BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Hà Nội 60 KỲ ĐẾN NGÀY 19/08/2019

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
19
/
08
15
/
08
12
/
08
08
/
08
05
/
08
01
/
08
29
/
07
25
/
07
22
/
07
18
/
07
15
/
07
11
/
07
08
/
07
04
/
07
01
/
07
27
/
06
24
/
06
20
/
06
17
/
06
13
/
06
10
/
06
06
/
06
03
/
06
30
/
05
27
/
05
23
/
05
20
/
05
16
/
05
13
/
05
09
/
05
06
/
05
02
/
05
29
/
04
25
/
04
22
/
04
18
/
04
15
/
04
11
/
04
08
/
04
04
/
04
01
/
04
28
/
03
25
/
03
21
/
03
18
/
03
14
/
03
11
/
03
07
/
03
04
/
03
28
/
02
25
/
02
21
/
02
18
/
02
14
/
02
11
/
02
31
/
01
28
/
01
24
/
01
21
/
01
Ngày
/
Tháng
00 16       1         1     2             1           1         1   1 1   1 1     1 1   2               1                   00
01 11     1     1             1       1           1       1     1               2                         1       1         01
02 19               1       1 1 2   1           1       1 1                   2 1 1 1   1   1               1 1       1     02
03 13   1             1 1         1               1     1                 1 1 1   1         1                     1   1     03
04 13 1                   1   1     1                           1 1             1         1 1         1   1       2         04
05 17     1 1   1   1             1   1     1         1             1           1               1 2   1   1       1       1 05
06 16 1                   1           2       2 1           1       1 1     2 1     1   1                               1   06
07 19 1       1   1 1   1 1     1   1           1         1 1 1               1 1 2                 1       1         1     07
08 16       2         2   1 1             1 1           1         1             1     1       1 1       1 1                 08
09 14                   2     1   1     1 1   1                           2         1       1                 2       1     09
10 14     1             1                     1 1                 1   1         1 2   1 1             1   1     1           10
11 17   1         1 1   1 1           1   1                     1           1           1 1       1   1 1           2   1   11
12 14     1   1 1                 1             1   1       1         1   1 1   2                           1           1   12
13 16                   1     1 1     1 2 1   1 1                           1 1 1               1 1   1   1                 13
14 15           1 1       1             1           1 1       1               1         2       1       1 1     1         1 14
15 15             1   1     1     1             1         1 1       1                 1     1     1 1       1 1   1         15
16 15           1     1               2 1   1       1 1                       1       1       1     1   1           1   1   16
17 23 1         2     1   1   1     1     1 1   3                     1           1       2             2   1     1 1     2 17
18 18       1     1 1   1                   1 1                   1 1 1 1 1   1 1       1   1   1                   1   1   18
19 14       1     1         1 1           1       1                       2 1             1 1             1           1 1   19
20 28       1   1         1     1   2   2 1   3     2     1               1 1   2     1 1 1 1       1           1 1 1     1 20
21 15   2             1       1                           1 1 1         1     1           1   1             1 2   1         21
22 21   1       1   3     1 1 1       1     1         1       1     1         1     1 1 1   2             1         1       22
23 15     1 1             2         1     1         1       1     1 1       1             1       2       1                 23
24 19           1     2     1     1   1     1 1                       1       1 1       1     1     1 1 1           2   1   24
25 12   1     1   1         2 1 1                   1                                             1               1 1   1   25
26 15       1         1             1                 2     1     1                 1 1           2 1   1     1         1   26
27 14                 1 1           1             1   1     1   1       1   1       1 1                 1     1           1 27
28 12       1                           1 1     1           1         1 1             1         1 2     1                   28
29 11     1           1 1               1   1                     1   1                         1         1     1         1 29
30 16 1             2   1 1     1                 1 1               1 1                             3 1 1     1             30
31 15                     1     1   1 1                 1   1     1                 1         3 2       1       1           31
32 11       1           1   1           1     1       1     1           1                     2                         1   32
33 17     1   1                           1                       1 1 1                   2   1     1 1     1 1   2   1 1   33
34 21     1         1             1 1       2   1         1       1     1 1     1           1 2 2           1   1     1 1   34
35 19 2 1     1 1   1                     1     1   1         1 1         1           1 2       1             1       1   1 35
36 22   1 1   1 1     1       1       1 1         1     1   2       1   1   1   1                 1 1     1 1     1     1   36
37 11       1   1 1   1   1                             1         1   1   1 1           1                                   37
38 14 1 1               2   1                           1                     1               1   2   1   1     1         1 38
39 19   1   1     1 1             1   1       2                 2 1 1     1   1                     1       1   1 1       1 39
40 17               1     1 1 1   1     2       1 1 1       1       1             1       1                 1   1       1   40
41 17 1   2     1               1 1       1                               1         1           2       1       1 2 2       41
42 11 1                                         1     1     2     1   1 1               1                     1           1 42
43 22                 1 1                             2 1       1 1           1       1 1   1   2 1   1     2 1     3     1 43
44 14         2     1   1             2                 1 1   1 1       1                                         1   2     44
45 17         1   1                               2   1 1 1     1 1 1 1         1 1 2                     1           1     45
46 17         1             1               1     1 1   1 1   2     1   1 1       1 1                           1 1     1   46
47 17   1 1       1   1         1   1           1     1   1   1 1             1   1   1   1                     1       1   47
48 12   1         1     2             1 1 1                                     1           1 1             1     1         48
49 15   1     1                     1   1         1 2               1 1     1         1                         1 1   1 1   49
50 15           2             1 1     1     1     1           1   1               1     1             1   2         1       50
51 17         1           2   1 1         1     1   1 1   1     1           1             2             2         1         51
52 26 1 2 1           1   1   3   1     1       1 1   1 1 1     1   1   1     1   1   1         1                   2     1 52
53 18   1 2 1     1       1     1       2   1           1   1               1             1 1             1     1         1 53
54 15                   1           1     2     1 1   1         1     1       1   1             2 1                 1       54
55 10   2           1               2                   1     1                       1               1       1             55
56 16   1       2   1               1               1   1 1       1             1     2 1           1     1           1     56
57 13 1 1     1   1         2   2                             1               1                       1   1             1   57
58 16 1   1           1     1   1     1 1 1                   1           1               1     1 1   1         1         1 58
59 19     2               1                 1 1   1   1 1     2 1     1 1 1     1                           1 1   1   1     59
60 12                 1 1       1                 1       1 1     1 1               1 1               1 1                   60
61 16   1   1   1 1     1     1         1     1 1 2                 1       1         1                 1     1             61
62 20 1   1 1   1                     1           1   1             1   1 1     1     1 1     1   1         1 1 1       1 1 62
63 17               1           1         1 1                     2 2       1       1     2       1 1   1     1         1   63
64 20     1 1     1 1             2 2 1     1             1             1     1   1 1   1   1       1       1 1             64
65 18           1           1 1 1   1     1     1       1     1               1   1       1     1   1 1   1 1   1           65
66 10 1                     1 1     1       1 1                 1   1                 1                     1               66
67 12 1     1                                 1 1           1   1 1                           2           1         1 1     67
68 21 1   1   1 2               1   1         1           1   1 3     1           1     1   2     1       1 1               68
69 11                   1                             1 1     1           2         1               1   1             1   1 69
70 8 1                 1   1     1               1                                         1       1         1             70
71 11             1 1       1 1   1 1                             1               1         1 1                 1           71
72 22 1       1     2       1   1 1   2               1   1 1   1         1   1 1 1         1 1   1 1       1               72
73 11                                             1 1   1                 2   1 1               1               1   1     1 73
74 18   1         1       1       1   1   1             1       1   1   2 1             1   1       1       1   1   1       74
75 15       3           1 1   1   1 1                       2 1       1                     1 1 1                           75
76 17   1 1   1         1         1 1               2     1     1       1         1 2     1           1     1               76
77 12   1         1         1     1           1               1               1   1         1 2                         1   77
78 22     1         1             1       1 1   1     1   1           2   3                 1   2       3       2         1 78
79 19                 1                 2         1   1 1       1 2     1           1             1 1   1 1       1 1 1 1   79
80 14   1         2     1                   1             1             1     1         1     1     1             1 1   1   80
81 16         1                           1 1   1       1 3     1 1 1         1                     1     1         1     1 81
82 17 1   1         2           1       1   1 1 1 1       2                           1 1       1     1     1               82
83 17   1         1   1   1 1 1             1       3   1 1                         1 1               1             1 1     83
84 14 1           1   1     1 1   1   1         1   1 1                 2           1             1                         84
85 20           1 1       1       1   1     1         1     1         1     1   1 1 1 1 1 1 1     1 1                     1 85
86 17                             1 1         2     1   1             1 1   3       1     1               1   1   1   1     86
87 13         1           2             2     1       1                         1                       1       2       1 1 87
88 10     1               1 1   1   1                                 1 1                       1       1             1     88
89 19         2   1                           2   1 1       2     1 1 1                             1 1 1     2       1   1 89
90 12                 1               1     1       1       1 1     1       1               1         1     1 1             90
91 21 1 1   1 3             1                     1           1         1     1     1 1   2   1   1 1     1           2     91
92 19       3 1 1 1               1               1 1   1     1         1   1                 2     1 1         2           92
93 22 1   1   1     1         1   2         1 1   1           2 1 1             1 1                   1     1 1   1       2 93
94 13 1       1 1             1           1             1           1                         1   1         1         2 1   94
95 10       1 1 1               1         1     1                                 1                   2               1     95
96 17     1         1 1         2     1             1   1   1           1   2       1 1 1                               2   96
97 21 2           1   1 1     1         2 1   1               1       1 1         1 1 1   1                   1       1   2 97
98 8       1         1                               1                             1     1 1                   1 1         98
99 15 1                         1         1 2                 1       1     1     1       1           2   1   1     1       99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
19
/
08
15
/
08
12
/
08
08
/
08
05
/
08
01
/
08
29
/
07
25
/
07
22
/
07
18
/
07
15
/
07
11
/
07
08
/
07
04
/
07
01
/
07
27
/
06
24
/
06
20
/
06
17
/
06
13
/
06
10
/
06
06
/
06
03
/
06
30
/
05
27
/
05
23
/
05
20
/
05
16
/
05
13
/
05
09
/
05
06
/
05
02
/
05
29
/
04
25
/
04
22
/
04
18
/
04
15
/
04
11
/
04
08
/
04
04
/
04
01
/
04
28
/
03
25
/
03
21
/
03
18
/
03
14
/
03
11
/
03
07
/
03
04
/
03
28
/
02
25
/
02
21
/
02
18
/
02
14
/
02
11
/
02
31
/
01
28
/
01
24
/
01
21
/
01
Ngày
/
Tháng