BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Tây Ninh 60 KỲ ĐẾN NGÀY 18/10/2018

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
09
/
08
02
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
07
/
06
31
/
05
24
/
05
17
/
05
10
/
05
03
/
05
26
/
04
19
/
04
12
/
04
05
/
04
29
/
03
22
/
03
15
/
03
08
/
03
01
/
03
22
/
02
15
/
02
08
/
02
01
/
02
25
/
01
18
/
01
11
/
01
04
/
01
28
/
12
21
/
12
14
/
12
07
/
12
30
/
11
23
/
11
16
/
11
09
/
11
02
/
11
26
/
10
19
/
10
12
/
10
05
/
10
28
/
09
21
/
09
14
/
09
07
/
09
Ngày
/
Tháng
00 5       1                           1     1                                                         1                 1 00
01 11           1       1           1               1   1         1               1 1         1     1       1               01
02 11 1       1 1     1     1     1             1                       1   1                             1       1         02
03 17             1   1       1 1         1       1   1       1   1   1 1     1     1   1   2   1                           03
04 14       1 1         1     1 1           1 1     1                     1     1                 1     1 1               1 04
05 11 1                   1                         1         1     1     1   1       1           1             1       1   05
06 16         1         1             1 1     2           1   1         1     1                         1 1 2   1       1   06
07 8                     1 1   2                   1     1                                             1               1   07
08 15                 1 1     1           1     1 1   1                           1       1   1   1   1         1 1 1       08
09 13                     1     1             1       1     1                     1   1     1         1 1       1 1       1 09
10 12       1   1     1     1       1                     1                 1         2           1         1 1             10
11 11                         1 1       2                 1   1 1               1   1               2                       11
12 9       1 1     1               1 1                 2                                                   2               12
13 14   1     2   1           1         2 1                             1 2                     1                       2   13
14 11   1                 1   1     1       1                   1   1               1 1                         1 1         14
15 9           1             1                     1         1 1 1 1               1                         1             15
16 10             1     1         1 1   1         1                                               1       1   2             16
17 10     1             1                   1 1                 1 1                                 1           1     1 1   17
18 13 1         1       1                         1 1           1     1   1                 1           1         1 1     1 18
19 14             1                         1 2 1   1                           1       1     1   1   1 1   1 1             19
20 6   1                 1                         1       1                     1                       1                 20
21 11     1   1           1     1       1 1                       1                       1     1     1             1       21
22 16 1 1   1     1           1   1       1                 1       1     1         2               1 2           1         22
23 10               1         1     1                 1         1   1   1                         1           1         1   23
24 12 1   1         1                                             1             1   1         2 1 1     1             1     24
25 8                         1       2   1                       1       2                               1                 25
26 8           1       1         1       1                                         1             1       1               1 26
27 7       1                                         1         1       1                 1         1     1                 27
28 15 1             1     1     1   1   1 2                     1         1 1     1                     1 1               1 28
29 15     1   1               1 1               1             1 1         1               1 1     1 1 1     1             1 29
30 9               1                               1       1       1         1         1   1                         2     30
31 16 1         1   1     1           1             1                   1 1 1 1   1       1 1               1   1     1     31
32 14                 1                     1           1   1 3 2       1             1     1                     1 1       32
33 7   1             1                               1                     1       1 1                           1         33
34 14 1       1     2       1             1     1         1           1       2           1                   1     1       34
35 11   1                   1                     1                           1 2   1     1           1           2         35
36 8   1               1               1                   1     1       1                           1                   1 36
37 10               1                     1               1       1                 1     1                 1   2   1       37
38 8     1                         1                                         1           1             1 1           1 1   38
39 9                       1       1 2               1 1                       1       1 1                                 39
40 9             1 1     1         1 1                                                             2 1       1             40
41 11             2           1         1                   1   1               1 1   1       1               1             41
42 6           1       1             1                         1               1                   1                       42
43 11 1   1                                 1     1 1 1                         1       1       1                   1 1     43
44 15     1           1           1         1           1 1       1   1 1   1         1     1   1     1                 1   44
45 12   1   1               1     1           1       1       1 1   2             1                                   1     45
46 12             1 1   1 1                     1       2 1         1       1                         1       1             46
47 13     1     1   1       1                 1 1                     1         1 1   1   1                   1     1       47
48 14   1   1   1                           2     1     2         1                   1 1             1 1     1             48
49 13     1               1                             2 1               1 1       1             1     1           1 1 1   49
50 12 1                     1         1                           1 1   1   1 1         1   1               1       1       50
51 8     1     1 1   1   1         1                                                                               1   1   51
52 14   1     1 1               1   1   1           1 1         1     1                             1     1     1       1   52
53 13 1                         1 1                       1 1                 1       1 2     1                         1 2 53
54 6               1                           2             1       1                       1                             54
55 11       1             2             1                             1 1           1           1       1 1               1 55
56 11   1   1     1               1         1             2         1   1                       1   1                       56
57 7         1             1           1 1         1       1                                     1                         57
58 9                                       1                     1           1         1     1   1       1   1     1       58
59 11         1 1       1             1 1               1           1 1     1                 1 1                           59
60 11 1       1   1   1       1                 1     1         1   1                                         1         1   60
61 9 1 1   2                                                   1             1           1   1     1                       61
62 8   1               1       1                             1       2                 1                               1   62
63 10                 2 1                                         1   1         1   1   2                               1   63
64 7           1                     1       1     1       1                               1         1                     64
65 11               1 3         1 1       1 1   1                                             1     1                       65
66 11                       1           1 1 1                           2   1   1                 1     1     1             66
67 9                                 2       1   1   1                             1       1     1 1                       67
68 15             1     1                   1               1 1     1     1 1   1   1         1   1     1   1       1       68
69 11       1                         1       1     1       1           1 1                     1         1 1     1         69
70 9       1       1 1       1             1   1                           1               1           1                   70
71 9                       1     1                 1 1     1               1               1 1       1                     71
72 3 1                                 1                                                                         1         72
73 4                           1           1                             2                                                 73
74 10           1       1     1               1   1               1 1   1                                       1 1         74
75 17   1           1       1                 1   1                             2 2           1     1 1   1   1 3           75
76 5   1                         1                   1   1                                           1                     76
77 13             2       1                 1     1           1               1       3             1     1       1         77
78 7                           1                 1                           2                         1             1   1 78
79 13                   1         1               1               1             1 1   2   2     1                 1   1     79
80 7     1                                   1         1     1                       1                         1       1   80
81 10     1   1 1   1     1   1           2   1                             1                                               81
82 11               1                           1 1   1     1                           3   1               1         1     82
83 15     1                     1   1       1   1     1     2 1       1 1   1                       1               1     1 83
84 11   2                   1     1                       1           1                   1 1             1 1           1   84
85 9 1       1                   1   1                           1                                         1 1   1 1       85
86 12 1     2                     2       1     1                                 1 1   1 1   1                             86
87 7         1           1                             1                         1                                 1 2     87
88 11                         1   1 1           1 1 1   1                 1 1                   1               1           88
89 9                   1                                     1   1 1             2               1       1           1     89
90 13     2       1       1 2   1   1                   1   1                                 1                       1   1 90
91 9                             1 1           1 1       1             1                   1   1                         1 91
92 11 1                       1         1         1           1       1       1   1                         1       1 1     92
93 8     1   1                     1 1   1       1 1                 1                                                     93
94 10             1   1                         1     1   1         1           1         1     1             1             94
95 10             1                                     1             1     1               1   1 1   1               1   1 95
96 12 1   1 1         1             1         1           2                                   1 1                 1       1 96
97 9   1 1                 1                               1       1                                   1       1   1     1 97
98 11       1                   1     1                         1     1           1       1     2           1   1           98
99 9         1 2     1     1                         1                       1         1                         1         99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
09
/
08
02
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
07
/
06
31
/
05
24
/
05
17
/
05
10
/
05
03
/
05
26
/
04
19
/
04
12
/
04
05
/
04
29
/
03
22
/
03
15
/
03
08
/
03
01
/
03
22
/
02
15
/
02
08
/
02
01
/
02
25
/
01
18
/
01
11
/
01
04
/
01
28
/
12
21
/
12
14
/
12
07
/
12
30
/
11
23
/
11
16
/
11
09
/
11
02
/
11
26
/
10
19
/
10
12
/
10
05
/
10
28
/
09
21
/
09
14
/
09
07
/
09
Ngày
/
Tháng