BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Quảng Trị 60 KỲ ĐẾN NGÀY 18/10/2018

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
09
/
08
02
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
07
/
06
31
/
05
24
/
05
17
/
05
10
/
05
03
/
05
26
/
04
19
/
04
12
/
04
05
/
04
29
/
03
22
/
03
15
/
03
08
/
03
01
/
03
22
/
02
15
/
02
08
/
02
01
/
02
25
/
01
18
/
01
11
/
01
04
/
01
28
/
12
21
/
12
14
/
12
07
/
12
30
/
11
23
/
11
16
/
11
09
/
11
02
/
11
26
/
10
19
/
10
12
/
10
05
/
10
28
/
09
21
/
09
14
/
09
07
/
09
Ngày
/
Tháng
00 15         1   1               1 1                 1           1     1 1   1         1   1         1 1           1   1   00
01 13     2     1                 1     1         1                 1           1 2           1       1                 1   01
02 9     1 1                     1   1                 2             1                                     1         1     02
03 9               1           1       1 1             1       1                           1     1 1                       03
04 10                         1                 1 1                       1           2       1               1         2   04
05 17   1 2   1     1               1 1         1   1     1                   1     1           1 1 1                 1   1 05
06 8             1                                         1         1     1                           2         1       1 06
07 6   1           1                                                                             1       1       1 1       07
08 13   1   1           1         1                     1   2 1 1   1   1                               1             1     08
09 5                                                         1       1   1                           1                 1   09
10 17 1   1 1             1             2         1   1     2           1       2   1     1                               2 10
11 9               1       1   1         1                 1         1       1                         1     1             11
12 9   1                             1       1     1       1       1                 1           2                         12
13 15                   1     1 1       2       2                     1       1   1           1     1     1 2               13
14 9   1     1   1 1                                     1   1                                 2             1             14
15 10             1     1       1                               1                                     1 1   2     1   1     15
16 9           1 1 1   1           1 1                                           1 1                             1         16
17 13                 1     1                     2   1 1 1 1     1         1 1         1                     1             17
18 15 2       1 1     1     1 1         1       1             1   1             1   1       1                           1   18
19 18                       2       1   1   1     1   1       2 1             1           1         2     1 1     1 1       19
20 10                             1   1         1             1     1     1   1         1 1       1                         20
21 10       1   1               1                           1     1 1                         1 1               1       1   21
22 10           2                             1                   1     1         1 1         1         1             1     22
23 12       1 1                             1         1                   1     2       1 1           1 1             1     23
24 10                           1 2     1 1                               1             1                 1 2               24
25 10                   1           1 1   1     1                           1               1 1                   1     1   25
26 9 1                       1         2                       1                     1               1     1     1         26
27 14           1       1         1                   1     1   1                 1 2     1               1 1     2         27
28 7                                               1     1           1                   1     1                 1       1 28
29 9         1                       1       1       1                         1       1       2                         1 29
30 11                     1         1     1         1 1 1     1   1         1       1                     1                 30
31 10     1       2 1                           1   1               1 1                                     1   1           31
32 12             1 2       1           1         1                 1     1         1         1     1 1                     32
33 14       1   1     1   1   1               1   1           1                       1             1 1   1   1         1   33
34 10                                   1         1         2       1           1 1                     1           1     1 34
35 11                 2   1       1                 1     1     1     1         2                   1                       35
36 11       1     1                   1                 1                 1 1               1             1   1 1         1 36
37 12           1                         1         2         1 2                     1 1             1       1     1       37
38 9                 1     1 1     1 1   2     1                                       1                                   38
39 8 1   1         1         1               1         1               1                         1                         39
40 12           1 1                             2                         1           1   1 1   1       1         2         40
41 10             2                                                         1 3               1 1               1     1     41
42 12       2               1               1 1 1 1 1         1     1   1                                       1           42
43 12       1         1   1 1           1                       1           1                   1     1         1   2       43
44 7         1   1           1     1             1       1                                                 1               44
45 7             1             1         1         1     1                                     1   1                       45
46 15       1           2     1       1     1 1   1   1       1         1       1       1         1               1         46
47 7 1               1                     1                       1         1                 1                     1     47
48 9 1                             1     1                       1                       1   1 1         1     1           48
49 10   1                     1               1                           1 2               2     1                 1       49
50 12               2                         1       1               1               1 1     1   1         1 1           1 50
51 13   1               1 1     1           1         1 1               1   2                   1 1         1               51
52 11   1     1         1 1             1       1       1 1                     1           1     1                         52
53 9           1     1     1                                                                           1 2   1 1         1 53
54 13 1 1   1               1             1   1       1             1   1                                     1 1   1 1     54
55 8                             1     1   1     1               1             1           1     1                         55
56 9 1   1                 1                                   1   1                   1           1 1                 1   56
57 8                     1   1     1                 1 1           1               1 1                                     57
58 16     1 1   1   1   1                     1 1   1             1                       1         2 1         1     2     58
59 11                     1               1 1 1     1           1                       1         1   1               1   1 59
60 13                 1     1               1         1                 1 1   2     1     1 1             1   1             60
61 17     1   1     1     1   1 1         1 1 1   1     1         1       1   1       1   1                   1             61
62 9 1       1           1     1                       1       1                                           1       1 1     62
63 6   2                                                       1                           1                   1   1       63
64 8 1 1               1                     1                         1           1                   1 1                 64
65 8                                 1     1   1                       1             1                   1     1   1       65
66 12             1 1     1     1   1                 1   1   1   2                             1             1             66
67 13                 1     1   1 1 1                   1         1             1       1       1               1       1 1 67
68 13             1   1                   1                         1   1           1 1   1           2       1     1     1 68
69 6         1                         1 1                                                         1 2                     69
70 5       1                                                                                       1       1     1     1   70
71 14   1 1                     1                     2     1 1       2 1 1   1                                       1 1   71
72 14     1             1     1       2   1                                 1 1   1           2           1         1     1 72
73 9                                             1         1                         1 1               2         1 1   1   73
74 9 1         1     1                     1               2                     1           1   1                         74
75 8   1                     1 1   1           1                   1                     1                             1   75
76 7                                               1   1       1         1             1   1 1                             76
77 10         1     1                         1     1           1                                   1           1 1   1   1 77
78 11               1 1   2         1 1                                 1             1   1   1     1                       78
79 6     1                             1           1         1   1   1                                                     79
80 11 1   1 1 1 1                           1                     1                         2               1   1           80
81 13 1                   1   1     1     1     1 2                         1           1       1   1                 1     81
82 9                   1 1       1                 1         1         2 1                                 1               82
83 9                 2           1   1                               1   1       1             1               1           83
84 12     1                 1   3 1                 1     1                         1 2     1                               84
85 14   1   2 1 1       2                                 1 1         1         1 1       1                             1   85
86 11                 1     2       1               1     1       1         1     1                   1       1             86
87 9     1                           1       1         1       1   1 2                           1                         87
88 9 1                                     1   1         1       1               1       1             1         1         88
89 6   1       1               1                         1                     1 1                                         89
90 9           1         1       1                     1                   1         1   1 1     1                         90
91 10                             1 1 1   1   1                       1               1                       1       1   1 91
92 12         1           1   1             1 1           1 1   1     1     2                 1                             92
93 11     1   1               1             1     1       1                 1       1   1                       1         1 93
94 10   1               1                                 2                   1   1 1                     2             1   94
95 11 2           1     1                               1               1         2           1                 1         1 95
96 15   1     1             1               1                 1           1   1 1 1       1             1     1     1 1 1   96
97 15       1 1 1     1           1   1               1           1 1     1         2   1               1           1       97
98 10 1           1 1                                         1     1                       1 1   1               1 1       98
99 9                         1   1 1       1                                   1                   1   1 1   1             99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
09
/
08
02
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
07
/
06
31
/
05
24
/
05
17
/
05
10
/
05
03
/
05
26
/
04
19
/
04
12
/
04
05
/
04
29
/
03
22
/
03
15
/
03
08
/
03
01
/
03
22
/
02
15
/
02
08
/
02
01
/
02
25
/
01
18
/
01
11
/
01
04
/
01
28
/
12
21
/
12
14
/
12
07
/
12
30
/
11
23
/
11
16
/
11
09
/
11
02
/
11
26
/
10
19
/
10
12
/
10
05
/
10
28
/
09
21
/
09
14
/
09
07
/
09
Ngày
/
Tháng