BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Đắk Nông 60 KỲ ĐẾN NGÀY 13/04/2024

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
13
/
04
06
/
04
30
/
03
23
/
03
16
/
03
09
/
03
02
/
03
24
/
02
17
/
02
10
/
02
03
/
02
27
/
01
20
/
01
13
/
01
06
/
01
30
/
12
23
/
12
16
/
12
09
/
12
02
/
12
25
/
11
18
/
11
11
/
11
04
/
11
28
/
10
21
/
10
14
/
10
07
/
10
30
/
09
23
/
09
16
/
09
09
/
09
02
/
09
26
/
08
19
/
08
12
/
08
05
/
08
29
/
07
22
/
07
15
/
07
08
/
07
01
/
07
24
/
06
17
/
06
10
/
06
03
/
06
27
/
05
20
/
05
13
/
05
06
/
05
29
/
04
22
/
04
15
/
04
08
/
04
01
/
04
25
/
03
18
/
03
11
/
03
04
/
03
Ngày
/
Tháng
00 9 1 1                         1                 1                 1       1                   1     2                   00
01 9       1                         1                                     1     1               1 1       1 1 1           01
02 17       2 1         1                       1           1   1   1 1   1   1 1       1 1 2             1                 02
03 7                         1 1                       1 1               1                           1     1               03
04 6       1     2                       1       1                                                               1         04
05 12   1 2                       1     1                       1         1     1   1 1                 1 1                 05
06 11 1     1     1   1       1 1             1                             3                                     1         06
07 13                   1           1     1   1                     1     1       1 1           1             1   1   1 1   07
08 11   2       1       1           1             1     1 1             1   1           1                                   08
09 12 2           1           1           1             1   1                     1                   1   1               2 09
10 5                       1             1   1         1                                             1                     10
11 6             1                                                         1         1 1                 1             1   11
12 11     1           1         1   1     1                   1 1       1                 1                             2   12
13 14       1         1 1   1           1             1             1 1           1     1     1                 1   1   1   13
14 9                         1       1 1                           1   1             1       1                 1     1     14
15 12         1       1   1           1     1   1   1               1                     1 2                             1 15
16 9                           1           1     1     1     1                   1     1                       1         1 16
17 13 2 1                     1             1       2             1                       1     1         1       1       1 17
18 13       1             2           1           1     1   1 1         1                     1 1     1               1     18
19 10     1   1 1   1     1                                                     1   1       1   1                     1     19
20 11         2 1 2                                                             1     1   1 1               1   1           20
21 14     2 1   1 1               1       1     1 1               1     1                           1     1               1 21
22 11   1               1                     1   1             1     1   1       2 1           1                           22
23 15       1 1       1   2               1   1                                           1   1 1     1       1   1     1 1 23
24 7                             1   1         1             1               1               1                     1       24
25 10   1             1   1             1                   1                 1               1     1 1       1             25
26 5     1                                                   1     1       1                     1                         26
27 14       1               1     1               1               1   2         2 1   1                     1         1   1 27
28 13           2   1     1 1                         2                         1       2 1                 1     1         28
29 12 1         1   1   3                         1                                   1     1   2                         1 29
30 8           1 1             2       1                           1 1                             1                       30
31 7                     1 1     1                       1             1                       1         1                 31
32 12 1 1     1                             1   1   1       1     1     1                                 1         1   1   32
33 14                       1           1         2               1     1 1           1 1     1   1 1   1             1     33
34 13             1           1                         1         1           1     1                   1     4   1 1       34
35 9                   1             1                             1           1         1           2       1 1           35
36 9                               1             1   1       1 1             1   1                                   2     36
37 9   1       1                   1         2                 1     1                                             1   1   37
38 8         1         1 1                 1             2               1         1                                       38
39 11             1       1                 1 1     1 1         1     1 1       1       1                                   39
40 6                         1     1               1 1       1                                       1                     40
41 14 1       1   1   1 1         1 1 1                           1       1   2               1                     1       41
42 10   1   1         1           1                               1 1 1   1               1                         1       42
43 14 1                             1           1                           1         1     2 2   3   1                   1 43
44 11           1                                         1         1         1         1           1   1   1 1         2   44
45 11           2                               1                           1 1 1         1     1     1         1     1     45
46 12             1 1 2     1   2             1                   1             1   1       1                               46
47 9       1     1         1       1 1   1                                         1               2                       47
48 11 1 2     1               1               1                     1                 1                 1     1           1 48
49 10       1             1     1         1                 2           1 1     1     1                                     49
50 13                       1   1             1               1 1       1   1     1           1 1   1           1       1   50
51 13                 1         2     1       2       1           1 1 1                           1       1             1   51
52 11     1   2                             1   1                 1                   1             1   1 1   1             52
53 7                         1                             1               1 1           1               1               1 53
54 15                 2     1       1   1           1     1 1             1       2                         1 1   1 1       54
55 7                                                             1               1     2 1     1         1                 55
56 13     1                   1 1   1 1     1     1   1                 1   2 1     1                                       56
57 10 1   1         3                         1       1           1                 1                                   1   57
58 15   1         1 1   1                   1               1       1     1   2               1     1   1     1         1   58
59 11     1           1                   1 1       1     1                                               1     1 1 1 1     59
60 9           1   1           1         1                                       1   1         1               1     1     60
61 8                         1         1       1     2                     1       1                 1                     61
62 10                 1     1 1       2 1                   1                                               1     1 1       62
63 8               1       1                 1         1           1     1                               1   1             63
64 16       2               2 1 1       1 1     1 1         1                         1     1     1             1   1       64
65 8                                                   1                 1       1 1 1         1           1         1     65
66 8       1                           1                 2   1           1     1                 1                         66
67 8     1                     1     1                       1   1                         1               1     1         67
68 10               1       1 1   1     1   1           1   1         1                                   1                 68
69 8 1             1   1                                 1         1                   1                       1     1     69
70 13 1       1 1       1       1 1       1 2                       1               1     1                     1           70
71 9                                           1   2   1               1                   1 1 1                       1   71
72 10     1                                               2       1   1     1 1             1 2                             72
73 12                               1               1       1 2             1   1         1           1 1         2         73
74 8     2                   1       1     1                                         1                 1                 1 74
75 13         1         1           1   1         1             1 1   1         1           1       1   1           1       75
76 12 1   1     1   1             2   1                       1 1           1     1               1                         76
77 10                               1                   1                 1             1   1     1   1 1       1 1         77
78 15           1       1               2     1           1     1                   1       1                 1     2 1 1 1 78
79 13       1           1               1 1         1         1     1               1       1   1               1 1   1     79
80 12             1                 1           1     1                 1             1 1 1       1 1 1               1     80
81 11               1 2     1     1       1                   1 1                 1               1             1           81
82 11 1 1   1           1             1                                                       1     2   1     1           1 82
83 11                     2             1 1                     1         1               1                 2       1   1   83
84 9         2 1         1   1                                           1                         1       1             1 84
85 10                     1 1                     1       1 1                                               2     2     1   85
86 6     1                     1                     1           1 1                                                     1 86
87 6               1                                                 1       1       1           1                   1     87
88 12   1                                   1   1     1     2         2                         1   1                 1   1 88
89 10             1                 1   1   1   1   1   1         1         1                                       1       89
90 17         1 1           1 1   2                 1 2 1     1         1       1         2   1         1                   90
91 8                                               1       1                 1     1           1 1 1       1               91
92 11                 1   1           1       1                                   1 2                   2       1   1       92
93 15   1 1               1         1         1     1 1 1 1                     1       1         1   1 1 1                 93
94 7                         1             1   1         1             2                             1                     94
95 7 1 1                                   1   1 1     1                                                           1       95
96 10 1 1                                         1   1 1       3                                         1     1           96
97 8             1 2                 1                   1                             1         1         1               97
98 13         1     1             1       1     1 1 1   1             1 1     1               1       1                     98
99 16                             2 1     1     1             2 2               1     1 1                 1 1 1   1         99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
13
/
04
06
/
04
30
/
03
23
/
03
16
/
03
09
/
03
02
/
03
24
/
02
17
/
02
10
/
02
03
/
02
27
/
01
20
/
01
13
/
01
06
/
01
30
/
12
23
/
12
16
/
12
09
/
12
02
/
12
25
/
11
18
/
11
11
/
11
04
/
11
28
/
10
21
/
10
14
/
10
07
/
10
30
/
09
23
/
09
16
/
09
09
/
09
02
/
09
26
/
08
19
/
08
12
/
08
05
/
08
29
/
07
22
/
07
15
/
07
08
/
07
01
/
07
24
/
06
17
/
06
10
/
06
03
/
06
27
/
05
20
/
05
13
/
05
06
/
05
29
/
04
22
/
04
15
/
04
08
/
04
01
/
04
25
/
03
18
/
03
11
/
03
04
/
03
Ngày
/
Tháng