BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Đồng Tháp 60 KỲ ĐẾN NGÀY 18/02/2019

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
18
/
02
11
/
02
04
/
02
28
/
01
21
/
01
14
/
01
07
/
01
31
/
12
24
/
12
17
/
12
10
/
12
03
/
12
26
/
11
19
/
11
12
/
11
05
/
11
29
/
10
22
/
10
15
/
10
08
/
10
01
/
10
24
/
09
17
/
09
10
/
09
03
/
09
27
/
08
20
/
08
13
/
08
06
/
08
30
/
07
23
/
07
16
/
07
09
/
07
02
/
07
25
/
06
18
/
06
11
/
06
04
/
06
28
/
05
21
/
05
14
/
05
07
/
05
30
/
04
23
/
04
16
/
04
09
/
04
02
/
04
26
/
03
19
/
03
12
/
03
05
/
03
26
/
02
19
/
02
12
/
02
05
/
02
29
/
01
22
/
01
15
/
01
08
/
01
Ngày
/
Tháng
00 11     1 1     1                   1       1   1             1     1             1     2                                 00
01 7   1             1 1                                         1   1       1                                   1         01
02 13           1     1   1       1                           1 2 1   1     1                         2                 1   02
03 13         1 1     2       1   1   1       1       2                   1 1             1                                 03
04 13           1                   1             1                           1     1 1 1 1   1     1   1             2     04
05 11               1                 1       2         1               1         1       1         1   1               1   05
06 8   1         1 1                 1       1                             1     1                                 1       06
07 15     1         1                   1         3 1                 1         1     1   1 1         1 1           1       07
08 13       1                   1 1   1                 1   1     1 1     1 1   1                       1   1               08
09 8 2     1 1                                                     1                     1                 2               09
10 9                 1             1           2   1                     1       2   1                                     10
11 8                 2                 1       1         1   1         1                         1                         11
12 14 1     1   1   1                                   1       1                               1   1     1 2         1 1 1 12
13 15 1       1   1                                 1   2     2   2             2               1           1           1   13
14 19           1   1 1 1       1 1 1 1     1     1         1                         1   2     1               3 1         14
15 10               1                             1   1                     1 2   1             1       1               1   15
16 9   1       1             1                         1     1         1                     1       1         1           16
17 12           1 1 1 1       1           1                               1     2                         1         1 1     17
18 11           1       1   1   1   1 1   1                                       1 1                     1         1       18
19 7   1                           1     1     1                                   1     1                         1       19
20 10       1 1                                   1       1 1         1     1                         1               2     20
21 11 1 1       1                   1 1       1             1 1 1                   2                                       21
22 10   1     1                             1   1 1               1           1       1               1 1                   22
23 12         1 1         1             1   1   1   1     2                               1       1                     1   23
24 9       1         1       1   1                             1                                 1   1 1       1           24
25 8                                             1         1 1     1                     1                   1     1     1 25
26 5                                   2                       1                           1   1                           26
27 7   1               1                   1                   1           1 1                                           1 27
28 11 1 1   1                           1     1           1             1   1           1         1 1                       28
29 7                     1                         1     1   1       1                       1                     1       29
30 11 1                           1                         1 1             1     1       2         1         1   1         30
31 12           1     1             1   1 2 1                           1           1         2               1             31
32 7             1     2     1           1           1                                       1                             32
33 11     1 2               1                         1   1                       1                       1 1       1   1   33
34 12 1   1                         1                 1 2       1         1               1               1   1   1         34
35 9         1             1 2                     1                 1       1     1               1                       35
36 11             1                           1             1     1   1           1     1     1         2         1         36
37 3                           1             1                                                           1                 37
38 9                                         1                       1     1     2               2               1   1     38
39 15     1                                       1       1 1     1       1         1 2     1 1 1               1 2         39
40 6     1 1                       1                                         1                         1     1             40
41 11       1 1                 1               1   1 1     1       1     1                 1     1                         41
42 13 1   1       1     1 1                         1             1 1         1                       1         2     1     42
43 8           1 1           1   1         1                                   1                                   1     1 43
44 16                       1   1   1         1 1   1       1 1       1         1           1   1   1 2   1                 44
45 9             1     2               1   1               1       1                 1 1                                   45
46 12   1                             1         1                 1         1     1   2             1 1 1         1         46
47 13                   1     1         1           1       1                 1         1 1     1 2           1   1         47
48 18 1     1 1     2     1   2             1 1   1           1   1               1         1     1         1         1     48
49 9     1                   1     1   2                                                               1     1 1         1 49
50 7         1     1   1           1                 1             1               1                                       50
51 17           1 2 1                       1   1                     1       1     1   1     1       1   2     2   1       51
52 15                     1           1   1                     1   1   1   1 1     2 1     1         1     1 1             52
53 8 1     1                                   1                   1 1               1                             1     1 53
54 14             1 1         1                 1     1   1                       2   1       1 1 1 1             1         54
55 7               1                     1                               1           1                   1         2       55
56 10     1           1                             1     1   1         1                   1         1     2               56
57 10                     1       1               1 1 1         1         1                 1                 1       1     57
58 10         1   1         1 1       1                 1 1             1                     1               1             58
59 4 1     1                               1                               1                                               59
60 7                     1         1                           1   1             1     1                             1     60
61 9     1     1     1                 1   1   1           1                                 1         1                   61
62 10       1                           1           1   1 1                   1 1               1               2           62
63 9   1             1     1                         1           1       2     1                                     1     63
64 13               1       1   1   1                 1       1 1       1   1     1         1               1         1     64
65 11   1               1       1         1                 1     1                 1                   1 1   1           1 65
66 14         1 1   2     1               1 1     1                       1 1                       1     1   1   1         66
67 6   1 1                               1   1                           1                         1                       67
68 16     1                 1     1                 1   1       1   2               1   1     1 2     1           1       1 68
69 8                     1   1 1         1                                           1 1       1                         1 69
70 16                 1 1           1         1   1     2         1     1                   1 1     1       1   1         2 70
71 11     1   1 1         1       1                   1 1             1                     2         1                     71
72 9   1               1           1                         1     2                           1           1     1         72
73 7                     1     1                     1                   2   1               1                             73
74 13 1             1 1     1       1       1           1   1         1 1               1           1   1                   74
75 11 1   1 1                     1             1       1               1                     1         1           1   1   75
76 13             2                   1   2             1       1 1 1         1   1         1                       1       76
77 8         1           1                           1       1                         1         1           1   1         77
78 17   1                                       1             1   1     1     1 1                 1 1 2       2     1   2 1 78
79 13   1     1                         1   1     1                             1                 1     1         1 1   1 2 79
80 16   1   1 1           1 1       1 1       1                           1   1         1       1   1     2             1   80
81 11 1                                   1 1   1     1               2                     1                   1     1 1   81
82 7                                   1       1                         1     1       1                   2               82
83 5                                                                                 2 1                     1       1     83
84 8           1     1                                                 1       1             1                 1   1     1 84
85 15 1       1           1 1   1 1     1           1     1     1                       1 1     1               1 1         85
86 13                           1 1   1                   1   1                 1                   1                 2 1 3 86
87 6                 1     1   1             1                                       1           1                         87
88 11   1         1     1       1 1   1                         1     1                         1 1           1             88
89 14     1 1   1 1       1     1                       1   2     1         1   1               1 1                         89
90 10                       1   1     1 1       1               1                   1     1             1             1     90
91 13     1   1   1           1 1         1 1 1                       1                       1           1 1           1   91
92 12                   1 1 1     1     1                   1 1     1   1 1   1 1                                           92
93 11 2                     3                                           1                   1     1 2                   1   93
94 7                                       1     1                 1           1       1                 1   1             94
95 11     1             1     1             1         2   1                 1       2                             1         95
96 9               1     1           1             1     1                             1   1             1 1               96
97 11   1               1     1   1   1       1     1     1             1   1                                           1   97
98 8     1                       2                       1         1   1                                 1             1   98
99 10                       1   1         2       1 1             1                     1   1                   1           99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
18
/
02
11
/
02
04
/
02
28
/
01
21
/
01
14
/
01
07
/
01
31
/
12
24
/
12
17
/
12
10
/
12
03
/
12
26
/
11
19
/
11
12
/
11
05
/
11
29
/
10
22
/
10
15
/
10
08
/
10
01
/
10
24
/
09
17
/
09
10
/
09
03
/
09
27
/
08
20
/
08
13
/
08
06
/
08
30
/
07
23
/
07
16
/
07
09
/
07
02
/
07
25
/
06
18
/
06
11
/
06
04
/
06
28
/
05
21
/
05
14
/
05
07
/
05
30
/
04
23
/
04
16
/
04
09
/
04
02
/
04
26
/
03
19
/
03
12
/
03
05
/
03
26
/
02
19
/
02
12
/
02
05
/
02
29
/
01
22
/
01
15
/
01
08
/
01
Ngày
/
Tháng