BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Quảng Trị 60 KỲ ĐẾN NGÀY 23/05/2024

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
23
/
05
16
/
05
09
/
05
02
/
05
25
/
04
18
/
04
11
/
04
04
/
04
28
/
03
21
/
03
14
/
03
07
/
03
29
/
02
22
/
02
15
/
02
08
/
02
01
/
02
25
/
01
18
/
01
11
/
01
04
/
01
28
/
12
21
/
12
14
/
12
07
/
12
30
/
11
23
/
11
16
/
11
09
/
11
02
/
11
26
/
10
19
/
10
12
/
10
05
/
10
28
/
09
21
/
09
14
/
09
07
/
09
31
/
08
24
/
08
17
/
08
10
/
08
03
/
08
27
/
07
20
/
07
13
/
07
06
/
07
29
/
06
22
/
06
15
/
06
08
/
06
01
/
06
25
/
05
18
/
05
11
/
05
04
/
05
27
/
04
20
/
04
13
/
04
Ngày
/
Tháng
00 8                                     1                         1     1   1               1   1   1             1       00
01 10   2       1 1                           1         1                           1                   1   2               01
02 11     1           1       1               1                 1     1           1     1   1       1             1         02
03 9     1     1                 1         1   1     1                           1               1   1                     03
04 10               1               1           1 1                 1 1   1 1                         1                   1 04
05 11       1     1       1               1   2               1             1                             1     1         1 05
06 9               1   1               1               1         1                             1 1       1     1           06
07 13           1   1   1 1           1 1     1         1   1           1                   1                           1 1 07
08 9 1       1       1 1     1     1       1                                                 1             1               08
09 15                               2       1     1   1           1       1 1   1     1       1       1           1   1 1   09
10 14     1           1           3 2           1             1             1 2         1     1                             10
11 19 1   1             1 1     1 1   2 1             2     1             1             1   1       1       1 2             11
12 8             2           1             1                                 1             1         1             1       12
13 16   1       1 1         1   1         1           1     1     1 1         1         1   1                   1   1     1 13
14 8 1   1                 1                           1       1   1   1                                           1       14
15 10   1       1                   1       2                   1     1     1     1     1                                   15
16 8             1                 1                 1         1               1         1         1   1                   16
17 8                         1 1                                   2                               1     1           1 1   17
18 9           2                 1             1 1                                             1               1 1       1 18
19 11 1           1                 1     2             1               1     1             1                   1   1       19
20 11 1 1   1                   1 1                             1 1                           1                       1 2   20
21 6                           1             1                           1                   1               1       1     21
22 6             1                                 1 1                                     1             1 1               22
23 11         1   1         1 1                                         1                 1             1 1     1     1   1 23
24 16                         1                   1 2             1         4   1 1       1   1   1           1       1     24
25 9     1         1   1         1   1       1                                         1       1   1                       25
26 4                             1                                     1               1                       1           26
27 15 1   1 1                   1   1   1 2                   1               1     1   2 1                           1     27
28 12     1         1       1         2           1     1         1 1           1                         2                 28
29 11 1       1         1   1           1         1       1               1       1   1   1                                 29
30 11       1   1 1       1                 1             1   1 1       1   1                               1               30
31 10           1 1           1                             1       1         1 1                     1       1         1   31
32 12 1     2                   1               2 1   1             1                 1                           1 1       32
33 13   1   1         1   2   2                       1                     1   2                 1                 1       33
34 11                     1         1     1         1       1       1                         1   1   1 1     1             34
35 6         1                 1   1       1             1               1                                                 35
36 8       1     1                       1 1                                                                 1     1   2   36
37 11         1     1   1   1           1     1         1 1     1                       1               1                   37
38 13       1         1   2 1             1       1         1     2                                               1 1     1 38
39 9 1           1         1                   1             1 1                                   1     1             1   39
40 13 1                       1       1         1   2           2             1                 1   2               1       40
41 13                                 1       1   2                   2 1 1     1         1   1                     1   1   41
42 7                                 1               1           1 1 1                 1 1                                 42
43 13               1   1 1 1     2       1 1                 1         1   1         1                                   1 43
44 9                                   1                 1                       2       1                 1   2       1   44
45 5             1               1                     1               1 1                                                 45
46 13                     1     1       1                       1             1         1     1   1 1 2 1         1         46
47 10                 1             1                                 1       1       1   1         1                 2   1 47
48 19   1 2   2               1       1   1     1 1       1         1                     1       1 1 2       1         1   48
49 12   1                   2                 1             1   1     1         1               1 1             1       1   49
50 13                                                   1       1   1   1     1     1                   1   1 1 1 1 1   1   50
51 13   1 2                                 1           1   1                     2           1     1     2   1             51
52 6         1                                 1                           1             1     1                 1         52
53 7       1                             1   1                 1             1             1                     1         53
54 13 1     2   1   1                 1             1       1   1     1             1                               1     1 54
55 11           1       1           1 1                   1   1                   1 1           1             1           1 55
56 9                 1             1                               1   1                                         3   2     56
57 12                   1 1 1                 1           1 1     1               1   1     2       1                       57
58 10     1   1           1       1                 1       1                 1   1       1                         1       58
59 11 1 1                                       1 1   2               1                     1 1   1                       1 59
60 10         1         2                           1         1       1                                 1 2   1             60
61 14                                         1           2   1   1 1     1                   1 1 1 1       1         1   1 61
62 10 1   1                                         1         2   1                     1   1   1                   1       62
63 10   1           1       1 1         1                 1                       1 1                   1                 1 63
64 8           2                               1                 1                   1     1         1             1       64
65 13                 1                         1       2             2     1         1   1             1         1       2 65
66 11             1 1 1                             1   1           1           1       1 1     2                           66
67 10       1         1                               1     1                     1   1                 2             1   1 67
68 7                 1                                         1     1   1   1                         1           1       68
69 8                   1     1             1                               1                                   1 1   2     69
70 12   1                       1 1     1           1                     3           1         1     1     1               70
71 11   1     1 1   1   1       1 1                 1                                 1                     1   1           71
72 11   1               1                   1                                   2   1   1     1 1 1               1         72
73 12   1           1 1           1   1 2                     1         1           1                       1 1             73
74 12                 1     2     1         1 1       1         1     1         1     1                               1     74
75 17         2         1       1         1   1                   1                 2       2   1 1 1         1       2     75
76 8       1                                   1   1 1     1 1                     1               1                       76
77 13       1 1       3         1         1                       1     1                         1         1   1 1         77
78 7           1         1 1                       1                                         1 1 1                         78
79 8         1         1   1             2               1       1                               1                         79
80 13 1     1         1   1     1       1                                       3 2                   1   1                 80
81 8       1 1             1       1                       1         1               1                   1                 81
82 13               1         2       2 1       1                       1                   1         1 1   1   1           82
83 11               1                         1 1               1                   1                 2   1     2       1   83
84 8   1         1           1                     1     1       1                     1                     1             84
85 12           1   1                   1         1                   1       2   1   1   1   1       1                     85
86 10     1   2                 2           1           1 1   1                 1                                           86
87 13                                 1             1   2                 1     1   2 1 1     1         1   1               87
88 17 1 1             1   1         1   1       1     1             1       1           1   1   1 1         1     1     1   88
89 11 1   1     1                 1               1 1 1                 1           1               1         1             89
90 6             2                   1       1                     1       1                                               90
91 8       1       1                     1   1   1           1                     1                             1         91
92 6                                       1     1           1       1                                 1 1                 92
93 11                                             1       1       1     1 1           1   1 1   1 1         1               93
94 10 1 1           1   1             1           1                                 1               1     1             1   94
95 13               1     2                             1               1         1   1   1   1         1 1   1           1 95
96 11     1                                 1           1   2           1 1 1 1                         1     1             96
97 12 1   1                     1                         1   1           1         1     1     1               1   1   1   97
98 6                         1         1   1             1 1 1                                                             98
99 11           1             1 1   1   1       1     1   1 1                         1                     1               99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
23
/
05
16
/
05
09
/
05
02
/
05
25
/
04
18
/
04
11
/
04
04
/
04
28
/
03
21
/
03
14
/
03
07
/
03
29
/
02
22
/
02
15
/
02
08
/
02
01
/
02
25
/
01
18
/
01
11
/
01
04
/
01
28
/
12
21
/
12
14
/
12
07
/
12
30
/
11
23
/
11
16
/
11
09
/
11
02
/
11
26
/
10
19
/
10
12
/
10
05
/
10
28
/
09
21
/
09
14
/
09
07
/
09
31
/
08
24
/
08
17
/
08
10
/
08
03
/
08
27
/
07
20
/
07
13
/
07
06
/
07
29
/
06
22
/
06
15
/
06
08
/
06
01
/
06
25
/
05
18
/
05
11
/
05
04
/
05
27
/
04
20
/
04
13
/
04
Ngày
/
Tháng