BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Quảng Bình 60 KỲ ĐẾN NGÀY 23/05/2024

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
23
/
05
16
/
05
09
/
05
02
/
05
25
/
04
18
/
04
11
/
04
04
/
04
28
/
03
21
/
03
14
/
03
07
/
03
29
/
02
22
/
02
15
/
02
08
/
02
01
/
02
25
/
01
18
/
01
11
/
01
04
/
01
28
/
12
21
/
12
14
/
12
07
/
12
30
/
11
23
/
11
16
/
11
09
/
11
02
/
11
26
/
10
19
/
10
12
/
10
05
/
10
28
/
09
21
/
09
14
/
09
07
/
09
31
/
08
24
/
08
17
/
08
10
/
08
03
/
08
27
/
07
20
/
07
13
/
07
06
/
07
29
/
06
22
/
06
15
/
06
08
/
06
01
/
06
25
/
05
18
/
05
11
/
05
04
/
05
27
/
04
20
/
04
13
/
04
Ngày
/
Tháng
00 9     3                                 1         2             1                   1                   1               00
01 11 1                   1                 1     1   1     1         1           1       1                 1             1 01
02 9   1             1                     1         1                       1                     1   1 1           1     02
03 7     1   1             1                       1           1                                         1       1         03
04 18     1 1   1               1         1               2   1       1   1       1           1   1   2   1       2         04
05 7 1                                     1           1       1 1   1                                                   1 05
06 9 1                         1             1               1         1         1           2           1                 06
07 9         1             1                         1   1     1 1     1                       1               1           07
08 13   1       1                             2       1   1                     1   2 1   1 1                     1         08
09 10                   1 1   1                         1   1       1                 1           1       2                 09
10 10   1   1                   1     1                       1 1       1                         1                   1 1   10
11 10                         1                 1   1       1 1                 1     1         1 1   1                     11
12 14                     2     1   1       1                   1           1 1                       1     1 1 1         2 12
13 8                 1                           1         1   1   1           1           1                       1       13
14 13     1 1     1                             1 1   1 1 1       1           1                   1               1     1   14
15 10 1   1       1                   1 1         1                                   1       1     1   1                   15
16 14           2 1     1 1           1 2   1           1       1           1 1             1                               16
17 9       3   1                   1       1           1             1                                         1           17
18 12 1         1                 1                   1               1 1                             2       1   1   1   1 18
19 13   1             1       1       1       1   1                     1 1         2     1                     1     1     19
20 12             1       1   1     1   1               1   1       1                               1       1   2           20
21 6             1 1               1 1           1                                                               1         21
22 11         2     2         1           1     1                           1                           1 1               1 22
23 12       1   1   1 1   1 1                                 1               1   1                 1 1           1         23
24 8 1             1                                           1           1     1   1                     1   1           24
25 10                                     1   1 1 1 1   1   1             1       1     1                                   25
26 8   1                             1             1                           1                 1 1   1 1                 26
27 12     2           2             1                   1         1 1       1                 1       1             1       27
28 12                   1   3     1   1 1         1 1                 1     1                                           1   28
29 7       1   1   1                                           1 1                             1               1           29
30 8                             1               1           1             2         1                         1     1     30
31 12 1                       1         1       1                 1     1 1             1     1         1             1 1   31
32 13       1   1 1                           1             1         2             1     1           1       1 1   1       32
33 9           1               1             1 1                         1         1             1 1   1                   33
34 10                   1           1 1                                 2             1         1           1 1     1       34
35 14   1               1         1     1             1     1       1 2 1       1     1         1           1               35
36 5                                                                                 1 1   1             1   1             36
37 10       1             1                                                     1 1         1     1             1     1   2 37
38 10       1     2           1 1                     1               1           1                   1             1       38
39 14               1 2                   2           1 1 1     1   1       1       1         1 1                           39
40 12       1           1     1     1                               1             1       1           1 1 1   1           1 40
41 7             1                       1               2 1         1                                     1               41
42 15         1   1     1                     1 1       1     1           2             2   1             1       1 1       42
43 8 2                           1       1                               1   1           1                               1 43
44 6               1 1       1       1                               1                                             1       44
45 11           1     1         1               2     1     1                         1 2                             1     45
46 13     1   1 1                 1   1     2                                   1                 1 1             1   2     46
47 11         1                       1   1       1 1 2             1                   1   1     1                         47
48 11                           1     1           1 1     1       1 1                     1     1                         2 48
49 14   2   1   1     1   1       1 1         1       1   1       1                       1   1                             49
50 14         1   1         1                   1             1                 2       1   1 1 1 1                 1     1 50
51 10           1 1 1 1                 1       1             1                 2                   1                       51
52 13         1   1 1     1           1                 1     1 1         1               1   1 1               1           52
53 6   1                                                           1           1     1     1                 1             53
54 12       1       1   2   1 1 2   1               1                                           1                     1     54
55 15   1     1   1   2 1                   1                       1                         1       2 1   2       1       55
56 11                 1   1     1       2                               1   1 1       1                 1 1                 56
57 10                             1 1           1     1           1       1                     1   1         1   1         57
58 9                     1                                 1                 1   1                   1     1 1   1   1     58
59 9                   1               1                 2   1           2         1                                 1     59
60 8       1       1   1   1 1               1                                     1             1                         60
61 9             1     1                               1   1                 2   1                           1         1   61
62 9   1           1 1       1                   1       1                   1                                   1     1   62
63 11 3                 1   1   1                                   1 1                       1       1         1           63
64 12         2                     1                 1     1   1             1           1     1     1 1       1           64
65 9 1     1                       1       1     1     1                 1                             1 1                 65
66 13       1       1             1         2           1     1 1                           1       1 1           1     1   66
67 12     1     1           1   1   1                       1                     1 1 1                             1   2   67
68 14   1 1         2                   1                         1     1         1 1   1         1     1       1     1     68
69 5               1               1               1 1     1                                                               69
70 8                   1                               1           1                   1           1       2   1           70
71 12     1   1           1           1 1 1   1     1       1                                   1 1     1                   71
72 14                         1 1         1     1   1             2     1 1             2       1       1 1                 72
73 8 1                   1   1                     1             1           1 1                         1                 73
74 7   1                                       1         1     1 1           1                                     1       74
75 11           1     1         1 1       1   2                                     1     1                 1           1   75
76 10         1   1                   1     1                     1         1 1             1   1                 1         76
77 8                                   1 1     1                               1                   2               1   1   77
78 7                       1     1   1                               1     1                 1     1                       78
79 7                       1     1               2                                     1 1                   1             79
80 11         1     1           1       1           1                         1             1 1     1         1   1         80
81 12     1   1                       1     2                       1       1   1   1               1   1   1               81
82 7                     1             2       1       1               1                   1                               82
83 9   1                                   1                         2             1   1     1           1   1             83
84 10                       1                 1               1                           3     1           1       1 1     84
85 12   1 1           1                 1           1             1               1 1     1 1     1                       1 85
86 17   1     1         1         1       1   1           1   1         1   1         1 1 2       1 1               1       86
87 11           1       1             1                   1                     1           1     1                 1 2   1 87
88 10                             1         1                   1           1       1 1       1 1           1           1   88
89 13 1                         1 2 1     2                     1 1         1 1       1                                 1   89
90 13             1       1                   1     1                 1   1                 1               1     1 1 1 2   90
91 13                     1 1 1                   1 1         1 1   1     1       1 1           1                 1         91
92 15 1 2 1   1             2       1                   1               2   1   1 1                             1           92
93 10                                         1 1             1               1         1             1 1     1           2 93
94 13                             1           1 1 1       1     1   1   1       1     1                 1     1 1           94
95 15       1   1                   1               2     1 1 1         1 1         1         1           1   2             95
96 10 2                 1 1                                   1   1               1               1                     1 1 96
97 10     2       1         1       1     1                         1                       1 1           1                 97
98 10                         3                         1   1             1       1   1     1                           1   98
99 12                           1 1       2       1                         1                       1   1     1     2   1   99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
23
/
05
16
/
05
09
/
05
02
/
05
25
/
04
18
/
04
11
/
04
04
/
04
28
/
03
21
/
03
14
/
03
07
/
03
29
/
02
22
/
02
15
/
02
08
/
02
01
/
02
25
/
01
18
/
01
11
/
01
04
/
01
28
/
12
21
/
12
14
/
12
07
/
12
30
/
11
23
/
11
16
/
11
09
/
11
02
/
11
26
/
10
19
/
10
12
/
10
05
/
10
28
/
09
21
/
09
14
/
09
07
/
09
31
/
08
24
/
08
17
/
08
10
/
08
03
/
08
27
/
07
20
/
07
13
/
07
06
/
07
29
/
06
22
/
06
15
/
06
08
/
06
01
/
06
25
/
05
18
/
05
11
/
05
04
/
05
27
/
04
20
/
04
13
/
04
Ngày
/
Tháng