BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Đà Nẵng 60 KỲ ĐẾN NGÀY 16/01/2019

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
16
/
01
12
/
01
09
/
01
05
/
01
02
/
01
29
/
12
26
/
12
22
/
12
19
/
12
15
/
12
12
/
12
08
/
12
05
/
12
01
/
12
28
/
11
24
/
11
21
/
11
17
/
11
14
/
11
10
/
11
07
/
11
03
/
11
31
/
10
27
/
10
24
/
10
20
/
10
17
/
10
13
/
10
10
/
10
06
/
10
03
/
10
29
/
09
26
/
09
22
/
09
19
/
09
15
/
09
12
/
09
08
/
09
05
/
09
01
/
09
29
/
08
25
/
08
22
/
08
18
/
08
15
/
08
11
/
08
08
/
08
04
/
08
01
/
08
28
/
07
25
/
07
21
/
07
18
/
07
14
/
07
11
/
07
07
/
07
04
/
07
30
/
06
27
/
06
Ngày
/
Tháng
00 8                                           1       1       1         1 1                         1           1       1 00
01 8                                           1   1         1                 1   1             1         1   1           01
02 9             1             1 1                   1                       1 1       1   1               1               02
03 10             1                                     1 1                 1 1                 2     1           1     1   03
04 8       1                                   1   1 1                             1   1 1                           1     04
05 11 1   1 1         1 1     1       1                 1                 1               1                             1   05
06 7     1               1                               1         1     1                         1   1                   06
07 15                       1   1 1   1 1 1   1             2         1             1                     1         1   2   07
08 7             1             1   1                 1                     1               1                         1     08
09 10     1             1     1                                 1   1       1               1 2                   1         09
10 17       1     1   1         1   1 1       1 1 2     1     1         1                   1 1               1     1       10
11 12   1               1             1                               2       1 1       1   1           1   1             1 11
12 14 1                             1     1       1         1 1 1           1                       2   2       1       1   12
13 4 1                   1                                         1                                           1           13
14 17             1       1               2             1       1       1       1 1     1       1     2 1   1 1         1   14
15 10                 1 3     1   1 1             1           1                                                   1         15
16 15       1             1         2       1 1 1       1                             2 1         1             1         2 16
17 14                                         1   1 1     1   1           1           1   1     1 1 1         1         1 1 17
18 13     1 1   2 1     1           1               1         1                   1                 1                 1   1 18
19 12       1           1     1       1             1   1 1 1   1           1                         1           1         19
20 14 1   1 1                   1           1       1               1   1         1             1 1   1             1     1 20
21 10     1               1       1   1 2       1         1                                           1           1         21
22 5               1       1       1                                 1     1                                               22
23 15   1 1   1     1 2     1       1           1           2                         1 1         1           1             23
24 8   1             1             2                     1                                           1   1   1             24
25 12     1   1                 1     1 1 1 1                   1 1               1                     1                 1 25
26 5 1   1                       1     1                             1                                                     26
27 11                 1 1 1             1     1       1           1             1 1                 1                   1   27
28 8           1             2                           1     1                                 2                       1 28
29 10 1                                           2         1                             1     1 1   1               2     29
30 14                       1     1 1   1   1     1                 1         1 1 1   1   1               1         1       30
31 12                             1         1                   2       1             1     1     1   1     1 1     1       31
32 11             1 1 1         1     1                 1             1 1                           1     1           1     32
33 10       1       1   1                   1 1                     1 1   1                             1                 1 33
34 14   1 1   2 1               1                               1   1 1 1         1         2                 1             34
35 12 1   1                   1 1                   1         1   1                         1 1 1                       1 1 35
36 9 1               1         1                     1   1                                 1               1         2     36
37 14                 1     1             1           1       1   1   1 1 1   1       1   1                     1   1       37
38 13               1         2     2                 1           1     1     1 1       1               1           1       38
39 12             1                       1 1         1     1         1             1     2           1         1     1     39
40 12   1                   1 1   1     1     2         1   1         1 1                                                 1 40
41 13       1               1       1     1   1     1           1 1                 1     1 1         1       1             41
42 6               1   1                       1                                 2             1                           42
43 8                       1                                       1             1 1   1 1                         1   1   43
44 10                 1 1                 1             1         1     1     1       2                         1           44
45 7 1     1             1             1                   1               1                                           1   45
46 14   1   1       1             1   1   1         1               1       2 1               1                   1   1     46
47 8         1 1 1                                       1 1           1                     1                     1       47
48 14                               1             1       2   1     1         1       1             1   1 2   1       1     48
49 13   1         1 1 1         1           1 1         1         1         1                     1         1     1         49
50 8     1   1       1               1     2                 1   1                                                         50
51 10           1 1 1             1       1   1                 1                 1               1                     1   51
52 7 1       1           1   1                   1             1 1                                                         52
53 15 2                     1           1             1               1     1           2 1   1       1         1 1       1 53
54 9       1                     1               1           1           1   1             1   1               1           54
55 6                       1               1                 1                               1 1       1                   55
56 7     1                                 1     2                       1                   1                 1           56
57 10 1                     1     1     1             1 1   1       1                   1         1                         57
58 14   2                 1     1                       1 1               2       1           1   1           1   1     1   58
59 7 1   1                                     1   1                     1                                   1   1         59
60 5 1       1                                                   1                                       1           1     60
61 14                   1       1             1           1         1   1             1   1     2   1 1 1 1                 61
62 10                   1 2                 1                         1 2     1     1                         1             62
63 9         1                         1             1                         1       1   1       2         1             63
64 11           2 1                       1                       1                     1   1             1   1       2     64
65 9   1             1     1         1         1       1                       1         1                         1       65
66 8 1 1           1                               1   1                     1           1                       1         66
67 11                   1     1         1 1                 1 1       1                       2     2                       67
68 9                                     1   1 1   1                   2   1 1                     1                       68
69 9               1   1                       1   1 2   1                         1                   1                   69
70 15   1         2           1   1   2                               1     1 1 1                       1   2     1         70
71 14   1                         1       1                 2 1         1 1       1     1 1           1         2           71
72 9                                     1         1               2 1                         1               1   1   1   72
73 13         1 1       1             1       1           1     1                     1               1     1         1 1 1 73
74 15   1   1   1               1 1         1           1   1       1               1                   1   2   1   1       74
75 17 2                     1         1         1     2 1                 1   1 3   1       2   1                           75
76 6             1   1                                               2     1                             1                 76
77 8     1   1 1                                                         1     1   1     1       1                         77
78 19   1           1     2     1               1 2   1         1           1 1   1   1     1 1 1       1   1               78
79 11       1 1             1         1       1     1         1                 1                               2       1   79
80 9         1       1   1                     1                         1 1       2                             1         80
81 11       1 1 1   1                     1 1                                       1         1 1       1           1       81
82 10             1                                             1 1       2         1           1         1 1     1         82
83 11             1     1     1     1 1       1               1   1                 1 1                         1           83
84 5           1           1                                                         1             1                     1 84
85 7       1                                   1               1                   1 1       1   1                         85
86 16   1   1             1 1                       1 1                           1         1 2     1 1 1         1     1 1 86
87 10               1 1                     1     1                             1     1 1                   1 1           1 87
88 5   1                           1           1               1                 1                                         88
89 7   1   1 1 2                                                             1                   1                         89
90 9     1                 1 1   1   1                     1 1                     1                                 1     90
91 12         1       1     1     1                           1             1                             2   1 1   1 1     91
92 14         1           1               1 1 1           1                     1       1 2             1 2         1       92
93 9               2         1         2                                         1     1           1 1                     93
94 12         1 1                 1         1     1     1         3 1           1                           1               94
95 8                         1 1               1 1 1       1                                       1                     1 95
96 13     1       1       1   1 1                                 1           1         1     1   1           1     2       96
97 9               1     1             1                               1 1                               1 1     1     1   97
98 11     1                                   1           2         1             1   1         1 1       1       1         98
99 14           2   1           1       2           1 1             1                                     1 1 1     1 1     99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
16
/
01
12
/
01
09
/
01
05
/
01
02
/
01
29
/
12
26
/
12
22
/
12
19
/
12
15
/
12
12
/
12
08
/
12
05
/
12
01
/
12
28
/
11
24
/
11
21
/
11
17
/
11
14
/
11
10
/
11
07
/
11
03
/
11
31
/
10
27
/
10
24
/
10
20
/
10
17
/
10
13
/
10
10
/
10
06
/
10
03
/
10
29
/
09
26
/
09
22
/
09
19
/
09
15
/
09
12
/
09
08
/
09
05
/
09
01
/
09
29
/
08
25
/
08
22
/
08
18
/
08
15
/
08
11
/
08
08
/
08
04
/
08
01
/
08
28
/
07
25
/
07
21
/
07
18
/
07
14
/
07
11
/
07
07
/
07
04
/
07
30
/
06
27
/
06
Ngày
/
Tháng