BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Khánh Hòa 60 KỲ ĐẾN NGÀY 16/01/2019

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
16
/
01
13
/
01
09
/
01
06
/
01
02
/
01
30
/
12
26
/
12
23
/
12
19
/
12
16
/
12
12
/
12
09
/
12
05
/
12
02
/
12
28
/
11
25
/
11
21
/
11
18
/
11
14
/
11
11
/
11
07
/
11
04
/
11
31
/
10
28
/
10
24
/
10
21
/
10
17
/
10
14
/
10
10
/
10
07
/
10
03
/
10
30
/
09
26
/
09
23
/
09
19
/
09
16
/
09
12
/
09
09
/
09
05
/
09
02
/
09
29
/
08
26
/
08
22
/
08
19
/
08
15
/
08
12
/
08
08
/
08
05
/
08
01
/
08
29
/
07
25
/
07
22
/
07
18
/
07
15
/
07
11
/
07
08
/
07
04
/
07
01
/
07
27
/
06
Ngày
/
Tháng
00 8           1                           1             1                                   1   1 1         1     1       00
01 7                                 1   1           1     1           1                       1                         1 01
02 13       1 1     1                             1 1     1   1             1 1             2                   1   1       02
03 10     1                   1                           2             1           1             2     1   1               03
04 9                           1       1                         1   1           2               1       1   1             04
05 7                         1     1                         1 1                         1       1                 1       05
06 9 1   1                             1 1           1       1     1                             1                     1   06
07 12   1   2                   1   1 1   1       1         1     1 1     1                                                 07
08 9     1       1   1               1 1         1                             1   1                                   1   08
09 13                           1 1       1   1 1               1         1       1   1       1 1                 1 1       09
10 9                         1             1           1 1             1         1 1                           2           10
11 13               1   1   1       1 2       1       1                     2   2 1                                         11
12 13 2 1           1             1 2     1           1                               1               1 1         1         12
13 8                         1                           1                   1                 1     1   1 1             1 13
14 10                           1             1             1   1         1               1   1   1       1           1     14
15 20                 1 1 1   1         1     1   1       1 1           1             1 1   1 2   1 1   1     1       1     15
16 13       1 1         1                   1   1                       1     1     1 1               1     1 1       1     16
17 10       1             1     1   1   1                                             1 1 1     1         1                 17
18 10     1   1       1     1                     2 1                                     1                           1   1 18
19 9           2           1 2                     1   1       1                         1                                 19
20 9 1     1     2                                         1 1   1                                 1 1                     20
21 13 1 1             1   1       1 1                             1     1 1     1 1 2                                       21
22 8   1     1                                         1         1 1   1                           1             1         22
23 3                                                                         1         1               1                   23
24 14                     1 1     1 2 1         1 1             1                         1     1 1 1                 1     24
25 6                           1             1                 1   1             1                                 1       25
26 8           1   1   1               1                 1 1                                           1     1             26
27 16       1 2 2 1         1   1     1                       1       1         1       1 1   1       1                     27
28 12             1       1             1 1                     2                   1       1 1               1         2   28
29 9                   2   1     1         1                     1                     1                     1       1     29
30 7             1                                   2   1                                                   2       1     30
31 14             1     1   1   1 1                   1                         2     1   1   1 1             1     1       31
32 10   1                         1   1       1                     1   1         1                 1       1           1   32
33 10       1           1 1           1 1           1                                       1           1 1   1             33
34 9                       1 1           1         1   1           1   1         1                         1               34
35 9     1                 1             1 1                   1     1 1                                 1       1         35
36 9       1                   1                         1 1         1     2     1                                     1   36
37 8                                               1           1 1         1 1                         1 1           1     37
38 11           1                 1 1                                       1 1 1       1   1             1     1 1         38
39 6                   1     1         1                                               1     1     1                       39
40 5     1     1                           1                                                               1             1 40
41 15                 1       1   1                           1 1               2 1   2   1   1         1   1   1           41
42 7 1                                         1                       1             1                               1 2   42
43 14       1   1 1     1           1               1                 1 1 1 1                 1                   2 1       43
44 18             1   1   1   1     1     2 1   1 2   1         1   1     1     1                 1           1             44
45 9             1     1           1       1   1 1       1                               1                         1       45
46 7                         1                       1       1     1   1   1         1                                     46
47 14           1               1         1                         2 1 1   1     1 1     1                     2   1       47
48 9             1                   1   1     1           1 1                                               1         2   48
49 14 1               1       1       1                   1   1   1   2       1               1                 1     1 1   49
50 10         1           1 1   1             1 1       1                     1   1               1                         50
51 14   2   1       1 1   1                 1   1                   1                             2         1   1     1     51
52 12     1       1     1           1                             1                         1 1       2 2     1             52
53 8               1 1                           1   1 1                     1 1                                 1         53
54 16     1   1       2             1 1       1                           1 2 1 1     1                           1       2 54
55 10                 1     1                 1           1           1         1 1             1     1           1         55
56 11         1                   1   1 1 1           1 1   1                       1         1               1             56
57 7               1                     1         1     1       1                                                 1   1   57
58 8 1                         2               1 1                 1                                       1   1           58
59 13 1   1 1     1 1                                   1                       1   2 1             1   1           1       59
60 12   1   1                   1         2   1                   1         1 2                     1     1                 60
61 9             1         1                       2             1       1             1               1         1         61
62 16   1             1   1     1   1                 1 1       1   1                         1       1   2     2     1     62
63 7     1                     1                           1           1                 1                 1   1           63
64 6                   1               1                 1                                     1         1   1             64
65 20   1 1     1 3                             1 2       1 1 1       1       1             1       1           2   1     1 65
66 7 1                                                 1       1     1     1                 1 1                           66
67 8                   1     1                         1         1       1                     1                       1 1 67
68 7 1                                                                 1 1               1         1             1     1   68
69 10   1     1     1                           1                   1               1 1 1   1       1                       69
70 14   2               1   1                   1       1   1         1   1   1             1             1 1     1         70
71 11   1 1     1         1 1           1               1                     1               2 1                           71
72 17               3 1                     1                   1   1     2             1         1 1 3     1       1       72
73 10       1             1       1       1 1   1                   1 1       1                 1                           73
74 9               2   1             1                 1             1                 2                             1     74
75 14 1 1     1                   1             1 1     1       1       1   1                         1   1   1       1     75
76 11                 1           1         1   1           1                         2                         1     2 1   76
77 8 1   1                   1                       1                                 1       1       1                 1 77
78 10     2   1 2                       1           2 1                                               1                     78
79 9       1             1 1       1             1           1                                                   2 1       79
80 12   1                             1             2         1   1 1       1             1                   1         1 1 80
81 13               1 1           1   2             1         1           1   1             1     1                 1     1 81
82 14         1 1                 1           1 1   1           1                   2   1   2               1   1           82
83 13     1 1           1         1                                         1       1       2           1           1 1   2 83
84 10                                   2   1 1   1         1 1                                 1       1   1               84
85 9                     1     1 1     1             1     1                                       1   1 1                 85
86 11           1     1 1   1 1         1         1 1           1   1                 1                                     86
87 15 1                     1               1         1 1         1                       1 1   1 2       1     1   1     1 87
88 13 1   1   1           2       1                     1 2           1           1       1                 1               88
89 11           1   1                         1       1       1       1     1             1       1   1                 1   89
90 10       1   1             1 1                           1         1   1             1           1                     1 90
91 9         1     1 1                                                         1         1           1 1         2         91
92 13                     1           1   1   1 1           1 1   1                 2   1                   1       1       92
93 5   1                                           1                           1   1                                     1 93
94 11         1   1                                         1 1                   2     1           2     1           1     94
95 7 1                                     1                     1                   1         1         1 1               95
96 10 1   1         1               1         1       1               1   1   1                                   1         96
97 16   1   1 1               1         1   1 2               1   1       1     1 1   1     1         1                     97
98 12         1           1 1               1 1                                         1   1   1     1                 1 2 98
99 9 1                                     1           1               1 1                     1   1   1   1               99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
16
/
01
13
/
01
09
/
01
06
/
01
02
/
01
30
/
12
26
/
12
23
/
12
19
/
12
16
/
12
12
/
12
09
/
12
05
/
12
02
/
12
28
/
11
25
/
11
21
/
11
18
/
11
14
/
11
11
/
11
07
/
11
04
/
11
31
/
10
28
/
10
24
/
10
21
/
10
17
/
10
14
/
10
10
/
10
07
/
10
03
/
10
30
/
09
26
/
09
23
/
09
19
/
09
16
/
09
12
/
09
09
/
09
05
/
09
02
/
09
29
/
08
26
/
08
22
/
08
19
/
08
15
/
08
12
/
08
08
/
08
05
/
08
01
/
08
29
/
07
25
/
07
22
/
07
18
/
07
15
/
07
11
/
07
08
/
07
04
/
07
01
/
07
27
/
06
Ngày
/
Tháng