BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Đắk Nông 60 KỲ ĐẾN NGÀY 08/08/2020

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
08
/
08
01
/
08
25
/
07
18
/
07
11
/
07
04
/
07
27
/
06
20
/
06
13
/
06
06
/
06
30
/
05
23
/
05
16
/
05
09
/
05
02
/
05
25
/
04
28
/
03
21
/
03
14
/
03
07
/
03
29
/
02
22
/
02
15
/
02
08
/
02
01
/
02
25
/
01
18
/
01
11
/
01
04
/
01
28
/
12
21
/
12
14
/
12
07
/
12
30
/
11
23
/
11
16
/
11
09
/
11
02
/
11
26
/
10
19
/
10
12
/
10
05
/
10
28
/
09
21
/
09
14
/
09
07
/
09
31
/
08
24
/
08
17
/
08
10
/
08
03
/
08
27
/
07
20
/
07
13
/
07
06
/
07
29
/
06
22
/
06
15
/
06
08
/
06
Ngày
/
Tháng
00 14       1     1           1               1                   1         1     1 1             2       1 1     1       1 00
01 9   1                       1       1       1       1     1                                         1         1 1       01
02 10                   2   1           1                                                         1     1   1       1 1 1   02
03 19 1 1 1     1     1   1   1   1 1 1           1                   2 1           1     1   1                     1   1   03
04 11 1   1     1 1               2 1                                     2                                     1       1   04
05 8       1                       1   1   1       1             1                                 1 1                     05
06 12 1     1                                                   1     1                     1 1   2 1 1           1     1   06
07 10                     1 1   1 1                         1 1               1                           1 1           1   07
08 12               1                 2           1   1             1     1 2             1     1             1             08
09 10   1                 1     1                     1       1 2   1 1                 1                                   09
10 15         1                       1 1             1 1   2   1   1                   2   1     1       1   1             10
11 13                             1   1       1   1 1     1 1     1           1     1               1     1 1               11
12 10       1   1               1                       2   1             1                   1                   1 1       12
13 9           1     1 1                 1                   1                   1     1           1           1           13
14 16 2 1   1       1 1   1 2 1     1       1                   1                     1             1 1                     14
15 14       1 1             3               1     1   1 1           1   1             1             1                   1   15
16 12                   1                     1                 1     1       1 2       1             1 1 1               1 16
17 6         1                                                 1           1   1 1   1                                     17
18 10         1 1                         1                 1     1   1       1 1         1                   1             18
19 10             1 1     1 1   1                                       1                         1     1   1           1   19
20 9           1         1           1                 1 1 1                                         1     1   1           20
21 6                   1           1                           1               1               1                         1 21
22 10     1 1                   1         1     1               1 1           1               1                       1     22
23 5       1             1                         1                       1   1                                           23
24 9                         1                 1     1         1   1       1                           1           1 1     24
25 8 1           1               1                         1                                     2     1         1         25
26 12   1 1 1       1     1                     1 1   1                             1     1                     1       1   26
27 9         1                   1       2                           1                       1           1   1 1           27
28 7                             1           1     1       1                           1       1                   1       28
29 9             1       1                             1                 1       1 2                     1               1 29
30 13 1         1       1                       1 1                     1         1   1     1         1       1     1 1     30
31 18     1 1 1     1 1   1     1   1         1           1 1                     2 1     2         1           1           31
32 12                                   1 1 1 1     2 1 2         1     1       1                                           32
33 12         1       1             1 1           1               1       1 1         1                 1   1             1 33
34 11             1 1   1     1   1             1 2       1             1                           1                       34
35 16     1     1   2                   1   1   1         1   1                         2   1   1             1   1   1     35
36 12 1               2                   1 1       1 1   1                           1                   2   1             36
37 10 1                           1         1         1   1         1             1     1             1                 1   37
38 9 1       1   1             1     1   1                                     1                             1         1   38
39 9                         1       1     1                   1           1           1       1           1         1     39
40 14   1     1               1     1   1 1 1         1   1               1   1                 1                 1       1 40
41 9   1                                                 1     1                     2 1 1 1                             1 41
42 8 1 1 1                                                   2                 1   1         1                             42
43 4                                             1                         1                 1             1               43
44 14       1       1                   1           1   1   1     1         1   1                   1 1       1   1       1 44
45 9                           1 1   1   2       1           2                                   1                         45
46 11                       1   1                   1     1   1   2 1             1                   1                   1 46
47 10             3       1       1 1                               1     1                                           1   1 47
48 16                 1       2 1     1           1     1             1       1     1               1 1   1 1 1     1       48
49 12                                           1     1     1                     1       1 2         1         1     2 1   49
50 10 1 1       1                       1                           1 2               1                     1 1             50
51 7     1               1                 1 1                       1 1                                                 1 51
52 11               1                   1   1           1   1                       1             1           1   1   1   1 52
53 9     1 1               1                     1                   1                       1         1 1             1   53
54 11       1                       1 1                     1                 1   1 1 1                 1   1         1     54
55 14   1 1   1 1     1                 1           1   1   1           2 1       1         1                               55
56 7             2                                   1                   1   1     1               1                       56
57 17   1                   1           1 1 1   2             1         1             1     2         1   1     1 1     1   57
58 5                   1                                         1         1 1         1                                   58
59 6               1                                       1                                     1     1   1     1         59
60 7                   1                                               1             1         1       2       1           60
61 12         2       1     1       2       1       1                           1       1                           1     1 61
62 9 1               1                       1         1               1 1               1             1   1               62
63 10                                   2   1       1 1                                 1 1     1         1               1 63
64 8       1                                 1           1 1         1       1             1       1                       64
65 11       1 2   1                                           1               1                 1       1 1           1 1   65
66 11             1                 1 1     1                     1 1       1     1 1     1     1                           66
67 8   1 1                       1       1                                               1           1       1       1     67
68 5                                                             1             1                     1   1       1         68
69 12   1   1     1 1           1                     1 1               1                     1   1 1 1                     69
70 10     1   1 1             1                                     1     1       1             1         1               1 70
71 8             1                         1         2                         1     2 1                                   71
72 11 1             1 1           1           2 1                       1 1       1                                     1   72
73 10                           1   1                             2                           1         1   1 1   1       1 73
74 10   1 1   1 1                                           1     1   1             1                           1     1     74
75 8             1 1   1                           1                 1                 1     1                 1           75
76 15         1     2     1   2             1 1     1         1 1   1       1             1     1                           76
77 11   1 1           1               1       2 2 1 1                       1                                               77
78 11                 1 1                 1           1       1       1                               1       1 2     1     78
79 8                   2   1           1                                                 1       1 1                 1     79
80 12           1                   1         1           1   1     1   1     1   1       1     1                   1       80
81 7     2                             1               1       1     1                                   1                 81
82 8                   1       1               1             1               1     1           1               1           82
83 13     1               1                     2                           2   1     1   1                 1     1 1 1     83
84 13 1         1                 1 1     1 1           1                           1 1     2                       1 1     84
85 17 2 1               1 1 1 1 1 1     1               1     1     1   1       2                                       1   85
86 13                               1 2 1           1                   1   1     1 1           1 1         1     1         86
87 10                   1 1   2     1         1                     2           1   1                                       87
88 9   1   1                                                             2                 1 1 1     1             1       88
89 12         1             1         1   1                     1         1               1 1 1   1           2             89
90 13               1 1 1     1   1                             1             1       1           1 1   1   1 1             90
91 13           1 1                       1       1       1       1     1       1         1 1 1           1               1 91
92 12           1               1                 2 1           1           1     1           1 1   1               1       92
93 15           1             1 2                 1 1           1   1     2   1               1 1                       2   93
94 9 1             1       1     1   1       1                               1                       1                   1 94
95 9                 2 1                             1   1                           1 1           1           1           95
96 10                     1 1 1                 1         3                                   1         1           1       96
97 10       1               1                                       1         1         1     1     1   1       1   1       97
98 12   1       1     1                       1 1             1                                                 2 3 1       98
99 10     1               1               1               1       1   1                     2     1                 1       99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
08
/
08
01
/
08
25
/
07
18
/
07
11
/
07
04
/
07
27
/
06
20
/
06
13
/
06
06
/
06
30
/
05
23
/
05
16
/
05
09
/
05
02
/
05
25
/
04
28
/
03
21
/
03
14
/
03
07
/
03
29
/
02
22
/
02
15
/
02
08
/
02
01
/
02
25
/
01
18
/
01
11
/
01
04
/
01
28
/
12
21
/
12
14
/
12
07
/
12
30
/
11
23
/
11
16
/
11
09
/
11
02
/
11
26
/
10
19
/
10
12
/
10
05
/
10
28
/
09
21
/
09
14
/
09
07
/
09
31
/
08
24
/
08
17
/
08
10
/
08
03
/
08
27
/
07
20
/
07
13
/
07
06
/
07
29
/
06
22
/
06
15
/
06
08
/
06
Ngày
/
Tháng