BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Vĩnh Long 60 KỲ ĐẾN NGÀY 14/06/2024

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
14
/
06
07
/
06
31
/
05
24
/
05
17
/
05
10
/
05
03
/
05
26
/
04
19
/
04
12
/
04
05
/
04
29
/
03
22
/
03
15
/
03
08
/
03
01
/
03
23
/
02
16
/
02
09
/
02
02
/
02
26
/
01
19
/
01
12
/
01
05
/
01
29
/
12
22
/
12
15
/
12
08
/
12
01
/
12
24
/
11
17
/
11
10
/
11
03
/
11
27
/
10
20
/
10
13
/
10
06
/
10
29
/
09
22
/
09
15
/
09
08
/
09
01
/
09
25
/
08
18
/
08
11
/
08
04
/
08
28
/
07
21
/
07
14
/
07
07
/
07
30
/
06
23
/
06
16
/
06
09
/
06
02
/
06
26
/
05
19
/
05
12
/
05
05
/
05
Ngày
/
Tháng
00 8       1 1   1     2                         1                                     1                       1           00
01 12                           1                         1     1     1 1       1 1 1             1 1 1               1     01
02 12                 1     1     1                     2   1       1     1         1           1         1               1 02
03 15   1       1   1 1       2                   1   1 1       1   1   1     1                     1             1         03
04 11 1 1                   1 1   1             1 1                                 1   1 1       1                         04
05 8   1       1     1             1   1                     1               1                     1                       05
06 12   1                             1     1 1   1                                   1     1           1 1         1 1 1   06
07 12                           1       1       1           2   2         1   1                           1 1         1     07
08 8 1                           1                             1   2     1                         1     1                 08
09 11             2     1 1             1         1                   1   1             1   2                               09
10 10 1                   1 1             1                           1                   1 1         1 1         1         10
11 10     1                                     1                       1             1         1         1     1   1 1   1 11
12 8           1             1             1             1                       2               1                   1     12
13 12 1     1 1                     1     1             1             1     1           2 1                       1         13
14 11     1         1       1                       2 1       1                               1 2           1               14
15 10 1         1                   1 1                           1   1     1             1     1     1                     15
16 23 1 2   1   1 1   1         1                 1     1     1         1 1               1       2     1 1   1   3       1 16
17 10                       1                             1           1         2 1 1 2                       1             17
18 8 1                   1           3                   1   1               1                                             18
19 6                     1 1               1                                   1       1                 1                 19
20 5                 1                 1                   1                         1         1                           20
21 16     1 1                       1 2             1     2       1 1   1         1   1     1         1       1             21
22 9 1 1 1                         1         1                               2                     1           1           22
23 15                             1       1       1 1       2   1 1         2           1 2           1   1                 23
24 8 1             1       1                       1 1     1                                 1 1                           24
25 7         1               1 1                               1                           1                         1 1   25
26 13             1       1         1         1               1                       1     1     1         1 1   1 1     1 26
27 9   1                     2       1         1                   1               1             1                 1       27
28 14                                     1               1           2 2 1   1 1     1   1       1                 1 1     28
29 12 1               1       1         1       1           1 1   1             1       1     1         1                   29
30 15               1 1             1       2             1     1           1             2 1 1       1 1       1           30
31 9   1     1                                               1         1       1         1               1   1 1           31
32 10       1             1                       1   1                 1           2           1       1   1               32
33 12     1 1 1     1     2                           1                 2       1                   1               1       33
34 16   1 1   1   1   1 1         1 1     1 1                   1                   1           1           1         1   1 34
35 6         1       1         1                                 1                 1     1                                 35
36 10                         1 2       2       1         1                                       1                 1   1   36
37 9     2                                             1     1       1                     1   1                   1   1   37
38 12   1     1         1             1       1 1             1               1     1       1                       1     1 38
39 14       1     1         1     1           1   1       1                                     1 1   1       2         1 1 39
40 14       1     1   1       2   1                           1           1 1     1           1     2                     1 40
41 12   1   1             1         3               1             1                       1         2                     1 41
42 14     1       1   1           1               1   1   1                     1 2   1                   1   1           1 42
43 11         1             1     1   1       1                 1 1         1                       2       1               43
44 8         1                           1                   1   1             1         1           1     1               44
45 8                         2   1         1                                   1       1                     1 1           45
46 15     1     1         1           1 2             1 1       1       1                               1       1   1   2   46
47 14               1       1   1           1         1 1         1   1 1     1         1             1           1 1       47
48 12             1         1         1 1           1             1     1                   1     1           1     1 1     48
49 9   1               1                                     1     1 1                           1     1         1 1       49
50 12       1         2                                 1     1   1     1 1       1 1 1                                 1   50
51 9       1           2                                             1           1             1     1           1 1       51
52 14 1                         1   2 1       1       1 1                 1 1                         1 1   1   1           52
53 13       1       1           1     1     1       1             1 1                           1 1 1   1               1   53
54 11                             1         1 1 1         1           1   1 1                           1     1   1         54
55 7           1               1             1         1           1             1                                   1     55
56 9 1         1                 1                   1         2                                   1     1   1             56
57 9                               1           1                             1   1       1 1         1         1 1         57
58 3                             1                 1                                             1                         58
59 10               1                       1         1 1   1                   1       1     1       1                   1 59
60 15 1           2 1       1             1       1       1                 1     1 1 1   1             1       1           60
61 10                       1             1                 2       1             1   1     1             1 1               61
62 15                       1     1       1     1       1   1     1           1                 1     3           1   2     62
63 12               1               1         1                                   1 1       1 1   1     1     1 1 1         63
64 15     1 2             1           1 1     1                     1             1   1                 1       1     1 2   64
65 11             1       1       1           1     1           2             1                               1       1 1   65
66 9                     1 1                                         1         1       1     1     1     1             1   66
67 13   1 1   1 1     1     1 1           1   1                   1   1     1 1                                             67
68 16 1     1     1         1             1   1     1               1         2                     1         1 1   1 1   1 68
69 14   1     1 2   1                 1 1   1 1             1         1         1           1           1                   69
70 3         1                                   1                                                                     1   70
71 12                 1           1             1   1 1 2                   1     1   1                                   2 71
72 6   1                           1               1         1 1                                 1                         72
73 12     1 1 1                           2                         1               1 1 1     1                     1 1     73
74 10           2       1       1       1 2           1                 1                                     1             74
75 10 1       2     1           1                                           1               1 1                     1   1   75
76 4                   1                                         1                   1                     1               76
77 5                                             1                 1                 1       1                 1           77
78 7     1                   1             1                                                 2         1   1               78
79 8           1                 1           1                             1                           1   2             1 79
80 9                   1                   1   2   1                     1   1         1                   1               80
81 11     2     1 1 1                   2       1         1       1                           1                             81
82 9           1                 1   1 1 1 1                     1                             1   1                       82
83 12     1                   2 1         1     1     1                 1       1         1       1         1               83
84 11           1                           1     1     1           1     1 2 1       1                 1                   84
85 12             1 2     2                               1 1             1         1                 1   2                 85
86 11                           1   1             1   1                   1   1               2           1     1       1   86
87 18               1   2       1     1                       2     1     2     1       1       1           1 2 1       1   87
88 9     1 1                                                 1     1       1     1                             1 1 1       88
89 9   1                               2         1     1   1   1                                 1         1               89
90 7 2                 1                 1                               1                     1     1                     90
91 7   1                   1                     1     1   1                             1                           1     91
92 6                   1       1                 1                                           1                   2         92
93 10         1       1   1                 1   1                     1                 1                         1   1   1 93
94 14           1   1 1 1           1         1 1         1 2             1     1               1                         1 94
95 11             1       1                   1     2     1   1         1           1       2                               95
96 13               1                           1   1 2   1           1         1                         2 1   1         1 96
97 9       1         1 1                             1             1       1           1     1                         1   97
98 8         1               1             1       1             1                 1   1           1                       98
99 7 1           1     1 1     1                               1                   1                                       99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
14
/
06
07
/
06
31
/
05
24
/
05
17
/
05
10
/
05
03
/
05
26
/
04
19
/
04
12
/
04
05
/
04
29
/
03
22
/
03
15
/
03
08
/
03
01
/
03
23
/
02
16
/
02
09
/
02
02
/
02
26
/
01
19
/
01
12
/
01
05
/
01
29
/
12
22
/
12
15
/
12
08
/
12
01
/
12
24
/
11
17
/
11
10
/
11
03
/
11
27
/
10
20
/
10
13
/
10
06
/
10
29
/
09
22
/
09
15
/
09
08
/
09
01
/
09
25
/
08
18
/
08
11
/
08
04
/
08
28
/
07
21
/
07
14
/
07
07
/
07
30
/
06
23
/
06
16
/
06
09
/
06
02
/
06
26
/
05
19
/
05
12
/
05
05
/
05
Ngày
/
Tháng