BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Hà Nội 60 KỲ ĐẾN NGÀY 13/12/2018

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
13
/
12
10
/
12
06
/
12
03
/
12
29
/
11
26
/
11
22
/
11
19
/
11
15
/
11
12
/
11
08
/
11
05
/
11
01
/
11
29
/
10
25
/
10
22
/
10
18
/
10
15
/
10
11
/
10
08
/
10
04
/
10
01
/
10
27
/
09
24
/
09
20
/
09
17
/
09
13
/
09
10
/
09
06
/
09
03
/
09
30
/
08
27
/
08
23
/
08
20
/
08
16
/
08
13
/
08
09
/
08
06
/
08
02
/
08
30
/
07
26
/
07
23
/
07
19
/
07
16
/
07
12
/
07
09
/
07
05
/
07
02
/
07
28
/
06
25
/
06
21
/
06
18
/
06
14
/
06
11
/
06
07
/
06
04
/
06
31
/
05
28
/
05
24
/
05
Ngày
/
Tháng
00 12 1 1                   1 1   1         1           1           1     1 1                   1         1                 00
01 23   1 2   1     2   1 1                   1     2     1     1           2 1 1             1             2 1         1 1 01
02 16   1     1                   1             1             1       1     2     1     1         1 1 1 1     1   1         02
03 14 1 1     1         1                   1       1   1       1       1               1   1         1   1       1         03
04 18     1 2   1       2     1                               2         1                       1 1   1 1   1 2     1       04
05 18 1 1     1             1       1 1   2             1     2 1     1             1 1         1                     1 1   05
06 14   1 1 1     1 1 1         1 1                                         1       2     1 1                           1   06
07 17   2             1                   1 1               1   1 1 1 1                   4 1 1           1                 07
08 10                                     1       1             2 1               1           2   1                 1       08
09 19           1       1 1 1 1     1 1   1             1     3   1 2                 1 1 1                               1 09
10 18                       1 2   2 1 1     1     2     1       1                       1     1       1       1     1   1   10
11 9                 1         1       1     1                 1                     1               1             1 1     11
12 20       1                     1 2 1 1 1   1   1     1 1     1     1     1 2                     1             1   2     12
13 11       1         1           1       1   1   1         1 1   1                                     1     1             13
14 13       1                     1     1     1   1                   1         2       1         1 1 1           1         14
15 9               1               1             1                   1               1   2       1           1             15
16 18 1       2         1       1   1       1   2 1             2 2         1 1               1       1                     16
17 14 1             1   1     1 1   1 1             1                         1 1         1     1     1 1                   17
18 21               1       2   2       1 1 2           1                     1 1     1   1 1     1 1         1 1 1       1 18
19 14       1     2     1 1             1 1         1       1       1           1     1       1                         1   19
20 15           1     2   1                 1             2 1         1   2       1   1                   1         1       20
21 11                 1             2     1                                                   1   1             1 1 1 1 1   21
22 15     1               1       1   2 1   1   1                 1               1 2 1           1 1                       22
23 9       1   1               1                         1                             1       1               1       2   23
24 23 1 1   1               1     1 2             1       1 2     1 1 1   1 1       1     1                 2 1       2     24
25 19         1     1         1     1 1 1   1       1   1                   1 2         1   1           1     1 1 1   1     25
26 18 1 1         1 1     2 2     1           2   1   1         1           1         1     1             1                 26
27 26   1   1   1 3   1     1   1     1         1 1         2   1   1           2       3     2     1   1                 1 27
28 13                 1 1     1                       1 1   1             1           1   1       2             1       1   28
29 16     1   1     2                                 1   1       1         1 1         1 2 1   1 1               1         29
30 12   1     1           1                 1   1                     1                               3       1   1   1     30
31 16                   1                             1     1     1 1 1       1 1               1     2 1       1   2     1 31
32 17     1   2           2         1     2 1       1 1         1     1         1     2             1                       32
33 10     1     2                                 1             1               1           1 1     1       1               33
34 15 1                 1                     1         1     1     1             2         1   1     1 1   1 1 1           34
35 16             1   1               1 1     2           1 1 2     1 2             1     1 1                               35
36 15         1 1   1                           1     3   2           1                       1   1       1     1     1     36
37 19     1   1 1   1 1       2 1       2     1   2                   1     1 1 1                           1         1     37
38 15     2                       1                             1 1 1       1     1 1       1                     1 1 1 1 1 38
39 15 1       1   1       1 1     1   1   1 1         1           1                           1 2       1                   39
40 17                           1               1 1     1       1     1         1 1         1   2 1 1   1   1     1 1       40
41 11   1         1       1                     2     1                             1     1 1       1                     1 41
42 13           1   1           1               1 1 1     1 1               1               1 1                     1     1 42
43 19       1   2         1 1 1           1 1       1   2   1     1                 2                   1     2           1 43
44 18 1   1   1                   1   1     1   1   1   1         1           1 1 2 1   1         1           1             44
45 12       2               1     1     1   1 1             1             1               1     1   1                       45
46 14       1 1 1 1       1     1                           1     1   1             1             1       1               2 46
47 15         1 1         1                   1 1 1           1 2         1 1                       1       1   1     1     47
48 7       1         1     1       1                                     1                     1                         1 48
49 19       1     1           1       1   1         2           1   1       1         1 1             1     2   1 1   1   1 49
50 14                   1   2 1 1 1   1   1                                           1 1     1 1     1       1             50
51 11             1         1 1                     1         1         1 1         1     1                 1   1           51
52 14                   1   1     1           1               1               1                     1     1     1 1 1   1 2 52
53 16                     1 1     1               1       1 1 1         1 1     1             1   1   1 1   1             1 53
54 25     2 2       2           1 1     1   1           1     2         1 1 1       1 1 2                       1     2 1 1 54
55 12   1       1     2 1     1   1     1             1   1         1     1                                                 55
56 18 1         1 1     1     1             1 1                       1       1   1   1 1           1   1 2   1 1           56
57 15 1       1     1 1           1                           1     1   1 1   1 1           1   1   1         1             57
58 21 1       1   2 1   1   2   1   1       1               1   1       2       1     1 1         1       1     1           58
59 12                   1           1   1                   1     1     3             1                 2         1         59
60 17             1       1     1               1           1 1   1 2     1           2     1 1           1     1   1       60
61 9       1       1 1               1             1                     1                               1           1 1   61
62 15 1   1           1       1     1           1 1   1   1 1     1                       1   1                         2   62
63 14                         1             1       1 1 1           1         1   1             1   1 1 1 1         1       63
64 16     1 2         1                 2                 1   2         1 1             1 1             1         1     1   64
65 21             1 1           1 1     1     1 1 1             1   1   1   1   1             1 2             1 1 1 1     1 65
66 12   1     1       1             1         1   2                       1                 1           1     1   1         66
67 20 1 1 2 1 1             1                 1     1             1       2 1     2             1               1   1 1 1   67
68 17 1             1 1 1 1                   1       1                       1   1     1         2 1     1 1         1 1   68
69 18 1                 1 2                   1     2     2     1       1 1   2   1             1           1         1     69
70 12       1           1     1         1       1 1                   1                     1         1     1     1   1     70
71 21 1 1       1       1       1         1 1           2       1         1           1     3   1 1 1   1     1         1   71
72 20             1 1       1     1       1 1 1         1                       1   1   1   1   1     1 1 2   1 1   1       72
73 15                           1       1       1                 3               1   1         1   1 1   1 1       1   1   73
74 15     1         1           1         1   1 1   1 1             2                     1   1     1             1       1 74
75 14 1         1 1             1   1 1 1   1 1     1 1   1                     1                     1                     75
76 15                       1   1         1             2               1 1   1         2 1                   1     1     2 76
77 21         3   1   1 1   1         3 1 1   1   1   1       1       1       1               1           1       1         77
78 19   2 1   1 2     1   1   1 1     1               1   1             1             1       1           2       1         78
79 15       1         1   1 1 1     1 1   1   1           1       1     1                           1   1       1           79
80 14           1         1   1         1         1                 1               1           1 1   1     1 1     1   1   80
81 16   1       1             1       1 1 1     1   1 1                 1   1       1 1               1 1   1               81
82 12                               1       1         2   1         1 1       1               1                   1   1   1 82
83 18 2         2 1                                                   1 1   1 1 1   1   1     1   1     1       1   1     1 83
84 17 1   1       1     1             1     2     1                         2       1       1       1       1 1   1     1   84
85 19 1 3   1 1 1         1         1 1                   1         1   1     1     1 1                   1           1   1 85
86 22 1   1         1             1                 2       1   1     1     1 1   3     1 1 1             2         1 1 1   86
87 17                     2         1         1     1   1     1     2 2 2 2         1               1                       87
88 21     1         1 1         1       1             1     1 1           1   1 1 2       1       1     1   1     1 3       88
89 17     1             1   1 1           1           1 1 1   1       1   2       1       1                     1 2         89
90 23       1     1 1   1         2   1 1 1     1 1   1     2           1         1 1   1   1       1   1     1       1     90
91 17   1           1           1 1         1       1           1     1         1             1       1     1   1     1 2 1 91
92 12 2 1         1                 1           1   1                   1           1                   1           1     1 92
93 19   1 1   1   1   1       1     1           2           1 1   2             1             1 1       1   1       1       93
94 13 1   1       1     1 1                             3                       1                   2 1         1           94
95 13                 1                 1       1         1             1   1 1       1 1       1 1           1   1         95
96 24   1       1     1       1 1   1 2 1 2     1   1 1     1           2   1     1   1   1 1             1 1               96
97 18     1         1                         1           1 1   1 1               1 2     1 1     1       1 1   1       2   97
98 15       1                   1               1         2       1 2           1   1         1   1 1           1     1     98
99 14           1       1     1                       2 1                       1 1               1   1   1 1   1         1 99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
13
/
12
10
/
12
06
/
12
03
/
12
29
/
11
26
/
11
22
/
11
19
/
11
15
/
11
12
/
11
08
/
11
05
/
11
01
/
11
29
/
10
25
/
10
22
/
10
18
/
10
15
/
10
11
/
10
08
/
10
04
/
10
01
/
10
27
/
09
24
/
09
20
/
09
17
/
09
13
/
09
10
/
09
06
/
09
03
/
09
30
/
08
27
/
08
23
/
08
20
/
08
16
/
08
13
/
08
09
/
08
06
/
08
02
/
08
30
/
07
26
/
07
23
/
07
19
/
07
16
/
07
12
/
07
09
/
07
05
/
07
02
/
07
28
/
06
25
/
06
21
/
06
18
/
06
14
/
06
11
/
06
07
/
06
04
/
06
31
/
05
28
/
05
24
/
05
Ngày
/
Tháng