BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Ninh Thuận 60 KỲ ĐẾN NGÀY 11/06/2021

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
11
/
06
04
/
06
28
/
05
21
/
05
14
/
05
07
/
05
30
/
04
23
/
04
16
/
04
09
/
04
02
/
04
26
/
03
19
/
03
12
/
03
05
/
03
26
/
02
19
/
02
12
/
02
05
/
02
29
/
01
22
/
01
15
/
01
08
/
01
01
/
01
25
/
12
18
/
12
11
/
12
04
/
12
27
/
11
20
/
11
13
/
11
06
/
11
30
/
10
23
/
10
16
/
10
09
/
10
02
/
10
25
/
09
18
/
09
11
/
09
04
/
09
28
/
08
21
/
08
14
/
08
07
/
08
31
/
07
24
/
07
17
/
07
10
/
07
03
/
07
26
/
06
19
/
06
12
/
06
05
/
06
29
/
05
22
/
05
15
/
05
08
/
05
01
/
05
Ngày
/
Tháng
00 7                           1   1     1   1         1                               1                   1               00
01 13       1       1                     1               1           1       1 1   1 1 1                     2       1     01
02 10                                             1 1     1   3 1         1           1           1                         02
03 11             1           1       1           2   1             1       2                                       1     1 03
04 5   1         1           1   1                                             1                                           04
05 8       1     1         1               1               1                     1 1           1                           05
06 11   1             1 1               1 1 1     1                             1   1     1                         1       06
07 7                 1           1     1                       1                                 1   1   1                 07
08 7     1                       1 1     1                   1               1       1                                     08
09 8       1                         1           1                           1     1 1                     1   1           09
10 9       1                   2                   1                       2               1               1         1     10
11 14         2         1                         1 1 1     1         1     1         1     1 1                     1 1     11
12 15                   1 1 1 1           1     1         1     2         1       1         1 1         1       1           12
13 17 1   1                         1           1     2               1 1   2     1   1           1     1       1         2 13
14 11                   1 1 1       1 1   1                     1               1         1 1               1               14
15 11         1 1             1   1                                   1     1                     1   1           1   1   1 15
16 6                                                           1                                   1           1 1   1   1 16
17 11   3       1                                                                       2     1         1   1 2             17
18 19   1           2     1 1                                   2       2           1       1       1       1 2 2         2 18
19 9         1                     1   1                   1   1                 2     1                             1     19
20 11   1       1         2 1             1         1                                       1       1   1     1             20
21 10   1                   1           1                   1 1                             1             1     1       2   21
22 13                 1         1             1     1     2             1 1 1     1           1     1                 1     22
23 10           1             1             1             1               1       1 1   1                   1       1       23
24 11     1                                 1         1 1                               1         1 1   1             1 2   24
25 8                       1   2       1                         1             1               1             1             25
26 9                               1     1         1 2                                   1       1       1   1             26
27 17 1       1   1 1 1     1 1                         1     1 1   1 1       1         1   1             1         1       27
28 9 1   1   1           1     1                                               1     1         1           1               28
29 8                                                   1           1   2   1             1                 1     1         29
30 14               1                 1           2 1 1           2 1   1   1 1     1           1                           30
31 12             1     1       1 1 1 1                 1     1     1 1                         1                       1   31
32 7     1   1         1               1                           1                                       1       1       32
33 9             1               1     1     2                               1     1               1                   1   33
34 9                                         1           1   1             1               1         1 1               1 1 34
35 11             1             1     1 1         1     1 1                                 1 1       1         1           35
36 14           2           1                 1 1     1     1 1         1     2 1                 1               1         36
37 11                               1   1   1   1     1     2     2                       1                               1 37
38 8 1               1     1         1                                           1           1         1                 1 38
39 11               1               1             1                           1     1       1 1 1   1   1         1         39
40 8   1                     1             1   1               1       1       1                         1                 40
41 10 1   2           1             1 1 1           1           1                                                 1         41
42 7   1           1                               1       1         1 1       1                                           42
43 13 1                       1             1               1     1   1               1   1 1 1 2     1                     43
44 11 1     1 1       1                   1     1                         1   1   1     1                 1                 44
45 8 1   1       1             1                 2               1                                         1               45
46 9         1           2             1   1                     1             1                                 2         46
47 11       1                   1       1     1     1                   1       1         1         1     1             1   47
48 11     2       1                             1 1                           1           1               1 1       1 1     48
49 7                     1       1                                       1                 1       1 1           1         49
50 11     1       1   1 1       1               1             1 1 1       1               1                                 50
51 10               1   1                   1 1             1                                         2               1 1 1 51
52 13       1             1   1   1           1         2                 1                 1       1 2       1             52
53 16 1             1   1 1 1                   1   1         1   1   1 1                 1   1               1   1   1     53
54 17         1             1   1 1         2 1             1               1       2     1         1   1       2     1     54
55 11         2               1   1       1           1                         1 1 1             1                 1       55
56 9         1                                           1   1                       1                   1       1   2   1 56
57 14     1 1                             1   1     1         2 1 1                 1         2         1     1             57
58 11 1             1                       1         2         1 1     1                               1 1   1             58
59 10               1   1                                   1       1 1   1 1           1 1                           1     59
60 11           1       1 1   1           1                                     1           1                   1 1 1 1     60
61 12   1                           1               1   1 1                     1 1 1             1         1 1     1       61
62 16 1 1               1         1         1         1   1                   1   2   1               1     1 1 2           62
63 10       1                     1             1 1     1           1   1         1                     1                 1 63
64 6                     1         1                                     1 1 1               1                             64
65 4           2                                         1                             1                                   65
66 5     1                           1 1                                                       1 1                         66
67 12                 1   1   1     1   1       1       1         1       1           1               1           1         67
68 15     1   1       1                     1                 1       1         1     1   1     1 3       1 1               68
69 12 1 1       1 2                                   1     1     1   1                 1                     1 1           69
70 14     1             1   1       1     1   1                           1     1     1   1   2       1                   1 70
71 13       1   1     2                         1         1       1 1               1   1 1                         2       71
72 10                 1       1 1     2       1   1           1                                 1             1             72
73 3               1                     1                                                                       1         73
74 8           1                         1                 1   1         1                 1                   1       1   74
75 10     1 1               1             1   1   2                     1                                 1       1         75
76 13         1         1 1                         1             2 1         2     1           1   1 1                     76
77 10                                 1   1 1       1   1                 1       1                             1   1   1   77
78 17     1 2             1         1   1     1           1 1       1   1             1   1       1     1 1         1       78
79 9         1   1 1           1                       1 1         1         1                         1                   79
80 12   2         1 1         1 1   1                       1         1                         1 1 1                       80
81 8                       1 1       1                   1                       1     1 1                         1       81
82 14 1         1 2                           1     1         1 1                       1           1       1     1     1 1 82
83 15           1   1       1       1   1   1     1                 1     2     1                 1   1   1 1               83
84 10                 1                   1             1 1         1       1     1                       1       1 1       84
85 11 1     1           1 1                           1           1                               1 1         1 1       1   85
86 13   1               1         2   1       1         2   2                 1                                       1   1 86
87 8                       1       1   1       1         1   1     1                                 1                     87
88 4     1   1                                       1                                                 1                   88
89 11 1         2 1                                 1                 1                       1     1     1         1   1   89
90 20 1           1       1     2 1   1 1       1                   1 1 1 1   1       1 1     1         1         1   1     90
91 10 1             1         1   2                                 1 1                     1         1   1                 91
92 7       1   1                     1                                   1                 1   1           1               92
93 13   1               1   1     1         1 1 1                     1 1               1               1       1       1   93
94 8                                                   1       1           1       2 1         1                       1   94
95 11   1   1 1       2                         3                                         1                             1 1 95
96 14       2   1     1 1     2                         1           1             1   1         1 1   1                     96
97 2                 1                               1                                                                     97
98 10 1                               1     1                                           1     2     2     1             1   98
99 13               2                 1             1                 1     1   1     1         2       1           1     1 99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
11
/
06
04
/
06
28
/
05
21
/
05
14
/
05
07
/
05
30
/
04
23
/
04
16
/
04
09
/
04
02
/
04
26
/
03
19
/
03
12
/
03
05
/
03
26
/
02
19
/
02
12
/
02
05
/
02
29
/
01
22
/
01
15
/
01
08
/
01
01
/
01
25
/
12
18
/
12
11
/
12
04
/
12
27
/
11
20
/
11
13
/
11
06
/
11
30
/
10
23
/
10
16
/
10
09
/
10
02
/
10
25
/
09
18
/
09
11
/
09
04
/
09
28
/
08
21
/
08
14
/
08
07
/
08
31
/
07
24
/
07
17
/
07
10
/
07
03
/
07
26
/
06
19
/
06
12
/
06
05
/
06
29
/
05
22
/
05
15
/
05
08
/
05
01
/
05
Ngày
/
Tháng