BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Khánh Hòa 60 KỲ ĐẾN NGÀY 19/08/2018

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
19
/
08
15
/
08
12
/
08
08
/
08
05
/
08
01
/
08
29
/
07
25
/
07
22
/
07
18
/
07
15
/
07
11
/
07
08
/
07
04
/
07
01
/
07
27
/
06
24
/
06
20
/
06
17
/
06
13
/
06
10
/
06
06
/
06
03
/
06
30
/
05
27
/
05
23
/
05
20
/
05
16
/
05
13
/
05
09
/
05
06
/
05
02
/
05
29
/
04
25
/
04
22
/
04
18
/
04
15
/
04
11
/
04
08
/
04
04
/
04
01
/
04
28
/
03
25
/
03
21
/
03
18
/
03
14
/
03
11
/
03
07
/
03
04
/
03
28
/
02
25
/
02
21
/
02
18
/
02
14
/
02
11
/
02
07
/
02
04
/
02
31
/
01
28
/
01
Ngày
/
Tháng
00 12   1   1 1         1     1           1         1         1                             1             1 1           1   00
01 11     1                         1                 1                           2     1       1     1     1       1   1   01
02 8 2                   1   1                               1                           1           1     1               02
03 11       2     1   1                 1 1 1             1                     1           1           1                   03
04 12       1       1   1                   1       1       2   1   1     1                               1           1     04
05 10       1                 1                     1         1   1                               1 1 1         1 1         05
06 9       1                     1               1               1                                             2   1   1 1 06
07 6                                 2     1     1                             1               1                           07
08 12                             1             1     1     1       2 1       2                       1       1   1         08
09 12   1 1                 1 1             1           1                           1   1   1 1                 1     1     09
10 8                     2                         1                                                               3 1   1 10
11 6                                   1       2   1                               1                             1         11
12 11           1 1         1           1                   1     1 1       1             1             1       1           12
13 12     1     1   1 1             1       2   1         1           1 1                 1                                 13
14 10   1   1       1           1                       1     1   1           1                     1 1                     14
15 20 1 2   1 1   1     1       1       1       1 1           1                   3 1             1       2             1   15
16 8           1     1 1       1     1                                                             1                 1   1 16
17 10     1         1                                                   1   1 2       1   1           1         1           17
18 10                           1   1               1 1       1 1 1 1                           1             1             18
19 13                                 1     1     1     1                 1   1     1 1 1 1           1 1       1           19
20 10         1 1                               1       1   1 1                         1             2     1               20
21 16                                 2       1         2 1 1 1         1           1 1         2             1     2       21
22 10         1             1         1         1 1   1                 1       1               1         1                 22
23 4             1                             2                   1                                                       23
24 14     1 1 1                 1         1     1     1               1     1           1 2         1                     1 24
25 7                         1             1       1                                             2         1           1   25
26 11             1     1                     1   1     1             1                     2           2               1   26
27 15   1       1                     1 1     1         1     1         1   1             1     1               1 1 1     1 27
28 10 1 1               1         2   1                           2   1                           1                         28
29 11                   1       1       1       1     1   1     1                 1     1     1                   1         29
30 6                   2       1                               1                         1                   1             30
31 9   1 1             1     1                 1           1               1                             1 1               31
32 10         1       1           1             1               1   1     1 1         1                                   1 32
33 15 1           1 1   1                   1           1       1                     1                 1   1     2   1   2 33
34 7                 1                   2                                 1   1               1                 1         34
35 7               1       1             1   1   2                                     1                                   35
36 13                             1     1 1   1           1       1 1     1     1     1           1         1 1             36
37 16             1 1           1     2       1 1       1 1         1     1   1                 2           1             1 37
38 11 1             1     1 1         1                                 1     1   1   2     1                               38
39 11   1     1                                   1       2 1           1                   2                       2       39
40 10                 1             1     1                   1 1   1 1                             1         2             40
41 14   1         1   1   1               1           1       1 1   1     1             1     1           1     1           41
42 12                           1 2                       1     1                       1   1 1   1 1   1               1   42
43 14   1                   2 1               1           1 1                   1       1         1       2 1             1 43
44 5       1           1                                                                           1   1         1         44
45 5                         1                                                           1                   1           2 45
46 10                                                 1   1 1   1     1           1       1             1           1 1     46
47 14                     2   1                                 1 3   1   3         1             1           1             47
48 14                   1         2           1 1 1         1     1       1               1   1 1   1                     1 48
49 15   1                 1     1 1     1 1   2           1   2   1       1             1 1                                 49
50 11       1                         1                               2     1 1   1     1           1 1 1                   50
51 14       2         1   1     1         1                                 1   1         1   1 1   1 1   1                 51
52 14 1 1       2 2     1                                 1     1     1 1       1             1                     1       52
53 6                       1             1                       1   1                                       1 1           53
54 9                       1       2 1                                                       1       1 1   1           1   54
55 13     1     1           1                     1               1   1     1       1 1 1           1         1   1         55
56 8   1               1                 1                         1                         2                       2     56
57 8                         1   1                     1               1           1       1                         1 1   57
58 10                 1   1             1                                   1     1             1         1       1   1   1 58
59 18         1   1           1         1   1         1 1       1     1   1 1 1 1                 2               1 1   1   59
60 7         1     1                 1   1         1     1                                 1                               60
61 10             1         1                       1 1                 1                 1         1         1   1 1       61
62 10   1       1   2     2     1                       1           1           1                                           62
63 9                 1   1                                             1   1   1   1 1       1   1                         63
64 10     1         1   1                     1   1                         1                         1   2 1               64
65 16 1       1           2   1     1   1 1 1                         1 1                       1 1     1   1             1 65
66 9   1 1                             1     1   1                           1                     1     1             1   66
67 16     1                       1 1       1   1   1     1 1 1               2     2 1       1               1             67
68 10         1             1     1       1 1         1     1             1                           1             1       68
69 10 1       1                         1                           1       1         1       1               1 1     1     69
70 11 1             1 1     1                         1     1               1             1   1     1                     1 70
71 5   2 1                                                                                               1     1           71
72 15       1 1 3     1       1                           1         1   1   1       1                   1       2           72
73 6     1                                                               1   1   1       1               1                 73
74 9                           1           1         1 1                           1         1     1               1   1   74
75 16           1   1   1       1     1                 2   1                 1       1         1   1       2     1     1   75
76 9                     1     2 1     1                     1     1               1   1                                   76
77 12     1       1                 1     1         2     1 1 1                   1           1                       1     77
78 12           1                                             1                 1     1       1 1     1   1     1 1   2     78
79 9                       2 1         1                         1     1 1           1                             1       79
80 12                   1         1 1                           1 1 1         1   1   1 1         1 1                       80
81 6 1     1                 1     1                                                           1       1                   81
82 12 2               1   1                       1 1                 1 1             1 1   1                       1       82
83 14 2           1           1 1   2         2                       1           1               1     1     1             83
84 11     1       1   1                       1     1 1               1         1                             1   1     1   84
85 12         1   1 1                 1           2     2                         1                         1         1 1   85
86 8                                                 1                                     2   1 1 1       1         1     86
87 16 1   1 2       1     1   1     1       1         1         1         1         1     1                     1 1         87
88 5                 1                   1                   1                         1   1                               88
89 13       1   1                 1     1   2 1       1                 1   1   1                 1                       1 89
90 10         1                     1                 1         1                     1     1     1     1     1         1   90
91 15           1 1         2         1 1     1 1               1                 3     1   1           1                   91
92 4                 1       1                                                     1                     1                 92
93 6                               1             1                           1     1                                 1 1   93
94 11         2     1           1                         1 1   1             1               1                       1   1 94
95 11     1         1 1                         1   2                     1     2                               1       1   95
96 4                       1                               1           1                               1                   96
97 14 1         1                           1       1               1   1 1     2   1       1         1     1     1         97
98 12 1   1     1                 1 2         1     1                                                 2       1 1           98
99 7     1   1   1   1                 1         1               1                                                         99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
19
/
08
15
/
08
12
/
08
08
/
08
05
/
08
01
/
08
29
/
07
25
/
07
22
/
07
18
/
07
15
/
07
11
/
07
08
/
07
04
/
07
01
/
07
27
/
06
24
/
06
20
/
06
17
/
06
13
/
06
10
/
06
06
/
06
03
/
06
30
/
05
27
/
05
23
/
05
20
/
05
16
/
05
13
/
05
09
/
05
06
/
05
02
/
05
29
/
04
25
/
04
22
/
04
18
/
04
15
/
04
11
/
04
08
/
04
04
/
04
01
/
04
28
/
03
25
/
03
21
/
03
18
/
03
14
/
03
11
/
03
07
/
03
04
/
03
28
/
02
25
/
02
21
/
02
18
/
02
14
/
02
11
/
02
07
/
02
04
/
02
31
/
01
28
/
01
Ngày
/
Tháng