BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Tây Ninh 60 KỲ ĐẾN NGÀY 15/04/2021

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
15
/
04
08
/
04
01
/
04
25
/
03
18
/
03
11
/
03
04
/
03
25
/
02
18
/
02
11
/
02
04
/
02
28
/
01
21
/
01
14
/
01
07
/
01
31
/
12
24
/
12
17
/
12
10
/
12
03
/
12
26
/
11
19
/
11
12
/
11
05
/
11
29
/
10
22
/
10
15
/
10
08
/
10
01
/
10
24
/
09
17
/
09
10
/
09
03
/
09
27
/
08
20
/
08
13
/
08
06
/
08
30
/
07
23
/
07
16
/
07
09
/
07
02
/
07
25
/
06
18
/
06
11
/
06
04
/
06
28
/
05
21
/
05
14
/
05
07
/
05
30
/
04
26
/
03
19
/
03
12
/
03
05
/
03
27
/
02
20
/
02
13
/
02
06
/
02
Ngày
/
Tháng
00 18       1     2   1     1               1       1         1 1 1     1               1   1             1 2   1   1       00
01 9                   1     1       1 2             1   1                                       1       1                 01
02 13             1 1                   1 1       2     2 1                         1       1 1         1                   02
03 7                       2                         1     1                           1         1                     1   03
04 13         1                               1           1 1     1     1 1   1 1       1     1     1                 1     04
05 4                           1         1                                         1                       1               05
06 9                           1 1                 1       2     1                           1                     1     1 06
07 11 1   1   1                     1           1           1           1             2                 1         1         07
08 20 1     1 1 1         1               2   1           1     2 2 1 1     1                       1     1       1 1       08
09 8   1                   1           1                 1             1         1                             1     1     09
10 9             1     1                                             2     1   1     1         1         1                 10
11 8           1     1                                       1               1                                     1     3 11
12 8               1       1                   1     1   1     1                 1             1                           12
13 11                     1     1                       1       1     2                                       1     2   2   13
14 12 1   1             1                         1         1       1 1                 1 1             1   1       1       14
15 20   1           1 1     1 1     2 1 1     1     1 1   1   1             1       1 1       1                 1       1   15
16 13 1 1       1         1                   1 1     1           1                     1     1   2                     1   16
17 11                             1             1 1           1       1 1 1       1 1     1                     1           17
18 14         1   1       1       1       1 1                     1                 1           1   1 1           1 2       18
19 10   1   1                 1                                           1         1           1 1       1     1       1   19
20 12       1 2         1           1                 1         1         1   1           1 1 1                             20
21 12           1                     1   1         2             1                         1         1       1       2 1   21
22 14     1     1   1       1 1       1     1                         1         1 1             1     1               1 1   22
23 11               1       2               2                           1       1             1 1     1     1               23
24 11                   2         1     1           1                         2   1         1         1                   1 24
25 14                 1         1   1   1     1       1         2                   1           1 1 1           1       1   25
26 8                         1 1             1                         1   1   1           1                         1     26
27 8     1               1           1         1           1                 1 1                   1                       27
28 10             1 1       1     1   1                             1                             1 2   1                   28
29 14     1 1 1   1     1 2                 1         1           1 1             1                           1       1     29
30 9     1         1                     1                       1 1           1                         1       1   1     30
31 10                               1         1 1     1                 1   1 1       1           1               1         31
32 5                           1                                 1       1                                     2           32
33 7                         1                   1     1   1 1   1       1                                                 33
34 12 1 1 1             1 1         1     1       1                         2           1         1                         34
35 7   1                                 1                                       1   1 1     1               1             35
36 10   1       1                         1     1 1                                                 2 1   1 1               36
37 11                         1         1   1 1           1             1     2 1     1           1                         37
38 21         1 1     1 2   1                   1 2 1         2     1 1   1 1   1     1 1 1     1                           38
39 5             1                             2     1                                                             1       39
40 15               2   1                   1 2           1     1         1         1   2   2 1                             40
41 12 1 1           1           1   1                               1   1 1               1                 2           1   41
42 8 1       1                     1       1   1           1         1                               1                     42
43 11                   1 1   1     1     2 1                           1 1                                             1 1 43
44 6       1       1                 1                                               1   1             1                   44
45 8                     2                 1                 1             1               1                       1     1 45
46 9         1             1                           1           1                             1 1             1 1   1   46
47 4       1 1                                               1 1                                                           47
48 7 1                           2     1           1               1                                               1       48
49 14     2   1   1             2 1   1           1                 1                 2                   1             1   49
50 6                   1                                                                         1 2       1     1         50
51 14               1 1 1     1 1     1 1   1 1         1 1               1                   1               1             51
52 13       1               1 1   2 1     1   1           1               1                                 1 1         1   52
53 15   1 1       1       1                     1   1 1 1                                   1 1           1     2 2         53
54 13   1       1 1                   2             1               1 1                                 1       2 1       1 54
55 10   1 1     1                             1   1               1                 1           1                   1   1   55
56 9 1                                                     1                       1 1       1 1   1 1   1                 56
57 15   1 1               1   1 1             1 1             1     1           1             1 1       1         2         57
58 10         1 1 1           1                     1           2                           1                         1   1 58
59 12                 1         1 1   2               1 1               1     1   1     1         1                         59
60 12                       1 1                           1 1 1   1 1     1     1         1 1             1                 60
61 11                               1             1                   1 1 2   1       1         1           1         1     61
62 10       1 1                                   1                                       1       2   2           1 1       62
63 13       1   1           1       1       1 1       1 1   1                     1       1                 1 1             63
64 7 1                                           2     1     1                     1                                 1     64
65 6                                                                 1             1                   4                   65
66 5                                           1                           1                 1       1                   1 66
67 9     1     1 1                     1                           1           1 1                     1     1             67
68 8   1       1                               1                         1     1         1       1     1                   68
69 10 1   1               1                               1             1                   1       1 1   1 1               69
70 14 1               1           1   1   1 1         1 1         1                         1         1 1 1             1   70
71 6     1                                   1                           1                       1             1 1         71
72 17       1   1 1     1         1     1       1                               1       2     1       2   2 1         1     72
73 9                     1       1     1           1   1       1                       1     1     1                       73
74 8                                 2                 1             1     1         1                         1         1 74
75 13 1     3           1   1 1 1                 1             1       1                 1 1                               75
76 23 1 1 1     1   1             1     1       1           1 1             1 1           1 1   2   1 2 1     1   1 1       76
77 5                                                               1       1               1               1 1             77
78 7   1       1   1                                     1                             1 1                               1 78
79 15   1                         1     1           1             1   1 1       1 1       1               1   3       1     79
80 13       1           1       1         1         1         1             1     1 1 1 1 1                         1       80
81 6                 1         1       1                                                 1                 1         1     81
82 9         1                               1         1 1           1       1 1                       1     1             82
83 12       1 1                           1   1     1             1 1       1           1 1         1                     1 83
84 15 2         1     2       1             1         1                         1     1                           1   2 1 1 84
85 6   1           1                   1   1             1 1                                                               85
86 6             1                                   1   1     1           1                   1                           86
87 14     1               1             1 1                 1   1       1       1 1       1 1                 1 2           87
88 11         1       2 1       1   1                     1 1                 1   1           1                             88
89 7   1             1   1                                           1                         1         1         1       89
90 10       1       1 1       2                               1   1                           1     1                     1 90
91 10                       1 1             1     1     1       1             1   1 1                             1         91
92 7                       1         1         1       1                                       1       1       1           92
93 12       1     1               1               1 1           1   1               2                     1 1             1 93
94 8                                     1             1   1         1       1       1                       1           1 94
95 12 1               1             1       1                       1       1       1   1       1       1     1 1           95
96 6           1               1                             3             1                                               96
97 15         1     1 1                             1 1                       1   2   1               1       1   1   1 1 1 97
98 10               1 1   1       1 1 1                                   1   1     1                       1               98
99 15 1   1       2             1   2               1 1 1   1           1         1               1                   1     99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
15
/
04
08
/
04
01
/
04
25
/
03
18
/
03
11
/
03
04
/
03
25
/
02
18
/
02
11
/
02
04
/
02
28
/
01
21
/
01
14
/
01
07
/
01
31
/
12
24
/
12
17
/
12
10
/
12
03
/
12
26
/
11
19
/
11
12
/
11
05
/
11
29
/
10
22
/
10
15
/
10
08
/
10
01
/
10
24
/
09
17
/
09
10
/
09
03
/
09
27
/
08
20
/
08
13
/
08
06
/
08
30
/
07
23
/
07
16
/
07
09
/
07
02
/
07
25
/
06
18
/
06
11
/
06
04
/
06
28
/
05
21
/
05
14
/
05
07
/
05
30
/
04
26
/
03
19
/
03
12
/
03
05
/
03
27
/
02
20
/
02
13
/
02
06
/
02
Ngày
/
Tháng