BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Khánh Hòa 60 KỲ ĐẾN NGÀY 20/09/2020

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
20
/
09
16
/
09
13
/
09
09
/
09
06
/
09
02
/
09
30
/
08
26
/
08
23
/
08
19
/
08
16
/
08
12
/
08
09
/
08
05
/
08
02
/
08
29
/
07
26
/
07
22
/
07
19
/
07
15
/
07
12
/
07
08
/
07
05
/
07
01
/
07
28
/
06
24
/
06
21
/
06
17
/
06
14
/
06
10
/
06
07
/
06
03
/
06
31
/
05
27
/
05
24
/
05
20
/
05
17
/
05
13
/
05
10
/
05
06
/
05
03
/
05
29
/
04
26
/
04
29
/
03
25
/
03
22
/
03
18
/
03
15
/
03
11
/
03
08
/
03
04
/
03
01
/
03
26
/
02
23
/
02
19
/
02
16
/
02
12
/
02
09
/
02
05
/
02
Ngày
/
Tháng
00 9                   2 1   1       1                 1                 1               1                   1             00
01 9                                 1             1 1           1           2           1         1               1       01
02 11             1           1     1     1           1     1 1       1     1                                       1   1   02
03 14 1 1                       1             1 1                   1             1 1               1     2 1   1 1         03
04 19 1           1             1 1   1   1     1     1     1     1               1 1       1     1               1 1   1 2 04
05 9 1             1   1                                               1                       1 1 1         1     1       05
06 10         1       1   2 1                 1         1                                                         1 1 1     06
07 11                             1             1 1 1     3     1                 1                     1           1       07
08 13       1         1 1                   1 1                     2         1             1   1               1   2       08
09 15             1 1       1           1   1     1     2               1         1 1     1       2                     1   09
10 10 1     1                       1 1                         1   1                             1     1   1     1         10
11 10             1             1     2                               2         1             1             1             1 11
12 14   2             1   1                     1           1         1   1               1 1 2                     1   1   12
13 5                     1                     1                           1 1       1                                     13
14 10               1         1     1                   1                                 1                 2   1 1     1   14
15 11     1         1               1 1         1       1               1       1                 1                   1 1   15
16 15         1         1         1                       1   1           1   1         2 1         1 2         1 1         16
17 13 1     2                           1           1     2   1     1 1                   1         1           1           17
18 9                   1                     1                   1               1   1             2       1       1       18
19 12                   1   1     1 1                   1     1           1       1           1       1     1           1   19
20 14   1   1 1 1                       1       1   1 1         1     1             1 1         1       1                   20
21 6                             1     1                     1         1                         1                 1       21
22 7               1                       1           1                 1                   1             2               22
23 13               1           1                       1         3 1     1                     1   1   1 1           1     23
24 15   1               1         1     1   1           1 1             1 1 1             1         1   1       1   1       24
25 9 2           1                       2       1               1                 1                         1             25
26 4                                 1                               1   1       1                                         26
27 14         1 1         3       1 1                             1                   1 1 1       1   1   1                 27
28 11     1                   1     1     1   1     1 1   1   1                         1                 1                 28
29 8                                                     1           1   1   1 1       1               1               1   29
30 13       1         1                 1                               1     1 1               1   2 1 1     1         1   30
31 16     1       1   1 1 1       1           1   1       1     1           1   1   1       1     1                     1   31
32 16   1 1     1         1           1           2 1           1     1     1 1     1           1             1         1   32
33 10   1         1           1                     1 1           1     1       1           1   1                           33
34 9       2                 1             1         1 1                                       1                     1   1 34
35 16     1   2 1               1               2 1   1   1     1     1         1           1                 1     1       35
36 9   1       1           1               1 1             1                                         1   1   1             36
37 5     1               1                 1       1         1                                                             37
38 6         1 1 1                                                                     1                   1             1 38
39 9               1     2             2     1           1                       1                       1                 39
40 11                 1     1         1   1     1           1   1     1               2   1                                 40
41 10                         1             1 2     1                           1           1         1         2           41
42 7       1   1                               1               1                                 1   1 1                   42
43 7                 1 1   1               1               1                           1                               1   43
44 12 2                       1                   1           2   1 1           2       1             1                     44
45 14         1 1   2             2     1     1   1               1 1       1           1                 1                 45
46 8       1 1                   1                   1         1                 1             1     1                     46
47 10       1               1             1 1               1                     1                     1       1 1       1 47
48 9   1       1   1                   1                                         1         1   1         1             1   48
49 11   1                       2         1       1                                             1   1   2             1   1 49
50 10             1           1       1       1                           1       2   1   1                       1         50
51 9   1           2 1                         1     1                           1     1                     1             51
52 11     2                     1           1         1         2           1         1 1                       1           52
53 17 1     1   2                                 1     1                             3     1 2                   1     1 3 53
54 9     2                     1 1                                 1   2       1                               1           54
55 8           1       1         1               1                   1   1                           1       1             55
56 11   1     1               1         1       1             1           1               1     1           1         1     56
57 11             1 1     1                                     1 1 1 1 1   1                 1           1                 57
58 9                 1         1           1                     1 1       1     1                             1 1         58
59 13   1         1             1           1           1     1                     1   1   2       1           1         1 59
60 13       1                                                     1 2     1 2 1     1 1     1                   1       1   60
61 10       1                         1             1     1     2                   1     1                           1   1 61
62 3                                                                                         1 1                   1       62
63 10             1   1   1     1   1     1                                   1     2       1                               63
64 11         1               1 1   1               2       1               2                     1                   1     64
65 9                       2             1         1                         1           1         1   1                 1 65
66 7     1   1                   1                                   1               1                               1 1   66
67 7       1 1               1                             1       1                   1                             1     67
68 8   1                   1                       1         1         1 1 1                   1                           68
69 9                       1               1 1                           1   1                   1       2           1     69
70 8 1       1 1             1           1           1                 1         1                                         70
71 18     1 2   1 1 1       1           2     1                 1       1     1             1 1       1   1           1     71
72 9                                   1             1                                 1   1 2         1       1       1   72
73 9     1         2                             2         1               1               1             1                 73
74 15     1     1     1         1   1 1             2             1   1             1 1         2                 1         74
75 4                   1             1           1                                                         1               75
76 11             1     1   1                           1                 1                   1   1         1   1   1     1 76
77 13             1     1               1 1           1     1           1   1                     1           2 1       1   77
78 14 2   1 1   1         1 1           1       1                                   1 1                     1     2         78
79 9     1                     1 1               1             1       1               1         1           1             79
80 11   1                 1     1   1                               1         1 1                       2   1       1       80
81 10   1       1                                         1                                       1     1   1     2 1 1     81
82 11         1                     1                   1     1       1         1     1     1           1   1             1 82
83 12         1               1     1 1 1         1               1   1               1             1         2             83
84 15     1             3     1       1   1 1 1             1 2               1   1                                 1       84
85 10         1               2       1   1     1                   1           1       1             1                     85
86 8                         1 1     1         1     1           1             1                     1                     86
87 9                       1       1         1       1         1               1     1               1       1             87
88 14                 1 1                 1   1           1 2 2     1                               1   1 1   1             88
89 14 2             1 1           1         1             1 1   1         1   2               1                 1           89
90 9   1           1 1                                                                   1         1             1   2   1 90
91 11 1 1             1     1     1       1           1                                   1               1   1           1 91
92 11         1                     1     1 1   1     1 1     1     1           1                     1                     92
93 12             2                 1     1 1             1 1                   1       1   1             1           1     93
94 9 1                     1                       1                   1   1     1               1       1           1     94
95 10                 1     1     1     1                 1                         1     1           1     1 1             95
96 8             1                             1           1                       1         2 1     1                     96
97 13 1   1     1     1             1               1   1                     1     1   1         1 1                     1 97
98 9                 1                       1         1   1     1   1 1                     1                       1     98
99 13                     1     1   1             1                     1 1 1       1     1   1 1                 2         99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
20
/
09
16
/
09
13
/
09
09
/
09
06
/
09
02
/
09
30
/
08
26
/
08
23
/
08
19
/
08
16
/
08
12
/
08
09
/
08
05
/
08
02
/
08
29
/
07
26
/
07
22
/
07
19
/
07
15
/
07
12
/
07
08
/
07
05
/
07
01
/
07
28
/
06
24
/
06
21
/
06
17
/
06
14
/
06
10
/
06
07
/
06
03
/
06
31
/
05
27
/
05
24
/
05
20
/
05
17
/
05
13
/
05
10
/
05
06
/
05
03
/
05
29
/
04
26
/
04
29
/
03
25
/
03
22
/
03
18
/
03
15
/
03
11
/
03
08
/
03
04
/
03
01
/
03
26
/
02
23
/
02
19
/
02
16
/
02
12
/
02
09
/
02
05
/
02
Ngày
/
Tháng