BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Quảng Bình 60 KỲ ĐẾN NGÀY 29/07/2021

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
29
/
07
22
/
07
15
/
07
08
/
07
01
/
07
24
/
06
17
/
06
10
/
06
03
/
06
27
/
05
20
/
05
13
/
05
06
/
05
29
/
04
22
/
04
15
/
04
08
/
04
01
/
04
25
/
03
18
/
03
11
/
03
04
/
03
25
/
02
18
/
02
11
/
02
04
/
02
28
/
01
21
/
01
14
/
01
07
/
01
31
/
12
24
/
12
17
/
12
10
/
12
03
/
12
26
/
11
19
/
11
12
/
11
05
/
11
29
/
10
22
/
10
15
/
10
08
/
10
01
/
10
24
/
09
17
/
09
10
/
09
03
/
09
27
/
08
20
/
08
13
/
08
06
/
08
30
/
07
23
/
07
16
/
07
09
/
07
02
/
07
25
/
06
18
/
06
Ngày
/
Tháng
00 8 1       1 1     1   1                                             1                         1                 1       00
01 12 1     1   1                 1             2         1                   1         1         1 1     1                 01
02 12     1 1 1       1         1 1                     1                           1                     1     2         1 02
03 8                           1 1       1       1         1   1         1         1                                       03
04 9   1                       1     1 1                   1                         1                           2       1 04
05 13 1   1                                       1         1               1 1 1 1                   1 1 1       1       1 05
06 13 1                                         1                 1             1       1 2 2   1   2           1           06
07 19   1     1 1   2     1 1     1     1       1       1         1             1 1 1                 1     1           1 1 07
08 7                           1     1                 1           1 1             1 1                                     08
09 11 1 2 1       1                         1     1           1   1             1                                       1   09
10 7                             1   1           1                           1                 1 1 1                       10
11 9                     1                 1                             1 1                 2       1 1               1   11
12 7                           1       3                 1   1       1                                                     12
13 9             1 1             1     1   1   1                               1                       1               1   13
14 14       1 1               1               1             1   1     1 1     1 2               1 1           1             14
15 11                               1           1       1                 1         1   2       1     1   2                 15
16 14               1   1       1       1         1               1             1 1       1     1     1 1       2           16
17 13     1         1 1   1 3           1                   1                                       1 1     1 1             17
18 9 1                             1                 1               1 1 2                                       2         18
19 8                                       1                   1                     1 1           2         1         1   19
20 12                               1 1                   1   1 1     1 1             1   1       1       1 1               20
21 15 1       1                 1         1 1 1   1         1     1     1 1               1         1       1 1             21
22 8         1                                 1     1         1       2           1     1                                 22
23 9   1     1             2   1 1             1                                 1                                       1 23
24 3                       1       1                         1                                                             24
25 10   1           1     1                   1                                             1 1   1   1                 1 1 25
26 16 1     1                                     1 1 1   3       1     1 1     1     1               1 1       1           26
27 8 1   2                   1                                           1                   1     1 1                     27
28 14                       1     1             1 2   1           1 1       1 1               1         1 1 1               28
29 11                 2       2                                             1     1     1   2 1       1                     29
30 8                           1                 1                                         1     1       1     1     1   1 30
31 12     1   1 1                                         1 1 1       2                   1     1             2             31
32 6             1                       1                               1     1             1               1             32
33 9                     1                   1     1           2   1                     1               2                 33
34 5     1                         1             1                                                             1 1         34
35 9     1                           2             1 1                           1         1               2               35
36 11               1   1     1           1                 1 1   1                           1   1 1         1             36
37 12           1       1           1           1   3   1                   1                       1   1           1       37
38 11   1           1                   1     1             1 1     1         1                         1         1     1   38
39 15 1 1           1     1     1                 1     1 1 1         1 1               1         1   1             1       39
40 18   1 1       1           1 1                                     1 2   1     1     1 1 1   1     1           2       1 40
41 13               1     1                     1   1 1                   1           1 1     1   1 1     1           1     41
42 2             1                                                               1                                         42
43 3         1                             1         1                                                                     43
44 15 1           4     1     1     1                         1               1     2             1     1                 1 44
45 14                             2       1           2               1     2               1 1       1 1     1       1     45
46 17           1 1     1                     1           1         1                   1     1 1   1   1 1 2       1 1 1   46
47 9       2   1                     1                   2         1 1 1                                                   47
48 13   1     1   1     1     1               1                 1         1   1         1         1           1   1         48
49 14   1                 3       1           1       3       1       1           1       1                 1               49
50 9       1       1                     1 1   2                                               1           1     1         50
51 14       1       1                                       1       2       1   1     1       2 1           1   1     1     51
52 13     1         1                           1           1       2 1   1 1   1               1     1                 1   52
53 17 1   1         1                             1 2     1   1 2           2   1       1               1         1       1 53
54 9 1                 1               1     1                 1 1 1             1                   1                     54
55 15   2     1       1 1           1     1   1   1 1                     1 1 1                                 1 1         55
56 19           1   1   1   1   1   1         1       1             1               1 1         1 1   1       1 1     1 2   56
57 11                   1     1               2               1   1               1           1 1 1               1         57
58 13                 1         2   1             1     1 1     1                 1                               1 1   1 1 58
59 14               1 1 1   1 1 1                                       1 1           1 1 1               1         1 1     59
60 4                                   1                               1           1 1                                     60
61 5                       1         1 1                             1                     1                               61
62 7 1 1   1                           1                             1                 1                 1                 62
63 15   1   1 1           1           1   2 1 1                 1                 1             1 1               1 1       63
64 20                 3 2       1           1   1 1 1 1     1           1           1 1   1           1       1       2     64
65 7         1       1 1                           1         1   1                           1                             65
66 5                                                     1               1       1                             1   1       66
67 11   1   1   1           1 1               1                                 1 1         1 1               1             67
68 10       1 1             1   1             1           1                 1                           1   2               68
69 9 1   1 1   1             1           1 1                               1                   1                           69
70 12         1   1     1         1           1     1         1               1           1 1           1     1             70
71 7 1     1               1       1                                           1   1   1                                   71
72 13       1     1           1         1             1     1     1 1             1 1                       1       1     1 72
73 9         1 1                       1               1                       1             1 1   1   1                   73
74 11                 1                 1   1       1           1               1           1     1                 1 1   1 74
75 13     1 1         1                   1             1     1 1       1                               2   1       1     1 75
76 9                             1   1                 1                               1 1 1   1                   1     1 76
77 15 1     1   1           1     1   1 1                     1             1     1         1 1           1 1 1             77
78 5                         1                           2                             1 1                                 78
79 7                                     1                                               1                           1 3 1 79
80 10           1         1       2   1     1       1                         1       1             1                       80
81 5   1         1                                     1               1     1                                             81
82 7                       1                                 1           1   2     1   1                                   82
83 10     1           1   1         1     2       1                                                 1           1   1       83
84 8                   1     1                         2                                 1 1     1       1                 84
85 8                                       1   1   1             1                                               2   1   1 85
86 13       1   1     1               2   1                       1       1 1                               1   1     2     86
87 14   1                     1     1 1             2 1       2         1             1                   1         1   1   87
88 10                   1     1   1 1           1           1   1             1             1                       1       88
89 8                                       1         1     1         2               1   1                           1     89
90 10               1 1     1       1                               1           1   1 1         1               1           90
91 7             2       1                                                                 1                 1     1 1     91
92 14                   1         1 2 1                 2   1       1         1     1                           1   1 1     92
93 9           1 1                                                 1                 1                         1     1 2 1 93
94 13     1         1     1     1   1 1   1 1 1                       1                               1 1     1             94
95 12     1     1             1             2     1     1         1           1     1             1             1           95
96 8         1 1     1   1                 1                     1       1       1                                         96
97 12         1   1                                   1   1       1 1       1       1 1             2         1             97
98 7                     1             1       1       1         1 1                 1                                     98
99 14 1   1     1           1         1   2             1   1   2             1                           1         1       99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
29
/
07
22
/
07
15
/
07
08
/
07
01
/
07
24
/
06
17
/
06
10
/
06
03
/
06
27
/
05
20
/
05
13
/
05
06
/
05
29
/
04
22
/
04
15
/
04
08
/
04
01
/
04
25
/
03
18
/
03
11
/
03
04
/
03
25
/
02
18
/
02
11
/
02
04
/
02
28
/
01
21
/
01
14
/
01
07
/
01
31
/
12
24
/
12
17
/
12
10
/
12
03
/
12
26
/
11
19
/
11
12
/
11
05
/
11
29
/
10
22
/
10
15
/
10
08
/
10
01
/
10
24
/
09
17
/
09
10
/
09
03
/
09
27
/
08
20
/
08
13
/
08
06
/
08
30
/
07
23
/
07
16
/
07
09
/
07
02
/
07
25
/
06
18
/
06
Ngày
/
Tháng