BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Quảng Bình 60 KỲ ĐẾN NGÀY 13/12/2018

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
13
/
12
06
/
12
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
09
/
08
02
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
07
/
06
31
/
05
24
/
05
17
/
05
10
/
05
03
/
05
26
/
04
19
/
04
12
/
04
05
/
04
29
/
03
22
/
03
15
/
03
08
/
03
01
/
03
22
/
02
15
/
02
08
/
02
01
/
02
25
/
01
18
/
01
11
/
01
04
/
01
28
/
12
21
/
12
14
/
12
07
/
12
30
/
11
23
/
11
16
/
11
09
/
11
02
/
11
Ngày
/
Tháng
00 13   1               1                 1         1   1                                 1   1   2 1       1 1 1           00
01 12       1     1   1             1   1         1         1                   1   2                     1     1           01
02 8   2           1     1   1                         1                                                 1       1         02
03 9         1         1         1   1             1     2                                           1                 1   03
04 14 2                         1 1 1               1   1     1               1           1     2       1             1     04
05 10     1           1 1                     1     1                   1                           1 1         1     1     05
06 9                           1         1   1               1     1     1         1       1           1                   06
07 13 1       1 1           1                   1 1               1         1       2     1     1                   1       07
08 8             1                           1 2                   1           1   1                       1               08
09 9                 1   2           1                       1                   1         1                 1 1           09
10 13     1           1         1         1   1   2                         1     1         1 1         1                 1 10
11 10                           1 1     1       2                                 1   2 1                                 1 11
12 12   1   1                 1 1 1                           1   1             1                   1 1         1       1   12
13 11 1                   1 1 1       1 1         1                             1               1                   1   1   13
14 14             2   1         1 1         1               1               1                     1   1 1 1         1   1   14
15 12           1 1   1         1   1           2         1       1                       1                         1   1   15
16 16           2         1 1 1   1 1                         1   1         2     1           1 1                   1   1   16
17 12                       1     1               1         2       1   1 1                     1       1 1 1               17
18 8               1               1                   1 1                                         1         1 2           18
19 12     1 1             1       1             1           1 1 1             1       1                               1   1 19
20 9                 1 1         1                                             2     1     1     1       1                 20
21 10                           1 2               1     1       1   1         1                                   2         21
22 17 1     2     1 2     1 1           1 1           1   1     1       1                                           3       22
23 11           1       1                                 1   1         1         1               1   1 1         2         23
24 8 1         1           1           1   1                               1                         1             1       24
25 9               1               1     1                       1 1                 1   1                         1     1 25
26 4   1       1                                     1                                                   1                 26
27 9                                     1   1                         1 1   1       1                 1   1 1             27
28 7           1                             1                                   1         2   1       1                   28
29 13     1       1   1       1                 1 2   1     2                 1   1         1                               29
30 5                                                         1     1         1   1                             1           30
31 12     1 1             1 1     1   2   1     1 1                                             1                 1         31
32 13                   1     1                                   1   2         1 1 1         2   1                   1 1   32
33 12         1                       1           1             1     1 1         1       1           2               1   1 33
34 8                   1   1             1                     1         1 1     1                               1         34
35 12                                           1     1         2   1       1                 1 1           2   1       1   35
36 15       1 1                         1   1       1   2       1         1 1       1         1       1   1             1   36
37 8             1             1       1                             2         1             1                       1     37
38 8 1         2                     1                 1                   1           1           1                       38
39 8     1         1                 1   1 1                           1                   1                     1         39
40 9         1 1   1         1                               1       1             1             1                       1 40
41 8                 1                                     1       1 1                             2     1         1       41
42 9     1       1       1                               1                   1       1       1                   1     1   42
43 22   1 1                 1         1     1           2     1               1   1   1     2   2 1 1   1 1             2 1 43
44 13 1         2       1           1 1                     1                         2   1       1 1 1                     44
45 12         1               1                           1     1       1             1 1 1         1     1 1             1 45
46 18       1     1   1       1     2         1                 2 1   2 1 1 2                                     1 1       46
47 9             1                         1           1           1 1                   1   1 1             1             47
48 4           1         1                                                             1                                 1 48
49 8               1   1                           1   1   1                             1             1               1   49
50 12 1                   1   1             1         1                         1       1 1                     1 2       1 50
51 14       1               1   2   1   1   1         1   1       1               1     1                         2         51
52 14   1 1                                   1     2             1     1     1     1   1   1                 2     1       52
53 16             1   1             1   1     1           1         1       1       3   1         1         1   1     1     53
54 14       1           1             2     1     1       1 1                         1     1                 1       2   1 54
55 8                               2 1         1                       1               1                     1 1           55
56 13   2   1     1 1     1                               1 1 1           1     1 1                                       1 56
57 7       1                       1   2 1                           1                         1                           57
58 8             1                         1               1             1 1           1           1 1                     58
59 10 1     1   1     1               1 1         1 1               1                             1                         59
60 17   2     1         1   2 1         1 1       1 1                           1     1 1         1     1   1               60
61 13     1   1                             1         1     1     1   3                 1   1 1     1                       61
62 13 1   1             1                                           1     1       1   1           1       1 1   1 1       1 62
63 9 1           1 1         1           1                               1                   1     1             1         63
64 11     1     1   1 1         1           1                 1   1         1   1               1                           64
65 4                     1               1                                               1                 1               65
66 6                   1     1               1 1                                                                     2     66
67 17   2                 1       1 1     1         1   1   1   1 1       1     1 1   1                 1     1             67
68 12     1         1         1       1                   1     1 1   1       1         1                   1         1     68
69 7   1           1                                                             1     1 1     1                       1   69
70 7       1 1                                     1               1                               1       1         1     70
71 13       1     1       1                     1       1   1 1             1 1             1           1     1 1           71
72 13                 1         1     1           1 1   1       1 1                     1       1         1         1 1     72
73 16 2 1           1 1       1   1     1             1             1       1             1   1         1   2               73
74 11               1     1               1     1           1           1     1     1   1   1       1                       74
75 5                                           1                     1                         1 1                       1 75
76 9       1                                                 1   1       1     1                 1   2           1         76
77 9                       1           1           2 1                 1     1   1                       1                 77
78 13   1         1             1     1             1 1       1           1         1 1             1   1                 1 78
79 6         1             1                         1                                       1     1                   1   79
80 12 2     1                           1   1     1         1                                 1         1     1 2           80
81 9       1             1   1           2   1           1           1               1                                     81
82 4                                         1                 1 1                                                       1 82
83 5                 1                       1                                                   1       1     1           83
84 11   1     1 1           1 1   1         1             1           1                   1                             1   84
85 12     1   2     1                             1 1               1   1 2                         1 1                     85
86 11                                         2 1                 1         1       1   1 1                       1   1   1 86
87 9         1         1   1   1                             1               1 1         1               1                 87
88 12 1                       1 1           2         1         1                             1       1 1 1 1               88
89 7                                               1                     1   1             1                 1       1 1   89
90 9   1                                   1 1               1     2                       1               1             1 90
91 12 1             1       1     1 2   1             1 1                                       1         1         1       91
92 7                             1 1                         1           1   3                                             92
93 7                 1           1           1                           1     2   1                                       93
94 11         1       1 1 1           1               1   2     1       1                                     1             94
95 11             1             2                     1 2 1     1                             1       1               1     95
96 16     2   1     1                           1 1   2                 1           1     1   1   1   1     1       1       96
97 9     1   1                                       1                               1 1   1     1       1   1             97
98 15     1     1       1   1             1 1 1                     1   2       1                             2     2       98
99 11         1         2               1                         1                                   1 1     1 1     1 1   99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
13
/
12
06
/
12
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
09
/
08
02
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
07
/
06
31
/
05
24
/
05
17
/
05
10
/
05
03
/
05
26
/
04
19
/
04
12
/
04
05
/
04
29
/
03
22
/
03
15
/
03
08
/
03
01
/
03
22
/
02
15
/
02
08
/
02
01
/
02
25
/
01
18
/
01
11
/
01
04
/
01
28
/
12
21
/
12
14
/
12
07
/
12
30
/
11
23
/
11
16
/
11
09
/
11
02
/
11
Ngày
/
Tháng