BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Quảng Trị 60 KỲ ĐẾN NGÀY 23/06/2022

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
23
/
06
16
/
06
09
/
06
02
/
06
26
/
05
19
/
05
12
/
05
05
/
05
28
/
04
21
/
04
14
/
04
07
/
04
31
/
03
24
/
03
17
/
03
10
/
03
03
/
03
24
/
02
17
/
02
10
/
02
03
/
02
27
/
01
20
/
01
13
/
01
06
/
01
30
/
12
23
/
12
16
/
12
09
/
12
02
/
12
25
/
11
18
/
11
11
/
11
04
/
11
28
/
10
21
/
10
14
/
10
07
/
10
30
/
09
23
/
09
16
/
09
09
/
09
02
/
09
26
/
08
19
/
08
12
/
08
05
/
08
29
/
07
22
/
07
15
/
07
08
/
07
01
/
07
24
/
06
17
/
06
10
/
06
03
/
06
27
/
05
20
/
05
13
/
05
Ngày
/
Tháng
00 9   1   1   1                     1     1           1                               1   1                       1       00
01 6                                   1     1           1                                   1   1                   1     01
02 9                                   1                     2         1   1                                   1 1       2 02
03 13       1 1                     1         1         1 1         1   1 1     1       1             1         1           03
04 15                       1     1   1     2       1       1   2                 1             1 1       1     1 1         04
05 10             1             1               1           1   1               1               2       1           1       05
06 14     1 1           1           1     1     1           1 1                   1                 1   2     1   1         06
07 18                 1           1 1     1       1         1 1   1   2 1         1           1 1     1 1   1             1 07
08 7 1       1 1             1                       2             1                                                       08
09 10     1         1 1               1 1           1       1               1                                 1           1 09
10 16 1       1                 1   1     1 1         1                   3     1   2       1             1     1           10
11 2                       1                                                                               1               11
12 12       1         1                               1     1   1         1   1               1 1             1     1 1     12
13 8 1         1     1             1         1         1                             1                               1     13
14 18 1 1       1           1         1 2   1         1     1     3       1   1     1     1           1                     14
15 12   2                                 1       2     1 1     1 1 1         1                             1               15
16 11             1 1                 1 1                       1     1     1                 1             1   1         1 16
17 6           1                                             2 1                     1                 1                   17
18 10     1                 1           1           1                                         1   1           2   1 1       18
19 8     1                       1                                       1                 2                       2   1   19
20 17           1           1     1         1           2 1     1                       1 3         1       1     1   1   1 20
21 13 1         1   1     1                   1       1   1                       1   1                   1   1 1       1   21
22 12     1                               1                             1     1               2   1   1       1   1   1 1   22
23 16     1               1   1     1           1 1 1     1 1       1           1                 1       1 2 1             23
24 10     1   2       1   1             1                                               1                 1 1             1 24
25 14                       1 1               1         1         1 1   1                     1 1 1         2         2     25
26 9   1     1                         2                                               1 1         1       1           1   26
27 13           1       1 1               1 1         1               3             1     1 1   1                           27
28 11           1 1   1       1               1           1           1           1         1 1               1             28
29 9 1                         1       1                                           1         1 1     2           1         29
30 8                   1 1               1     1     1       1                                           1             1   30
31 8   1                                             1   1 1                       1             1     1                 1 31
32 2       1       1                                                                                                       32
33 13   1         1     1       1                             1 1         1   1                   1           1   1   1   1 33
34 12                   1 1         1         2       2   1                             1 1                   1         1   34
35 8                             1   1         1                               1 1 1           1             1             35
36 12 1                         1                               1 1       1 2       1                   1     1       1 1   36
37 12       1       1               1   1           1           1 1   1                     1                   1 1       1 37
38 12           1 2 1   1       1                   1                     1       1 1                     1           1     38
39 7         1               1               1                   1       1               1                               1 39
40 8                                     1       1     1           1               1 1                         1     1     40
41 12     1                   1     1   1   1     1         1               1 1 1     1         1                           41
42 11   1                                   1 2           1                           1             1               2   2   42
43 13 2   2         2   1                                     1                       1           1           1   1     1   43
44 8                   1           1                   1                 1 1           1 1               1                 44
45 14   1         1 1         1   2   1   1                             1       1 1 1                         1     1       45
46 10             1 1         1           1     1     1                 1     1                         1 1                 46
47 6         1 1           1       1                                           1 1                                         47
48 8     1                   1                 1             1 1                         1     1       1                   48
49 7       1 1                             1                       2                     1                         1       49
50 17                 1       1                 2 1           2       2 1     1   1   1         1       1   2               50
51 14     1             1     2               1               1   1       1 1 1   1 1   1         1                         51
52 13                     1           1                 1 2 1           2         1         1       1             2         52
53 10 1                                                         1     1                 1     2       1       1   1       1 53
54 11   1                                     1       1 1             1         1 1               1   1         1       1   54
55 9       1     1                 1                 2 2                                   1                   1           55
56 6       1         1     1             1               1                   1                                             56
57 11 1     1               1               1                       1               1   1   2                         1   1 57
58 22     1         1     1 1 1       1     1     1 1 1 2                     1             1     3 1           2     1 1   58
59 13   1               1 1 1 1           1     1               1     1               1                 2   1               59
60 12     1                 1     1   1 1           1             1         1                             2             1 1 60
61 8 1     1             1           1   1                           1                                 1           1       61
62 12               1 1         1 3           1   1 1           1   1                                               1       62
63 8     1         1           1 1                             1 1   1                                   1                 63
64 8       1             1                   1           1         1     1       1                                   1     64
65 13   1                 1                             1 1         1         1 1     1   1 1             1     1         1 65
66 7       1           1         1       1                                             1           2                       66
67 10           1     1               1                     2 1                 1         1         1               1       67
68 6                     1                                             1                     1     2   1                   68
69 15           1               2               1     1 1               1   1 1 1       1         1   1   1         1       69
70 11     1         1 2               1         1       1         1                                 1 1             1       70
71 8                 1             1             1                       1 1   1                   1           1           71
72 7           1         1             1                             1                   1       1   1                     72
73 9           1 1     1   1 1                                         1                   1               2               73
74 12             1     1             1             1     2                     1             2                   1       2 74
75 10         1                   1           1 1 1                             1 1   1               1             1       75
76 14 1       1         1             1       1     2                   1   1         1 1             2   1                 76
77 7 1       2     1             1                                         1                       1                       77
78 12         1                     2 1   1       2               1                     1           1 2                     78
79 6           1 1                         1                                   1     1                         1           79
80 9             1         1 1   1                           1         1         1                     1 1                 80
81 8                           3           1                         1                   1                       2         81
82 17         1                 1     1         1 1           1       1 1             1   2     1   1   2               2   82
83 10 1   1 1 1     1                     1       1               1           1         1                                   83
84 12       1             1 1                       1       1           1     2         1             1 1               1   84
85 8       1         1         2 1               1                                                       1         1       85
86 13   1 1               2             2   1       2                     2         1                                 1     86
87 9 1                                 1       1             1               2               1                 1     1     87
88 9                   1   1                   1   2       1       1                                       1       1       88
89 13   1   1         1     1                               1               2   1     2         2   1                       89
90 15   3             1 1     1             2               1     2         1                   1   1             1         90
91 15           1 2               1   1           1   1     1   1       1             1 1       1                     2     91
92 11             1   1 1   1                                   1           1       1   1   1     1   1                     92
93 6         1               1                 1                                     1     1                     1         93
94 5               1                                                               1         1                         1 1 94
95 6   1                                   1       1               1       1   1                                           95
96 8 1           1                       1                   1   1 1                                     1             1   96
97 13       1 1     1     1     2   1     1                         1     1         1             1           1             97
98 12           1 1     1           1         1   1                 1                       1 1 1           1 1             98
99 13 1               1             1           1         1         1             2 1     1 1                   2           99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
23
/
06
16
/
06
09
/
06
02
/
06
26
/
05
19
/
05
12
/
05
05
/
05
28
/
04
21
/
04
14
/
04
07
/
04
31
/
03
24
/
03
17
/
03
10
/
03
03
/
03
24
/
02
17
/
02
10
/
02
03
/
02
27
/
01
20
/
01
13
/
01
06
/
01
30
/
12
23
/
12
16
/
12
09
/
12
02
/
12
25
/
11
18
/
11
11
/
11
04
/
11
28
/
10
21
/
10
14
/
10
07
/
10
30
/
09
23
/
09
16
/
09
09
/
09
02
/
09
26
/
08
19
/
08
12
/
08
05
/
08
29
/
07
22
/
07
15
/
07
08
/
07
01
/
07
24
/
06
17
/
06
10
/
06
03
/
06
27
/
05
20
/
05
13
/
05
Ngày
/
Tháng