BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Trà Vinh 60 KỲ ĐẾN NGÀY 14/02/2020

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
14
/
02
07
/
02
31
/
01
24
/
01
17
/
01
10
/
01
03
/
01
27
/
12
20
/
12
13
/
12
06
/
12
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
09
/
08
02
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
07
/
06
31
/
05
24
/
05
17
/
05
10
/
05
03
/
05
26
/
04
19
/
04
12
/
04
05
/
04
29
/
03
22
/
03
15
/
03
08
/
03
01
/
03
22
/
02
15
/
02
08
/
02
01
/
02
25
/
01
18
/
01
11
/
01
04
/
01
Ngày
/
Tháng
00 10                                   2             1       1 1         1                   1   1       1     1           00
01 11             1     1           1                   2         2                   1   1     1           1               01
02 6           1                                       1               1                 1                           1 1   02
03 12             1 1 1     1                 1     1                           1 1   1   1 1                         1     03
04 9       2 1             1     1                           1                         1                                 2 04
05 13       1             1                               1 1       1 2   1 2               1       1                     1 05
06 16   1                           1   1       1 2     2   2       1     1           1         1     1     1               06
07 15 1         1           1 1   1       1 1                 1 1 1             1           1           1     1 1           07
08 14 1         1             1     2   1                       1             1                 2   1           2       1   08
09 8     1             1 1                                                     1     1                 1         1     1   09
10 15                 1 1 1             1     1                   1   1 1       1 2       2     1     1                     10
11 12   1           1               1                     1 1   1             1         2       1           1         1     11
12 8 1                         1                           1                 1     1     1             1       1           12
13 16 1             1 1         1                   1     1       1           1       1 1           1 1     1   1   1 1     13
14 12               1                         1       1     1   1 1   1 1 1         1                                   2   14
15 4 1                                                                 1                                     1     1       15
16 11   2                 1           1     1     1                   1     1             1                     1         1 16
17 6     1   1               1                               1                           1           1                     17
18 5                                       1       1               2                   1                                   18
19 11           1         1         1               1     1             1 1   1 1 1               1                         19
20 16       1     1                       2   1           1               1       1             1 1   2 2   1       1       20
21 12       1 1                 1     1         1                         1   1     1         1 1               1     1     21
22 12     1       1                                   2                           1 1   1           1         1     1 1   1 22
23 10         1                                         2                 1 1 1 1                 1   1             1       23
24 9   1                             1                         1   1 1         1     1       1                   1         24
25 16 2 1   1     1                           1   1   1     1             1         2         1 1   1                     1 25
26 5       1         1                                                           1   1             1                       26
27 15   3                       1 1         1 1     1     1   1                           1     1         1     1 1         27
28 9       1           1 1                     1       1 1           1                               1             1       28
29 5   1                       1                                                           1   1           1               29
30 12     1   1 1             1   1       2   1                       1         1               1               1           30
31 9       1 1                   1 1       1       1           1           1                     1                         31
32 12                   1                 1 1 1   1   1     1   1                       1                         1       2 32
33 12     3 1         1                 1           1         1 1           1     1                                 1       33
34 10         1       1                         1                 1         1                         2 2                 1 34
35 10           1   1 1   1         1                                               1     1                               3 35
36 6     1                                       1     1                             1                 1             1     36
37 10             1       1                       1                                           1   1 1 1 1           1 1     37
38 6           1       1                     2                                                           1       1         38
39 13           1       1       1   1 1     1                   1           1               1     1       1         1 1     39
40 8             1               1 1     1                                     1     1     1               1               40
41 10 1           1     1         1         1                   1   1                                             1 1   1   41
42 8                       1             1     1                 1     1     1                   1             1           42
43 10 1       1                                 1                       1     1     1   1             1             1     1 43
44 6       1                         1         2                                     1                     1               44
45 12   1   1     1         2           1       1     1 1                               1     1             1               45
46 12 1       1     1 1                       1 1   1     1       1                                     1       1   1       46
47 12 1         1             2   1     1             1                             1   1   1     1                       1 47
48 6                       2         1               2                                   1                                 48
49 9                     1           1                     1                           1               1     1 1   1     1 49
50 17                 1         2       1           1 1       1         2   1 1 1 1   1       1                         1 1 50
51 10 1                                               3       1     1             1   1                   1             1   51
52 11     1         1         1           2 1                           1           1   1                     1         1   52
53 13       1         1           1     1               1   1                     2 1   1 1             1     1             53
54 8             1 1             1       1             1           1                                   1             1     54
55 12                     1           1 1             1       1   1       1 1             1             1     1 1           55
56 6                             1                                         1   1               1 1       1                 56
57 10         1 1                             1                     1     1           2   1 1     1                         57
58 11             1 1                 1         1   2                               1       1   1 1       1                 58
59 8                         1                         1     1                 1           2           1               1   59
60 17         1 1   1       1       1   1             2 1 1                               1 1                 1   2   1 1   60
61 10       2 1                   1           1         1       1           1           1           1                       61
62 7         1   1   1                         1                                 1                       1       1         62
63 15 1                   1   1           1 1   1                         1         1       1     1   1 1 2             1   63
64 11 1                   1     1               1                           1                             1   3   1   1     64
65 11   1     1         1           1               1       1   1         1         1         1                         1   65
66 22     1     1     1       3 1                 1           1 1 1   1     1           1 1   2 1 1 1                 2     66
67 12         1   1                 1       1 1               1   1                                 1       2           2   67
68 11             1                       1       1 1       2                         1               1 1     1       1     68
69 9     1         1                 1       1               1                 1                 1 1       1               69
70 11   1     1 1     1       1       1           1                             1       1 1                         1       70
71 11       1           1                     1     1           1   1 1             1 1       1               1             71
72 19 1   1             1 1 2   2 1   1   1 2     1             2     1         1                         1                 72
73 10               1       1   1           1     1 1   1   1           1                                       1           73
74 15             1         1   1   1 1                 1 2   1   1           1   1           1   1         1               74
75 14             1           1           1                 1     2 1   2       1     1     1       1                 1     75
76 9                     1             1                   1 1                   1             1 1       1           1     76
77 11     1 1   1                       1           1                 1             2         1     1             1         77
78 11   2 1             1       1   1           1                         1   1         1                         1         78
79 13   1 1     1             1         1 1                         2 1     1 1                     1     1                 79
80 8                         2 1                                                 1         1 1             2               80
81 5   1 1           1                                     1     1                                                         81
82 10 1         1                     1                       1             1               1       2 1           1         82
83 11               1 1 1             1   1       1     1         1                           1                   1     1   83
84 9           1       1             1         1                         1                 1         1             1   1   84
85 11         1   1                     1   1     1       1   1               1           1     1             1             85
86 9       1 1             1     1         1 1           1         1                                           1           86
87 6     1                 1                                       1   1   1                                             1 87
88 5                 1                                                               1                     1   1 1         88
89 12               2     2 1   1       1     1           1           1       1                     1                       89
90 9               1             1   1                           1           1   1           1         1     1             90
91 13                 1   1 1 1     1             1                         1     1             1         3           1     91
92 9               1   1                                               2 2         1                               2       92
93 14                 1 1                 1 1     1 1     2           1       1             1 1               1   1         93
94 14 1 1               1   1   1                     1       1     1                   1     1               2 1         1 94
95 11     1         1             1             1   1     1               1     2                           2               95
96 8                   1         1 1                                   1                         1 1     1       1         96
97 7                               1 1                     1       1 1 1                             1                     97
98 8           1 1                         1     2             1     1                                           1         98
99 12 1                   1       1     1       1         1         1 1       1                       1             1   1   99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
14
/
02
07
/
02
31
/
01
24
/
01
17
/
01
10
/
01
03
/
01
27
/
12
20
/
12
13
/
12
06
/
12
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
09
/
08
02
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
07
/
06
31
/
05
24
/
05
17
/
05
10
/
05
03
/
05
26
/
04
19
/
04
12
/
04
05
/
04
29
/
03
22
/
03
15
/
03
08
/
03
01
/
03
22
/
02
15
/
02
08
/
02
01
/
02
25
/
01
18
/
01
11
/
01
04
/
01
Ngày
/
Tháng