BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Thừa T. Huế 60 KỲ ĐẾN NGÀY 22/04/2019

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
22
/
04
15
/
04
08
/
04
01
/
04
25
/
03
18
/
03
11
/
03
04
/
03
25
/
02
18
/
02
11
/
02
04
/
02
28
/
01
21
/
01
14
/
01
07
/
01
31
/
12
24
/
12
17
/
12
10
/
12
03
/
12
26
/
11
19
/
11
12
/
11
05
/
11
29
/
10
22
/
10
15
/
10
08
/
10
01
/
10
24
/
09
17
/
09
10
/
09
03
/
09
27
/
08
20
/
08
13
/
08
06
/
08
30
/
07
23
/
07
16
/
07
09
/
07
02
/
07
25
/
06
18
/
06
11
/
06
04
/
06
28
/
05
21
/
05
14
/
05
07
/
05
30
/
04
23
/
04
16
/
04
09
/
04
02
/
04
26
/
03
19
/
03
12
/
03
Ngày
/
Tháng
00 10           1             1   1           1         1                     1                 2       1           1       00
01 11     1       1                                     1                   1               1     2     1     1   1     1   01
02 9                       1           2                   1                                 1       1     1     1       1 02
03 15 1 1           1       1                     2       1                   1     1   1 2     1           1         1     03
04 14                   2       1         1         1         1 1 1         1       2       2                             1 04
05 8                     1                       1         1       1             1             1         1           1     05
06 10             2         1                           1 1 1     1                         1                 1       1     06
07 7 1                                                           1 1         1                       1           1       1 07
08 10                   1   1 1   1       1         1 1         1                             1                   1         08
09 6                                       1 1                             1                       2             1         09
10 14                 1               2   1           1 1           2     2     1           1           1           1       10
11 12   1   1           1       1         1 1               1     1           1                       1         1         1 11
12 12   1 1                   1 1         1                         1 1     1           1               1 1         1       12
13 10     1         2   1                 1           1                 1         1                   1   1                 13
14 12         1   1         1               1 1   1   1                             1 1   1                     1         1 14
15 10 2         1                       1                     2                                   2   1   1                 15
16 17 1       1                           1   1 1                 1     1         1 1   1     1       1 1   3           1   16
17 9             1 1 1         1                     1     1           1   1             1                                 17
18 8     1                               1   1                         1                   2           1 1                 18
19 8     1   1                     1 1                             1                 1                   1 1               19
20 10     1       1       1           1 1     1   1     1                                                         1       1 20
21 13       1       1   1       1 2       1   1   1   1                   1                               1         1       21
22 6           1             1               1         1                             1 1                                   22
23 13             1     2   1                 2 1 1                             1             1         1   1         1     23
24 12               1                     1         2               1     1 1                       1 1 2     1             24
25 12           1         1                 1         1               1 1       1 1       1               1   1         1   25
26 7         1                     1                       1 1                                     1   1           1       26
27 14 1           1   2   2 1           1               1           1         1     1           1                     1     27
28 14         1                         1 1           1         1     1 1     1         1                 1   1 1     1   1 28
29 11 1 1   1                       1 1     1                 1   1   1                                     1       1       29
30 15 1 1     1               1   1             1         2     1               1 1   1                 1   1           1   30
31 3                                                           1               1                                         1 31
32 12       1   1   1       1     1 1                         1           1         1       1   1 1                         32
33 9                               1         1     1             1                 1         1       1             1     1 33
34 8         1                       1           1                         1             1 1 1         1                   34
35 10     1                             1           1         1       1                 1 1                       1 1   1   35
36 11                               1                                                           1 3 1 1   2       1 1       36
37 14               1 2 1                         1                   1               2       1   1             2 1   1     37
38 12     1   1 1         1   1 1     1                   1                         1             1         1     1         38
39 8             1 1                                               1   1           1         1   1                     1   39
40 10                                           1 1           1           1     1           1 1       1         1     1     40
41 10   1 1 1   1   1           1     1               1     1                                           1                   41
42 11 1   1                   1         2           2                               1               1                   1 1 42
43 14     1           1             1           1                   1     1 1       1 2 2   1 1                             43
44 10 1 1   1     1       1                                   1   2                           1                     1       44
45 10             1   2       1 1           1         1     1                                                 1         1   45
46 5                 1       1     1 1   1                                                                                 46
47 16       1         1       1             1     1       1           1   1       3 1 1 1               1       1           47
48 11   1   1 1               1         1               1             1 1                 1                       1       1 48
49 7                           2               1         1         1                     1               1                 49
50 15     1 1     1   1 1         1   1             1 1   1             1           1     1           1           1         50
51 15                     1             1               1 1     2     1       1           1     1   1   1           1 1 1   51
52 8 1             1   1               1                                     2                     1   1                   52
53 16                     2                 1   1 1           1           1                 2     1 1   1     3 1           53
54 7               1             2                             1                                     1   1 1               54
55 11           1   1       1       1               1     1                   1   2     1         1                         55
56 14   1     1 1   1                 1   1 1                     1           1   1   1                     1     1   1     56
57 8                 1     1 1                     1                                     1 1               1     1         57
58 7   1                 1       1         1                                                             1         1   1   58
59 11             1         1     1     1         1   2         1                                       1             2     59
60 6                                           1     1           1 1         1                               1             60
61 18 2 1                                   1   1           1   1               2             1 1     1     2 1       1 2   61
62 11       1   1       1 1             1       1 1               1                 1                 1                 1   62
63 11           1                           1 1             1         1   1     1 1                               1     1 1 63
64 11 1     1 1 1         1                   1         2         1           1             1                               64
65 9     1                 1                     1                 1   1           1             1             2           65
66 20   2 1             1         1           1 1             1     1     2     2 1       1     1     1         1 1   1     66
67 9     1   1       1                                 1                             1   2               1   1             67
68 11   1 1                           1                     1         1       1       1           1           2 1           68
69 20                       2       2 1   1     1   1 1 1       1 1       1 1 1       3 1                               1   69
70 6                                 1 1   1 1                                                                     1     1 70
71 4                         1                                         1         1                             1           71
72 8     1 1   1                                                           1   1                   2     1                 72
73 11 1     1   1     1           1           1     1                   1                                   1             2 73
74 16       1 1   1   1       1                 2   1 1     1     1     1               1     1               1 1           74
75 9               1       1                           1       2       1   1             1               1                 75
76 12   2 1         1           1   1       1                 1                         1       1 1   1                     76
77 9       1   1       1   1             1       1                             1                   1                 1     77
78 10       2   1                                   1       2       1         1             1       1                       78
79 9         1 1           1   1       1                             1                           1               1   1     79
80 8       1 2     1                           1               1                         1   1                             80
81 8 1 1               1       1   2                                       1               1                               81
82 10                         1   1         1   1     1         1               2     1 1                                   82
83 13                           1   2 1     1           1 2   1                         1 1     1                   1       83
84 10                         1   1   1                   1           1         1                         1       1   1   1 84
85 6             1               1                         1   1     1                                                   1 85
86 10                 1           1                               1   1   1             1     1               1 1         1 86
87 14         1           2                 1       1       1 1           1   1   1     1     1 1             1             87
88 9                                     1   1       1             1           1   1       1   1                   1       88
89 9 1       1 1 1                                     1     1           1                                           1 1   89
90 16             2 1 1   1     1                       1       1 1       1 1     1             1   1 1                 1   90
91 8                                                     2             1 1       1                 1       1   1           91
92 9                   1             1       1           1       1     1   2                   1                           92
93 10                     1                       1         1         1 1                     1 1                   2   1   93
94 10                         1   1     1           1         1                 1 1   1             1       1               94
95 9 1 1                                 1     1         1                 1 1                   1 1                       95
96 4                                     1               1                                   1 1                           96
97 16                   1 1   1 3       1           1   1     1     1   1           1 1               1         1           97
98 13                   1   1       2       1   1 1           1             1           1                     1 1   1       98
99 8                                 1                     1   1   1 2     1                       1                       99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
22
/
04
15
/
04
08
/
04
01
/
04
25
/
03
18
/
03
11
/
03
04
/
03
25
/
02
18
/
02
11
/
02
04
/
02
28
/
01
21
/
01
14
/
01
07
/
01
31
/
12
24
/
12
17
/
12
10
/
12
03
/
12
26
/
11
19
/
11
12
/
11
05
/
11
29
/
10
22
/
10
15
/
10
08
/
10
01
/
10
24
/
09
17
/
09
10
/
09
03
/
09
27
/
08
20
/
08
13
/
08
06
/
08
30
/
07
23
/
07
16
/
07
09
/
07
02
/
07
25
/
06
18
/
06
11
/
06
04
/
06
28
/
05
21
/
05
14
/
05
07
/
05
30
/
04
23
/
04
16
/
04
09
/
04
02
/
04
26
/
03
19
/
03
12
/
03
Ngày
/
Tháng