BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Hà Nội 60 KỲ ĐẾN NGÀY 21/02/2019

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
21
/
02
18
/
02
14
/
02
11
/
02
31
/
01
28
/
01
24
/
01
21
/
01
17
/
01
14
/
01
10
/
01
07
/
01
03
/
01
31
/
12
27
/
12
24
/
12
20
/
12
17
/
12
13
/
12
10
/
12
06
/
12
03
/
12
29
/
11
26
/
11
22
/
11
19
/
11
15
/
11
12
/
11
08
/
11
05
/
11
01
/
11
29
/
10
25
/
10
22
/
10
18
/
10
15
/
10
11
/
10
08
/
10
04
/
10
01
/
10
27
/
09
24
/
09
20
/
09
17
/
09
13
/
09
10
/
09
06
/
09
03
/
09
30
/
08
27
/
08
23
/
08
20
/
08
16
/
08
13
/
08
09
/
08
06
/
08
02
/
08
30
/
07
26
/
07
Ngày
/
Tháng
00 12                     1 1             1 1                   1 1   1         1           1           1     1 1           00
01 19       1             1                 1 2   1     2   1 1                   1     2     1     1           2 1 1       01
02 15 1 1       1       1       1     1     1     1                   1             1             1       1     2     1     02
03 14       1   1       1 1         1     1 1     1         1                   1       1   1       1       1               03
04 17       2           2 1 1         1       1 2   1       2     1                               2         1               04
05 20       1       1             1 1 1   1 1     1             1       1 1   2             1     2 1     1             1 1 05
06 15             1           1 1       1   1 1 1     1 1 1         1 1                                         1       2   06
07 16 1         1         1         1 2     2             1                   1 1               1   1 1 1 1                 07
08 8                     1           1                                       1       1             2 1               1     08
09 20   2       1           1                       1       1 1 1 1     1 1   1             1     3   1 2                 1 09
10 13     1                                                     1 2   2 1 1     1     2     1       1                       10
11 9         2   1                                       1         1       1     1                 1                     1 11
12 19 1           1   1                         1                     1 2 1 1 1   1   1     1 1     1     1     1 2         12
13 12                 1   1   1                 1         1           1       1   1   1         1 1   1                     13
14 14     1         1 1     1   1 1             1                     1     1     1   1                   1         2       14
15 13 1 1   1         1   1   1   2                     1               1             1                   1               1 15
16 22         1   1   1 1           1 1   1       2         1       1   1       1   2 1             2 2         1 1         16
17 16 1     1 1     2                   1 1             1   1     1 1   1 1             1                         1 1       17
18 16         1   1                     1               1       2   2       1 1 2           1                     1 1     1 18
19 18           1 1         1   1 1     1       1     2     1 1             1 1         1       1       1           1     1 19
20 21     1 1 1     1   1           1   2           1     2   1                 1             2 1         1   2       1   1 20
21 14 1 2   1         1 1 1       1   1 1                 1             2     1                                             21
22 18         1               1     2 1       1               1       1   2 1   1   1                 1               1 2 1 22
23 5                       1                   1   1               1                         1                             23
24 24         2   1           2     1   1 1 1   1               1     1 2             1       1 2     1 1 1   1 1       1   24
25 17       1 1   1     1             1           1     1         1     1 1 1   1       1   1                   1 2         25
26 20   1         1               1   1   1 1         1 1     2 2     1           2   1   1         1           1         1 26
27 24   1           1 1     1     2         1   1   1 3   1     1   1     1         1 1         2   1   1           2       27
28 12                   1     2         1                 1 1     1                       1 1   1             1           1 28
29 14     1         1 1         1 1           1   1     2                                 1   1       1         1 1         29
30 13   1                   3   1   1   1   1     1           1                 1   1                     1                 30
31 10     1                   1                             1                             1     1     1 1 1       1 1       31
32 23             1             2 1 1   2     1   2           2         1     2 1       1 1         1     1         1     2 32
33 14 1 1   2   1 1   1           1           1     2                                 1             1               1       33
34 16 1   1     1 1     1 1       1 1     1                 1                     1         1     1     1             2     34
35 20   1       1   1     1     1     1               1   1               1 1     2           1 1 2     1 2             1   35
36 13 1     1     1                               1 1   1                           1     3   2           1                 36
37 22                 1     1     1 1   1     1   1 1   1 1       2 1       2     1   2                   1     1 1 1       37
38 12     1         1         1               2                       1                             1 1 1       1     1 1   38
39 18 1   1 1       1 1 1       1         1       1   1       1 1     1   1   1 1         1           1                     39
40 14 1   1       1   1   1   1                                     1               1 1     1       1     1         1 1     40
41 13     1 2 2               1             1         1       1                     2     1                             1   41
42 13   1           1             1   1             1   1           1               1 1 1     1 1               1           42
43 24 2 1     3     1   1           1           1   2         1 1 1           1 1       1   2   1     1                 2   43
44 21       1   2           2         1   1   1   1                   1   1     1   1   1   1         1           1 1 2 1   44
45 13           1       1       1     1         2               1     1     1   1 1             1             1             45
46 15     1 1     1           1   1             1 1 1 1       1     1                           1     1   1             1   46
47 14     1       1                     1         1 1         1                   1 1 1           1 2         1 1           47
48 11 1     1         1           1 1 1         1         1     1       1                                     1             48
49 19     1 1   1 1     1 1       1 1           1     1           1       1   1         2           1   1       1         1 49
50 10         1                                             1   2 1 1 1   1   1                                           1 50
51 14       1           1   1   1   1 1               1         1 1                     1         1         1 1         1   51
52 12         2     1 1       1     1                       1   1     1           1               1               1         52
53 15     1         1     1     1       1                     1 1     1               1       1 1 1         1 1     1       53
54 20         1                       1       2 2       2           1 1     1   1           1     2         1 1 1       1 1 54
55 15   1             1   1                 1       1     2 1     1   1     1             1   1         1     1             55
56 17           1     1 1 1 1     1       1         1 1     1     1             1 1                       1       1   1   1 56
57 13             1         1             1       1     1 1           1                           1     1   1 1   1 1       57
58 23     1         1 1     1 1   1       1       1   2 1   1   2   1   1       1               1   1       2       1     1 58
59 19 1 1   1   1       1 2     1     1 1                   1           1   1                   1     1     3             1 59
60 13                                   1             1       1     1               1           1 1   1 2     1           2 60
61 9   1                       1   1           1       1 1               1             1                     1             61
62 19 1 1 1       1 1 1     1 1           1   1           1       1     1           1 1   1   1 1     1                     62
63 12   1         1         1       1                             1             1       1 1 1           1         1   1     63
64 18 1 1             2 1 1         1         1 2         1                 2                 1   2         1 1             64
65 18 1   1           1         1       1             1 1           1 1     1     1 1 1             1   1   1   1   1       65
66 15 1                     1 1 1   1 1 1   1     1       1             1         1   2                       1             66
67 19         1 1       1               1 1 1 2 1 1             1                 1     1             1       2 1     2     67
68 13 1                     1 1   1       1             1 1 1 1                   1       1                       1   1     68
69 17           1   1                     1                 1 2                   1     2     2     1       1 1   2   1     69
70 11   1                       1     2         1           1     1         1       1 1                   1                 70
71 15     1           1   1               1 1       1       1       1         1 1           2       1         1           1 71
72 13 1               1       1                       1 1       1     1       1 1 1         1                       1   1   72
73 14     1   1     1   1     1 1                                   1       1       1                 3               1   1 73
74 15 1   1   1       1 1                     1         1           1         1   1 1   1 1             2                   74
75 14                         1           1         1 1             1   1 1 1   1 1     1 1   1                     1       75
76 14 1                   1     3   1                           1   1         1             2               1 1   1         76
77 20             1       1                       3   1   1 1   1         3 1 1   1   1   1       1       1       1         77
78 22     2         1     1 1 1         1   2 1   1 2     1   1   1 1     1               1   1             1             1 78
79 18       1 1 1 1               1     1       1         1   1 1 1     1 1   1   1           1       1     1               79
80 14       1 1   1       1 1   1       1           1         1   1         1         1                 1               1   80
81 19         1     1   1           1 1 1   1       1             1       1 1 1     1   1 1                 1   1       1 1 81
82 12 1                     1       1   1                               1       1         2   1         1 1       1         82
83 16         1 1             1   2       2         2 1                                                   1 1   1 1 1   1   83
84 14                 1 1   1             1   1       1     1             1     2     1                         2       1   84
85 18               1                 1   1 3   1 1 1         1         1 1                   1         1   1     1     1 1 85
86 18   1   1   1                 1       1   1         1             1                 2       1   1     1     1 1   3     86
87 22     2       1 1 1   1                                   2         1         1     1   1     1     2 2 2 2         1   87
88 18           1         2         1 1       1         1 1         1       1             1     1 1           1   1 1 2     88
89 20   2       1   1       1 2               1             1   1 1           1           1 1 1   1       1   2       1     89
90 20 1 1                         1             1     1 1   1         2   1 1 1     1 1   1     2           1         1 1   90
91 12           2               1           1           1           1 1         1       1           1     1         1       91
92 12     2             1                 2 1         1                 1           1   1                   1           1   92
93 22 1 1   1       2   1     1   1         1 1   1   1   1       1     1           2           1 1   2             1       93
94 16 1         2 1         1 1         1 1   1       1     1 1                             3                       1       94
95 10           1       1                                 1                 1       1         1             1   1 1       1 95
96 27             2   1         1   1 2     1       1     1       1 1   1 2 1 2     1   1 1     1           2   1     1   1 96
97 15   1       1   2           1             1         1                         1           1 1   1 1               1 2   97
98 14     1 1                   1       1       1                   1               1         2       1 2           1   1   98
99 12   1     1         1           1               1       1     1                       2 1                       1 1     99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
21
/
02
18
/
02
14
/
02
11
/
02
31
/
01
28
/
01
24
/
01
21
/
01
17
/
01
14
/
01
10
/
01
07
/
01
03
/
01
31
/
12
27
/
12
24
/
12
20
/
12
17
/
12
13
/
12
10
/
12
06
/
12
03
/
12
29
/
11
26
/
11
22
/
11
19
/
11
15
/
11
12
/
11
08
/
11
05
/
11
01
/
11
29
/
10
25
/
10
22
/
10
18
/
10
15
/
10
11
/
10
08
/
10
04
/
10
01
/
10
27
/
09
24
/
09
20
/
09
17
/
09
13
/
09
10
/
09
06
/
09
03
/
09
30
/
08
27
/
08
23
/
08
20
/
08
16
/
08
13
/
08
09
/
08
06
/
08
02
/
08
30
/
07
26
/
07
Ngày
/
Tháng