BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Ninh Thuận 60 KỲ ĐẾN NGÀY 18/10/2019

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
09
/
08
02
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
07
/
06
31
/
05
24
/
05
17
/
05
10
/
05
03
/
05
26
/
04
19
/
04
12
/
04
05
/
04
29
/
03
22
/
03
15
/
03
08
/
03
01
/
03
22
/
02
15
/
02
08
/
02
01
/
02
25
/
01
18
/
01
11
/
01
04
/
01
28
/
12
21
/
12
14
/
12
07
/
12
30
/
11
23
/
11
16
/
11
09
/
11
02
/
11
26
/
10
19
/
10
12
/
10
05
/
10
28
/
09
21
/
09
14
/
09
07
/
09
Ngày
/
Tháng
00 10         1 1           1   1         1 1 1                           1               1                       1         00
01 14   1 1 1         1     1             1   1         1   1         1         1     1                 1         1         01
02 12   2     1   1     1 1                 1 1                                         1     1 1                 1         02
03 7                                                     1   1   1 1   1   1                   1                           03
04 14 1 1     1     1                 1 1           1 1       1     1                   1               1       1     1     04
05 15                 1 1   1           1 1     1   2     1                             1     1         1 1 2               05
06 4                                   1 1   1       1                                                                     06
07 10   1                               1 1           2         1     1       1   1   1                                     07
08 7   1                       1     1                                       2                     1   1                   08
09 8                   1         1                           1             2     2                       1                 09
10 15         1   1         1 1                   1                       3 1         1   1     1 1         1           1   10
11 9         1 1         1         1   1       1                         1         1         1                             11
12 6                   1         1           1               1             1                               1               12
13 11                     1                 1 1               1     1         1 1     1   1         1           1           13
14 17           1 1 1           1   1                   1 1   1         1     1   1 1       2   1         1   1             14
15 13           1                     2           1                                 2       1 1     2           1 1       1 15
16 9                 1     1       1 1                     1                                   1       1               2   16
17 10         1 1         1   2                       1           1       1                               1 1               17
18 9                 1   1   1 1                             1   1 1     1                         1                       18
19 9       1                   1       1         1 2             1                           1                           1 19
20 8                                                                 1   1   1   1           2 1                     1     20
21 12               1 1           1   1                   1         1   2                           1           1 1 1       21
22 10 1     1           1                   1             1         1   1         1     1               1                   22
23 14   2                 1 1         1   1                   1 1                         1       1   1 1   1             1 23
24 8                   1                 1     1   1   1       1                         1                               1 24
25 11 1   2 1                               1         1 1                           1 1     1             1                 25
26 12         1   1                   1       1     1 1     1                                   2 1         1           1   26
27 14 1 1     1   1                 1 1           1           1 1     1     1               1               1           1   27
28 4       1                                                                   1     1                   1                 28
29 14     1     1   1             2   1 1                       1         1     2                       1 2                 29
30 10     1       1                   1     1                                   2       1 1                 1     1         30
31 14           1         1 1 1             1   1         1       1   2       1                   1         1           1   31
32 10 1     1       1                     1       1       1   1                       1                             1   1   32
33 13   1                     1                       1     2       1   1           1   1 2 1     1                         33
34 9                     1                       1         1           1                             1 1       2 1         34
35 9                                         3   1                     1                                     1 1 1   1     35
36 9                     1                     1       1 1 1         1                 1     1     1                       36
37 9   1   1     1                                                                       1   1   2     1     1             37
38 11                     1 1       1         1             1               1   1 1                   1 1           1       38
39 11               1 2                     1                       1                     1       1   1       1   1 1       39
40 10       1           1                                             1                 1       1 1           1 1 1   1     40
41 9                 1   1                     1                   1   1       1               1 1 1                       41
42 6 1   1             1                       1                                 1                     1                   42
43 18   2 1   1           1                         1   1       1 1 1 1       1   1           1       1         1         2 43
44 7                                                         1 1                 1             1   1     1       1         44
45 13       1         2                 1     1 1         1     2 1 1     1                                         1       45
46 16 2   1           1           1   1     1   1   1   1       1 1                       1 1       1                     1 46
47 13             2         2       1       1             1             1     1     1           1   1                 1     47
48 11                   1       1                   1     1       1   1               1       1   1 1   1                   48
49 10 1       1 1                             1   1           2     1       1                                       1       49
50 9           1 1           1             1                       1                 1       1               1         1   50
51 11 1                       1           1             2                   1   2   2   1                                   51
52 11     1           1       1                 1     1           1 1   1                                   3               52
53 21     1   1 1       1       1   1     1           1       1       1       1 1 1       1     1 1 1           1 1       2 53
54 13   2           1           1           1       1           1     1                     2                       1 1 1   54
55 16     1     2     1       1   2                     2       1                         1   1     1     1           1   1 55
56 11 1                         1                               1     1 1       1     1                   1   1 1     1     56
57 7               1 1                 1 1       1                   1                                 1                   57
58 13               1                     1   1   1 1                 1   1   3         1             1         1           58
59 7                                           1                             1           1 1 1       1                 1   59
60 17       1 1     1   1         1     1 1               2   1 1     1         1       1       1             1           1 60
61 12                         2   2     1   1           2             1                                       1   1   1     61
62 13 1       1 1             1                 1     1         1             1   1   1   1 1                 1             62
63 11                 1   1 1                                       1         1         1   1               1   1       1 1 63
64 13 1 1                       1               1       1 1             1 1 1       2                 1       1             64
65 14                   1   1                 1     1 1                   1             1       1 1   1           1 3       65
66 5   1                         1         1               1                                           1                   66
67 14                 1   1     1   3   2                           1   1                   1 1   1           1             67
68 7           1           2       1   1                         1                     1                                   68
69 6             1 1                     1       1                                                     1                 1 69
70 10                                 1           2                                   2               2   1   1   1         70
71 10               1           2                   1 1 1 1     1                                   1     1                 71
72 12 1   1     2   1           1                       1                                             1   1   1     2       72
73 10 1     1           1           1     1     1                               1                     1   1           1     73
74 8             1       1     2   1           1                                     1                               1     74
75 13           1   1               1 1           1 1     2                         1   1         2         1               75
76 4                               1                 1     1                                                           1   76
77 11             1       1 1             1         1                     1         1 1                 1   1       1       77
78 9                                           1     1     1       2   1   1     1                                       1 78
79 7                                 1               2     1                         1                               1   1 79
80 10     1 1 1         1         1                               1                         1   1                       1 1 80
81 12 1     1   1           1         1 1                                   1         1       1 1     1             1       81
82 14                                         1 1                 2         1     1         1 1   1             1     2 1 1 82
83 11                   1   1   1                                 1                 1   1 1         1 2     1               83
84 7       1       1                             1                               1 1                       1 1             84
85 10 1   1 1     1           1                               1             1         1                       1   1         85
86 13         1                 1     1 1   1   1   1                   2           1       1                   1   1       86
87 8     1                                 2                                   1       1 1               1   1             87
88 8     1   1     1                         1             1     1             1                         1                 88
89 3                                     1                       1       1                                                 89
90 13             1         1       1   1                   1   2         1                         1             2     1 1 90
91 13     1 1 1   1           3           1             1   1 1           1                           1                     91
92 11 1             1 1                               1     1                   1       1                       2   1   1   92
93 11       1       1                 1     1               1                             1   1   1           1     1   1   93
94 7       1     1                                 1                       2       1                           1           94
95 9             1     1         1 2   1     1                               1                                       1     95
96 6                   1         1               1         1         1                                                 1   96
97 8                   1     1   1               1                         1     1                       1         1       97
98 15   1 1   1           1                             1 1       1       1 1     1 1       2           1             1     98
99 14                 1   1       2               1           1         1     1   1             1   1 1               2     99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
09
/
08
02
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
07
/
06
31
/
05
24
/
05
17
/
05
10
/
05
03
/
05
26
/
04
19
/
04
12
/
04
05
/
04
29
/
03
22
/
03
15
/
03
08
/
03
01
/
03
22
/
02
15
/
02
08
/
02
01
/
02
25
/
01
18
/
01
11
/
01
04
/
01
28
/
12
21
/
12
14
/
12
07
/
12
30
/
11
23
/
11
16
/
11
09
/
11
02
/
11
26
/
10
19
/
10
12
/
10
05
/
10
28
/
09
21
/
09
14
/
09
07
/
09
Ngày
/
Tháng