   1 1           1                         37
38 7                                                 1           1           1         1     1           1           1     38
39 11   1                       1 1               1       1   1   2         1                 1           1                 39
40 5 1                 1                       1     1                                                         1           40
41 10     1                     2       1                   1               2                                   1       1 1 41
42 14 1                     1 1   1     1             1   1     1   1         1                     1         1 2           42
43 6 1                                         1 1                                     1                           1 1     43
44 11 1                   2   1     1     1             1   1         1               1               1                     44
45 8           1 2       1       1   1                 1                                           1                       45
46 12         1   1                               1   1       1           1 1       1               1 1     1   1           46
47 7 1           1 1                           1 1                               1                                 1       47
48 7                 1                           1             1 1                         1   1           1               48
49 8   1                   1         1       1 1         1 1                                                     1         49
50 13             1 1               1   1 1             1   1             1           2           1       1 1               50
51 10 1   1                   1                     1                 1         1           1   1       1   1               51
52 10                                     1     1   1 1           1       1             1   1 1       1                     52
53 10               1     1           1   1             2 1                       1     1                   1               53
54 13         1       1   1   2       1     1   1                     1           1   1               1                   1 54
55 12   1                     1   1 1   1 1                                   1           1         2             1   1     55
56 18     1 1           1 1 2               1           1                 1 1   1   1     1     1     1 1         1       1 56
57 5       1                           1                           1                               1         1             57
58 11 1   1 1                 1               1     2                     1                           1           1       1 58
59 7         1               1 1                       1             1           1               1                         59
60 17             1     1 1       1 1 1         1 1         1     1   1         1       2 1 1 1                             60
61 13         1             2     1   2           1                       1                     2 2             1           61
62 15               1         1     2   1     1                         1   1 1   1         1   1     1     1             1 62
63 4 1         1                           1                 1                                                             63
64 11                                   1                 1       1       1 1 1       1   1     1                 1     1   64
65 8               1   1             1     2     1                                                   1   1                 65
66 10           1                           1       1             2       1       1                     2         1         66
67 13         1         1 1           1           1             1 1           1   1             1       2             1     67
68 9 1       1                                             1   1       1       1                             1 1     1     68
69 10 1 2 1                                     1                                 1   1           1   1               1     69
70 7   1         1         1               1                         1   1     1                                           70
71 10                 1 1             1           1 1                                     1           1 1             2     71
72 11       1   2     1     1             1                                                 1         1 1       1     1     72
73 15     1 1     1 1       1     1           1             1     1     1                     1     1     2             1   73
74 11                                         1     1       1   1   1               1   1       1       1   1         1     74
75 11         2         1       1                                                   1             1         1 2       1 1   75
76 9       1                             1 1   1               1       1                       1                   2       76
77 14     2   1 1           1       1 1                   1           1             1       1 1           1           1     77
78 11             1           1       1       1       1   2     1                     1   1                     1           78
79 8   1   1                               1                 1               1           1       1       1                 79
80 13               1 1           1       1         1 1 1           1 1           2                       1   1             80
81 15     1   1                   1         1     1         1       1         1   1 3     1     1                   1       81
82 9                         1             1 2                       1           1           1 1           1               82
83 9               1       1                 1   1   1                   1   1 1                                       1   83
84 14       1   1             1 1   1 1 1           1               1                 1     1     1 1                   1   84
85 13               1         1           1     1       1 1           1       1 1       1           1           1   1       85
86 10           1           1                                             2           1             1     2           1 1   86
87 15 2 2             1   1       1                 1           1         1                         1         2 1       1   87
88 4                           1                                                               1   1       1               88
89 11   1           1                       1             1                 1 1         1   2                       1   1   89
90 20       2   2 1   2             1                       1   1       2   1   1             2       1   1   2             90
91 9       1   1     1 1             1             1                                   1   1                   1           91
92 9     1         1               1         1         1     1                       1                 1 1                 92
93 7               1   1           1   1                     2                   1                                         93
94 12                   1     1     1                   1   1                 1           1       1 1     1 2               94
95 14       1         1     1             1           1   1               1 1       1   1 1   1 1 1                         95
96 15       1 1     1   1 1 1                 1               1   1     2                       1             1       1   1 96
97 7                           1   1                           1               2 1     1                                   97
98 9                                           1   1                       1             1   1         1   1 1     1       98
99 13                     1     1         1   1       1             1               1         1 1 1             1       2   99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
23
/
05
19
/
05
16
/
05
12
/
05
09
/
05
05
/
05
02
/
05
28
/
04
25
/
04
21
/
04
18
/
04
14
/
04
11
/
04
07
/
04
04
/
04
31
/
03
28
/
03
24
/
03
21
/
03
17
/
03
14
/
03
10
/
03
07
/
03
03
/
03
28
/
02
24
/
02
21
/
02
17
/
02
14
/
02
10
/
02
07
/
02
03
/
02
31
/
01
27
/
01
24
/
01
20
/
01
17
/
01
13
/
01
10
/
01
06
/
01
03
/
01
30
/
12
27
/
12
23
/
12
20
/
12
16
/
12
13
/
12
09
/
12
06
/
12
02
/
12
29
/
11
25
/
11
22
/
11
18
/
11
15
/
11
11
/
11
08
/
11
04
/
11
01
/
11
Ngày
/
Tháng