BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Đắk Lắk 60 KỲ ĐẾN NGÀY 29/09/2023

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
26
/
09
19
/
09
12
/
09
05
/
09
29
/
08
22
/
08
15
/
08
08
/
08
01
/
08
25
/
07
18
/
07
11
/
07
04
/
07
27
/
06
20
/
06
13
/
06
06
/
06
30
/
05
23
/
05
16
/
05
09
/
05
02
/
05
25
/
04
18
/
04
11
/
04
04
/
04
28
/
03
21
/
03
14
/
03
07
/
03
28
/
02
21
/
02
14
/
02
07
/
02
31
/
01
24
/
01
17
/
01
10
/
01
03
/
01
27
/
12
20
/
12
13
/
12
06
/
12
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
Ngày
/
Tháng
00 18                 1   1       1 1 1 1     1     1   1               2     1         1     1   1         1     1       1 00
01 9       1                   1 2             1             1                 1       1 1                                 01
02 5             1                                             1                   1   1                             1     02
03 13                       1     1           1                       1         2   1 1         1               1 1 1   1   03
04 9       1                                                   1   1   1 1           1             1       1             1 04
05 9   1                   1                         1         1             1           1         1     1   1             05
06 14   1     1       1                     1         3 1         1   1 1                       2       1                   06
07 13       1           2                       1   1       2 1                       1           1       1     1   1       07
08 7       1                           1                     1       1                             1       1       1       08
09 11                                         1   1   1 1         1 1             1 1 1                   1               1 09
10 9   1 1                 1       1       1                     1               1                       1             1   10
11 8         2   1                     1         1         1                                       1           1           11
12 6     1   1                                                 1     1                                       1   1         12
13 9             1                         1 1       1             1                   1             1   1               1 13
14 10       1                                             1       1           1             1     1 1   1   2               14
15 9                         1     1                 1         1 1     1       2       1                                   15
16 8                                               1       1 1     1 1                                       1     1   1   16
17 9   1           1       1   1                                   1       1       1           2                           17
18 14   1         2         1                           1   1         1   1             2         2     1             1     18
19 8                                                 1   1 2     1                           1               1   1         19
20 16               1     1         1 1                       1         2   3 2           2   1   1                         20
21 10           1                         2                   1         1 1     1           1                       1     1 21
22 8                         1                   1                     1     1                 2   1         1             22
23 13 1                 1                   1   1 1   1                   1 1                   1       1     1   1   1     23
24 10   1 1                 1 1     1               1                                       1           1               2   24
25 8                           1   1                               1           1   1             1                 1   1   25
26 8                     1       1         2 1                                       1           1                   1     26
27 18   1     1       1   1 1         1 1 1   1 1 1                     1   1     1         1           1     1           1 27
28 9   1 1       1 2       1 1                                                                             1   1           28
29 16             1       1     1   1 1 1   1 1   1           2         1                     1             1 1         1   29
30 11   1       1 1   1 1             1                 1                           1 2               1                     30
31 4                                                     1   1                   1 1                                       31
32 14       1                             1     1 1     1   1     1   1               1       1   1   1 2                   32
33 5   1                     1 1                                 1                             1                           33
34 10           1                             1             1       1         1 1           1             1 1             1 34
35 8         1         1           1   1                   1     1                               1           1             35
36 12             1   1                       1         2                 1         1   1   1             1       1   1     36
37 12           1     1             2 1                 1 1             1 1   1   1                   1                     37
38 7                   1 1   1                       1                           1                   1                 1   38
39 12 1         1                             1           1 1       1     1 1               1               1   1     1     39
40 10 1     2         1 1       2                                                             2     1                       40
41 9         1     1   1             1     1       1   1                                 1     1                           41
42 8 1   1   1       1       1                   1             1         1                                                 42
43 15 1     1   1   1           2                   1 1   1                         1       1                   1 1     1 1 43
44 13             1     1             1   1                     1     1 1 1 1         1   1           1                   1 44
45 14       1           1                     2   1   1   1       1   1 2     1                   1               1         45
46 9                         1         1                       1   1     1   1 1         1                             1   46
47 11                 1           1       1                 1   1                       1     2         1 1 1               47
48 11     1 1                               1             1   1           1                         2   1 2                 48
49 12 1                     2         1                           1       1   2       1   1             1                 1 49
50 10 1   1             1             1         1                     1                       1           1     1     1     50
51 6         1                                 1     1             1         1                 1                           51
52 9                       1 1 1       1                 1   1       1                                             2       52
53 11               1     1 1       1                           1 1             1   1                     1         1 1     53
54 11                 2         1         1               1                 1             1     1 1           2             54
55 9 1   1     1                                       1             1       1             1 1       1                     55
56 6     1                   1     1 1                                                         1               1           56
57 12 1   1 1     1   1             1           1           1               1                 1 1 1                         57
58 12           1             3                     1 1       1 1     1   1                                     1       1   58
59 7                 1               1                                                       1     2           2           59
60 16           1 1             1                 1 1       1                 1   1 1 2               3 1           1       60
61 8     2         1                     1         1 1 1                         1                                         61
62 12                 1       1 2   1   2   1             1       1         1           1                                   62
63 13 1 1     1 1   1     1               1 1     1     1       1             1                       1                     63
64 16       1 1 1   1     1         1 1 1 1                               1       1   1 1             1         1 1         64
65 10       1   1 1     2         1             1             1                                     1   1                   65
66 15 1       1   1 1                               1           2 1 1           1             1 1             1 1 1         66
67 15   1     1 1         1               1   1 1   1   1           1             1   1 1                       1 1         67
68 9 1   1             1     1       1 1     1                         1                                       1           68
69 11                                 1   1                           1           1   1   2     1   1             1     1   69
70 3                                                                                                       1         1   1 70
71 12 1 1           1     2             1           1                         1   1                           1   2         71
72 8     1                     1 1             1       1                           1                 1       1             72
73 12       1                             1     2                       1       1       1   1   1       1     1         1   73
74 8 1         1                 2                 1                       1                             1               1 74
75 14       1         1     1     1     1           1     1   1       1                   1           2     1     1         75
76 16   1   1             2     1       1 1           1   1         1 1   1       1               1         1             1 76
77 10 1               1           1   1             1       1                   1                 1         1         1     77
78 15         1 1                 1         1 2   1     2             1               1   1   1         1 1                 78
79 9         1         1                 1 1         1   1         1                                     1 1               79
80 7     1         1   1                       1               1                 1                                 1       80
81 9                               1             2 1               1     1         1                           1     1     81
82 11 1           1     1               1       1                                 1       1     1   1             1   1     82
83 7                   1               1                           1             1 1                 1     1               83
84 17         1                   2     1                 1       1         1       2 1     1             1   1     2 2     84
85 12       1   1 1               1         1                                                     1     1   1   1   1 1   1 85
86 9     1                 1 1                                 1                     1                             1 1 2   86
87 11     1   1     2     1                                   1     1       1                           1           1     1 87
88 11                         1             1 1 1 1                         1           1   2     1             1           88
89 13 1 1 1     1   1 1     1   1         1                                       1 1                   1                 1 89
90 8   1                     1 1           1     1                       1                   1                     1       90
91 18           1         1                 1   1 1   1     1       1       1   1       3   1       1     2       1         91
92 8                       1         1   1                           1     1   1           1     1                         92
93 9         1   1 1       1                     1           1 1               1       1                                   93
94 17                     1       1 1       1   1       1 1 1 1   1               1       2           1       1   1       1 94
95 12             1 1       1     1                 1     2 1 1                           1         2                       95
96 12                               1               1           1         1         1       1 1     1 1       1       1 1   96
97 7   1                                                                   1   1             1             1       1 1     97
98 8 1                   1           1   1                             1     1           1                             1   98
99 10   1             1                       1                   2             1           2                           1 1 99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
26
/
09
19
/
09
12
/
09
05
/
09
29
/
08
22
/
08
15
/
08
08
/
08
01
/
08
25
/
07
18
/
07
11
/
07
04
/
07
27
/
06
20
/
06
13
/
06
06
/
06
30
/
05
23
/
05
16
/
05
09
/
05
02
/
05
25
/
04
18
/
04
11
/
04
04
/
04
28
/
03
21
/
03
14
/
03
07
/
03
28
/
02
21
/
02
14
/
02
07
/
02
31
/
01
24
/
01
17
/
01
10
/
01
03
/
01
27
/
12
20
/
12
13
/
12
06
/
12
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
Ngày
/
Tháng