BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Hà Nội 60 KỲ ĐẾN NGÀY 15/07/2024

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
15
/
07
11
/
07
08
/
07
04
/
07
01
/
07
27
/
06
24
/
06
20
/
06
17
/
06
13
/
06
10
/
06
06
/
06
03
/
06
30
/
05
27
/
05
23
/
05
20
/
05
16
/
05
13
/
05
09
/
05
06
/
05
02
/
05
29
/
04
25
/
04
22
/
04
18
/
04
15
/
04
11
/
04
08
/
04
04
/
04
01
/
04
28
/
03
25
/
03
21
/
03
18
/
03
14
/
03
11
/
03
07
/
03
04
/
03
29
/
02
26
/
02
22
/
02
19
/
02
15
/
02
08
/
02
05
/
02
01
/
02
29
/
01
25
/
01
22
/
01
18
/
01
15
/
01
11
/
01
08
/
01
04
/
01
01
/
01
28
/
12
25
/
12
21
/
12
Ngày
/
Tháng
00 16 1 1                         1     1 1   1     1 1   1         1           3 1                       1               1 00
01 12           1 1                 1       1 1 1               1       1                 1       1   1               1     01
02 18   1   1 1     1 1 2                 1       1               1   1   1 1       1     1     1               1 1         02
03 15     1           1       1               1   2 1     1     1   1       2         1       1                           1 03
04 14         1 1   1     1 1       1             1     1 1   1                         1     2       1                     04
05 8   1                           1                   1 1   1   1             1                                       1   05
06 14       2             1 1           2 1           1           1       1     1               1     1             1       06
07 16   1       1     1     2     1 1     1                   1     1   1   1 1   1             2                           07
08 14       1                   1 1   1           1 1 1                   2       2 1       1 1                             08
09 13           1     1   1   1         1               1   1     1         1                       2         1           1 09
10 14         1             2 1     1 1     1               1     1           1     1       1           1 1                 10
11 17   1 2                                   1                 1     1     1 1         1   1       1     1   1       3 1   11
12 16         1   1           1 2 1         1     1               2                     1           2 1           1   1     12
13 18       1                 1           1         1     1   1     1 1 1 2         1   1   1           1     1 1 1         13
14 19         1 1           1 1             1         1               1     2 1       1     1       2 1 1 2           1     14
15 9                         1                         1     2     1                     1   1   1         1               15
16 14   1 1   1 1       1   2   1                       1     1                   2             1 1                         16
17 8               1 2     1                                                                         1 1 1               1 17
18 11 1       1         1                       1 1                     1   1               1     1     1         1         18
19 12     1         2             1       1                           1       1     1 1   1                     1       1   19
20 23       2     1         1 1   1   1   1     1             1         2         2   1 1 1 1           1   1     1   1 1   20
21 18   1         1     2         2             1 1   1               1           1           1             2 1 2         1 21
22 17       1 1 1     1           1   2       1     1 1   1   1       1                     1   1             1     1       22
23 20   1 1     1         1 1                   1   1 1                   3         1         1 1       1 1   1 1     1   1 23
24 15 1   1               1   1       1 1     1 1                         1           2   3           1                     24
25 21                       1 2 1     1 2   1   1     1   1           1 1 1     1       1             1   1           2 1   25
26 22     1 1   2 1     1       1         1             1 1         2   2           1   2   2   1           1             1 26
27 10     1 1                             1                               1 1       1         1       2           1         27
28 18 1   1 1               1   1                 1         2   2   1       1 1     1             2           1   1         28
29 11   1         1       1     1               1         2               2         1                   1                   29
30 14 2               1         1       1   1     1 2                       1       1 1                         1 1         30
31 13           1               1                     1         1             1     1     1 1 1               1 1   1 1     31
32 21   2           1 1         2 1 1         2 1 1           2                       1         2 1 1           1   1       32
33 18   2         1 1   1 1   1                           1 1     1     1     1 1 1   1     1           1 1                 33
34 17 1       1   2   1                 1   1 1 1         1                           1 1               1   1     1 1   1   34
35 15 1     1           1                 1                 1         1           1         1   2   1 1 1   1         1     35
36 11       1                                   1   1 1 1   1                   1 1                     1 1       1         36
37 16             1       1         1     1     1 1   1 1 1           1       1 2       1                   2               37
38 19       1 1     1 1 1       1       1                         2   1 1     1 1 1     1       1   1                 2     38
39 18 1 1           1 1     1                   1                     1 1     1 1     1     1 2       1     1   1     1     39
40 19 1   1         2             1       1     1 1         1   2     1       1           1     1               1 1     2   40
41 17 2           1         2 1   1 1       1 1         1                       1           1       1 1             1     1 41
42 22           1     1                 1         1         2   2 1   3     1   1 1   1   1   1 1 1   1     1               42
43 11     1 1           1       1                     1 1               1         1                 1     1   1             43
44 16             1 1           1       2 1 1 1         1           1                     1 1     2     1   1               44
45 15   1     1 1   1         1       1     1 1   1               1         1                 1             1 1     1       45
46 18 1         1 1   1   1       1 1                   2 1           1       1     2 1             1               1     1 46
47 16                     1 1       1                         2           1     1 1     1               1 1 1 2   1     1   47
48 16     1   2         1     2 1       1         1       1                     1   1   2             1   1                 48
49 20 1   1         1 1           1   1   1 1   1         1           1 1 1 1   1               1         1   1   1       1 49
50 13     1       2     1 1 1         1             1       1 1     1                   1           1                       50
51 16   1           1               1   1             1 1 1 1                     1         1 1 1                   1 1 2   51
52 24 1 2             1         2 1   3 1               1   1   1 1 1   1       1     1     1 1     1   1             1     52
53 18 1 1 1   1       1               1     1         1     1             1         1 1   1           1         1   2   1   53
54 14             1                                     1 1       1   1             2     1       2 1           1     1 1   54
55 8     1     1   1               1       1                 1                                             1       1       55
56 16     1                 1     1 1       1 2       1     1           1             1       1     1 1 1       1           56
57 9   1 1                                         1   1       1 1         1             1           1                     57
58 9               1     1                 1 1                 1   1                     1 1         1                     58
59 23   1   1 1       1   1 1     1       1 1     1           1   2         2             3     1 1       1 1           1   59
60 16         1         1           2     1 1     1 1         1     1 1             1   1 1     1       1                   60
61 25             1       1     1     1     1 1   1     1 1 1 2     1 1                     1 1 1 1   1     1   1 1     2 1 61
62 21             1     1       1 1 1     3 1       2 1                   1       1         1     1               2     3   62
63 22 2         1       1   2     1       1     2     1     1 1   1     1 1           1                 2         1   1 1   63
64 11       1         1                           1 1                       1     1       1               1 1   1 1         64
65 21   1     1       1   1             1 1     2   1           2             1   1         2       1   1     1   1 2       65
66 15 1         1   1       1         1                           1     1         1 1   1 1           1             1 1   1 66
67 21 1   1 1 1 1 1                 1 1   1   1 1             1               1 2       1                   2     1 1   1   67
68 11               1           2   1   2   1                           1           1                           1     1     68
69 11       1             1   1       1       1       2 1 1                 1               1                               69
70 12           2                                                   1 1           2     1 1 1 1   1                 1       70
71 15   1   1                   1           1 1     1                         1   1   1         1   2     1       1   1     71
72 16     1         2 1             1 1 1 1     1                           1 1   1     1                         1 1 1     72
73 14     1 1                       1       1           1 1 1 1                               2             1     1 2       73
74 8                     1             1       1 1                                                 1   1   1     1         74
75 22     1       2     1 1       3   1       1   1                           2 1     1         1     1     1 1 2         1 75
76 14             1 1     1   1     1       1     1 1           1         1                 1 1 1         1                 76
77 13       1     1           1             1     1 2   1             1                           2       1     1           77
78 17     1 1 1         1     1   1                 1       1   2         1           1 1                 1   1 1 1         78
79 21             1     1     1                       1   2   1   1 1   2 1   1             1   1 1   1 1           1 1   1 79
80 12 1       1   1       1   1                         1   1     1                             1 1                 1     1 80
81 18 2         1       1   1         1       1     1     1 1                           1       1   1 1 1     1         1 1 81
82 20         3           1         1   1     1   1   1             1     1     1     2   2       1     1     1       1     82
83 14   1       1   2     1               1                   1   1 1               1               1                 1   2 83
84 16 1                   1     1   1         1       1 1 1             1   1                     1       1   1     1   2   84
85 15         1                   1                   1             2         1 2     1   1         1         3           1 85
86 16   1   1 1   1           1       1                     1   1   1         1 1                 1     1 1         1     1 86
87 12   1                 1         1       1               1           1                         1           1 1       1 2 87
88 19     1           1     1 1                     1       1   1             1       1 1     4         1       1   1   2   88
89 23     1 1   1             2 1   1 1     1     1             2   1   1 1 1 2     1 1             2           1           89
90 28         1     1 1 1 1 1       1 1 1 2     1   1         1 1 1 1     1     1       1     1 1     1   1   1           3 90
91 14                 1 1             1         1 1     1       2   1   1         1                     1     1 1           91
92 13           1       1 1     1       2                             2             2 1           2                         92
93 20                             1     1     1       2   1 3     2     1       1 1     1             1     1 1       1   1 93
94 13 1             2             1 1           1   1         1             2       1                       1     1         94
95 16       1   2 1                   1 1           1 2 1           1     1             1 1                 1   1           95
96 11                 2   1     1         1   1         1       1   1 1                                           1         96
97 12 1   1             1                     1                   1       1           1       1             1 1     1     1 97
98 20       1         1 2     1   1   1     1 1     1   1 1   1     1   1                                 3     1   1       98
99 20 1 1     1 1       1                       2               1 1   1     2 2     1   1         1 1 1   1                 99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
15
/
07
11
/
07
08
/
07
04
/
07
01
/
07
27
/
06
24
/
06
20
/
06
17
/
06
13
/
06
10
/
06
06
/
06
03
/
06
30
/
05
27
/
05
23
/
05
20
/
05
16
/
05
13
/
05
09
/
05
06
/
05
02
/
05
29
/
04
25
/
04
22
/
04
18
/
04
15
/
04
11
/
04
08
/
04
04
/
04
01
/
04
28
/
03
25
/
03
21
/
03
18
/
03
14
/
03
11
/
03
07
/
03
04
/
03
29
/
02
26
/
02
22
/
02
19
/
02
15
/
02
08
/
02
05
/
02
01
/
02
29
/
01
25
/
01
22
/
01
18
/
01
15
/
01
11
/
01
08
/
01
04
/
01
01
/
01
28
/
12
25
/
12
21
/
12
Ngày
/
Tháng