BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Khánh Hòa 60 KỲ ĐẾN NGÀY 20/05/2018

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
20
/
05
16
/
05
13
/
05
09
/
05
06
/
05
02
/
05
29
/
04
25
/
04
22
/
04
18
/
04
15
/
04
11
/
04
08
/
04
04
/
04
01
/
04
28
/
03
25
/
03
21
/
03
18
/
03
14
/
03
11
/
03
07
/
03
04
/
03
28
/
02
25
/
02
21
/
02
18
/
02
14
/
02
11
/
02
07
/
02
04
/
02
31
/
01
28
/
01
24
/
01
21
/
01
17
/
01
14
/
01
10
/
01
07
/
01
03
/
01
31
/
12
27
/
12
24
/
12
20
/
12
17
/
12
13
/
12
10
/
12
06
/
12
03
/
12
29
/
11
26
/
11
22
/
11
19
/
11
15
/
11
12
/
11
08
/
11
05
/
11
01
/
11
29
/
10
Ngày
/
Tháng
00 8     1                             1             1 1           1                             1       1             1   00
01 15                         2     1       1     1     1       1   1   1       1     1             1       1           1 1 01
02 8     1                           1           1     1                 2 1                 1                             02
03 8 1                     1           1           1                                 1                     1         2     03
04 12   2   1   1     1                               1           1         1   1 1     1                                 1 04
05 14     1   1                               1 1 1         1 1         1   1 1         2     1               1             05
06 11         1                                             2   1   1 1                                 2             1   2 06
07 4                       1               1                                                 1     1                       07
08 13   1       2 1       2                       1       1   1         1         2     1                                   08
09 10                           1   1   1 1                 1     1       1   1 1                         1                 09
10 12                                                           3 1   1     2                   1 1   2             1       10
11 8                           1                             1                   1         1     1       1   1 1           11
12 11   1     1 1       1             1             1       1               1     1             1             1             12
13 11 1           1 1                 1                                               1 1       2     1             1   1   13
14 10     1   1           1                     1 1                     1                               1   1   1       1   14
15 16     1                   3 1             1       2             1         1           1     1       1     1   1   1     15
16 6                                           1                 1   1                 1 1               1                 16
17 11               1   1 2       1   1           1         1           1                     1           1                 17
18 14     1 1 1 1                           1             1                     2     1     2 1                 1     1     18
19 13                 1   1     1 1 1 1           1 1       1                 1 1                       1   1               19
20 10   1 1                         1             2     1                       1         1   1                         1   20
21 14 1 1 1         1           1 1         2             1     2           1         1             1                       21
22 9               1       1               1         1                               2       1           1         1       22
23 6           1                                                             1         1 1               2                 23
24 14             1     1           1 2         1                     1           1             1     1     2   1         1 24
25 8                                         2         1           1   1       1       1                     1             25
26 11             1                     2           2               1   1         1                             2       1   26
27 12     1         1   1             1     1               1 1 1     1         1   1               1                       27
28 8         2   1                           1                                 1       2   1                               28
29 11 1     1                 1     1     1                   1                 1         1   1         1             1     29
30 7       1                         1                   1                             1   1   1       1                   30
31 10   1               1                             1 1                         1           2 1         1         1       31
32 10       1   1     1 1         1                                   1   1     1       1 1                                 32
33 14       1                     1                 1   1     2   1   2         1 1   1   1                               1 33
34 5                   1   1               1                 1               1                                             34
35 5                               1                                                 1           1 1       1               35
36 11 1       1 1     1     1     1           1         1 1                               1 1                               36
37 14 1         1     1   1                 2           1             1     1                     1               2 2       37
38 8               1     1   1   2     1                                 1                                       1         38
39 14 2 1           1                   2                       2           1       1           1   1                 2     39
40 11     1 1   1 1                             1         2                   1         1       1                   1       40
41 11     1 1   1     1             1     1           1     1                               1                   1     1     41
42 14 1     1                       1   1 1   1 1   1               1     1   1                 1       1         1         42
43 12 1 1                   1       1         1       2 1             1 1               1                         1         43
44 7                                           1   1         1         1           1               1               1       44
45 11                                 1                   1           2   1         1         1             1 2   1         45
46 13 1 1   1     1           1       1             1           1 1                         1               1   1 1         46
47 14       1 3   1   3         1             1           1             1                           1                 1     47
48 12   1     1       1               1   1 1   1                     1   1         1               1         1             48
49 15 1   2   1       1             1 1                                   1           1         1 1         1   1 1       1 49
50 14             2     1 1   1     1           1 1 1                         1   1                         1 1     1       50
51 16                   1   1         1   1 1   1 1   1                     1     1       1   1       1   1 1             1 51
52 10 1     1     1 1       1             1                     1                   2               1                       52
53 8         1   1                                       1 1               1   1                   1     1                 53
54 9                                     1       1 1   1           1                 1   1             1                 1 54
55 13         1   1     1       1 1 1           1         1   1               2             1               1               55
56 9           1                         2                       2               1 1                                 1   1 56
57 13               1           1       1                         1 1   1   1       1                 1     1     1 1     1 57
58 16                   1     1             1         1       1   1   1       1     2 1     1     1   2             1       58
59 16       1     1   1 1 1 1                 2               1 1   1         1   1 1                 1               1     59
60 10 1                                 1                                         1     1   1     1   1     1   1   1       60
61 11               1                 1         1         1   1 1         1             1   1   1                 1         61
62 7           1           1                                             1                   1       1               1 1   62
63 12               1   1   1   1 1       1   1                               1           1     1   1                   1   63
64 8                   1                         1   2 1                             1                 1                 1 64
65 11             1 1                       1 1     1   1             1             1       1     1             1           65
66 8                     1                     1     1             1   1                                     2   1         66
67 15 1 1 1               2     2 1       1               1             2                   1         1 1                   67
68 6   1             1                           1             1           1                                       1       68
69 8           1       1         1       1               1 1     1                                                     1   69
70 13   1               1             1   1     1                     1 1     1   1       1         1   1               1   70
71 7                                                 1     1                       1         1       1         1   1       71
72 14 1         1   1   1       1                   1       2                       1     1       1   1 1     1             72
73 8                 1   1   1       1               1                         1                   1 1                     73
74 12                           1         1     1               1   1               1 1             1   1 1         1 1     74
75 13   1                 1       1         1   1       2     1     1       1   1                             1 1           75
76 5     1     1               1   1                                                             1                         76
77 11 1 1 1                   1           1                       1           1           1     1               1       1   77
78 15     1                 1     1       1 1     1   1     1 1   2       1                                 1 2             78
79 7         1     1 1           1                             1                                 1       1                 79
80 14       1 1 1         1   1   1 1         1 1                                     1           1     1       1       1   80
81 7                                       1       1                   1 1                 1       1                   1   81
82 11             1 1             1 1   1                       1         1                   1           1 1     1         82
83 11             1           1               1     1     1               1 1 1                                   1 2       83
84 7             1         1                             1   1     1                                             2         84
85 10                         1                         1         1 1             1   1   2             1       1           85
86 15                                   2   1 1 1       1         1     1     1       1 1       1   1 1               1     86
87 10       1         1         1     1                     1 1                     1     1   1                 1           87
88 5     1                         1   1                                   1                             1                 88
89 8               1   1   1                 1                       1           1                   1                 1   89
90 10       1                     1     1     1     1     1         1                           1 1               1         90
91 9       1                 3     1   1           1                           1                 1                         91
92 13                           1                     1                 1 1 1         1     1 1 1 1     1     1         1   92
93 7                     1     1                                 1 1     1                   1           1                 93
94 12 1 1   1             1               1                       1   1   1                 1       1                   1 1 94
95 10                 1     2                               1       1             1               1           1       1   1 95
96 7   1           1                               1                                   1                     1     1   1   96
97 16           1   1 1     2   1       1         1     1     1             1               1             1           1   2 97
98 7                                             2       1 1                             1       1   1                     98
99 12         1                                                                 1   1                   1 1 1   1 1   1 1 2 99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
20
/
05
16
/
05
13
/
05
09
/
05
06
/
05
02
/
05
29
/
04
25
/
04
22
/
04
18
/
04
15
/
04
11
/
04
08
/
04
04
/
04
01
/
04
28
/
03
25
/
03
21
/
03
18
/
03
14
/
03
11
/
03
07
/
03
04
/
03
28
/
02
25
/
02
21
/
02
18
/
02
14
/
02
11
/
02
07
/
02
04
/
02
31
/
01
28
/
01
24
/
01
21
/
01
17
/
01
14
/
01
10
/
01
07
/
01
03
/
01
31
/
12
27
/
12
24
/
12
20
/
12
17
/
12
13
/
12
10
/
12
06
/
12
03
/
12
29
/
11
26
/
11
22
/
11
19
/
11
15
/
11
12
/
11
08
/
11
05
/
11
01
/
11
29
/
10
Ngày
/
Tháng