BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Trà Vinh 60 KỲ ĐẾN NGÀY 17/08/2018

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
17
/
08
10
/
08
03
/
08
27
/
07
20
/
07
13
/
07
06
/
07
29
/
06
22
/
06
15
/
06
08
/
06
01
/
06
25
/
05
18
/
05
11
/
05
04
/
05
27
/
04
20
/
04
13
/
04
06
/
04
30
/
03
23
/
03
16
/
03
09
/
03
02
/
03
23
/
02
16
/
02
09
/
02
02
/
02
26
/
01
19
/
01
12
/
01
05
/
01
29
/
12
22
/
12
15
/
12
08
/
12
01
/
12
24
/
11
17
/
11
10
/
11
03
/
11
27
/
10
20
/
10
13
/
10
06
/
10
29
/
09
22
/
09
15
/
09
08
/
09
01
/
09
25
/
08
18
/
08
11
/
08
04
/
08
28
/
07
21
/
07
14
/
07
07
/
07
Ngày
/
Tháng
00 8                     1 1   1                 1                       1   1             1         1                     00
01 14 1           1               1   1 1     1                   1     1   1 1         2           1                   1   01
02 11 1             1                         1       2     1           1 1                     1 1                 1       02
03 13   1 1   1 1                         1       1 1     1 1 1     1 1                   1                                 03
04 10                                   1                             1           1       1   1 2     1       1     1       04
05 13   1   1       1     1   1   1     1         1       1           1                 1   1 1                             05
06 8                                     1     1     1   1               1   1                               1           1 06
07 11 1                       1         1             1   1   1   1               1 1     1             1                   07
08 11         1       1       1 1 1     1     1 1                                           1     1             1           08
09 8       1       1   2         1                     1                                                   1   1           09
10 10             1                                 1   3       1                                 1     1             1 1   10
11 16   2   1   1   1       2               2                 2   1     1                               1 1       1         11
12 9               1     2           2                             2       1                     1                         12
13 10       2   1 1             1           2                           1                           1       1               13
14 12   1 1                   1     1     1         1                                 2           1                 2 1     14
15 8           1     1       1                       1                   1                   1             1       1       15
16 15 1 1   2         1     1 1     1         1       2           1                   1               1                 1   16
17 14       1 1                   1 1             1               1     1                     1 1   1   2   1       1       17
18 11     1         1                   1     2     1         2                 1   1       1                               18
19 6   1                     1                                   1                               1     1               1   19
20 11               1             1               1   1 1 1     1   1     1                   1 1                           20
21 10                         1                 1             1                 1     1 1           1   1         1       1 21
22 7             1     1 1                                             1   1 1                     1                       22
23 12       3                       1                 1     2         1           1               1   1                 1   23
24 17 1               1       1     1           1         1       1           1 1     2 1 1 1         1       2             24
25 12         1   2           1 1                           1 1                   1       1         1       1   1           25
26 13   1                       1 1 1   1 1                                 1                               1   1 1 1   1 1 26
27 17   1 1     1                     3             2 1 2   1             1     1 1     1   1                               27
28 10 1                   1   2                   1                         2   1           1     1                         28
29 14 1               1     1               1   1           1       1     1       1 1     1   1       1                 1   29
30 15         1 1         1     1         1     1     1     1                   1             1           1   1   2   1     30
31 14   1 1       1   1 1                 1     1           2         1             1                   1 1               1 31
32 9           1                     1                       1     1     2                       1       1     1           32
33 11     1   1         1     1   1 1         1                           2                     1                         1 33
34 8                             1     1       1 1 1                 1                                       1         1   34
35 11 1     1       2           1                   1                         1                   2   1               1     35
36 6                                                       1         1                         1   1           2           36
37 7                 1       1               1     1         1                               1                       1     37
38 16                 1   1 1     1 1       1     2               1 1         1     1       1     1             1         1 38
39 8                             1                                 1                     1       1   2 1   1               39
40 14     2       1       1 1           1 1     1                             1       1             1     1   1           1 40
41 8                                               1             1   1               1           1         1       1   1   41
42 11         1                       1   2         1   2           2                                   1       1           42
43 9       1   1     1     1         1                             1                         1     1     1                 43
44 11   1         1             1         1 1       1                           2     1                     1         1     44
45 10                           1                 1             2   1                       1             1   1     1   1   45
46 10             1                                         1                               1 1       1   1       1 1 2     46
47 7                     1                         1       1           1                 1 1                   1           47
48 8           1     1                                       2                         1 1     1               1           48
49 12         1           1           1     1 1                       1       1             1 1             1     1       1 49
50 10                                 1       1 1               1                   2             1   1   1 1               50
51 9 1                 1           1                                             1                           1 1 2   1     51
52 4   1                                   1                               2                                               52
53 14     1               1 1         1               2         1 1       1   1             1                     1     1 1 53
54 15           1             1         1 1 1 2 1           1         1           1 2               1                   1   54
55 12 1                                     1   1 1       1           1         1               1           1   1   1   1   55
56 9 1                           2                     1                     1         1                       1   1   1   56
57 11               1                     1               1     1 1     1     1   1                 1   1 1                 57
58 7                             1 1                                       1               1     1         1         1     58
59 13 2   1           1         1       1                           1   2               1       1                     1   1 59
60 9                       1           1                       2 1                 1   1     1                     1       60
61 10                   1 1                     2         2     1                       1       1                       1   61
62 7       1 1 1 1                                                   1                 1             1                     62
63 15         1   1   2   2                       1       1                     1             1           1 1   1 1     1   63
64 13               1       1               1   1             1     1       1     1     1 1               1 1   1           64
65 8                           1 1                             1                   1       1       1   1         1         65
66 8           1   2           1   1             1   1                 1                                                   66
67 8         1         2                     1                                 1             1                   1   1     67
68 11 1 1         1   1                   1                 2   2     1                                   1                 68
69 13                   1   1   1   1       1           2     1         1       1               1   1             1         69
70 8                   1 1                 1 1                           1       1                           1         1   70
71 13               1           1       1   1       1   1       1     1       1 1                   1       1         1     71
72 10   1     1           1                           1   1                       1 1 1                   1         1       72
73 12                                             1     1     1         1           1 1   1   1 1   1               1 1     73
74 4                       1 1       1                                                                 1                   74
75 7           1               1           1                                       1     1             1 1                 75
76 12   1             1     1                 1         1           1       1       1   1                   1         1   1 76
77 13           1       1           1     1     1     1                     1   1     1 1   1                 1           1 77
78 18             1 1       1       1 1     1 1     1   1                       1   1   1       1   1 1 1     1     1       78
79 15         1             1 1     1                       1 1           1       1     1         1 1 2       1           1 79
80 7                                 1   1                   1   1     1                                 1         1       80
81 11                           1   1 2         1 1                           1       1                         1   1 1     81
82 11 1                                   1       1     1       1                     1 1     1     1                   1 1 82
83 12     2   1   1                                       1   1       1   1     1         1                       1       1 83
84 12     1 1                 1     1 1 2         1 1           1 1             1                                           84
85 8     2     1                             1           1                     1 1                             1           85
86 11         1         1                               1 1     1   1       1         1               1       1   1         86
87 12 2     1 1                 1                                           2 1           1           1 2                   87
88 9           1     1           1               1                 1     1       1               1       1                 88
89 6             1   1                                           1                   2   1                                 89
90 6           1                                   1       1                 1   1           1                             90
91 8         1   1       1             1                 1                                     1                     1   1 91
92 13       1   1       1   1           2                 1     1 1                           1 2             1             92
93 12   1   1       1   1           1     1                       1         1     1       1                   2             93
94 10   1         1 1   1         1           1                         2     1           1                                 94
95 9 1   3           1                             1                   1                                         1       1 95
96 13   1     1         1                             1               2 1 1 1 1     1                     1       1         96
97 9                       1   1 1       1 1                     1         1               1                 1             97
98 8                   1                                 1               1       1 1       1                         1   1 98
99 11               1                           1     1             1 1               1   1     1     1 1   1               99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
17
/
08
10
/
08
03
/
08
27
/
07
20
/
07
13
/
07
06
/
07
29
/
06
22
/
06
15
/
06
08
/
06
01
/
06
25
/
05
18
/
05
11
/
05
04
/
05
27
/
04
20
/
04
13
/
04
06
/
04
30
/
03
23
/
03
16
/
03
09
/
03
02
/
03
23
/
02
16
/
02
09
/
02
02
/
02
26
/
01
19
/
01
12
/
01
05
/
01
29
/
12
22
/
12
15
/
12
08
/
12
01
/
12
24
/
11
17
/
11
10
/
11
03
/
11
27
/
10
20
/
10
13
/
10
06
/
10
29
/
09
22
/
09
15
/
09
08
/
09
01
/
09
25
/
08
18
/
08
11
/
08
04
/
08
28
/
07
21
/
07
14
/
07
07
/
07
Ngày
/
Tháng