BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Hà Nội 60 KỲ ĐẾN NGÀY 15/04/2021

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
15
/
04
12
/
04
08
/
04
05
/
04
01
/
04
29
/
03
25
/
03
22
/
03
18
/
03
15
/
03
11
/
03
08
/
03
04
/
03
01
/
03
25
/
02
22
/
02
18
/
02
15
/
02
08
/
02
04
/
02
01
/
02
28
/
01
25
/
01
21
/
01
18
/
01
14
/
01
11
/
01
07
/
01
04
/
01
31
/
12
28
/
12
24
/
12
21
/
12
17
/
12
14
/
12
10
/
12
07
/
12
03
/
12
30
/
11
26
/
11
23
/
11
19
/
11
16
/
11
12
/
11
09
/
11
05
/
11
02
/
11
29
/
10
26
/
10
22
/
10
19
/
10
15
/
10
12
/
10
08
/
10
05
/
10
01
/
10
28
/
09
24
/
09
21
/
09
Ngày
/
Tháng
00 9 1     1   1             1                                 1       1             1                 1   1               00
01 10         2 1                               1                           1     1   1               1         1   1       01
02 14         1     1   1                       1     1         2     1     1             1       1         1       1     1 02
03 9 1   1   1 1 1                                               1                           1               1         1   03
04 16     1       1                                   1 1       2                 1     1             1 2 1   1 1 1   1     04
05 19         1   1 1             1 1     1       1   1         1   2                   2   1   1           1 1         2   05
06 15 1     1     1   1         1 1   1                   1       1 1           1     1             1   1       1           06
07 15     2   1   1                         1 1     1     2     2                       1   1       1     1                 07
08 23       1   1               1   1 2       1 1     1 1 1     2               1 1 2         1       2 1 1           1     08
09 17               1       2 1       1             1   1   1 2   1           1       1           3       1                 09
10 16 2   1         1   1     1       1                 2 1     1       1                 1     1             2             10
11 20     1 1 1   1 1           1 2         1           1       1 1   1     1   3               1     1                   1 11
12 13       1   1           1   1         1                   1       1         1   1               1       2 1             12
13 17             1   1   1   1   1                   1   1                   1   1         2     1 1 1     1     1       1 13
14 20                       1 1         1 2     1 2         2 3   1 1   1 1 1       1                         1             14
15 16   1   1       1       1           1 1 1   1           1           1         1 1               1   1   1     1         15
16 23 1 4                 2         2         1   1           1 1                       1   1   2       3           2 1     16
17 14                 1     2     1           1       1 1 2           1         1       1       1                         1 17
18 21     1   1   1       1     1   2     1 2               1     1   1     1 1                           2 1 1     2       18
19 16 1 1     1   1 1                             1 2   1                 1       1   1               1   1     1         1 19
20 13   1                                   1   1     1   1                 1 1 1       1 1 1             1   1             20
21 10                                                 1       1   1       1     1         1   1                 1     1   1 21
22 10     2   1   1     1                       1               1         1                                 1     1         22
23 14 1       1                       1               1           1               1   1   1               1       2 2 1     23
24 17             1   1 1           1 1       1     2           1   1   1       1         1   2       1         1           24
25 24       1   1       1 1         2 1   2 1   1   1 1             1       1 2   1   1   1     1         1     2           25
26 16       1     1 1 2   1         1 1                       1         2   1                               1   1 2         26
27 14             1       1   1                               1   1   1           1   1   1 2     2 1                       27
28 11                   1                 1     1 1                           2 1         1               1 1 1             28
29 17         2         2       1 1 1 1                             1       1 3                             1     1 1     1 29
30 12                                           1       1 1     1             1           1 1   1   1 1         1       1   30
31 14     1           1 2 1 1     1                 1                     1       1           1         1     1       1     31
32 12 1 1                           2       2 1         1       1           1                   1       1                   32
33 19     1           1       1   1 1 1   1 2 3   1                       1 3                               1 1             33
34 17 1           1   1               2       1             1 1   1                     1       1     1   1 2       2       34
35 14                         1         1             1   1         1   1   2           1 1             1 1   1           1 35
36 17 1 1 1   1   1 1       1                 1   1             1     1   1           1             1 1               1   1 36
37 18 3   1   1     1     1   1                     1                 1   1   1         1     1         1       1   1     1 37
38 18           1   1 1   1 1             1   2 1 1   2 1             1                                 1     1       2     38
39 12   1             1 1                         1           1           1                 2       2                 1   1 39
40 19     2     1       1     1             1       1     1 1                         1   1 1 1 1 1     2   1 1             40
41 24               1   1       1 1     3     2 4     1   2 1   1 1               1     1     1         1       1           41
42 16 2 1 1 1         1             1                   1                       1   1       1       1         1   1 1   1   42
43 15       1             1 1       2       1 1               1     2         1       1   1 1                           1   43
44 19 1             1       2               1       1     1 1     1 1 1 1   1       1     1     1         1       2         44
45 18   2               2         1         2               1   1       1         1 1 1       1 1   1             2         45
46 26 2 1           1 3 1   1   1 1   1 1 1                 1 1 1           1     1 1     1         1 2   1     1           46
47 15     1                 1         2                               1   1 1   2     1       1           1 1             2 47
48 16       1   1                               1       1 1                     1 1   1       1 2 2 1   1               1   48
49 15 1 1           1           1                   1 2     1     1 1             1               1                   2   1 49
50 9                 1     1                   1       1       1       1                             1     1           1   50
51 11       1       1 1       1                         1     1         1     1             1               1             1 51
52 14   1     1   1           1         1   1 1     2             1     1       1 1   1                                     52
53 4     1                                           1   1                                           1                     53
54 12         1                               1             1           1 1         1     1 1     1 1 1                   1 54
55 12               2             2     1         1 1             1 1           1         1         1                       55
56 12 1     1   1       1       1         1                                       1 2                       1         1 1   56
57 14       1   1 1     1                   1     1         1   1             1 1           1               1         1   1 57
58 20           2             1         1 1         2 1           1 1         2     1 1 2     1     1         1       1     58
59 14       1     1 1       2                       1 1   1       1       1               1   1       1               1     59
60 18       1                 2   1   1             1   1 1           1 1 1         1     1   1     1   1   1       1       60
61 15 2     1 1     1     1             1                       1       1 1           1   1       1                 1   1   61
62 19 1 1       2       1     1     1       1           2   2       2     1 1       1   1     1                             62
63 20           1 1   1       2     1 1 1               2     1   1           1     1   1         1 1 1             1     1 63
64 12                             1     1     1   1               1 1           1 1     1                 1               2 64
65 12 1       1             1           1       1         1       2 1                                         2     1       65
66 13               1 1   1     1                 1 1       1     1 1     1         1                             1     1   66
67 19   1 1 1           2   1       1       1             1                             1   1   2         2 1       1   2   67
68 10       1       1     1     2   1                                   1                         1             1   1       68
69 19             1   1       1 1 1   1     2       1 1         2                             1 1 1             1   1   2   69
70 10   1       2                     1                 1   1     1                 1         1   1                         70
71 14                     1         1       1   1           1 2           1 1       1       1                 2   1         71
72 13   1     1 1         1       1         1     1                                         1 1   1   1 1           1       72
73 13 1         1 1       1       1             1       1                             1 1   1 1   1             1           73
74 13       1       1     1       1                               1 1     1 1 1   1   1                                 1 1 74
75 14                       2     1 1 1   1       1       1   1     1               1                 1       1 1           75
76 19                 1       1 1         1   1                       1   2     1     1 1           1     1   1 3 1   1     76
77 16         2                 1 1   1       1       1   1     1         1 1         2     1             1       1         77
78 12     1         1         1                 1   1 1                               2       1         1         1   1     78
79 23     2             1 1     2         1     1 3 1         1       2                   1       1     1   2   1 1     1   79
80 19             1         1 2       1 1 1         1   1 1   2       1     1               1   1   1       1           1   80
81 16       1       1     1           1       1 1 2         1                     1                 1 2 1 1               1 81
82 16 1 1   1 1 1                     1 2 1   1         1                     1               1     1                 1 1   82
83 10                   1       1   1             2       1           1             1             1       1                 83
84 28   1 2         1 2   1 1     1     1     1 1   1 1     2     1               2             1 1 1 1 1     1       1 1 1 84
85 14                         1                 1                     3       1 2 1                 1       1     1   2     85
86 17     1 1       1 1         1       2             1           1                 1   1 1 1 1       1             1   1   86
87 17       1 1       1 2       2   1             1 1       1               1 1   1       1     1                 1         87
88 23   1         1         1 1 2       1 1       1         1 2       1 1 1         2   1 1 1     1       1           1     88
89 20           1     1     1     1   1 1 1               1 1       1 1   2       1           1 1   1           2   1       89
90 18     1     1 2   1   1   1         1                         1         1                     1 1 2   1     1   1 1     90
91 20       1     1       1     1       1 2 1 1           1                 1         1 1                 1     1 2     2 1 91
92 19                       1             1   1                     1   2     3     2   1         1   1         1 1 1   2   92
93 15         1   1       1     1   1   1 1             1   1       1 2               1       1                         1   93
94 18     1     2         1   1         1       1     1             1   2   1             1 1                   1 2 1       94
95 20       1                               1       1 1 2     2         2       2       1       2       1 1   1     1     1 95
96 18       1 1           1             1   1   1 1                       1     1   1   1 1             2     2       1   1 96
97 14   1                 1       1                   1       1     1 1 2     1 2       1         1                         97
98 23   1     1         2         1 1     1   1   1         1       1 1   2       1   1 1   1 1 2                     1   1 98
99 17   2       2               1 1   1   1                           1 1         1       1   1 1 1                   1 1   99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
15
/
04
12
/
04
08
/
04
05
/
04
01
/
04
29
/
03
25
/
03
22
/
03
18
/
03
15
/
03
11
/
03
08
/
03
04
/
03
01
/
03
25
/
02
22
/
02
18
/
02
15
/
02
08
/
02
04
/
02
01
/
02
28
/
01
25
/
01
21
/
01
18
/
01
14
/
01
11
/
01
07
/
01
04
/
01
31
/
12
28
/
12
24
/
12
21
/
12
17
/
12
14
/
12
10
/
12
07
/
12
03
/
12
30
/
11
26
/
11
23
/
11
19
/
11
16
/
11
12
/
11
09
/
11
05
/
11
02
/
11
29
/
10
26
/
10
22
/
10
19
/
10
15
/
10
12
/
10
08
/
10
05
/
10
01
/
10
28
/
09
24
/
09
21
/
09
Ngày
/
Tháng