BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Ninh Thuận 60 KỲ ĐẾN NGÀY 17/08/2018

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
17
/
08
10
/
08
03
/
08
27
/
07
20
/
07
13
/
07
06
/
07
29
/
06
22
/
06
15
/
06
08
/
06
01
/
06
25
/
05
18
/
05
11
/
05
04
/
05
27
/
04
20
/
04
13
/
04
06
/
04
30
/
03
23
/
03
16
/
03
09
/
03
02
/
03
23
/
02
16
/
02
09
/
02
02
/
02
26
/
01
19
/
01
12
/
01
05
/
01
29
/
12
22
/
12
15
/
12
08
/
12
01
/
12
24
/
11
17
/
11
10
/
11
03
/
11
27
/
10
20
/
10
13
/
10
06
/
10
29
/
09
22
/
09
15
/
09
08
/
09
01
/
09
25
/
08
18
/
08
11
/
08
04
/
08
28
/
07
21
/
07
14
/
07
07
/
07
Ngày
/
Tháng
00 11         1     1   1 1   1       1                           1       1       1   1 1                                   00
01 13         1 1           1         2         1       1       1 1     1         1         1         1                     01
02 9 1           1               1       2 1                           2   1                                               02
03 13       2   1     1                         1               1             1   1   1   1           1             1     1 03
04 11   1     1                   1   1       1                           1 1   1       1                       1   1       04
05 7         1 1                                                                             2 1               1       1   05
06 7             1 1                   1                           1   1             1     1                               06
07 7 1                                               1                         1               2   1       1               07
08 8                             1           1 1                     1 1                                           1 1   1 08
09 12                           1 1   1                   1 1           2                       1     1       1   1       1 09
10 19             2       1                     1   1 1     1 1     1   2 1                   1   1 1   2     1           1 10
11 11   1 1                         1                                     1         1                     1 1 2   1 1       11
12 15   2   1           1   1                               1 1   1           1     1         1 1 2         1               12
13 5                   2             1                                             1                                   1   13
14 9             1                                                             1       1 1 1 1   1 1               1       14
15 11 1 1           1   1           1                                         1                     1   1         1   2     15
16 11   1   1           1 1                     1   1     1               1   1             1         1                     16
17 13     1               1   1     1   1 1   1                     1       1 1   1     1                         1         17
18 11     1       1 1         1               1     1 1 1           1                             1                   1     18
19 18               1         1 1     1   1 2         1 1         1     1 1       1         1   1     1 1               1   19
20 10 2                         1   1               1       1         2                 1     1                             20
21 13 1 1 1       1                               2         1 1   1                     1       1         1   1             21
22 7   1   1 1                         1     1                                                         1       1           22
23 15 1   1 1               1     1 1 2     1                     1         1           1                 1           1 1   23
24 17         1               1   2       1         1   1   1   2       1     1 1           1                 1 1       1   24
25 10   1                                         1         1         1 1 1         1       1           1 1                 25
26 12 1   1                                           1           1     1           1 1         1 1     1   1   1           26
27 5 1               1                         1             1                                               1             27
28 11                                     1       1       1         1             2       1               1   1   1       1 28
29 12     1     1     1                       1               1       1         1             1       2             2       29
30 10   1                         1             1   1                     1     1     1                 1     1 1           30
31 11             1                     1       1         1                 1         1     1 2         1                 1 31
32 10                   1                         1             1           1   2               1     1             1 1     32
33 6                                               2                                         1   1 2                       33
34 8       1                 1 1           1                                             1           1 1             1     34
35 14     1 1   1   1 1       1 1     1                                       1     1             1           1 1     1     35
36 4                               1                           1               1                                   1       36
37 13       1 1     1         1 1     1   1                     1   1         1           1                     1       1   37
38 11   1   1       1     1       1     1                   1                 1           1               1         1       38
39 12       1             1                       1     1   1   1           1                   1       1 1 1         1     39
40 17     2           1             1 1 2 1           1 1               1             1       1 1         1   1 1           40
41 5                                     1       1 1                                 1                                   1 41
42 16             1       2     1         1     1 1                 1                 1           1   1     1     3     1   42
43 13     1         1 1 2                     1   1 2       1   1                                             1         1   43
44 12               1   1       1       2           1   1 1               1       1           1     1                       44
45 6                                       1                             1 1         1                 1         1         45
46 11 2         1     1     2       1                                                     1         1 1                 1   46
47 13   1           1     1       1     1   1 1                         2   1       1           1                         1 47
48 13     1 1           1 1     1         1                 1   1           1 1           1                         1 1     48
49 12     1   1     1 2             1         1       1       1           1 1                       1                       49
50 10     1                 1       1             2             1                         1     1     1                   1 50
51 13 1                                                     1     1 1       1 1         1   1       1           1   1 1 1   51
52 12           1           2 1                 1               1                         1                 1     1     2 1 52
53 15 1 1 3 1   1         1 1                                 1               1   1         1                 1   1         53
54 11   1       2       1         1         1                 1                             1 1   1     1                   54
55 18 1         1   1     2     1   1     1         1     1         1 1   1         1   2               1         1         55
56 10           2 1             1             1       2               1                                                 1 1 56
57 7               1                 1       1 1                                   2                           1           57
58 7             2                                               1   1                 1 1                         1       58
59 2                                                                             1                                   1     59
60 12         1               1                 1   1                             1   1 2                   2           1 1 60
61 7       1                                 1                                     1           1 1         1             1 61
62 9                         1   1         1           1     1 2               1       1                                   62
63 14                 1     1       1       1 1         1 1   1                               1       1 1   1 2             63
64 9         1         1                 1       1       1     1     1         1                         1                 64
65 7                 1                   1 1                         1               1         1                 1         65
66 16   1     2               2                 1         1       2                 2 2             1               1     1 66
67 15         1     1               2             1       1     1             1       1     1 1   1       1 1   1           67
68 11   1   1 1     1                     1       1     1           1                 1   1         1                       68
69 10                 1                           1     1 1         1 1                           1   1   1           1     69
70 7                 1         1                       1           1       1               1             1                 70
71 10 1               1     1                               1             1               1     1 1         1 1             71
72 9                         1 1 1         2                 1       1     1               1                               72
73 8                                   1                     1     1 1         1 1 1                               1       73
74 11 1 1           1             1                                               1     1   2             1       1     1   74
75 5                     1 1                         1                                   1         1                       75
76 14   1                     1   1 1         1                       1 1                   1     1 1     1     2 1         76
77 8                   1               1 1                   1   1       1         1               1                       77
78 8       1               1                           1 1                       1                 1           1         1 78
79 13                     1         1         1 1           1         1   1 2             1         1     1 1               79
80 8         1       1                   1         1 1   1   1                         1                                   80
81 10 1         1           1     1     1                   1                       2                             1 1       81
82 11       1 1 1               1     1             1 1   1 1                                       1           1           82
83 8                     1     1 1   1     1   1                     1         1                                           83
84 11                       1                   1     1 1       1 1     1       1       1     1                   1         84
85 15           1     1     1   1     1 1         1       2       1                 1           1 1           1       1     85
86 8                       1         1     1             1               1     1     1                     1               86
87 14                                       1   1       2           1 1       2 1       1     1         1                 2 87
88 14                         1         1     1     1       1       1         1                       2   1     1   1 2     88
89 7                       1                 1       1                         1         1 1   1                           89
90 8     1             1       1       1                     1     1     1                                   1             90
91 7                                             1   3       1   1                       1                                 91
92 7               1             1       1             1       1                                       1               1   92
93 10             2   1                 1   1                                 1       1               2         1           93
94 17         1   3     2 1   1     1   1             1           1           1   1       1                         1 1     94
95 11           2         1   1                 1                     1                                   2           1 1 1 95
96 4 1                 1                           1                                             1                         96
97 13       1     1                   1       1         1   1     1 2       1                               3               97
98 13         1       1         1   1       1                 1   1       1       2           1                   1     1   98
99 8                                             1       1   1             1   1 1               1     1                   99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
17
/
08
10
/
08
03
/
08
27
/
07
20
/
07
13
/
07
06
/
07
29
/
06
22
/
06
15
/
06
08
/
06
01
/
06
25
/
05
18
/
05
11
/
05
04
/
05
27
/
04
20
/
04
13
/
04
06
/
04
30
/
03
23
/
03
16
/
03
09
/
03
02
/
03
23
/
02
16
/
02
09
/
02
02
/
02
26
/
01
19
/
01
12
/
01
05
/
01
29
/
12
22
/
12
15
/
12
08
/
12
01
/
12
24
/
11
17
/
11
10
/
11
03
/
11
27
/
10
20
/
10
13
/
10
06
/
10
29
/
09
22
/
09
15
/
09
08
/
09
01
/
09
25
/
08
18
/
08
11
/
08
04
/
08
28
/
07
21
/
07
14
/
07
07
/
07
Ngày
/
Tháng