BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Khánh Hòa 60 KỲ ĐẾN NGÀY 17/04/2024

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
17
/
04
14
/
04
10
/
04
07
/
04
03
/
04
31
/
03
27
/
03
24
/
03
20
/
03
17
/
03
13
/
03
10
/
03
06
/
03
03
/
03
28
/
02
25
/
02
21
/
02
18
/
02
14
/
02
11
/
02
07
/
02
04
/
02
31
/
01
28
/
01
24
/
01
21
/
01
17
/
01
14
/
01
10
/
01
07
/
01
03
/
01
31
/
12
27
/
12
24
/
12
20
/
12
17
/
12
13
/
12
10
/
12
06
/
12
03
/
12
29
/
11
26
/
11
22
/
11
19
/
11
15
/
11
12
/
11
08
/
11
05
/
11
01
/
11
29
/
10
25
/
10
22
/
10
18
/
10
15
/
10
11
/
10
08
/
10
04
/
10
01
/
10
27
/
09
Ngày
/
Tháng
00 4 2                       1                                                 1                                           00
01 14   1 1 1     1         1 1       1           1   1         1                               2         1               1 01
02 12                   2         1         1   1             1       1             1   1     1             1   1           02
03 12 1           1     1 1   1           1                             1         1             1     1     1   1           03
04 8           1                                                   1 1           1   1   1 1         1                     04
05 10   1                           1                             1           1             1 1 2 1                   1     05
06 11   1     1 1   1                   1         1                                             1   1     1 1             1 06
07 9 1             1   1       1         1             1                 1 1               1                               07
08 9 1       1                             1                 1   1                 1       1                     1     1   08
09 12         1                                 1 1 1                           1   1   1   1   1     1 1               1   09
10 11           1                       1             1   1               1 1   1                         1       1   1   1 10
11 14 1     1       1     1               1 1                 2   1             1             1     1   1       1           11
12 10   1           1                                 1   1 2           1             1           1             1           12
13 10     2 1                       2     1           1               1                 1                         1         13
14 13     1             2   1 2 1                           1     1           1     1               1               1       14
15 19           2           1       2 1       1               1         2       2   1         1   1   1 1     1 1           15
16 13   1   1 1     1             1           1       1   1 1       1             2                             1           16
17 9               1                 1           1                     1   1                 1   1     2                   17
18 5                         1                                     1           1                       1               1   18
19 6       1                                     1                                       1         1         1     1       19
20 13               1   2           1   1     1           1 1               1                     1   1 1               1   20
21 10             1   1       1                         1       1               2       1                           1   1   21
22 12     2       2             1               1           1     1   2       1                     1                       22
23 16   1   1               1         1     1             1   1 1             2 1     1 1   1                   1     1     23
24 11                           1       1 1 1     1 1 1                                   1                     1 1       1 24
25 11     1   1       1 1 1 2 1                     1                                                           1     1     25
26 9             1                                   1 1                         2           1   2     1                   26
27 14     1       1                   1 1         2                       1     1   1           1 1   1 1                 1 27
28 17         1       1         1   1           1               1       1         1             1 1 1 1       3       1 1   28
29 11     1 1               1                       1           1       1 1 1               1                     1     1   29
30 7                                   1 1     1                   1                                               1     2 30
31 11 1                                   1   1     1       1 1         1 1         1                             1 1       31
32 9                             2 1       1                             1       1                       1         1     1 32
33 7 1         1                         1           1                         1     1                       1             33
34 11 1                     2               1   1   1           1                 2                           1           1 34
35 8               1           1   1   2                                           1 1       1                             35
36 9                       1                   1         1     2                         1               1     1         1 36
37 11                     1                 1       1   1           1       1 1   1       1                 1           1   37
38 15       1 1   1 1 1 1             1         1           1         1 1       1           1                           1 1 38
39 14               1   1   1     1   1                       1     1       1         2             1       1 1   1         39
40 7           2     1       1               1       1             1                                                       40
41 7   1         1       1       1         1                                                   1                       1   41
42 11                                         1         1           2     1       1     2           1     1   1             42
43 7     1               2           1           1     1                           1                                       43
44 10 1     1     1               1             1   1         1 1                         1     1                           44
45 11         1       2         1       1                         1           1         1     1 1                       1   45
46 10                 1               1   1 1   1                     1 1   1                       1           1           46
47 9       1               1     1       1                                           1     1     1         1             1 47
48 11 1       1         1   1           1   1                     1 2                         1         1                   48
49 12     1 1                               1         1         1 1         1         1     1     1   1     1               49
50 6         1       1                                                                 1 1       1       1                 50
51 7   1                 1     1         1           1       1   1                                                         51
52 11     1       2                               1     1               1   1   1     1       1 1                           52
53 8                                                   1                 1             1       2             1   1       1 53
54 9       1 1         1         1                             1                         1       2     1                   54
55 7                 1   1                                         1                                     1   1     1 1     55
56 10                                                   1 1 1             1 2       1       1                         1 1   56
57 13   2                 1     1                       1       1   2         1   1                             2 1         57
58 12   1                           1             1       2                     1 2     1             1     1         1     58
59 15         1   1   1           2     1           1               1                     1   2         1       1     1 1   59
60 10           1   1               1   1       1                   1                     2                   1     1       60
61 9             1               1                           1     1 1                               1       1       1 1   61
62 7                           1         1         1   1       1             1                                     1       62
63 7           1       1                             1                                       1   1   2                     63
64 9                               2   1                         1           1         1 1           1       1             64
65 14   2       1   2     1         1             2 1                                       1             1 1       1       65
66 9   1                   1 2             1 1   1 1                                                         1             66
67 13                 1                         1     1                   1   1             2       1   1         1 1 1 1   67
68 7                                     1   2     1                                                   1           1 1     68
69 7                                             1       2     2       1             1                                     69
70 9       1 1       1                       1                   1   1       1                             1       1       70
71 16       1     1     1       1         1               1     1 1     1   1       1               1   2     1           1 71
72 9 1         1             1             1             1           1                 1 1                             1   72
73 13 1                       1       1 1   1           1     1           1         2                       3               73
74 10               1               1 1 1     1       1                   1               1   1     1                       74
75 15 1       1                   1     1     1           1 2 1         1     1       1       1                   1       1 75
76 10                             1 1   1 1         1         1                     1     1               1               1 76
77 8                 1       1 1               1           1     1   1                                   1                 77
78 13       1           1             1           1         1               1       1 1                     1     2   1 1   78
79 9               1               1 1     1                           1 1 1       1       1                               79
80 12     1   1 1 1         1                   1     1   1                           1         1           1     1         80
81 13       1 1 1                   1             1   1         1     1                 1                 1     1   1     1 81
82 9           1                         1                 1 1   1           1       1               1 1                   82
83 14     1       2 1                                     1           1     1 1     1                 1   1 1 1 1           83
84 9     1               1 1               1       1                     1                     1   1           1           84
85 8     1                 1                                                     1   1             1     1         1 1     85
86 13   1                 1 1   2     1           1                                     1 1     1 1       1   1             86
87 11     1                           3   1             1 1               1 2                         1                     87
88 11 1         1                               1     1     2 1                                   1   1     2               88
89 12 1 1               1               1 1         2           1       1     1               1                   1         89
90 10 1         1         3                   1 1                                                               1   1 1     90
91 12         1       1   1                     1   1         1       2   1     1         2                                 91
92 9 1                                       1               1   1               1         1 1     1                     1 92
93 13                         1               1 1       2                               1   1 1     1     1           3     93
94 10     1         1   1     1 1 2                         1         1   1                                                 94
95 10                         1 1 1                   1 1 1 1                 1                                   1 1       95
96 10           1                     1                           1     1       1   1               1     1       1 1       96
97 17   1   2       1 1       1 1             1                     1 2 1 1   1         1                 1             1   97
98 14         1       2           1         1 1         1                       1     2 1         1     1         1         98
99 11   1                 1     1             1         1         2               1         1       1 1                     99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
17
/
04
14
/
04
10
/
04
07
/
04
03
/
04
31
/
03
27
/
03
24
/
03
20
/
03
17
/
03
13
/
03
10
/
03
06
/
03
03
/
03
28
/
02
25
/
02
21
/
02
18
/
02
14
/
02
11
/
02
07
/
02
04
/
02
31
/
01
28
/
01
24
/
01
21
/
01
17
/
01
14
/
01
10
/
01
07
/
01
03
/
01
31
/
12
27
/
12
24
/
12
20
/
12
17
/
12
13
/
12
10
/
12
06
/
12
03
/
12
29
/
11
26
/
11
22
/
11
19
/
11
15
/
11
12
/
11
08
/
11
05
/
11
01
/
11
29
/
10
25
/
10
22
/
10
18
/
10
15
/
10
11
/
10
08
/
10
04
/
10
01
/
10
27
/
09
Ngày
/
Tháng