BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Đắk Lắk 60 KỲ ĐẾN NGÀY 14/05/2024

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
14
/
05
07
/
05
30
/
04
23
/
04
16
/
04
09
/
04
02
/
04
26
/
03
19
/
03
12
/
03
05
/
03
27
/
02
20
/
02
13
/
02
06
/
02
30
/
01
23
/
01
16
/
01
09
/
01
02
/
01
26
/
12
19
/
12
12
/
12
05
/
12
28
/
11
21
/
11
14
/
11
07
/
11
31
/
10
24
/
10
17
/
10
10
/
10
03
/
10
26
/
09
19
/
09
12
/
09
05
/
09
29
/
08
22
/
08
15
/
08
08
/
08
01
/
08
25
/
07
18
/
07
11
/
07
04
/
07
27
/
06
20
/
06
13
/
06
06
/
06
30
/
05
23
/
05
16
/
05
09
/
05
02
/
05
25
/
04
18
/
04
11
/
04
04
/
04
Ngày
/
Tháng
00 14     1         1                         1 1       1                               1   1       1 1 1 1     1     1   1 00
01 11   1         1       1 1     1                                   1       1                   1 2             1         01
02 12 1 1       1 1           1   1 1 1         1             1       1             1                                       02
03 7   1               1                                   1       1                         1     1           1           03
04 8 1   1   1               1               1       1 1                     1                                             04
05 11         1       1                       1 1   1       1   1   1     1                   1                         1   05
06 13   1                           1 1                   1     1         1     1       1                     1         3 1 06
07 13     1 1     1   1                     1       1     1           1       1           2                       1   1     07
08 11   1     1         1         2 1             1       1 1                 1                           1                 08
09 14 1                       1 1 1   1   1             1       1 1 1                                           1   1   1 1 09
10 11 1           1 1     1                     1           1             1 1                 1       1       1             10
11 11         1 1     2           1                           1                 2   1                     1         1       11
12 11       1           1     1 1           1     1 1     1       1         1   1                                           12
13 8         1         1                 1               1                         1                         1 1       1   13
14 13   1   1     1       2       3       1             1 1           1       1                                             14
15 9       2                 1       1                       1     1                           1     1                 1   15
16 9       3                             1         2     1           1                                               1     16
17 11   2       1               2             1     1                     1           1       1   1                         17
18 13   1             1     1     1         1   1 1             1         1         2         1                           1 18
19 4     1             1           1                                                                                   1   19
20 10     1           1               2               1       1                       1     1         1 1                   20
21 4                                                             1               1                         2               21
22 5   1           1                           1                                               1                   1       22
23 12         1           1 1       1                         1 1       1                 1                   1   1 1   1   23
24 7                                               1                     1 1                 1 1     1               1     24
25 6         1                                   1     1         1                               1   1                     25
26 10           1   1           1                 1 1                                       1       1         2 1           26
27 14                     1                                       1   1   1     1       1   1 1         1 1 1   1 1 1       27
28 13     1               1 1   1     1 1                                 1 1       1 2       1 1                           28
29 14                 1     2     1       1                                         1       1     1   1 1 1   1 1   1       29
30 15                                   1   1 1 1 1 1   1     1           1       1 1   1 1             1                 1 30
31 4                               1                   1     1     1                                                       31
32 14         1 1                       1   1           1   2     1 1         1                             1     1 1     1 32
33 11   1       2         1                       1   1       1     1     1                     1 1                         33
34 5                     1                       1         1                     1                             1           34
35 8                     1     1           1         1                         1         1           1   1                 35
36 12 2           1           1         1             1           1                 1   1                       1         2 36
37 10             2                                             1     1           1     1             2 1                 1 37
38 12 1       1   1         1   1     1           1     1                                 1 1   1                       1   38
39 12       1     1 1   1           2             2                   1 1         1                             1           39
40 15       1       1     1   1       1 1   1     1                     1     2         1 1       2                         40
41 14 1                         1         2 1                       1 1         1     1   1             1     1       1   1 41
42 15     1   1     1 1   1                 1 1       1       1         1   1   1       1       1                   1       42
43 9                                           1                       1     1   1   1           2                   1 1   43
44 10         1   1                         1 1   1             1                   1     1             1   1               44
45 13             1     1             1     1             1 1       1         1           1                     2   1   1   45
46 10     1       1       1               1     1           1   1   1                           1         1                 46
47 8                         1     1 1 1         1                                     1           1       1               47
48 10   2   1       1           1                       1           1       1 1                               1             48
49 11           2 1                     1                 1   1 1       1                     2         1                   49
50 10   1                   1           1 1               1             1   1             1             1         1         50
51 8               1       1 1                     1     1                     1                                 1     1   51
52 12 1   1   1       1           3                           1                               1 1 1       1                 52
53 7     1           1                   1                                           1     1 1       1                     53
54 10                 1     1 1           1     1     1                                 2         1         1               54
55 8             1     1           1                             1     1   1     1                                       1 55
56 7                               1                         1     1       1                   1     1 1                   56
57 12 1 1                                   1   1   1                   1   1 1     1   1             1           1         57
58 13                 2         1         1           1       1   1               1             3                     1 1   58
59 4                                     1                     1                       1               1                   59
60 12           1 1         1   1     2                   1                       1 1             1                 1 1     60
61 17     1     3                       1             2 1   1         1     2         1                     1         1 1 1 61
62 12 1                                       2                 1                       1       1 2   1   2   1             62
63 20           1   1 1   1 2       1                   1 1       1     1 1     1 1   1     1               1 1     1     1 63
64 15               1               1   2           1       1                 1 1 1   1     1         1 1 1 1               64
65 14                 2   1   1         1               1 1                   1   1 1     2         1             1         65
66 8 1                 1               1                               1       1   1 1                               1     66
67 14       1                         1                       1     2     1     1 1         1               1   1 1   1   1 67
68 13     1 1                               1       1               2   1   1             1     1       1 1     1           68
69 5                         1 1                                   1                                   1   1               69
70 5                   1   1                   1           2                                                               70
71 20 2 1             1 1                   1 2 1   1     1   1 1       1 1           1     2             1           1     71
72 11 1                         2       1 1             1                   1                     1 1             1       1 72
73 8     1   1                         1     1                               1                             1     2         73
74 8   1                                             1               1 1         1                 2                 1     74
75 10                       1                 1   1         1                 1         1     1     1     1           1     75
76 13           1                     1 1                         1   1   1   1             2     1       1 1           1   76
77 9       1 1           1                                       1     1               1           1   1             1     77
78 16 1                       1   1 1 1                 1     1                 1 1                 1         1 2   1     2 78
79 13     1     1       1           1 1 1               1       1               1         1                 1 1         1   79
80 9         1     1       2                   1                           1         1   1                       1         80
81 10               2             1             1     1           1                                   1             2 1     81
82 10 1       1                           1                 1         1 1           1     1               1       1         82
83 4                         1               1                                           1               1                 83
84 10     1                           1             1 1       1     1           1                   2     1                 84
85 10     1                   1               1     1             1           1   1 1               1         1             85
86 13       2       1             1             1         2     1     2     1                 1 1                           86
87 14       2     1                 1       1   1   1 1 1                   1   1     2     1                               87
88 9                   1                     1                       2                         1             1 1 1 1       88
89 15 1                       2 1   1                       1           1 1 1     1   1 1     1   1         1               89
90 11         1         1                       1     2       1           1                     1 1           1     1       90
91 13                   2     1 1           1     1             1                 1         1                 1   1 1   1   91
92 11     1                               1   2     1     1     1 1                           1         1   1               92
93 14             1 1     1     1           1         1 1   1     1             1   1 1       1                     1       93
94 12   1     1     1   1                 1                           1                     1       1 1       1   1       1 94
95 9                 1   1       1       1                                         1 1       1     1                 1     95
96 9     1                                       2         1   1 2                                   1               1     96
97 4               1                       1         1                   1                                                 97
98 9                   1   1       1   1                       1       1                   1           1   1               98
99 5           2                                                         1             1                       1           99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
14
/
05
07
/
05
30
/
04
23
/
04
16
/
04
09
/
04
02
/
04
26
/
03
19
/
03
12
/
03
05
/
03
27
/
02
20
/
02
13
/
02
06
/
02
30
/
01
23
/
01
16
/
01
09
/
01
02
/
01
26
/
12
19
/
12
12
/
12
05
/
12
28
/
11
21
/
11
14
/
11
07
/
11
31
/
10
24
/
10
17
/
10
10
/
10
03
/
10
26
/
09
19
/
09
12
/
09
05
/
09
29
/
08
22
/
08
15
/
08
08
/
08
01
/
08
25
/
07
18
/
07
11
/
07
04
/
07
27
/
06
20
/
06
13
/
06
06
/
06
30
/
05
23
/
05
16
/
05
09
/
05
02
/
05
25
/
04
18
/
04
11
/
04
04
/
04
Ngày
/
Tháng