BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Đà Nẵng 60 KỲ ĐẾN NGÀY 06/08/2022

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
06
/
08
03
/
08
30
/
07
27
/
07
23
/
07
20
/
07
16
/
07
13
/
07
09
/
07
06
/
07
02
/
07
29
/
06
25
/
06
22
/
06
18
/
06
15
/
06
11
/
06
08
/
06
04
/
06
01
/
06
28
/
05
25
/
05
21
/
05
18
/
05
14
/
05
11
/
05
07
/
05
04
/
05
30
/
04
27
/
04
23
/
04
20
/
04
16
/
04
13
/
04
09
/
04
06
/
04
02
/
04
30
/
03
26
/
03
23
/
03
19
/
03
16
/
03
12
/
03
09
/
03
05
/
03
02
/
03
26
/
02
23
/
02
19
/
02
16
/
02
12
/
02
09
/
02
05
/
02
02
/
02
29
/
01
26
/
01
22
/
01
19
/
01
15
/
01
Ngày
/
Tháng
00 12               1 1   1                                                   1       1         1   1       1     1     2 1 00
01 13           2             1     1 1       1     1     1       1                                   1 1     1   1         01
02 12 1 1               1 2       1                                         1   1                 1 1     1               1 02
03 24     2       1       1 1 1   1 1         1 2 1             1       1         1         1         1   1   1       2 1 2 03
04 10 1                                             1       1 1 1 1                           1           1         1   1   04
05 10   1         1       1       1           1                       1               1                 1 1 1               05
06 11         1     1       1                                 1                         1   1 1   1     1 1     1           06
07 12         1               1   1 1         2   1               1           1               1                 1       1   07
08 11   1                     1           1   1           2 1                       1       2                         1     08
09 13   1     1       1         1       1     2                   1               1               1             1         2 09
10 13       1           1               2 2 1                         1           1 1     1                 1           1   10
11 9                 3       2                                                 1               1             1         1   11
12 8 1   1                                       1   1               1                           2                 1       12
13 9       1     1     1               1   1               1         1                         1                         1 13
14 13                 1     1 1 1                       1     1                         1     1       1 1   2         1     14
15 8 1                 1 1                             1         1         1                 1 1                           15
16 11         1 1                   1             1     1                   1                   2   1     1 1               16
17 12       2         1         2                     1                 1 1 1                     2                     1   17
18 19 1   1         1   1                   1 1     1     2               1           3             1 1 1       1     1   1 18
19 15 1     1     1                       1 1           1 1                   1   1   1 1       1   1       1       1       19
20 11 1   1                   1   1   1   1     2                   1                     1                             1   20
21 9       1                                                               1 1   2       1                       1   2     21
22 8 1     2                           1           1   1                         1                                     1   22
23 9 1   1         1               1         1 1     1             1   1                                                   23
24 7           2                   1             1   1             1                                         1             24
25 8                                           1                   1               1             1           1 1   1   1   25
26 8 2           1                           2 1 1                                 1                                       26
27 10                         1 1                         1             1                     1     1             2 1     1 27
28 14       1           2           1       1             1                 2 1               1 1 1               1   1     28
29 12             1 1   1     1     1     1     1   1   1                                                 1 1 1             29
30 6                                   1                       2   1                       1               1               30
31 13                       1                       1   1       1   1 1     1           1   2     1                 1     1 31
32 15 1     1 1 1                             1           1 1             1     1   1               3       1       1       32
33 8   1       1         1                                   1       2                         1             1             33
34 6     1 1                                                       1     1                     1                     1     34
35 14               2               1 1                           2   1     1     1     1 1     1       1               1   35
36 8     1                       1   2         1                           1             1                         1       36
37 6         1 1       1                       1                                       1 1                                 37
38 6     1                 1               1                 1                 1                                 1         38
39 7                                                               1   1       1   1       1         1         1           39
40 9                       1         1   1                 1                         1 1     2                   1         40
41 9   1     1                     1               1       1           1         1       1                             1   41
42 13 1             1   1 1           2             1             1         1               1             2           1     42
43 10                       3           1 1 1                 1       1 1                       1                           43
44 11   1                               1         3   1         1                 1                 1           1     1     44
45 14         1   1   2 1 1   1 1 1               1                           1 1                   1             1         45
46 8               1   1     1                         1                 1       1                   1                   1 46
47 9   2 1                         1       2         1 1                                                         1         47
48 13           1           1 1   1             1                   1 1                     1   1 1 1 1     1               48
49 12                   1             1   1     1   1   1   1             2         1 1                       1             49
50 5 1                                 1                         1                     1       1                           50
51 10 1       1                       1                             1         1           1 1   1                 1     1   51
52 13             1         1       1 1     1 1   1                                   1   1   1 1 1               1         52
53 11     1           1         1       1               1           1 1         1           1                       1   1   53
54 12             1                             2 1   1           1 1       1     1       1 1     1                         54
55 17     1     1           1 1   1 1 1   1         1   1 1 1                   1         1   1                   1 1       55
56 12                             1         1       1 2     1           1 1 1                             1         1     1 56
57 11           1           2                     1         2 1         2       1             1                             57
58 10         1   1             1       1           1     1         1                             1     1             1     58
59 10         1                       1                       2         1     1                       1       2   1         59
60 6                                 1                 1           2                                             1 1       60
61 6     1                     1                                               1       1           1     1                 61
62 8             1                                           1   2     1                                 1 2               62
63 9         1   1                               1               1     1           1       1               1   1           63
64 11   1 1     1   2   1       1                   1           1       1     1                                             64
65 12             1     1 1       1             1       1             1   1 1       1   1 1                                 65
66 6       1 1                     1             1                   1 1                                                   66
67 13       1     1         1 1   1       1 1     1           1   1               1     1               1                   67
68 13       1 1 1             1   1 1   1                 1         1                 1                       1     1     1 68
69 14       1     1             1         1         1     2               1 1     1   1   1           1                   1 69
70 6                     1                         1 1                   1           1                   1                 70
71 14             1     1       1             1 2                     2   1 1                     1   1       1         1   71
72 8               1                       1                   1             1         2                       1 1         72
73 7         1                         1   1             1                                         2 1                     73
74 12   1             1               1                     1   1 1 1 1       1           1           1   1                 74
75 11     1         1 1           1         1               2         1 1                 1             1                   75
76 10   1             1         2       1   1                                     1                       1 1   1           76
77 13           1         1               2           1       1   1   1   1                                   2 1         1 77
78 12 1     1   1                                 1           2 1         1     1   1                 1   1                 78
79 11               2                                 1                         1   1           1           1 2 1   1       79
80 9                   1                 1               2 1                         1             1           1     1     80
81 7         1           1               1                     1   1                     1                           1     81
82 10               1         1           1                   1         1           2 1                       1 1           82
83 11   1     1   1                           1                               1 1     1   1 1             1         1       83
84 13     1                     1                 1     1       1       1           1             1       1 1   1 1   1     84
85 9   1               1 1                                                             1       1   1 1 1           1       85
86 8     1           1         1                                           1         2       1         1                   86
87 6   2                   1                                                     1     2                                   87
88 13                     1           1 1           1         1 1 1       1     1         1   1                       1 1   88
89 10 1   1   1               1   1         1                                                 1       2               1     89
90 9             1               1     1           1   1       1             1             1           1                   90
91 8               1       1       1                 2     1                   1                                         1 91
92 8                                     1   1                                   1           1   1     1       1   1       92
93 19 1         1   1     2                   1 1     1 1   1   1           1 2     1 1                 1     1         1   93
94 12   1   1                           2             1     1                 1               1   1 1   1   1               94
95 11                 1         1 1         1         1 1                     1 1   1         1                     1       95
96 9           1                 1 2                         1                 1                               2 1         96
97 19           1         1     1     1             1     1     1 1       2   1   1 1   1   1         2 1                 1 97
98 11   1   1         1               1               1         2         1             1               1             1     98
99 9                 2     1                                 1                 1   1       1           1                 1 99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
06
/
08
03
/
08
30
/
07
27
/
07
23
/
07
20
/
07
16
/
07
13
/
07
09
/
07
06
/
07
02
/
07
29
/
06
25
/
06
22
/
06
18
/
06
15
/
06
11
/
06
08
/
06
04
/
06
01
/
06
28
/
05
25
/
05
21
/
05
18
/
05
14
/
05
11
/
05
07
/
05
04
/
05
30
/
04
27
/
04
23
/
04
20
/
04
16
/
04
13
/
04
09
/
04
06
/
04
02
/
04
30
/
03
26
/
03
23
/
03
19
/
03
16
/
03
12
/
03
09
/
03
05
/
03
02
/
03
26
/
02
23
/
02
19
/
02
16
/
02
12
/
02
09
/
02
05
/
02
02
/
02
29
/
01
26
/
01
22
/
01
19
/
01
15
/
01
Ngày
/
Tháng