BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Thừa T. Huế 60 KỲ ĐẾN NGÀY 15/07/2024

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
15
/
07
14
/
07
08
/
07
07
/
07
01
/
07
30
/
06
24
/
06
23
/
06
17
/
06
16
/
06
10
/
06
09
/
06
03
/
06
02
/
06
27
/
05
26
/
05
20
/
05
19
/
05
13
/
05
12
/
05
06
/
05
05
/
05
29
/
04
28
/
04
22
/
04
21
/
04
15
/
04
14
/
04
08
/
04
07
/
04
01
/
04
31
/
03
25
/
03
24
/
03
18
/
03
17
/
03
11
/
03
10
/
03
04
/
03
03
/
03
26
/
02
25
/
02
19
/
02
18
/
02
12
/
02
11
/
02
05
/
02
04
/
02
29
/
01
28
/
01
22
/
01
21
/
01
15
/
01
14
/
01
08
/
01
07
/
01
01
/
01
31
/
12
25
/
12
Ngày
/
Tháng
00 17     1 1   1 1     1   1   1           2             1         1         1     2     1           1     1               00
01 8   1       3           1                                                   1                   1   1                   01
02 17   1         1           1                     1       1               1   1   1   2   2   2     1               1   1 02
03 17   1   1   1 1       1                     1 2     1   1           1 1               1         2       1       1       03
04 8         1   1 1                                     1   1                                       1   1 1               04
05 10     1       1 1                         1     1               1                       1                 1     1 1     05
06 8               1                   1       1 1 1                         1   1                   1                     06
07 19 1       1               1   1   1 1 1   1   1     1 1         2 1             1                           2 1     1   07
08 6   1             1                       1                                 1   1                               1       08
09 15                     1                 1     1   2     1 1             1     2         1 1   1                   1 1   09
10 13 2       1         2 1           1         1   1                       1           1                   2               10
11 9     1       1                                             1 1           1 1                       2               1   11
12 10                           2           1 1                 1                   2 1   1       1                         12
13 14           1   1   1           1 1     1             3                           1                       2         1 1 13
14 10     1               1       1                 1       1             1     1                 1 1               1       14
15 7               1                           1 1     1         1     1       1                                           15
16 12   1   1 1       1     1                                 1                           1 2         1   1             1   16
17 17                     1         1       1     2   2       1 1       1 1     1           1     1     1     1         1   17
18 9   1                         1     1   1                   1     1         1             1                         1   18
19 13         1       1 1                         1   1                 1   1 1                 1       1       1   1   1   19
20 7 1           1 1                   1                                                 1     1                     1     20
21 7 3                                         1             1     1                                 1                     21
22 11               1                             1     1 1                           1       1       1   1       1 1     1 22
23 12 1       1       1 1 1   1                       1     2   1       1                   1                               23
24 12                   1   1   1     1                               2   2                               1 1     1   1     24
25 7     1         1           1       1                                                                     1 1   1       25
26 14     1                     1       1     1         1     1         1 1                             1       1   2 1   1 26
27 11                 1 1                                     1 1             1 1     1   1   1   1                       1 27
28 10     1           1                       1 1     1                   1               1   1     1                 1     28
29 8                               1                 1       1               1         1 1         1       1               29
30 8           1 1       1                                               1 2                                 1         1   30
31 13   1                 1 2 1 1       1           1   1             1                     2                 1             31
32 13   1             1   1         1             1                     1                           1 1         2   1 2     32
33 6                                             1         1       1                             2                   1     33
34 15   1     1           1   1                 1   1       1         1 1 1           1 1     1             1 1             34
35 7                               1                                   1     1                     1   1 1           1     35
36 9   1         1             1                                   1       1                       1   1             2     36
37 10           1 1             1         1                     2                 1 1                 1               1     37
38 6 1   1                             1                             1       1                               1             38
39 16 1     1     1                             1       2   1     1   1           1 1                     2     1 1 1       39
40 10           1         1   1 1 1                                         1           1     1     1     1                 40
41 7           1                 1 1     1             1                                         1     1                   41
42 4                                   1                       1                                                   1 1     42
43 6     1               1                                           1                     1         1                   1 43
44 12               2             1   1     1         1                           2 2           1 1                         44
45 13       1                 1   1 1   1           1 1             1 1                   1   1         2                   45
46 7                       1           1   1             2                         1                         1             46
47 7                 1 1   1                                   1           1       1   1                                   47
48 7 1                     1   1                         1             1                     1     1                       48
49 11           1     1     1 1                 1 1     1         1                   1   1                               1 49
50 7                             1   1                 1   1               1                 1 1                           50
51 14   1       1             1 1 1 1           1   1     1   1   1       1             1   1                               51
52 11                                 1       2 2     2   1                                                       1 1     1 52
53 10                                             1             1   1     1 1 1                 1       1         1   1     53
54 9   1 1       1         1                               1     1   1   1                 1                               54
55 18 1               1       1 1     1 1 1   2   1         1       1         1   1       1                 1     1       1 55
56 11         1                     1   2                         1           1                 2               1 1       1 56
57 11 1             1               2     1           1       1         1   1                                 1           1 57
58 7 1   1                         1                     1                               2                           1     58
59 12       1         1                                 2     1     2             1             1           1   1   1       59
60 12           1     1       1 1                               1 1         1   1 2                       1             1   60
61 10   1                                 1     1                     2           1   1                       1     1     1 61
62 15       2 1             1   1   1     1         1             2                   1   1       1               2         62
63 6           1         1       1   2                                                               1                     63
64 10                   1                     1 1       1             1 1             2             1       1               64
65 23     1 1     1 1   1     1   2     1 1 1           1     2             1     1     1     1 2     1     1           1   65
66 11               1               1     1   1                   1           1                     1   1 1         1     1 66
67 9                 1           1                 1                                   1     1       1           1     1 1 67
68 7         1     1           1               1               1                               1         1                 68
69 11   1   2               1         1       1                 1                 1               1   1     1               69
70 8                               1 1         1                 1 1                                   1   1   1           70
71 8               1                       1                 1           1 1       1           1         1                 71
72 10       1         1                 1 1 2                 1           1                   1               1             72
73 7                                                             1             1     1   2                     1 1         73
74 11             1         1         1   1 2   1       1         1             1                                   1       74
75 12   1     1         1       1                           1           1       1   1           1 1 1           1           75
76 15     1                 1     1           1     1 2     1 1             1           1                   2     1       1 76
77 9       1                 1           1                 1         1               1 1       1                     1     77
78 13 1     1 1             1                     1 1           2       1   1   1       1     1                             78
79 13                           1         1     1   1             1     1               1 1   1       1       1         1 1 79
80 11     1       1         1             1 1                 1               1                   1       2       1         80
81 11       1     1           1                     1 1                         2             2       1                   1 81
82 12     1   1       1           1                   2               1         1   1     1 1     1                         82
83 11   1 1     1         1         1                                 1   1   1     1   1                         1         83
84 7                       1     1 1     1                       1       1                                     1           84
85 4           1             1                                     1         1                                             85
86 10                     1           1     1 1         1         1 1                           1             1 1           86
87 12         2         1     1       1   1   1         1         1                         1             2                 87
88 17       1 1                   1     1 1       1 1     2                       1           1   2 1   1 1       1         88
89 13                   1 1   1       1                                           1   3     1         1     1   1         1 89
90 7           1                   1                                   1             1     1               1   1           90
91 11               1   1 1           1                     1 1       1                 2   1                 1             91
92 9   1                             1                   1                   2                   1       1             2   92
93 8   1       1       2                                                 1             1               1           1       93
94 15       2 1   2   1                                                 1           1 1             1   1     1 1 2         94
95 4     1                             1                   1                                                           1   95
96 11 1                                           1         1       1   1         2               1     1     1         1   96
97 14 1   1         1 2 1 1       1       1                         2                 1             2                       97
98 7               1         1             1                   1         1   1                       1                     98
99 13 1       1                               2     2     2     1           1   1               1                       1   99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
15
/
07
14
/
07
08
/
07
07
/
07
01
/
07
30
/
06
24
/
06
23
/
06
17
/
06
16
/
06
10
/
06
09
/
06
03
/
06
02
/
06
27
/
05
26
/
05
20
/
05
19
/
05
13
/
05
12
/
05
06
/
05
05
/
05
29
/
04
28
/
04
22
/
04
21
/
04
15
/
04
14
/
04
08
/
04
07
/
04
01
/
04
31
/
03
25
/
03
24
/
03
18
/
03
17
/
03
11
/
03
10
/
03
04
/
03
03
/
03
26
/
02
25
/
02
19
/
02
18
/
02
12
/
02
11
/
02
05
/
02
04
/
02
29
/
01
28
/
01
22
/
01
21
/
01
15
/
01
14
/
01
08
/
01
07
/
01
01
/
01
31
/
12
25
/
12
Ngày
/
Tháng