BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Đồng Tháp 60 KỲ ĐẾN NGÀY 16/09/2019

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
16
/
09
09
/
09
02
/
09
26
/
08
19
/
08
12
/
08
05
/
08
29
/
07
22
/
07
15
/
07
08
/
07
01
/
07
24
/
06
17
/
06
10
/
06
03
/
06
27
/
05
20
/
05
13
/
05
06
/
05
29
/
04
22
/
04
15
/
04
08
/
04
01
/
04
25
/
03
18
/
03
11
/
03
04
/
03
25
/
02
18
/
02
11
/
02
04
/
02
28
/
01
21
/
01
14
/
01
07
/
01
31
/
12
24
/
12
17
/
12
10
/
12
03
/
12
26
/
11
19
/
11
12
/
11
05
/
11
29
/
10
22
/
10
15
/
10
08
/
10
01
/
10
24
/
09
17
/
09
10
/
09
03
/
09
27
/
08
20
/
08
13
/
08
06
/
08
Ngày
/
Tháng
00 7       1                                                         1 1     1                   1       1   1             00
01 11             1 1     1   1 1               1   1     1         1             1 1                                       01
02 8       1         1             1                                       1     1   1       1                           1 02
03 14                         1                 2   1                     1 1     2       1   1   1       1       2         03
04 8       2 1                           1         1                       1                   1             1             04
05 11     1   1             1   1           1     1                             1                 1       2         1       05
06 7                           1                         1         1         1 1                 1       1                 06
07 12     1     1     2                   1                           1         1                   1         3 1           07
08 12   1                 1         1         1     1   1               1                   1 1   1                 1   1   08
09 12 1       1       1         1     1           1   2           2     1 1                                                 09
10 8 1                         1                             1                   1             1           2   1           10
11 11               1             2         1                   1                 2                 1       1         1   1 11
12 9         1                           1                 1   1 1     1   1   1                                   1       12
13 14                 1                 1   1   1   2             1       1   1                                 1   2     2 13
14 16     1   1                           1               1 1               1   1 1 1       1 1 1 1     1     1         1   14
15 6 2         1                                                               1                             1   1         15
16 10         1   1         1           1 1                         1       1             1                         1     1 16
17 12     1 1   1                 1                 1 1                     1 1 1 1       1           1                     17
18 14         1 1     1                               1     2   1           1       1   1   1   1 1   1                     18
19 13 1         1     1         1       1   1       1 1 1           1                           1     1     1               19
20 12                 1 1 1   1                   1       2             1 1                                   1       1 1   20
21 10                               1         1                   1 1       1                   1 1       1             1 1 21
22 10                 1 1             1           1     1           1     1                             1   1 1             22
23 16                     1   1 1   1           1       1     1           1 1         1             1   1   1   1     2     23
24 9         1 1       1                     1       1                 1         1       1   1                             24
25 9 1   1 1       1                 1                   1                                                   1         1 1 25
26 11   1           1   2             1         2       1       1                                   2                       26
27 10       2 1           1   1               1   1                 1               1                   1                   27
28 9           1 1                                     1         1 1   1                           1     1           1     28
29 10         1     1 1 1   1                 1                                       1                         1     1   1 29
30 10 1         1                       1       1 1             1 1                           1                         1 1 30
31 17 1                 1       1   1 1       2         1 1 1               1     1             1   1 2 1                   31
32 12 1                             1 1   1   1         1                     1     2     1           1           1         32
33 9 1 1                                             1               1 2               1                         1   1     33
34 14 1   1 1                           1       1       1     1 1 1   1                         1                 1 2       34
35 11                   1             1   1 1 1 1                         1             1 2                     1           35
36 11               1       1     2 1                     1     2             1                           1             1   36
37 11             1   1 1       1         1   1   1     1   1                               1             1                 37
38 8       1 2                                           2     2                                         1                 38
39 12   1 1         1 1     1                   1 1     1             1                                       1       1 1   39
40 9     1                   1             1       1 1       1       1 1                       1                           40
41 9                       1             1                             1 1                 1               1   1 1     1   41
42 10           2                   1                           1 1   1       1     1 1                         1           42
43 9                         1           1                 2               1 1           1   1         1                   43
44 15   1   1 1     2               1                         1                         1   1   1         1 1   1       1 1 44
45 8 1                     1                                                 1     2               1   1               1   45
46 6               1                                         2     1                             1         1               46
47 7 1                 1                                                           1     1         1           1       1   47
48 16   1             1     1 1                                   1     1 1     2     1   2             1 1   1           1 48
49 10             1         2             1                     1     1                   1     1   2                       49
50 10     1 1                             1       1 1                     1     1   1           1                 1         50
51 15             2     1                     1 1 1 1 1     1               1 2 1                       1   1               51
52 9                                 1               1 1 1 1 1                       1           1   1                     52
53 7                                 1         1 1   1           1     1                                   1               53
54 9       1                     1               1                           1 1         1                 1     1   1     54
55 6                           1           1     1     1                       1                     1                     55
56 9     1                             1                 1     1     1           1                             1     1   1 56
57 13                               1 1           1   2 1   1 1                       1       1               1 1 1         57
58 16 1   1         2   1 1             1                     2           1   1         1 1       1                 1 1     58
59 10   1         2               1     2     1                   1     1                               1                   59
60 10   2 1                         1   1 1       1         1                         1         1                           60
61 12   1   1                           1   1                   1     1     1     1                 1   1   1           1   61
62 10 1             1       1                       1       1           1                           1           1   1 1     62
63 8     1       1 1             1                                 1             1     1                         1         63
64 10                         2       1                         1               1       1   1   1                 1       1 64
65 12                     1       1 2       1       1     1         1               1       1         1                 1   65
66 12   1     1                 1                             1           1 1   2     1               1 1     1             66
67 9                   1     1   1   1   1                         1 1                               1   1                 67
68 9                   1   1             1 1                         1                 1     1                 1   1       68
69 9   1                       1     1                     1 1                       1   1 1         1                     69
70 13   1       1         1                 1     1           1                   1 1           1         1   1     2       70
71 16           1   1 1           1     1         1 1 1 1             1   1 1         1       1                   1 1       71
72 13                 1 2 1 1 1   1               1         1       1               1           1                         1 72
73 5                                   1       1                                     1     1                     1         73
74 11 1     1                                         1           1             1 1     1       1       1           1   1   74
75 14     1           1   1 1             1 1 1           1       1   1 1                     1             1       1       75
76 11                           1     1     1 1                 1             2                   1   2             1       76
77 8                     2       1                           1           1           1                           1       1 77
78 9         1           1     1 1     1                     1     1                                       1             1 78
79 8           1           2                                       1     1                         1   1     1             79
80 16   1       1   1                         1 1     1     1 1     1   1 1           1 1       1 1       1                 80
81 9           1         1 1     1                               1                                   1 1   1     1         81
82 8     1                 1 1       1   1         1                                               1       1               82
83 6                                   1   2 1         1   1                                                               83
84 9   1 1           1 1               1                 1   1             1     1                                         84
85 14             1                 2 1                   1       1       1           1 1   1 1     1           1     1     85
86 10       1             1                   1     1   1                                   1 1   1                   1   1 86
87 10         1     1         1 1               1       1                         1     1   1             1                 87
88 10 1 1                     1                 1                   1         1     1       1 1   1                         88
89 13         1 1             1       1                               1 1   1 1       1     1                       1   2   89
90 8                 1         1                         1                             1   1     1 1       1               90
91 13       1   1       1     1             1                         1   1   1           1 1         1 1 1                 91
92 11             1               1         1             1                         1 1 1     1     1                   1 1 92
93 10 1   1               1         1                 1           2                     3                                   93
94 10   1         2 1     1         1   1                       1                                       1     1             94
95 15   1   1     2       1           1             1 1               1             1     1             1         2   1     95
96 9     1                       1         1   1                               1     1           1             1     1     96
97 15             1           1 1 1     1     1             1       1               1     1   1   1       1     1     1     97
98 7           1               1                   1                 1                       2                       1     98
99 11         1   1                 1     1                     1                       1   1         2       1 1           99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
16
/
09
09
/
09
02
/
09
26
/
08
19
/
08
12
/
08
05
/
08
29
/
07
22
/
07
15
/
07
08
/
07
01
/
07
24
/
06
17
/
06
10
/
06
03
/
06
27
/
05
20
/
05
13
/
05
06
/
05
29
/
04
22
/
04
15
/
04
08
/
04
01
/
04
25
/
03
18
/
03
11
/
03
04
/
03
25
/
02
18
/
02
11
/
02
04
/
02
28
/
01
21
/
01
14
/
01
07
/
01
31
/
12
24
/
12
17
/
12
10
/
12
03
/
12
26
/
11
19
/
11
12
/
11
05
/
11
29
/
10
22
/
10
15
/
10
08
/
10
01
/
10
24
/
09
17
/
09
10
/
09
03
/
09
27
/
08
20
/
08
13
/
08
06
/
08
Ngày
/
Tháng