BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Hậu Giang 60 KỲ ĐẾN NGÀY 17/08/2019

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
17
/
08
10
/
08
03
/
08
27
/
07
20
/
07
13
/
07
06
/
07
29
/
06
22
/
06
15
/
06
08
/
06
01
/
06
25
/
05
18
/
05
11
/
05
04
/
05
27
/
04
20
/
04
13
/
04
06
/
04
30
/
03
23
/
03
16
/
03
09
/
03
02
/
03
23
/
02
16
/
02
09
/
02
02
/
02
26
/
01
19
/
01
12
/
01
05
/
01
29
/
12
22
/
12
15
/
12
08
/
12
01
/
12
24
/
11
17
/
11
10
/
11
03
/
11
27
/
10
20
/
10
13
/
10
06
/
10
29
/
09
22
/
09
15
/
09
08
/
09
01
/
09
25
/
08
18
/
08
11
/
08
04
/
08
28
/
07
21
/
07
14
/
07
07
/
07
Ngày
/
Tháng
00 9                     1         1       1         1   1         1                                   1     1           1 00
01 12 1                                 1 1                 1   1   1 1 1 1     1                 1             1           01
02 9       1       1                         1     1             1   1               1                       1 1           02
03 11                             1                   1   1       1                 1         1         1 1   1   1     1   03
04 9             1           1     1                             1                         1       1 1   1   1             04
05 12                                                         1           1 2         1 1     2   1   1   1           1     05
06 7               1                         1           1 1     1       1                             1                   06
07 8                     1 1                                   1       1     2 1                     1                     07
08 14 1 1               1                       1       1       1 1 1               1     1       1                 1 1   1 08
09 11   1       1   1 1   1           1                           1               1       1 1     1                         09
10 13                   1 1 1       1             1       1     2         1             1       1         1             1   10
11 11 1         1   1         1             1               1         2 1                             1             1       11
12 10 1                                   1 1     1   1 1             1                             1   1         1         12
13 8   1             1     1   1                   1                               1         1                 1           13
14 10                       1 1         1                         1                   1 1   1   1   1                   1   14
15 12                       1   1 1 1 1                                   1   1         1 1 1 1 1                           15
16 14                 2         1   1                   1 1     1   1             1         2     1             2           16
17 10     1       1                     1       1   1             1         1   1           1       1                       17
18 7         2         1       1                               1                                                     1   1 18
19 8 1               1 1                         1     1               1                       1         1                 19
20 11   1   1                                           1     1                   1                 1   1 1 1       1     1 20
21 15   1   2       1             1             1               1           1 1 1       1     1             1       1 1     21
22 9                             1           1                 1   1         1 1       2             1                     22
23 12 1       1   1 1 1   1   1                 1                         1     2             1                             23
24 12           1       1         1 1 1                 1                     1     1     1                         1   1 1 24
25 10           1             1                   1   1                         1                           2     1 1   1   25
26 13     1     1     1               1         1 1 1     2             1     1             1             1                 26
27 14               1       2                   1     1   1               1   1         1 2   1           1   1             27
28 12     1         1             2 1                               1               1 1             1 1                 1 1 28
29 6                                 1                     1 1             1             1     1                           29
30 12   1   1     1               1     1       1           1               1         1                                 2 1 30
31 10       1 1               1         1     1                     2   1                 1                       1         31
32 7   1                         1                               1               1   1               1         1           32
33 6         1           1                                       1                       1           1           1         33
34 10 1               1     1                     1   1       1                                   1   1     1     1         34
35 12   1       1             1       1     1 1   1   1             1   1 1 1                                               35
36 15                 1             1       1       1 1       1             1     1     1 1         1   1 1   1   1         36
37 10 1         1               1             1       1 1                                 1 1         1     1               37
38 2   1                                         1                                                                         38
39 9                                             1 1       1               1             1     1     1           1 1       39
40 12     1                 1     1                   1   1 1         1 1   1             2       1                         40
41 11                         1                         1     1           1 1   1       1       1             1 1   1       41
42 9 1           1           1                   1             1   1       1                       1       1               42
43 4                                                     1   1                       1                                 1   43
44 15 1       1   1 1     2       1                   1         1     1       1 1 1             1                   1       44
45 13         1 2             1 1 2       1     1                             1                     1           1 1         45
46 13     1       1             1     1 2             1 1                                     1 1           1     1   1     46
47 12       2                             1       1                           1   1               1 2 1 1                 1 47
48 4                     1               1                                             1                             1     48
49 8   1             1                 1       2                             1     1                     1                 49
50 10                       1                       1 1                     1   1 1       1           1 1               1   50
51 10                     1     1 1                   2           2       1                               1               1 51
52 12               2               1               2         1         1   1     1 1                       2               52
53 12   1     1     1       1       1     1                               1             1   1                 2         1   53
54 12             1                 1               2               1 1     2   1       1                       1     1     54
55 21   1 3 1   1     1 1 1   1 2                 1       1 1             1   1       1     1                     1   1     55
56 11     1             1           1       1   2                         1       1 1         1           1                 56
57 12                 1       1     2           1   1       1 1                                 1         1           2     57
58 13   1     1   1                                 1   1 1 1     1 2       1   1                             1             58
59 14   1     1 1 2               1         1     2 1                               1             1 1             1         59
60 7                   1 1                   1                       1         1         1                     1           60
61 12       1     1       1 2               1           1     1   1                             1                 1 1       61
62 12 1                           1           1   1             1     1                     2           2   1         1     62
63 13 1                   1                 1 1             2 1 1                             1           1 1           1 1 63
64 14     1 1 1 1       1   1   1         1             1                                 1       2 2                       64
65 10 1 1             1                   1 1 1                       1               1 1                         1         65
66 5               1 1                                                             1   1                             1     66
67 19         1   1 1               1     1         1   2   1           1             2   1 1   1           1 1 1   1       67
68 14                     1                   2             1     1 2   1 1   1                           1   1         1 1 68
69 4                                           1 1                                               1             1           69
70 13                                   2     1       1                   1             1   1   2     1 1           1     1 70
71 9 1     1                   1       1             1                           1             1   1   1                   71
72 13             1     1   1   1             1 1             1       2     1                             1           1 1   72
73 5                   1               1                               1                             1       1             73
74 8   1 1                         1 1       1           1   1                       1                                     74
75 9                 2                 2   1                                                 1             1       1 1     75
76 10     1     1               1           1                   1     1         1             1   1         1               76
77 9             1                     1   1             1     1     1           1                 1                     1 77
78 8                   2       1     1                                       1       1                 1     1             78
79 11     1             1         1       2             1                 1                   1                   1   1 1   79
80 6         1 1                     1       1                                   1               1                         80
81 8                 1   1   1                                                   1 1                   1     1         1   81
82 16     1 1   1       1             1                 1         1                 2 1       1 2       1       1         1 82
83 12 1             1           1           2                           1 1     1 1               1             1   1       83
84 11       1   1                         1               1                   2                         1   1   1     2     84
85 6                                                 1                       1     1   1   1 1                             85
86 12   1     1     1                   2 1       1                     1           1       1     1                       1 86
87 19       1 1 1                     2   1     2   1               1   1         1   1           1   1   1 1       1     1 87
88 10       1         1               1   1 1           1 1                     1           1     1                         88
89 10                   1   1 1             1 1             1                   1   1                 1     1               89
90 14       1             1     1   1                   1   1   1 1       1                     1       1     2           1 90
91 10                         2           1                   1                     1 1 1     1                 1 1         91
92 7   1                                                     2                                                   2   1   1 92
93 13 1   1     1 1 1                 1           1 1       1       1   1                                     1 1           93
94 9     1   1         1                     1 1         1                         1                   1               1   94
95 7         1                       1                       1                   1   1             1           1           95
96 8                   1             1 1 2                   1                   1                 1                       96
97 10 1     1       1     1 1 1                                   1   1                                             2       97
98 17 1           1           1 1 1                       1 1   1     2 2                     1       1   1         1   1   98
99 12     2   1   1         1       1 1     1       1           1   1                 1                                     99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
17
/
08
10
/
08
03
/
08
27
/
07
20
/
07
13
/
07
06
/
07
29
/
06
22
/
06
15
/
06
08
/
06
01
/
06
25
/
05
18
/
05
11
/
05
04
/
05
27
/
04
20
/
04
13
/
04
06
/
04
30
/
03
23
/
03
16
/
03
09
/
03
02
/
03
23
/
02
16
/
02
09
/
02
02
/
02
26
/
01
19
/
01
12
/
01
05
/
01
29
/
12
22
/
12
15
/
12
08
/
12
01
/
12
24
/
11
17
/
11
10
/
11
03
/
11
27
/
10
20
/
10
13
/
10
06
/
10
29
/
09
22
/
09
15
/
09
08
/
09
01
/
09
25
/
08
18
/
08
11
/
08
04
/
08
28
/
07
21
/
07
14
/
07
07
/
07
Ngày
/
Tháng