BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Hà Nội 60 KỲ ĐẾN NGÀY 22/10/2018

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
22
/
10
18
/
10
15
/
10
11
/
10
08
/
10
04
/
10
01
/
10
27
/
09
24
/
09
20
/
09
17
/
09
13
/
09
10
/
09
06
/
09
03
/
09
30
/
08
27
/
08
23
/
08
20
/
08
16
/
08
13
/
08
09
/
08
06
/
08
02
/
08
30
/
07
26
/
07
23
/
07
19
/
07
16
/
07
12
/
07
09
/
07
05
/
07
02
/
07
28
/
06
25
/
06
21
/
06
18
/
06
14
/
06
11
/
06
07
/
06
04
/
06
31
/
05
28
/
05
24
/
05
21
/
05
17
/
05
14
/
05
10
/
05
07
/
05
03
/
05
30
/
04
26
/
04
23
/
04
19
/
04
16
/
04
12
/
04
09
/
04
05
/
04
02
/
04
Ngày
/
Tháng
00 12         1           1           1     1 1                   1         1                   1     1 1               2   00
01 20           1     2     1     1           2 1 1             1             2 1         1 1 1   1       1       1   1     01
02 17             1             1       1     2     1     1         1 1 1 1     1   1                   2         1   1     02
03 10         1       1   1       1       1               1   1         1   1       1                                       03
04 14                           2         1                       1 1   1 1   1 2     1                 1 1               1 04
05 15 1 1   2             1     2 1     1             1 1         1                     1 1               1                 05
06 9                                         1       2     1 1                           1         2 1                     06
07 16       1 1               1   1 1 1 1                   4 1 1           1                   1                       1   07
08 11       1       1             2 1               1           2   1                 1                             1       08
09 14 1 1   1             1     3   1 2                 1 1 1                               1                               09
10 23 1 1     1     2     1       1                       1     1       1       1     1   1   1     1     1         2 1 2 2 10
11 12     1     1                 1                     1               1             1 1     1 2   1       1               11
12 24 2 1 1 1   1   1     1 1     1     1     1 2                     1             1   2     1             2   1     1   1 12
13 14       1   1   1         1 1   1                                     1     1                 1         1   2       1 1 13
14 16     1     1   1                   1         2       1         1 1 1           1           1     2   1           1     14
15 14 1             1                   1               1   2       1           1               1         2         2 1     15
16 20 1       1   2 1             2 2         1 1               1       1                     1   1   1 2     1     1       16
17 10 1 1             1                         1 1         1     1     1 1                   1                             17
18 23     1 1 2           1                     1 1     1   1 1     1 1         1 1 1       1   1   2         1   1 1   1   18
19 11     1 1         1       1       1           1     1       1                         1   1                           1 19
20 15         1             2 1         1   2       1   1                   1         1       1 1             1   1         20
21 15 2     1                                                   1   1             1 1 1 1 1   1 1   1             1   1     21
22 19   2 1   1   1                 1               1 2 1           1 1                           1 1 1 1 1 1     1         22
23 12                       1                             1       1               1       2   1 1           2   1     1     23
24 21 2             1       1 2     1 1 1   1 1       1     1                 2 1       2     1 1   1                       24
25 22 1 1 1   1       1   1                   1 2         1   1           1     1 1 1   1     1       1 1   2 1             25
26 11           2   1   1         1           1         1     1             1                         2                     26
27 20   1         1 1         2   1   1           2       3     2     1   1                 1   1         1   1             27
28 14                   1 1   1             1           1   1       2             1       1         1         1       1 1   28
29 17                   1   1       1         1 1         1 2 1   1 1               1                       2 1       2     29
30 12         1   1                     1                               3       1   1   1       1   1   1                   30
31 21                   1     1     1 1 1       1 1               1     2 1       1   2     1     1 1   1       1 1 1       31
32 18 1     2 1       1 1         1     1         1     2             1                       2   1         1 1     1       32
33 11               1             1               1           1 1     1       1                     1       1   1       1   33
34 15           1         1     1     1             2         1   1     1 1   1 1 1             1               1           34
35 16   1 1     2           1 1 2     1 2             1     1 1                                                 1       1   35
36 15             1     3   2           1                       1   1       1     1     1                 1         1 1     36
37 14     2     1   2                   1     1 1 1                           1         1               1           1     1 37
38 14                             1 1 1       1     1 1       1                     1 1 1 1 1       1             1         38
39 13   1   1 1         1           1                           1 2       1                     1 1               1   1     39
40 22             1 1     1       1     1         1 1         1   2 1 1   1   1     1 1           1           1 1 1   1   1 40
41 16             2     1                             1     1 1       1                     1 1 1       1       1 1   1 1 1 41
42 14             1 1 1     1 1               1               1 1                     1     1           1           1 1   1 42
43 17       1 1       1   2   1     1                 2                   1     2           1       1               1 1   1 43
44 18   1     1   1   1   1         1           1 1 2 1   1         1           1                   1           1 1 1       44
45 15     1   1 1             1             1               1     1   1                         2 1           1 1         2 45
46 18                         1     1   1             1             1       1               2   1       1 2 1 1   1 1   2   46
47 14           1 1 1           1 2         1 1                       1       1   1     1     1       1                     47
48 7 1                                     1                     1                         1   1       1     1             48
49 19   1   1         2           1   1       1         1 1             1     2   1 1   1   1 1           1               1 49
50 11   1   1                                           1 1     1 1     1       1                                   1 1 1   50
51 10                 1         1         1 1         1     1                 1   1                         1       1       51
52 12           1               1               1                     1     1     1 1 1   1 2   1                           52
53 17               1       1 1 1         1 1     1             1   1   1 1   1             1         2           1 1       53
54 20     1   1           1     2         1 1 1       1 1 2                       1     2 1 1               1   1     1     54
55 12     1             1   1         1     1                                                     1   1   1 1     1     1 1 55
56 18         1 1                       1       1   1   1 1           1   1 2   1 1               2 1               1     1 56
57 16                           1     1   1 1   1 1           1   1   1         1                     1   1 1     2   1     57
58 18 1       1               1   1       2       1     1 1         1       1     1           2   1             1 1     1   58
59 11 1   1                   1     1     3             1                 2         1                                       59
60 17             1           1 1   1 2     1           2     1 1           1     1   1               1 2                   60
61 11   1             1                     1                               1           1 1       1   2             1     1 61
62 14 1           1 1   1   1 1     1                       1   1                         2   1       1         1           62
63 19         1       1 1 1           1         1   1             1   1 1 1 1         1         1     1     1 2 1           63
64 20     2                 1   2         1 1             1 1             1         1     1   3       2 1               2   64
65 20     1     1 1 1             1   1   1   1   1             1 2             1 1 1 1     1                   1 1     1   65
66 13 1         1   2                       1                 1           1     1   1               1   1   1     1         66
67 20           1     1             1       2 1     2             1               1   1 1 1             1 1 1 1     1   2   67
68 19           1       1                       1   1     1         2 1     1 1         1 1       1 1 1   1 1         1   1 68
69 17           1     2     2     1       1 1   2   1             1           1         1     1           1   1             69
70 11     1       1 1                   1                     1         1     1     1   1                 1     1           70
71 20       1 1           2       1         1           1     3   1 1 1   1     1         1   1           2   1             71
72 17       1 1 1         1                       1   1   1   1   1     1 1 2   1 1   1                             1       72
73 18     1       1                 3               1   1         1   1 1   1 1       1   1               1   2     1       73
74 20       1   1 1   1 1             2                     1   1     1             1       1   2 1     1 1   1           2 74
75 12 1 1 1   1 1     1 1   1                     1                     1                         2                         75
76 21       1             2               1 1   1         2 1                   1     1     2     1       1 1   1 1 2     1 76
77 20   3 1 1   1   1   1       1       1       1               1           1       1                 1   1   2   1     1   77
78 11   1               1   1             1             1       1           2       1                   1 1                 78
79 14 1 1   1   1           1       1     1                           1   1       1                     1       1 1       1 79
80 14     1         1                 1               1           1 1   1     1 1     1   1     1             1 1           80
81 15   1 1 1     1   1 1                 1   1       1 1               1 1   1                               1       1     81
82 17 1       1         2   1         1 1       1               1                   1   1   1         1               1 2 1 82
83 15                                   1 1   1 1 1   1   1     1   1     1       1   1     1                   1         1 83
84 18   1     2     1                         2       1       1       1       1 1   1     1     1 1 1   1               1   84
85 18 1 1                   1         1   1     1     1 1                   1           1   1     2           1 1 1   1   1 85
86 22                 2       1   1     1     1 1   3     1 1 1             2         1 1 1       1         1       1 1     86
87 20 1         1     1   1     1     2 2 2 2         1               1                             2           1 1   1     87
88 20     1             1     1 1           1   1 1 2       1       1     1   1     1 3           1   1 1                   88
89 17       1           1 1 1   1       1   2       1       1                     1 2               1   2             1     89
90 19   1 1 1     1 1   1     2           1         1 1   1   1       1   1     1       1     1                 1           90
91 17         1       1           1     1         1             1       1     1   1     1 2 1       1 1       1   1         91
92 11 1           1   1                   1           1                   1           1     1   1               1 1         92
93 15 1           2           1 1   2             1             1 1       1   1       1           1       1                 93
94 10                     3                       1                   2 1         1                         1           1   94
95 16     1       1         1             1   1 1       1 1       1 1           1   1         1   1 1                     1 95
96 22 1 2 1 2     1   1 1     1           2   1     1   1   1 1             1 1                       1     1   1           96
97 17           1           1 1   1 1               1 2     1 1     1       1 1   1       2                             1   97
98 13             1         2       1 2           1   1         1   1 1           1     1                                   98
99 18                   2 1                       1 1               1   1   1 1   1         1     1 2       1 1     1     1 99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
22
/
10
18
/
10
15
/
10
11
/
10
08
/
10
04
/
10
01
/
10
27
/
09
24
/
09
20
/
09
17
/
09
13
/
09
10
/
09
06
/
09
03
/
09
30
/
08
27
/
08
23
/
08
20
/
08
16
/
08
13
/
08
09
/
08
06
/
08
02
/
08
30
/
07
26
/
07
23
/
07
19
/
07
16
/
07
12
/
07
09
/
07
05
/
07
02
/
07
28
/
06
25
/
06
21
/
06
18
/
06
14
/
06
11
/
06
07
/
06
04
/
06
31
/
05
28
/
05
24
/
05
21
/
05
17
/
05
14
/
05
10
/
05
07
/
05
03
/
05
30
/
04
26
/
04
23
/
04
19
/
04
16
/
04
12
/
04
09
/
04
05
/
04
02
/
04
Ngày
/
Tháng