BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Hà Nội 60 KỲ ĐẾN NGÀY 02/08/2021

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
02
/
08
29
/
07
26
/
07
22
/
07
19
/
07
15
/
07
12
/
07
08
/
07
05
/
07
01
/
07
28
/
06
24
/
06
21
/
06
17
/
06
14
/
06
10
/
06
07
/
06
03
/
06
31
/
05
27
/
05
24
/
05
20
/
05
17
/
05
13
/
05
10
/
05
06
/
05
03
/
05
29
/
04
26
/
04
22
/
04
19
/
04
15
/
04
12
/
04
08
/
04
05
/
04
01
/
04
29
/
03
25
/
03
22
/
03
18
/
03
15
/
03
11
/
03
08
/
03
04
/
03
01
/
03
25
/
02
22
/
02
18
/
02
15
/
02
08
/
02
04
/
02
01
/
02
28
/
01
25
/
01
21
/
01
18
/
01
14
/
01
11
/
01
07
/
01
Ngày
/
Tháng
00 9       1                 1       1       1                   1 1     1   1             1                               00
01 9         2       1                   1                     1           2 1                               1             01
02 20 1         1   1         1 1     2 1   1 1     1 2       1   1         1     1   1                       1     1       02
03 15 1   1 1   1               1     1     1         1   1       1 1   1   1 1 1                                           03
04 14 1         1 2   1     1 1                 1     1           1     1       1                                   1 1     04
05 11           1                           1       1                       1   1 1             1 1     1       1   1       05
06 14   1                         1 1     1     1       1           1     1     1   1         1 1   1                   1   06
07 17             1 1   1       2         1           1           1     2   1   1                         1 1     1     2   07
08 16   1 1                         1           1       1                 1   1               1   1 2       1 1     1 1 1   08
09 17 1 1       1                   1   1   1 1     1             1               1       2 1       1             1   1   1 09
10 24       3           1   1 1 2         1     1 1     2     1     2   1         1   1     1       1                 2 1   10
11 16         1 1         1   1                 1           1           1 1 1   1 1           1 2         1           1     11
12 15 2 1 1           1                       1     1     1   2           1   1           1   1         1                   12
13 15       1           1         1 1             1     1       1 1             1   1   1   1   1                   1   1   13
14 17 1   1 1                   2               1             1                           1 1         1 2     1 2         2 14
15 16 1 1 1           1               1 1     1                       1   1       1       1           1 1 1   1           1 15
16 25 1 1       3     1   1                           1   2 1 1 1 1 1 4                 2         2         1   1           16
17 17   1                     1 2                   1 1   1 1                       1     2     1           1       1 1 2   17
18 18         1       1             1   1   1     1 1                   1   1   1       1     1   2     1 2               1 18
19 17                   2   2                     1 1         1   1 1 1     1   1 1                             1 2   1     19
20 10       1             1   1             1       1                 1                                   1   1     1   1   20
21 12     1       1 1     1     1 2     1 1       1         1                                                       1       21
22 10                       2         1         1                       2   1   1     1                       1             22
23 15       1 1 2 1             1 1   1             1       1 1     1       1                       1               1       23
24 14 1   1       1   1     1                           1                       1   1 1           1 1       1     2         24
25 20 1             1         2   1                     1 1               1   1       1 1         2 1   2 1   1   1 1       25
26 16   1             1       1 1               1 2         1             1     1 1 2   1         1 1                       26
27 9       1 1   1 1                     1                 1                   1       1   1                               27
28 12               1 2     1                         2   1     1                     1                 1     1 1           28
29 16         1           1                 1 1       1   1 1   1           2         2       1 1 1 1                       29
30 8     1         1   2     1                                                                               1       1 1   30
31 22     1 1           2 3   1       1 1 1 1 1     1                   1           1 2 1 1     1                 1         31
32 16         2 1       1     1   1 1                           1   1 1                           2       2 1         1     32
33 24   1 1 1 2   1 1                           1   2           1       1           1       1   1 1 1   1 2 3   1           33
34 12                   1         1         1         1 1           1           1   1               2       1             1 34
35 15           1           2 1 1   2 1           1     1   1                               1         1             1   1   35
36 19   1 1     1                 1 1             1     1 1 1 1     1 1 1   1   1 1       1                 1   1           36
37 22   2     1   1       1 1                   1     1   1     1 3 3   1   1     1     1   1                     1         37
38 16                                                 1 1       1             1   1 1   1 1             1   2 1 1   2 1     38
39 18     1   2       2   2 1   1               1   1 2         1     1             1 1                         1           39
40 19 1                           1 1   1 1 1 1 1         1       1     2     1       1     1             1       1     1 1 40
41 30                     1   1 1     2   1   2 1 2     1 1                       1   1       1 1     3     2 4     1   2 1 41
42 16         1   1   1             2                 1     1   1   2 1 1 1         1             1                   1     42
43 16         1   2     1       1   2 1     1                             1             1 1       2       1 1               43
44 17   1         1 1     1 1     1               1 1   1           1             1       2               1       1     1 1 44
45 17                 1         1 1 1 1   2     1     1               2               2         1         2               1 45
46 27       2 2   1 2   1         2                   1         1   2 1           1 3 1   1   1 1   1 1 1                 1 46
47 12 1               1                     2     1 1 1   1             1                 1         2                       47
48 14           1 1       1   1   1   1                         2 1       1   1                               1       1 1   48
49 14       1     1       1                           1   1     1   1 1           1           1                   1 2     1 49
50 14 1 1           1   1           1 1 2 2                                         1     1                   1       1     50
51 10                             1           1       1     1     1       1       1 1       1                         1     51
52 15   1       1     1     1         1                       1       1     1   1           1         1   1 1     2         52
53 12 1           1                     1             1 1   2     2     1                                           1   1   53
54 14     1     1   1     1     1 1   1           2     1   1               1                               1             1 54
55 11                       1     1               1           1                   2             2     1         1 1         55
56 8                                   1                 1         1     1   1       1       1         1                   56
57 16 1         1 1   1             1   1             2     1             1   1 1     1                   1     1         1 57
58 14   1               1 1   1                             1 1               2             1         1 1         2 1       58
59 20 1             1       1 1       1 1 1 1 2   1     1                 1     1 1       2                       1 1   1   59
60 17     1               1               2     1       1 1 1   1         1                 2   1   1             1   1 1   60
61 13           1       1           1     1         1     1         2     1 1     1     1             1                     61
62 17                     1 1   1         1   1                     1 1       2       1     1     1       1           2   2 62
63 19     1 1           1     1 1       1       1 1             1             1 1   1       2     1 1 1               2     63
64 8     1               1                         1         1                                 1     1     1   1           64
65 12             1                 1   1           1         1   1 1       1             1           1       1         1   65
66 18       2             1     1     1               1 3 1       1               1 1   1     1                 1 1       1 66
67 20     1                 1   1   1     1     2 1     1       2     1 1 1           2   1       1       1             1   67
68 14                 2         1   1                     1   1 2         1       1     1     2   1                         68
69 16   1     1               1               2                   1             1   1       1 1 1   1     2       1 1       69
70 15 1     1   1 1   1 1 1       1     1                             1       2                     1                 1   1 70
71 11   1   1       1     1                     1           1                           1         1       1   1           1 71
72 19   1         1 3       1 1             2             2 1         1     1 1         1       1         1     1           72
73 13 2           1 1         1                   1                 1         1 1       1       1             1       1     73
74 11       1       1               1     1 1             1       1       1       1     1       1                           74
75 18                   1   1     2     1 2   1               2                           2     1 1 1   1       1       1   75
76 16   1 1   1     2             1   1   1   1 1           1                       1       1 1         1   1               76
77 18     1 1 1 1         1       1       1 1         1         1           2                 1 1   1       1       1   1   77
78 15 1   1             1               1   2       1         2         1         1         1                 1   1 1       78
79 26   1   1 1             1       1   1   2 1 1 1     2       1       2             1 1     2         1     1 3 1         79
80 22     1     1       1 1   1   1   1   1     1             1   2             1         1 2       1 1 1         1   1 1   80
81 23 2           1   1 2     1 1       1   1   1   1     1   1           1       1     1           1       1 1 2         1 81
82 22 2       1 1   1     1 1       1 1 1       1                   1 1   1 1 1                     1 2 1   1         1     82
83 15             1           1       1       1 1 1 1     1   1                       1       1   1             2       1   83
84 27   1 1           1             1   2               2   1 1 1     1 2         1 2   1 1     1     1     1 1   1 1     2 84
85 7   1               1   1                 2                                             1                 1             85
86 15                       1     1                     1   1 2   1     1 1       1 1         1       2             1       86
87 19     1   1 2   1                 1               1   1               1 1       1 2       2   1             1 1       1 87
88 21     1 1     1   1                       1   1 2   1 1       1   1         1         1 1 2       1 1       1         1 88
89 18         1       1       1   1   2   1   1             1                 1     1     1     1   1 1 1               1 1 89
90 19   1 1   2       1           1     1     1 1           1     1     1     1 2   1   1   1         1                     90
91 19 2 1 1                                       2 2     1               1     1       1     1       1 2 1 1           1   91
92 10   1                   1   1           1 1             1   1                         1             1   1               92
93 15       1   1       1               1   1 1                             1   1       1     1   1   1 1             1   1 93
94 14   1           1       1             1       1           1         1     2         1   1         1       1     1       94
95 11                 1 1                   1               1   1         1                               1       1 1 2     95
96 17     1 1   1       1   1       1   1           1         1 1         1 1           1             1   1   1 1           96
97 7       1         1         1                                     1                 1       1                   1       97
98 18               1     1   1     1   1       1 1               1   1     1         2         1 1     1   1   1         1 98
99 14             2 1                 1     1       1                 2       2               1 1   1   1                   99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
02
/
08
29
/
07
26
/
07
22
/
07
19
/
07
15
/
07
12
/
07
08
/
07
05
/
07
01
/
07
28
/
06
24
/
06
21
/
06
17
/
06
14
/
06
10
/
06
07
/
06
03
/
06
31
/
05
27
/
05
24
/
05
20
/
05
17
/
05
13
/
05
10
/
05
06
/
05
03
/
05
29
/
04
26
/
04
22
/
04
19
/
04
15
/
04
12
/
04
08
/
04
05
/
04
01
/
04
29
/
03
25
/
03
22
/
03
18
/
03
15
/
03
11
/
03
08
/
03
04
/
03
01
/
03
25
/
02
22
/
02
18
/
02
15
/
02
08
/
02
04
/
02
01
/
02
28
/
01
25
/
01
21
/
01
18
/
01
14
/
01
11
/
01
07
/
01
Ngày
/
Tháng