BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Trà Vinh 60 KỲ ĐẾN NGÀY 18/10/2019

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
09
/
08
02
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
07
/
06
31
/
05
24
/
05
17
/
05
10
/
05
03
/
05
26
/
04
19
/
04
12
/
04
05
/
04
29
/
03
22
/
03
15
/
03
08
/
03
01
/
03
22
/
02
15
/
02
08
/
02
01
/
02
25
/
01
18
/
01
11
/
01
04
/
01
28
/
12
21
/
12
14
/
12
07
/
12
30
/
11
23
/
11
16
/
11
09
/
11
02
/
11
26
/
10
19
/
10
12
/
10
05
/
10
28
/
09
21
/
09
14
/
09
07
/
09
Ngày
/
Tháng
00 13 2             1       1 1         1                   1   1       1     1           1                 1           1   00
01 11                 2         2                   1   1     1           1                 2                             1 01
02 9                 1               1                 1                           1 1         1   1     1 1               02
03 11       1     1                           1 1   1   1 1                         1         1             1           1   03
04 6                       1                         1                                 2 1                   1             04
05 17                   1 1       1 2   1 2               1       1                     1 1 1                 2 1     1     05
06 21 1       1 2     2   2       1     1           1         1     1     1                       1 1   1 2 1       1       06
07 14   1 1                 1 1 1             1           1           1     1 1                   1       1           1 1   07
08 10 1                       1             1                 2   1           2       1                                 1   08
09 5                                         1     1                 1         1     1                                     09
10 14 1     1                   1   1 1       1 2       2     1     1                         1                   1         10
11 11                   1 1   1             1         2       1           1         1                       1             1 11
12 8                     1                 1     1     1             1       1                                 1   1       12
13 15             1     1       1           1       1 1           1 1     1   1   1 1         1 1                         1 13
14 13       1       1     1   1 1   1 1 1         1                                   2                   1           1     14
15 7                                 1                                     1     1           1       1   1             1   15
16 11     1     1                   1     1             1                     1         1         1   1         1   1       16
17 6                       1                           1           1                         1     1       1               17
18 9     1       1               2                   1                                           1     1   1       1       18
19 10             1     1             1 1   1 1 1               1                         1   1                             19
20 17   2   1           1               1       1             1 1   2 2   1       1           1                 1   1       20
21 11         1                         1   1     1         1 1               1     1     1   1                     1       21
22 13               2                           1 1   1           1         1     1 1   1           1 1           1         22
23 13                 2                 1 1 1 1                 1   1             1               1     1     1     1       23
24 10                         1   1 1         1     1       1                   1             1     2                       24
25 16       1   1   1     1             1         2         1 1   1                     1 1               2       1       1 25
26 8                                           1   1             1                               1   1     1         2     26
27 14     1 1     1     1   1                           1     1         1     1 1           1               1   1         1 27
28 9         1       1 1           1                               1             1                 1 1                   1 28
29 5                                                     1   1           1                 1                 1             29
30 12   2   1                       1         1               1               1                 1     1   1       1 1       30
31 7     1       1           1           1                     1                                       1 1                 31
32 12   1 1 1   1   1     1   1                       1                         1       2                       1           32
33 10 1           1         1 1           1     1                                 1                 1         1     1       33
34 10         1                 1         1                         2 2                 1 1               1                 34
35 8                                             1     1                               3     1     1     1                 35
36 5           1     1                             1                 1             1                                       36
37 11           1                                           1   1 1 1 1           1 1     1 1           1                   37
38 7       2                                                           1       1                 1     1   1               38
39 11     1                   1           1               1     1       1         1 1     1             1           1       39
40 10   1                                     1     1     1               1                 2           1   1     1         40
41 10     1                   1   1                                             1 1   1             2     1   1             41
42 9   1     1                 1     1     1                   1             1             1                             1 42
43 10         1                       1     1     1   1             1             1     1     1                       1     43
44 4         2                                     1                     1                                                 44
45 9 1       1     1 1                               1     1             1                 1 1                             45
46 11       1 1   1     1       1                                     1       1   1             1             1   1         46
47 8 1             1                             1   1   1     1                       1                     1             47
48 5               2                                   1                                       1           1               48
49 14                     1                           1               1     1 1   1     1 1   1 1   1 1           1   1     49
50 20 1           1 1       1         2   1 1 1 1   1       1                         1 1         1   2       1 1     1     50
51 11               3       1     1             1   1                   1             1                             1   1   51
52 13   2 1                           1           1   1                     1         1   2             1       1       1   52
53 13 1               1   1                     2 1   1 1             1     1             1             1         1         53
54 8   1             1           1                                   1             1     1           1                   1 54
55 10 1             1       1   1       1 1             1             1     1 1                                             55
56 5                                     1   1               1 1       1                                                   56
57 10       1                     1     1           2   1 1     1                                   1   1                   57
58 14         1   2                               1       1   1 1       1                         1   1 1         1     1 1 58
59 12                 1     1                 1           2           1               1         1 1       1           1 1   59
60 18 1             2 1 1                               1 1                 1   2   1 1       1 1         1       2   1     60
61 10       1         1       1           1           1           1                         1                   1 1   1     61
62 11         1                                 1                       1       1         1     1       1       1 1     1 1 62
63 17   1 1   1                         1         1       1     1   1 1 2             1                     2   1   1   1   63
64 12         1                           1                             1   3   1   1     1                     1     1 1   64
65 12             1       1   1         1         1         1                         1                           1     2 2 65
66 19           1           1 1 1   1     1           1 1   2 1 1 1                 2         1   1 1         1             66
67 10     1 1               1   1                                 1       2           2                     1               67
68 12   1       1 1       2                         1               1 1     1       1                           2           68
69 7       1               1                 1                 1 1       1                     1                           69
70 9           1                             1       1 1                         1                     1         1     1 1 70
71 12       1     1           1   1 1             1 1       1               1                     1                 1     1 71
72 13   1 2     1             2     1         1                         1                     1       1     1       1       72
73 11     1     1 1   1   1           1                                       1                 1             1 1   1       73
74 14                 1 2   1   1           1   1           1   1         1                             1   1 1       1     74
75 12   1                 1     2 1   2       1     1     1       1                 1                                       75
76 12 1                   1 1                   1             1 1       1           1                         1 1     1 1   76
77 12 1           1                 1             2         1     1             1               1     1   1         1       77
78 13         1                         1   1         1                         1           1   2     1   1     1 1 1       78
79 12 1 1                         2 1     1 1                     1     1                       1   1   1                   79
80 11                                           1         1 1             2                       1   1       1   1   1   1 80
81 5                     1     1                                                                   1 1               1     81
82 8                       1             1               1       2 1           1           1                               82
83 10   1       1     1         1                           1                   1     1               1       1           1 83
84 7         1                         1                 1         1             1   1                             1       84
85 10 1   1     1       1   1               1           1     1             1                           1                   85
86 5     1 1           1         1                                           1                                             86
87 7                             1   1   1                                             1       1   2                       87
88 8                                               1                     1   1 1         1 2     1                         88
89 7 1     1           1           1       1                     1                           1                             89
90 11                           1           1   1           1         1     1                 1 2 1     1                   90
91 11           1                         1     1             1         3           1                           1       1 1 91
92 10                                 2 2         1                               2         1             1   1             92
93 14   1 1     1 1     2           1       1             1 1               1   1         1                       1         93
94 11               1       1     1                   1     1               2 1         1   1                         1     94
95 11         1   1     1               1     2                           2                       1   1       1             95
96 8                                 1                         1 1     1       1                 1         1         1     96
97 5                     1       1 1 1                             1                                                       97
98 7     1     2             1     1                                           1                 1                         98
99 12 1       1         1         1 1       1                       1             1   1     1                           1 1 99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
09
/
08
02
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
07
/
06
31
/
05
24
/
05
17
/
05
10
/
05
03
/
05
26
/
04
19
/
04
12
/
04
05
/
04
29
/
03
22
/
03
15
/
03
08
/
03
01
/
03
22
/
02
15
/
02
08
/
02
01
/
02
25
/
01
18
/
01
11
/
01
04
/
01
28
/
12
21
/
12
14
/
12
07
/
12
30
/
11
23
/
11
16
/
11
09
/
11
02
/
11
26
/
10
19
/
10
12
/
10
05
/
10
28
/
09
21
/
09
14
/
09
07
/
09
Ngày
/
Tháng