BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Khánh Hòa 60 KỲ ĐẾN NGÀY 21/10/2018

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
21
/
10
17
/
10
14
/
10
10
/
10
07
/
10
03
/
10
30
/
09
26
/
09
23
/
09
19
/
09
16
/
09
12
/
09
09
/
09
05
/
09
02
/
09
29
/
08
26
/
08
22
/
08
19
/
08
15
/
08
12
/
08
08
/
08
05
/
08
01
/
08
29
/
07
25
/
07
22
/
07
18
/
07
15
/
07
11
/
07
08
/
07
04
/
07
01
/
07
27
/
06
24
/
06
20
/
06
17
/
06
13
/
06
10
/
06
06
/
06
03
/
06
30
/
05
27
/
05
23
/
05
20
/
05
16
/
05
13
/
05
09
/
05
06
/
05
02
/
05
29
/
04
25
/
04
22
/
04
18
/
04
15
/
04
11
/
04
08
/
04
04
/
04
01
/
04
Ngày
/
Tháng
00 9   1                                   1   1 1         1     1           1         1         1                         00
01 7     1           1                       1                         1                 1                           2     01
02 9   1   1             1 1             2                   1   1                               1                         02
03 13   2             1           1             2     1   1                 1 1 1             1                     1       03
04 14           1   1           2               1       1   1                   1       1       2   1   1     1             04
05 8       1 1                         1       1                 1                     1         1   1                     05
06 6       1     1                             1                     1               1               1                     06
07 9     1     1 1     1                                                 2     1     1                             1       07
08 11                         1   1                                   1             1     1     1       2 1       2         08
09 11         1         1       1   1       1 1                 1 1             1           1                           1   09
10 8 1 1             1         1 1                           2                         1                                   10
11 10                     2   2 1                                           1       2   1                               1   11
12 9                               1               1 1         1           1                   1     1 1       1           12
13 13   1                   1                 1     1   1 1             1       2   1         1           1 1               13
14 12     1   1         1               1   1   1       1           1                       1     1   1           1         14
15 21   1 1           1             1 1   1 2   1 1   1     1       1       1       1 1           1                   3 1   15
16 9                 1     1     1 1               1     1 1       1     1                                                 16
17 10                               1 1 1     1         1                                                   1   1 2       1 17
18 9                                   1                           1   1               1 1       1 1 1 1                   18
19 11 1       1                         1                                 1     1     1     1                 1   1     1 1 19
20 9     1 1   1                                 1 1                               1       1   1 1                         20
21 18           1     1 1     1 1 2                                       2       1         2 1 1 1         1           1 1 21
22 12 1         1 1   1                           1             1         1         1 1   1                 1       1       22
23 6                       1         1               1                             2                   1                   23
24 11         1                         1     1 1 1                 1         1     1     1               1     1           24
25 6         1   1             1                                 1             1       1                                   25
26 8   1 1                                           1     1                     1   1     1             1                 26
27 14       1       1         1       1 1   1       1                     1 1     1         1     1         1   1           27
28 12         2                   1       1 1               1         2   1                           2   1                 28
29 10           1                     1                     1       1       1       1     1   1     1                 1     29
30 5   1                                                   2       1                               1                       30
31 11                         2     1   1   1 1             1     1                 1           1               1           31
32 12             1   1         1                 1       1           1             1               1   1     1 1         1 32
33 8                                     1           1 1   1                   1           1       1                     1 33
34 9 1           1   1         1                         1                   2                                 1   1       34
35 9         1     1 1                                 1       1             1   1   2                                     35
36 16   1 1         1     2     1                                     1     1 1   1           1       1 1     1     1     1 36
37 16         1 1         1 1                         1 1           1     2       1 1       1 1         1     1   1         37
38 14                     1 1 1       1   1             1     1 1         1                                 1     1   1   2 38
39 8                                 1     1     1                                   1       2 1           1               39
40 7                                                     1             1     1                   1 1   1 1                 40
41 18       1 1               2 1   2   1   1         1   1   1               1           1       1 1   1     1             41
42 7                 1             1                               1 2                       1     1                       42
43 12               1 1 1 1                 1                   2 1               1           1 1                   1       43
44 6         1   1     1     1                 1           1                                                               44
45 3   1                               1                         1                                                         45
46 11       1     1   1   1         1                                                     1   1 1   1     1           1     46
47 20             2 1 1   1     1 1     1                     2   1                                 1 3   1   3         1   47
48 11     1 1                                               1         2           1 1 1         1     1       1             48
49 19   1   1   1   2       1               1                 1     1 1     1 1   2           1   2   1       1             49
50 10 1                     1   1               1                         1                               2     1 1   1     50
51 9             1                             2         1   1     1         1                                 1   1       51
52 13           1                         1 1       2 2     1                                 1     1     1 1       1       52
53 7 1                     1 1                                 1             1                       1   1                 53
54 10                   1 2 1 1     1                           1       2 1                                                 54
55 13   1           1         1 1             1     1           1                     1               1   1     1       1 1 55
56 7 1   1                       1         1               1                 1                         1                   56
57 7   1       1                                                 1   1                     1               1           1   57
58 6             1                                       1   1             1                                   1     1     58
59 18 1                       1   2 1             1   1           1         1   1         1 1       1     1   1 1 1 1       59
60 10           1         1 2                     1     1                 1   1         1     1                             60
61 8           1       1             1               1         1                       1 1                 1               61
62 13 1       1   1                         1       1   2     2     1                       1           1           1       62
63 10     1           1                 1                 1   1                                             1   1   1   1 1 63
64 7   1                                     1         1   1                     1   1                         1           64
65 16   1 1 1       1       1             1       1           2   1     1   1 1 1                         1 1               65
66 10 1       1     1     1                 1 1                             1     1   1                           1         66
67 17 1         1       1                     1                       1 1       1   1   1     1 1 1               2     2 1 67
68 11                 1 1               1         1             1     1       1 1         1     1             1             68
69 10             1               1 1 1   1       1                         1                           1       1         1 69
70 12 1   1         1   1   1             1             1 1     1                         1     1               1           70
71 5 1                     1               2 1                                                                             71
72 17         1   1     2             1         1 1 3     1       1                           1         1   1   1       1   72
73 7             1 1       1                 1                                                               1   1   1     73
74 9 1             1                 2                             1           1         1 1                           1   74
75 14 1       1       1   1                         1   1   1       1     1                 2   1                 1       1 75
76 11     1                         2                         1     2 1     1                     1     1               1   76
77 11                                 1       1       1                 1     1         2     1 1 1                   1     77
78 4                                               1                                             1                 1     1 78
79 9       1                                                   2 1         1                         1     1 1           1 79
80 14       1   1 1       1             1                   1         1 1                           1 1 1         1   1   1 80
81 7       1           1   1             1     1                 1     1                                                   81
82 13         1                   2   1   2               1   1                       1 1                 1 1             1 82
83 13                     1       1       2           1           1 1   2         2                       1           1     83
84 10     1 1                                 1       1   1                       1     1 1               1         1       84
85 10     1                                       1   1 1                 1           2     2                         1     85
86 4         1   1                 1                                                     1                                 86
87 16 1         1                       1 1   1 2       1     1   1     1       1         1         1         1         1   87
88 9 1 2           1           1       1                 1                   1                   1                         88
89 15       1       1     1             1       1   1                 1     1   2 1       1                 1   1   1       89
90 9     1         1   1             1           1                     1                 1         1                     1 90
91 14                         1         1           1 1         2         1 1     1 1               1                 3     91
92 9     1 1   1                 2   1                   1       1                                                     1   92
93 6                         1   1                                     1             1                           1     1   93
94 13     1 1                   2     1           2     1           1                         1 1   1             1         94
95 11           1                   1         1         1 1                         1   2                     1     2       95
96 6               1   1   1                                   1                               1           1               96
97 16       1   1       1     1 1   1     1         1                           1       1               1   1 1     2   1   97
98 9                                 1   1   1     1                 1 2         1     1                                   98
99 10 1               1 1                     1   1   1   1                 1         1               1                     99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
21
/
10
17
/
10
14
/
10
10
/
10
07
/
10
03
/
10
30
/
09
26
/
09
23
/
09
19
/
09
16
/
09
12
/
09
09
/
09
05
/
09
02
/
09
29
/
08
26
/
08
22
/
08
19
/
08
15
/
08
12
/
08
08
/
08
05
/
08
01
/
08
29
/
07
25
/
07
22
/
07
18
/
07
15
/
07
11
/
07
08
/
07
04
/
07
01
/
07
27
/
06
24
/
06
20
/
06
17
/
06
13
/
06
10
/
06
06
/
06
03
/
06
30
/
05
27
/
05
23
/
05
20
/
05
16
/
05
13
/
05
09
/
05
06
/
05
02
/
05
29
/
04
25
/
04
22
/
04
18
/
04
15
/
04
11
/
04
08
/
04
04
/
04
01
/
04
Ngày
/
Tháng