BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Phú Yên 60 KỲ ĐẾN NGÀY 15/07/2024

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
15
/
07
08
/
07
01
/
07
24
/
06
17
/
06
10
/
06
03
/
06
27
/
05
20
/
05
13
/
05
06
/
05
29
/
04
22
/
04
15
/
04
08
/
04
01
/
04
25
/
03
18
/
03
11
/
03
04
/
03
26
/
02
19
/
02
12
/
02
05
/
02
29
/
01
22
/
01
15
/
01
08
/
01
01
/
01
25
/
12
18
/
12
11
/
12
04
/
12
27
/
11
20
/
11
13
/
11
06
/
11
30
/
10
23
/
10
16
/
10
09
/
10
02
/
10
25
/
09
18
/
09
11
/
09
04
/
09
28
/
08
21
/
08
14
/
08
07
/
08
31
/
07
24
/
07
17
/
07
10
/
07
03
/
07
26
/
06
19
/
06
12
/
06
05
/
06
Ngày
/
Tháng
00 8                               1 1                                 1     1     1             1     1 1                 00
01 4                                 1                                   1                             1     1             01
02 11               1   1   1         1                   1       1 1           1       1       1               1           02
03 14     1 1 1   1               1                 1                   1 1   1           1                   1     1   1 1 03
04 11   2         1         1                       1       1               1           1               1       1         1 04
05 6                 1                       1               2                         1                           1       05
06 12   1           1     1                             1     1       2   2             2       1                           06
07 12                 1     1     1 2             1       1                   1 1     1                     1 1             07
08 11 1 1   1 1                 1                                           1   1 1                 1                 1   1 08
09 11       1 1   2   1   1       1     1                                                 1   1                         1   09
10 13         1             1 1 1   1 1       1           1               1       1       2                             1   10
11 8                   1 1             1 1             1                                                 2       1         11
12 17         2                           2 1         1   2       1   3   1 1 1                   1 1                       12
13 6                         1                 1                               1                     1 1           1       13
14 9                         1             1   1         1                 1   1             1     1             1         14
15 14         1     1   1       1         1 1 1   1 1   1           1                 1     2                               15
16 14       1                                   1           2 1   1             1     1     1 1     1 1   1     1           16
17 7       1                   1                                   1       1           1             1                   1 17
18 18           1   1 1       1 1                 1 1             1                   1     1         2 1       1   1 1   2 18
19 9 1 1                                                   1     1     1     1     1                 1 1                   19
20 13               1   1 1 1         1 1               1 1         1                 1 1                       1 1         20
21 9       1             1     1                   1                         1     1         1             1   1           21
22 6                             1                     1 1                                               1           1 1   22
23 15                           1             1     1           1       1         2   1     1 1     1 1 1 1           1     23
24 11                   1 1   2           1           1           1 1       1                                 1   1         24
25 7                                 1     1                             2   1                 1                     1     25
26 7   1                           1   1                                 1                                   1 1     1     26
27 11   1 1       1       1 1                         1     1     1               1             2                           27
28 17                       1 1 1   1 1   1 1     1     1   1 1 1     1       1     2       1                               28
29 15 1           1   1         1 1                                           1     1     1   1     1   1         1   1 1 1 29
30 13 1                     1                     1   1   2   1   1             1 1 1               1                     1 30
31 9     1               1                               1 1           1                         2       1   1             31
32 9                   1     1               1   1             1   1       1                 1   1                         32
33 7                                       1                                     1 1           1 1   1       1             33
34 14               1   1 2         1 1             1             1       1 1   1                           1     1       1 34
35 15 1 1               1       1       1     1 1     1 1       1                   1     1               1   1       1     35
36 8 1             1       1   2               1   1                           1                                           36
37 12   1 1                       1         1                   1       1     1 1             1     1 1                   1 37
38 15     2                       1   1                 1       2   1 1         1 1   1     1           1             1     38
39 12           1     1             1             1             1 1         1   1       1     1       1             1       39
40 10             1                 1 1     1                   1       1           1     1                       1     1   40
41 10 1       1   1   1   1                         1                                             2 1                 1     41
42 11       1                     2     1       1     1             1           1     1       1 1                           42
43 13               1             2 1   1 1   1     1           1     1         1                         1             1   43
44 4                       1         1           1                                                         1               44
45 10   1 1                                 1 1                         1           1     1   1                 1       1   45
46 5                   1                 1                             1 1                                             1   46
47 8       1               1 1                             1                   1 1   1   1                                 47
48 16 2     1 1 2                   1 1     1           1             1 1           1                     2   1             48
49 13   1   1   1       1     1                           1         1             1       1 2     1       1                 49
50 8 1         1         1             1     1                                                             1       1     1 50
51 11                     1               1           1                                 1 1 1   1     1               1 1 1 51
52 6         1         1               1               1             1     1                                               52
53 16           1 2       1 1     1   1         1 1       1             1               2                   1         1 1   53
54 5   1             2 1                                                                                           1       54
55 5 1     1                         1         1                                                   1                       55
56 8   1       1                                   1 1                     1             1     1           1               56
57 7               1                   1 1     1                                               1     1     1               57
58 16       1         2                 1 1 1 1     1   3                           1         1         1           1     1 58
59 12               2             1                                 2   1   2             1     1               1   1       59
60 9     1 1                     1             1   1                             1           1           1     1           60
61 12         1       1                   1 1 1                                   1 1                   1   2 1           1 61
62 15     1   1   1               1 1     2     2     1               1       1                 1             1   1         62
63 15                   1     1                             2 1     1         1 1           1         1   1 1   1   1 1     63
64 13             1   1       2 1       2       1         1           1                 1             1               1     64
65 3                               1                                               1               1                       65
66 13           1   1     1 2                   1           1           1 1                                     2   2       66
67 9     1                                 1     1   1 1                             1 1   1           1                   67
68 8         1   1                                         1 1   1                   1                             1   1   68
69 12         1   1             1   1             1                         1                     2   1           1   1 1   69
70 11           1   2                 1     1             1     1   1 1       1                                       1     70
71 11         1     1     1 1     1                   1           2       1         1 1                                     71
72 10                                   1   1 1       1     1 1       1       1           1                       1         72
73 14     1                                       1   1   1 1         2       1               1 1       1 1 1             1 73
74 5           1                                                     1               1                       1         1   74
75 11           1   1 2     1                           1     1         1                         1       1     1           75
76 5                     1                         2                                           1   1                       76
77 10 1       1 1                 1                   1                               1         1     1     2               77
78 8       1                               1                                     1             1 1           2     1       78
79 15     1 2   2             1                               1           1               1             1     1 1 1 1     1 79
80 8 1     1                 1           1       1                                   1             1       1               80
81 8           1                                   1           2           1 1             1   1                           81
82 12             1                           2   1               1                         1 1   1 1         2       1     82
83 3   1                                 1                     1                                                           83
84 16   1     1       2 1     1     1 1   1     1     1           1                               1 1   1               1   84
85 11                             1     2     1   1                 1                       1               1     2     1   85
86 14   1     1   1   1                   1     1           1               1     1         1 1   1                 2       86
87 11   1                             1       1   1       1     1         1             1             1         1       1   87
88 9     1         1                   1           1                   1         1 1             1                   1     88
89 14     1                             1               3     1 2     1 1     1           1               1       1         89
90 9           1       1   1                               1 1   1     1   2                                               90
91 14     1             1   1   1     1       1                     1           1 1     1       1         1   1     1       91
92 10           1 1 1               1                       2                     1                             1 2         92
93 8                   1                   1   1               1   1                 1   1                 1               93
94 10   1                       1                     1                   1           1 1           1   1   1           1   94
95 12     1       1           1             1                 1   1       1     1       1   1       1           1           95
96 12 1   2                                       1   2       1     1                       1 1                   1       1 96
97 14 2     1           1       2             1   1               1 1                 1 1             1 1                   97
98 11 1                       1                               2         1 1       1 1     1             1         1         98
99 13 1                   1         2           1   1     1   1               1               1   1 1                     1 99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
15
/
07
08
/
07
01
/
07
24
/
06
17
/
06
10
/
06
03
/
06
27
/
05
20
/
05
13
/
05
06
/
05
29
/
04
22
/
04
15
/
04
08
/
04
01
/
04
25
/
03
18
/
03
11
/
03
04
/
03
26
/
02
19
/
02
12
/
02
05
/
02
29
/
01
22
/
01
15
/
01
08
/
01
01
/
01
25
/
12
18
/
12
11
/
12
04
/
12
27
/
11
20
/
11
13
/
11
06
/
11
30
/
10
23
/
10
16
/
10
09
/
10
02
/
10
25
/
09
18
/
09
11
/
09
04
/
09
28
/
08
21
/
08
14
/
08
07
/
08
31
/
07
24
/
07
17
/
07
10
/
07
03
/
07
26
/
06
19
/
06
12
/
06
05
/
06
Ngày
/
Tháng