BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Hà Nội 60 KỲ ĐẾN NGÀY 27/06/2022

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
27
/
06
23
/
06
20
/
06
16
/
06
13
/
06
09
/
06
06
/
06
02
/
06
30
/
05
26
/
05
23
/
05
19
/
05
16
/
05
12
/
05
09
/
05
05
/
05
02
/
05
28
/
04
25
/
04
21
/
04
18
/
04
14
/
04
11
/
04
07
/
04
04
/
04
31
/
03
28
/
03
24
/
03
21
/
03
17
/
03
14
/
03
10
/
03
07
/
03
03
/
03
28
/
02
24
/
02
21
/
02
17
/
02
14
/
02
10
/
02
07
/
02
27
/
01
24
/
01
20
/
01
17
/
01
13
/
01
10
/
01
06
/
01
03
/
01
30
/
12
27
/
12
23
/
12
20
/
12
16
/
12
13
/
12
09
/
12
06
/
12
02
/
12
29
/
11
Ngày
/
Tháng
00 21   1       3                 1 1   1   1     1         1 1                   1       1 1       2       1       1 1 1 1 00
01 20   2     1       2         1 1     1         2   1 1       1           1 1         2       1       1         1         01
02 15             1 1               1   1                               2             1   2 1         1 2               2   02
03 15     1       1             1                     1 1       1       2 1 1 1     1                     1   1   1         03
04 19     1 1   1 1   1     2           1     1           1         1     1 1 1                 1     1           1   1   1 04
05 15   1                                       2   1 1         2 1 1     1           1   1   1             2               05
06 18   1             1   1 1       1 1   1 1     1   2             1                             1 1     1           2 1   06
07 14       1     1         1           1   1 1 1   1             1   1         2     1           1                         07
08 22     1     1 1 1     1       1     2 1 1       1       1     1             2         1 1 1 1           1   1     1     08
09 4                                 1                             1       1                 1                             09
10 21 1 1   1   1 1   2     1 1     1 1         2 1       1       1   1     1             1                           1   1 10
11 11                       1 2       1   1   1   1       1                                                 1   2           11
12 22 1 1         1   2             1                 1     1   2     1   1 1         1         3                 2 1 1 1   12
13 17         1     1   1 1   1 1 2 1               1           1 1     1   1             1                           1   1 13
14 10                       1     1 1                             1     1               1                 1 1     1     1   14
15 12     1                           1               1 1                 1   1 1                       1       2     1 1   15
16 17   1         2   1 1         1   1         1 1                   1   2       1     1   1             1       1         16
17 14       1           1 1                       1 1 1       1                 1   1         1             1 1 2           17
18 20                               1 1 1   1 2 1 1 1   1       1   1 1   1 1 2     1           1                     1     18
19 14   1     1   1     1 1               1         1 1 1   1             1         1 1               1                     19
20 14     1       1     1                             1             1   1 1 1         1         1             1 1   1     1 20
21 18           1       1     1             1     1               1               1     1     1 1 1 1 1     2       1   1 1 21
22 12     1           1   1             1     1                 1       1               1     1   1       1           1     22
23 13 2 1       1           1                   1       1   1 1                     1                         1     1   1   23
24 13 1     2                                   1                     1 1       1   1             1         1 1     1     1 24
25 20 1       1     1     1 1   1     1 1                 1     1               1 1   1 1 2 2                   1       1   25
26 13                     1     1   1               1 1             1   2           1                   1       1     1   1 26
27 15         1 1       1           2       1               1 1               1   1         1         1       2           1 27
28 19 1     1   1                 3     1 1                 1     1   1           2     2   1   2                       1   28
29 12 1     1 2 1   1     1           1       1             1       1                                           1           29
30 12       1 1 1       1               1               3           1                         1     1 1                     30
31 15 1       1                 1               1 2           1 1           1 1               1               1   1     1 1 31
32 22 1           1 1 1                         2         1 1     2   1 1 1           2 1 1         1           2 2         32
33 23 1 1 2   1                 1     1             2 1   3 1           1       1   1   1         1     2           2       33
34 17               1         1       1           1       1           1     2     1 1                 2     1   1     1 1 1 34
35 16         1   2   1 1       1       1   1     1                   2                           1 1   2                 1 35
36 14       1     1       1 1                 1 2                                 1             1 1 1     1         1 1     36
37 12         1               1         1             1     1                     1             1   1     1   1   1   1     37
38 17           1             1       2   1             2       1               1   2       1 1 1   1 1           1         38
39 16         1                 2   2 1                 1 1 1             1         1   1     2 1             1             39
40 17   1     1     1 2 1 1             1       1 1             1     2                 2           1                     1 40
41 13   1                                 1       1 1 1 1                                   3 1                 1 1     1   41
42 14   1                 1       2 1               2         1                       1                   2   1       1 1   42
43 15 2         1                   2       1 1   1       1 1                               1     1 1               1     1 43
44 13 1             1         1 2     2     1                 1               1               1     1   1                   44
45 17     2     1           2 1     1               3                     1     1 1 1             1     1               1   45
46 20   1 1   1         1     1 1         1       1   1         2 3 1           1         1         1               1   1   46
47 15 1 1               1         1         1 3                 1   1                 1 1             1       1       1     47
48 18   1   1 1           1       2   1           1       1 1 1 1 1               1         1     1           1     1       48
49 21 1     1 2 1   1         1             1             1         2 1 1 1       1     1   1             2         2       49
50 14   1   1           2   1             1   1 1     1                 1       1                 1     1               1   50
51 18           1 1       1   1 1         2                 1   1 2             1     1 1       1   1             1 1       51
52 12     1                                                           1 2             1   1   1   1           1   2 1       52
53 16       1             1 1 1 1               1             1 1     1       1     1 1   1                   1 1 1         53
54 22   1 2           1 1 1 1       1       1       1 1 1 1     1   1       1       1 1     1     1     1         1         54
55 10               1     1             1 1         1                           1 1     1         1                 1       55
56 11           1             1 1 1                   1   1                       1         1   1   1                   1   56
57 19         1         1     1     1 1   2         1       1 1       1   2     1     1       1         1 1       1         57
58 20           1 1             1     2       1   1           1       1 1     1 1 2   1 1 1     1       1   1               58
59 16 1   1             1       1 2         1           1     1 1               1   1     1         1 1               1     59
60 14         1 2 1           1           1         1               1         1           1             1 1       1       1 60
61 17           1   1   1                     1         1 1   1   2             2                     1   1 1 1     1 1     61
62 14       1                     1 1       1   2     2     2               1     1   1   1                                 62
63 20               1   1           1     1         1 1 1         1   1 1         1       1       2       1 1   1     1   2 63
64 27 2   1 1     2   2     1 1   1           1 1 1 1                   1 1   1       1     1 2   2       1     1         1 64
65 16     1                     1 1       1   1     1 1                     2 1   1 1   1     1 1                       1   65
66 19         1       1   1 1           1       2     1   1 1 1         1   1           1             3   1               1 66
67 19                 1       1           1   1             1   1 1 1       1 1 1   2     1 1           1       1     1 1   67
68 18               1 1     1 1           1 1         1         2                   1               1     2 1   1 1 1 1     68
69 8             1                                 1     1 1     1   1   1                             1                   69
70 15   1 1   1     2                       1 1   1       1   1                         1     1         1     1 1           70
71 22 1 1                   1     1 1       1     1                     1 1   1 1     1 2   1       1 3     1 2             71
72 16 1     1 1                     2         1   1           1   1 2             1                 1 1         1     1     72
73 18           1   1                   1           1 1   1   1 1 1       1   1   1         1     2         1       1     1 73
74 19     2 1 1   1                         1   1 1 1   1     1 1 1   2       1                 1     1 1                   74
75 18                           1       1   2 2             1 1     1   1 1         1         1     1 1       1     1     1 75
76 18 1     1               3           1 1                 1 1           2 1   1       1               1 1       1   1     76
77 24 1     1 1       1 1 1   1   1     1     2           1   2                 1 1   1   1   1   1 1 1     2               77
78 12   1                     1 1 1       1           1     1                     1       1         1   2                   78
79 18     1               1           1     1           1           1 2 1             1 1     1     1       1 2 1     1     79
80 16     1               1           1         1       1 1   1     1       1                               3     1 1   1 1 80
81 16   1       1     1   1 1         1                   1       1               1 1 1         1 2       1       1         81
82 7   1           1                                     1                                 1   1 1       1                 82
83 10     1         1   1                         1         1                 1                     1           1     1 1   83
84 9             1 1                         1         1 1                   1             1   1                     1     84
85 10 1     1 1   1 1   1               1                                                   1             1 1               85
86 13       2         1     2     1     1       1                       2   1                     1               1         86
87 17 1   1 1                 1       1                     1       2       1               1           1   1       1   2 2 87
88 11         1               1     1 1 1               1                     1                 1     1             1     1 88
89 16       1               1 2           1             2           1 1   1         1         1       2   1       1         89
90 17             2 1           3                 1 1           1         1                 1   1         1   2 1         1 90
91 15           1     1               1   1 2             1   2     1       1 1       1                 1       1           91
92 19 1 1 1     1     1   2 1 1 1         1                   1   1         1       1 1               1             1   1   92
93 11                   4         1           1                                 1 1       1             1     1             93
94 18             1 1 1           1         1   2                 1 1 1     1 2     1   1 1                       1 1       94
95 17 1   1               1     1     1 1 2 1           1               1 1         1           2   1               1       95
96 14           1   2 1 1                   1           1                 1   2 1             1   1                     1   96
97 14   1                               1 1                         1 1     1 1       1   2 1           1       1         1 97
98 19     1 1             1     1   1         1       1 1   1 1             1   1 1       1   2     1     1 1               98
99 17   1   1       2     1         1   1                 1                         1 1   1   1       1   1 1 2             99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
27
/
06
23
/
06
20
/
06
16
/
06
13
/
06
09
/
06
06
/
06
02
/
06
30
/
05
26
/
05
23
/
05
19
/
05
16
/
05
12
/
05
09
/
05
05
/
05
02
/
05
28
/
04
25
/
04
21
/
04
18
/
04
14
/
04
11
/
04
07
/
04
04
/
04
31
/
03
28
/
03
24
/
03
21
/
03
17
/
03
14
/
03
10
/
03
07
/
03
03
/
03
28
/
02
24
/
02
21
/
02
17
/
02
14
/
02
10
/
02
07
/
02
27
/
01
24
/
01
20
/
01
17
/
01
13
/
01
10
/
01
06
/
01
03
/
01
30
/
12
27
/
12
23
/
12
20
/
12
16
/
12
13
/
12
09
/
12
06
/
12
02
/
12
29
/
11
Ngày
/
Tháng