BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Tây Ninh 60 KỲ ĐẾN NGÀY 13/12/2018

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
13
/
12
06
/
12
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
09
/
08
02
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
07
/
06
31
/
05
24
/
05
17
/
05
10
/
05
03
/
05
26
/
04
19
/
04
12
/
04
05
/
04
29
/
03
22
/
03
15
/
03
08
/
03
01
/
03
22
/
02
15
/
02
08
/
02
01
/
02
25
/
01
18
/
01
11
/
01
04
/
01
28
/
12
21
/
12
14
/
12
07
/
12
30
/
11
23
/
11
16
/
11
09
/
11
02
/
11
Ngày
/
Tháng
00 7   1     1 1           1                           1     1                                                         1   00
01 14 2         1   1           1       1           1               1   1         1               1 1         1     1       01
02 12   1 1           1       1 1     1     1     1             1                       1   1                             1 02
03 18           1                 1   1       1 1         1       1   1       1   1   1 1     1     1   1   2   1           03
04 16 1     1   1           1 1         1     1 1           1 1     1                     1     1                 1     1 1 04
05 10               1 1                   1                         1         1     1     1   1       1           1         05
06 15       3                 1         1             1 1     2           1   1         1     1                         1 1 06
07 9   1           1                     1 1   2                   1     1                                             1   07
08 15     1     1 1                   1 1     1           1     1 1   1                           1       1   1   1   1     08
09 11               1                     1     1             1       1     1                     1   1     1         1 1   09
10 12 1       1             1   1     1     1       1                     1                 1         2           1         10
11 12           1                             1 1       2                 1   1 1               1   1               2       11
12 8             1         1 1     1               1 1                 2                                                   12
13 12                   1     2   1           1         2 1                             1 2                     1           13
14 10             1     1                 1   1     1       1                   1   1               1 1                     14
15 10   1     1                 1             1                     1         1 1 1 1               1                       15
16 8                             1     1         1 1   1         1                                               1       1 16
17 10     2 1             1             1                   1 1                 1 1                                 1       17
18 10                 1         1       1                         1 1           1     1   1                 1           1   18
19 12                             1                         1 2 1   1                           1       1     1   1   1 1   19
20 8         1   1     1                 1                         1       1                     1                       1 20
21 11               1     1   1           1     1       1 1                       1                       1     1     1     21
22 15                 1 1   1     1           1   1       1                 1       1     1         2               1 2     22
23 8                               1         1     1                 1         1   1   1                         1         23
24 11                 1   1         1                                             1             1   1         2 1 1     1   24
25 9 1                                       1       2   1                       1       2                               1 25
26 8   1                       1       1         1       1                                         1             1       1 26
27 10 2     1               1                                         1         1       1                 1         1     1 27
28 16 1   1           1             1     1     1   1   1 2                     1         1 1     1                     1 1 28
29 13                     1   1               1 1               1             1 1         1               1 1     1 1 1     29
30 11 1 1       1   1               1                               1       1       1         1         1   1               30
31 13                 1         1   1     1           1             1                   1 1 1 1   1       1 1               31
32 14   1   1                         1                     1           1   1 3 2       1             1     1               32
33 7     1             1             1                               1                     1       1 1                     33
34 14 1             1 1       1     2       1             1     1         1           1       2           1                 34
35 11 1           1     1                   1                     1                           1 2   1     1           1     35
36 9           1 1     1               1               1                   1     1       1                           1     36
37 6                               1                     1               1       1                 1     1                 37
38 11   3       1   1     1                         1                                         1           1             1 1 38
39 9                                       1       1 2               1 1                       1       1 1                 39
40 8                             1 1     1         1 1                                                             2 1     40
41 12     1 1                     2           1         1                   1   1               1 1   1       1             41
42 7   1                       1       1             1                         1               1                   1       42
43 9                 1   1                                 1     1 1 1                         1       1       1           43
44 15     1               1           1           1         1           1 1       1   1 1   1         1     1   1     1     44
45 12   1               1   1               1     1           1       1       1 1   2             1                         45
46 12             1               1 1   1 1                     1       2 1         1       1                         1     46
47 12             1       1     1   1       1                 1 1                     1         1 1   1   1                 47
48 15           1 1     1   1   1                           2     1     2         1                   1 1             1 1   48
49 10                     1               1                             2 1               1 1       1             1     1   49
50 11     1           1                     1         1                           1 1   1   1 1         1   1               50
51 7               1     1     1 1   1   1         1                                                                       51
52 14             2     1     1 1               1   1   1           1 1         1     1                             1     1 52
53 13   1         1 1 1                         1 1                       1 1                 1       1 2     1             53
54 6                               1                           2             1       1                       1             54
55 11     1                 1             2             1                             1 1           1           1       1 1 55
56 12       1           1   1     1               1         1             2         1   1                       1   1       56
57 7                         1             1           1 1         1       1                                     1         57
58 7                                                       1                     1           1         1     1   1       1 58
59 11                         1 1       1             1 1               1           1 1     1                 1 1           59
60 9                 1       1   1   1       1                 1     1         1   1                                       60
61 13     1   1 1   1 1 1   2                                                   1             1           1   1     1       61
62 9 1         1       1               1       1                             1       2                 1                   62
63 10         1                       2 1                                         1   1         1   1   2                   63
64 8       1                   1                     1       1     1       1                               1         1     64
65 12   1                           1 3         1 1       1 1   1                                             1     1       65
66 12             1 1                       1           1 1 1                           2   1   1                 1     1   66
67 10         1                                       2       1   1   1                             1       1     1 1       67
68 18   1 2         2             1     1                   1               1 1     1     1 1   1   1         1   1     1   68
69 11         2             1                         1       1     1       1           1 1                     1         1 69
70 10     1                 1       1 1       1             1   1                           1               1           1   70
71 10       1                               1     1                 1 1     1               1               1 1       1     71
72 4       1 1       1                                 1                                                                   72
73 5       1                                   1           1                             2                                 73
74 10   1     1                 1       1     1               1   1               1 1   1                                   74
75 15         1 1       1           1       1                 1   1                             2 2           1     1 1   1 75
76 6     1             1                         1                   1   1                                           1     76
77 12                             2       1                 1     1           1               1       3             1     1 77
78 6           1                               1                 1                           2                         1   78
79 12               1                   1         1               1               1             1 1   2   2     1           79
80 7           1   1     1                                   1         1     1                       1                     80
81 11     1               1   1 1   1     1   1           2   1                             1                               81
82 13       1 1 1 1                 1                           1 1   1     1                           3   1               82
83 14 1                   1                     1   1       1   1     1     2 1       1 1   1                       1       83
84 10             1     2                   1     1                       1           1                   1 1             1 84
85 6   1             1       1                   1   1                           1                                         85
86 15 1     1     1   1     2                     2       1     1                                 1 1   1 1   1             86
87 6 2                       1           1                             1                         1                         87
88 12         2                               1   1 1           1 1 1   1                 1 1                   1           88
89 9       1                           1                                     1   1 1             2               1       1 89
90 13     1   1           2       1       1 2   1   1                   1   1                                 1             90
91 8                                             1 1           1 1       1             1                   1   1           91
92 9             1   1                       1         1         1           1       1       1   1                         92
93 8                     1   1                     1 1   1       1 1                 1                                     93
94 9                             1   1                         1     1   1         1           1         1     1           94
95 11     1 1 1                   1                                     1             1     1               1   1 1   1     95
96 14   1     1 1   1 1   1 1         1             1         1           2                                   1 1           96
97 8 1           1     1 1                 1                               1       1                                   1   97
98 9                       1                   1     1                         1     1           1       1     2           98
99 12 1     1   1   1         1 2     1     1                         1                       1         1                   99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
13
/
12
06
/
12
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
09
/
08
02
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
07
/
06
31
/
05
24
/
05
17
/
05
10
/
05
03
/
05
26
/
04
19
/
04
12
/
04
05
/
04
29
/
03
22
/
03
15
/
03
08
/
03
01
/
03
22
/
02
15
/
02
08
/
02
01
/
02
25
/
01
18
/
01
11
/
01
04
/
01
28
/
12
21
/
12
14
/
12
07
/
12
30
/
11
23
/
11
16
/
11
09
/
11
02
/
11
Ngày
/
Tháng