BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Đà Nẵng 60 KỲ ĐẾN NGÀY 08/08/2020

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
08
/
08
05
/
08
01
/
08
29
/
07
25
/
07
22
/
07
18
/
07
15
/
07
11
/
07
08
/
07
04
/
07
01
/
07
27
/
06
24
/
06
20
/
06
17
/
06
13
/
06
10
/
06
06
/
06
03
/
06
30
/
05
27
/
05
23
/
05
20
/
05
16
/
05
13
/
05
09
/
05
06
/
05
02
/
05
29
/
04
25
/
04
28
/
03
25
/
03
21
/
03
18
/
03
14
/
03
11
/
03
07
/
03
04
/
03
29
/
02
26
/
02
22
/
02
19
/
02
15
/
02
12
/
02
08
/
02
05
/
02
01
/
02
29
/
01
25
/
01
22
/
01
18
/
01
15
/
01
11
/
01
08
/
01
04
/
01
01
/
01
28
/
12
25
/
12
Ngày
/
Tháng
00 8                 1     1     1                   1               1   1                         1                   1   00
01 9       1                   1 1           1                                           1 1 1 1                         1 01
02 9                       1 1 1                           1 1           1     1               2                           02
03 9           1                                     1 1 1         1                       1               1   1 1         03
04 11                     1         1 1       1           1                                 1         2 1 1         1       04
05 11 1           1 1     1     1             1               1                                         1   2 1             05
06 6                           1           1                 1           1                           1       1             06
07 15 1                 1 1   1               1             2   1             1                   1       1     2   1     1 07
08 11         1       1 1     1 1               2                   1     1 1         1                                     08
09 18 1       1   1 1     1                     1         2 1               1     1       1 1 1       1 1     1       1     09
10 16       1           1   1     1     2   1     1 1     1       1   1     1                 1 1 1                         10
11 8                             1                             1   1         1       1 1             1                   1 11
12 12   1 1           1       1 1     1         1           1                                             1 2     1         12
13 5       1                   1           1                           1                                       1           13
14 15 1         1           1         1 1       1 1   1     1                   1   1     1     1     1           1         14
15 10     1   1 1 1       1   1                                     1                                       1 1     1       15
16 10                               1 1                 1   1     1   1 1                 1   1                         1   16
17 13           1       1       1   1               1   2               1               1         1       1   1   1         17
18 14     1   1                         2 2                             1       1       1   1   1 1         1       1       18
19 9 1         1                                 1               1   1 1     1                             1         1     19
20 13   1         1 1 2               1 1   1                       1                 1             1 1                   1 20
21 8   1     2           1   1     1                                                 1                               1     21
22 13 1         1         1                 1       1   1             1     1 1       1 1 1             1                   22
23 12   1         1           1   1                 1     1     1 1         1   1             1     1                       23
24 8             1                     1   1     1                   1       1 1       1                                   24
25 5                               1                           1                     1     1                         1     25
26 11   1 1                                                 1     1                 1   3   1   1                         1 26
27 14 1   1                                 1       1       1   1 1         1                     1 1 2           1     1   27
28 19 1 1     1         1   1       2     1   1 1 1         1     2 1     1                       1   1             1       28
29 10                   1       1                         1   1     1       1                   1       1 1             1   29
30 5   1                       1       1                                           1                             1         30
31 8                     1   1                                                               1     1 2               1   1 31
32 10                                     1                 1 1           1       1 1       1                   1         2 32
33 6   1                       1                               1                         1     2                           33
34 10         2                   1             1                   1       1         1       1         1       1           34
35 11 1           1                           1       1             1             1 1 1             1 1         1           35
36 11                       1         1 1         1             1   1   2                         2       1                 36
37 11       1       1         1                         1 1   1               1                               2     1     1 37
38 8     1       1           1                 1                                                 2             1 1         38
39 10       1     1 1         1                       1                                 1 2                             2   39
40 11       1   1   1                 1             1             1       1   1                               1 2           40
41 10 1       1   1         1     1                     1       1       1 1                           1                     41
42 8                 1                       1 1                         1     1                                 1 1 1     42
43 8 1                 1     1       1                       1   1           1                                 1           43
44 13   1         2   1           1 1               1         1   1   1                           1                   2     44
45 6           1     1                   1     1 1                               1                                         45
46 18 1 1       1     1 1         1     2     1           1               1   1   1               2         1       1     1 46
47 7                           1 1                 1                                     2     1           1               47
48 10               1 2 1             1                     1                             1   1     1       1               48
49 5                   1 1               1                                                   1     1                       49
50 12                                 1 1 2           1 1       1       2         1 1   1                                   50
51 8     1             1 1                               1               2                   1                     1       51
52 12       1             1     1     1             1   1             1         1       1                 1   1     1       52
53 16     1 1 1     1               1         1   1   1             1         1   2   2           1           1             53
54 16 1   2 1       1   1 1   1                                       1 1   1             1                   2     1 1     54
55 9     1 1 1                           1             1             1     1               1                         1     55
56 11                                             1   1                         1   1 2   1 1                           1 2 56
57 14               1       1     2                           1         1       1   1 1       1   1 1     1               1 57
58 13       1 1 1             2 1           1         1                   1   1   1                 1     1                 58
59 12       1 1       1 1         1         1       1 1                                   1             1 1             1   59
60 16     1             1           1     1 1     2                               1             2       1 3         1 1     60
61 12         1             1           1           1                             1       1           1 1   1 2         1   61
62 14   1   1                 1               1     1 1 1 1           1       1 1   1       1             1                 62
63 8                             1                           1                   1           1     1           1 1   1     63
64 15         1   1 1   1             1 1 1     1                   2 1             1           1 1     1                   64
65 7                             1                       1     1                           1       1   1   1               65
66 14             1       1               2           1 1     1       1     1 1     1   1             1     1               66
67 11                     1                   1     1                 1 1   1       1     1   1 1                   1       67
68 13                                           1       2   1   2 1             1 1     1             1               1 1   68
69 8 1                                         1                             1   1           1                 2       1   69
70 14   1                       2           2                   2       2   1         1           1       1       1         70
71 6     1                                     1                               1   1               1   1                   71
72 11           1                               1     1                   1         1     1   1     1   1 1       1         72
73 11               1   1           1         1   1       1           1       1         1     1                   1         73
74 12             1 1               2             1   1       1     1           1 1         1                             1 74
75 6         1                                                           1       1         1           1             1     75
76 11                 1   1         1       1     1   1     1                           1       1               1     1     76
77 11 1   1     1                 1   1     1     1   1                   1                           1       1             77
78 10                                                             1         2   1   1 1       1   1     1         1         78
79 11   1     1   1 1       1 1                                   1 1                                   1     1     1       79
80 9           1           1                 1 1                         1             1                             1 2   80
81 10 1 1             1     1                     1       2         1             1         1                               81
82 11   1             1             1         1     1       1                         1 1   1           1           1       82
83 7           1         1     1                             1   1 1                                           1           83
84 10                               1               1       1 3 2       1                 1                                 84
85 16           1   1       1         2 1                         1             2   1   1           2           2       1   85
86 13 1 1 1                 1             1   1 1               1 1 1             1                                 1 1     86
87 4                   1             1 1   1                                                                               87
88 17 1         1     1   1             1       1       1 1                 1         1             1   1   1       2   1 1 88
89 9   1   1   1   1                             1           1 1                                         1 1               89
90 11     1 1     1         1               1       1                               1       1                     3         90
91 8                           1         1                 1         1 1                   1                           1 1 91
92 10       1                 1                         2                       1                   1       1           1 2 92
93 11       1       1 1                 1     1     2                       1 1       1                           1         93
94 10             1   1     1         1   1   1         1             1       1                           1                 94
95 8                       1                 1           1                   1                 1             1   1   1     95
96 6     1     1                                 1                                 1                       1           1   96
97 12   1 1         1             1 1     1 1         1   1 1               1   1                                           97
98 11                   1 1       1 1     1           1       1   1       1                   1 1                           98
99 7       1               1         1     1                         1 1                                     1             99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
08
/
08
05
/
08
01
/
08
29
/
07
25
/
07
22
/
07
18
/
07
15
/
07
11
/
07
08
/
07
04
/
07
01
/
07
27
/
06
24
/
06
20
/
06
17
/
06
13
/
06
10
/
06
06
/
06
03
/
06
30
/
05
27
/
05
23
/
05
20
/
05
16
/
05
13
/
05
09
/
05
06
/
05
02
/
05
29
/
04
25
/
04
28
/
03
25
/
03
21
/
03
18
/
03
14
/
03
11
/
03
07
/
03
04
/
03
29
/
02
26
/
02
22
/
02
19
/
02
15
/
02
12
/
02
08
/
02
05
/
02
01
/
02
29
/
01
25
/
01
22
/
01
18
/
01
15
/
01
11
/
01
08
/
01
04
/
01
01
/
01
28
/
12
25
/
12
Ngày
/
Tháng