BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Khánh Hòa 60 KỲ ĐẾN NGÀY 12/07/2020

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
12
/
07
08
/
07
05
/
07
01
/
07
28
/
06
24
/
06
21
/
06
17
/
06
14
/
06
10
/
06
07
/
06
03
/
06
31
/
05
27
/
05
24
/
05
20
/
05
17
/
05
13
/
05
10
/
05
06
/
05
03
/
05
29
/
04
26
/
04
29
/
03
25
/
03
22
/
03
18
/
03
15
/
03
11
/
03
08
/
03
04
/
03
01
/
03
26
/
02
23
/
02
19
/
02
16
/
02
12
/
02
09
/
02
05
/
02
02
/
02
29
/
01
26
/
01
22
/
01
19
/
01
15
/
01
12
/
01
08
/
01
05
/
01
01
/
01
29
/
12
25
/
12
22
/
12
18
/
12
15
/
12
11
/
12
08
/
12
04
/
12
01
/
12
27
/
11
Ngày
/
Tháng
00 7           1                 1               1                   1             1                       1         1     00
01 9       1 1           1           2           1         1               1                               1               01
02 10         1     1 1       1     1                                       1   1                       1 1 1               02
03 14 1 1                   1             1 1               1     2 1   1 1               1             1                 1 03
04 15   1     1     1     1               1 1       1     1               1 1   1 2           1                         1   04
05 9                           1                       1 1 1         1     1                         1               1   1 05
06 8 1         1                                                         1 1 1         1         1       1                 06
07 12   1 1 1     3     1                 1                     1           1         1                           1         07
08 12 1                     2         1             1   1               1   2           1 1                       1         08
09 14     1     2               1         1 1     1       2                     1                       1   1     1   1     09
10 7                   1   1                             1     1   1     1                 1                               10
11 7                         2         1             1             1             1               1                         11
12 15   1           1         1   1               1 1 2                     1   1   1   1           1               1   1   12
13 7   1                           1 1       1                                           1                   1           1 13
14 10           1                                 1                 2   1 1     1           1                 1       1     14
15 11   1       1               1       1                 1                   1 1   1 1 1     1                             15
16 16             1   1           1   1         2 1         1 2         1 1               1           1 1           1       16
17 10       1     2   1     1 1                   1         1           1                             1                     17
18 11 1                   1               1   1             2       1       1               1     1       1                 18
19 13           1     1           1       1           1       1     1           1   2       1             1       1         19
20 13   1   1 1         1     1             1 1         1       1                   1         1       1     1               20
21 10                 1         1                         1                 1           1       1         1 1     1   1     21
22 9           1                 1                   1             2                               1 1           1   1     22
23 16           1         3 1     1                     1   1   1 1           1                 1       1       1       1 1 23
24 12           1 1             1 1 1             1         1   1       1   1       1                               1       24
25 8     1               1                 1                         1             1                 1     1   1           25
26 6                         1   1       1                                                 1                 1 1           26
27 10                     1                   1 1 1       1   1   1                               1       2                 27
28 13 1     1 1   1   1                         1                 1                       1         1               1 2 1   28
29 11             1           1   1   1 1       1               1               1             1                   1 1       29
30 15                           1     1 1               1   2 1 1     1         1         1         1 1       1         1   30
31 10 1   1       1     1           1   1   1       1     1                     1                                           31
32 13     2 1           1     1     1 1     1           1             1         1   1                 1                     32
33 12       1 1           1     1       1           1   1                           1                     1   1 1         1 33
34 7         1 1                                       1                     1   1                           2             34
35 16   2 1   1   1     1     1         1           1                 1     1           1   1         1       1   1         35
36 11 1             1                                         1   1   1               2                   1 1         1 1   36
37 5       1         1                                                                     1               1     1         37
38 6                                           1                   1             1                               1 1     1 38
39 9 1           1                       1                       1                         2   1 1             1           39
40 9   1           1   1     1               2   1                                               1             1           40
41 10 2     1                           1           1         1         2                 1 1                               41
42 9   1               1                                 1   1 1                           1 1 1       1                   42
43 6               1                           1                               1           1                 1 1           43
44 14     1           2   1 1           2       1             1                               1 1 1 1           1           44
45 11 1   1               1 1       1           1                 1                   1                         2 1         45
46 8         1         1                 1             1     1                           1     1   1                       46
47 10               1                     1                     1       1 1       1 1   1                   1         1     47
48 10                                     1         1   1         1             1     1 1             1       1         1   48
49 11     1                                             1   1   2             1   1     2         1       1                 49
50 10 1                           1       2   1   1                       1                   2         1                   50
51 8   1     1                           1     1                     1                       1           1         1       51
52 10         1         2           1         1 1                       1           1 1                                 1   52
53 16     1     1                             3     1 2                   1     1 3       1               1         1       53
54 10                       1   2       1                               1           1       1   2         1                 54
55 6     1                   1   1                           1       1                                                   1 55
56 15   1             1           1               1     1           1         1         1   1     1 1   1 1   1           1 56
57 9                   1 1 1 1 1   1                 1           1                       1                                 57
58 9                     1 1       1     1                             1 1                       1           1 1           58
59 11           1     1                     1   1   2       1           1         1           1         1                   59
60 15                     1 2     1 2 1     1 1     1                   1       1     1             1               1       60
61 14       1     1     2                   1     1                           1   1 1     1         2 1                 1   61
62 10                                                 1 1                   1                     1   1         2   1     2 62
63 6                                 1     2       1                                                       1 1             63
64 10       2       1               2                     1                   1             1                   1   1       64
65 12       1                         1           1         1   1                 1           1 1     1       1   1 1       65
66 8                         1               1                               1 1   2   1                 1                 66
67 8               1       1                   1                             1                       1 1       1 1         67
68 11       1         1         1 1 1                   1                                 1     1   1 1               1     68
69 9 1                           1   1                   1       2           1                 1       1                   69
70 8         1                 1         1                                           1 1       1   1                   1   70
71 11 1                 1       1     1             1 1       1   1           1                     1                   1   71
72 10         1                                 1   1 2         1       1       1                                 1       1 72
73 7     2         1               1               1             1                       1                                 73
74 13       2             1   1             1 1         2                 1                           1 2       1           74
75 7     1                                                         1                   1 1     1 1 1                       75
76 13           1                 1                   1   1         1   1   1     1                     2     1       1 1   76
77 13         1     1           1   1                     1           2 1       1           1       1                 2     77
78 7   1                                   1 1                     1     2                   1                             78
79 11     1             1       1               1         1           1                   1               1   1     2       79
80 12                       1         1 1                       2   1       1         1     1           1         1     1   80
81 14             1                                       1     1   1     2 1 1         1 2     1               1   1       81
82 14           1     1       1         1     1     1           1   1             1             2           2         1     82
83 15     1               1   1               1             1         2               1       1   1         1       1 1 1 1 83
84 13 1             1 2               1   1                                 1       1   2         1               1     1   84
85 9   1                   1           1       1             1                       1                 1 1               1 85
86 10   1     1           1             1                     1                       1           1         2             1 86
87 7 1       1         1               1     1               1       1                                                     87
88 15 1           1 2 2     1                               1   1 1   1               1           1               1 1       88
89 10             1 1   1         1   2               1                 1                                               1 1 89
90 10                                             1         1             1   2   1   1 1     1                           1 90
91 9         1                                   1               1   1           1           1 1     1   1                 91
92 10   1     1 1     1     1           1                     1                                   1                   1   1 92
93 11             1 1                   1       1   1             1           1       1       2               1             93
94 9       1                   1   1     1               1       1           1                   1     1                   94
95 10             1                         1     1           1     1 1               1             1 1     1               95
96 12   1           1                       1         2 1     1                                                 1 1   1 1 1 96
97 12       1   1                     1     1   1         1 1                     1 1           1           1       1       97
98 14 1         1   1     1   1 1                     1                       1           1 1 1     2                   1   98
99 12     1                     1 1 1       1     1   1 1                 2           1                       1             99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
12
/
07
08
/
07
05
/
07
01
/
07
28
/
06
24
/
06
21
/
06
17
/
06
14
/
06
10
/
06
07
/
06
03
/
06
31
/
05
27
/
05
24
/
05
20
/
05
17
/
05
13
/
05
10
/
05
06
/
05
03
/
05
29
/
04
26
/
04
29
/
03
25
/
03
22
/
03
18
/
03
15
/
03
11
/
03
08
/
03
04
/
03
01
/
03
26
/
02
23
/
02
19
/
02
16
/
02
12
/
02
09
/
02
05
/
02
02
/
02
29
/
01
26
/
01
22
/
01
19
/
01
15
/
01
12
/
01
08
/
01
05
/
01
01
/
01
29
/
12
25
/
12
22
/
12
18
/
12
15
/
12
11
/
12
08
/
12
04
/
12
01
/
12
27
/
11
Ngày
/
Tháng