BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Quảng Trị 60 KỲ ĐẾN NGÀY 23/05/2019

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
23
/
05
16
/
05
09
/
05
02
/
05
25
/
04
18
/
04
11
/
04
04
/
04
28
/
03
21
/
03
14
/
03
07
/
03
28
/
02
21
/
02
14
/
02
07
/
02
31
/
01
24
/
01
17
/
01
10
/
01
03
/
01
27
/
12
20
/
12
13
/
12
06
/
12
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
09
/
08
02
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
07
/
06
31
/
05
24
/
05
17
/
05
10
/
05
03
/
05
26
/
04
19
/
04
12
/
04
Ngày
/
Tháng
00 12               1                 1             2 1   1   1             1   1               1 1                 1       00
01 13 1       1   1   1 1                         1   1                 2     1                 1     1         1           01
02 17 1               1           1   2     1       2 1       1   1     1 1                     1   1                 2     02
03 14   1           1 1         1 1             1 1   2                           1           1       1 1             1     03
04 8           1                           1   1 1             1                           1                 1 1           04
05 13                                   1     1       1               1 2   1     1               1 1         1   1     1   05
06 8             1 2                       1               1     1             1                                         1 06
07 9 1               1       1 1   1                 1   1           1           1                                         07
08 15               1 2               1   2     1         1           1   1           1         1                     1   2 08
09 5 1     1     1           1         1                                                                                   09
10 13   1         1                             1                   1   1 1             1             2         1   1     2 10
11 14   1               1 1     2 1         1   2                                 1       1   1         1                 1 11
12 9       1                       2                       1         1                             1       1     1       1 12
13 13       1 1 1     1                       1   1                                   1     1 1       2       2             13
14 8                     1               1                     1     1     1   1 1                                     1   14
15 12         2           1 1 1     1       1       1 1                         1     1       1                             15
16 8         1                           1                                   1 1 1   1           1 1                       16
17 16                       1         1                 1 1   1 2 1                 1     1                     2   1 1 1 1 17
18 15         2                 1       1 1               1         2       1 1     1     1 1         1       1             18
19 17 1   1 1                 1   1                 1       1 2   1                       2       1   1   1     1   1       19
20 10 1             1             1 1       1         1     1                                   1   1         1             20
21 8                     1 1     1             1                         1   1               1                           1 21
22 11               2 1     2   1                       1       1             2                             1               22
23 15 2   1   2 1 1   1         1             1   1                       1 1                             1         1       23
24 12     1                 1 1 1                 1       1 1                                 1 2     1 1                   24
25 11     3 1                             1         1                                 1           1 1   1     1             25
26 6 1                           1                                 1                       1         2                     26
27 9                                 1 1             2                       1       1         1                   1     1 27
28 11           1   1   1         1       1 1         1 2                                                         1     1   28
29 11 1   1       1                                     1     2 1           1                       1       1       1       29
30 12 1   1   1   1     1                     1                                         1         1     1         1 1 1     30
31 10 1                                   1     1                 1     1       2 1                           1   1         31
32 13       1                       1 1 1 1       1           1                 1 2       1           1         1           32
33 13           2                 1 1             1       1               1   1     1   1   1               1   1           33
34 8                             1 1           1       1                                             1         1         2 34
35 11   1   1                         1                         1 1                 2   1       1                 1     1   35
36 13             1 1   1         1     1       1   1   1 1               1     1                   1                 1     36
37 5                               1                                         1                         1         2         37
38 13                 1   1           1                 1         1                 1     1 1     1 1   2     1             38
39 11     1                             1         1           1 1   1   1         1         1               1         1     39
40 8         1 1                                         1 1                 1 1                             2             40
41 6       1   2                                     1                         2                                           41
42 12           1             1 1       1                                 2               1               1 1 1 1 1         42
43 10                     1 1           2 1                               1         1   1 1           1                     43
44 12           1 1     1 1                                 1   1           1   1           1     1             1       1   44
45 9     1                         1 1   1                                     1             1         1         1     1   45
46 16                   1     1   2     2     1                           1           2     1       1     1 1   1   1       46
47 8         1                   1             1 1           1     1               1                     1                 47
48 10   1       1             1 1   1 1                       1     1                             1     1                   48
49 6                 1             1           1                     1                     1               1               49
50 7                                         1               1 1                 2                         1       1       50
51 11           1   2                                 1               1               1 1     1           1         1 1     51
52 11         1                                 1         1           1     1         1 1             1       1       1 1   52
53 8                   1 2                 1   1                             1     1     1                                 53
54 14     1 1         1   1                   1 1           1       1 1   1               1             1   1       1       54
55 8             1       1 1       1                                                           1     1   1     1           55
56 6                   1   1                                     1 1   1                 1                                 56
57 9                       1                     2     1                               1   1     1                 1 1     57
58 15           1     2     1         1     1                 1         1 1   1   1   1                     1 1   1         58
59 13     1           1 1                 1       1         1     2                     1               1 1 1     1         59
60 9                       1   1     1 1                     1                     1     1               1         1       60
61 20   2         1       2   1             1                 1   1     1   1     1     1   1 1         1 1 1   1     1     61
62 7                   1                   1                       1       1           1     1                       1     62
63 4                     1             1                             2                                                     63
64 9         1     1       1     1                         1       1 1               1                     1               64
65 10   1 1               1           1       2                   1                                 1     1   1             65
66 11               1               1                           1 1             1 1     1     1   1                 1   1   66
67 10             1                   1       1           1                         1     1   1 1 1                   1     67
68 8   1         1                   1   1         1                           1   1                   1                   68
69 8   1 1                                         1 1     1               1                         1 1                   69
70 5                       1                 1           1       1       1                                                 70
71 7                                                   1             1 1                     1                     2     1 71
72 10                                     1   1   1           1         1             1     1       2   1                   72
73 14 1   2 1   1 1 1           1 1           1                 1 1                                             1         1 73
74 11   1   1 1     1         1                                     1         1     1                     1               2 74
75 7                         1                         1             1                     1 1   1           1             75
76 10       2         1 1 1 1 1             1                                                                     1   1     76
77 14 1     2                   1         1 2   1   1       1               1     1                         1     1         77
78 12   1       1                   1       1   1               1                 1 1   2         1 1                       78
79 13 2 2               2     2     1                         1         1                             1           1         79
80 9         1                               1                 1   1   1 1 1 1                           1                 80
81 13 1     1             1                                 1     1 1                   1   1     1     1     1 2           81
82 7                   1         1           1                                       1 1       1                 1         82
83 12 1             1         1 1               1 1     1   1                       2           1   1                       83
84 12   1                   1                         1   1             1                 1   3 1                 1     1   84
85 15         1             1 1     1   1               1             1   2 1 1       2                                 1 1 85
86 13   1         1       1                 1     1         1   1                   1     2       1               1     1   86
87 11           2                             1   1     1 1 1           1                           1       1         1     87
88 14   1 1                   2 2         1   1     1     1         1                                     1   1         1   88
89 7               1       1                       1                 1       1               1                         1   89
90 6       1 1                                                               1         1       1                     1     90
91 12   1                             2             2   1     1                                 1 1 1   1   1               91
92 12             1     1               1                       1 1         1           1   1             1 1           1 1 92
93 12                 1             1   1         1     1   1           1   1               1             1     1       1   93
94 6                                     1               1           1               1                                 2   94
95 11                           1         1 1       1   1   1       2           1     1                               1     95
96 15     1       1   1 1         1     1           1 2   1     1     1     1             1               1                 96
97 10       1                   1           1                             1 1 1     1           1   1               1       97
98 5             1                                             1   1           1 1                                         98
99 10                   1                     1     1   1 1       1                         1   1 1       1                 99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
23
/
05
16
/
05
09
/
05
02
/
05
25
/
04
18
/
04
11
/
04
04
/
04
28
/
03
21
/
03
14
/
03
07
/
03
28
/
02
21
/
02
14
/
02
07
/
02
31
/
01
24
/
01
17
/
01
10
/
01
03
/
01
27
/
12
20
/
12
13
/
12
06
/
12
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
09
/
08
02
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
07
/
06
31
/
05
24
/
05
17
/
05
10
/
05
03
/
05
26
/
04
19
/
04
12
/
04
Ngày
/
Tháng