BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Gia Lai 60 KỲ ĐẾN NGÀY 18/09/2020

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
18
/
09
11
/
09
04
/
09
28
/
08
21
/
08
14
/
08
07
/
08
31
/
07
24
/
07
17
/
07
10
/
07
03
/
07
26
/
06
19
/
06
12
/
06
05
/
06
29
/
05
22
/
05
15
/
05
08
/
05
01
/
05
24
/
04
27
/
03
20
/
03
13
/
03
06
/
03
28
/
02
21
/
02
14
/
02
07
/
02
31
/
01
24
/
01
17
/
01
10
/
01
03
/
01
27
/
12
20
/
12
13
/
12
06
/
12
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
09
/
08
02
/
08
26
/
07
19
/
07
Ngày
/
Tháng
00 12 1         1                     1 1       1 1                     1     1 1                             1       1 1   00
01 7                           1       2     1                 1                     1     1                               01
02 12       1 1                 1 1     1             1       1     1 1 1                     1                 1           02
03 12 1   1                     1                       1           1           1 1 1   1           1 1               1     03
04 8                                   1     1                   1         1                       1   1             2     04
05 9         2           1     2               1   1                                         1     1                       05
06 13       1 1             1   1 1     1       1           1             1     1 1                                   1 1   06
07 9   2                                         1           1           1         1                         2           1 07
08 12       1                     1       1   1                       1   1   1               1   1               1 1 1     08
09 7                     1         1     1                                           1   1             1             1     09
10 8     1     1             1           1 1   1                                                       1       1           10
11 13       1 1     2           1 1                   1   1       1           1             1     1                       1 11
12 7                       1                                 1         1   1             1         1         1             12
13 9               1         1 1         1     1                               1                       1     1         1   13
14 18     1     1   1     2   1       1   1                 1   1 2         1     1                     1   1 1 1           14
15 18       1   1 1                         1     1   1   1 1 1     1         1 1       1           1       1         1 1 1 15
16 10             1       1   1                 1                 1                 1 1         1 1         1               16
17 12                     1             1         1                         1   1         1       1         2     1   1   1 17
18 12     1         1   1 1     1                     1   1                             2                     1     1   1   18
19 11   1               1             1     1 1 1                   1 2                         1                   1       19
20 10 1 1                                   1 1           1   1 1                                 1       1         1       20
21 4     1                               1           1           1                                                         21
22 18       1 1         1 1           3           2           1 1       1   2   1 1                             1 1         22
23 8                                         1                                     2 1                   1     1   1   1   23
24 15       1     1                               2 1 1 1     1     1             1       1           1   1   1     1       24
25 12             1                         1   1       1 2 1         2     1     1                 1                       25
26 13     1               1               1     1     1           1 1                 1     1       1 1     1             1 26
27 6     1                                 1       1                   1   1                     1                         27
28 15 1           1     1               1           1     1         1         1             3 1   1     1   1               28
29 9   1             1         2                     1                       1         1         1         1               29
30 13   1     1     1     1         1         2     1                         1         1 1           1           1         30
31 9   1     1 1     1   2           1                                                                   2                 31
32 15                 1 1                   2     1       1         1   1     1         1 2               1         1     1 32
33 4               1               1                                           1             1                             33
34 13     2         1             1     1   1         1                     1     2               2                       1 34
35 7                                     1       2                         1 1                 1               1           35
36 8             1   1                 1 1                     1                   1     1           1                     36
37 11                                                 1   1           1                   2     1 1 1     1     1         1 37
38 12     1             3                       1           1         1 1               1           1       1     1         38
39 9 1                       2         1     1                                         1       1 1                 1       39
40 9     1             1                             1       1 1 1           1   1                   1                     40
41 10       1         1                   1         1   2     1             1                     1       1                 41
42 12         1       1     1       2                   1 1                   1       2                   1             1   42
43 9 1                   1                               1           1   1                     1   1       1 1             43
44 9         1   1     1                               2                                   1       1 2                     44
45 4                               1 1               1                                                 1                   45
46 16         1     1 1                               1     2   1         1 1             1             2           1 2 1   46
47 11       1               2                                             1     2     1   1         2 1                     47
48 11           1                 1         1           1         1           1               2           1   1   1         48
49 6     1                     1     1     1                                                 1         1                   49
50 13     2                                   1     2                   1         2   1 1             1         2           50
51 14 1 2         1                 1     2         1               1     1         1 2                             1       51
52 12 2           1         1                       1                             1     1     1           1   2         1   52
53 13 1   1         1 1                             1                         1   1       1   1   2               1     1   53
54 13     1     1             1       1     1     1     1                           1 1     1                 1           2 54
55 13                       1       2     2         1   1         1                                             1 1 1 1 1   55
56 7     1                   1   1                       1                               1     1                         1 56
57 15       1   2 2 1               1 1                       1         1                               1 1 1   1         1 57
58 14                       1     1               1 2         1     1             1             2     1   2       1         58
59 10                 1       1                           1           1 1                           1     1       1   1   1 59
60 13                               2   1       1 1             1 1             1       2         1                   1 1   60
61 10                 1       2         1       1       1   1             1                 1         1                     61
62 11               1         1   1             1               1   1                       1   1     1           1 1       62
63 8                 2         1 1           1             1   1     1                                                     63
64 9         1                 1     1 2                                     1     1                       2               64
65 11 1     1       1                       1       1       1 1         1                   1                       1   1   65
66 11           1           1     1       1 1                     1     1           1 1                             1 1     66
67 9                 1       1                               1               1   1 1   1 1                 1               67
68 11             1                                         1   1 1   1         1   2   1           1                     1 68
69 13         1 1         1                 1           1   1     1       1         1 1         1               1 1         69
70 8 2                                                           1         1     1           1           1             1   70
71 15   2     1   1       1 1 1           1 1       1         1                 1           1                           1 1 71
72 10 1           1         1                                   1         1       2   1                       1       1     72
73 15     1 1   2   1 1     1                         1       1     1       1         1         2     1                     73
74 7           1 1     1               1                             1                       1                           1 74
75 6   1                                       1                   1           1           1 1                             75
76 11             2         2   1   1 1                 1           1     2                                                 76
77 16   1     1 1       2         1   2         1           1           1 1           1     1   1   1                       77
78 8                                   1         1               1   1                         1           1   1 1         78
79 12 1     1                       1         1               1               1                 1   2 1 2                   79
80 8       1   1       1         1         1                   1                     1                       1             80
81 14 1         1                 1   1 1   1     1                                         1 1 1           1   2     1     81
82 8                       1 1   1       1             1                       1                             1 1           82
83 11       1           1                       1               1   1 1             2       2                           1   83
84 7               1 1               1                   1       1                                     1           1       84
85 9                   1                         1   1   1 1       1 2   1                                                 85
86 14   1             1             2         1           1     1               1       1               1   1     1 1   1   86
87 10               1               1               1   1           1     1             1   1         1                 1   87
88 11                       1 1 1 1           3                         1                 1                     1         1 88
89 7 1               1       1   1                       1                             1                           1       89
90 8   1             1                                     1       1   1   1                                 2             90
91 6         1                 1                                       1           1     2                                 91
92 14   1   1 1                                 1     1                 1       1   1           1     1 1 2       1         92
93 10             1 1         1     1     1   1               1           1 1                                             1 93
94 8   1   1   1           1                         1                     1 1                                   1         94
95 8                     1                   1 1                       1 1 1                     1             1           95
96 14 1             1   1       1 1                 1   1   2 1 2                             1       1                     96
97 13       1 1           1 1                     1     1 1 1         1   1     1                                 2         97
98 7   1                                             1                                       2   1     1           1       98
99 10                   1 1           1                         1 1           1               1         1   1         1     99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
18
/
09
11
/
09
04
/
09
28
/
08
21
/
08
14
/
08
07
/
08
31
/
07
24
/
07
17
/
07
10
/
07
03
/
07
26
/
06
19
/
06
12
/
06
05
/
06
29
/
05
22
/
05
15
/
05
08
/
05
01
/
05
24
/
04
27
/
03
20
/
03
13
/
03
06
/
03
28
/
02
21
/
02
14
/
02
07
/
02
31
/
01
24
/
01
17
/
01
10
/
01
03
/
01
27
/
12
20
/
12
13
/
12
06
/
12
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
09
/
08
02
/
08
26
/
07
19
/
07
Ngày
/
Tháng