BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Quảng Trị 60 KỲ ĐẾN NGÀY 13/12/2018

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
13
/
12
06
/
12
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
09
/
08
02
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
07
/
06
31
/
05
24
/
05
17
/
05
10
/
05
03
/
05
26
/
04
19
/
04
12
/
04
05
/
04
29
/
03
22
/
03
15
/
03
08
/
03
01
/
03
22
/
02
15
/
02
08
/
02
01
/
02
25
/
01
18
/
01
11
/
01
04
/
01
28
/
12
21
/
12
14
/
12
07
/
12
30
/
11
23
/
11
16
/
11
09
/
11
02
/
11
Ngày
/
Tháng
00 18 2 1   1   1             1   1               1 1                 1           1     1 1   1         1   1         1 1   00
01 13   1                 2     1                 1     1         1                 1           1 2           1       1     01
02 12 2 1       1   1     1 1                     1   1                 2             1                                     02
03 11   2                           1           1       1 1             1       1                           1     1 1       03
04 8             1                           1                 1 1                       1           2       1             04
05 16   1               1 2   1     1               1 1         1   1     1                   1     1           1 1 1       05
06 8         1     1             1                                         1         1     1                           2   06
07 6   1   1           1           1                                                                             1       1 07
08 13       1           1   1           1         1                     1   2 1 1   1   1                               1   08
09 4                                                                         1       1   1                           1     09
10 15                 1   1 1             1             2         1   1     2           1       2   1     1                 10
11 8                               1       1   1         1                 1         1       1                         1   11
12 10         1         1                             1       1     1       1       1                 1           2         12
13 13                                   1     1 1       2       2                     1       1   1           1     1     1 13
14 9             1     1     1   1 1                                     1   1                                 2           14
15 8 1 1                         1     1       1                               1                                     1 1   15
16 8                           1 1 1   1           1 1                                           1 1                       16
17 18     1 1   1 2 1                 1     1                     2   1 1 1 1     1         1 1         1                   17
18 15       1         2       1 1     1     1 1         1       1             1   1             1   1       1               18
19 20 1       1 2   1                       2       1   1   1     1   1       2 1             1           1         2     1 19
20 12   1     1                                   1   1         1             1     1     1   1         1 1       1         20
21 8                       1   1               1                           1     1 1                         1 1           21
22 11     1       1             2                             1                   1     1         1 1         1         1   22
23 11                       1 1                             1         1                   1     2       1 1           1 1   23
24 10       1 1                                 1 2     1 1                               1             1                 1 24
25 9 1                                 1           1 1   1     1                           1               1 1             25
26 7                 1                       1         2                       1                     1               1     26
27 13   2                       1       1         1                   1     1   1                 1 2     1               1 27
28 8   1 2                                                         1     1           1                   1     1           28
29 12     1     2 1           1                       1       1       1                         1       1       2           29
30 11                                     1         1     1         1 1 1     1   1         1       1                     1 30
31 9               1     1       2 1                           1   1               1 1                                     31
32 13           1                 1 2       1           1         1                 1     1         1         1     1 1     32
33 13       1               1   1     1   1   1               1   1           1                       1             1 1   1 33
34 9     1                                             1         1         2       1           1 1                     1   34
35 13             1 1                 2   1       1                 1     1     1     1         2                   1       35
36 11 1   1 1               1     1                   1                 1                 1 1               1             1 36
37 10                           1                         1         2         1 2                     1 1             1     37
38 11     1         1                 1     1 1     1 1   2     1                                       1                   38
39 10           1 1   1   1         1         1               1         1               1                         1         39
40 12       1 1                 1 1                             2                         1           1   1 1   1       1   40
41 9   1                         2                                                         1 3               1 1           41
42 11                       2               1               1 1 1 1 1         1     1   1                                   42
43 9                       1         1   1 1           1                       1           1                   1     1     43
44 8         1   1           1   1           1     1             1       1                                                 44
45 7                             1             1         1         1     1                                     1   1       45
46 14                       1           2     1       1     1 1   1   1       1         1       1       1         1         46
47 7           1     1               1                     1                       1         1                 1           47
48 9           1     1                             1     1                       1                       1   1 1         1 48
49 9                   1                     1               1                           1 2               2     1         49
50 11           1 1                 2                         1       1               1               1 1     1   1         50
51 13   1               1               1 1     1           1         1 1               1   2                   1 1         51
52 12       1           1     1         1 1             1       1       1 1                     1           1     1         52
53 6                           1     1     1                                                                           1 2 53
54 10         1       1 1   1               1             1   1       1             1   1                                   54
55 8                                             1     1   1     1               1             1           1     1         55
56 9               1 1   1                 1                                   1   1                   1           1 1     56
57 9     1                               1   1     1                 1 1           1               1 1                     57
58 14           1         1 1   1   1   1                     1 1   1             1                       1         2 1     58
59 12         1     2                     1               1 1 1     1           1                       1         1   1     59
60 13           1                     1     1               1         1                 1 1   2     1     1 1             1 60
61 18           1   1     1   1     1     1   1 1         1 1 1   1     1         1       1   1       1   1                 61
62 6                 1       1           1     1                       1       1                                           62
63 4                   2                                                       1                           1               63
64 9         1       1 1               1                     1                         1           1                   1 1 64
65 7               1                                 1     1   1                       1             1                   1 65
66 13             1 1             1 1     1     1   1                 1   1   1   2                             1           66
67 11       1                         1     1   1 1 1                   1         1             1       1       1           67
68 11 1                           1   1                   1                         1   1           1 1   1           2     68
69 9 1 1     1               1                         1 1                                                         1 2     69
70 4       1       1       1                                                                                       1       70
71 13     1             1 1                     1                     2     1 1       2 1 1   1                             71
72 13           1         1             1     1       2   1                                 1 1   1           2           1 72
73 8             1 1                                             1         1                         1 1               2   73
74 9                 1         1     1                     1               2                     1           1   1         74
75 8     1             1                     1 1   1           1                   1                     1                 75
76 7                                                               1   1       1         1             1   1 1             76
77 8 1       1               1     1                         1     1           1                                   1       77
78 12             1                 1 1   2         1 1                                 1             1   1   1     1       78
79 7           1         1                             1           1         1   1   1                                     79
80 10             1   1   1 1 1 1                           1                     1                         2               80
81 14         1     1 1                   1   1     1     1     1 2                         1           1       1   1       81
82 8                                   1 1       1                 1         1         2 1                                 82
83 10     1   1                       2           1   1                               1   1       1             1           83
84 14   1   1             1                 1   3 1                 1     1                         1 2     1               84
85 14     1             1   2 1 1       2                                 1 1         1         1 1       1                 85
86 12         1   1                   1     2       1               1     1       1         1     1                   1     86
87 12     1 1 1           1                           1       1         1       1   1 2                           1         87
88 10 1     1         1                                     1   1         1       1               1       1             1   88
89 7 1                 1       1               1                         1                     1 1                         89
90 9                           1         1       1                     1                   1         1   1 1     1         90
91 11 2   1     1                                 1 1 1   1   1                       1               1                     91
92 14             1 1         1           1   1             1 1           1 1   1     1     2                 1             92
93 11     1   1           1   1               1             1     1       1                 1       1   1                   93
94 10       1           1               1                                 2                   1   1 1                     2 94
95 12 1   1   1       2           1     1                               1               1         2           1             95
96 16 1 2   1     1     1     1             1               1                 1           1   1 1 1       1             1   96
97 14                       1 1 1     1           1   1               1           1 1     1         2   1               1   97
98 9             1   1           1 1                                         1     1                       1 1   1         98
99 12 1   1 1       1                         1   1 1       1                                   1                   1   1 1 99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
13
/
12
06
/
12
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
09
/
08
02
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
07
/
06
31
/
05
24
/
05
17
/
05
10
/
05
03
/
05
26
/
04
19
/
04
12
/
04
05
/
04
29
/
03
22
/
03
15
/
03
08
/
03
01
/
03
22
/
02
15
/
02
08
/
02
01
/
02
25
/
01
18
/
01
11
/
01
04
/
01
28
/
12
21
/
12
14
/
12
07
/
12
30
/
11
23
/
11
16
/
11
09
/
11
02
/
11
Ngày
/
Tháng