BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Quảng Nam 60 KỲ ĐẾN NGÀY 07/07/2020

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
07
/
07
30
/
06
23
/
06
16
/
06
09
/
06
02
/
06
26
/
05
19
/
05
12
/
05
05
/
05
28
/
04
31
/
03
24
/
03
17
/
03
10
/
03
03
/
03
25
/
02
18
/
02
11
/
02
04
/
02
28
/
01
21
/
01
14
/
01
07
/
01
31
/
12
24
/
12
17
/
12
10
/
12
03
/
12
26
/
11
19
/
11
12
/
11
05
/
11
29
/
10
22
/
10
15
/
10
08
/
10
01
/
10
24
/
09
17
/
09
10
/
09
03
/
09
27
/
08
20
/
08
13
/
08
06
/
08
30
/
07
23
/
07
16
/
07
09
/
07
02
/
07
25
/
06
18
/
06
11
/
06
04
/
06
28
/
05
21
/
05
14
/
05
07
/
05
Ngày
/
Tháng
00 13     1 1   1 1                                   1             1     1   1   1               1 2                   1   00
01 14     1       1 1   1                             1       1 2       1       1           1       1     1 1               01
02 13   1   2         2           1   1       2                         1               1         1       1                 02
03 6     1   1         1                         1     1     1                                                             03
04 12   1     1                         1   1           1   1   1       1               1 1   1                       1     04
05 3                                     1                               1           1                                     05
06 12               1             1     1           2                       1     1       1     1       1   1       1       06
07 4 1                                                                                     1   1     1                     07
08 13 1               1           2             1       1               1     2   1     1               1         1         08
09 13 1 1       1           1       1                             1 1           1   1   1                 1       1 1       09
10 15   1             1         1     1     1 1       1   1                 1   1   1 1               1             1     1 10
11 10                             1               1         1       1 1 1     1                           1     2           11
12 11               1         1       1       1       1             1                   1 1   1   1                   1     12
13 18   1   2         1     1 1 1           1   1 1       1             1   1       1               1 1     2               13
14 8               1                 1           1       1     1     1                                       1         1   14
15 7                                                             1             1       1   1         1                 2   15
16 14   1       1                         1       1             1     1 1       2     1           1   1               1   1 16
17 7         2                               1   1                       1   1             1                               17
18 8     1             1 1                                                           1     1 1         1                 1 18
19 8   1   1                       1 1           1                     1                                           2       19
20 7                                 1 1                     1   1   1     1           1                                   20
21 10                   1                   1                               1 1   1         1           1             1 1 1 21
22 10 1   1   1                             1             1 1                     1                               3         22
23 10     1                     1   1     1           1 1 1               1               1             1                   23
24 9     1   1       1 1         1                   1       1                                                   1   1     24
25 11               1   1     1                         1         1 2 1                 1                   1         1     25
26 11         1 1                   1             1             1 1     1 1                     2                       1   26
27 11                   1   1 1           1                 1                   1 1 1 1 1                     1             27
28 10       1             3 1 1 1                           1                   1 1                                         28
29 10   2   1     1             1         1                       1                     1   1 1                             29
30 9                                 1         1                   1           1       1       1 1       1               1 30
31 14               1               1   1 1 1             1     1       3   1 1                           1             1   31
32 13 1               1 1 1                 1               1 1 1 1   1         1                   1       1               32
33 9   1     1     1                     1     1               1   1                                     1     1           33
34 15 1           1 1         1 2         1   1                   1     1   1     1   1   1                       1         34
35 14                 1 1 1   1         1     1     1       2   1 1                 1         1         1                   35
36 12   2                           2   1                         1 1                           1   1   1     1         1   36
37 9 1   1 1             1 1                   1 1                       1                                         1       37
38 8 1           1           1                   1 1                                                             1   1   1 38
39 17         1 1         1 1 1                         1                   1               2 1   2 2 1 1       1           39
40 9             1               1     1   1                     1           1     1                       1             1 40
41 12     1   1     1         1               1                           1         1             1 1 1         2           41
42 13     2           1     1         1 1       1 1                         1       1     1                       2         42
43 10                     1             1   1                         1   1 1                       1           2   1       43
44 7 1       1   1                         1           1                       1                                     1     44
45 13 1   1 1             1   1     1                     1 1                                     1 1     1   1           1 45
46 11     1 1                           2                           1               2           1   1 1             1       46
47 11 1         1     1   1                         1           1   1 1                           1       1       1         47
48 8   1   1     1         1                       1     1                                                 1   1           48
49 13             1     1 1     1 1           1     1   1               1     1     1 1                     1               49
50 9                               1 1           2 1       1                               1 1                       1     50
51 9           1               1     1       1                                             1 1     1                   2   51
52 9       1   1             2                 1             1                           1       1       1                 52
53 15         1             2             1             1 1 2         1       1   1         1       1                 1 1   53
54 9         1                 1       1   1                     1               1       1           1             1       54
55 13                               1                 2   1               1 1 1               1         1     1 1   1   1   55
56 14     1       1                       1 1   2             1                       1         3           1     1   1     56
57 15               1       1 1         1     2     1 1                   1   1 1               1           1   1         1 57
58 13         1     1   1       1   1   1 1     1             1     2             1                         1               58
59 7                     1 1                           1 1           1                 1       1                           59
60 10                     1                               1           1         1   1 1 1     1               1     1       60
61 8           1               1                       1     1               1                     1       1             1 61
62 12 1   1 1                           1   1     1   2         1                                               1   1     1 62
63 10                   1   1       1       1         1               2                                         1   1   1   63
64 8                 1                   1             1                             2                           2   1     64
65 6                                 1                   1         1           1                         1               1 65
66 6       1 1     1                               1                                     1       1                         66
67 9                           1   1 1                                     1     1         1     1                 1     1 67
68 9           1             1 1     1                                 1                     1         1             1 1   68
69 15           1 1 1   1         2       1                   1                                   1     1       2 1     1 1 69
70 14 1           1     1                 1         2   1       1         1     1       1     1 1                         1 70
71 11       1                     1     1 1     1                   1             1   1   1   1       1                     71
72 9                       1             1               1 1 1                     1 1           1     1                   72
73 16 1 1     1 1 1   1 1         1                               1               1     1 1 1           1   1           1   73
74 14             1 1             1               1   1           1 1       1   1 1     1             1   1         1       74
75 9                   1           1             1   1   1                                           1       1 2           75
76 11                               1                 1       1           1       1       1     1       1 1 1 1             76
77 10                             1   1       1 1   2   1                                 1                 1             1 77
78 7 1         1                                           1       1       1 1                 1                           78
79 8                             1                 1                                     1   1       1   2   1             79
80 14           1                 1                     1     1 1         2                 1   1 1   1     1       1 1     80
81 9                     2                   1   1 1 1                     1         1                               1     81
82 10 1             1                 2                             1 1                               1 2     1             82
83 12                   1         1     1   1   1             1       1       1   1 1       1                 1             83
84 8     1   1                         1       1       1   1               1                                           1   84
85 5                       1       1       1                                               1       1                       85
86 14       1       1 2         1     1   1                 1     1     1                     1 1             1         1   86
87 17 1           1       1   1 1   1               1 1       1 1 1       1               1         1 1     1     1         87
88 11         1 2                                     1   1                               2 1 1     1                 1     88
89 11                           1             1     1   1   1               1 1               1   1                 1     1 89
90 11     1 1       1           1           1 1         1     2                     2                                       90
91 7                   1                                             1 1 1       1   1   1                                 91
92 14 1 1             2     3                 2 1         1     1                                         1   1             92
93 14   1             1       1   1 1           1         1     1 1           1 1                             1   1 1       93
94 12           2   1 1                                                 1           1 1                   1   1       2   1 94
95 8                                                         1   1       1                   1       2   1   1             95
96 10   1 1                   1           1                     1           1       1   1               2                   96
97 11   1         2       1           1     1   1                     1         1     1                           1         97
98 9             1                               1         1         1   1   1       1 1                     1             98
99 5                                           1                                               1 1           1 1           99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
07
/
07
30
/
06
23
/
06
16
/
06
09
/
06
02
/
06
26
/
05
19
/
05
12
/
05
05
/
05
28
/
04
31
/
03
24
/
03
17
/
03
10
/
03
03
/
03
25
/
02
18
/
02
11
/
02
04
/
02
28
/
01
21
/
01
14
/
01
07
/
01
31
/
12
24
/
12
17
/
12
10
/
12
03
/
12
26
/
11
19
/
11
12
/
11
05
/
11
29
/
10
22
/
10
15
/
10
08
/
10
01
/
10
24
/
09
17
/
09
10
/
09
03
/
09
27
/
08
20
/
08
13
/
08
06
/
08
30
/
07
23
/
07
16
/
07
09
/
07
02
/
07
25
/
06
18
/
06
11
/
06
04
/
06
28
/
05
21
/
05
14
/
05
07
/
05
Ngày
/
Tháng