BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Quảng Ngãi 60 KỲ ĐẾN NGÀY 20/07/2024

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
20
/
07
13
/
07
06
/
07
29
/
06
22
/
06
15
/
06
08
/
06
01
/
06
25
/
05
18
/
05
11
/
05
04
/
05
27
/
04
20
/
04
13
/
04
06
/
04
30
/
03
23
/
03
16
/
03
09
/
03
02
/
03
24
/
02
17
/
02
10
/
02
03
/
02
27
/
01
20
/
01
13
/
01
06
/
01
30
/
12
23
/
12
16
/
12
09
/
12
02
/
12
25
/
11
18
/
11
11
/
11
04
/
11
28
/
10
21
/
10
14
/
10
07
/
10
30
/
09
23
/
09
16
/
09
09
/
09
02
/
09
26
/
08
19
/
08
12
/
08
05
/
08
29
/
07
22
/
07
15
/
07
08
/
07
01
/
07
24
/
06
17
/
06
10
/
06
Ngày
/
Tháng
00 12   1 1                                                       1                           1         3 2   1   1     1   00
01 20   1       1       1   1 2     2   1         1     1   1   1       1                   1 1       1     1           1 1 01
02 10       1   1         1               1                     1   1                     1                   1   1       1 02
03 9       1       1                     1       1     1     1                         1   1                 1             03
04 12                 1         2               1 1       1 1   1                     1   1                         1   1   04
05 16     1       1       1   1     2   1         1 2         1 1             1     1                               1   1   05
06 13       1     1     1                 1   1           1         1       3                             1       1 1       06
07 12         1     1                 1   1     1   1 1   1                                   1                 2       1   07
08 11                       1 1       2       1           1                 1             1         1           1 1         08
09 12 1 1         1     1                               1         1                     1       2       1   1           1   09
10 5                                       1     1                     1                                 1       1         10
11 14     1 1                 1     1 1 1       1                     1       2     1 1         1               1           11
12 9           1             1           1 1             1                     1               2 1                         12
13 12         1     1 1   1                       1                       1           1               1   1 1     1       1 13
14 14 1 1       1 1 1   2   1             1       1           1                         1     1                       1     14
15 5         1                                       1                         2                           1               15
16 6                       1               1             1                         1         1           1                 16
17 9 1                     1             1 1   1     1           1                                 1     1                 17
18 12       1                     1 1       1                       2                   1 1   1       1       1   1         18
19 7       1     1                                             1   1   1                       1                       1   19
20 14   1               1               1   2             1 1     1           1           1       1           2 1           20
21 11             1                 1 1   1 1                       1 1               1 1                 1       1         21
22 10 1         1         1                             1       1       1                               1 1           1 1   22
23 8             1         1             1                       1         1                   1           1       1       23
24 3                                                       1         1                                               1     24
25 7                                       1               1                                         2         1     2     25
26 10     1                                               1                               1   1     4         1       1     26
27 18 1       1               1           1   1 1       1     1 1 1         1 1                   2     1 1     1 1         27
28 10     1     1               2                                     1 1 1                 1   1                   1       28
29 5                     1                 1       1                                     1                             1   29
30 9 1                                 1       1         1                                 1 1 1       1       1           30
31 8                         1             1             1               1                 1     1     1             1     31
32 3     1                                               1                                                       1         32
33 12             1             2 1       1         1     1 1   2 1               1                                         33
34 13             1 1           1       1           2                     1 1     2       1 1           1                   34
35 9     1     1 1             1   1                             1       1           1           1                         35
36 15         3           1 1 1     1       1         2   1               1         1     1       1                         36
37 6                 1                       1                   1       1   1                 1                           37
38 12       1       1     1         1     1         1           1 1 1             1   1                 1                   38
39 13         1     1                   1           1     1       1     1                 1   1 1           1   1     1     39
40 10                                 1 1     1         1                     1     1           1                 1 2       40
41 8 1           1                     1             1               1               1           1 1                       41
42 11   1       1   2       1                               1             1     1                     1         1         1 42
43 9 1   1             1         1         1                                     1       1       1                 1       43
44 9             1           1               1     1                           1               1   1               1     1 44
45 5                 1                                               1                       1     1       1               45
46 10                   1     1 1             1 1     1                                               1       1 1     1     46
47 9                 1   1   1                     1   1                                         1             1       1 1 47
48 10                 1                 1         1           2                     1   1             1               1   1 48
49 11       1   1     1 1         1     1         2                             1     1                                   1 49
50 10                             1 1 1                     1             1             1               1 1           1 1   50
51 10       1   1               1                           2 1                   1 1             1 1                       51
52 14 2 1 1                           1       1                   2     1         1               1 1 1         1           52
53 7         1                                     1                       1               1             1 1           1   53
54 15   1     1           1     1 2   1         1         1         1 1             1             1       1             1   54
55 8 1     1                                 1 1       1   1       1                   1                                   55
56 12 1 1                 1         1   1     1     1         1             1           2 1                                 56
57 8     1         1                 1                                       1       2                     1 1             57
58 6                             1   1                                   1         1   1                 1                 58
59 9               2 1           1                           1     1 1               1                                   1 59
60 17 1   1   1   1   1   1 1     1 2 1                 1           1           1         1         1     1                 60
61 5       1     1               1                   1                     1                                               61
62 14 1 1     1 1 1     1   2               1                   1                         1         1         1     1       62
63 8           1                             1                                 1       1   1               1   1   1       63
64 14         1 1           1                 2   1               1   1   1       1           1   1           1     1       64
65 8         1             1     1                   1               1         1     1               1                     65
66 6                                 1                 1   1                   1   1                                 1     66
67 11                           2       1         1                         1   1             1   1       1       2         67
68 8                     1             1 1                         1         1       1                       1       1     68
69 8       1                                 1         1       1     1 1               1                   1               69
70 9                   1     1 1     1   1       1 1           1                                                 1         70
71 15         1                                       1     1 1       1       1     1   1 1             2     1       2   1 71
72 15   1       1       1   1               1 1       2         1     1   1   2         1                   1               72
73 13     1           1         1   1               1   1     1             1 1 2                           1         1     73
74 13   2     1 1     1           1 1 1                             1   1                   1                       1   1   74
75 11   1                 1                     1                         1       2 2       1 1         1                   75
76 6     1                     1               2     1                             1                                       76
77 9                                   1   1                           1             1     1           1         1     1 1 77
78 19       2     1   2   1                         1   1     1 1       1   1 1   1                 1         2 1   1       78
79 11   1       1     1       1   1   1         1                             1 1               1                         1 79
80 9                         1                                     1 1 1         2     1     1     1                       80
81 14               1         1               1               1   1             1 1     1   1   1 1             1       1 1 81
82 9 1                                   1     2                 1       1             1     1       1                     82
83 15     1 1           1         1   1                     4 1     1 1                     1         1                   1 83
84 9     1                                     1 1                 1                 2       1         1             1     84
85 10     1               1                     1 1         1           1         1             1             1 1           85
86 9   1               1                 1       1           2                       1         1 1                         86
87 18   1     1           1                                   1 1     1 1     2     2       1 1       1     2   1 1         87
88 9           1     1     1                       1   1       1       1                                   1 1             88
89 13 1           1                       1 1         1 1 1       1 1       1 1                             1             1 89
90 12     1 1       1             1   1 1               1                       1               1 1                 1     1 90
91 13 1     1         1   1         1   1       1     1   1         1       1   1         1                                 91
92 17 1               1 2   1 1 1           1         1 1                           1               2 1             1   1 1 92
93 16   1         1 1   1   1     1     1         1   1   1   1                           2 1               1       1       93
94 13           1                 1 1         2   1     1               3         1                       1           1     94
95 11         1                                                             1     2   1     1 1       1           2 1       95
96 15     1 1             1 1   1                   1             1       1 1   1   1       1       1 1 1                   96
97 7                   1     1           1                           1                     1           1                 1 97
98 11               3                                           1         3 1                         2                 1   98
99 5                 1                               1               1                                   1   1             99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
20
/
07
13
/
07
06
/
07
29
/
06
22
/
06
15
/
06
08
/
06
01
/
06
25
/
05
18
/
05
11
/
05
04
/
05
27
/
04
20
/
04
13
/
04
06
/
04
30
/
03
23
/
03
16
/
03
09
/
03
02
/
03
24
/
02
17
/
02
10
/
02
03
/
02
27
/
01
20
/
01
13
/
01
06
/
01
30
/
12
23
/
12
16
/
12
09
/
12
02
/
12
25
/
11
18
/
11
11
/
11
04
/
11
28
/
10
21
/
10
14
/
10
07
/
10
30
/
09
23
/
09
16
/
09
09
/
09
02
/
09
26
/
08
19
/
08
12
/
08
05
/
08
29
/
07
22
/
07
15
/
07
08
/
07
01
/
07
24
/
06
17
/
06
10
/
06
Ngày
/
Tháng