BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Thừa T. Huế 60 KỲ ĐẾN NGÀY 16/09/2019

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
16
/
09
09
/
09
02
/
09
26
/
08
19
/
08
12
/
08
05
/
08
29
/
07
22
/
07
15
/
07
08
/
07
01
/
07
24
/
06
17
/
06
10
/
06
03
/
06
27
/
05
20
/
05
13
/
05
06
/
05
29
/
04
22
/
04
15
/
04
08
/
04
01
/
04
25
/
03
18
/
03
11
/
03
04
/
03
25
/
02
18
/
02
11
/
02
04
/
02
28
/
01
21
/
01
14
/
01
07
/
01
31
/
12
24
/
12
17
/
12
10
/
12
03
/
12
26
/
11
19
/
11
12
/
11
05
/
11
29
/
10
22
/
10
15
/
10
08
/
10
01
/
10
24
/
09
17
/
09
10
/
09
03
/
09
27
/
08
20
/
08
13
/
08
06
/
08
Ngày
/
Tháng
00 8                   1         1                       1             1   1           1         1                     1   00
01 9   1 1           1     1           1           1       1                                     1                   1     01
02 5               1                                                 1           2                   1                     02
03 12     1 1   1                             1 1 1           1       1                     2       1                   1   03
04 15                     1 1         1 1   2                     2       1         1         1         1 1 1         1     04
05 10             1 2   1           2                               1                       1         1       1             05
06 12 1       1       1           1         1               2         1                           1 1 1     1               06
07 6   1     1                                 1                                                           1 1         1   07
08 13 1   1 1                         2                           1   1 1   1       1         1 1         1                 08
09 4               1                                                                 1 1                             1     09
10 13                   1     1                                 1               2   1           1 1           2     2     1 10
11 14     1               1 1         1   1       1   1           1       1         1 1               1     1           1   11
12 10         1                               1   1 1                   1 1         1                         1 1     1     12
13 13   1   1 1   1               1       1         1         2   1                 1           1                 1         13
14 12   1       1                 1       1 1           1   1         1               1 1   1   1                           14
15 12           1 1           1         2   1   2         1                       1                     2                   15
16 10                   1           1     1     1       1                           1   1 1                 1     1         16
17 19     1     1 1   1 1   1 1 1 2       1                 1 1 1         1                     1     1           1   1     17
18 10 2         1   1     2                         1                               1   1                         1         18
19 13             1   1 1           1 2   1   1     1   1                     1 1                             1             19
20 14   1         1 2       1   1                   1       1       1           1 1     1   1     1                         20
21 14       1                     1         1         1       1   1       1 2       1   1   1   1                   1       21
22 8       1   1 1             1                         1             1               1         1                         22
23 11                     1                 1               1     2   1                 2 1 1                             1 23
24 10               1   1           1                         1                     1         2               1     1 1     24
25 8                 1                                   1         1                 1         1               1 1       1 25
26 9 1   1 1                   1             1         1                     1                       1 1                   26
27 15   1                   1   1           1   1           1   2   2 1           1               1           1         1   27
28 10 1           1                                     1                         1 1           1         1     1 1     1   28
29 11                   1         1             1 1   1                       1 1     1                 1   1   1           29
30 14     1                         1     1   1 1 1     1               1   1             1         2     1               1 30
31 5                   1 1             1                                                                 1               1 31
32 8                                                 1   1   1       1     1 1                         1           1       32
33 6                     1         1                                         1         1     1             1               33
34 8 1   1                     1             1         1                       1           1                         1     34
35 10 1 1       1               1       1           1                             1           1         1       1           35
36 8         1 1     1     3             1                                   1                                             36
37 9                         1 1         1                   1 2 1                         1                   1           37
38 11 2             1                               1   1 1         1   1 1     1                   1                       38
39 11       2 1       1       2           1                 1 1                                               1   1         39
40 10 1       1         1               1     1                                           1 1           1           1     1 40
41 12                 1         1             1   1 1 1   1   1           1     1               1     1                     41
42 8                                       1   1   1                   1         2           2                             42
43 14             1   2       1       1       2     1           1             1           1                   1     1 1     43
44 13   1                   1       3           1 1   1     1       1                                   1   2               44
45 12     1                   1 1       1                   1   2       1 1           1         1     1                     45
46 12 1         1       1         1 1     1 1                   1       1     1 1   1                                       46
47 10                       1 1                       1         1       1             1     1       1           1   1       47
48 10             1     1                         1   1 1               1         1               1             1 1         48
49 9         1 1         1   1                                           2               1         1         1             49
50 15     1 1                     1   1             1 1     1   1 1         1   1             1 1   1             1         50
51 14           1                 1   1 2     1                     1             1               1 1     2     1       1   51
52 11 1 1 1   1                               1 1             1   1               1                                     2   52
53 8                     1                                         2                 1   1 1           1           1       53
54 7 1       2                                               1             2                             1                 54
55 9     1   1                                           1   1       1       1               1     1                   1   55
56 19         1   1 1 2   1 1       1 1     1     1     1 1   1                 1   1 1                     1           1   56
57 5         1                                                 1     1 1                     1                             57
58 6             1               1               1                 1       1         1                                     58
59 12                 1               1 2                   1         1     1     1         1   2         1                 59
60 9 1                       1     1       1                                             1     1           1 1         1   60
61 14   1 2         1               1           2 1                                   1   1           1   1               2 61
62 10                       1   1                     1   1       1 1             1       1 1               1               62
63 10   1                       1 1                       1                           1 1             1         1   1     1 63
64 16         1   1 1 1   1   1                 1     1 1 1         1                   1         2         1           1   64
65 10           2               1   1         1     1                 1                     1                 1   1         65
66 15                           1             1   2 1             1         1           1 1             1     1     2     2 66
67 7       1                 1             1       1   1       1                                 1                         67
68 8                       1   1                 1 1                           1                     1         1       1   68
69 19       1     1             1           1                         2       2 1   1     1   1 1 1       1 1       1 1 1   69
70 9           1       1 1 1         1                                         1 1   1 1                                   70
71 4     1                         1                                   1                                         1         71
72 7               1                 1             1 1   1                                                           1   1 72
73 13             1           1         1 1   1 1     1   1     1           1           1     1                   1         73
74 15 1           1             1                     1 1   1   1       1                 2   1 1     1     1     1         74
75 11           1                 1       1   1               1       1                           1       2       1   1     75
76 11       1       1         1                   2 1         1           1   1       1                 1                   76
77 9             1               1                   1   1       1   1             1       1                             1 77
78 11       2                         1               2   1                                   1       2       1         1   78
79 9     1                               2             1 1           1   1       1                             1           79
80 9     1   1                           1           1 2     1                           1               1                 80
81 11                     2         1   1       1 1               1       1   2                                       1     81
82 9 1                                                                 1   1         1   1     1         1               2 82
83 11                                 2                                   1   2 1     1           1 2   1                   83
84 8         1                 1                                       1   1   1                   1           1         1 84
85 10   1       1       1     1         1                   1               1                         1   1     1           85
86 8   1                   1             1                     1           1                               1   1   1       86
87 13       1         1   1   1                         1           2                 1       1       1 1           1   1   87
88 9 1 2                 1                                                         1   1       1             1           1 88
89 11       1             1           1       1 1       1 1 1                                     1     1           1       89
90 13                 1 1                                   2 1 1   1     1                       1       1 1       1 1     90
91 8   1                   1               2                                                       2             1 1       91
92 12           1                 1 1   1                         1             1       1           1       1     1   2     92
93 9       1               1 1   1                                 1                       1         1         1 1         93
94 12             1 1   2             1       1                         1   1     1           1         1                 1 94
95 10   1     1       1                         1 1                                 1     1         1                 1 1   95
96 8     1 1   1   1                       2                                       1               1                       96
97 15                 1           1     1                         1 1   1 3       1           1   1     1     1   1         97
98 13               2                   1 1                       1   1       2       1   1 1           1             1     98
99 10   1               1 1                                                     1                     1   1   1 2     1     99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
16
/
09
09
/
09
02
/
09
26
/
08
19
/
08
12
/
08
05
/
08
29
/
07
22
/
07
15
/
07
08
/
07
01
/
07
24
/
06
17
/
06
10
/
06
03
/
06
27
/
05
20
/
05
13
/
05
06
/
05
29
/
04
22
/
04
15
/
04
08
/
04
01
/
04
25
/
03
18
/
03
11
/
03
04
/
03
25
/
02
18
/
02
11
/
02
04
/
02
28
/
01
21
/
01
14
/
01
07
/
01
31
/
12
24
/
12
17
/
12
10
/
12
03
/
12
26
/
11
19
/
11
12
/
11
05
/
11
29
/
10
22
/
10
15
/
10
08
/
10
01
/
10
24
/
09
17
/
09
10
/
09
03
/
09
27
/
08
20
/
08
13
/
08
06
/
08
Ngày
/
Tháng