BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Kon Tum 60 KỲ ĐẾN NGÀY 14/04/2024

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
14
/
04
07
/
04
31
/
03
24
/
03
17
/
03
10
/
03
03
/
03
25
/
02
18
/
02
11
/
02
04
/
02
28
/
01
21
/
01
14
/
01
07
/
01
31
/
12
24
/
12
17
/
12
10
/
12
03
/
12
26
/
11
19
/
11
12
/
11
05
/
11
29
/
10
22
/
10
15
/
10
08
/
10
01
/
10
24
/
09
17
/
09
10
/
09
03
/
09
27
/
08
20
/
08
13
/
08
06
/
08
30
/
07
23
/
07
16
/
07
09
/
07
02
/
07
25
/
06
18
/
06
11
/
06
04
/
06
28
/
05
21
/
05
14
/
05
07
/
05
30
/
04
23
/
04
16
/
04
09
/
04
02
/
04
26
/
03
19
/
03
12
/
03
05
/
03
Ngày
/
Tháng
00 9                             1             1     1     2         1                         3                           00
01 6                                   1   1 1                 1                                 1               1         01
02 11     1   1       1     1                                               1   1     1         1       1             1 1   02
03 19   1         1     1     1       1                   1   1   1         1 1 1 1           2 2     1   1       1         03
04 13           2 1               1                             1 1     1                 1   1           1     1 1 1       04
05 12             1   1   1   1   1     1         1           1     1                       1   1                     1     05
06 14   2                                       1         1       3       1 2               1   1 1     1                   06
07 10                                   1                 1         1                   1     1     2           2         1 07
08 8                               1 1   1               1   1                       1         1     1                     08
09 9               1           1     1                               1       1           1       1                   1   1 09
10 16 1             1         1 1                   1       1   1   1 2               2   1   1             1   1           10
11 9                   1 1         2   1     1               1     1 1                                                     11
12 14     1       1   1         1                       1             2                       1 2     1   1 1 1             12
13 13 1   1   1           1             1       1 1         1                 1         1                         1 1     1 13
14 12         1 1     1                                 1       1     1                 1 1       1     1       1         1 14
15 11     1             1   1                                       1   1         1   1     1 1           1           1     15
16 7 1         1   1       1                                   1                                     1       1             16
17 10                 1                 1           1       1 1         1                                         1 1   1 1 17
18 11             1       1                       1                         1     1     2 2                   1 1           18
19 15       1     1 1               1       1     1 1                             1       1             2 1   1   1 1       19
20 11   1 1           1         1                         1       1       1           1                     1     1     1   20
21 8             1         1 2                           1   1                             1                 1             21
22 10 3     1               1       1     1       1                                                       1           1     22
23 8                   1                         1 1 1     1 1                                     1   1                   23
24 10           1         1       1             1   1                 1 1               1                         1 1       24
25 5                                           1                 1                       1       1                 1       25
26 7     1       1   1     1                 1                                                           1 1               26
27 9         1             1   1                                   1       1 1   1                       1           1     27
28 12 1     1                   1             1                     1   1 1     1 1           1     1               1       28
29 14                         1       1     1 2               1         1                     1       1     1       1 1 1 1 29
30 8   1             1                                 1         1                   1       1     1 1                     30
31 9         1   1               1     1                       2                   2                             1         31
32 9   1               1               1   1 1   1                   1         1         1                                 32
33 13       1                       1         1         1         2                 1       1     1       1 1       2       33
34 10                                     1   1 1             1     1 1       1     1 1                             1       34
35 12   1   1 1 1   1             1       1               1   1       1                   1                   1             35
36 13 1   1   1 1                                 1 2 1           1             1               1   1 1                     36
37 3                                                           1         1   1                                             37
38 14   1   2         1                                   2         1         1   1     1         1           1 1       1   38
39 16         1 1                     1       1     1       1       1     1         2 1       1         1     1   1       1 39
40 7                                   1   1         1       1 1               1       1                                   40
41 10 1           1         1               1                           1                   2 1   1       1                 41
42 15           1         1 1 1   1         1             1   1     1                 1 1       1         1   1           1 42
43 10               1               1 1 1   1                           1                             1       1 1     1     43
44 15                     1 2       1           1 1           1   1             1   1     1   1               1     1   1   44
45 10   1 1                   1               1         1                   2                                     1     1 1 45
46 17 1           1     1 1       1   1               1     1 1       1     1           1       1   2       1 1             46
47 9       1       1 1                   1 1                               1               1     1         1               47
48 9     1                 1               1             1           1 1           1   1                         1         48
49 13   1         1     1             1                     1 1       1           1 1   1               1   1           1   49
50 10   1     1         1                 1             1                   1             1     1       1 1                 50
51 9 1                   1   1       1 1       1                     1   1                             1                   51
52 6                   1       1           1                   1                   1                 1                     52
53 5               1                 1             1                   1 1                                                 53
54 16           1 1 1 1 1   1       1 1     1     1 1       1       1   1       1                         1                 54
55 12         1   1         1           1             1         1               1     1             1           1 1   1     55
56 16     1           1     1                   1   1     1             1     3     1             1 1   1               2   56
57 14               1     1 2     1   1             1                   1   1                         1 1   1 1           1 57
58 8                     1               1         1 1           1                     1     1       1                     58
59 16       1                       2       2 1 1 1   1   1     1         1   1                 1   1           1           59
60 9     1     1                                       1   1           1 1                         1                 2     60
61 14 1 1         2   1   1     1       1               1         1 1               1                 1                   1 61
62 9       2   1     1             1                                                       2 1                         1   62
63 6                   1                 1                 1   1                                       1       1           63
64 13 1             1 1       1   1                   1         1   2             1 1 1     1                               64
65 12           1             1 1         1         1   1 1 1           1           1   1               1                   65
66 11       1 1         1       1                                             1 1     1   1       1         1           1   66
67 8                         2 1               1     1                         1     1           1                         67
68 13 1 1     1           1         1           1   1       1               1   1                 1           1         1   68
69 10       1             1         1                   2             1         1     1         1                     1     69
70 11     1           1           1             1 1     1       1             1             1                   1         1 70
71 14         1           1         1   1 1 1                                               1         1 4       1         1 71
72 12           1           1           2             1 1           1   1     1             1                 1     1       72
73 9         1           1               1                   1         1 1     1                         1 1               73
74 10     1                     1     1           1   1     1     1 1               1                                     1 74
75 11           1                     1     1         1 1         2       1   1                               1     1       75
76 11     1   1   1       1       1             1       1                         1       1                     1         1 76
77 9                   1                               1       2           1 1                   1       1 1               77
78 16       1       2     1   1     1                 1                   1         1       1                   1 1 2   1 1 78
79 11         1                       1       3                           1                   1       1         1   1 1     79
80 10   1     1 1               1       1 1                                               1       1       1             1   80
81 10                   1       1 1                       1 1               2   1                           1 1             81
82 5     2         1                         1                               1                                             82
83 7     1                     1           1   1                         1       1                             1           83
84 11 1                 2       1 1               1 1                 1                   1   1                       1     84
85 12       1           1           1       1       1     1       1       1       1   1                             1 1     85
86 13 3             1 1 1             1   1   1       1                                           1         1             1 86
87 8       1       1                     1                                 1           1   1               1   1           87
88 6                           1   1           1     1                         1                                     1     88
89 11             1           1       1               1   1               1     1 1     1           1 1                     89
90 8   1   1                                     1                                         1     1 1                   2   90
91 9                                   1 1       1                                   1     1     1   1               1 1   91
92 13               1                             1         1       1       1 1 1 2   1   1   1                   1         92
93 6           1     1                                                             1   1             1       1             93
94 14   1                         2   1         1   1 1       2           1       1       1                 1         1     94
95 9     1                   1           1     1       1   1           1           1                             1         95
96 6         1                                         1                               1           1     1       1         96
97 10   1   1                     1               1             1                 1                 3 1                     97
98 9   1       1               1 1       1               1               1                     1                         1 98
99 9               1         2           1   1                                   1                       1 1     1         99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
14
/
04
07
/
04
31
/
03
24
/
03
17
/
03
10
/
03
03
/
03
25
/
02
18
/
02
11
/
02
04
/
02
28
/
01
21
/
01
14
/
01
07
/
01
31
/
12
24
/
12
17
/
12
10
/
12
03
/
12
26
/
11
19
/
11
12
/
11
05
/
11
29
/
10
22
/
10
15
/
10
08
/
10
01
/
10
24
/
09
17
/
09
10
/
09
03
/
09
27
/
08
20
/
08
13
/
08
06
/
08
30
/
07
23
/
07
16
/
07
09
/
07
02
/
07
25
/
06
18
/
06
11
/
06
04
/
06
28
/
05
21
/
05
14
/
05
07
/
05
30
/
04
23
/
04
16
/
04
09
/
04
02
/
04
26
/
03
19
/
03
12
/
03
05
/
03
Ngày
/
Tháng