BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Đồng Tháp 60 KỲ ĐẾN NGÀY 24/06/2019

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
24
/
06
17
/
06
10
/
06
03
/
06
27
/
05
20
/
05
13
/
05
06
/
05
29
/
04
22
/
04
15
/
04
08
/
04
01
/
04
25
/
03
18
/
03
11
/
03
04
/
03
25
/
02
18
/
02
11
/
02
04
/
02
28
/
01
21
/
01
14
/
01
07
/
01
31
/
12
24
/
12
17
/
12
10
/
12
03
/
12
26
/
11
19
/
11
12
/
11
05
/
11
29
/
10
22
/
10
15
/
10
08
/
10
01
/
10
24
/
09
17
/
09
10
/
09
03
/
09
27
/
08
20
/
08
13
/
08
06
/
08
30
/
07
23
/
07
16
/
07
09
/
07
02
/
07
25
/
06
18
/
06
11
/
06
04
/
06
28
/
05
21
/
05
14
/
05
Ngày
/
Tháng
00 9                                         1 1     1                   1       1   1             1     1             1   00
01 11 1 1               1   1     1         1             1 1                                         1   1       1         01
02 11       1                                       1     1   1       1                           1 2 1   1     1           02
03 16 1                 2   1                     1 1     2       1   1   1       1       2                   1 1           03
04 8             1         1                       1                   1             1                           1     1 1 04
05 10   1           1     1                             1                 1       2         1               1         1     05
06 9   1                         1         1         1 1                 1       1                             1     1     06
07 11             1                           1         1                   1         3 1                 1         1     1 07
08 15       1         1     1   1               1                   1 1   1                 1   1     1 1     1 1   1       08
09 10   1     1           1   2           2     1 1                                                     1                   09
10 11   1                             1                   1             1           2   1                     1       2   1 10
11 11     2         1                   1                 2                 1       1         1   1         1               11
12 9             1                 1   1 1     1   1   1                                   1       1                       12
13 17           1   1   1   2             1       1   1                                 1   2     2   2             2       13
14 15             1               1 1               1   1 1 1       1 1 1 1     1     1         1                         1 14
15 7                                                   1                             1   1                     1 2   1     15
16 8           1 1                         1       1             1                         1     1         1               16
17 12     1                 1 1                     1 1 1 1       1           1                               1     2       17
18 13                         1     2   1           1       1   1   1   1 1   1                                       1 1   18
19 11   1       1   1       1 1 1           1                           1     1     1                                   1   19
20 11 1                   1       2             1 1                                   1       1 1         1     1           20
21 13       1         1                   1 1       1                   1 1       1             1 1 1                   2   21
22 11         1           1     1           1     1                             1   1 1               1           1       1 22
23 15 1 1   1           1       1     1           1 1         1             1   1   1   1     2                             23
24 7                 1       1                 1         1       1   1                             1                       24
25 6         1                   1                                                   1         1 1     1                   25
26 8         1         2       1       1                                   2                       1                       26
27 9 1               1   1                 1               1                   1                   1           1 1         27
28 9                           1         1 1   1                           1     1           1             1   1           28
29 6                 1                                       1                         1     1   1       1                 29
30 10           1       1 1             1 1                           1                         1 1             1     1     30
31 17   1   1 1       2         1 1 1               1     1             1   1 2 1                           1           1   31
32 11       1 1   1   1         1                     1     2     1           1           1                                 32
33 8                         1               1 2               1                         1   1                       1     33
34 13           1       1       1     1 1 1   1                         1                 1 2       1         1             34
35 13         1   1 1 1 1                         1             1 2                     1                 1       1     1   35
36 12     2 1                     1     2             1                           1             1     1   1           1     36
37 8   1         1   1   1     1   1                               1             1                                         37
38 9                             2     2                                         1                       1     1     2     38
39 12                   1 1     1             1                                       1       1 1     1       1         1 2 39
40 9 1             1       1 1       1       1 1                       1                                         1         40
41 10             1                             1 1                 1               1   1 1     1       1     1             41
42 11       1                           1 1   1       1     1 1                         1             1 1         1         42
43 10 1           1                 2               1 1           1   1         1                                   1       43
44 12       1                         1                         1   1   1         1 1   1       1 1       1         1       44
45 8                                                 1     2               1   1               1       1                 1 45
46 10                                 2     1                             1         1                 1         1     1   2 46
47 6                                                       1     1         1           1       1                 1         47
48 15 1                                   1     1 1     2     1   2             1 1   1           1   1               1     48
49 7             1                     1     1                   1     1   2                                               49
50 10             1       1 1                     1     1   1           1                 1             1               1   50
51 15                 1 1 1 1 1     1               1 2 1                       1   1                     1       1     1   51
52 17         1               1 1 1 1 1                       1           1   1                     1   1   1   1 1     2 1 52
53 10         1         1 1   1           1     1                                   1                   1 1               1 53
54 11     1               1                           1 1         1                 1     1   1                       2   1 54
55 8   1           1     1     1                       1                     1                               1           1 55
56 9           1                 1     1     1           1                             1     1   1         1               56
57 15       1 1           1   2 1   1 1                       1       1               1 1 1         1         1             57
58 11           1                     2           1   1         1 1       1                 1 1             1               58
59 8     1     2     1                   1     1                               1                               1           59
60 10       1   1 1       1         1                         1         1                           1   1             1     60
61 10           1   1                   1     1     1     1                 1   1   1           1                           61
62 9                       1       1           1                           1           1   1 1                   1 1       62
63 9     1                                 1             1     1                         1           1       2     1       63
64 14 2       1                         1               1       1   1   1                 1       1 1       1   1     1     64
65 13     1 2       1       1     1         1               1       1         1                 1     1                 1   65
66 12   1                             1           1 1   2     1               1 1     1                       1 1           66
67 9 1   1   1   1                         1 1                               1   1                           1             67
68 11             1 1                         1                 1     1                 1   1       1   2               1   68
69 9   1     1                     1 1                       1   1 1         1                                           1 69
70 12               1     1           1                   1 1           1         1   1     2         1     1               70
71 14     1     1         1 1 1 1             1   1 1         1       1                   1 1             1                 71
72 10 1   1               1         1       1               1           1                         1     2                   72
73 8           1       1                                     1     1                     1                   2   1         73
74 11                         1           1             1 1     1       1       1           1   1         1 1               74
75 11             1 1 1           1       1   1 1                     1             1       1               1               75
76 16   1     1     1 1                 1             2                   1   2             1       1 1 1         1   1     76
77 6     1                           1           1           1                           1       1                         77
78 11   1 1     1                     1     1                                       1             1   1     1     1 1       78
79 6                                       1     1                         1   1     1                             1       79
80 15                 1 1     1     1 1     1   1 1           1 1       1 1       1                           1   1         80
81 8     1                               1                                   1 1   1     1               2                 81
82 8 1       1   1         1                                               1       1                         1     1       82
83 8           1   2 1         1   1                                                                                     2 83
84 7           1                 1   1             1     1                                                 1       1       84
85 14       2 1                   1       1       1           1 1   1 1     1           1     1     1                       85
86 9                 1     1   1                                   1 1   1                   1   1                 1       86
87 9 1 1               1       1                         1     1   1             1                                       1 87
88 10 1                 1                   1         1     1       1 1   1                         1     1                 88
89 14 1       1                               1 1   1 1       1     1                       1   2     1         1   1       89
90 9   1                         1                             1   1     1 1       1               1                   1   90
91 11 1             1                         1   1   1           1 1         1 1 1                       1                 91
92 15     1         1             1                         1 1 1     1     1                   1 1     1   1 1   1 1       92
93 8       1                 1           2                     3                                           1               93
94 7       1   1                       1                                       1     1                 1           1       94
95 13         1             1 1               1             1     1             1         2   1                 1       2   95
96 8     1         1   1                               1     1           1             1     1                             96
97 16 1 1 1     1     1             1       1               1     1   1   1       1     1     1             1   1           97
98 8   1                   1                 1                       2                       1         1   1               98
99 10       1     1                     1                       1   1         2       1 1             1                     99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
24
/
06
17
/
06
10
/
06
03
/
06
27
/
05
20
/
05
13
/
05
06
/
05
29
/
04
22
/
04
15
/
04
08
/
04
01
/
04
25
/
03
18
/
03
11
/
03
04
/
03
25
/
02
18
/
02
11
/
02
04
/
02
28
/
01
21
/
01
14
/
01
07
/
01
31
/
12
24
/
12
17
/
12
10
/
12
03
/
12
26
/
11
19
/
11
12
/
11
05
/
11
29
/
10
22
/
10
15
/
10
08
/
10
01
/
10
24
/
09
17
/
09
10
/
09
03
/
09
27
/
08
20
/
08
13
/
08
06
/
08
30
/
07
23
/
07
16
/
07
09
/
07
02
/
07
25
/
06
18
/
06
11
/
06
04
/
06
28
/
05
21
/
05
14
/
05
Ngày
/
Tháng