BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Phú Yên 60 KỲ ĐẾN NGÀY 17/06/2019

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
17
/
06
10
/
06
03
/
06
27
/
05
20
/
05
13
/
05
06
/
05
29
/
04
22
/
04
15
/
04
08
/
04
01
/
04
25
/
03
18
/
03
11
/
03
04
/
03
25
/
02
18
/
02
11
/
02
04
/
02
28
/
01
21
/
01
14
/
01
07
/
01
31
/
12
24
/
12
17
/
12
10
/
12
03
/
12
26
/
11
19
/
11
12
/
11
05
/
11
29
/
10
22
/
10
15
/
10
08
/
10
01
/
10
24
/
09
17
/
09
10
/
09
03
/
09
27
/
08
20
/
08
13
/
08
06
/
08
30
/
07
23
/
07
16
/
07
09
/
07
02
/
07
25
/
06
18
/
06
11
/
06
04
/
06
28
/
05
21
/
05
14
/
05
07
/
05
Ngày
/
Tháng
00 9     1   1     1                       1 1 1       1 1                     1                                           00
01 12                           1                 1                 1 1   1       1               1   1 1   3               01
02 8               1             1 1     1   1                           1           1         1                           02
03 12 1     1     1                   1 2         1           1           1                   1           1         1       03
04 16 1   1   1     1                 1     1   1   1 1 1       1       1   1     1                   1     1               04
05 19         1 1           1               1                 1 2 2   1   1         1 2 1   1                       1   1 1 05
06 6     1   1                     1                       1                                       1           1           06
07 10           1                     1       1 1 1               1     1     1                             1   1           07
08 16 1 1                 2     1               1     1   1     1       1 1                       1           1   1 1     1 08
09 9     1           1   2   1                                   1   1                     1                 1             09
10 11       1         1     1                 1     1 1 2   1           1                                     1             10
11 11     1         1 1           1 1       1                   1                 1 1   1   1                               11
12 9         1                           2                   1               1         1   1   1   1                       12
13 7                   1     2                                                   1               1       1   1             13
14 15 1         1             1             1         1     1   1 1 2   1             1         1               1       1   14
15 14     1     1     1           1     1 1   1                                 1   1 1   1                   1     1     1 15
16 10 1 1         1           1     1                               1                   1 1                   1           1 16
17 16       1     2 1                   2           1 1       1   1                         1 1     2     2                 17
18 3                         1                                                               1     1                       18
19 12     1         1     1                     1 1           1         1 1 1 1                     1           1           19
20 9                             1   1           1     1           1     2 1                         1                     20
21 6                     1   1 1                                       1             1                               1     21
22 10                     1                                 1   1         1   1         1       1 1           1       1     22
23 7                           1                       1       1   1                         2                         1   23
24 12       1                 1       1       1 1           1 1                           1                     2 1     1   24
25 6         1                                 1         1                                         1         1     1       25
26 12 2                 2                             1     1                             1   1   1       1 1         1     26
27 11       1                   1 1       1         1                       1 1           1     1           1           1   27
28 9       1                     2   1                                       1 1                         1       1 1       28
29 11   1   1               1                                         1           1 1   1                   1   1 1 1       29
30 10                 1       1       1   1             1           1               1 1   1                   1             30
31 11         1     1     1         1             1     1               1         1 1                       2               31
32 8 1 1       1               1   1                             2                                       1                 32
33 13                 1               1 1 1                   1                 1 1             1                 1 2 1 1   33
34 13           1         1 1       1   1                 1 1     2             1   1     1           1                     34
35 5               1                                       1                                     1                     2   35
36 10 1             1     1     1       1   1                         1 1                 1                               1 36
37 8   1         1         1             1 1       1   1                                                               1   37
38 13                         1 1         1     1   1             1     3 1 1           1       1                           38
39 10                             1     1                 2   1   1   1       1               1   1                         39
40 8         1                               1   1       1                                   1   1       1 1               40
41 16         1           1         1 2   1       1                         1   1 1 1       1   1   2   1                   41
42 14 1           1   1             1           1                         1         1           1   1 2   1           1   1 42
43 11         1   1               1           1                     1             1     1   1                       1 1 1   43
44 12 1 1 1 1                   1                             1   1                                     1   1   1   1   1   44
45 7             2   1               1         1                                                         1             1   45
46 13       1           1 1         1   1   1               1 1       1                 1       1           1           1   46
47 12                       1     1                     1     1     1         1       1         1   1   1         1   1     47
48 10 1         1       1       1         1         2                   1     1               1                             48
49 9               1       2         1             1           1         1           1                           1         49
50 9           1           1                     1   1                       2     1             1               1         50
51 13       1     1 1           1     1       1           1   1 1     1     1           1             1                     51
52 11         1         1             1                 1 1             1   1       1               1 1   1                 52
53 10   2 1   1         1   1               1                     2   1                                                     53
54 12 2   2         1   1                   1         1                 1                     1                 1         1 54
55 8     1                 1             2                     1                                 1     1         1         55
56 6           1                     1           1                 1           1 1                                         56
57 11 1   1                       1             1           1       1 1                                 1               2 1 57
58 9                               1               1 1                           1   1 1   1             1           1     58
59 9                       1     2 1 1             1               2       1                                               59
60 11                   1                   1       1 1 1       1                           1     1   1   1           1     60
61 16             1                               2 1 1 1     2 1 1                       2   1                 1   1     1 61
62 7   1                                                                   1         1   1   1         1             1     62
63 10 1                   1                             1   1                 1 2       1       1             1             63
64 11                       1   1           1               1                         1       1     1   1       1 1       1 64
65 10   1               1               1     1                   1                 1     1               1           1 1   65
66 12       1   1   1         1             1 1     1           1                 1         2     1                         66
67 8                     1 1                             1         1     1     1 1                 1                       67
68 13           1               1                   1                   1 1 2 1     1   1 1             1           1       68
69 11   1             2   1             1                       1       1       1                 1     1 1                 69
70 6                                                 1 1       1         1     1               1                           70
71 11                   1                                             1             2 2           2     1   1       1       71
72 12     2           1             1     1     1                       1     1 1                             1   1 1       72
73 10             1               1                         1 1           1     1         2                   1   1         73
74 9                           1       1                   1               1     1           1 1           1         1     74
75 8     1     1 1           1                                                 1     1                 1   1               75
76 17 1       2 1         1   1 1   1                       1 1       1                 2         1         2         1     76
77 9       1           1 1       1             1     1                                   1   1       1                     77
78 11               1         1               1 2 1       1                         1       1         1             1       78
79 12         1         1               1 1     1                             1     1     1 1       1 1 1                   79
80 9     1   1 1                             1       2 1                                             1           1         80
81 12   1   2   1 1                         1                                         1 1     1 1         1       1         81
82 15   2         1         1 1 2     1 2           1                                                   2       1         1 82
83 9   2     1 1   1 1 1                     1           1                                                                 83
84 7                 1 1           1             2     1                                               1                   84
85 15   1                                 1 1   1     1             2       1     1     1 1       1     1       1         1 85
86 8                 1                               1   1   1                               1                 1 1   1     86
87 13   1                                     1 1                   1               1 1 1   2         2             1 1     87
88 10                   1                                       1           2   1     1     1                 2   1         88
89 9       1                                             1           1     1 1               1                 1     1   1 89
90 7                         1             1                         1                                   1       1   1   1 90
91 12               1 1                   1   1                       1   1                     2   1   1     1           1 91
92 11       1 1             1           1                   2             1   1 1                     1       1             92
93 10               1                             1   1 1   1         1                               1       1           2 93
94 10                 2           1 2                     2                   1 1                                       1   94
95 11       1         1       1         1           1     1                                 1     1           1 1     1     95
96 10           1   1     1               1         1               1 1           1             1               1           96
97 15 1         1 1         1       1 1     1                   1                           1       1 1   1       1 1   1   97
98 12     1 1     2                           2   1       1   1       1     1                       1                       98
99 14                   2   1 1 1 2         1     1               1               2                             1         1 99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
17
/
06
10
/
06
03
/
06
27
/
05
20
/
05
13
/
05
06
/
05
29
/
04
22
/
04
15
/
04
08
/
04
01
/
04
25
/
03
18
/
03
11
/
03
04
/
03
25
/
02
18
/
02
11
/
02
04
/
02
28
/
01
21
/
01
14
/
01
07
/
01
31
/
12
24
/
12
17
/
12
10
/
12
03
/
12
26
/
11
19
/
11
12
/
11
05
/
11
29
/
10
22
/
10
15
/
10
08
/
10
01
/
10
24
/
09
17
/
09
10
/
09
03
/
09
27
/
08
20
/
08
13
/
08
06
/
08
30
/
07
23
/
07
16
/
07
09
/
07
02
/
07
25
/
06
18
/
06
11
/
06
04
/
06
28
/
05
21
/
05
14
/
05
07
/
05
Ngày
/
Tháng