BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Ninh Thuận 60 KỲ ĐẾN NGÀY 18/09/2020

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
18
/
09
11
/
09
04
/
09
28
/
08
21
/
08
14
/
08
07
/
08
31
/
07
24
/
07
17
/
07
10
/
07
03
/
07
26
/
06
19
/
06
12
/
06
05
/
06
29
/
05
22
/
05
15
/
05
08
/
05
01
/
05
24
/
04
27
/
03
20
/
03
13
/
03
06
/
03
28
/
02
21
/
02
14
/
02
07
/
02
31
/
01
24
/
01
17
/
01
10
/
01
03
/
01
27
/
12
20
/
12
13
/
12
06
/
12
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
09
/
08
02
/
08
26
/
07
19
/
07
Ngày
/
Tháng
00 9       1                   1                                 1                       1   1         1 1           1   1 00
01 15   1 1 1                     2       1         1   1             1   1                       1 1 1         1     1     01
02 10     1           1                             1       1                                     2     1   1     1 1       02
03 6                                   1     1       2 1             1                                                     03
04 10                                                     1   1         2       1         1     1 1     1     1             04
05 10 1 1           1                                           1             1         1 1                     1 1   1     05
06 4   1     1                         1                                                   1                               06
07 10                 1   1   1                     2           2                   1 1           1                         07
08 6     1                                                 1                         1     1     1                       1 08
09 9   1 1                     1   1                     1           1     1 1                                   1         09
10 11           1               1         1       1                             1     1   1             1   1         1 1   10
11 13     1     1 1                     1 1                     1       1         1   1 1               1 1         1       11
12 11 1         1 1         1       1           1   1   1       1                         1                       1         12
13 14 1   1           1     1       1         2     1 1 1               1   1               1                       1       13
14 13         1 1               1               1   1 1 1             1           1                       1 1 1           1 14
15 10                 1   1           1   1   1                 1     1             2                     1                 15
16 12                   1           1 1   1   1 1     1                       1 1         1                     1     1     16
17 19       2     1         1   1 2             1 1   1                           1 1     1 1           1 1         1   2   17
18 19   1       1       1       1 2 2         2                             1 1         1 1   1                 1   1   1 1 18
19 11 2     1                             1                         1   1 1 1           1             1                   1 19
20 13           1       1   1     1               1 1   2     1         1 1             1   1                               20
21 7           1             1     1       2                                                                 1 1           21
22 15 1           1     1                 1     1             1   2 1     1         1         1 1     1           1         22
23 12 1 1   1                   1       1                     1 1                     1           2                 1 1     23
24 11       1         1 1   1             1 2       2             1                                               1         24
25 9               1             1                                           1   1         1   1   2 1                     25
26 8         1       1       1   1                         1             1                             1   1               26
27 11       1   1             1         1               1         1   1                         1 1     1   1               27
28 10     1         1           1               2   1       1 1                         1             1                     28
29 8         1                 1     1                         1                   1               1     1   1             29
30 9   1           1                                         1   1           1 1 1                 1       1               30
31 10               1                       1                     1             1       1 1               1         1 1 1   31
32 10                           1       1             1   2       1                       1     1     1       1             32
33 10   1               1                   1               1             1 2               1     1                     1   33
34 10           1         1 1               1 1 1             1           1             1                           1       34
35 8           1 1       1         1                   1   1       2                                                       35
36 7                 1               1             1           1                   2                               1       36
37 8         1                               1           1                   1 1                 1   1     1               37
38 12 1           1         1                 1         1         1 1             1   1     1                       1 1     38
39 15   1       1 1 1   1   1         1                         1   1               1         2               1 2           39
40 7                         1                             1   1                 1           1       1           1         40
41 11                                 1         1 1     1 1 1 1 1             1                                 1   1       41
42 9                                                           1     1         1   1 1       1 1   1             1         42
43 18     1   1 1 1 2     1                               1     1           2 1         1         2 1   1           1       43
44 7 1     1                 1                 1                           1               1 1                             44
45 9                           1                         1       1   1 1       1                     1         2           45
46 9                                 2                 1               1         1             2   1           1           46
47 16         1         1     1             1   1     1   1         1     1         1 1       1             2         2     47
48 10         1               1 1       1 1     1                       1   1                                     1       1 48
49 15           1       1 1           1                 1       1   3       2               1   1       1 1                 49
50 9         1                                     1         2           1             1                 1 1           1   50
51 9                     2               1 1 1                       1               1         1                       1   51
52 13           1       1 2       1                                 1 1   1     1   1               1           1       1   52
53 14         1   1               1   1   1     1           1         1       1                     1   1 1       1       1 53
54 20   2     1         1   1       2     1           1       1             1   1 1   2   1       2           1           1 54
55 14 1 1             1                 1       1           2               1       1               1     2     1       1   55
56 9     1                   1       1   2   1                 1                               1                         1 56
57 11   1         2         1     1               1                       1     1           1                 1 1           57
58 11                       1 1   1                 2             1     1       2     1                       1             58
59 5       1 1                           1       1                                           1                             59
60 17           1                   1 1 1 1     1 1     1     2   1   1                   1           1 1     1   1         60
61 11 1 1             1         1 1     1             1     1               1                                           2   61
62 18 2   1               1     1 1 2                             3         1     1     1       1       1 1             1   62
63 8 1                     1                 1   1                       1                                     1   1 1     63
64 6             1                                       1                           1         1 1                       1 64
65 5       1                                                                   1       1                         1   1     65
66 8               1 1                         1 1                     2                     1   1                         66
67 10     1               1           1                   1                             1 1 1                   1   1     1 67
68 15     1   1     1 3       1 1                       1             1       1         1                 1           2     68
69 9       1                     1 1                                       1       1       2               1 1             69
70 8     1   1   2       1                   1     1   1                                                                   70
71 12   1   1 1                         2         1                                     1 1 1                 1           2 71
72 12               1             1               1       1 1 1                                 1   1     2   1           1 72
73 7                                 1                               1 1                 1     1     1           1         73
74 10           1                   1       1   1         1               1                                 1       1     2 74
75 8                         1       1         1                 1       1       1                       1   1             75
76 10   1           1   1 1                       1                 1   1   1                 2                             76
77 10 1                             1   1   1         1                       1               1             1       1 1     77
78 8     1   1       1     1 1         1                             1   1                                                 78
79 5                       1                     1   1                                     1 1                             79
80 11               1 1 1                             1                   1               1   1     1 1 1         1         80
81 15 1     1 1                         1                 2   1     1     1   1     1           1     1   1           1     81
82 14       1           1       1     1     1 1           1   1       1           1 1 1   2                                 82
83 11                 1   1   1 1                                   2             1     1                         1   1   1 83
84 11 1                       1       1 1                   1     2 1         1                       1       1             84
85 14                 1 1         1 1       1               1                 1   1   1         1   1 1     1           1   85
86 9                                     1   1       1             1           1       1     1         1                 1 86
87 6                     1                       1           1                 1           1       1                       87
88 9                       1                       1 2               1 1                           1   1     1             88
89 6             1     1     1         1   1               1                                                               89
90 12     1 1     1         1         1   1       1   1                       1             1               1         1     90
91 15           1         1   1                         1   1           1 1   1                     1 1 1   1           3   91
92 8           1   1           1                                                     1 1       1             1 1           92
93 9       1               1       1       1                           1         1   1               1       1             93
94 12   2 1         1                       1                         1 1       1   1         1       1     1               94
95 12         1                             1 1   2     1                     1 1 2                         1     1         95
96 9 1   1         1 1   1                                 1                     1   1                           1         96
97 7                                             1       1     1   1               1                             1     1   97
98 12       1     2     2     1             1             1                                       1 1   1           1       98
99 12     1         2       1           1     1     1 1       1 1                                               1   1       99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
18
/
09
11
/
09
04
/
09
28
/
08
21
/
08
14
/
08
07
/
08
31
/
07
24
/
07
17
/
07
10
/
07
03
/
07
26
/
06
19
/
06
12
/
06
05
/
06
29
/
05
22
/
05
15
/
05
08
/
05
01
/
05
24
/
04
27
/
03
20
/
03
13
/
03
06
/
03
28
/
02
21
/
02
14
/
02
07
/
02
31
/
01
24
/
01
17
/
01
10
/
01
03
/
01
27
/
12
20
/
12
13
/
12
06
/
12
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
09
/
08
02
/
08
26
/
07
19
/
07
Ngày
/
Tháng