BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Kon Tum 60 KỲ ĐẾN NGÀY 18/10/2020

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
09
/
08
02
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
07
/
06
31
/
05
24
/
05
17
/
05
10
/
05
03
/
05
26
/
04
29
/
03
22
/
03
15
/
03
08
/
03
01
/
03
23
/
02
16
/
02
09
/
02
02
/
02
26
/
01
19
/
01
12
/
01
05
/
01
29
/
12
22
/
12
15
/
12
08
/
12
01
/
12
24
/
11
17
/
11
10
/
11
03
/
11
27
/
10
20
/
10
13
/
10
06
/
10
29
/
09
22
/
09
15
/
09
08
/
09
01
/
09
25
/
08
18
/
08
Ngày
/
Tháng
00 11           2                 1   1       1                   1                     1       1   1     1             1   00
01 12   1             1       1     1   1   1   1                   1         1             1               1         1     01
02 7                         1       1                           1       1   1               1               1             02
03 7   1             1   1               1                                   1                   1             1           03
04 12           1   1             1                         1           1     1   1       1 1                 1         2   04
05 12                   1                             1       1 2                             2             2   1   1   1   05
06 15   1                             1     1   1 1 1     2   1         1     1   1     1   1     1                         06
07 9 1               1 1   1 1     1       1                       1                                                 1     07
08 12         2         1                                       1     1 1         1                 1 1                   3 08
09 5                               1                                                         1   1     1                 1 09
10 8                         1       1   1                         1       1           1         1                       1 10
11 11     2 1                     1     1       1     1                           1     1                             1   1 11
12 9         1   1     1                         1 1         1         1                     1 1                           12
13 10               1     1                 1           1         1       1 1             1                 1             1 13
14 13   1 1           1         1 1         1                 1   1         1 1 1                       1   1               14
15 17           2 1           1   1                       1     1           1       2 1     1   2   1   1                 1 15
16 10   1         1                       1         1         1                   1 1                     1     1 1         16
17 10                   1       1     2   1                               1                           1           1 1 1     17
18 8   1         1         1 1 1                     1     1                     1                                         18
19 7                                                               1   1         1     1 1                 1     1         19
20 14 1     1 1             1       1             1       1       1                 2   1         1   1             1       20
21 12 1                 1         1 1           1 1               1         2     1                       1   1             21
22 12     1     1       1                   1                 1       3                 1       1           1       1       22
23 6               1     1                             1                   1   1       1                                   23
24 11                               1                               1   1 1   1 1             1               1 1   1 1     24
25 15     1 1 1         1           1             2   1               1           1   1         2     1       1             25
26 13       1     1         1 1   1   1   1                 1     1   1                   1                         1     1 26
27 13 1       1   1   1 1                 2 1   1             1               1       1   1                                 27
28 12                 1   2     1                       1   1               1                 1   1     1       1 1         28
29 10           1                   1           1     1                       1     1   1             1       1           1 29
30 8   1                     1           1   2       1                                                             1 1     30
31 6                     1         1 1       1                             1       1                                       31
32 12   1   1         1             1               1       1           1 1           1 1 1 1                               32
33 6                           1 1   1                                               1                 1             1     33
34 13               2     1 1             1 1                               1     1             1   2       1         1     34
35 11       1       1 1                                     1 1 1         1           1                     1 1       1     35
36 6             1           1                                     1   1         1                                     1   36
37 6                                           1     1       2                             1   1                           37
38 12 1   1 1               1   1   1   1   1                     1                 1 1 1                                   38
39 8   1 1               1                 1               1                   2   1                                       39
40 14       1                   1 1     1 1   1                         1     1     1                   1 1     1 1 1       40
41 15         1     1         1         1     1     1 1 1           1                   1             2       1   1       1 41
42 13                 1                 1     1 1     1                       2 1           1           1       1     1 1   42
43 4                       1                                 1   1                                                 1       43
44 13 1       1     1                                   2 1       1           1 1                       1   1 1   1         44
45 16             1           2                             2       1     1     1   1 1           2       1 1 2             45
46 9 1   1 1                               1     1                   1             1           1               1           46
47 17                   1 1     1       1         1   1 1     1 1     2   1     1   1   1       1 1                         47
48 11             1 1           1         1         1             1                     1                 1     2 1         48
49 9 2                   1         1           1               1             1               1           1                 49
50 6   1                             1 1                 1       1                                                     1   50
51 7     1   1                           1       1     1                                     1         1                   51
52 6                             1               1               1                               1       1       1         52
53 13                 2                 1     1                           1         1 2   1 1     1                 1     1 53
54 15     1   1     2   2                   1     1   1     2                           1           1     1         1       54
55 6                     1   1                                                   1           1     1             1         55
56 9   1     1               1   1                                                 1       1     1         1       1       56
57 6     1           1                       1                 1                 1         1                               57
58 6                 1   1           1             1                             1           1                             58
59 5             1         1         1           1                   1                                                     59
60 15           1                       1   1                   1   2 1   1   1 1         1 1         2                 1   60
61 10   2                   1                 1                 1   1       1         1       1                 1           61
62 8     1 2     1             1 1         1                           1                                                   62
63 10     1     1                             1 1                 1                                 1         1   1     2   63
64 11     2 1         1                               1     1   1     1       1                               1         1   64
65 9       1 1           1                     1   1                 1     1                   1                   1       65
66 8 2         1                             1 1         1                                       2                         66
67 12 1   1     1                                     1 1 1               1           1     1         1           1       1 67
68 13             2       1   1 1       1     1 1                 1         1                     1   1         1           68
69 13               1         1 1         1                 1 1 2               1               1 1   1   1                 69
70 18   1 1 1         1 1           1           3       1                     1 1       1 1               2 1             1 70
71 9               1                     1         1                             1       1               1 1           1 1 71
72 6 1               1                     1                       1       1     1                                         72
73 10 1                     1         1   1 1                           1       1       1                       1     1     73
74 7                                     1   1           1 1                   1     1                               1     74
75 10 1 1     1 1                                                                 1       1   1         1               2   75
76 10   1                                             1 1                 1       1         1 1                   3         76
77 17               1   1   2   1   1               1               1   1             1     1   2     1   1 1 1             77
78 14       1         1               1 1           1   1   1             1     1                       1       1     3     78
79 14                             1               2   1 1       1     1 1 1     1   1     1           1   1                 79
80 16               1       1 1                         1 1       1 1   1 1                         3 1       1     2       80
81 16             1 2     1     1     2   1 1             1             1           1               1 1 1             1     81
82 11       1 1   2     1   1     2     1                                                               2                   82
83 11         1         1   1                           1             1     1                                 1 1   1 1 1   83
84 11                       1                   1 1                 1   1       1           1   1   1   1               1   84
85 7                                   1         1       2 1   1     1                                                     85
86 9 1           1             1 1   1                 1                                 2                     1           86
87 10                     1         1         1                             1                     1     1 2 1     1         87
88 9         1 1                 1           1     1                                     1                 1     1 1       88
89 11       1 2 1                                       1 1     1     1       1     1 1                                     89
90 10                       1               1             1       1 1                 1   1     1           1 1             90
91 9           1               1   1   1           1     1   1             1                           1                   91
92 9                     1     2     1                                               1           1 1                   1 1 92
93 9 1                                             1 1                               1 1   1         1       1 1           93
94 15   1       1 1                 1   2           2 1     2   1 1                                 1                     1 94
95 17               1   1 1               1   2 1 1       1     1   1   2   1                             1       1   1     95
96 13 1     1   1     1       1   1 1             1                             1           1       1                   1 1 96
97 16   1 1             1   1           1               1 1   1       1   2               2   1     2                       97
98 9                                               1         2     1                         2 1       1           1       98
99 9           1                                   1 1       1           1                 1 1       1         1           99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
09
/
08
02
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
07
/
06
31
/
05
24
/
05
17
/
05
10
/
05
03
/
05
26
/
04
29
/
03
22
/
03
15
/
03
08
/
03
01
/
03
23
/
02
16
/
02
09
/
02
02
/
02
26
/
01
19
/
01
12
/
01
05
/
01
29
/
12
22
/
12
15
/
12
08
/
12
01
/
12
24
/
11
17
/
11
10
/
11
03
/
11
27
/
10
20
/
10
13
/
10
06
/
10
29
/
09
22
/
09
15
/
09
08
/
09
01
/
09
25
/
08
18
/
08
Ngày
/
Tháng