BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Gia Lai 60 KỲ ĐẾN NGÀY 14/12/2018

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
14
/
12
07
/
12
30
/
11
23
/
11
16
/
11
09
/
11
02
/
11
26
/
10
19
/
10
12
/
10
05
/
10
28
/
09
21
/
09
14
/
09
07
/
09
31
/
08
24
/
08
17
/
08
10
/
08
03
/
08
27
/
07
20
/
07
13
/
07
06
/
07
29
/
06
22
/
06
15
/
06
08
/
06
01
/
06
25
/
05
18
/
05
11
/
05
04
/
05
27
/
04
20
/
04
13
/
04
06
/
04
30
/
03
23
/
03
16
/
03
09
/
03
02
/
03
23
/
02
16
/
02
09
/
02
02
/
02
26
/
01
19
/
01
12
/
01
05
/
01
29
/
12
22
/
12
15
/
12
08
/
12
01
/
12
24
/
11
17
/
11
10
/
11
03
/
11
Ngày
/
Tháng
00 8     1       1     1 1                       1                                               1           1           1 00
01 10           1 1               1         1                           1 1   1   1                         1   1           01
02 8         1     1     1                 1 2     1                         1                                             02
03 7 1                 1   1                     2                       1       1                                         03
04 8       1                 1         1       1                                     1               1   1         1       04
05 8     1     1 1               1 1             1                                               1                     1   05
06 9 2                   1     2                                                     1 1           1         1             06
07 15                 2                 2       3     1                             1     1     1 1     1 1     1           07
08 10     1       1       1       1     1                         1     1   2                           1                   08
09 12         1     1   1                     1     1 1 1     1       2   1                     1                           09
10 11             1   1 1   1 1                       1                           1   1 1                   1           1   10
11 12           1                         2     1   1 1           2             1                         2   1             11
12 7           1                   1       1   1               1   1       1                                               12
13 7                       1 1   1                           1           1                   1                           1 13
14 6                                   1                 1   1           1               1 1                               14
15 9 1           1   1 1                 1                                             1 1                         1     1 15
16 12           1       1 1 1                   1               1   2     2 1                         1                     16
17 14             1     1       1                             1     1     1   1             3   1         1     1   1       17
18 10 1   1 1                         1 1                   1 1                 1                   1               1       18
19 10 1   1         1           1                               1                 2                 1                     2 19
20 18     1   1         1           1 1 2                   2         1 2       1         2   2             1               20
21 4               1               1             1     1                                                                   21
22 9 1                               1               1             1                         1     1       2   1           22
23 19   1         1 1           2 1 2     1       1       1                                     1     1 1 1       1 2     1 23
24 14     1         1                   2 1       1   1 1         1                     1   1                       1   2   24
25 10       1 1             1                                             2         1 1 1                             2     25
26 7     1             1             1                         1   1                           1   1                       26
27 15                                     2   1             1 1   2         1 1   1       1         1         1   1     1   27
28 7   1           1           1             1           1                                   1                           1 28
29 10     1                 1         1       1                               2       1   1 1                             1 29
30 6       1   1                                     1   1                                                   2             30
31 9   2       1                     1   1                     1   1   1                                     1             31
32 12     1               1                     1                 1 1 1 1             1 1       1   1           1           32
33 8                       1                       1     1                   1                   1 1       1   1           33
34 11 1 1     1   1     1   1 1       1       1                                                       1               1     34
35 12       1   1           1                       1   1       1                   2       1     1 1                 1     35
36 9               1   1               1   1               1   1       1 1                                 1               36
37 11 1         1               1                       1             1               2           1         1         1   1 37
38 9 1             1 1                     1         1 1     1                                         1             1     38
39 13           1 1   1                 1                 1 2       1               1 1             1       1   1           39
40 13                         1   1 1 1               1 1 1 1         1     1           1     1       1                     40
41 14                     1       1       1     1       1   1       1 1 1                         2   2       1             41
42 15                         2     1         1   1     1 2     1           1   1         1   1   1               1         42
43 20                 1   2     1 1   1   1   1 1 1           1   1               1                 1     2 1       1   2   43
44 15   1     1   1   1     1   1               1   1           1     1                     1                   1 1 1     1 44
45 13                                   1   1               1         1   1   1 1             1   1   1       1     1   1   45
46 11         1                             1             1       1         1 1 1             1 1 1   1                     46
47 10     1 1       1           1     1               1 1           1           1                           1               47
48 6       1               1                               1                           1       1                         1 48
49 6               1       1                                           1     1           1                     1           49
50 12     1   1       2                             1     1     1           1 1                     1   1     1             50
51 14               1             1     1 3   1 1         1   1               1 2   1                                       51
52 16                   1 1 1 1 1           2           1     1 1     1                       1       2         1         1 52
53 15 1 1                           1         1   1 1 1     1 1       1     1           1               1     1         1   53
54 6             1                                                     1           1   1   1                     1         54
55 14           1       1                 1   1     1 1                       1   1       1 1   1         1   1       1     55
56 7       1 1                                                                     1         1     1         2             56
57 6                                                     1           1     1   1         1                           1     57
58 16   2   1       1 1 1         1         1   1   1   1           1                                     1 1     1   1     58
59 17         1           1 2     2                   1         2               1 1 1 1       1     2           1           59
60 10               1   1           1       1       1                 1 1                               2           1       60
61 7       1                   1 1                           1                 1       1                             1     61
62 11 1 1             1   1         1           1                 1   1 1     1         1                                   62
63 12           1               1     1                             1   2             1               1   1       1     1 1 63
64 15   1 2 2                         2                       2   1     1   1   1     1                           1         64
65 7         1     1 1                                 1           1   1                             1                     65
66 12     1               1                       1 2             3       2 1       1                                       66
67 6                     1   1                     1   1                                   1                     1         67
68 9         1 1                     2     1                   1                 1           1             1               68
69 4                 1             1                                                                         1       1     69
70 15   1   1                 1               1       1                           2           1   1       2 1       1 1   1 70
71 8                 1             1     1               1 1                       1                   1           1       71
72 15 1         1 2 1 1   1     1 1         1                 1               1   1                       1   1             72
73 11   1                           1             1 1   1                       1             1   1 1       1   1           73
74 14 2 1 1                                                 1     1       1     1   2   1       1     1                   1 74
75 9     1               1                   1       1               1           1                             1       2   75
76 7                   1     1                         1   1           1                             1   1                 76
77 11     1 1               2 1     1         1                                                 1           1     1 1       77
78 11           1                                 3 1     1           1     1   1               2                           78
79 10                                 1 1   1                         1   1           1     1           1 1     1           79
80 9                                             1             1 1             1   1   1               1     1       1     80
81 13   1   1 1   1 1         2                                 1                 2   1   1                             1   81
82 9       1                                       1             1                           1   1 1           1   1     1 82
83 9         1 1         1                                                 1       1                   1 1           2     83
84 11 1               1 1                                           1   1 1           1       1 2       1                   84
85 7                       1 1               1           1     1                               1       1                   85
86 12   1       1             1 1   1           1   1         1                 1         1       1             1           86
87 5   1                                                                   1                                   1   1     1 87
88 10       1     1 1                     2                 1   1                   1                             1 1       88
89 16 1 1     1                       1   1           1               1             1 1 1   1       1   1 1             1 1 89
90 12             1   1   1             1   1   1         1   1     1       1         1                               1     90
91 11                         1                 1         1         1               1     1   1   1               1   2     91
92 11             1                     1   1                 1                       1     1   1 1               1     2   92
93 9         1                 1   1                 1                       1           2           1 1                   93
94 10                           1             1   1   1 1                 1 1             1             1   1               94
95 12           1                 1     1       1           1                 1           1 1         1 1         2         95
96 11 1                 1         1         1     1     1   1       1             1             1                 1         96
97 9         1                   2         1                     1                     1   1                   1 1         97
98 11         1               1     1         1                                             2               1     1 1   2   98
99 9       1                         1                                       1   1     2         1   1       1             99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
14
/
12
07
/
12
30
/
11
23
/
11
16
/
11
09
/
11
02
/
11
26
/
10
19
/
10
12
/
10
05
/
10
28
/
09
21
/
09
14
/
09
07
/
09
31
/
08
24
/
08
17
/
08
10
/
08
03
/
08
27
/
07
20
/
07
13
/
07
06
/
07
29
/
06
22
/
06
15
/
06
08
/
06
01
/
06
25
/
05
18
/
05
11
/
05
04
/
05
27
/
04
20
/
04
13
/
04
06
/
04
30
/
03
23
/
03
16
/
03
09
/
03
02
/
03
23
/
02
16
/
02
09
/
02
02
/
02
26
/
01
19
/
01
12
/
01
05
/
01
29
/
12
22
/
12
15
/
12
08
/
12
01
/
12
24
/
11
17
/
11
10
/
11
03
/
11
Ngày
/
Tháng