BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Quảng Bình 60 KỲ ĐẾN NGÀY 26/03/2020

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
26
/
03
19
/
03
12
/
03
05
/
03
27
/
02
20
/
02
13
/
02
06
/
02
30
/
01
23
/
01
16
/
01
09
/
01
02
/
01
26
/
12
19
/
12
12
/
12
05
/
12
28
/
11
21
/
11
14
/
11
07
/
11
31
/
10
24
/
10
17
/
10
10
/
10
03
/
10
26
/
09
19
/
09
12
/
09
05
/
09
29
/
08
22
/
08
15
/
08
08
/
08
01
/
08
25
/
07
18
/
07
11
/
07
04
/
07
27
/
06
20
/
06
13
/
06
06
/
06
30
/
05
23
/
05
16
/
05
09
/
05
02
/
05
25
/
04
18
/
04
11
/
04
04
/
04
28
/
03
21
/
03
14
/
03
07
/
03
28
/
02
21
/
02
14
/
02
Ngày
/
Tháng
00 11                           2         1                     1           1               1             1 1   1 1       1 00
01 14   1     1       1       1   1                             1 1   1                 1 1       1         1       1     1 01
02 12 1     3   1 1                                       1       1             1           1 1                       1     02
03 8                             1                 1 1                           1   1 1     1           1                 03
04 12                             1 1   1     2     1   1         1     1       1           1                             1 04
05 9                             1     1                 1                   1         1         1     1     1     1       05
06 10 1         1                 1     1                                 2             1           2       1               06
07 9                                         1               1                             1 1     1               1 2   1 07
08 13     3           1             1         1                     1 1   1 1 1                         1         1         08
09 9 2                     1     1                                             1                     1 1                 2 09
10 6 1 1                                                               2         1                       1                 10
11 10                     1   1   2     1           1       1                     1       2                                 11
12 10                                 1       1     1   1                   2     1                             2     1     12
13 9           1     2           1   1               1   1                                   1                       1     13
14 15 3       1 1         1                                   1       1     1   2     1                 1     1     1       14
15 15           2           1 1       1 1 1                     2   1               1           1       1       1   1       15
16 8                         1 2   1             1             1       1                                                 1 16
17 14           1             1     1 1 2       1     1 1     1           1                   1           1   1             17
18 14   1     1                   1 1       1 1 1   1             1   1 1           1                                 1   1 18
19 12             1             1 1     1           1     1   1             1   1                 1 1 1                     19
20 11     1 1                 1             1     1   1   1       1                   1       1             1               20
21 6         1                               1                     1                     2                         1       21
22 10 1               1                           1         1 1                     1                 1         1 1   1     22
23 5                 1       1                                                 1                   1     1                 23
24 9   1               1                                   1     1                               1           1 2   1       24
25 11 1   1           1     1                     1       1           1         1                         1         1   1   25
26 11         1           1   1                   1       1         1             1           1         1     1         1   26
27 12   1 1       1   1 1 2 1       1                                                     1     1     1                     27
28 7           1                                         1     1                   2                                 1 1   28
29 6         1     1                       2                                                           1         1         29
30 11   1   1               1                 1   1         1                 1       1           1       1       1         30
31 10         1                 1   1 1         2                       1                       1   1             1         31
32 13               1     1 1   1   1                               1             1             1               1     1 1 2 32
33 13   1   1                 2           1               1 2                         1       1         1     1         1   33
34 14 1 1 1     2             1 1 1       2 1                         1                   1                           1     34
35 9             1     1   1         1           1     1                                                   2     1         35
36 8                       1             1             1                     1       1   1           1 1                   36
37 10       3         1                 1         1 1                               1   1                               1   37
38 11         1     1     1 1 1                   1   1           1                 1             1 1                       38
39 12       1         1   1 2                   1     1               1   1   1             1                         1     39
40 9 1   2   1 1 1                             2           1                                                               40
41 5             1                       1                           1                         2                           41
42 13           1       1 1                                       1   1 1 1             1         1   2 1       1           42
43 8             1             1     1               1                 1       1 1                         1               43
44 11   1                                   1       1   1               1 2             1   1 1           1                 44
45 17               1     1         1       1 1   1     1 1   1           2   1       1     1                   1 1 1       45
46 8                     1             1     1       1                                   1                   1 1 1         46
47 7                                           1             1     1             1       1 1                     1         47
48 11                                   1       1               1       1 1 1         1                   2       1       1 48
49 9                           1               1       1 2       1 2             1                                         49
50 9   1                     1           1                 1   1             1           1 1   1                           50
51 17   1           1           1       1     1               1       1 1   1           1 1 1     1 1   1       1     1     51
52 3           1                           1                                                   1                           52
53 9     1                                                               2 1 1             1         1       1       1     53
54 7                                                   1     1                   1       1       1         1           1   54
55 10             1               1                     1     1                         1     1 2         1         1       55
56 11           1 1                   1                                       1   2 2 1 1                     1             56
57 13   3   1     2                     1         1   1     1           1                                                 2 57
58 5                 1                                     1                                           2     1             58
59 9     1                     1         1         1       1       1 1                     1       1                       59
60 18 1 1     1   1 1                     1   1         1   1 1 1     1     1         1 1         1             1       1   60
61 15   1     1     1   2 1 1               1 1                     1           1                   1   1 1               1 61
62 12                 1   1     1     1                     1   2                   1 1             2         1             62
63 8                 1     1       1                       1         1   1                                           1   1 63
64 10 1     1             1         1           1 1                 1                 1 1       1                           64
65 8                                       1               1 1 1                     1           1             1       1   65
66 19                   1   1 1   1         2         1 1           1           1 1     1 1     1     1       2     1   1   66
67 5                                                   1     1                     1         1       1                     67
68 8           1       1                                   1                 1             1               2 1             68
69 7   1                       1         1                                     1           1       1                 1     69
70 12               1   1   1                           1         1   1 1                       1   1   1 1 1               70
71 9       1     1 1                     1   1               1                               1 1                       1   71
72 14         1     3         1   1                               1     1           1   1     1   1   1       1             72
73 8                                                   2 1   1             1   1         1   1                             73
74 5 1           1                               1     1                                             1                     74
75 12         1           2             1   1   1   2                               1   1             1       1             75
76 11           1     2   1               1               1       1 1       1 1                                   1         76
77 8     1   1   1                                       1                 2                     1               1         77
78 11                 1               2     1       1 1   1     1     1                     1               1               78
79 15 1     2           1             1         1     1         1               1 1         1   1   1 1     1               79
80 19     1       1 1   1             1 1         2 1               2 1               2   1                 2       1   1   80
81 15     1   1 1   1   1                       1   1                       2           1     1           1           2 1   81
82 7                                         1     1                   1     1                     1             1   1     82
83 13         1     1           1           2         1   1 1   1     1     1                         1     1               83
84 20       1 1               1 1     1   1   1             1   1       1 2   1 1 1 1 1         1     2                     84
85 8                 1         1                                 1         1                 1         1 1         1       85
86 10     1         1         1     1     1       1   1       1                               1           1                 86
87 13                           1     1     1 1   1     1               1       1   1             1 1             1     1   87
88 13               1   3         1                   1                   1   2 2 1                                     1   88
89 9                       1 1   1 1     1         1                         1                   1                 1       89
90 7     1       1                                                                     1         1                 1   1 1 90
91 15 1             1   1               1       1     1       1                   1   2             1   1       1   1     1 91
92 14     1                       1   1     1                       1   1     1     1   1 1 1   1                   1   1   92
93 13     1 1 1   1   1             1 1 1                       1                   1       1         1   1                 93
94 9       1           1           1 1       1                   1 1     1                                 1               94
95 13                     1 1                   1   1 2           2                 1         1               1   1     1   95
96 8 1 1                                 2     1                 1               1                             1           96
97 11                   1           1                     1   1                                   2       1     2 1 1       97
98 8           1                   2   1         1               1   1                   1                                 98
99 12                       1                   1   1           1   1         1                 1       1   1 1   1       1 99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
26
/
03
19
/
03
12
/
03
05
/
03
27
/
02
20
/
02
13
/
02
06
/
02
30
/
01
23
/
01
16
/
01
09
/
01
02
/
01
26
/
12
19
/
12
12
/
12
05
/
12
28
/
11
21
/
11
14
/
11
07
/
11
31
/
10
24
/
10
17
/
10
10
/
10
03
/
10
26
/
09
19
/
09
12
/
09
05
/
09
29
/
08
22
/
08
15
/
08
08
/
08
01
/
08
25
/
07
18
/
07
11
/
07
04
/
07
27
/
06
20
/
06
13
/
06
06
/
06
30
/
05
23
/
05
16
/
05
09
/
05
02
/
05
25
/
04
18
/
04
11
/
04
04
/
04
28
/
03
21
/
03
14
/
03
07
/
03
28
/
02
21
/
02
14
/
02
Ngày
/
Tháng