BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Trà Vinh 60 KỲ ĐẾN NGÀY 17/05/2024

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
17
/
05
10
/
05
03
/
05
26
/
04
19
/
04
12
/
04
05
/
04
29
/
03
22
/
03
15
/
03
08
/
03
01
/
03
23
/
02
16
/
02
09
/
02
02
/
02
26
/
01
19
/
01
12
/
01
05
/
01
29
/
12
22
/
12
15
/
12
08
/
12
01
/
12
24
/
11
17
/
11
10
/
11
03
/
11
27
/
10
20
/
10
13
/
10
06
/
10
29
/
09
22
/
09
15
/
09
08
/
09
01
/
09
25
/
08
18
/
08
11
/
08
04
/
08
28
/
07
21
/
07
14
/
07
07
/
07
30
/
06
23
/
06
16
/
06
09
/
06
02
/
06
26
/
05
19
/
05
12
/
05
05
/
05
28
/
04
21
/
04
14
/
04
07
/
04
Ngày
/
Tháng
00 14 2 1     1         1           1         1               1 1       1       1         1                       1     1   00
01 8   1         1     1                               1     1   1                                       1           1     01
02 9   1                         1   1 1         1 1                               1       1   1                           02
03 10 1         1   1                   1             1 1             1               1             1     1                 03
04 9     1                                                   1         1 1     2       1   1                             1 04
05 5         1                       1                     1 1                                         1                   05
06 8         1         1       1           1                                                   1           1       1   1   06
07 6     1                   1 1                                                           1                   1   1       07
08 13             1                 1   1   1                 2         1   1     1 1       1 1                           1 08
09 15         1   1             1     1 1   1                               1       1   1   2     1   1       1   1         09
10 10               1     1       1           1           1     1             1           1         1         1             10
11 5           1                           1                           1         1                                     1   11
12 10                     2       1   1       1                                 2                               1   1   1   12
13 15   1                     1 1     1 1       1                   1   1       1   1 1       1     1         1     1       13
14 17   1             1           2     1               1 1       1         2       1               1 1   2 1     1         14
15 11     1           1         1                                   2         1     1   1                         1       2 15
16 6                       1   1               1     1     2                                                               16
17 6                 1                               1             1 1                                   1 1               17
18 12       1     1                           1           2   1               2   1       1       1             1           18
19 14             2         1     1 1           1       1   1                               1   1 1                   1   2 19
20 10                 1       1 1 1       1                         1                 1         1       1 1                 20
21 10 1             2   1       1     1             1               1                 1     1                               21
22 9       1                           1   1     1   1   1               1       1                 1                       22
23 3                                                                         1       1       1                             23
24 8                     1         1                                       1 2                 1         1               1 24
25 7                       1                       1     2 1                                       1   1                   25
26 16       1 1       1 1             1   1     1           2         2 1                         1 1         1           1 26
27 8 1   1     1                                                           1                     1           1   1       1 27
28 14                               1                 1 2     1   1       1   1     1       1               1   2         1 28
29 8     1 1                 1 1                     1                                                   1   1       1     29
30 7 1                             1           1     1                                         1   1       1               30
31 9         1                   1         1           1       1               1         1 1               1               31
32 11       2   1   2           1                       1 1                                         1       1   1           32
33 12           1       1   1         1                         1 1   1         1       1     1                 1 1         33
34 17           1             1           1       2   1 1           1         1   1 1   3       1                 1       1 34
35 9 1 1     1               1                     1                                   1   1   1                       1   35
36 8   1                                   2 1       1                       1                             2               36
37 9 1         1                 1               2                 1                 1           1   1                     37
38 11     1 1     1                     1       1       1   1         1                       1                 1 1         38
39 11   1 1       1         1 1                     1         1   1       1       1                                   1     39
40 12           1                                     1           1   2 2       1 1       1                   1     1       40
41 13 1     1                       1   1             1                 1                 2               1     1 1   1   1 41
42 11   1                   1       1   1     1                     1                     1         1 2               1     42
43 8                                                           1                 1 1             2               1 1   1   43
44 10               1 1             1     1     1         1 1             1                           1             1       44
45 11 1                 1             1           1 1                             1   1               1     1   1       1   45
46 5                                           1         1               1                     1                       1   46
47 15     1       1 1     1 1       1     1                         1 1     1 1       1 1     1   1                         47
48 14                 1   1     1   1   1                     1       1         1 1 1           1       2           1       48
49 9   1                                                                 1   1                       1   1   1 1 1   1     49
50 17   1   1             1 1 1   1                 1       1     1           1       1   1 1     1 1           1       1   50
51 9 1                               1             1   1 1   1       1     1   1                                           51
52 10         1     1     1                       1 1     1               1     1           1             1                 52
53 11           1         1 1         1       1 1             1 1                               1   1           1           53
54 12 1   1   1           1 1   1                       1                         1 1                       1       2       54
55 13     1       1     1     1       1             1                           1                         3 1     1   1     55
56 10     1   1                   1         1 1                                           3                 1           1   56
57 17   1         2 2               1       1         1 2   1 1     3                 1       1                             57
58 7                                           1               1       1                     1 1     1       1             58
59 13 1       1       1           1         1                         1 1                 1       1   1           1 1   1   59
60 11   1       1     1                       1 1           2     1                 2           1                           60
61 8                                     1                 1                         1                         1   1 1 2   61
62 14       1 1     1 2 2         1       1   1                       1                                 1     2             62
63 5                                         1                                         1             1   1 1               63
64 13     1   1       1 1             1                 2                       1                 1 1 1 2                   64
65 12             1         1     1   1               1             1   1 2           1                       1     1       65
66 11       1     1                 1         1   1                     1           2   1       1                   1       66
67 14 1       1 2                           1     1       1 1   1 1                         1         1             1   1   67
68 11       1 1           2                   1   1             1   1     1 1             1                                 68
69 4                                                                 1                   1               1             1   69
70 12                         1             1         1         1                             1       1 1         2   1 1 1 70
71 3                   2                                                           1                                       71
72 14     1             1   1 1           1               1     1         1   1                   1   1   1           2     72
73 11     1             1     1                                 2 1               1   1 1         1           1             73
74 10   1 1 1 1                                   1               1                     1     1                   1 1       74
75 14           1   1 1         1                 2 1         1         2                   1 1     1                 1     75
76 13 1                     1 1   1         1     1                     1       1     1                 1 1   1           1 76
77 14                     1 1                                       1   1 1   2   1 1           1       1   1     1   1     77
78 10                     1             1     1 1                           1           1       1       1     1       1     78
79 11     1     1                   1           1         1   1 1           1           1               1                 1 79
80 15           1 1 1     1   1   1     1 1     1     1           1               1               1 1                     1 80
81 14   1   1         2         1         1 1                   1                     1       4             1               81
82 11 1       1                         1   1               1   1         1 2                         1                 1   82
83 11               1     1             1 1         1                 1                   1   1   1     1             1     83
84 10 1   1                           1 1   1 1 1               1 1         1                                               84
85 7           1               1                   1     1       1               1         1                               85
86 14       1     1   1                       1         1         1 1       2                     1 1   1     1     1       86
87 9             1                       2         1 1     1     1                   1                         1           87
88 9       1   1 1       1                 1                 1                         1 1                     1           88
89 11         1               1 1   2   1             1                 1       1               1                         1 89
90 10                                     1   1 1     1 1                             1       1     1         1       1     90
91 10                 1                 1 1       1             1     1   1           1       1               1             91
92 13   1                     2 1                   1     1       1 1         1   1                         1   1     1     92
93 15     1         1       1         1   1   1 2 1 1         1                   1 1       1         1                     93
94 12       1       1   2                                 1       1   2                 1 1         1                   1   94
95 10 1               1     1       1     1         1                       1           1               1         1         95
96 9       1   1           1         1                                   2     1                 1     1                   96
97 7   1               1         1                                       1   1   1                                       1 97
98 12                         1 1 1 1 1           1 1                       1   1                     1 1       1           98
99 11   1           1     1 1             1                 1 1                             1   1           1       1       99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
17
/
05
10
/
05
03
/
05
26
/
04
19
/
04
12
/
04
05
/
04
29
/
03
22
/
03
15
/
03
08
/
03
01
/
03
23
/
02
16
/
02
09
/
02
02
/
02
26
/
01
19
/
01
12
/
01
05
/
01
29
/
12
22
/
12
15
/
12
08
/
12
01
/
12
24
/
11
17
/
11
10
/
11
03
/
11
27
/
10
20
/
10
13
/
10
06
/
10
29
/
09
22
/
09
15
/
09
08
/
09
01
/
09
25
/
08
18
/
08
11
/
08
04
/
08
28
/
07
21
/
07
14
/
07
07
/
07
30
/
06
23
/
06
16
/
06
09
/
06
02
/
06
26
/
05
19
/
05
12
/
05
05
/
05
28
/
04
21
/
04
14
/
04
07
/
04
Ngày
/
Tháng