BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Gia Lai 60 KỲ ĐẾN NGÀY 24/05/2024

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
24
/
05
17
/
05
10
/
05
03
/
05
26
/
04
19
/
04
12
/
04
05
/
04
29
/
03
22
/
03
15
/
03
08
/
03
01
/
03
23
/
02
16
/
02
09
/
02
02
/
02
26
/
01
19
/
01
12
/
01
05
/
01
29
/
12
22
/
12
15
/
12
08
/
12
01
/
12
24
/
11
17
/
11
10
/
11
03
/
11
27
/
10
20
/
10
13
/
10
06
/
10
29
/
09
22
/
09
15
/
09
08
/
09
01
/
09
25
/
08
18
/
08
11
/
08
04
/
08
28
/
07
21
/
07
14
/
07
07
/
07
30
/
06
23
/
06
16
/
06
09
/
06
02
/
06
26
/
05
19
/
05
12
/
05
05
/
05
28
/
04
21
/
04
14
/
04
Ngày
/
Tháng
00 13             1       1     1               1 1 1       1 1                                             3 1   1         00
01 19   1   2   1     1                     1 1   1 1   1                 1 1   1 1   1           2             1 1         01
02 11       1             1     2 1   1                                   1               1             1             1   1 02
03 11     1     1               1         1             1 1       1                               2           2             03
04 9 1                         2                 2     1   1                                 1             1               04
05 12   1             1                 1                 1     1       1     1       2 1             1           1         05
06 17 1   1               1           2       2                               1     1   1 2 1             1 1   1   1       06
07 11                   1             1         1 1   1 1                 1         1         1           1 1               07
08 10 2           1   1         1       1                                   1   1     1                             1       08
09 5                                                       1           1         1       1               1                 09
10 8             1                                               1         1               1   1       1 1             1   10
11 15 1       1     1       1 1       2 1   2                         1               1     2       1                       11
12 7                                           1 1                     1   1         1                 1       1           12
13 9   1       1                           1                       1   1               1     1           1             1   13
14 10                   1     1   1                     1 1                   1         1                         1   2     14
15 12           1           1                           1   1 1     1           1   1       1                 1   1       1 15
16 13               1       1   1                     1           1             1     1   1         1   1   1           2   16
17 9 1             1     1                     1     1           1                     1 1                             1   17
18 11                     1   1         1             1           2   1     1 1                 1                       1   18
19 10                                   1   1         1           1       2     1 1           1                           1 19
20 8   1             1         1   1                                           1                     1         1   1       20
21 11                                 1             1           1     1   1     1           1         1   1       1     1   21
22 11   1   2     1         1                 2                       1                         1                       1 1 22
23 14         1       2                     1     1         1 1               1                 1 1 1         1     2       23
24 13               1               1     1         1   1   1             2           1 1               1     1       1     24
25 8         1                 1           1                   1     1         1                             1       1     25
26 15           1     1         1 1                           1   1 2   1 1         1                 1               1 1 1 26
27 9       1                   1         1   1         1           1                           1 1 1                       27
28 11 1       1   2     1         1       1         1         1       1       1                                             28
29 13   1 1             1   1       1                   1         1     1   1   1       1 1       1                         29
30 12     1       1       1       1     1             1             1                           1 1           1       1   1 30
31 10       1 1             1                                   2       1                       1                   1   2   31
32 11 1 2 1                         1 1 1         1                                                 1             1 1       32
33 11     1 1     1   1                               2                 1               1 1     1     1                     33
34 11               1                 1       1 1               1                 1 1             1             1   2       34
35 8       1                     1                         1         1     1     1           1                       1     35
36 14   1 1     1       1     1             2                     1   1     1         1       1     1                 1     36
37 12       1           1           1           1 1       1 1 2                 1                               1         1 37
38 13                   1   1 2     1         1 1     1                 1     2             1         1                     38
39 10   1   1                       1 2   1     1                     1     1                         1                     39
40 11                   1         2           1     1         1     1             2 1         1                             40
41 10                               1   1               1                       1   1   1                     1     1   2   41
42 7     1                                     1           1                     1                   1               1 1   42
43 7             1   1     1                         1                 1                             1         1           43
44 10               1               1               1                       1                   1       2 1     1         1 44
45 8                   1 1                                 1               1             1             1       1     1     45
46 8         1         1                         1     1 1         1                         1 1                           46
47 8               1                   1                             1       1       1       1 1   1                       47
48 7                               1 1           1   1             1     1                             1                   48
49 8           1   1   1                                       1                     1     2     1                         49
50 11 2   1                 1 1   1   1     1               1       1 1                                                     50
51 16             1 1                     1 1 1 1         2   1   1             1 1 1             1     1 1                 51
52 10     1     1                         2             1                       1   1     1 1                       1       52
53 9   1     1         1                                 1               1                 2 1     1                       53
54 12             1   1   1                 2 1     1   1           1                               1   1             1     54
55 10                   1 1                   1 1                     1 1             1       1 1                       1   55
56 6   1                                       1                     1             1     1                 1               56
57 6                             1                     1         1       2                 1                               57
58 15                   1 1 2                       1 1 1           1     1       1     1       2         1 1               58
59 9                       1                   1         1   1             1       1                                 2   1 59
60 15 1 1 1 1   1   1       1           1   1   1               1     1       1       1                 1                   60
61 7             2         1                                                       1       1   1                 1         61
62 13 1                       2   1           1                 1       1 1   1     1                     1     1       1   62
63 13   1       1                   1   1 1         2                               1   1           1               1 1   1 63
64 14     1   1     1 2       1 1                       1 1                           1       1                 3           64
65 13 1                             1                     1   1 1   1                 1             1 1     1   1         2 65
66 9                               1             1     1       1                                 2 1 1     1               66
67 13             1       1                     1     1   2                   1   2     2   1             1                 67
68 9                           1       1                               1   1                 1           1 1           1 1 68
69 10   1         1 1             1   1   1             1         1                                               1 1       69
70 8                     1                         1                   2                   1                   1   1     1 70
71 8         1                           1       1   1               1                       1     1         1             71
72 11     1                           1   1 1     1           1   1                       1               1     1     1     72
73 9     1                             1                   1 1 1                       1               2     1             73
74 14 1       1   1       1   1             1             1                       1       1           1 1   1 1     1       74
75 10       1     1   1                           1       1         1       1 1 1                 1                         75
76 9         1     1                       1       1         1           1   1             1   1                           76
77 10           1           1     1           1                 1     1           1           1               1     1       77
78 9   1                     1   1                 1               1       1                       1             2         78
79 12 1   1 1                                     1       1 1           1           1     1               1       1   1     79
80 3             1                   1                                                   1                                 80
81 7                               1     1           1           1             1         1                   1             81
82 9               1     1 1 1         1                   1 1                                   1             1           82
83 12 1     1   1       1 2         1   1     1   1 1                                                             1         83
84 10       1   1             1   1       1 1   1                                     1 1         1                         84
85 9     1         1                                       1     1                 1   1     1   1               1         85
86 15                 1   1           1       1     1                 1     1           1 1   1 1 1 1                     2 86
87 8         2 1                                           1                       1                   1   2               87
88 12                 1     2   1   2         1                                   1   1               1 1   1               88
89 10         1                 1 1                           1 3             1     1               1                       89
90 14       1 1       1       1 1         1               1 1   1                                   1     2 1     1         90
91 13   1     1 1       1                             1       1 1   2       1   1                         1   1             91
92 13                         1           1         1     1             1 2 1   1 2                   2                     92
93 13 1   1   1 1     1           1                   1                       1 1           1 1                   1     1   93
94 9           1               1                   1             1                                 1 1       1     1     1 94
95 11               1         1       1       1             1                 1                 1     1     1     2         95
96 8 1       1 1   1     1             1                                                 1                               1 96
97 9                   1               2       1                 1                   1                 1     1       1     97
98 10                             1       1     1 1                 1 1       1   1     1             1                     98
99 16   1 1 1       1 1 1     1     1     1           1       1         1                                 1   1 1   1       99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
24
/
05
17
/
05
10
/
05
03
/
05
26
/
04
19
/
04
12
/
04
05
/
04
29
/
03
22
/
03
15
/
03
08
/
03
01
/
03
23
/
02
16
/
02
09
/
02
02
/
02
26
/
01
19
/
01
12
/
01
05
/
01
29
/
12
22
/
12
15
/
12
08
/
12
01
/
12
24
/
11
17
/
11
10
/
11
03
/
11
27
/
10
20
/
10
13
/
10
06
/
10
29
/
09
22
/
09
15
/
09
08
/
09
01
/
09
25
/
08
18
/
08
11
/
08
04
/
08
28
/
07
21
/
07
14
/
07
07
/
07
30
/
06
23
/
06
16
/
06
09
/
06
02
/
06
26
/
05
19
/
05
12
/
05
05
/
05
28
/
04
21
/
04
14
/
04
Ngày
/
Tháng