BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Gia Lai 60 KỲ ĐẾN NGÀY 17/08/2018

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
17
/
08
10
/
08
03
/
08
27
/
07
20
/
07
13
/
07
06
/
07
29
/
06
22
/
06
15
/
06
08
/
06
01
/
06
25
/
05
18
/
05
11
/
05
04
/
05
27
/
04
20
/
04
13
/
04
06
/
04
30
/
03
23
/
03
16
/
03
09
/
03
02
/
03
23
/
02
16
/
02
09
/
02
02
/
02
26
/
01
19
/
01
12
/
01
05
/
01
29
/
12
22
/
12
15
/
12
08
/
12
01
/
12
24
/
11
17
/
11
10
/
11
03
/
11
27
/
10
20
/
10
13
/
10
06
/
10
29
/
09
22
/
09
15
/
09
08
/
09
01
/
09
25
/
08
18
/
08
11
/
08
04
/
08
28
/
07
21
/
07
14
/
07
07
/
07
Ngày
/
Tháng
00 6           1                                               1           1           1   1                           1   00
01 10     1                           1 1   1   1                         1   1             1 1                   1         01
02 7     1 2     1                         1                                                 1 1                           02
03 6           2                       1       1                                                               2           03
04 7 1       1                                     1               1   1         1                 1                       04
05 6           1                                               1                     1         1       1           1       05
06 6                                               1 1           1         1                 1 1                           06
07 16 2       3     1                             1     1     1 1     1 1     1           1           1           1         07
08 8 1                         1     1   2                           1                             1         1             08
09 15       1     1 1 1     1       2   1                     1                             1         1           2     1 1 09
10 9               1                           1   1 1                   1           1         1       1           1       10
11 14   2     1   1 1           2             1                         2   1                           1 1             1   11
12 7     1   1               1   1       1                                                             1   1               12
13 7                       1           1                   1                           1                     1         2   13
14 10 1                 1   1           1               1 1                               1   1       1   1                 14
15 11   1                                             1 1                         1     1   2             1     1         2 15
16 11         1               1   2     2 1                         1                             1     1     1             16
17 14                       1     1     1   1             3   1         1     1   1             1       1   1               17
18 9 1                   1 1                 1                   1               1           1         1     1             18
19 11                         1                 2                 1                     2         1   2     1 1             19
20 14 2                   2         1 2       1         2   2             1                           1                     20
21 5           1     1                                                                         1       1       1           21
22 11               1             1                         1     1       2   1           1         1   1         1         22
23 12   1       1       1                                     1     1 1 1       1 2     1                             1     23
24 15 2 1       1   1 1         1                     1   1                       1   2             1                   1 1 24
25 8                                   2         1 1 1                             2                     1                 25
26 7                         1   1                           1   1                                 1 1     1               26
27 17   2   1             1 1   2         1 1   1       1         1         1   1     1   1   1                             27
28 6       1           1                                   1                           1                         1 1       28
29 11       1                               2       1   1 1                             1 1 1   1         1                 29
30 9               1   1                                                   2             1                     2   1   1   30
31 10   1                     1   1   1                                     1             1 1       1         1     1       31
32 13         1                 1 1 1 1             1 1       1   1           1                                 2   1       32
33 13             1     1                   1                   1 1       1   1             1 1   1               1   1   1 33
34 11       1                                                       1               1       1 2         2   1 1     1       34
35 14             1   1       1                   2       1     1 1                 1         1             1     2 1       35
36 10 1   1               1   1       1 1                                 1                             1       1   1       36
37 11                 1             1               2           1         1         1   1         1 1                 1     37
38 10     1         1 1     1                                         1             1                       1     1       2 38
39 15 1                 1 2       1               1 1             1       1   1                       1 1     2     1       39
40 13               1 1 1 1         1     1           1     1       1                         1 1             1       1     40
41 15   1     1       1   1       1 1 1                         2   2       1                   2               1           41
42 18       1   1     1 2     1           1   1         1   1   1               1                   1     1 1   1   1 1     42
43 17   1   1 1 1           1   1               1                 1     2 1       1   2   1           1                 1   43
44 16         1   1           1     1                     1                   1 1 1     1   1 1   1         2         1 1   44
45 14 1   1               1         1   1   1 1             1   1   1       1     1   1       1                             45
46 16     1             1       1         1 1 1             1 1 1   1                     1       1   2 1 1                 46
47 6               1 1           1           1                           1                                           1     47
48 6                     1                           1       1                         1         1                 1       48
49 8                                 1     1           1                     1           1     1         1     1           49
50 14             1     1     1           1 1                     1   1     1             2                   1       1 1 1 50
51 15 1 3   1 1         1   1               1 2   1                                                     1     1     1       51
52 15     2           1     1 1     1                       1       2         1         1                 1 1     1   1     52
53 15       1   1 1 1     1 1       1     1           1               1     1         1   1   1     1                       53
54 8                                 1           1   1   1                     1                   1         1       1     54
55 18   1   1     1 1                       1   1       1 1   1         1   1       1               1 2   1             2   55
56 9                                             1         1     1         2                     1       1             1 1 56
57 8                   1           1     1   1         1                           1                     1 1               57
58 14     1   1   1   1           1                                     1 1     1   1     1 1     1             1     1     58
59 12               1         2               1 1 1 1       1     2           1                           1                 59
60 10     1       1                 1 1                               2           1           1         1                 1 60
61 13                       1                 1       1                             1       1     1       1         3 2   1 61
62 6         1                 1   1 1     1         1                                                                     62
63 11                             1   2             1               1   1       1     1 1       1           1               63
64 8                       2   1     1   1   1     1                           1                                           64
65 9                 1           1   1                             1                               2         1   1   1     65
66 14           1 2             3       2 1       1                                         1   1         1 1               66
67 7             1   1                                   1                     1             1               1   1         67
68 7     1                   1                 1           1             1                     1                 1         68
69 4                                                                       1       1                 1   1                 69
70 15       1       1                           2           1   1       2 1       1 1   1   1     1   1                     70
71 9   1               1 1                       1                   1           1       1 1                         1     71
72 10     1                 1               1   1                       1   1                 1             1         1 1   72
73 10           1 1   1                       1             1   1 1       1   1                             1               73
74 12                     1     1       1     1   2   1       1     1                   1             1               1     74
75 8       1       1               1           1                             1       2                                   1 75
76 11                 1   1           1                             1   1                   1   1   1           2 1         76
77 10       1                                                 1           1     1 1       1   1                 2   1       77
78 11           3 1     1           1     1   1               2                                   1                         78
79 9 1   1                         1   1           1     1           1 1     1                                             79
80 9           1             1 1             1   1   1               1     1       1                                       80
81 6                         1                 2   1   1                             1                                     81
82 11             1             1                           1   1 1           1   1     1   1   1                       1   82
83 10                                     1       1                   1 1           2           1   1     1               1 83
84 10                             1   1 1           1       1 2       1                           1 1                       84
85 7       1           1     1                               1       1                               1       1             85
86 11         1   1         1                 1         1       1             1                             1     1       2 86
87 5                                     1                                   1   1     1               1                   87
88 7   2                 1   1                   1                             1 1                                         88
89 13   1           1               1             1 1 1   1       1   1 1             1 1   1                               89
90 10 1   1   1         1   1     1       1         1                               1             1                         90
91 16         1         1         1               1     1   1   1               1   2               1         1   1 1   1 1 91
92 13 1   1                 1                       1     1   1 1               1     2               1 1   1               92
93 8               1                       1           2           1 1                   1     1                           93
94 11       1   1   1 1                 1 1             1             1   1                                   1         1   94
95 13 1       1           1                 1           1 1         1 1         2                 1 1     1                 95
96 13     1     1     1   1       1             1             1                 1         1       1             1     1   1 96
97 8     1                     1                     1   1                   1 1                                       1 1 97
98 10       1                                             2               1     1 1   2           1               1         98
99 8                                       1   1     2         1   1       1                     1                         99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
17
/
08
10
/
08
03
/
08
27
/
07
20
/
07
13
/
07
06
/
07
29
/
06
22
/
06
15
/
06
08
/
06
01
/
06
25
/
05
18
/
05
11
/
05
04
/
05
27
/
04
20
/
04
13
/
04
06
/
04
30
/
03
23
/
03
16
/
03
09
/
03
02
/
03
23
/
02
16
/
02
09
/
02
02
/
02
26
/
01
19
/
01
12
/
01
05
/
01
29
/
12
22
/
12
15
/
12
08
/
12
01
/
12
24
/
11
17
/
11
10
/
11
03
/
11
27
/
10
20
/
10
13
/
10
06
/
10
29
/
09
22
/
09
15
/
09
08
/
09
01
/
09
25
/
08
18
/
08
11
/
08
04
/
08
28
/
07
21
/
07
14
/
07
07
/
07
Ngày
/
Tháng