BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Thừa T. Huế 60 KỲ ĐẾN NGÀY 18/02/2019

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
18
/
02
11
/
02
04
/
02
28
/
01
21
/
01
14
/
01
07
/
01
31
/
12
24
/
12
17
/
12
10
/
12
03
/
12
26
/
11
19
/
11
12
/
11
05
/
11
29
/
10
22
/
10
15
/
10
08
/
10
01
/
10
24
/
09
17
/
09
10
/
09
03
/
09
27
/
08
20
/
08
13
/
08
06
/
08
30
/
07
23
/
07
16
/
07
09
/
07
02
/
07
25
/
06
18
/
06
11
/
06
04
/
06
28
/
05
21
/
05
14
/
05
07
/
05
30
/
04
23
/
04
16
/
04
09
/
04
02
/
04
26
/
03
19
/
03
12
/
03
05
/
03
26
/
02
19
/
02
12
/
02
05
/
02
29
/
01
22
/
01
15
/
01
08
/
01
Ngày
/
Tháng
00 10       1   1           1         1                     1                 2       1           1       1                 00
01 12                                 1                   1               1     2     1     1   1     1   1   1 1           01
02 10     1           2                   1                                 1       1     1     1       1             1     02
03 13     1                     2       1                   1     1   1 2     1           1         1               1       03
04 15 2       1         1         1         1 1 1         1       2       2                             1         1         04
05 8   1                       1         1       1             1             1         1           1                       05
06 8     1                           1 1 1     1                         1                 1       1                       06
07 7                                           1 1         1                       1           1       1                 1 07
08 13 1   1 1   1       1         1 1         1                             1                   1               1   2       08
09 7                     1 1                             1                       2             1                         1 09
10 13               2   1           1 1           2     2     1           1           1           1                         10
11 11 1       1         1 1               1     1           1                       1         1         1 1                 11
12 11       1 1         1                         1 1     1           1               1 1         1                       1 12
13 8 1                 1           1                 1         1                   1   1                             1     13
14 10     1               1 1   1   1                             1 1   1                     1         1                   14
15 11                 1                     2                                   2   1   1                     1   1     1 1 15
16 15                   1   1 1                 1     1         1 1   1     1       1 1   3           1                     16
17 8         1                     1     1           1   1             1                                   1   1           17
18 9                   1   1                         1                   2           1 1                   1         1     18
19 8             1 1                             1                 1                   1 1               1             1   19
20 8   1           1 1     1   1     1                                                         1       1                   20
21 13 1       1 2       1   1   1   1                   1                               1         1                       2 21
22 7       1               1         1                             1 1                                             1 1     22
23 13 2   1                 2 1 1                             1             1         1   1         1       1               23
24 12                   1         2               1     1 1                       1 1 2     1             1                 24
25 12   1                 1         1               1 1       1 1       1               1   1         1           1         25
26 7             1                       1 1                                     1   1           1                     1   26
27 10   2 1           1               1           1         1     1           1                     1                       27
28 15                 1 1           1         1     1 1     1         1                 1   1 1     1   1   1           1   28
29 10             1 1     1                 1   1   1                                     1       1           1     1       29
30 15       1   1             1         2     1               1 1   1                 1   1           1     1 1         1   30
31 6                                         1               1                                         1       2         1 31
32 12     1     1 1                         1           1         1       1   1 1                         1     1 1         32
33 11             1         1     1             1                 1         1       1             1     1         1     1   33
34 7               1           1                         1             1 1 1         1                                     34
35 11                 1           1         1       1                 1 1                       1 1   1           1       1 35
36 12             1                                                           1 3 1 1   2       1 1           1             36
37 12 1                         1                   1               2       1   1             2 1   1                 1     37
38 13   1   1 1     1                   1                         1             1         1     1           1       1 1 1   38
39 7                                             1   1           1         1   1                     1           1         39
40 11                         1 1           1           1     1           1 1       1         1     1               1       40
41 6         1     1               1     1                                           1                               1     41
42 13       1         2           2                               1               1                   1 1 2 1       1       42
43 12             1           1                   1     1 1       1 2 2   1 1                                               43
44 10   1                                   1   2                           1                     1       1     1   1 1     44
45 13       1 1           1         1     1                                                 1         1   1 1   1     3     45
46 4       1     1 1   1                                                                                                   46
47 17       1             1     1       1           1   1       3 1 1 1               1       1             1       1   1   47
48 9       1         1               1             1 1                 1                       1       1       1           48
49 8         2               1         1         1                     1               1                       1           49
50 11 1         1   1             1 1   1             1           1     1           1           1                           50
51 15   1             1               1 1     2     1       1           1     1   1   1           1 1 1                     51
52 8 1               1                                     2                     1   1                       2             52
53 16   2                 1   1 1           1           1                 2     1 1   1     3 1                             53
54 8           2                             1                                     1   1 1                   1       1     54
55 10     1       1               1     1                   1   2     1         1                                   1       55
56 14               1   1 1                     1           1   1   1                     1     1   1       1 1     1     1 56
57 7     1 1                     1                                     1 1               1     1                           57
58 8   1       1         1                                                             1         1   1         1 1         58
59 10     1     1     1         1   2         1                                       1             2                       59
60 8                         1     1           1 1         1                               1                 1         1   60
61 15                     1   1           1   1               2             1 1     1     2 1       1 2                     61
62 9 1 1             1       1 1               1                 1                 1                 1                     62
63 11                     1 1             1         1   1     1 1                               1     1 1               1   63
64 7   1                   1         2         1           1             1                                                 64
65 13     1                     1                 1   1           1             1             2             1   1   2   1   65
66 19 1         1           1 1             1     1     2     2 1       1     1     1         1 1   1             1   1     66
67 8                                 1                             1   2               1   1                     2         67
68 11               1                     1         1       1       1           1           2 1           1         1       68
69 20     2       2 1   1     1   1 1 1       1 1       1 1 1       3 1                               1                     69
70 8               1 1   1 1                                                                     1     1   1             1 70
71 5       1                                         1         1                             1                         1   71
72 7                                                     1   1                   2     1                     1           1 72
73 10           1           1     1                   1                                   1             2   1     1 1       73
74 13       1                 2   1 1     1     1     1               1     1               1 1           1                 74
75 11     1                           1       2       1   1             1               1                       2 1         75
76 10         1   1       1                 1                         1       1 1   1                       1       1       76
77 9 1   1             1       1                             1                   1                 1         1   1         77
78 11                             1       2       1         1             1       1                       1     2     1     78
79 8     1   1       1                             1                           1               1   1                     1 79
80 4                         1               1                         1   1                                               80
81 7 1       1   2                                       1               1                               1                 81
82 14       1   1         1   1     1         1               2     1 1                                       1   1 1     1 82
83 17         1   2 1     1           1 2   1                         1 1     1                   1       2 1         1     83
84 12       1   1   1                   1           1         1                         1       1   1   1               1 1 84
85 5           1                         1   1     1                                                   1                   85
86 10           1                               1   1   1             1     1               1 1         1   1               86
87 14   2                 1       1       1 1           1   1   1     1     1 1             1                     1         87
88 10                   1   1       1             1           1   1       1   1                   1                   1     88
89 6                                 1     1           1                                           1 1       1             89
90 15   1     1                       1       1 1       1 1     1             1   1 1                 1     1 1 1           90
91 9                                   2             1 1       1                 1       1   1           1                 91
92 11 1             1       1           1       1     1   2                   1                                       1 1   92
93 14   1                       1         1         1 1                     1 1                   2   1   1 1   1         1 93
94 13       1   1     1           1         1                 1 1   1             1       1                           1 1 1 94
95 12                   1     1         1                 1 1                   1 1                               2     2 1 95
96 7                   1               1                                   1 1                               2         1   96
97 16 1 1   1 3       1           1   1     1     1   1           1 1               1         1                             97
98 13 1   1       2       1   1 1           1             1           1                     1 1   1                         98
99 10               1                     1   1   1 2     1                       1                           1           1 99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
18
/
02
11
/
02
04
/
02
28
/
01
21
/
01
14
/
01
07
/
01
31
/
12
24
/
12
17
/
12
10
/
12
03
/
12
26
/
11
19
/
11
12
/
11
05
/
11
29
/
10
22
/
10
15
/
10
08
/
10
01
/
10
24
/
09
17
/
09
10
/
09
03
/
09
27
/
08
20
/
08
13
/
08
06
/
08
30
/
07
23
/
07
16
/
07
09
/
07
02
/
07
25
/
06
18
/
06
11
/
06
04
/
06
28
/
05
21
/
05
14
/
05
07
/
05
30
/
04
23
/
04
16
/
04
09
/
04
02
/
04
26
/
03
19
/
03
12
/
03
05
/
03
26
/
02
19
/
02
12
/
02
05
/
02
29
/
01
22
/
01
15
/
01
08
/
01
Ngày
/
Tháng