BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Vĩnh Long 60 KỲ ĐẾN NGÀY 18/09/2020

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
18
/
09
11
/
09
04
/
09
28
/
08
21
/
08
14
/
08
07
/
08
31
/
07
24
/
07
17
/
07
10
/
07
03
/
07
26
/
06
19
/
06
12
/
06
05
/
06
29
/
05
22
/
05
15
/
05
08
/
05
01
/
05
27
/
03
20
/
03
13
/
03
06
/
03
28
/
02
21
/
02
14
/
02
07
/
02
31
/
01
24
/
01
17
/
01
10
/
01
03
/
01
27
/
12
20
/
12
13
/
12
06
/
12
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
09
/
08
02
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
Ngày
/
Tháng
00 10                         1 1   1         1         1           1   1           1           1           1               00
01 14       1 1     1 1       1       1             2               1 1                         1       1         1   1     01
02 16   1   1         1       1     2         2                             1       1   1     1                 1 1 1   1   02
03 11                                             1   1     1       1   1   1   1       1 3                                 03
04 8         1                         2           1     1 1     1 1                                                       04
05 9     1                     2         1 1                                       1   1                               1 1 05
06 5                   1 1             1                                     1                               1             06
07 12                                       2           1           1             2             1     1     1 1     1 1     07
08 9               1 1     1                                 1                   1       1                     1     1   1 08
09 15 2         1 1   1                           1       2   1 1           1                 1   1     1         1         09
10 4   1                             1                                                     1 1                             10
11 8           1     1             1   1 1       1           1                 1                                           11
12 11 2       1             1         1               2                                       1           2 1               12
13 8   1     1   1                       1                 1       1 1     1                                               13
14 12             1                       1     1       1 1 1 1   1                                       1     1   1 1     14
15 11                       1 1       1         1             1     1         1   1       1 1                     1         15
16 16 1   1     1                   1   1 1       1   1           1     1               1         2           1 2           16
17 7     1 1                         1               1         1                                   1                     1 17
18 6                       1 1   1               1       1                                     1                           18
19 8                 1     1 1   1     1                         1         1       1                                       19
20 11           1               1           1     1   1                               1       1     1 1               1   1 20
21 12           1 1                       1       1       1   1 2                                   1         1 1   1       21
22 9                           1           2   1       1               1         1         1                   1           22
23 6                                   1             1                       1                               1   1 1       23
24 15     1     2 1     1         1       1           1     1       1 1                   1     2               1           24
25 10 1                         2                   1         1                   1 1                 1   1       1         25
26 11           1             1 1                 1                           1                 1   1 1 2           1       26
27 13             2             1 1     1         1                 1     3   1   1                     1                   27
28 14     1   1     2     1                                           1     1   2   1     1       1           1     1       28
29 12                 1 1   1       1   1   1                         1       1               1         1   1           1   29
30 11                                 1 1           1       1     1         1 1       2                 1                 1 30
31 18                   1       2 1 1   1     1       1 1     2   1                   1   1   1         1   1 1             31
32 13             1                                               1                               1 3     1 1 1     1 1 2   32
33 9   1           1 1             1           2                       1     2                                             33
34 10 1 1 1                       1             1 1                         1     1         1                           1   34
35 9   1       1                   1 1         1   1     1                             1   1                               35
36 6                                           1                         1                       1         1           1 1 36
37 10   1         1       1 1 1   1                                                                 1 1         1         1 37
38 13         1             1       2 1                   1                   1     1 1 1       1       1         1         38
39 13     1 2                                       1     1             1 1 1       1     1 1                       2       39
40 7     1 1                                               1                   1     1         1         1                 40
41 6 1                                       1               1     1                           1   1                       41
42 14                       1               1   1                 1     2   1   2       1     1               1 1       1   42
43 11 2                 1                         1     1       1       1                         2       1   1             43
44 12   2                 1   1         1 1 1   1                         1 1     1 1                                       44
45 10   1 1       1               1         1           1       1                 1                 1                 1     45
46 10   1     1                       1   1                     1 1                               1   1           1 1       46
47 13                   2     1     1     1     1   1 1 1   2 1                                             1               47
48 8     1   1                       1                                 1       1             1         1         1         48
49 11         1     2             1   1       1           1   1                   1                   1       1             49
50 9                                     1                   1 1         1       1   1 1     1                       1     50
51 12               1 1           1   1 1           1           1 1   1       1                       2                     51
52 13   1             1 1 1       1 1                                 1                   1       1 1 1     1   1           52
53 10                 1     1                 1         1       1       1   1                       1 1             1       53
54 6       1 1         1                     1                           1           1                                     54
55 7               1                     1             1   1                           1         1     1                   55
56 9       1   1                 1             1           2         1       1                                     1       56
57 14   1   2     1   1       1   1                 1                     1                   1         1       1 1 1       57
58 9 1                 1           1                             1               1       1 1               1     1         58
59 11 1   1           1               1     1             1 1                                       1     1   1         1   59
60 7     1                                 1   1                       1     1     1       1                               60
61 8       1             1         1                           1                     1       1           1           1     61
62 12           1     1   1       2           1           1                         1   1                       2     1     62
63 16 1 1                 1     1         1   1       1 2           1 1                 1   1 1   1                       1 63
64 9                     1 1         1                             1         1   1 1                       1           1   64
65 16   1               2 1 1         1     1         2     1           1       2           1             2                 65
66 14     1         1                 1       1               1   1   1   1           1       1   1 1 1   1                 66
67 7         1               1                             1             1             1       1           1               67
68 13     1                 2 2         1               1                     1           1                     2   1     1 68
69 11 1       1 1                 1               1                       1                 1         1           1 1   1   69
70 14       1         1 1 1                         2           1         1   1   1       1 1               1 1             70
71 11     2 1                     1                   1                         1         2               1         1   1   71
72 15   1     2     1   1     1                               1 1       1                 1 1   1         1 1             1 72
73 9     1 1       1           1                         2                                           1   1           1     73
74 12 1             1     2                                 1   1   1       1   1       1       1                         1 74
75 9             1         1                       1               1                 2     1             1       1         75
76 8           1 2                 1                   1 1             1                                                 1 76
77 15 1       1   2     1   1       1   2     1 1                     1   1   1                                         1   77
78 11                     1 1                 1         1           1     1   1 1     1                                 1 1 78
79 11       2       1           2     1 1               1                                     1           1               1 79
80 16     1                               1               1   1 2 1   1     1       1 1   1       1             1 1     1   80
81 6                     1                 1 1   1           1                                               1             81
82 10                                     1             1 1         1           1             1   1   1               1 1   82
83 5       1                                     1                   1     1   1                                           83
84 10                   1 1                   1         1       1                       1       1       1     1         1   84
85 17         1               1             2 1   1                   1 1   1   1   1       1   1 1 1       2               85
86 14                   1             1       1   1   2     2         1   1       1                                   2 1   86
87 7                           1                   1             1                 2       1                         1     87
88 16           2               1   1               1 1                   1     1     1               1 3     1     1 1     88
89 8       1       1       1               1   1                         1                             1                 1 89
90 8               1     1                       1                   1     1   1                                 1   1     90
91 17 1         1 1 1 1       1           2       1 1                 1             1   1       1   1 1           1         91
92 7           1             1                 1                                             1               1 1 1         92
93 9         1   1                                               1                     1   1 1 1           1 1             93
94 7                           1               1                 1                   1           1     1             1     94
95 8         1 1     1                             1     1                         1 2                                     95
96 8               1                       1   1             1   1                     1                 1 1               96
97 11 1 1                 1       1                 1                   1         1       1         1                     2 97
98 13                 1                 1                         1 2 1 1   1     1     1   1     1               1         98
99 10   1               1                 1   1       1         1                               1   1 1                   1 99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
18
/
09
11
/
09
04
/
09
28
/
08
21
/
08
14
/
08
07
/
08
31
/
07
24
/
07
17
/
07
10
/
07
03
/
07
26
/
06
19
/
06
12
/
06
05
/
06
29
/
05
22
/
05
15
/
05
08
/
05
01
/
05
27
/
03
20
/
03
13
/
03
06
/
03
28
/
02
21
/
02
14
/
02
07
/
02
31
/
01
24
/
01
17
/
01
10
/
01
03
/
01
27
/
12
20
/
12
13
/
12
06
/
12
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
09
/
08
02
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
Ngày
/
Tháng