BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Hà Nội 60 KỲ ĐẾN NGÀY 25/04/2019

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
25
/
04
22
/
04
18
/
04
15
/
04
11
/
04
08
/
04
04
/
04
01
/
04
28
/
03
25
/
03
21
/
03
18
/
03
14
/
03
11
/
03
07
/
03
04
/
03
28
/
02
25
/
02
21
/
02
18
/
02
14
/
02
11
/
02
31
/
01
28
/
01
24
/
01
21
/
01
17
/
01
14
/
01
10
/
01
07
/
01
03
/
01
31
/
12
27
/
12
24
/
12
20
/
12
17
/
12
13
/
12
10
/
12
06
/
12
03
/
12
29
/
11
26
/
11
22
/
11
19
/
11
15
/
11
12
/
11
08
/
11
05
/
11
01
/
11
29
/
10
25
/
10
22
/
10
18
/
10
15
/
10
11
/
10
08
/
10
04
/
10
01
/
10
27
/
09
Ngày
/
Tháng
00 15   1 1     1 1   2               1                       1 1             1 1                   1 1   1         1       00
01 14         2                         1       1             1                 1 2   1     2   1 1                   1     01
02 17       2 1 1 1   1   1               1 1       1       1       1     1     1     1                   1             1   02
03 15   1 1 1   1         1                     1   1       1 1         1     1 1     1         1                   1       03
04 19         1         1 1         1   1       2           2 1 1         1       1 2   1       2     1                     04
05 19         1               1 2   1   1       1       1             1 1 1   1 1     1             1       1 1   2         05
06 17     2 1     1   1                               1           1 1       1   1 1 1     1 1 1         1 1                 06
07 16       1 1 2                 1       1         1         1         1 2     2             1                   1 1       07
08 10         1     1       1 1       1 1                     1           1                                       1       1 08
09 16   2         1       1                 2       1           1                       1       1 1 1 1     1 1   1         09
10 18         1 2   1 1             1   1     1                                                     1 2   2 1 1     1     2 10
11 13     1           1 1       1   1 1           2   1                                       1         1       1     1     11
12 16   1 1   2                           1           1   1                         1                     1 2 1 1 1   1   1 12
13 16     1 1 1               1 1   1   1                 1   1   1                 1         1           1       1   1   1 13
14 17       1         2       1       1 1     1         1 1     1   1 1             1                     1     1     1   1 14
15 15               1     1     1 1       1 1   1         1   1   1   2                     1               1             1 15
16 21       1       1       1     1   1           1   1   1 1           1 1   1       2         1       1   1       1   2 1 16
17 18           1       2             2   1     1 1     2                   1 1             1   1     1 1   1 1             17
18 19 1 1   1 1       1   1   1                   1   1                     1               1       2   2       1 1 2       18
19 19   2 1             1 1             1           1 1         1   1 1     1       1     2     1 1             1 1         19
20 22   1 1   2     1 1 1 1       1           1 1 1     1   1           1   2           1     2   1                 1       20
21 18 1     1           1   1             1 2   1         1 1 1       1   1 1                 1             2     1         21
22 20       1     1 1 1   2             1         1               1     2 1       1               1       1   2 1   1   1   22
23 9     1             1       2       1                       1                   1   1               1                   23
24 22       1 1       1     1     1 1 1           2   1           2     1   1 1 1   1               1     1 2             1 24
25 13                           1               1 1   1     1             1           1     1         1     1 1 1   1       25
26 22             1 1           2 1   1     1         1               1   1   1 1         1 1     2 2     1           2   1 26
27 23 1   1       1 1                 1     1           1 1     1     2         1   1   1 3   1     1   1     1         1 1 27
28 13 1             1         1 2     1                     1     2         1                 1 1     1                     28
29 11                         1         1     1         1 1         1 1           1   1     2                               29
30 17                             3 1 1     1                   3   1   1   1   1     1           1                 1   1   30
31 10             1         3 2       1       1                   1                             1                           31
32 19 1                     2                         1             2 1 1   2     1   2           2         1     2 1       32
33 17                   2   1     1 1     1 1   2   1 1   1           1           1     2                                 1 33
34 19 1 1     1           1 2 2           1   1     1 1     1 1       1 1     1                 1                     1     34
35 17   1           1 2       1             1       1   1     1     1     1               1   1               1 1     2     35
36 13 1   1   1                 1 1     1 1     1     1                               1 1   1                           1   36
37 21   1 1           1                                   1     1     1 1   1     1   1 1   1 1       2 1       2     1   2 37
38 12       1               1   2   1   1     1         1         1               2                       1                 38
39 19   1   1                     1       1   1 1       1 1 1       1         1       1   1       1 1     1   1   1 1       39
40 11           1       1                 1   1       1   1   1   1                                     1               1 1 40
41 16   1         1           2       1       1 2 2               1             1         1       1                     2   41
42 11 1               1                     1           1             1   1             1   1           1               1 1 42
43 25       1       1 1   1   2 1   1     2 1     3     1   1           1           1   2         1 1 1           1 1       43
44 14 1                                         1   2           2         1   1   1   1                   1   1     1   1   44
45 16         1 1 2                     1           1       1       1     1         2               1     1     1   1 1     45
46 15 1 1       1 1                           1 1     1           1   1             1 1 1 1       1     1                   46
47 13       1   1   1   1                     1       1                     1         1 1         1                   1 1 1 47
48 13         1           1 1             1     1         1           1 1 1         1         1     1       1               48
49 15     1         1                         1 1   1 1     1 1       1 1           1     1           1       1   1         49
50 14           1     1             1   2         1                                             1   2 1 1 1   1   1         50
51 14     1             2             2         1           1   1   1   1 1               1         1 1                     51
52 15 1     1   1   1         1                   2     1 1       1     1                       1   1     1           1     52
53 13     1             1 1             1     1         1     1     1       1                     1 1     1               1 53
54 17       1   1             2 1                 1                       1       2 2       2           1 1     1   1       54
55 13               1               1       1             1   1                 1       1     2 1     1   1     1           55
56 19         1     2 1           1     1           1     1 1 1 1     1       1         1 1     1     1             1 1     56
57 10       1                       1   1             1         1             1       1     1 1           1                 57
58 22   1               1     1 1   1         1         1 1     1 1   1       1       1   2 1   1   2   1   1       1       58
59 16 1 1     1                           1 1   1   1       1 2     1     1 1                   1           1   1           59
60 9             1 1               1 1                                     1             1       1     1               1   60
61 10     1         1                 1     1                       1   1           1       1 1               1             61
62 22 1 1     1     1 1     1   1         1 1 1       1 1 1     1 1           1   1           1       1     1           1 1 62
63 13     1       1     2       1 1   1     1         1         1       1                             1             1       63
64 20 1     1   1 1   1   1       1       1 1             2 1 1         1         1 2         1                 2           64
65 20       1   1       1     1   1 1   1 1   1           1         1       1             1 1           1 1     1     1 1 1 65
66 15               1                     1                     1 1 1   1 1 1   1     1       1             1         1   2 66
67 15                       2           1         1 1       1               1 1 1 2 1 1             1                 1     67
68 16           1     1   2     1       1 1                     1 1   1       1             1 1 1 1                   1     68
69 12   2         1               1   1             1   1                     1                 1 2                   1     69
70 12                     1       1         1                       1     2         1           1     1         1       1 1 70
71 13           1         1 1                 1           1   1               1 1       1       1       1         1 1       71
72 18   1   1 1 1         1 1   1 1       1               1       1                       1 1       1     1       1 1 1     72
73 14   2   1 1               1               1   1     1   1     1 1                                   1       1       1   73
74 17 2 1             1   1       1       1   1   1       1 1                     1         1           1         1   1 1   74
75 13                     1 1 1                                   1           1         1 1             1   1 1 1   1 1     75
76 15 1         1 2     1           1     1                   1     3   1                           1   1         1         76
77 21       1   1         1 2                         1       1                       3   1   1 1   1         3 1 1   1   1 77
78 27   3                 1   2       3       2         1     1 1 1         1   2 1   1 2     1   1   1 1     1             78
79 21 1           1             1 1   1 1       1 1 1 1               1     1       1         1   1 1 1     1 1   1   1     79
80 17 1     1         1     1     1             1 1   1       1 1   1       1           1         1   1         1         1 80
81 16       1                     1     1         1     1   1           1 1 1   1       1             1       1 1 1     1   81
82 10               1 1       1     1     1                     1       1   1                               1       1       82
83 13             1 1               1             1 1             1   2       2         2 1                                 83
84 15 2           1             1                         1 1   1             1   1       1     1             1     2     1 84
85 22     1   1 1 1 1 1 1 1     1 1                     1                 1   1 3   1 1 1         1         1 1             85
86 15 1   3       1     1               1   1   1   1                 1       1   1         1             1                 86
87 12         1                       1       2       1 1 1   1                                   2         1         1     87
88 13 1                       1       1             1         2         1 1       1         1 1         1       1           88
89 15                             1 1 1     2       1   1       1 2               1             1   1 1           1         89
90 17     1               1         1     1 1                         1             1     1 1   1         2   1 1 1     1 1 90
91 18 1     1     1 1   2   1   1 1     1           2               1           1           1           1 1         1       91
92 15 1   1                 2     1 1         2             1                 2 1         1                 1           1   92
93 20         1 1                   1     1 1   1       2   1     1   1         1 1   1   1   1       1     1           2   93
94 14                       1   1         1         2 1         1 1         1 1   1       1     1 1                         94
95 8           1                   2               1       1                                 1                 1       1   95
96 25 1   2       1 1 1                               2   1         1   1 2     1       1     1       1 1   1 2 1 2     1   96
97 13 1         1 1 1   1                   1       1   2           1             1         1                         1     97
98 10             1     1 1                   1 1                   1       1       1                   1               1   98
99 13     1     1       1           2   1   1     1         1           1               1       1     1                     99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
25
/
04
22
/
04
18
/
04
15
/
04
11
/
04
08
/
04
04
/
04
01
/
04
28
/
03
25
/
03
21
/
03
18
/
03
14
/
03
11
/
03
07
/
03
04
/
03
28
/
02
25
/
02
21
/
02
18
/
02
14
/
02
11
/
02
31
/
01
28
/
01
24
/
01
21
/
01
17
/
01
14
/
01
10
/
01
07
/
01
03
/
01
31
/
12
27
/
12
24
/
12
20
/
12
17
/
12
13
/
12
10
/
12
06
/
12
03
/
12
29
/
11
26
/
11
22
/
11
19
/
11
15
/
11
12
/
11
08
/
11
05
/
11
01
/
11
29
/
10
25
/
10
22
/
10
18
/
10
15
/
10
11
/
10
08
/
10
04
/
10
01
/
10
27
/
09
Ngày
/
Tháng