BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Đồng Tháp 60 KỲ ĐẾN NGÀY 15/07/2024

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
15
/
07
08
/
07
01
/
07
24
/
06
17
/
06
10
/
06
03
/
06
27
/
05
20
/
05
13
/
05
06
/
05
29
/
04
22
/
04
15
/
04
08
/
04
01
/
04
25
/
03
18
/
03
11
/
03
04
/
03
26
/
02
19
/
02
12
/
02
05
/
02
29
/
01
22
/
01
15
/
01
08
/
01
01
/
01
25
/
12
18
/
12
11
/
12
04
/
12
27
/
11
20
/
11
13
/
11
06
/
11
30
/
10
23
/
10
16
/
10
09
/
10
02
/
10
25
/
09
18
/
09
11
/
09
04
/
09
28
/
08
21
/
08
14
/
08
07
/
08
31
/
07
24
/
07
17
/
07
10
/
07
03
/
07
26
/
06
19
/
06
12
/
06
05
/
06
Ngày
/
Tháng
00 8               1 1 1           1               1             1 1                         1                             00
01 8           1 1                 1       1                 1         1   1                                   1           01
02 15       1 1                           1               1 1   1       1     1                   1 1 2     1   1 1         02
03 5     1                                                 1                   1       1 1                                 03
04 7   1                     1     1                                                     1     1   1                 1     04
05 6               1                                         1                     1               1     1               1 05
06 7   1                                     1             1         1                   1       1     1                   06
07 9       1       1                                         1                 1     1 1           1               1 1     07
08 8         1                       1         1             1       1                       2                 1           08
09 11     1   1       1                                                   1     2                           1       2 2     09
10 15 1           1     1 2             2 1                   1         1 1   1                 1   1           1           10
11 12               1       1         1                 1                                     2   1           1 1   1   1 1 11
12 10       1               1               1           1                             2         1 1   1             1       12
13 12                     1                   1     1           1 1                     1     2       1   2   1             13
14 10               1   1       1               1 1                 2             1     1   1                               14
15 14         1                 1 1   2             1   1                   1           1 1 1   1             1         1   15
16 6     1                                                 1     2                   1                       1             16
17 9   1                   1 1     1 1               1         1 1                                 1                       17
18 5   1               1       1                               1                                                       1   18
19 16   1 2         1       1   1 1             1     1             1   1 1             1 1                     1       1   19
20 6                   1               1 1                                   1 1                                   1       20
21 13         1               1           3 1           1 1     1               1 1             1                         1 21
22 8         1 1               2                 1                     1               1                               1   22
23 12             1 1                         1 2                         1   1 1       1     1 1               1           23
24 11                             1           1   1 1     1     1     1           1 1 1       1                             24
25 8                             1             1         1               1 1       1       1             1                 25
26 14               1 1           1 1 2       1                                   1     1     1       2       1 1           26
27 8                           1 1   1     1     1                       1     1 1                                         27
28 11               1   1                           1             1       1       1 1 1                     1       1   1   28
29 14 1 1   1     1               1           1                   1     1 1   1   1       1               1           1     29
30 8                 1                     1                 1           1               1       1                   1   1 30
31 14   1 1           1   1 1       1     2                         1 1                     1     3                         31
32 13     1         1     1             1     1         1           1 2           1                                 1   1 1 32
33 12     1     1               1     1               2           1 1                               1   1 2                 33
34 9       1                               1 1       1     1                   1   1                         1   1         34
35 5         1 1                               1       1                           1                                       35
36 11                   1     1       1           1                                 1           2       1   1     1     1   36
37 13       1         1           1         2       1   1               1   1               1                     2       1 37
38 10         1           1             1                 2   1     1                                   1     1       1     38
39 13 1   1 1             1       1                       1     1     1               1 1   1         1       1             39
40 8         1     1         1         1 1 1                                 1                                 1           40
41 11         1                 1                 1 1                   1   1 1   1           1                   1     1   41
42 13 2               1                 1 1 1     1             1                 1   1   2           1                     42
43 14       1                 1 1   1               1         1     2           1                         1 1   1     1   1 43
44 11                           1 1     1 1     1       1             1                     1               1   1     1     44
45 14     1         1         1                     2       2     1         1                           1 3         1       45
46 12           1                 1     1         1       1   1                         2               1     1 1         1 46
47 8           1           1                       1   1     1           1                     1                         1 47
48 14         1       1     1 1 1                 2           1         1     1   1       1           1                   1 48
49 17           1           1   1             1   1   1       1 1 1     1   1   1               1 1 1         1   1         49
50 11       1       1           1         1     1           1       1         1                         1   1         1     50
51 5       1                       1     1                 1                                 1                             51
52 11       1         1                         1                               1     1 1               2 1         1 1     52
53 11               1 1       1 1           1               1                       1         1     1         1       1     53
54 9                       1         1                         1           1     1 1                       1   1       1   54
55 10   1     2                             1                       1       1 1             1           1   1               55
56 13   1         1 1         1   1 1 1     1                         1     1       1 1   1                                 56
57 5           1         1   2                                                     1                                       57
58 12 1           1         1       1               1 1   1     1       1                                 1     1       1   58
59 11               1       1       1                   1       1   1     1     1   1       1           1                   59
60 3   1         1                     1                                                                                   60
61 6       1                       1                               1               1       1               1               61
62 9     1 1           1   1                                                     1     1     1           1             1   62
63 6     1           1                         1                                           1 1                     1       63
64 10 2         1       1                 1           1                               2             1                   1   64
65 16           1       1     1                     1 1       1 1       1 1 1 1             1   1   1           1     1     65
66 5                   1             1 1                 1                                   1                             66
67 15 1 1             1 1       1             1                 1 1     1         1             1     1       2     1       67
68 14   1                 2       1 1           1     1     1     1     1                 1       1     1       1           68
69 8   1       1                   2       1         1                     1                                       1       69
70 12 1 1     1 1                                 1   1               1 1     1 1                             1         1   70
71 11   1       1 1       1                                   1 1                         1     1   1 1     1               71
72 14         1   1   1       1                   1   1         2 1   1     1                               2         1     72
73 12 1   1     1                                             1   1 1     1   1                   1         1 1 1           73
74 11                                   1       1 1     1 1                         1 1     1         1           1 1       74
75 12         1   2 1 3                                 1                   1               1         1             1       75
76 12     1       1                           1     1     1           1               1 1       1 1                 1 1     76
77 19             1     3 1 1       1     1         1 1 1 1 1                   1   1                       1 1   1   1     77
78 11   1   1                     1     1           2                     1     1 1 1                                     1 78
79 10       1         1                       1         1                     1                 1 1         1     1       1 79
80 11           1       1                         1         1     1 1               1       1 1     1     1                 80
81 12         1             1         1                   1 1 2       1       1           1           1           1         81
82 11 2                 1                     1                           1   1                 1     1 1         1     1   82
83 13   1                   1         1 2     1                     1                 1         1   1 1 1             1     83
84 11   1       1 2             1   1 1                                                     1         1   1       1         84
85 13     1     1           1     1                                                       1 1     3       1 1 1   1         85
86 11 1           1                               1   1 1 1 1                     1               1     1         1         86
87 7                                       1 1   1           1                             1       2                       87
88 11 1         1               1   1   1                             1 1   1             1                       1     1   88
89 15     1   1       1   2   1             1     1 1 1                         1     1       1                           2 89
90 7                         1   1           1       1 1 1       1                                                         90
91 9                   1 1                                         1                   1 1       1   1 1 1                 91
92 8     1                           1         1                 1           1         1                           1     1 92
93 14 1                   1 1         1     1           1             2   1 1     1                 2             1         93
94 14       1     1           1   1       2   1             1               1 1       1                     1 1 1           94
95 11 1                     1             1     2         1     1     1     1     1                                     1   95
96 12 1     2             1                                             1 1         1   1 1     1       1                 1 96
97 12                     1   1         1   1 1             1     1       1     1                                 1     1 1 97
98 10               1                           2     1   1 1         1               1                             1 1     98
99 8     1       1               1     1               1               1                               1                 1 99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
15
/
07
08
/
07
01
/
07
24
/
06
17
/
06
10
/
06
03
/
06
27
/
05
20
/
05
13
/
05
06
/
05
29
/
04
22
/
04
15
/
04
08
/
04
01
/
04
25
/
03
18
/
03
11
/
03
04
/
03
26
/
02
19
/
02
12
/
02
05
/
02
29
/
01
22
/
01
15
/
01
08
/
01
01
/
01
25
/
12
18
/
12
11
/
12
04
/
12
27
/
11
20
/
11
13
/
11
06
/
11
30
/
10
23
/
10
16
/
10
09
/
10
02
/
10
25
/
09
18
/
09
11
/
09
04
/
09
28
/
08
21
/
08
14
/
08
07
/
08
31
/
07
24
/
07
17
/
07
10
/
07
03
/
07
26
/
06
19
/
06
12
/
06
05
/
06
Ngày
/
Tháng