BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Tây Ninh 60 KỲ ĐẾN NGÀY 11/07/2019

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
11
/
07
04
/
07
27
/
06
20
/
06
13
/
06
06
/
06
30
/
05
23
/
05
16
/
05
09
/
05
02
/
05
25
/
04
18
/
04
11
/
04
04
/
04
28
/
03
21
/
03
14
/
03
07
/
03
28
/
02
21
/
02
14
/
02
07
/
02
31
/
01
24
/
01
17
/
01
10
/
01
03
/
01
27
/
12
20
/
12
13
/
12
06
/
12
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
09
/
08
02
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
07
/
06
31
/
05
Ngày
/
Tháng
00 9   1                                                   1   1   1     1 1           1                           1     1 00
01 10           1   1                                         1   2         1   1           1       1           1           01
02 17   1     1   1   1     1                         1     1 2     1 1           1       1 1     1     1     1             02
03 13                 1 1 2   1     1       1                               1                 1   1       1 1         1     03
04 14 1             1       1         1                           1     1   1           1 1         1     1 1           1 1 04
05 9     1               1       2                     2                       1 1                   1                     05
06 12   1         1                                             1       3                 1         1             1 1     2 06
07 12   1         1         1   1         1                 1       1           1                     1 1   2               07
08 10         1             1             1                           1     1 1                   1 1     1           1     08
09 10 2 1                           1     1                   1                 1                     1     1             1 09
10 13 1             1   1     1   1   1                           1       1             1   1     1     1       1           10
11 9                     1               1 1     1                         1                             1 1       2       11
12 10       1                               1   1               1             1         1 1     1               1 1         12
13 15             1         1         1           1   2 1                           1     2   1           1         2 1     13
14 11 1                       1   1     1                 1                   1     1                 1   1     1       1   14
15 9   1                             1         1           1   1   1     1                 1             1                 15
16 12 1 1               2       1 1                 1                                         1     1         1 1   1       16
17 14         1           2   2                               1 1     2 1             1             1                   1 1 17
18 10                             1     1   1   1       1   1   1                 1         1       1                       18
19 5                                                       1                                 1                         1 2 19
20 5 1                                                                   1   1     1                 1                     20
21 13               1       1             1 1         1         1               1     1   1           1     1       1 1     21
22 12           1                   1 1   1                 1                     1 1   1     1           1   1       1     22
23 9 1     1   1           1 1               1                                                 1         1     1           23
24 10       1     1       1   1     1           1       1                         1   1         1                           24
25 9                         1       1         1               1 1                                       1       2   1     25
26 15   1         1   1             1   1 1   1         2       1   1                       1       1         1       1     26
27 10               1 1   1                           1 1 1       2     1               1                                   27
28 13                 1                             1     1       1   1           1             1     1     1   1   1 2     28
29 8           1                                 1             2                     1   1               1 1               29
30 9               1 1               1     1                     1 1       1   1               1                           30
31 10     1         1   1                 1           1                           1         1   1     1           1         31
32 14 1         1 1             1 1   1         1 1   1     1       1   1                         1                     1   32
33 5   1       1                                                     1             1             1                         33
34 12               1 1                                   1 1     1             1 1       1     2       1             1     34
35 10     1                   1         1 1         1   1         1           1     1                   1                   35
36 6                                   1                                   1 1     1               1               1       36
37 11     1     1     2         1       1       2       1                                       1                     1     37
38 8                                           1                   3       1   1     1                         1           38
39 12           1                 1         1 1   1 1 1   1                                             1       1 2         39
40 11 1   1             1   1       1           1                                             1 1     1         1 1         40
41 9   1                       1         1                           1 1                     2           1         1       41
42 10             1             1                   1       1 1 1   1                       1       1             1         42
43 8 1   1                 1           1                       1                 1   1                                 1   43
44 13           1       1                     2   1 2     1           1               1           1           1         1   44
45 10   1                               1           1   1           1               1   1               1     1           1 45
46 7           1                                   1                         1               1 1   1 1                     46
47 12             1   1   1       1   1             1                         1       1     1   1       1                 1 47
48 12         1 1                     1     1             1                 1 1     1   1   1                           2   48
49 9   1 1       1               1                 2 1                               1               1                     49
50 11   1       1         1             1   1   1         1           1           1                     1         1         50
51 16       1           1                   2 2   1   1   1                     1     1     1 1   1   1         1           51
52 12         1                             1 1     1                         2     1     1 1               1   1   1       52
53 14       1             1           1   1 3     1                 1         1 1 1                         1 1             53
54 8       1 1     1               1   1         1             1                               1                           54
55 11                 1     2   1   1     1                           1                 1             2             1       55
56 17   1     1 1 1                           2 2             3         1           1   1     1               1         1   56
57 9               1           1             1   1     1                                 1             1           1 1     57
58 4                               1           1       1                                                               1   58
59 8               1                     1         1                                     1 1       1             1 1       59
60 12       1 1     1         1                 1             1 1                 1       1   1   1       1                 60
61 14       1                     1           1       1 1     1       1   1 1   1 1 1   2                                   61
62 13   1         1 1 1 1 1     1     1                           1         1       1               1       1               62
63 9 1 1                                             1   1   1           1                       2 1                       63
64 9     1     1                         1               1   1         1                   1                     1       1 64
65 13     1       1                   1     1                       1                           1 3         1 1       1 1   65
66 8                                           1 1                           1 1                       1           1 1 1   66
67 8     1       1 1                               1                     1                                       2       1 67
68 13   1                         1 1                 1   1         1 2         2             1     1                   1   68
69 13       1 1       1         2       2         1                       2             1                         1       1 69
70 17         1 1   1   2 1       1     1         1     1 1           1                 1       1 1       1             1   70
71 8                       1     1           1       1     1           1                               1     1             71
72 8     1 1                   1       1                               1 1       1                                 1       72
73 8                   2       1                       1 1             1                                   1           1   73
74 8                       1       1                               1     1                 1       1     1               1 74
75 16       1 1             1     1 1 1   1       1   1   1               1 1       1           1       1                 1 75
76 7       1 2                     1                                 1             1                         1             76
77 8                         2                         1   1                                 2       1                 1   77
78 7       1                 1     1               1         1             1                               1               78
79 7         1   1           1       1                                         1                   1         1             79
80 10 1   1   1         1             1                     1               1   1     1                                   1 80
81 15                           1         1       1       1     1     1               1   1 1   1     1   1           2   1 81
82 11       1 1       1     2                         1                 1 1 1 1                 1                           82
83 12   1           1 1 1             1 1                       1 1                   1                     1   1       1   83
84 11     1               1 1 1                   1           1               1     2                   1     1             84
85 10         1                               1 1           2       1             1       1                   1   1         85
86 13     1             1           2                             1     1     1   1     2                     2       1     86
87 6             1                                     1         2                       1           1                     87
88 10         1 1         1             1           1                     2                               1   1 1           88
89 5       1                   1           1                           1                           1                       89
90 16                     1     1                   1     1   2       1   1           2       1       1 2   1   1           90
91 10 1   1           1   1     1       1     1 1                                                             1 1           91
92 8     1             1                                 1   1               1   1                       1         1       92
93 14       1     1   1   1       1   1           1         2                         1   1                     1 1   1     93
94 6 1     1                 1                       1                                       1   1                         94
95 8       1               1     2                                   1 1 1                   1                             95
96 22 1   1     1 1 1   1     2           1 1 1       1             1     1 1   1 1   1 1         1             1         1 96
97 11 2   1                               1   1             1     1           1     1 1                 1                   97
98 7           1                   1         1   1                                     1                   1     1         98
99 15               1 1         1   1   1                       1 1     1   1   1         1 2     1     1                   99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
11
/
07
04
/
07
27
/
06
20
/
06
13
/
06
06
/
06
30
/
05
23
/
05
16
/
05
09
/
05
02
/
05
25
/
04
18
/
04
11
/
04
04
/
04
28
/
03
21
/
03
14
/
03
07
/
03
28
/
02
21
/
02
14
/
02
07
/
02
31
/
01
24
/
01
17
/
01
10
/
01
03
/
01
27
/
12
20
/
12
13
/
12
06
/
12
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
09
/
08
02
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
07
/
06
31
/
05
Ngày
/
Tháng