BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Đắk Lắk 60 KỲ ĐẾN NGÀY 11/06/2019

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
11
/
06
04
/
06
28
/
05
21
/
05
14
/
05
07
/
05
30
/
04
23
/
04
16
/
04
09
/
04
02
/
04
26
/
03
19
/
03
12
/
03
05
/
03
26
/
02
19
/
02
12
/
02
05
/
02
29
/
01
22
/
01
15
/
01
08
/
01
01
/
01
25
/
12
18
/
12
11
/
12
04
/
12
27
/
11
20
/
11
13
/
11
06
/
11
30
/
10
23
/
10
16
/
10
09
/
10
02
/
10
25
/
09
18
/
09
11
/
09
04
/
09
28
/
08
21
/
08
14
/
08
07
/
08
31
/
07
24
/
07
17
/
07
10
/
07
03
/
07
26
/
06
19
/
06
12
/
06
05
/
06
29
/
05
22
/
05
15
/
05
08
/
05
01
/
05
Ngày
/
Tháng
00 11 1               1                             1   1 1             1       1     1         1     1       1             00
01 10   2     1   1       1             1                   1       1     1       1                                         01
02 11                 1     1 2   1               1           1                   1 1                                   1 1 02
03 14 1   1       1   1           1                 1           1   1                       2   1 1 1   1                   03
04 16 1   1   2   1                         1   1   1   1   1   1                   1   1                     1 1 1         04
05 7         1                                       1       2                       2                             1       05
06 10               1       1               1         1     1                 1   1       1   1 1                           06
07 14         1     1               1     1     1                           1                 2             1   1 2 1   1   07
08 8                 1   1                             1           1               1   1                       1     1     08
09 12           1 2         1   1 1           1 1 1   1           1                     1                                   09
10 14         1           1     1   1                               1     1     1       1   1       1   1       1   1     1 10
11 11   1                                               1 1                 1       1 1               1 2               2   11
12 12                 1           1 1       1       1             1   1 1       1 1                           2             12
13 4                   1                                     1                 1 1                                         13
14 8     1                                   1             1                                   1 1     1                 2 14
15 10                                       1   1               1     1         1     1 1           1       1             1 15
16 10       1           1       1             1     2   1                                 1           1     1               16
17 10                             2       1             1 1       1                                 1       1     1   1     17
18 13 1     3             1       2   1       1       1                           1                 1         1             18
19 13       1             1       1 1   1     1               1     1               1             2         2               19
20 13             1   1   1     1       1         1   1                               1     1   1 1     1               1   20
21 11           1         1             1   1 1         1 1       1                           1 1   1                       21
22 9     1               1                       1                           1 1           1               1           1 1 22
23 13           1 1                         1   1       2       1 1                   1       1         1       1       1   23
24 14           1         1           1 1                     1             1     1 1                 1     1 1 1   1     1 24
25 5                                                                     1         1             1 2                       25
26 15 1             1   1   1 1 1     1     1                 1       2       1                   1             1         1 26
27 18   1 1 1   1       1 1   1           1   1   1 1   2   2       1           1             1                             27
28 7         1                       1                             1             1                           1       2     28
29 13           1   1             1               1   2   2         1     1   1                                 1 1         29
30 6           1           1                                     1     1 1                       1                         30
31 7 1         1                                                       1               2             1               1     31
32 10             1             1                     1 1     1                           2 1                 1   1         32
33 12   1           1           1                   1                     1               1     1   1 1 1   1             1 33
34 7           1     1                   1                                                                       1 1   1 1 34
35 11   1                                 1                 1       1 1     1 1       1   1   1         1                   35
36 15 2   1   1                           1     1           1               1     1     1   1         1     2       1       36
37 6                   1 1     1 1   1                         1                                                           37
38 9             1                               1                         1     1       1         1     1       2         38
39 6   1   1                                             1 1 1                                           1                 39
40 13     1                 1       2             1               1                     2         1       1   1     1 1     40
41 11 1   1 1                                 1             1   1   1 1               1                   1               1 41
42 10         1 1 1       1           1                       1             1           1                         1     1   42
43 9 1                       1     1                           1   1 1                   1 1                       1       43
44 10                             1                   1                                   2 1     1           1 1     2     44
45 18   1       1     1   2             1     1   1               1               1       1 1 1                 1     3 1   45
46 8   1               1                                             1   1     1           1     1   1                     46
47 12   1 1                           1             1         1 1         1       1         2     1               1         47
48 8                 1       1         1       1                 1           1                             1   1           48
49 14               1                     1 1             1     1 1     1 2   1     1             1       1   1             49
50 11   1 1                                   1 1       1           1                 1       1     1           1   1       50
51 12 1 1       1   2         1           1                           1               1                 1 1             1   51
52 8       1     1 1                             1   1 1         1                                       1                 52
53 6   1                               1                       1     1           1 1                                       53
54 11       1         1     1       1                                 1   2   1     1       1                           1   54
55 12               1       2 1               1       1     1       1   1     1                 1                 1         55
56 6                       1 1                                         1 1                         1                 1     56
57 7                 1 1           1 1       1         1                                             1                     57
58 7                         1                 2   1                                   1                       1 1         58
59 9       1                         1   1                             1   1                 1     1 1             1       59
60 9     1   1       1       1         1           1                                                 1           1       1 60
61 15     1                 1 1 1               1       1     1       1     3   1         1   1       1                     61
62 14       1           2     1         2         2             1   1 2                                         1     1     62
63 7                                       1 1             1           1     1           1                         1       63
64 13       1                   1     1     1       1   1       1         1 1           1       1   1           1           64
65 13             1             1         2       2             1     1       1     1     1             1           1       65
66 8             1 1               1   1                             1                                   1   1 1           66
67 12                                   2     1   1                   1     1               1           1 1 1       1   1   67
68 9 1                                                             1         2         1   1 1           2                 68
69 13     2       1             1     1     1             1     1         1                     1 1   1                 1   69
70 11       1           1     1 1 1 1         1                                       1   1       1                   1     70
71 10                         1       1   1           1   1 1             1     2                         1                 71
72 10 1                 1         1         1       1         1   1                           1   1       1                 72
73 11         1   1   1                             1     1                 1                         1     2   1 1         73
74 9           1   2     1 1       1                             1                                       1               1 74
75 8                           1     1               1                             1 1                       2   1         75
76 9                                           1     1   1       2     1     1 1                   1                       76
77 16   1 1           1                     1     1 1         1     1         1                 1   1           1     1 1 2 77
78 7     1                 1                 1           1   1           1           1                                     78
79 9             1   1 2 1           1                                             1                   1                 1 79
80 10           1       1 1                                     1                 1 1                 1             1   1 1 80
81 9                   2   1     1             1             1                 1       1                 1                 81
82 16 1     1         1   1 1       1   1 1       2               1             1             1   1     1     1             82
83 8 1       1               1     1     1 1                   1                                                   1       83
84 16 1 1         1 1 1         2 1   1   2 2         1                                         1       1                   84
85 7   1       1                                           2                                 1 1             1             85
86 11               1       1 1     1           1     1                     2                 1 1     1                     86
87 10         1                             1         1                               1             1             1   2 1 1 87
88 11   1                         1           1 1               1       1   1         1     1                 2             88
89 12 1   1                 1                               1     1     1       1 1           1 1     1     1               89
90 8         1             1           1                 1     1             1         1   1                               90
91 8         1     1                                             1     1     1 1   1 1                                     91
92 8       1 1                 1       1           1       1       1           1                                           92
93 12       1       1   1     1                             1 1           1       3     1           1                       93
94 9                                                     1             1   1       1   1 1           1     1       1       94
95 15           1     1 1         1   1         1         2   1     1   1     1           1     1         1                 95
96 14 1             1               1 1     1   1   2   1                             1           1     2           1       96
97 13   1   1   2                   1 1 1             1   1             1                                 2 1               97
98 10     1                         1     2                             2           2                             1 1       98
99 15         2   1             1             1 1                     1         1         1   1 2       1             1 1   99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
11
/
06
04
/
06
28
/
05
21
/
05
14
/
05
07
/
05
30
/
04
23
/
04
16
/
04
09
/
04
02
/
04
26
/
03
19
/
03
12
/
03
05
/
03
26
/
02
19
/
02
12
/
02
05
/
02
29
/
01
22
/
01
15
/
01
08
/
01
01
/
01
25
/
12
18
/
12
11
/
12
04
/
12
27
/
11
20
/
11
13
/
11
06
/
11
30
/
10
23
/
10
16
/
10
09
/
10
02
/
10
25
/
09
18
/
09
11
/
09
04
/
09
28
/
08
21
/
08
14
/
08
07
/
08
31
/
07
24
/
07
17
/
07
10
/
07
03
/
07
26
/
06
19
/
06
12
/
06
05
/
06
29
/
05
22
/
05
15
/
05
08
/
05
01
/
05
Ngày
/
Tháng