BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Hà Nội 60 KỲ ĐẾN NGÀY 30/03/2020

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
30
/
03
26
/
03
23
/
03
19
/
03
16
/
03
12
/
03
09
/
03
05
/
03
02
/
03
27
/
02
24
/
02
20
/
02
17
/
02
13
/
02
10
/
02
06
/
02
03
/
02
30
/
01
23
/
01
20
/
01
16
/
01
13
/
01
09
/
01
06
/
01
02
/
01
30
/
12
26
/
12
23
/
12
19
/
12
16
/
12
12
/
12
09
/
12
05
/
12
02
/
12
28
/
11
25
/
11
21
/
11
18
/
11
14
/
11
11
/
11
07
/
11
04
/
11
31
/
10
28
/
10
24
/
10
21
/
10
17
/
10
14
/
10
10
/
10
07
/
10
03
/
10
30
/
09
26
/
09
23
/
09
19
/
09
16
/
09
12
/
09
09
/
09
05
/
09
Ngày
/
Tháng
00 18         2       1 1           2 1           1           1                 1     1 1         1     1   1 1     1     1 00
01 20     1     1                 1                   1 1   1   1 3 1   1 1       1   1   1 2             1         1       01
02 15 1       1   1               2                       1 2                     1 1     1         1 1       1     1       02
03 18   1 1                                     1 1         1                 2       1   1 3           1             1   4 03
04 22   1 1 2       1       1 2         1       1     2     1     1     1     1   1           2       1           1     1   04
05 16 1             2   1   1   1       1         1     1                     1       1         1     1         1 1   1     05
06 18 1 2   1     1   1 1 1 1   2 1             1   1   1             1                                 1         1         06
07 21     1     1   1   1   1   1     2         2 1     1   1           1   1   1     1 1     2           1                 07
08 9                           1   1       1     1     1           1   1   1 1                                             08
09 17 1         1 1       1   1     1 1     1         1               1           1 1       1     1   1             2       09
10 16   1 1 1 1               1                     1 1   1     1             1   1       1     1                 1 1     1 10
11 20     1               1           3 1   1   1     1 1     1     1     1 1 1 1 1                 1       1   1           11
12 23 1 1   1         1 1     1     2   1     2     1 1     2     1 1     1   1 1         1                   1           1 12
13 16   1                 1     2         1 1                   1   1   2   2     2             1               1           13
14 19 1   1       1         1                   1 1 1 1                   1 1   1   2 1       1         1 1 1         1     14
15 19     2   1       1     2                   1       1   1       1         1         1     1   1         2 1     1 1     15
16 11                                               2                     1         1       1 1         1     1     1   1 1 16
17 15     1                   1     1   1               1                           1       1       1 1 1     1       1 3   17
18 11           1     1                   1   1   1   1 1                                   1 1                 2           18
19 20     1 1   1         1       1         2 1       1 1 1     1         1       1 2         2           1             1   19
20 25                 1 2                 2 1 1 1       1 1               2   1 1   2         1 1     1     1 1 1 1   1 1   20
21 17 1         3         1   1   1     1                     1     1 1 1               1           1 1           1   1     21
22 10       1 1         1   1   1             1         1       1   1                                             1         22
23 23     1 1         1   1   1 1       2           2           1 2 1           1   1 1 1   1                 1   1   1 1   23
24 14         1                 1           1               1     1         1 1       1 1 1           1 1           1 1     24
25 16                             1 2 2             1                 1 1         1       1 1   1   1     1   1   1         25
26 13               1             1                         1 2             3     1                 1           1     1 1   26
27 22       1                                     2 1       1 1   2 1               1       1   2 1       2 2 1 1 1 1       27
28 10         1   1             1         1     1                   1                                 1   1           1 1   28
29 14       1 1 1               1             1       1 1   1 1                                       1 1     1 1   1       29
30 15         1                 1     1           1             1     1   1                     4     1     1     1 1       30
31 15           1         1 1   1             1       1             1       1 1 1     1     2                   1       1   31
32 13       1   2               1           1 1                           2       2 1                               1 1     32
33 11               1               2     1 1                 1                           1     2   1       1               33
34 14   1     1           1     1       1           1 1   1               1     1           1   1     1                 1   34
35 15   1       1         1   1                     1       2 1   1   1       1     1                   1 1   1             35
36 16   1   1               1   1         1       1                 2       1         2   1         2       1         1     36
37 13             1   1   2           1     1 1 2                   1 1                           1                       1 37
38 19   2 1         1     1             2     1     1 1       1 1   1 1 1       1             1     1                   1   38
39 15 1         1   1               1       1             1     1 1         1       1   1 1 1     1       1                 39
40 14 1       1             1                           1       1 1   1               1 1       1 1 1 1                   1 40
41 15                     2   1   1     2 1 1         1         1       1                         2             1         1 41
42 16       1         1     1 1                 1                     3   1     2         2     1     1         1           42
43 14 1                 2                       1   1                 1   1   2         1 1   1         1       1           43
44 16         1 1       1   1         1     1 1 1   1       1 1                     1             1 2     1                 44
45 11         1                   1     1           1   2                       1                 1               1 1   1   45
46 8                     1         1           1   1                     1                 1         1     1               46
47 21           1     1 1                         3 1     2       1 1     1 2   1               1 1     2           1 1     47
48 10   1                   1               1         1         1 1                     1     1   1                     1   48
49 20 2               1   1 1 1     1 2   1     1         2   2 1         1                 1     1               1         49
50 10                     1   1       1     1 1               1             1 1                     1                     1 50
51 18     1 2   1   1     1             1   1   1           1           1       1   1     2               1             1 1 51
52 10     1             2           1   1                   1                       1   1                 1 1               52
53 15           1 1 2         1                                 1               1               1 2 1 1         2         1 53
54 20   1 1     1         1     1                       1 3     1       2         1   1   1 1           1 1   1     1       54
55 13 2 1                   1                                   1               1   1 1     1       1             1   1   1 55
56 19     1   1 1 1   2       1 1   1     1     1     1                 1   1         1       1               1   1   1     56
57 17     1   1               1   1   1         1       1           1   1     1               1     1   1   1 1         1 1 57
58 19 1 1     1       1 1           1   1         1   1   1   1   1         1 1   1       1       2                       1 58
59 20 2             1             1 1       1   1   1     1     1   1               1   1   1   1   1 1   2     1           59
60 19                 1 1 1       1     1     1         1   1 1 1 1             1           2     1   1         1 1     1   60
61 13           1 2         1                     1     1       1     1           1       1       1       1       1         61
62 17           1     1 1         1           1   1           2   1     2                 1   1     1           1   2       62
63 13 1   1 2 1     1     1         1     1 1             1     1                                                     1     63
64 16   1         2               1           1 1             1               1 1                 1     2   1         2 1   64
65 10                 1   1   1         1   1                                   1 1                     1   1           1   65
66 11         1     2 1                                                           1   1   1 1             1         1 1     66
67 10 1     1               1                   1                     1                 1           1     1         1 1     67
68 15                     1 1 1     1 1                 1       1 1         1 2                   1           1   1     1   68
69 14                           2 1       1         1 1     1     1       1   1     1     1           1     1               69
70 14                     1   3           1   1   1 1                               1       1     1                   1 1 1 70
71 9       1     1                       1   1 1                         1             1                     1           1 71
72 11   1   1                               2       1     1         1           1                     1     1     1         72
73 12             1     1       1     1                   1   1 1 1                               2       1           1     73
74 26     1 2 2       1                   1     1 2       2 1 2 1     1     1           1     1 2     1 1 1       1         74
75 28     1   1                     1   1 2       2       1 1 1   1   2         1 1 1 1 2           3   1 2 1   1           75
76 21 1 1         1 1           1 1 1       1         2   1 1     1 2     1   1       1 1 1                   1             76
77 23         1   1 1 1 1     2 1 1 1               1 1 1         1     1         1     1 1       1 1     1 1   1           77
78 18           1 1   2       1   2   2                               1 1 1             1         1               1 1   1 1 78
79 13 1     2     2 1                 1 1                       1               1                   1         1   1         79
80 18 1 1         1 1     1         1     1       1       1           1           1     2           1   1         1 1 1     80
81 16       1     1 1   1                     1   1     1     1           1 1       1                 1   1 1 1 1           81
82 15 1 1       1 1   1 2               1     1       2   1       1                                       1             1   82
83 19               1   1   1     1     1 1   1         1           1           1     2               2 1     1 2       1   83
84 18               1             2       1     1   2       1 1       1   1 1 1 1             1 1             1   1         84
85 16       1     1   1         1     1 1   1                           1   2             1             1     1 1 1       1 85
86 15         1         1           1                 1   1               1   1   1   1     1 1       1     1   1       1   86
87 14     2           1                   1           1             1 1           1 1   2     1     1 1                     87
88 12         1   1                   1               1 1                                 1   1 1       1       2 1         88
89 26       1     1       1 1 1 1       1 1   1     1     1   2         1 2 1 1           1   1 2       1     1       1   1 89
90 15     1   1     1         1           1       2             1     1 1         1     1     2                           1 90
91 13               1   2   1         1       1         1   1             1       2   1                                 1   91
92 11                         1         1     1 1         1         1 1         1                     1   1   1             92
93 19 1 3 1     1   1       1             3   1                     1 1     1   1                       1           2       93
94 22 1         1     1 1   2                 1   1 1   1   1     1 1 2 1           1   1                   1         1   2 94
95 15 2 3         1         1                                                 1   1   2   1     1       1   1               95
96 17     2       1   1         1 1 2       1               1   1       1           1 2                             1     1 96
97 14               1             1   1 1 1 2                   1       2                   1                 1     1 1     97
98 11         1 1   1             1                                     1   1                 1             2 1   1         98
99 14                       1     1   2       1                   1                   1 1     1 1       1   1       1     1 99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
30
/
03
26
/
03
23
/
03
19
/
03
16
/
03
12
/
03
09
/
03
05
/
03
02
/
03
27
/
02
24
/
02
20
/
02
17
/
02
13
/
02
10
/
02
06
/
02
03
/
02
30
/
01
23
/
01
20
/
01
16
/
01
13
/
01
09
/
01
06
/
01
02
/
01
30
/
12
26
/
12
23
/
12
19
/
12
16
/
12
12
/
12
09
/
12
05
/
12
02
/
12
28
/
11
25
/
11
21
/
11
18
/
11
14
/
11
11
/
11
07
/
11
04
/
11
31
/
10
28
/
10
24
/
10
21
/
10
17
/
10
14
/
10
10
/
10
07
/
10
03
/
10
30
/
09
26
/
09
23
/
09
19
/
09
16
/
09
12
/
09
09
/
09
05
/
09
Ngày
/
Tháng