BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Vĩnh Long 60 KỲ ĐẾN NGÀY 15/02/2019

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
15
/
02
08
/
02
01
/
02
25
/
01
18
/
01
11
/
01
04
/
01
28
/
12
21
/
12
14
/
12
07
/
12
30
/
11
23
/
11
16
/
11
09
/
11
02
/
11
26
/
10
19
/
10
12
/
10
05
/
10
28
/
09
21
/
09
14
/
09
07
/
09
31
/
08
24
/
08
17
/
08
10
/
08
03
/
08
27
/
07
20
/
07
13
/
07
06
/
07
29
/
06
22
/
06
15
/
06
08
/
06
01
/
06
25
/
05
18
/
05
11
/
05
04
/
05
27
/
04
20
/
04
13
/
04
06
/
04
30
/
03
23
/
03
16
/
03
09
/
03
02
/
03
23
/
02
16
/
02
09
/
02
02
/
02
26
/
01
19
/
01
12
/
01
05
/
01
Ngày
/
Tháng
00 12               1                 1                         1     1     1 1         2   1               1 1         1   00
01 7             1                       1   1   1                                     1               1         1         01
02 11                     1                         1 1                   1               2         1 1         1 1       1 02
03 9               1     1                   1     1               1                       1         1 1             1     03
04 7               1 2               1               1     1                                     1                         04
05 10     1         1               1               1           1 1 1                     1 1                       1       05
06 12   1             1   1     1             1 1     1   1 1 1       1                   1                                 06
07 12     1 1 1                 1               1                                 1         1 2       1   1   1             07
08 11       1     1     1 1         1             1     1 1                 1                   1       1                   08
09 9                                                       1 1 2                           1                   1   1     2 09
10 15 1       1         1         2         1           1   2         2         1       1     1           1                 10
11 7                                     1     2       1                       1           1                       1       11
12 11                       1       1   1   1 1                               2       1   1       1             1           12
13 12   1                   1               1     1             1                       1 1 1 1   1               1     1   13
14 5           2                                                         1                                           1   1 14
15 8 1                               1                   1             1 1                           1     2               15
16 12       1       1 1   1       1     1 1                 1             1                       1               1     1   16
17 16     1                 1               2   1                               1 1 2         2         1       1 1     1 1 17
18 8   1                           1   1 1                                   1             1               1           1   18
19 7                                   1               2         1                 1                           2           19
20 9                 1               1             1                     1 1 1       1         1                     1     20
21 10             1     1     1         1                           1         2 1           1                       1       21
22 9                   1       1   1 1 1           1                                                     1     1     1     22
23 10           2               1           1 1           1                           1         1         1         1       23
24 6     1                                   1               1                                         1 1         1       24
25 13                   2         1       2                 1                           1       1       1   1 1   1   1     25
26 13 1   2                 2   1   1       2                                             1           1     1     1         26
27 11     1                 1                           1 1 1 2                     1                         2       1     27
28 12         1 1         2         1           1           1 1                   1   1           1   1                     28
29 13         1               1                 1       1         1           1         1     1   1 2               1   1   29
30 10       1     1     1     1     1       1       1 1                   1                                       1         30
31 9                         1 1               1   1         1                                       1       1 1   1       31
32 16   1 1 1         1               1     1             1         1   1     1 1   1             1     1         1     1   32
33 10   1                           1             1 1               2           1     1                   1         1       33
34 11           1 1           1           1 1                 1         1 1             1     1       1                     34
35 8                             1               1         1   2 1           1                                       1     35
36 16               1 1 1 1     1   1     1 1       1   1                           1           1 1         1         1 1   36
37 11                   1   2                       1           1         1   1       1             1 1   1                 37
38 7               1     1 1     1                                             1                             1       1     38
39 8                 1 1                           2                             1   1   1                             1   39
40 17   1 1   1       1       1             1     1     1           1             2     1       2       2               1   40
41 10 2             1                                           2   1         1             1   1   1                       41
42 15       1 1       1               1           1   1 1       1 1           1 1       1                 1 1         1     42
43 8                           1                 2   1       1         1                                   1 1             43
44 8     1             1         2   1 1                                                 1                       1         44
45 11       1     1                   1       1           1                   1           1     2           1       1       45
46 10 1         1           1   2   1 1                       1         1               1                                   46
47 8         1                   1       1                             1             1           1           1         1   47
48 8     1                 1                               1         2       1       1       1                             48
49 6   1           1                                 1 1                 1 1                                               49
50 8                                                         1     1       1     2 1                 1                   1 50
51 9                                                 1 1 1 1       1       1           1               1             1     51
52 9       1   1                 1                 1 1                               1                   1         1   1   52
53 14     1 1 1       1                         1       1 2   1                                   1 1 1     1           1   53
54 14       1 1   1             1     1               1         1       1             1         1   1     1   1     1       54
55 11                   1 1                   1     1                       1       1         2                     1   1 1 55
56 13 1     1     1 1             1     1   1                                             2   1       1         1         1 56
57 12 1           1         1   1     1           1     1           1       1           1   1                         1     57
58 8                                     1           1     1       1     1       1         1 1                             58
59 12 1       1         1     1     1 1 1                     1             1 1                   1 1                       59
60 13 1 1       1 1         1     1         1   2                               1     1                           1   1     60
61 9       1             1             1                     1                     2         1           1               1 61
62 11       1   1             1 1       1       1         3                           1                     1               62
63 12 1   1                                   1   1               1   1           2                     2 1     1           63
64 13                 1             1   1     1                         1 1         1     1 1 1   1 1             1         64
65 10                           1             1                   1   1 1           1                         1 1 1       1 65
66 12     2                             1       1   1         1   1       1   1                     1     1               1 66
67 11 1                   1         1   1           1                     1         1           1           2       1       67
68 11 1   1     1 1 1   1           1                                   1                     1 1                         1 68
69 8         1     1       1                           1   1     1                 1                   1                   69
70 7             1                                       1               1 1                     1                   1   1 70
71 8         1           1                                       1     1                       1             1 1       1   71
72 12 1 2         1   1               1 1       1                                 1       2         1                       72
73 7         1               1           1           1     1         1                                             1       73
74 5   1                                                         1               1               1                     1   74
75 13       1                   1 1               1   1   1             1           1 1                     1   2     1     75
76 16         1         1     1                 1 1       2       1       2 1   1   1                         1         1 1 76
77 15                     1 1       1 1   1   1               1         2     1   1     1     1             1 1             77
78 12       1     1   1       1                   1                   1         2         1         1     1         1       78
79 8           2     1       1                                   1   2     1                                               79
80 11 2   1                     1           1   1             1       2           1       1                                 80
81 8                 1                       1               1 1       1   1                                   1 1         81
82 11               1   1 1                   2     1               1 1               1   1           1                     82
83 14                 1   1 1             1   1                     1                       2   1   3   1 1                 83
84 9   1   1   1                         1                       1         1           1   1         1                     84
85 15           1   1   1       1 2       1                 1     1                   1 2             1       2             85
86 8 1                       1         1                                   1   1               1     1           1         86
87 12   2   1           1 1   1                       1         1         1     1                                 1   1     87
88 6   1         1                     1   1         1                                                                   1 88
89 14             1               1       1       2 1       1   1 2 1 1     1           1                                   89
90 17         1     1         1           1           1 1       1   2   1   1   1                       1   1   1     1 1   90
91 15         1     1         1                   1         1         1 1       1   1         1   1     1 1       1       1 91
92 9     1                 1 1     1   1         1     1       1                 1                                         92
93 9   1                   1 1     1                 1                                           1   1 1       1           93
94 12       1 1                   1                               1         1     1         2       1     1 1   1           94
95 15 1           1             1     1   1 1 1 1       1       1                 1   1         1 1 1                       95
96 10         1     1                                     1             1       1   1 1               1             2       96
97 10           1 1   1           1   1       1                           1                       1           1       1     97
98 9   1                 1                                                     1               1         1   1   1       2 98
99 11   1       2   1                 1         1     1             1 1                             1   1                   99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
15
/
02
08
/
02
01
/
02
25
/
01
18
/
01
11
/
01
04
/
01
28
/
12
21
/
12
14
/
12
07
/
12
30
/
11
23
/
11
16
/
11
09
/
11
02
/
11
26
/
10
19
/
10
12
/
10
05
/
10
28
/
09
21
/
09
14
/
09
07
/
09
31
/
08
24
/
08
17
/
08
10
/
08
03
/
08
27
/
07
20
/
07
13
/
07
06
/
07
29
/
06
22
/
06
15
/
06
08
/
06
01
/
06
25
/
05
18
/
05
11
/
05
04
/
05
27
/
04
20
/
04
13
/
04
06
/
04
30
/
03
23
/
03
16
/
03
09
/
03
02
/
03
23
/
02
16
/
02
09
/
02
02
/
02
26
/
01
19
/
01
12
/
01
05
/
01
Ngày
/
Tháng