BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Khánh Hòa 60 KỲ ĐẾN NGÀY 29/11/2020

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
29
/
11
25
/
11
22
/
11
18
/
11
15
/
11
11
/
11
08
/
11
04
/
11
01
/
11
28
/
10
25
/
10
21
/
10
18
/
10
14
/
10
11
/
10
07
/
10
04
/
10
30
/
09
27
/
09
23
/
09
20
/
09
16
/
09
13
/
09
09
/
09
06
/
09
02
/
09
30
/
08
26
/
08
23
/
08
19
/
08
16
/
08
12
/
08
09
/
08
05
/
08
02
/
08
29
/
07
26
/
07
22
/
07
19
/
07
15
/
07
12
/
07
08
/
07
05
/
07
01
/
07
28
/
06
24
/
06
21
/
06
17
/
06
14
/
06
10
/
06
07
/
06
03
/
06
31
/
05
27
/
05
24
/
05
20
/
05
17
/
05
13
/
05
10
/
05
Ngày
/
Tháng
00 9     1                     1                               2 1   1       1                 1                 1         00
01 7                         1                                               1             1 1           1           2     01
02 15 1 1 1     1           1               1             1           1     1     1           1     1 1       1     1       02
03 12             1 1   1   1               1 1 1                       1             1 1                   1             1 03
04 17       1         1 1         1   1     1 1           1             1 1   1   1     1     1     1     1               1 04
05 9         1         1   1 1   1           1             1   1                                               1           05
06 9                 1   1                           1       1   2 1                 1         1                           06
07 15 1       1 2                 1       1                               1             1 1 1     3     1                 1 07
08 9   1                                           1         1 1                   1 1                     2         1     08
09 13             1           1         1                 1 1       1           1   1     1     2               1         1 09
10 16   1     1   1   1           2   1 1 1 1 1     1                       1 1                         1   1               10
11 12       1   1   1           1           1             1             1     2                               2         1   11
12 11             1 1     1                     2             1   1                     1           1         1   1         12
13 7   1 1               1                                       1                     1                           1 1     13
14 11 1   1       2                     1 1 1               1         1     1                   1                           14
15 11     1               1 1                     1         1               1 1         1       1               1       1   15
16 10                     1             1   1         1         1         1                       1   1           1   1     16
17 12           1                         1   1     2                           1           1     2   1     1 1             17
18 10             1     1     1   1 2                           1                     1                   1               1 18
19 10           1                     1                         1   1     1 1                   1     1           1       1 19
20 16 1 1     1 2   1                           1   1 1 1                       1       1   1 1         1     1             20
21 12   1     1   1 1   1             2     1                             1     1                     1         1           21
22 7         1       1               1                     1                       1           1                 1         22
23 10                   1     1                             1           1                       1         3 1     1         23
24 13 1                         1   1           1               1         1     1   1           1 1             1 1 1       24
25 11 1     1                   1           1 2           1                       2       1               1                 25
26 9       1         1       1       1   1                                   1                               1   1       1 26
27 12   1                           1     1 1         1 1         3       1 1                             1                 27
28 12 1                           1     1         1                   1     1     1   1     1 1   1   1                     28
29 8                     1     1 1                                                               1           1   1   1 1   29
30 11   1           1   1     1     1               1         1                 1                               1     1 1   30
31 18 1             1       1   1 1 1             1       1   1 1 1       1           1   1       1     1           1   1   31
32 19   1     1     1   1 1 1         1         1 1     1         1           1           2 1           1     1     1 1     32
33 14 1   1       1         1     1       1     1         1           1                     1 1           1     1       1   33
34 7                                   1           2                 1             1         1 1                           34
35 14               1                             1   2 1               1               2 1   1   1     1     1         1   35
36 12 1   1     1         1     1 1             1       1           1               1 1             1                       36
37 6       1                                     1               1                 1       1         1                     37
38 6                 1 1             1               1 1 1                                                                 38
39 13   1   1       2       1                               1     2             2     1           1                       1 39
40 11 1   1                             1                     1     1         1   1     1           1   1     1             40
41 9 1               1 1                                             1             1 2     1                           1   41
42 6                   1                   1       1   1                               1               1                   42
43 6             1                                           1 1   1               1               1                       43
44 14   1     1             1             1   2                       1                   1           2   1 1           2   44
45 17   1       1 1                   1     1         1 1   2             2     1     1   1               1 1       1       45
46 11         1           1 1     1       1         1 1                   1                   1         1                 1 46
47 13 1             1           1       1 2 1       1               1             1 1               1                     1 47
48 9 1                         1       1 1     1       1   1                   1                                         1 48
49 7           1                   1           1                       2         1       1                                 49
50 8       1                                             1           1       1       1                           1       2 50
51 12             1   1 2 1                     1           2 1                         1     1                           1 51
52 9                         1                   2                     1           1         1         2           1       52
53 8                 1       1               1     1   2                                 1     1                           53
54 9                                 1           2                     1 1                                 1   2       1   54
55 11       2         1   1     1                       1       1         1               1                   1   1         55
56 10                 1 1         1             1     1               1         1       1             1           1         56
57 12                         1   1 1                     1 1     1                                     1 1 1 1 1   1       57
58 11     1     1   1                   1                     1         1           1                     1 1       1     1 58
59 13           1 1 1   1 1               1 1   1         1             1           1           1     1                     59
60 9                         1                     1                                                     1 2     1 2 1     60
61 8     1   1                                     1                         1             1     1     2                   61
62 3         1                 1   1                                                                                       62
63 10     1                 1 1                           1   1   1     1   1     1                                   1     63
64 15     1   1     1       1       1 1               1               1 1   1               2       1               2       64
65 8                         1     1   1                           2             1         1                         1     65
66 9           1           1     2   1           1   1                   1                                   1             66
67 10       1 1       1     1           1           1 1               1                             1       1               67
68 11 1 1                       1   1           1                   1                       1         1         1 1 1       68
69 6                             1                                 1               1 1                           1   1     69
70 12       1             2           1       1       1 1             1           1           1                 1         1 70
71 16   1       1                       1         1 2   1 1 1       1           2     1                 1       1     1     71
72 8             1     1     1     2 1                                         1             1                             72
73 14     2         1 1         1   1       1     1         2                             2         1               1       73
74 15   1       1         1 1           1         1     1     1         1   1 1             2             1   1             74
75 5             1 1                                           1             1           1                                 75
76 6             1                                       1     1   1                           1                 1         76
77 10       1                               1             1     1               1 1           1     1           1   1       77
78 10       1                                 2   1 1   1         1 1           1       1                                   78
79 9       1     1             1                 1                     1 1               1             1       1           79
80 10     1           1                 1       1                 1     1   1                               1         1 1   80
81 5                   1               1       1       1                                         1                         81
82 8       1                             1           1                     1                   1     1       1         1   82
83 11   1     1 1                                     1               1     1 1 1         1               1   1             83
84 18                     1     1     1   1       1             3     1       1   1 1 1             1 2               1   1 84
85 16   1 1                   1 3   1     1           1               2       1   1     1                   1           1   85
86 8                     1                                           1 1     1         1     1           1             1   86
87 8     1   1                                                     1       1         1       1         1               1   87
88 12         1                     1                         1 1                 1   1           1 2 2     1               88
89 14         2                               2             1 1           1         1             1 1   1         1   2     89
90 5               1             1             1           1 1                                                             90
91 10                 1     1       1         1 1             1     1     1       1           1                             91
92 13 1     1                         1               1                     1     1 1   1     1 1     1     1           1   92
93 13 1   1     1           1               1             2                 1     1 1             1 1                   1   93
94 11 1               1   1   1           1   1                     1                       1                   1   1     1 94
95 8                 1                   1 1                 1     1     1     1                 1                         95
96 4                                 1                   1                             1           1                       96
97 9                       1                 1   1     1     1             1               1   1                     1     97
98 13   1   2         1       1         1                     1                       1         1   1     1   1 1           98
99 11             1     1     1         1                         1     1   1             1                     1 1 1       99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
29
/
11
25
/
11
22
/
11
18
/
11
15
/
11
11
/
11
08
/
11
04
/
11
01
/
11
28
/
10
25
/
10
21
/
10
18
/
10
14
/
10
11
/
10
07
/
10
04
/
10
30
/
09
27
/
09
23
/
09
20
/
09
16
/
09
13
/
09
09
/
09
06
/
09
02
/
09
30
/
08
26
/
08
23
/
08
19
/
08
16
/
08
12
/
08
09
/
08
05
/
08
02
/
08
29
/
07
26
/
07
22
/
07
19
/
07
15
/
07
12
/
07
08
/
07
05
/
07
01
/
07
28
/
06
24
/
06
21
/
06
17
/
06
14
/
06
10
/
06
07
/
06
03
/
06
31
/
05
27
/
05
24
/
05
20
/
05
17
/
05
13
/
05
10
/
05
Ngày
/
Tháng