BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Quảng Trị 60 KỲ ĐẾN NGÀY 21/10/2021

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
21
/
10
14
/
10
07
/
10
30
/
09
23
/
09
16
/
09
09
/
09
02
/
09
26
/
08
19
/
08
12
/
08
05
/
08
29
/
07
22
/
07
15
/
07
08
/
07
01
/
07
24
/
06
17
/
06
10
/
06
03
/
06
27
/
05
20
/
05
13
/
05
06
/
05
29
/
04
22
/
04
15
/
04
08
/
04
01
/
04
25
/
03
18
/
03
11
/
03
04
/
03
25
/
02
18
/
02
11
/
02
04
/
02
28
/
01
21
/
01
14
/
01
07
/
01
31
/
12
24
/
12
17
/
12
10
/
12
03
/
12
26
/
11
19
/
11
12
/
11
05
/
11
29
/
10
22
/
10
15
/
10
08
/
10
01
/
10
24
/
09
17
/
09
10
/
09
Ngày
/
Tháng
00 15             1   1                       1             1           1       1       1   1     3 1             1 1   1   00
01 12                   1   1                   1       2               2                 1                       1 2   1   01
02 9 1                                   1 1       2           1         1                                           2     02
03 7     1       1             1         1               1                   2                                             03
04 18       1             1 1       1     1 1           1     1   1   1 1 1 2         2                   1       1         04
05 12     1               2       1           1         1       1     1 1                         1                 1     1 05
06 13       1                 1   2     1   1               1         1     1     1 1                 1           1         06
07 12       1           1 1     1 1   1             1     1 1   1                       1                           1       07
08 4                                                     2                                                     1     1     08
09 7 1                                 1           1   1                             1         1         1                 09
10 11     1   2       1             1     1           1       1           1             1                                 1 10
11 1                                 1                                                                                     11
12 17   1               1 1             1     1 1     1       2   1                       1   2   1 1 1           1         12
13 12           1                               1     1   1       1               1                         1   1 1   1 2   13
14 8   1     1     1           1                       1     1                 1                           1               14
15 9   1                             1                       2 1   1           1               1     1                     15
16 10 1                 1             1   1         1             1                   1   1           1           1         16
17 8           1                 1                         1   1 1                           1                 2           17
18 14                   1   1           2   1 1       1 1       1         1         1           1 1 1                       18
19 7                 2                       2   1                                             1                 1         19
20 15             1 3         1       1     1   1   1       1                 2   1 1                           1           20
21 14       1   1                   1   1 1       1     1                         1 1   1           1     1 1 1             21
22 20   1               2   1   1       1   1   1 1                                   1       1 2   1 1 1         2 1     1 22
23 12     1                 1       1 2 1                   1     1                   1       1           1   1             23
24 13             1                 1 1             1   1   2   1 1 1           1 1                       1                 24
25 14                   1 1 1         2         2             1         1   1                       1     1 1         1     25
26 13             1 1         1       1           1   1   1     1               1               1       1   1   1           26
27 8         1     1 1   1                                               1       1     1 1                                 27
28 7       1         1 1               1                         1       1                                     1           28
29 11         1         1 1     2           1                     1 1   1                                         1     1   29
30 8                               1             1   1   2                                       1       1               1 30
31 12         1             1     1                 1                     1 1             2 1 1               2             31
32 3                                                     1         1         1                                             32
33 15   1                   1           1   1   1   1                                 1 2 2 1 1       1         1           33
34 13             1 1                   1         1     1                       1     1       2 1     1       1         1   34
35 15     1 1 1           1             1             1     1                 2             1 1 1   1                 1   1 35
36 18 2       1                   1     1       1 1       1                     2 1 2 1             1 1 1         1         36
37 9                 1                   1 1       1   1   2     1                                     1                   37
38 13       1 1                     1           1       1 1                                   2   1           1     1 1   1 38
39 7               1                               1           1   1         1           1                     1           39
40 9         1 1                         1     1     1 1           1                                   1             1     40
41 10 1 1 1     1         1                                     1                               1     2 1                   41
42 10           1             1               2   2                             1                             1   1   1     42
43 9           1           1           1   1     1       1               1 1     1                                         43
44 9 1           1 1               1                                         1 1                       1     1         1   44
45 8     1 1 1                         1     1                                             1                   1       1   45
46 9   1                         1 1                       1               1 1             2   1                           46
47 10     1 1                                         2             1 1           1         1                         1   1 47
48 8               1     1       1                               1                   1 1             1       1             48
49 14               1                         1       1         1 1   1     1 1           1 1       1       1             2 49
50 7   1   1   1         1       1   2                                                                                     50
51 12 1 1   1 1   1         1                                   2             1         1             1     1               51
52 12       1         1       1             2                         1         1   1   1         1               1       1 52
53 10             1     2       1       1   1       1 1                         1         1                                 53
54 17     1 1               1   1         1       1       1   1               1   1             2   1 1 1     1     1       54
55 6                 1                   1                   1 1                       1                 1                 55
56 9   1                                             1               2     2                   1       1 1                 56
57 13         1   1   2                         1   1       1       1   1                       1               1   1   1   57
58 15   1             1     3 1           2     1 1       1                                               1           2   1 58
59 9           1                 2   1                                   1       1               1 1                 1     59
60 13 1                             2             1 1   2                 1   1       1     1       1         1             60
61 14                             1           1         1               1 1             1 1     1 2       2 1   1           61
62 3                                         1                                                   1         1               62
63 7                               1                                   1       1 1                 1         1         1   63
64 8       1                                   1           1     1 1               1             1             1           64
65 14   1 1     1   1 1             1     1         1               3     1                           1     1               65
66 8             1           2                               1     1 1       1       1                                     66
67 13     1         1         1               1                           1     1           2       1     1     1     1 1   67
68 9                   1     2   1                   1                             2                     1   1             68
69 15 1 1 1       1         1   1   1         1               1 1     1             1           1           1             1 69
70 5                         1 1             1                     1                                                 1     70
71 13 1   1                   1           1           1 1     1                       1               1       1     1 1   1 71
72 9               1       1   1                         1                 1           1           2               1       72
73 9                 1               2                     1       1     1           1   1                           1     73
74 18     1             2                   1       2       2       2             1 1 1 1   1           1         1       1 74
75 12     1 1   1               1             1                           1           1     1       1           1   1   1   75
76 9 1         1 1             2   1                             1               1 1                                       76
77 9 1                       1                                         2     1         1 1                 1             1 77
78 8             1           1 2                                             1           1                 2               78
79 11     1     1                         1                   1 1                       1   1     1     1           1   1   79
80 8       1                     1 1                               1   1                               3                   80
81 12               1                       2           1     1           1 1     1   1             1     1           1     81
82 16           1   2     1   1   2               2               2   3             1                       1               82
83 8   1         1                                       1               1 1                     1                     2   83
84 11   2         1             1 1               1           1                 1         1   1                         1   84
85 5                               1         1                                               1       1         1           85
86 7         1                                 1     1                                     1                 1   1 1       86
87 12   2               1                 1     1             1                   1       1             1     1     2       87
88 8                                 1       1       1               1 1             1       1                         1   88
89 12 2   1     2         2   1                           1                 1                     1                       1 89
90 13 1                   1   1             1             1     1 1   1 1   2   1                                   1       90
91 8           1 1       1                     2                                                     1                 1 1 91
92 16 1       1   1   1     1   1                     1                 1       1   1         1       1 1 2       1         92
93 7           1     1                     1                           1           1   1     1                             93
94 13         1         1                         1 1             1     1         1               1     1   2 1   1         94
95 7 1   1                                                                   1   1                       1     2           95
96 6                               1             1             1                             1               1     1       96
97 11         1             1           1                   1 1       1     2       1       1               1               97
98 10                 1 1 1           1 1                                       1   1   1 1             1                   98
99 13       2 1     1 1                   2                           2   1                 1   1                         1 99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
21
/
10
14
/
10
07
/
10
30
/
09
23
/
09
16
/
09
09
/
09
02
/
09
26
/
08
19
/
08
12
/
08
05
/
08
29
/
07
22
/
07
15
/
07
08
/
07
01
/
07
24
/
06
17
/
06
10
/
06
03
/
06
27
/
05
20
/
05
13
/
05
06
/
05
29
/
04
22
/
04
15
/
04
08
/
04
01
/
04
25
/
03
18
/
03
11
/
03
04
/
03
25
/
02
18
/
02
11
/
02
04
/
02
28
/
01
21
/
01
14
/
01
07
/
01
31
/
12
24
/
12
17
/
12
10
/
12
03
/
12
26
/
11
19
/
11
12
/
11
05
/
11
29
/
10
22
/
10
15
/
10
08
/
10
01
/
10
24
/
09
17
/
09
10
/
09
Ngày
/
Tháng