BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Hà Nội 60 KỲ ĐẾN NGÀY 29/02/2024

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
29
/
02
26
/
02
22
/
02
19
/
02
15
/
02
08
/
02
05
/
02
01
/
02
29
/
01
25
/
01
22
/
01
18
/
01
15
/
01
11
/
01
08
/
01
04
/
01
01
/
01
28
/
12
25
/
12
21
/
12
18
/
12
14
/
12
11
/
12
07
/
12
04
/
12
30
/
11
27
/
11
23
/
11
20
/
11
16
/
11
13
/
11
09
/
11
06
/
11
02
/
11
30
/
10
26
/
10
23
/
10
19
/
10
16
/
10
12
/
10
09
/
10
05
/
10
02
/
10
28
/
09
25
/
09
21
/
09
18
/
09
14
/
09
11
/
09
07
/
09
04
/
09
31
/
08
28
/
08
24
/
08
21
/
08
17
/
08
14
/
08
10
/
08
07
/
08
Ngày
/
Tháng
00 15                       1               1             2                 2 1   1       1 1         1       1 1 1     1   00
01 15       1       1   1               1         1         1 1       1   2             1           1                 1 2   01
02 15 1     1     1               1 1                   1                     1     1   1 1           1           2   1 1   02
03 23   1       1                           1   2         2       1       2     1   1 1 1     1 1   1   1     2   1   1 1   03
04 16     1     2       1                     1                 1             1 1     1     1   1 1   1     1   1         1 04
05 13                                     1           1 1     1   1   1         1             3     1       1         1     05
06 14             1     1             1         2                 1     1   2   1 1               1           1         1   06
07 13             2                           1   1     2             1                 1     1   1       1             1 1 07
08 10 1       1 1                                     1             1         1 1                         1   1       1     08
09 21                 2         1           1                   1   3     1               3         1 2 2       1 1 1   1   09
10 15 1       1           1 1                 1           1 1   1 1         1 1         2           1                   1   10
11 22     1   1       1     1   1       3 1                       1     1   1 1 1     1   1               3 1 1       1     11
12 22     1           2 1           1   1         1   1     2     1   1 1       1   1                 1 2     2     1   1   12
13 14 1   1   1           1     1 1 1             1 1   2                         1                           1       1     13
14 21   1     1       2 1 1 2           1     1     1       1         2 1               1     1         1     2           1 14
15 16       1   1   1         1                 1 1             1   2             1                       1     1 1 2     1 15
16 14             1 1                                 1 1   1                 1   2         1 2                 1     1   1 16
17 14                   1 1 1               1   1   2     1                   1       1     1   1 1             1           17
18 13         1     1     1         1             1   1   1   1           1                                     1 1   1   1 18
19 22 1 1   1                     1       1   1       1 1       1 2   1   1 1 1   1   1           1     2         1   1     19
20 19   1 1 1 1           1   1     1   1 1     2     1         1               1   1       1   1                   1 1     20
21 16           1             2 1 2         1         1     1 1 1       1               1     1 1                 1         21
22 16         1   1             1     1               1             1 1 1 1       1         1 1     1     1           1   1 22
23 20 1         1 1       1 1   1 1     1   1         1                   1 1               1     2 1 2   1             1   23
24 12   2   3           1                           1       1                   1           1       1     1                 24
25 18     1             1   1           2 1         1 1       1 1       1     1     1 1 1       1         1           1     25
26 15 1   2   2   1           1             1           2               1       1                 1         1             1 26
27 21 1         1       2           1               1     1             2   1 1 1       2 1   2 1                   1   1 1 27
28 10 1             2           1   1             1           1                       1         1         1                 28
29 15 1                   1                   1   1 1   1   1   1       1         3   1                     1         1     29
30 12 1 1                         1 1                             1   1               1                       1   1 2     1 30
31 15 1     1 1 1               1 1   1 1             2     1     1               1     1         1                         31
32 19   1         2 1 1           1   1       1   1     1     1                   1 2     1               1       1   1 1   32
33 11   1     1           1 1                     1   1                     1       1   1           1   1                   33
34 12   1 1               1   1     1 1   1       1           1                                     1       1             1 34
35 17         1   2   1 1 1   1         1                         1     1     1     1 1   1         1 1             1       35
36 17                     1 1       1           1     1 1 1   1 3         1   1 1           1         1   1                 36
37 13     1                   2               1   1 1 1   2         1                   1         1                       1 37
38 14     1       1   1                 2         2                   2     1                     1 1   1             1     38
39 13   1     1 2       1     1   1     1                                         1 1                       2     1         39
40 16       1     1               1 1     2         1               1   1         1   1               1     2   1 1         40
41 12         1       1 1             1     1       1                 1       1                 1     1                   2 41
42 12   1   1   1 1 1   1     1                   1                             1                 2                       1 42
43 15                 1     1   1             1         1         1 1     1 1               2           1 1   1     1       43
44 21       1 1     2     1   1                 1   1   1       1 1 2 1   1   2   1     1         1             1           44
45 14           1             1 1     1         1           1       1   1 1           1                     1 2         1   45
46 22 2 1             1               1     1     1 1 2   1       1   1 1     1 1   1           1       1 1 1             1 46
47 19     1               1 1 1 2   1     1     1   1 1 1 1         1             1     1       1               1   1       47
48 20 1   2             1   1                 1   1 1 1           1   1         1           1 1   1     2   1       1   1   48
49 16             1         1   1   1       1   1             1   1 2     1 1 1                         1       1     1     49
50 13     1           1                                       1     1     1       1   2   1             1 1     1       1   50
51 20         1 1 1                   1 1 2   1 1   1       1                       1 2       1 1           2 1 1           51
52 15   1     1 1     1   1             1                             1 1   1                     1 1 1     1   1 1         52
53 13 1 1   1           1         1   2   1                               1         1                     1         2       53
54 20 2     1       2 1           1     1 1           2   1         1       1             1     1 1 1       1         1     54
55 10                         1       1       2       1 1                         1                       1 1     1         55
56 21   1       1     1 1 1       1               1         2   1         1           2 2   1 1     1 1 1 1                 56
57 14       1           1                                 1         1               1   2           2   1       1 2 1       57
58 10       1 1         1                     1     1   1   1                                   1     1         1           58
59 20       3     1 1       1 1           1   1       1   3     1     1         1 1       1             1                 1 59
60 14 1   1 1     1       1                   1     1         2               1           1               1     1     1     60
61 20         1 1 1 1   1     1   1 1     2 1   1 1 1               2         1             1 1   1                         61
62 22         1     1               2     3                 1       2         1 1         1 1         1 1 1 2     1     2   62
63 17   1                 2         1   1 1                 2   1                       1 1     2       1 1           1   1 63
64 13       1               1 1   1 1           1               1 1                   1   1     1 1           1             64
65 18         2       1   1     1   1 2       1 1               1                 1 1 1       2               1 1           65
66 19 1   1 1           1             1 1   1 1   1         1         1             1           2 1         2   2           66
67 17     1                   2     1 1   1   1               1   1             1                 1           1 1   1   1 2 67
68 17 1                           1     1           1       2     1     1   1         1     1 1     1 2         1     1     68
69 12         1                                     1         1 1     1 1                 2 1         1 1     1             69
70 14     1 1 1 1   1                 1                   1                           1       1     1         1 2   1       70
71 12   1         1   2     1       1   1                     1                     1         1                   1     1   71
72 13     1                         1 1 1                 1   1   1         2   1     1           1                       1 72
73 20           2             1     1 2             2   1   2   2               1         2                   1 1   1 1     73
74 12                 1   1   1     1           1                         1       1     1 1           1   1               1 74
75 20   1         1     1     1 1 2         1   1 1   1     1             1         2       1 1       1       1         1   75
76 15         1 1 1         1                   1                 1     1   2     1 1 1           1 1             1         76
77 15               2       1     1           1 1         1 1   1       1         1           1         1           1     1 77
78 16   1 1                 1   1 1 1               1     1       1     1                   2           1         2   1     78
79 24         1   1 1   1 1           1 1   1     2     1 1     2       1   1           1 1   1       1       1         2 1 79
80 15             1 1                 1     1                   1                 1 1           3   1       1       1 1 1   80
81 23     1       1   1 1 1     1         1 1     2     1 1   1           1 1 1 1   1     1         1 1   1 1               81
82 16   2   2       1     1     1       1       1 1           2       1     1       1                             1         82
83 16 1               1                 1   2                   1       2 3   1               1     1             1 1       83
84 21               1       1   1     1   2   1 2       1             1 1 1 1   1   1 1   1 1                       2       84
85 15   1   1         1         3           1   1 1                     1       2 1                       1   1             85
86 15               1     1 1         1     1   1       1 1   1           1     1           1             1         1     1 86
87 12               1           1 1       1 2           1                 1             1         1   1                   1 87
88 19   1 1     4         1       1   1   2   1               1       1     1 1             1               1 1             88
89 12 1 1             2           1           2               1                                 1   1             1   1     89
90 15     1     1 1     1   1   1           3 1                   1     1     1       1                   1                 90
91 15                     1     1 1                 1   1 1   1       1       2         1 1     1   1               1       91
92 19 2 1           2                                 1   1   1     1               1 1 1   1   1 1 1       1 1         1   92
93 14     1             1     1 1       1   1                 1   1                     1     1       1     1   1     1     93
94 12 1                       1     1         2       1           1   1     1                   2     1                     94
95 12     1 1                 1   1             1                 1   1     1   1                       1             1 1   95
96 11                               1               1           1   1 1           1 1       1       1           1         1 96
97 14   1       1             1 1     1     1               1       2                       1 1   1     1         1         97
98 14                       3     1   1                 1                           1       1     1   1 1         1 2       98
99 17 1   1         1 1 1   1                       1   1   1 1   1   1   1     1         2                             1   99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
29
/
02
26
/
02
22
/
02
19
/
02
15
/
02
08
/
02
05
/
02
01
/
02
29
/
01
25
/
01
22
/
01
18
/
01
15
/
01
11
/
01
08
/
01
04
/
01
01
/
01
28
/
12
25
/
12
21
/
12
18
/
12
14
/
12
11
/
12
07
/
12
04
/
12
30
/
11
27
/
11
23
/
11
20
/
11
16
/
11
13
/
11
09
/
11
06
/
11
02
/
11
30
/
10
26
/
10
23
/
10
19
/
10
16
/
10
12
/
10
09
/
10
05
/
10
02
/
10
28
/
09
25
/
09
21
/
09
18
/
09
14
/
09
11
/
09
07
/
09
04
/
09
31
/
08
28
/
08
24
/
08
21
/
08
17
/
08
14
/
08
10
/
08
07
/
08
Ngày
/
Tháng