BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Hà Nội 60 KỲ ĐẾN NGÀY 05/12/2019

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
05
/
12
02
/
12
28
/
11
25
/
11
21
/
11
18
/
11
14
/
11
11
/
11
07
/
11
04
/
11
31
/
10
28
/
10
24
/
10
21
/
10
17
/
10
14
/
10
10
/
10
07
/
10
03
/
10
30
/
09
26
/
09
23
/
09
19
/
09
16
/
09
12
/
09
09
/
09
05
/
09
02
/
09
29
/
08
26
/
08
22
/
08
19
/
08
15
/
08
12
/
08
08
/
08
05
/
08
01
/
08
29
/
07
25
/
07
22
/
07
18
/
07
15
/
07
11
/
07
08
/
07
04
/
07
01
/
07
27
/
06
24
/
06
20
/
06
17
/
06
13
/
06
10
/
06
06
/
06
03
/
06
30
/
05
27
/
05
23
/
05
20
/
05
16
/
05
Ngày
/
Tháng
00 17           1     1 1         1     1   1 1     1     1     2         1         1     2             1           1       00
01 15   1 1       1   1   1 2             1         1                   1     1             1       1           1       1   01
02 17             1 1     1         1 1       1     1         1                   1       1 1 2   1           1       1 1   02
03 19         2       1   1 3           1             1   4           1             1 1         1               1     1     03
04 14   1     1   1           2       1           1     1     1   1 1                   1   1     1                         04
05 17         1       1         1     1         1 1   1     1   1       1 1   1   1             1   1     1         1       05
06 11 1                                 1         1                 1                   1           2       2 1           1 06
07 19   1   1   1     1 1     2           1                         1       1   1 1   1 1     1   1           1         1 1 07
08 12   1   1 1                                                           2         2   1 1             1 1           1     08
09 16 1           1 1       1     1   1             2       1                         2     1   1     1 1   1               09
10 12         1   1       1     1                 1 1     1     1       1             1                     1 1             10
11 15     1 1 1 1 1                 1       1   1                     1         1 1   1 1           1   1                   11
12 16     1   1 1         1                   1           1 2 1         1   1 1                 1             1   1       1 12
13 18   2   2     2             1               1             1                       1     1 1     1 2 1   1 1             13
14 17     1 1   1   2 1       1         1 1 1         1                       1 1       1             1           1 1       14
15 16         1         1     1   1         2 1     1 1                         1   1     1     1             1         1 1 15
16 19     1         1       1 1         1     1     1   1 1 1     1           1     1               2 1   1       1 1       16
17 24               1       1       1 1 1     1       1 3       1 1 1         2     1   1   1     1     1 1   3             17
18 10                       1 1                 2                         1     1 1   1                   1 1               18
19 14     1       1 2         2           1             1                 1     1         1 1           1       1           19
20 33     2   1 1   2         1 1     1     1 1 1 1   1 1     1 1 1       1   1         1     1   2   2 1   3     2     1   20
21 14 1 1               1           1 1           1   1     1         2             1       1                           1 1 21
22 12                                             1                   1       1   3     1 1 1       1     1         1       22
23 18           1   1 1 1   1                 1   1   1 1         1     1 1             2         1     1         1       1 23
24 20       1 1       1 1 1           1 1           1 1     1 2               1     2     1     1   1     1 1               24
25 21 1 1         1       1 1   1   1     1   1   1         1 2       1     1   1         2 1 1                   1         25
26 15       3     1                 1           1     1 1   1             1         1             1                 2     1 26
27 22               1       1   2 1       2 2 1 1 1 1       1 1 1                   1 1           1             1   1     1 27
28 12                                 1   1           1 1     2   1       1                           1 1     1           1 28
29 10                                 1 1     1 1   1                   1           1 1               1   1                 29
30 19 1   1                     4     1     1     1 1         1     1             2   1 1     1                 1 1         30
31 15       1 1 1     1     2                   1       1         1                     1     1   1 1                 1   1 31
32 14     2       2 1                               1 1                   1           1   1           1     1       1     1 32
33 9                     1     2   1       1                     1     1   1                           1                   33
34 15     1     1           1   1     1                 1         1     1         1             1 1       2   1         1   34
35 16 1       1     1                   1 1   1               1     2 1     1 1   1                     1     1   1         35
36 21       1         2   1         2       1         1       1       1 1   1 1     1       1       1 1         1     1   2 36
37 10 1                           1                       1     1         1   1 1   1   1                             1     37
38 12 1 1       1             1     1                   1           1 1               2   1                           1     38
39 20       1       1   1 1 1     1       1                 1   2 2   1   1     1 1             1   1       2               39
40 22 1               1 1       1 1 1 1                   1 1     2               1     1 1 1   1     2       1 1 1       1 40
41 15   1                         2             1         1 1 1   1 1   2     1               1 1       1                   41
42 16 3   1     2         2     1     1         1                   1                                         1     1     2 42
43 15 1   1   2         1 1   1         1       1           1                       1 1                             2 1     43
44 15               1             1 2     1                     1 1         2     1   1             2                 1 1   44
45 12           1                 1               1 1   1                   1   1                               2   1 1 1   45
46 12     1                 1         1     1               1               1             1               1     1 1   1 1   46
47 19     1 2   1               1 1     2           1 1               1 1       1   1         1   1           1     1   1   47
48 11                   1     1   1                     1             1         1     2             1 1 1                   48
49 11     1                 1     1               1                   1     1                     1   1         1 2         49
50 11       1 1                     1                     1                   2             1 1     1     1     1           50
51 18   1       1   1     2               1             1 1                 1           2   1 1         1     1   1 1   1   51
52 23               1   1                 1 1               1 1   1 1 2 1           1   1   3   1     1       1 1   1 1 1   52
53 21           1               1 2 1 1         2         1           1 2 1     1       1     1       2   1           1   1 53
54 18   2         1   1   1 1           1 1   1     1       1                         1           1     2     1 1   1       54
55 16           1   1 1     1       1             1   1   1   2       2           1               2                   1     55
56 16   1   1         1       1               1   1   1           1   1       2   1               1               1   1 1   56
57 18   1     1               1     1   1   1 1         1 1 1       1 1     1   1         2   2                             57
58 19       1 1   1       1       2                       1     2 2 1   1           1     1   1     1 1 1                   58
59 18               1   1   1   1   1 1   2     1               1       2               1                 1 1   1   1 1     59
60 15           1           2     1   1         1 1     1         1                 1 1       1                 1       1 1 60
61 19 1           1       1       1       1       1         2         1   1   1 1     1     1         1     1 1 2           61
62 15   2                 1   1     1           1   2               1   1 1   1                     1           1   1       62
63 10                                                 1     1 2 2                 1           1         1 1                 63
64 22         1 1                 1     2   1         2 1       1 1     1 1     1 1             2 2 1     1             1   64
65 13           1 1                     1   1           1                     1           1 1 1   1     1     1       1     65
66 13             1   1   1 1             1         1 1             1                     1 1     1       1 1               66
67 12 1                 1           1     1         1 1         1   1     1                                 1 1           1 67
68 17       1 2                   1           1   1     1       1   1   1   1 2               1   1         1           1   68
69 10     1   1     1     1           1     1                     1                   1                             1 1     69
70 12               1       1     1                   1 1 1 1       1                 1   1     1               1           70
71 10     1             1                     1           1                     1 1       1 1   1 1                         71
72 17           1                     1     1     1           1     1       1     2       1   1 1   2               1   1 1 72
73 8                             2       1           1       1                                                 1 1   1     73
74 17 1     1           1     1 2     1 1 1       1                   1         1       1       1   1   1             1     74
75 27 2         1 1 1 1 2           3   1 2 1   1                 1       3           1 1   1   1 1                       2 75
76 16     1   1       1 1 1                   1               1       1 1   1         1         1 1               2     1   76
77 14   1         1     1 1       1 1     1 1   1                     1         1         1     1           1               77
78 19 1 1 1             1         1               1 1   1 1 1   1       1         1             1       1 1   1     1   1   78
79 11           1                   1         1   1           1                     1                 2         1   1 1     79
80 16 1           1     2           1   1         1 1 1     1         1         2     1                   1             1   80
81 18     1 1       1                 1   1 1 1 1           1     1         1                           1 1   1       1 3   81
82 14                                     1             1           1   1         2           1       1   1 1 1 1       2   82
83 22           1     2               2 1     1 2       1             1         1   1   1 1 1             1       3   1 1   83
84 20 1   1 1 1 1             1 1             1   1             1   1           1   1     1 1   1   1         1   1 1       84
85 19   1   2             1             1     1 1 1       1 1   1             1 1       1       1   1     1         1     1 85
86 16     1   1   1   1     1 1       1     1   1       1                                       1 1         2     1   1     86
87 15 1           1 1   2     1     1 1                                     1           2             2     1       1       87
88 13                     1   1 1       1       2 1         1           1               1 1   1   1                         88
89 23   1 2 1 1           1   1 2       1     1       1   1       1         2   1                           2   1 1       2 89
90 12 1 1         1     1     2                           1                         1               1     1       1       1 90
91 14     1       2   1                                 1       1   1 1   1 3             1                     1           91
92 15 1         1                     1   1   1                           3 1 1 1               1               1 1   1     92
93 18 1     1   1                       1           2           1 1 1   1   1     1         1   2         1 1   1           93
94 15 2 1           1   1                   1         1   2         1       1 1             1           1             1     94
95 15         1   1   2   1     1       1   1                   1         1 1 1               1         1     1             95
96 17   1           1 2                             1     1   2         1         1 1         2     1             1   1   1 96
97 16   2                   1                 1     1 1             2           1   1 1     1         2 1   1               97
98 12   1   1                 1             2 1   1             1 1       1         1                               1       98
99 14                 1 1     1 1       1   1       1     1     1   1                         1         1 2                 99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
05
/
12
02
/
12
28
/
11
25
/
11
21
/
11
18
/
11
14
/
11
11
/
11
07
/
11
04
/
11
31
/
10
28
/
10
24
/
10
21
/
10
17
/
10
14
/
10
10
/
10
07
/
10
03
/
10
30
/
09
26
/
09
23
/
09
19
/
09
16
/
09
12
/
09
09
/
09
05
/
09
02
/
09
29
/
08
26
/
08
22
/
08
19
/
08
15
/
08
12
/
08
08
/
08
05
/
08
01
/
08
29
/
07
25
/
07
22
/
07
18
/
07
15
/
07
11
/
07
08
/
07
04
/
07
01
/
07
27
/
06
24
/
06
20
/
06
17
/
06
13
/
06
10
/
06
06
/
06
03
/
06
30
/
05
27
/
05
23
/
05
20
/
05
16
/
05
Ngày
/
Tháng