BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Gia Lai 60 KỲ ĐẾN NGÀY 26/05/2023

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
26
/
05
19
/
05
12
/
05
05
/
05
28
/
04
21
/
04
14
/
04
07
/
04
31
/
03
24
/
03
17
/
03
10
/
03
03
/
03
24
/
02
17
/
02
10
/
02
03
/
02
27
/
01
20
/
01
13
/
01
06
/
01
30
/
12
23
/
12
16
/
12
09
/
12
02
/
12
25
/
11
18
/
11
11
/
11
04
/
11
28
/
10
21
/
10
14
/
10
07
/
10
30
/
09
23
/
09
16
/
09
09
/
09
02
/
09
26
/
08
19
/
08
12
/
08
05
/
08
29
/
07
22
/
07
15
/
07
08
/
07
01
/
07
24
/
06
17
/
06
10
/
06
03
/
06
27
/
05
20
/
05
13
/
05
06
/
05
29
/
04
22
/
04
15
/
04
Ngày
/
Tháng
00 15 1   1                                   1 2             1                       1 1       1 2 2     1       1         00
01 16   1 1                       1 1   1     1     1               1       2   1                   1     2 1         1     01
02 12         1   1               1         1               1   1     1         1                 1         1   1     1     02
03 14 2                                   1     2 1   1       1   1         1     1         1     1                       1 03
04 14                 1   1   1 1                   1           1       1           1 1 1         1     1     1   1         04
05 10     1                         1           1               3   1                       1       1     1                 05
06 11   1   1         1               1                       1       1               1               1     1 1         1   06
07 8                                   1   1     1             1             1                           1     1   1       07
08 9       1         1               1                                     1   1   1       1                         1   1 08
09 8                                   1     1           1                                 1       1         1   1     1   09
10 15           1   2         2           1 1       1   1   1 1       1                                   1   1     1       10
11 6                         1                       1 1                                             1 1             1     11
12 12   1                   1     1   1           1     1     1                           1 2         1 1                   12
13 10           1                                           2           1 1   1 1     1 1 1                                 13
14 15     1   2         1 1       1               2   1   1   1                 1           1 1   1                         14
15 10 1   1       1   1                       1                   1 1                   1                 1     1           15
16 10           2                           1   1         2                         1       1 1                     1       16
17 9           1       1   1                               1           1 1                               1       1     1   17
18 8           1   1                 1               1 2 1         1                                                       18
19 13             1     1         1       1               1           1     1       1 1 1             1         1   1       19
20 11   1   1         1           1   1             1                   1 1           1             1                   1   20
21 11     1     1   2       1           1 1                   1                                             1     1   1     21
22 10           1 1     1           2 1   1             1                                   1           1                   22
23 13 1     2             1         1             1         1 1         1           1 2                     1               23
24 5 1       1                                 1     1               1                                                     24
25 10 1       1           1                     1         1                   1 1                   1           1       1   25
26 13         1 1 1           1         1 1                   1     1     2                 1                         1   1 26
27 9                           2                             1           1         1                 1       1 1     1     27
28 10                               1                               1 2             1         1   1 1             1 1       28
29 3                                             1         1   1                                                           29
30 11 1       1   1         1                                 1   1     1     1                         1 1   1             30
31 9       1   2   1     1             1     1                                 1                     1                     31
32 14     1 1         1 1               1       1 1     1           1               1       1         1                 1 1 32
33 9                                     1                       1                 2       1   1             1     1 1     33
34 11   1   2                                   1                       1 1 1         1             1                   1 1 34
35 5         1       1                 1     1 1                                                                           35
36 7         1                 1                                               1     1 1                   1           1   36
37 14   1         1 1       1 1 1                                         1       1 1       1 1   1       1         1       37
38 9               1           1   1       1               1           1               1                 1   1             38
39 13                   1 1   2   1     1             1           1         1                         2     1             1 39
40 7               2 1   1                     1               1       1                                                   40
41 20 1     1   2         2   2     1         1       2         1         2     1 1                     1       1   1       41
42 5         1 1                   1             1                 1                                                       42
43 10   1               1                   1 1     1                                     1     1             1         2   43
44 14   1         1                   1     1     1     2                   1         1   1             1     1     1     1 44
45 8   1     1             1                                         2         1 1                 1                       45
46 10                       1             1                 1     3               1 1         1         1                   46
47 13                   2 1       1     2       1 1                   1       1     1           1     1                     47
48 8               1     1         1 1                 1                 1               1 1                               48
49 3                             1                         1                                                           1   49
50 12                       1             1       1       1   1 1       1 1           1             1   1         1         50
51 14                           1                     1       1     1 1       1 1       1     1     1 1 2                 1 51
52 15       1           1           1           1 1 1 1 1             1           1     1           1   1 1         1       52
53 6                           1                                 1     1         1                             1     1     53
54 8         1                       1       1                     1 1                   1     1                 1         54
55 14           1       1             1     1   1 1 1                               1             1     1 1     1 1       1 55
56 6                                               1 1   1       1                               1               1         56
57 6                     1                     1                             1         1                     1       1     57
58 14                               1               1     1       1       1 1     2             1       1     2   1       1 58
59 16         2   1   1               1 1   2               1               1     1 1         1       2             1       59
60 10                   1             1   1         1                                   1 1       1   1                 1 1 60
61 14     1           1   1   1             2           1 2     1       1                       1   1               1       61
62 18   1       1   1     2   1           1   1         1               1     4                         1 1     1     1     62
63 9       1 1   1           1             1         1           1                     1                             1     63
64 13   3                   1   1           1     1         1       1       1           1           1                     1 64
65 16   1         2                                 1   1     1 1       1 1               1     2 1     1       1   1       65
66 8                               1     1                           1   1                           1 1   1           1   66
67 11               1           1         1   1     1 1             1           1               2 1                         67
68 9           1 1     1     1                     1 1   1                                                 1         1     68
69 12     1 1           1         1                 1     1       1 1                       1             1   1           1 69
70 8   1   1     1     1                                                                 1     1                 1     1   70
71 12 1               1     1         1   2                                       1   1       1                     2 1     71
72 13   1     1             1       1       1   1         1   1             1                 1   1                     1 1 72
73 10 1                               1       2                 1               1 1       1     1     1                     73
74 9 1     1                                               1           1 1                   1       1     1             1 74
75 10                               1                       1       1 1       1 1       1       1   1               1       75
76 7                 1           1                 2             1                   1               1                     76
77 13 1     1                 1 1       1                     1     1 1             1 1       1           1       1         77
78 12     2                 1           1   2       1         1 1                               1             1 1           78
79 9     1   1                               1       1 1     1                           1   1             1               79
80 7                   1   1 1                   1                                         1               1   1           80
81 16 1                         1 1         1     1   1 1       2           1     1   1       2                     2       81
82 10   1                   2     1                               1 1       1       1     2                                 82
83 11     1         1 1   1     1                                         1       1       1   2     1                       83
84 13                           1       1 1   1             1                 2 1 1           1               1   1       1 84
85 6     1                   1         2                                             1                           1         85
86 9             2   1             1                           1     1                   1                 1   1           86
87 8                         1 1 1                                         1                     1       1 1             1 87
88 16                 1     2                         1 1 2 1           1 1           1         2           1   1 1         88
89 2                   1                                                       1                                           89
90 12     1         1             1       1                       2 1 1           1           1     1                 1     90
91 6 1             1                                                       1               1                   1       1   91
92 9                       1   1     1       1           1                   1                             2 1             92
93 13     1     1                 1       1                 1           1         1     1                       1 1   1 2   93
94 13 1     1     1             1                   1                       2 1   1       1       1               1       1 94
95 14     2         1 1         1                               1             1 1       1 1       2       1     1           95
96 9             1   1   1                   1       1     1       1           1   1                                       96
97 13 1       1           1       1 2   1     1                   1           1         1 1             1                   97
98 14               1 1 1             2         1 1     1               1                   1   1           1 1       1     98
99 7 1 1   1                     1   1                                                 1                             1     99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
26
/
05
19
/
05
12
/
05
05
/
05
28
/
04
21
/
04
14
/
04
07
/
04
31
/
03
24
/
03
17
/
03
10
/
03
03
/
03
24
/
02
17
/
02
10
/
02
03
/
02
27
/
01
20
/
01
13
/
01
06
/
01
30
/
12
23
/
12
16
/
12
09
/
12
02
/
12
25
/
11
18
/
11
11
/
11
04
/
11
28
/
10
21
/
10
14
/
10
07
/
10
30
/
09
23
/
09
16
/
09
09
/
09
02
/
09
26
/
08
19
/
08
12
/
08
05
/
08
29
/
07
22
/
07
15
/
07
08
/
07
01
/
07
24
/
06
17
/
06
10
/
06
03
/
06
27
/
05
20
/
05
13
/
05
06
/
05
29
/
04
22
/
04
15
/
04
Ngày
/
Tháng