BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Đắk Lắk 60 KỲ ĐẾN NGÀY 20/08/2019

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
20
/
08
13
/
08
06
/
08
30
/
07
23
/
07
16
/
07
09
/
07
02
/
07
25
/
06
18
/
06
11
/
06
04
/
06
28
/
05
21
/
05
14
/
05
07
/
05
30
/
04
23
/
04
16
/
04
09
/
04
02
/
04
26
/
03
19
/
03
12
/
03
05
/
03
26
/
02
19
/
02
12
/
02
05
/
02
29
/
01
22
/
01
15
/
01
08
/
01
01
/
01
25
/
12
18
/
12
11
/
12
04
/
12
27
/
11
20
/
11
13
/
11
06
/
11
30
/
10
23
/
10
16
/
10
09
/
10
02
/
10
25
/
09
18
/
09
11
/
09
04
/
09
28
/
08
21
/
08
14
/
08
07
/
08
31
/
07
24
/
07
17
/
07
10
/
07
Ngày
/
Tháng
00 12         1     1     1               1                             1   1 1             1       1     1         1     1 00
01 11                   1   2     1   1       1             1                   1       1     1       1                     01
02 13   1       2   1                     1     1 2   1               1           1                   1 1                   02
03 15                 1 1 1   1       1   1           1                 1           1   1                       2   1 1 1   03
04 16   1 1       1       1   1   2   1                         1   1   1   1   1   1                   1   1               04
05 9     1 1   1                 1                                       1       2                       2                 05
06 11       1                           1       1               1         1     1                 1   1       1   1 1       06
07 10   1       1                 1     1               1     1     1                           1                 2         07
08 8               1 1                   1   1                             1           1               1   1               08
09 13         1                     1 2         1   1 1           1 1 1   1           1                     1               09
10 14   1   1     1     1         1           1     1   1                               1     1     1       1   1       1   10
11 12           2   1 1 1   1                                               1 1                 1       1 1               1 11
12 13 2         1                         1           1 1       1       1             1   1 1       1 1                     12
13 5                 1                     1                                     1                 1 1                     13
14 8 1   1             1     1                                   1             1                                   1 1     14
15 11         1     1 1                                         1   1               1     1         1     1 1           1   15
16 12 1     1           1       1           1       1             1     2   1                                 1           1 16
17 9   1               1                             2       1             1 1       1                                 1   17
18 13                   1 1     3             1       2   1       1       1                           1                 1   18
19 11                           1             1       1 1   1     1               1     1               1             2     19
20 11                                 1   1   1     1       1         1   1                               1     1   1 1     20
21 14           1 1 1               1         1             1   1 1         1 1       1                           1 1   1   21
22 8 1               1       1               1                       1                           1 1           1           22
23 12 1     1                       1 1                         1   1       2       1 1                   1       1         23
24 10       1                       1         1           1 1                     1             1     1 1                 1 24
25 5                                                                                         1         1             1 2   25
26 13                     1             1   1   1 1 1     1     1                 1       2       1                   1     26
27 19             1         1 1 1   1       1 1   1           1   1   1 1   2   2       1           1             1         27
28 6         1   1               1                       1                             1             1                     28
29 13     1         1               1   1             1               1   2   2         1     1   1                         29
30 7             1                 1           1                                     1     1 1                       1     30
31 7     1               1         1                                                       1               2             1 31
32 11           1     2               1             1                     1 1     1                           2 1           32
33 11 1         1           1           1           1                   1                     1               1     1   1 1 33
34 4                   1           1     1                   1                                                             34
35 10                       1                                 1                 1       1 1     1 1       1   1   1         35
36 12                     2   1   1                           1     1           1               1     1     1   1         1 36
37 7             1                         1 1     1 1   1                         1                                       37
38 6                                 1                               1                         1     1       1         1   38
39 7 1                 1   1   1                                             1 1 1                                         39
40 11     1 1                 1                 1       2             1               1                     2         1     40
41 11       1     1       1   1 1                                 1             1   1   1 1               1                 41
42 9             1               1 1 1       1           1                       1             1           1               42
43 10 1 1                 1                       1     1                           1   1 1                   1 1           43
44 7                 1                               1                   1                                   2 1     1     44
45 15   1               1   1       1     1   2             1     1   1               1               1       1 1 1         45
46 10 1 1                   1               1                                             1   1     1           1     1   1 46
47 11                       1 1                           1             1         1 1         1       1         2     1     47
48 8   1         1                       1       1         1       1                 1           1                         48
49 13               1                   1                     1 1             1     1 1     1 2   1     1             1     49
50 10   1                   1 1                                   1 1       1           1                 1       1     1   50
51 10               1     1 1       1   2         1           1                           1               1                 51
52 11 1           1 2           1     1 1                             1   1 1         1                                     52
53 9     1   1   1         1                               1                       1     1           1 1                   53
54 12 1               1         1         1     1       1                                 1   2   1     1       1           54
55 11                                   1       2 1               1       1     1       1   1     1                 1       55
56 6     1                                     1 1                                         1 1                         1   56
57 9           1   1                     1 1           1 1       1         1                                             1 57
58 7       1 1                                   1                 2   1                                   1               58
59 9           1               1                         1   1                             1   1                 1     1 1 59
60 8         1               1   1       1       1         1           1                                                 1 60
61 16           1             1                 1 1 1               1       1     1       1     3   1         1   1       1 61
62 14         1         1       1           2     1         2         2             1   1 2                                 62
63 10     1         1 1 1                                       1 1             1           1     1           1             63
64 13 1                         1                   1     1     1       1   1       1         1 1           1       1   1   64
65 12 1                               1             1         2       2             1     1       1     1     1             65
66 5                                 1 1               1   1                             1                                 66
67 8                 1                                     2     1   1                   1     1               1           67
68 9   1   1             1                                                             1         2         1   1 1         68
69 15 1   1   1               2       1             1     1     1             1     1         1                     1 1   1 69
70 16   1 2 1     1 1           1           1     1 1 1 1         1                                       1   1       1     70
71 11         1   1                               1       1   1           1   1 1             1     2                       71
72 11           2         1                 1         1         1       1         1   1                           1   1     72
73 8       1                     1   1   1                             1     1                 1                         1 73
74 12     1   1   1 1 1             1   2     1 1       1                             1                                     74
75 8     1   1 1                                   1     1               1                             1 1                 75
76 10             1                                                 1     1   1       2     1     1 1                   1   76
77 11                       1 1           1                     1     1 1         1     1         1                 1   1   77
78 10   1     1   1           1                 1                 1           1   1           1           1                 78
79 9 1               1               1   1 2 1           1                                             1                   79
80 7                               1       1 1                                     1                 1 1                 1 80
81 9               1                       2   1     1             1             1                 1       1               81
82 15   1                 1     1         1   1 1       1   1 1       2               1             1             1   1     82
83 7                     1       1               1     1     1 1                   1                                       83
84 15                     1 1         1 1 1         2 1   1   2 2         1                                         1       84
85 8       1     1         1       1                                           2                                 1 1       85
86 12           1                       1       1 1     1           1     1                     2                 1 1     1 86
87 5                             1                             1         1                               1             1   87
88 13   1             1 2   1                         1           1 1               1       1   1         1     1           88
89 13         1         1 1   1                 1                               1     1     1       1 1           1 1     1 89
90 10   1   1                     1             1           1                 1     1             1         1   1           90
91 12 1   1         1   1         1     1                                             1     1     1 1   1 1                 91
92 9       1                   1 1                 1       1           1       1       1           1                       92
93 16   1 1   1     1           1       1   1     1                             1 1           1       3     1           1   93
94 11   1     1       2                                                       1             1   1       1   1 1           1 94
95 17       1 1         1           1     1 1         1   1         1         2   1     1   1     1           1     1       95
96 12           1         1             1               1 1     1   1   2   1                             1           1     96
97 14 1   1 1         1     1   1   2                   1 1 1             1   1             1                               97
98 9     1                   1                         1     2                             2           2                   98
99 14       1 1                   2   1             1             1 1                     1         1         1   1 2       99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
20
/
08
13
/
08
06
/
08
30
/
07
23
/
07
16
/
07
09
/
07
02
/
07
25
/
06
18
/
06
11
/
06
04
/
06
28
/
05
21
/
05
14
/
05
07
/
05
30
/
04
23
/
04
16
/
04
09
/
04
02
/
04
26
/
03
19
/
03
12
/
03
05
/
03
26
/
02
19
/
02
12
/
02
05
/
02
29
/
01
22
/
01
15
/
01
08
/
01
01
/
01
25
/
12
18
/
12
11
/
12
04
/
12
27
/
11
20
/
11
13
/
11
06
/
11
30
/
10
23
/
10
16
/
10
09
/
10
02
/
10
25
/
09
18
/
09
11
/
09
04
/
09
28
/
08
21
/
08
14
/
08
07
/
08
31
/
07
24
/
07
17
/
07
10
/
07
Ngày
/
Tháng