BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Hà Nội 60 KỲ ĐẾN NGÀY 21/10/2021

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
21
/
10
18
/
10
14
/
10
11
/
10
07
/
10
04
/
10
30
/
09
27
/
09
23
/
09
20
/
09
16
/
09
13
/
09
09
/
09
06
/
09
02
/
09
30
/
08
26
/
08
23
/
08
19
/
08
16
/
08
12
/
08
09
/
08
05
/
08
02
/
08
29
/
07
26
/
07
22
/
07
19
/
07
15
/
07
12
/
07
08
/
07
05
/
07
01
/
07
28
/
06
24
/
06
21
/
06
17
/
06
14
/
06
10
/
06
07
/
06
03
/
06
31
/
05
27
/
05
24
/
05
20
/
05
17
/
05
13
/
05
10
/
05
06
/
05
03
/
05
29
/
04
26
/
04
22
/
04
19
/
04
15
/
04
12
/
04
08
/
04
05
/
04
01
/
04
Ngày
/
Tháng
00 13   1     1       1 2 1                               1                 1       1       1                   1 1     1   00
01 12   1   1     1         1                     1         2       1                   1                     1           2 01
02 24 1                         1 1     1 1   2   1 1         1   1         1 1     2 1   1 1     1 2       1   1         1 02
03 16             1             1                 1 1   1 1   1               1     1     1         1   1       1 1   1   1 03
04 15       1                 1 1         1         1         1 2   1     1 1                 1     1           1     1     04
05 11           1 2   1                   1 1     1           1                           1       1                       1 05
06 12           1                     1   1   1       1                         1 1     1     1       1           1     1   06
07 18       1   1     1   1               1 1 1                 1 1   1       2         1           1           1     2   1 07
08 12 1       1     1       1             2           1 1                         1           1       1                 1   08
09 17   2 1   1             1     1 1       1       1 1       1                   1   1   1 1     1             1           09
10 21           1     1 1       1                         3           1   1 1 2         1     1 1     2     1     2   1     10
11 18     1     1 1 2                   1 1 1 1             1 1         1   1                 1           1           1 1 1 11
12 15             1     1     1 1                   2 1 1           1                       1     1     1   2           1   12
13 13             2         1         1           1       1           1         1 1             1     1       1 1           13
14 13     1 1   1   1                         2     1   1 1                   2               1             1               14
15 14       1   1 1             1                 1 1 1 1           1               1 1     1                       1   1   15
16 21   1     1                                     1 1       3     1   1                           1   2 1 1 1 1 1 4       16
17 12               1   1     1                   1   1                     1 2                   1 1   1 1                 17
18 12   1 1             1                                   1       1             1   1   1     1 1                   1   1 18
19 24 1 1 1   1       2 3 1     1 1         1                         2   2                     1 1         1   1 1 1     1 19
20 11 2     1           1                       1         1             1   1             1       1                 1       20
21 12               1                                   1       1 1     1     1 2     1 1       1         1                 21
22 13     1 2                         2     1                             2         1         1                       2   1 22
23 19                   1 1 1       1     1     1         1 1 2 1             1 1   1             1       1 1     1       1 23
24 10       1           1     1       1             1   1       1   1     1                           1                     24
25 10     1                         1               1             1         2   1                     1 1               1   25
26 17 1     1     2 1         1     1           1     1             1       1 1               1 2         1             1   26
27 16 1 1     1 1           1 1 1 1   1   1               1 1   1 1                     1                 1                 27
28 16 1 1 1       1             1     1 1       1                 1 2     1                         2   1     1             28
29 15               1               1   1   1     1         1           1                 1 1       1   1 1   1           2 29
30 14       1     1 1   1 3 1                   1       1         1   2     1                                               30
31 23   1               1     1   2   1 1   1           1 1           2 3   1       1 1 1 1 1     1                   1     31
32 20   1   1             2 2       1   1     1 1           2 1       1     1   1 1                           1   1 1       32
33 16   1 1                       1             1     1 1 1 2   1 1                           1   2           1       1     33
34 18   1       1   2 1 1   1     1 1 1     1 1                       1         1         1         1 1           1         34
35 15                       1               1 1 1             1           2 1 1   2 1           1     1   1                 35
36 19                 1         1     1 1       1     1 1     1                 1 1             1     1 1 1 1     1 1 1   1 36
37 22             1 1                     1   1       2     1   1       1 1                   1     1   1     1 3 3   1   1 37
38 8 1   1     1                 1     1                                                           1 1       1             38
39 23     1   1       1 1 1       1         1   1       1   2       2   2 1   1               1   1 2         1     1       39
40 17           1             1 1 1   1             1                           1 1   1 1 1 1 1         1       1     2     40
41 18         1               1   2         1                           1   1 1     2   1   2 1 2     1 1                   41
42 20 1     1   1   1 1   1                   1             1   1   1             2                 1     1   1   2 1 1 1   42
43 18             1 1 1   2       1 1             1         1   2     1       1   2 1     1                             1   43
44 17     2     1   1                   1 1     1     1         1 1     1 1     1               1 1   1           1         44
45 18       1 1                     3   2                           1         1 1 1 1   2     1     1               2       45
46 20         1             2   1     1                   2 2   1 2   1         2                   1         1   2 1       46
47 15   1       1         1           1 1     1     1               1                     2     1 1 1   1             1     47
48 19 1 1 1               1 1     1 1     1   1               1 1       1   1   1   1                         2 1       1   48
49 14   1       1     1             1     1     1         1     1       1                           1   1     1   1 1       49
50 17       1         1       2 1       1   1       1 1           1   1           1 1 2 2                                   50
51 14     1   2                   1           2 1 1                             1           1       1     1     1       1   51
52 10   1   1                                         1       1     1     1         1                       1       1     1 52
53 12                             1             1   1           1                     1             1 1   2     2     1     53
54 15     1                           2                 1     1   1     1     1 1   1           2     1   1               1 54
55 14 1 1 1 2                 1   1   1         2                         1     1               1           1               55
56 8                 2                           2                                   1                 1         1     1   56
57 15 2         1           1             1         1         1 1   1             1   1             2     1             1   57
58 15 1     1 1       1       1       1 1     1   1   1               1 1   1                             1 1               58
59 23 1       1 2   2     1         1           2   1             1       1 1       1 1 1 1 2   1     1                 1   59
60 14           1       1             1       1         1               1               2     1       1 1 1   1         1   60
61 15   1     1       1     1                   1             1       1           1     1         1     1         2     1 1 61
62 12   1 1       1           2                                         1 1   1         1   1                     1 1       62
63 16         1       1 1 1             1   1     1     1 1           1     1 1       1       1 1             1             63
64 10           1           1     1         1 1   1     1               1                         1         1               64
65 17 1     1 1     1   1 1   1 1         1                     1                 1   1           1         1   1 1       1 65
66 17               1   1               2     1   1       2             1     1     1               1 3 1       1           66
67 19 1   1           1         1         1             1                 1   1   1     1     2 1     1       2     1 1 1   67
68 17   1 1         1   1     1         1     1   1                 2         1   1                     1   1 2         1   68
69 13         1 2   1           1   1             1   1     1               1               2                   1           69
70 20   2               1         1   2 2   1 1     1     1   1 1   1 1 1       1     1                             1       70
71 15   1 1   3           1   1 1           1         1   1       1     1                     1           1                 71
72 22   1     1 1 1   1     1       1             1   1         1 3       1 1             2             2 1         1     1 72
73 12     1       1   1             1       1       2           1 1         1                   1                 1         73
74 19 1         1 1     1       1   2   1 1     1 1       1       1               1     1 1             1       1       1   74
75 19     1   1   2       1     1 1       1       1                   1   1     2     1 2   1               2               75
76 15                       1           1 1     1     1 1   1     2             1   1   1   1 1           1                 76
77 16 1   1           1           1                     1 1 1 1         1       1       1 1         1         1           2 77
78 18 1       2   1           1       1     1     1 1   1             1               1   2       1         2         1     78
79 16                                                 1   1 1             1       1   1   2 1 1 1     2       1       2     79
80 14                                   1   1           1     1       1 1   1   1   1   1     1             1   2           80
81 21             1 1         1 1             1   1 2           1   1 2     1 1       1   1   1   1     1   1           1   81
82 25 2       1     1   1 2         1   1       1   2       1 1   1     1 1       1 1 1       1                   1 1   1 1 82
83 17                 1     1   2         1 1 1   1             1           1       1       1 1 1 1     1   1               83
84 25 1     2       1     1 3 1     1 1               1 1           1             1   2               2   1 1 1     1 2     84
85 12           2     1 1           1   1         1   1               1   1                 2                               85
86 16                         1 1 1 1     3                               1     1                     1   1 2   1     1 1   86
87 14     1                       1   1     1           1   1 2   1                 1               1   1               1 1 87
88 19 1                       1 1 1 2 1                 1 1     1   1                       1   1 2   1 1       1   1       88
89 14   1   1                 1       1     1               1       1       1   1   2   1   1             1                 89
90 20             2 1       1     1         1 1 1     1 1   2       1           1     1     1 1           1     1     1     90
91 20 1     1 1 1     2 1   1         1 1           2 1 1                                       2 2     1               1   91
92 11             1             2   1                 1                   1   1           1 1             1   1             92
93 12                     1     1 1       1       1       1   1       1               1   1 1                             1 93
94 10     1               1   1                       1           1       1             1       1           1         1     94
95 11       1                 2             1 1                     1 1                   1               1   1         1   95
96 20   1             1 1             1 1 1 1   1       1 1   1       1   1       1   1           1         1 1         1 1 96
97 11 1   1         1     2                 1   1         1         1         1                                     1       97
98 18       1     1         1       1         1 2 1               1     1   1     1   1       1 1               1   1     1 98
99 12       1       1       1             1                     2 1                 1     1       1                 2       99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
21
/
10
18
/
10
14
/
10
11
/
10
07
/
10
04
/
10
30
/
09
27
/
09
23
/
09
20
/
09
16
/
09
13
/
09
09
/
09
06
/
09
02
/
09
30
/
08
26
/
08
23
/
08
19
/
08
16
/
08
12
/
08
09
/
08
05
/
08
02
/
08
29
/
07
26
/
07
22
/
07
19
/
07
15
/
07
12
/
07
08
/
07
05
/
07
01
/
07
28
/
06
24
/
06
21
/
06
17
/
06
14
/
06
10
/
06
07
/
06
03
/
06
31
/
05
27
/
05
24
/
05
20
/
05
17
/
05
13
/
05
10
/
05
06
/
05
03
/
05
29
/
04
26
/
04
22
/
04
19
/
04
15
/
04
12
/
04
08
/
04
05
/
04
01
/
04
Ngày
/
Tháng