BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Trà Vinh 60 KỲ ĐẾN NGÀY 18/09/2020

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
18
/
09
11
/
09
04
/
09
28
/
08
21
/
08
14
/
08
07
/
08
31
/
07
24
/
07
17
/
07
10
/
07
03
/
07
26
/
06
19
/
06
12
/
06
05
/
06
29
/
05
22
/
05
15
/
05
08
/
05
01
/
05
27
/
03
20
/
03
13
/
03
06
/
03
28
/
02
21
/
02
14
/
02
07
/
02
31
/
01
24
/
01
17
/
01
10
/
01
03
/
01
27
/
12
20
/
12
13
/
12
06
/
12
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
09
/
08
02
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
Ngày
/
Tháng
00 8                 1           1           1                                               2             1       1 1     00
01 9       1                 1                                         1     1           1                   2         2   01
02 8 1         1                       1     1     1 1               1                                       1             02
03 13   1 1                     1         1 1   1   1                   1 1 1     1                 1     1                 03
04 10     1       1     1 1                                       2 1             1     1                           1       04
05 11     1               2       1             2                 1             1                               1 1       1 05
06 14                         1               1         1     1                           1   1       1 2     2   2       1 06
07 18               1 1             1       2 1       1 1   1         1           1 1   1       1 1                 1 1 1   07
08 11 1 1                                     1       1     1         1             1     2   1                       1     08
09 10     1           1 2         1             1   1           1             1 1                                           09
10 11           1 1               1     1               1                   1 1 1             1     1                   1   10
11 13 1 1         1     1 1         1           1             1           1               1                     1 1   1     11
12 11       1 1 1       1   1 1       2                     1                         1                           1         12
13 8                 1                                     1             1 1         1                   1     1       1   13
14 10     1                             1   1             1               1                         1       1     1   1 1   14
15 2                           1                           1                                                               15
16 13 1           1       1           2 1                 1   2                 1           1     1     1                   16
17 11       1       1             1   1 1 1               1     1   1               1                               1       17
18 9             1               1 1       1           1                                         1       1               2 18
19 10 1         1               1               1   1                 1         1         1               1     1           19
20 9                   1 1           1                           1     1                       2   1           1           20
21 5                                                             1 1                 1     1         1                     21
22 7                 1             1         1                 1       1                                   2               22
23 13 1     3   1             1     1 1   1 1                       1                                         2             23
24 12   1       1   1     1 1                   2         1   1                             1                         1   1 24
25 14             2   1     1           1                   2 1   1     1                           1   1   1     1         25
26 8 1     1             1                     1     1   1       1         1                                               26
27 17                       2             1   2   1       1   3                       1 1         1 1     1     1   1       27
28 11     1   1     2                                   1         1           1 1                     1       1 1           28
29 5                   1 1       1                           1                       1                                     29
30 13                         1         1 1         1     1     1   1 1             1   1       2   1                       30
31 15     1         2   1       1                     2   1       1 1                   1 1       1       1           1     31
32 11                           1       1           1                         1                 1 1 1   1   1     1   1     32
33 15   2                           1 1   1     1               3 1         1                 1           1         1 1     33
34 12             1   2 1     1     1 1   1                         1       1                         1                 1   34
35 11       1       1             1 1         1 1                     1   1 1   1         1                                 35
36 5                 1                           1             1                                       1     1             36
37 8           2                             2           1             1       1                       1                   37
38 7                                           1       2             1       1                     2                       38
39 7                                                                 1       1       1   1 1     1                   1     39
40 8                   1             2     1                           1               1 1     1                           40
41 9         1                               1             1           1     1         1         1                   1   1 41
42 7                                   1       1         1                       1             1     1                 1   42
43 12         1           2   1 1   1   1 1               1 1       1                                 1                     43
44 10                 2     1   1 1               1               1                         1         2                     44
45 13               1         2   1                           1   1     1         2           1       1     1 1             45
46 15 1   1                 1 1             1             1 1       1     1 1                       1 1   1     1       1   46
47 11     1       1           1                       1     1         1             2   1     1             1               47
48 13         1 1                 1       1 1     1 2                             2         1               2               48
49 7                           1   1       1         1                         1           1                     1         49
50 12             2                           1     1   1                   1         2       1           1 1       1       50
51 7                     1                                 1                                               3       1     1 51
52 11       1   1                   1         1   1             1         1         1           2 1                         52
53 12         1   1 1     1     1     1                           1         1           1     1               1   1         53
54 12 1           1   1 1                         1     1               1 1             1       1             1           1 54
55 10                 1                           1   2                         1           1 1             1       1   1   55
56 3                       1                     1                                     1                                   56
57 8 1                     2                         1             1 1                             1                     1 57
58 13 1 1                               1 1 1     1 1                   1 1                 1         1   2                 58
59 10   1 1   1             1     1       1             1                           1                         1     1       59
60 14                 1       1               1   1                 1 1   1       1       1   1             2 1 1           60
61 9                                           1   1             2 1                   1           1         1       1     61
62 7       1                                 1         1           1   1   1                         1                     62
63 10 1                 1   1               1               1                   1   1           1 1   1                     63
64 10   1           1 1       1             1             1 1                   1     1               1                     64
65 14       1     1 1     1       1 1 1                       1     1         1           1               1       1   1     65
66 14       1               1   1                               1     1     1       3 1                 1           1 1 1   66
67 12     1         1   1 1           1                             1   1                 1       1 1               1   1   67
68 9       1     1                                   1                 1                       1       1 1       2         68
69 9       1       1         1             1                   1         1                 1       1               1       69
70 9 1 1                                                     1     1 1     1       1       1           1                   70
71 12 1       2                     1       1     1               1           1                     1     1           1   1 71
72 17       1                                               1   1             1 1 2   2 1   1   1 2     1             2     72
73 11           1   1                                     1               1       1   1           1     1 1   1   1         73
74 18 1   1 1 1     1       1                           1 1             1         1   1   1 1                 1 2   1   1   74
75 13           1 1       1       1     1             1                 1           1           1                 1     2 1 75
76 14     3         1       1 1                 1 3                             1             1                   1 1       76
77 14   1             2 1         1           1 1   2           1 1   1                       1           1                 77
78 9                           1     1                       2 1             1       1   1           1                     78
79 13             1             1   1   1           1         1 1     1             1         1 1                         2 79
80 7 1           1             1 1                                                 2 1                                     80
81 11       1 1         1       1         1             1     1 1           1                                     1     1   81
82 7               1           1                 1         1         1                     1                       1       82
83 13         2                           1       1   1                   1 1 1             1   1       1     1         1   83
84 10     1                   1         1         1   2               1       1             1         1                     84
85 12       1           1           1             1 1               1   1                     1   1     1       1   1       85
86 15 1 2                       1     1   1             1         1 1             1     1         1 1           1         1 86
87 8     1   1 2                         1                     1                 1                                       1 87
88 9   1 1           1 1   2                       1     1                 1                                               88
89 12                     1             1 1                               2     2 1   1       1     1           1           89
90 9         1 1             1           1             1                 1             1   1                           1   90
91 7                                               1                       1   1 1 1     1             1                   91
92 4                               1     1                               1   1                                             92
93 11                               1   1   1                               1 1                 1 1     1 1     2           93
94 14 1 3                       1   1                       1 1               1   1   1                     1       1     1 94
95 11         2                             1   1       1       1         1             1             1   1     1           95
96 11   1       2                 2         1       1 1                       1         1 1                                 96
97 9           1         1     1     1               1                                   1 1                     1       1 97
98 12         1         1   1         1                 1 1           1 1                         1     2             1     98
99 14                         1         2     1 1       1 1 1                   1       1     1       1         1         1 99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
18
/
09
11
/
09
04
/
09
28
/
08
21
/
08
14
/
08
07
/
08
31
/
07
24
/
07
17
/
07
10
/
07
03
/
07
26
/
06
19
/
06
12
/
06
05
/
06
29
/
05
22
/
05
15
/
05
08
/
05
01
/
05
27
/
03
20
/
03
13
/
03
06
/
03
28
/
02
21
/
02
14
/
02
07
/
02
31
/
01
24
/
01
17
/
01
10
/
01
03
/
01
27
/
12
20
/
12
13
/
12
06
/
12
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
09
/
08
02
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
Ngày
/
Tháng