BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Quảng Bình 60 KỲ ĐẾN NGÀY 05/12/2019

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
05
/
12
28
/
11
21
/
11
14
/
11
07
/
11
31
/
10
24
/
10
17
/
10
10
/
10
03
/
10
26
/
09
19
/
09
12
/
09
05
/
09
29
/
08
22
/
08
15
/
08
08
/
08
01
/
08
25
/
07
18
/
07
11
/
07
04
/
07
27
/
06
20
/
06
13
/
06
06
/
06
30
/
05
23
/
05
16
/
05
09
/
05
02
/
05
25
/
04
18
/
04
11
/
04
04
/
04
28
/
03
21
/
03
14
/
03
07
/
03
28
/
02
21
/
02
14
/
02
07
/
02
31
/
01
24
/
01
17
/
01
10
/
01
03
/
01
27
/
12
20
/
12
13
/
12
06
/
12
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
Ngày
/
Tháng
00 11     1                     1           1               1             1 1   1 1       1     1             1             00
01 12                           1 1   1                 1 1       1         1       1     1   1                   1     1   01
02 10                     1       1             1           1 1                       1                 1     2           1 02
03 10               1 1                           1   1 1     1           1                   1   1                 1       03
04 12   1     2     1   1         1     1       1           1                             1                 2               04
05 10   1                 1                   1         1         1     1     1     1                   1       1           05
06 9   1                                 2             1           2       1                     1       1                 06
07 12         1               1                             1 1     1               1 2   1                 1       1 1     07
08 10         1                     1 1   1 1 1                         1         1             1                       1   08
09 6                                           1                     1 1                 2             1                   09
10 7                                   2         1                       1                         1 1         1           10
11 7   1           1       1                     1       2                                       1                         11
12 14 1       1     1   1                   2     1                             2     1               1   1   1   1         12
13 7 1               1   1                                   1                       1     1               1               13
14 12                         1       1     1   2     1                 1     1     1               1                   2   14
15 16 1 1 1                     2   1               1           1       1       1   1                   2 1           1 1   15
16 7             1             1       1                                                 1   1                       2     16
17 12 1 2       1     1 1     1           1                   1           1   1                     1                       17
18 13       1 1 1   1             1   1 1           1                                 1   1 1       1                     1 18
19 11   1           1     1   1             1   1                 1 1 1                                         1 1         19
20 9       1     1   1   1       1                   1       1             1                       1                       20
21 6         1                     1                     2                         1       1                               21
22 15             1         1 1                     1                 1         1 1   1                   1 1     2     1 2 22
23 6                                           1                   1     1                             1 1           1     23
24 11                       1     1                               1           1 2   1         1       1     1         1     24
25 8             1       1           1         1                         1         1   1                                 1 25
26 13             1       1         1             1           1         1     1         1     1 1   1         1       1     26
27 3                                                     1     1     1                                                     27
28 10                     1     1                   2                                 1 1   1   1         1           1     28
29 6       2                                                           1         1                             1       1   29
30 9         1   1         1                 1       1           1       1       1                     1                   30
31 11 1         2                       1                       1   1             1             1         1     1 1         31
32 8                               1             1             1               1     1 1 2                                 32
33 11     1               1 2                         1       1         1     1         1                 1         1       33
34 6     2 1                         1                   1                           1                                     34
35 7 1           1     1                                                   2     1                   1                     35
36 11     1             1                     1       1   1           1 1                   1           1         1 1       36
37 7   1         1 1                               1   1                               1                               1   37
38 9             1   1           1                 1             1 1                                       1         2     38
39 10           1     1               1   1   1             1                         1     1                   1         1 39
40 8           2           1                                                                 1         1           1 1   1 40
41 5     1                           1                         2                             1                             41
42 12                             1   1 1 1             1         1   2 1       1                               1       1   42
43 12 1               1                 1       1 1                         1               1   1   1 1       1 1           43
44 13       1       1   1               1 2             1   1 1           1                                 1         2     44
45 16       1 1   1     1 1   1           2   1       1     1                   1 1 1       1                       1       45
46 9   1     1       1                                   1                   1 1 1                               1     1   46
47 10           1             1     1             1       1 1                     1         1     1                     1   47
48 16   1       1               1       1 1 1         1                   2       1       1   1   1 1 1               1     48
49 11           1       1 2       1 2             1                                             1 1                       1 49
50 10     1                 1   1             1           1 1   1                               1     1     1               50
51 17   1     1               1       1 1   1           1 1 1     1 1   1       1     1       1           1       1         51
52 8       1                                                   1                           1 1     1 1       1 1           52
53 10                                     2 1 1             1         1       1       1         1                       1   53
54 12                   1     1                   1       1       1         1           1   1   2 1               1         54
55 9                   1     1                         1     1 2         1         1                     1                 55
56 16 1                                       1   2 2 1 1                     1               1           1   2   1     1 1 56
57 9   1         1   1     1           1                                                 2 1                     1         57
58 6                       1                                           2     1               1                         1   58
59 13     1         1       1       1 1                     1       1                         1     1 1     1     1   1     59
60 18     1   1         1   1 1 1     1     1         1 1         1             1       1       2             2     1       60
61 11       1 1                     1           1                   1   1 1               1     1               1   1       61
62 11 1                     1   2                   1 1             2         1                             1   1           62
63 8                       1         1   1                                           1   1                 1           1 1 63
64 10           1 1                 1                 1 1       1                                   1           1     1   1 64
65 10       1               1 1 1                     1           1             1       1             1 1                   65
66 15       2         1 1           1           1 1     1 1     1     1       2     1   1                                   66
67 8                   1     1                     1         1       1                             1         2             67
68 9                       1                 1             1               2 1                   1             1         1 68
69 10     1                                     1           1       1                 1     1 1       1       1           1 69
70 12                   1         1   1 1                       1   1   1 1 1                       1             1 1       70
71 13     1   1               1                               1 1                       1   1 1   2 1             1     1   71
72 10                             1     1           1   1     1   1   1       1             1         1                     72
73 12                   2 1   1             1   1         1   1                                             2 1           1 73
74 7             1     1                                             1                           1 1     1               1 74
75 10   1   1   1   2                               1   1             1       1                     1                       75
76 10     1               1       1 1       1 1                                   1               1       1       1         76
77 6                     1                 2                     1               1                     1                   77
78 12 2     1       1 1   1     1     1                     1               1                                 1         1   78
79 14 1         1     1         1               1 1         1   1   1 1     1                           1 1         1       79
80 19 1 1         2 1               2 1               2   1                 2       1   1               1   2     1         80
81 12           1   1                       2           1     1           1           2 1               1         1         81
82 8         1     1                   1     1                     1             1   1                   1                 82
83 12       2         1   1 1   1     1     1                         1     1                   1         1                 83
84 20 1   1   1             1   1       1 2   1 1 1 1 1         1     2                                 1     1     1 1     84
85 13                             1         1                 1         1 1         1       1     1     1       1   2     1 85
86 9     1       1   1       1                               1           1                       1     1 1                 86
87 15 1     1 1   1     1               1       1   1             1 1             1     1   1         1             1       87
88 11                 1                   1   2 2 1                                     1     1   1         1               88
89 6     1         1                         1                   1                 1           1                           89
90 8                                                   1         1                 1   1 1         1   1     1             90
91 15   1       1     1       1                   1   2             1   1       1   1     1   1             1             1 91
92 16 1     1                       1   1     1     1   1 1 1   1                   1   1       1 1 1     1                 92
93 8 1 1                       1                   1       1         1   1                       1                         93
94 10 1       1                   1 1     1                                 1               1 1       1             1       94
95 14           1   1 2           2                 1         1               1   1     1       1     1                 1   95
96 12     2     1                 1               1                             1                 1   1         2   1     1 96
97 12                     1   1                                   2       1     2 1 1                 1         1   1       97
98 8   1         1               1   1                   1                                           1         1     1     98
99 12           1   1           1   1         1                 1       1   1 1   1       1                         1       99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
05
/
12
28
/
11
21
/
11
14
/
11
07
/
11
31
/
10
24
/
10
17
/
10
10
/
10
03
/
10
26
/
09
19
/
09
12
/
09
05
/
09
29
/
08
22
/
08
15
/
08
08
/
08
01
/
08
25
/
07
18
/
07
11
/
07
04
/
07
27
/
06
20
/
06
13
/
06
06
/
06
30
/
05
23
/
05
16
/
05
09
/
05
02
/
05
25
/
04
18
/
04
11
/
04
04
/
04
28
/
03
21
/
03
14
/
03
07
/
03
28
/
02
21
/
02
14
/
02
07
/
02
31
/
01
24
/
01
17
/
01
10
/
01
03
/
01
27
/
12
20
/
12
13
/
12
06
/
12
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
Ngày
/
Tháng