BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Khánh Hòa 60 KỲ ĐẾN NGÀY 21/08/2019

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
21
/
08
18
/
08
14
/
08
11
/
08
07
/
08
04
/
08
31
/
07
28
/
07
24
/
07
21
/
07
17
/
07
14
/
07
10
/
07
07
/
07
03
/
07
30
/
06
26
/
06
23
/
06
19
/
06
16
/
06
12
/
06
09
/
06
05
/
06
02
/
06
29
/
05
26
/
05
22
/
05
19
/
05
15
/
05
12
/
05
08
/
05
05
/
05
01
/
05
28
/
04
24
/
04
21
/
04
17
/
04
14
/
04
10
/
04
07
/
04
03
/
04
31
/
03
27
/
03
24
/
03
20
/
03
17
/
03
13
/
03
10
/
03
06
/
03
03
/
03
27
/
02
24
/
02
20
/
02
17
/
02
13
/
02
10
/
02
06
/
02
03
/
02
30
/
01
Ngày
/
Tháng
00 5   1             1 1                   1                                                                             1 00
01 13 2         1                   1   1                       1             1     1             1       1 1     1   1     01
02 9     1                           1       1         1                   1                       1     1           1 1   02
03 7                       1                 1                           1                     1       1     1 1           03
04 10 1 1         1                 1             1                   1 1     1 1                                     1     04
05 7     1 1                                                         1     1                           1           1 1     05
06 20 2 1           1 1       1             1     1                 1 1 1 2     1   2                       1     1   1 1   06
07 8       1     2       1                         1             1                           1   1                         07
08 16           1   1       1     1   1   1 1       1                           1 2       1   1     1       1         1     08
09 14   1                     1       1                 1     1                   1     1       1     1   1   1 1 1       1 09
10 6                                 1                           1   1                 1       2                           10
11 12 1       1 1       1           1                       1                                     1 1   1       1       1 1 11
12 10         1       1             1       1                 3               1         1                         1         12
13 13     1                   1         1                 1                       1 1       1   1       2         1   1 1   13
14 7   1           1         1                   1           1                 1                 1                         14
15 8         1                                                 1         1 1   1                   1     1             1   15
16 12         1   1                                                 2       1 1         1 1             2               1 1 16
17 16           2   1 1     1 1         2                   1     1     1     1         1                   2       1       17
18 17           1                 1 1     1   1 2 1       1   1             1   2 1   1                 1     1             18
19 11     1           1       1                   1         1               1 1                     1     1     2           19
20 11         1 1   1           1     1                             1 1           1           1                 1     1     20
21 11   1         1 1                       1 2     1   1         1                       1 1                               21
22 10         1                   1                   1 1       1   1           2     1                                 1   22
23 11                       1   1     1         1     1             1               1       1 2                   1         23
24 8                   1         1               1 1             1     1                 1       1                         24
25 10                   1   1               1                 1 1       2     1                           1               1 25
26 8   1   1                         1                           1                       2           1             1       26
27 10                     1     1       1       1   1         1                   1         1 1           1                 27
28 12   1 1     1                     1             1     1     1         1             1         1       1       1         28
29 11 1                             1 1   2           1           1     1           2                             1         29
30 16             1       1 1 1 1   1   1 1               1 1     1                   1     1   2                 1         30
31 9                                       2   1 1       2                 1     1                                 1       31
32 7                                     1                               1           1     2         1       1             32
33 9         1       1               1             1             1       1             1   1             1                 33
34 10               1   1                     1 1     1   1   1                                             1     1       1 34
35 12         1         1   1   1 1   1       1                       1   1 1             1         1                       35
36 10                     1     2     1     1           1           1     1                   1                 1           36
37 6     1     1                 1         1                                 1                                     1       37
38 11   1   1                         1       1     1                     1         1 1 1               1   1               38
39 9 1     1         1     1     1           1               1       1                                           1         39
40 11   1           2               1                                     1               1           2         1     1 1   40
41 14         1 1   1     2       1         1     1             1           1     1             1   1         1             41
42 8         1                         2                 1         1         1         1         1                         42
43 17 1     1 1     1   1 2                                 1   1   1       2           1                 1     2       1   43
44 7                       1             1 1         1                                             1                 2     44
45 9                 1     1   1     1   1     2           1                             1                                 45
46 9                     1                                   1       1 2             2                 1         1         46
47 12             1     1         1         1   1           1     1             1       1     1     1       1               47
48 12       1           1       1                 1                 2     1           2 1             1         1           48
49 6                   1                         1 1 1       1                                       1                     49
50 11   1         1       1               1         1           1               2 2                                   1     50
51 13                                               1 1                   1   1 2                 1 1 1 1 1 1             1 51
52 14                 1           2     2               1             1           1         1     2   1     1 1             52
53 5                   1                               1           1                                         2             53
54 11 1             1 1   1       1               1               1         1         1                       1       1     54
55 8                                                       1       1                           2 1       1         1   1   55
56 8     1                               1 1       1       2       1                         1                             56
57 10                   1                                     2               1   1 1     2                         1   1   57
58 7 1             1     1         2 1                 1                                                                   58
59 18   1 2                     1             1     1 1     1   1       1       1   2       1   1   1 1   1                 59
60 13                           1   1             1   1 1       1       1                     1       2     1         1   1 60
61 8   1     1   1     2               1                                 1                                       1         61
62 18   1                   1       1           1 1 1   1 1 1     1             1             1 1   1     1 1 1         1   62
63 12       1     1         1                           1 2 1       1   1                                           1   1 1 63
64 8   1             1                       1 1       1       1                         1                       1         64
65 15 1   1     1     1       1     1                     2     1       1         1                         2 1         1   65
66 14       1     2     1                                                     2                     1 1 1       1 1 2   1   66
67 7                                             1       1           1     1         1                 1           1       67
68 9               1     1               1 1       1                                                     1 1   1     1     68
69 8     1           1       2                                           1       1                   1                 1   69
70 12 1                 1   1 1                 1           1         1       1                   1     1 1         1       70
71 11     1                   1 1       1   1                   1                   1       1     1             1 1         71
72 16       1                 1           1           1 3 1       2       1           1 1   1   1 1                         72
73 8 1                           1   1               1                   1                   1               1     1       73
74 16                         1     1       1 1   1   1     2                       1       1     1           1     2 1   1 74
75 9                     1           1                 1           1 1 1               1           1                     1 75
76 12               1 1             1         1       1   1   1             1             1 1 1                         1   76
77 12                       1     1     1     1   1                                 1 1       1       1       1           2 77
78 9             1                                 1           1           1         1             1 2         1           78
79 11   1     1   1         1   1                       1 1     1           1               1                 1             79
80 8 1         1   1                   1                                         1   1         1               1           80
81 18       2     1       2   2       1 1 1     1             1                       2     1     1     1     1             81
82 7         1                 1   1                                   1       1                   1       1               82
83 14       2           1       1   1   1       1                     2                 1     1     1             2         83
84 11 1   1 1                                 1   1         1           1                 1                   1           2 84
85 9                 1       1           1   1       1       1                     1     1             1                   85
86 3                                                                     1   1     1                                       86
87 11 1     1     2   1     1           1 1         1                                                   1           1       87
88 14     1   2 1         1             1     1 1     1                     1           1                       1       1 1 88
89 5                                           1                     1                   1                     1     1     89
90 6 1   2     1                                                                           1                 1             90
91 17             1     1       1         2   1 1         1     1 1   2     1   1       1       1                     1     91
92 8                                                         1   1     1                         1   1   2               1 92
93 14   1 1     1     1     1     1 1             1         1         1 1     1     1                   1                   93
94 13   1   1       1 1         1                   1           1 1           1           1   1             1       1       94
95 5                                       1         1             1                 1                     1               95
96 9       1   2   1             1                                                 1       1                       1     1 96
97 7         1                                         1                         1           2 1 1                         97
98 13     1   1 1         1 1   1 1                   2                           1     1 1         1                       98
99 10                         1   1       1     1               1 1 1         1                 2                           99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
21
/
08
18
/
08
14
/
08
11
/
08
07
/
08
04
/
08
31
/
07
28
/
07
24
/
07
21
/
07
17
/
07
14
/
07
10
/
07
07
/
07
03
/
07
30
/
06
26
/
06
23
/
06
19
/
06
16
/
06
12
/
06
09
/
06
05
/
06
02
/
06
29
/
05
26
/
05
22
/
05
19
/
05
15
/
05
12
/
05
08
/
05
05
/
05
01
/
05
28
/
04
24
/
04
21
/
04
17
/
04
14
/
04
10
/
04
07
/
04
03
/
04
31
/
03
27
/
03
24
/
03
20
/
03
17
/
03
13
/
03
10
/
03
06
/
03
03
/
03
27
/
02
24
/
02
20
/
02
17
/
02
13
/
02
10
/
02
06
/
02
03
/
02
30
/
01
Ngày
/
Tháng