BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Trà Vinh 60 KỲ ĐẾN NGÀY 26/05/2023

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
26
/
05
19
/
05
12
/
05
05
/
05
28
/
04
21
/
04
14
/
04
07
/
04
31
/
03
24
/
03
17
/
03
10
/
03
03
/
03
24
/
02
17
/
02
10
/
02
03
/
02
27
/
01
20
/
01
13
/
01
06
/
01
30
/
12
23
/
12
16
/
12
09
/
12
02
/
12
25
/
11
18
/
11
11
/
11
04
/
11
28
/
10
21
/
10
14
/
10
07
/
10
30
/
09
23
/
09
16
/
09
09
/
09
02
/
09
26
/
08
19
/
08
12
/
08
05
/
08
29
/
07
22
/
07
15
/
07
08
/
07
01
/
07
24
/
06
17
/
06
10
/
06
03
/
06
27
/
05
20
/
05
13
/
05
06
/
05
29
/
04
22
/
04
15
/
04
Ngày
/
Tháng
00 14       1     1     1       1   1                     2   1   1           1       1   1         1     1                 00
01 13           1                         1           1   1   1   1 1 1           1 1 1           1             1           01
02 9                 1                 1     1       1 1                                     1 1                   2       02
03 11                 1       1         1   1       2 1     1   1                             1                         1   03
04 10               1 1     1   1   1                                 1   1   1                           1 1               04
05 14                   1   2   1           3     1                 1 3                                     1   1           05
06 11 1       1   1                       1                   1         1       1       1             1           1     1   06
07 5     1   1                                                       1                                       1         1   07
08 10               1       1     1               1         1         1 1           1           1                     1     08
09 11   1   1                   1     1         1             1       1           1           1                     1   1   09
10 10   1                             1 1             1                   2       1   1       1                       1     10
11 5             1                   1                 1                     1                               1             11
12 9     1   1   1                   1           1 1                                       1                     1       1 12
13 8   1     1         1   1           1 1 1                                                   1                           13
14 10 1     1                   1     1               1       1         1               1                               2   14
15 13       1       2   1                   1   1                       1                   1         1               1 1 2 15
16 12                 2 1                               1         1 1 1         1 1                   2   1                 16
17 11 1                           1   1 1         1 1         1                   1     1                           2       17
18 11     1                     1                     1           1               1   1     1       1   1 1         1       18
19 14           1   2                                             1     1 1                       1 1     3   1 1   1       19
20 7                                       1                             1 1         1           1 1       1               20
21 5                     1                     1     1                                         1     1                     21
22 9                           2 1       1         1               1   1       1               1                           22
23 5                       1                     1 1                                       1       1                       23
24 3               1           1                                                                           1               24
25 9                   1 1                       1         1                           1     1       2                 1   25
26 10   1           1                 1 1   1 1     1           1                                             1           1 26
27 6   1   1       1                       1     1                                                 1                       27
28 16 1   2         1     1 1       1             1       1   1                 1 1 1     1         1                 1     28
29 16   1       1       2     1           1     1           1   1             1       1             1       1     1 2       29
30 6 1                         1         1                       1               1                                   1     30
31 11 1                 1       2                                             3   1                       1       1 1       31
32 7 1   1             1   1                   1                                   1                                   1   32
33 11     1 1                 1           1       1   1   1 1             1                   1     1                       33
34 9       1       1                                       1               1   1                   1         2 1           34
35 15             1   1 1     2     1   1                 3                     1     1   1               1 1               35
36 11 2                         1               1   1 1 1               1 1                                 1     1         36
37 11                     1       1 1         1         1         1         1             1   1         2                   37
38 16     1 1                 1     1 1   1                 1                   1             1   2         2   1   1     1 38
39 8           1     1           2                           1 1     1           1                                         39
40 14   1     1                       1       1 1       1   1   1               1     1     1             1 1         1     40
41 15     1 1   1   1             1   1 2           1     1         1                             1     2 1                 41
42 8           1       1     1 1               1                           1         1   1                                 42
43 6       1 1   1                                                                       1                   1   1         43
44 9         1             1     1                           2     1   1   1                       1                       44
45 15 1   1       1   1 1               1 1 1 2 1                         1                 1         1           1         45
46 11             1         1         1             1   2 1             1                   1     1                       1 46
47 5                               1                   1                             1     1     1                         47
48 11         1       1           1     1             1             1       1             2   1               1             48
49 11   1 1 1   1     1       1                 1 1               1                                       1               1 49
50 11     1       1     1     1                   2             1 1                 2   1                                   50
51 12                         1       1   2             1     1 1                       1                 1 2         1     51
52 4                     1                                       1                                           2             52
53 21     1                               1 1 1     1   1   1       1 1   1     2       1 1 1 1 1     2           1     1   53
54 15 1       2         1           1       1                 2 1     1     1                         1       1   1   1     54
55 11 1     1   1         1                                                           1         1     2         1 1       1 55
56 12 1           1                   1 1     1                     1           1         1 1   2                       1   56
57 13                 2     1   1       1                         1   1     1 1 1 1   1                 1                   57
58 10   1                 1                       1         1     1         1                 1         1     1           1 58
59 9       1 1   1       1                     1               1     1             1   1                                   59
60 14                 1     1             1   2         2           1             1 1   1     1   1                   1     60
61 12     1   1 1 2     1                                       2           1           1                     1   1         61
62 19   2             1           1 1           1   1 2                 1     1 1         1     1 1   1 1         2         62
63 10 1               2                               1                     1                     1 1           1   1 1     63
64 8                                                     1 1               1         1   1       1             1       1   64
65 10   1     1                     2           1     1     1 1           1           1                                     65
66 12         1           1                   1                 1                         2     2         1         1     2 66
67 14         1   1           1   1       1     1         1             2   1 1                     1       1   1           67
68 11                         1             1                       2       1                 3   1               1   1     68
69 10             1         2 1   1                             2 1                                               1       1 69
70 13       2   1 1 1             1           1                     1         1   1                     1     1         1   70
71 7                                             1     1 1       1       3                                                 71
72 13           2         1   2       1             1       1                       1           1       1         1     1   72
73 10   1                   1           1 1           1   1                 1 1 1     1                                     73
74 12       1 1                     1           1         1 1     1 1           2       1       1                           74
75 8           1                         1             1                                 1           1   1 1   1           75
76 10   1           1   1                         1   1         1   1             1     1                       1           76
77 15 1     1   1           1       1       1 1                               2   1   1         1 1 1                   1   77
78 16   1       1         1   2               1 1             1 1                               1 1 1     1     1       1 1 78
79 7               1     1       1                               1   1                     1           1                   79
80 6               1     1 1                       1             1       1                                                 80
81 9 1                   1       1         1 1             1 1                                         1   1               81
82 12             1           1         1     2                                     1         1 1       1   1   1   1       82
83 12           1                     1             1       1 1 1     1   1                 1         1         1     1     83
84 6                               1   1     1                             1             1                       1         84
85 10                     1     1     1                                                 1 1 1 1               1 1         1 85
86 6   1     1           1         1                                                                               1   1   86
87 17     1           1   1         1     1       1 1       2                     1       1 1 1     1           1 1   1     87
88 5     1                       1                   1                                                         1   1       88
89 5               1       1       1             1                           1                                             89
90 15   1       1                                     1 1           1 1   1   1   1 1   1           1               1 2     90
91 12   1                                                 1       1     1 1         1 1           1     2                 2 91
92 17 1   1     1                                         1     1   1 1       1     2       1         1       1 1   1 1   1 92
93 12                 1   1                     1 1 1   1               1 1 1       1                   1 1                 93
94 11             1                       1                         1   3           1   1             1       1           1 94
95 7       1           1         1         1                                       1   1                     1             95
96 11                             1 1   1                                   1   1     1 1               1             2 1   96
97 16               1           1     1 1   2       1     1   1               1 1 1     1   1     1 1                       97
98 13     1                     1     1         1                       1           1       2   1       1 1 2               98
99 4 1       1                                         1                                         1                         99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
26
/
05
19
/
05
12
/
05
05
/
05
28
/
04
21
/
04
14
/
04
07
/
04
31
/
03
24
/
03
17
/
03
10
/
03
03
/
03
24
/
02
17
/
02
10
/
02
03
/
02
27
/
01
20
/
01
13
/
01
06
/
01
30
/
12
23
/
12
16
/
12
09
/
12
02
/
12
25
/
11
18
/
11
11
/
11
04
/
11
28
/
10
21
/
10
14
/
10
07
/
10
30
/
09
23
/
09
16
/
09
09
/
09
02
/
09
26
/
08
19
/
08
12
/
08
05
/
08
29
/
07
22
/
07
15
/
07
08
/
07
01
/
07
24
/
06
17
/
06
10
/
06
03
/
06
27
/
05
20
/
05
13
/
05
06
/
05
29
/
04
22
/
04
15
/
04
Ngày
/
Tháng