BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Vĩnh Long 60 KỲ ĐẾN NGÀY 14/02/2020

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
14
/
02
07
/
02
31
/
01
24
/
01
17
/
01
10
/
01
03
/
01
27
/
12
20
/
12
13
/
12
06
/
12
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
09
/
08
02
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
07
/
06
31
/
05
24
/
05
17
/
05
10
/
05
03
/
05
26
/
04
19
/
04
12
/
04
05
/
04
29
/
03
22
/
03
15
/
03
08
/
03
01
/
03
22
/
02
15
/
02
08
/
02
01
/
02
25
/
01
18
/
01
11
/
01
04
/
01
Ngày
/
Tháng
00 11         1   1           1           1           1                         2     1           1         2               00
01 8         1 1                         1       1         1   1               1                                         1 01
02 11                 1       1   1     1                 1 1 1   1     1   1                 1                             02
03 14 1       1   1   1   1       1 3                                         1           2     1     1                     03
04 10 1     1 1                                                                   1 1 1           1 1     2                 04
05 13                         1   1                               1 1 1   2       1     1     1           2       1         05
06 7                   1                               1                       1           1     1         1   1           06
07 18         1             2             1     1     1 1     1 1     1   1   1               1     1   1         1 1 1     07
08 15   1                   1       1                     1     1   1     1 1   2         1   1         1           1     1 08
09 12   1 1           1                 1   1     1         1                   1       1       1 1         1               09
10 7                                 1 1                             1                     2                 1       1     10
11 5   1                 1                                                 1 1       1                                     11
12 5                                   1           2 1               1                                                     12
13 10 1       1 1     1                                                   1       1     1             1 1       1           13
14 16 1 1   1                                       1     1   1 1         1     1         1       1 1 1     1           2   14
15 9   1     1         1   1       1 1                     1                                   1             1             15
16 11       1     1               1         2           1 2             1                         1                 1       16
17 10     1                                   1                     1   1       1 2               1     1         1         17
18 10                                     1                           1             1 1   1   1   2         1   1           18
19 6       1         1       1                                                               1     2                       19
20 13                           1       1     1 1               1   1     1 1                   1     2 2                   20
21 14   1 2                                   1         1 1   1         1     1     2         1   1                       1 21
22 7             1         1         1                   1                         1     1   1                             22
23 7                   1                               1   1 1       1                                                 2   23
24 12 1       1 1                   1     2               1           1                   1       1 1             1         24
25 12   1                   1 1                 1   1       1               1 1       1 1       1   1                       25
26 12                   1                 1   1 1 2           1                                 1       1     1   2         26
27 12         1     3   1   1                     1                               1 1               1     1       1         27
28 14           1     1   2   1     1       1           1     1             1       1                   1             1 1   28
29 12           1       1               1         1   1           1         1   1   1               1 1               1     29
30 12 1     1         1 1       2                 1                 1             1                   1             1     1 30
31 12   2   1                   1   1   1         1   1 1                                   1         1     1               31
32 17       1                               1 3     1 1 1     1 1 2         1         1                         1 1 1       32
33 9             1     2                                                   1 1 1             1         1       1           33
34 9                 1     1         1                           1     1   1   1                                       1 1 34
35 6                             1   1                                             1             1   1   1                 35
36 11               1                       1         1           1 1 1 1   2         2                                     36
37 5                                         1 1         1         1                               1                       37
38 10                   1     1 1 1       1       1         1             1                           1     1               38
39 11             1 1 1       1     1 1                       2                       1       1         1                   39
40 11 1                   1     1         1         1                 1         1 1                             1 1   1     40
41 9   1     1                           1   1                               1         2                     2             41
42 16       1     2   1   2       1     1               1 1       1       1             1         1                 1 1     42
43 9     1       1                         2       1   1               1               1                 1                 43
44 9               1 1     1 1                                                   1     1       1       1         1         44
45 8     1                 1                 1                 1                     1         1                   1     1 45
46 14     1 1                               1   1           1 1               1   1 1   1 1     1             1         1   46
47 9 2 1                                             1                   1                 2           1             1     47
48 8             1       1             1         1         1                         1               1           1         48
49 7   1                   1                   1       1             1     1                                   1           49
50 9   1 1         1       1   1 1     1                       1         1                                                 50
51 9     1 1   1       1                       2                     1                         1     1                     51
52 11           1                   1       1 1 1     1   1                     1                         1         1   1   52
53 11     1       1   1                       1 1             1           1                 1                     1 1 1     53
54 6               1           1                                                           1                       1 1   1 54
55 7 1                           1         1     1                           1   2                                         55
56 12 2         1       1                                     1       1           1         1               1 1     1     1 56
57 13               1                   1         1       1 1 1           1 1   1                         2   1           1 57
58 8       1               1       1 1               1     1               1       1                                       58
59 9 1                                       1     1   1         1     1 1                                   1       1     59
60 11             1     1     1       1                                             1         1 1             1 1       1 1 60
61 10     1                     1       1           1           1       1                 1       1         1       1       61
62 10                         1   1                       2     1       2               1                           1   1   62
63 12         1 1                 1   1 1   1                       1                                 2     1 1   1         63
64 9         1         1   1 1                       1           1                   1       1 1                           64
65 12 1           1       2           1             2                   1             1     1 1       1                     65
66 15   1   1   1   1           1       1   1 1 1   1                             1       1   1                   2         66
67 12 1             1             1       1           1               1 1     1           1         1 1       1             67
68 13                   1           1                     2   1     1                   1               1   1 1   1     1 1 68
69 7               1                 1         1           1 1   1                                                   1     69
70 11     1         1   1   1       1 1               1 1                                 1     1                         1 70
71 9                     1         2               1         1   1   1       1                                       1     71
72 16   1 1       1                 1 1   1         1 1             1   2                           1         1 2         1 72
73 9                                           1   1           1     1       1 1                       1 1           1     73
74 10 1   1   1       1   1       1       1                         1                       1                   1           74
75 8         1                 2     1             1       1                                             1         1       75
76 4             1                                                 1                                 1               1     76
77 6           1   1   1                                         1                     1       1                           77
78 10         1     1   1 1     1                                 1 1                                       1       1     1 78
79 8                                   1           1               1             1             1 1                     2   79
80 22   1 2 1   1     1       1 1   1       1             1 1     1     1           2 1                   2   2   1         80
81 8   1                                               1                                 2 1 1 2                           81
82 13         1           1             1   1   1               1 1       2     1   1       1       1                       82
83 6           1     1   1                                                       1   1 1                                   83
84 14     1                       1       1       1     1         1         2 2                         1       1   1   1   84
85 18           1 1   1   1   1       1   1 1 1       2                   1     1   2 1                 1               1   85
86 12 2         1   1       1                                   2 1                     1   1 1               1             86
87 12       1                 2       1                         1           1     1       2                     2   1       87
88 18               1     1     1               1 3     1     1 1                           1     1     1 2 1   1         1 88
89 8               1                             1                 1 1       1                     2                     1 89
90 8           1     1   1                                 1   1                             1         1             1     90
91 14           1             1   1       1   1 1           1           1               1 1 1 1             1         1     91
92 9                                   1               1 1 1             1           1   1           1           1         92
93 11       1                     1   1 1 1           1 1             1                 1                 1     1           93
94 10       1                   1           1     1             1             1     1   1                           1 1     94
95 11                         1 2                                       1         1               1 2     1   1           1 95
96 7   1   1                     1                 1 1                       1                                       1     96
97 11             1         1       1         1                     2         1                 1   1                   1 1 97
98 16       1 2 1 1   1     1     1   1     1               1         1                           1         2   1           98
99 12     1                               1   1 1                   1                 1     2               1   1       2   99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
14
/
02
07
/
02
31
/
01
24
/
01
17
/
01
10
/
01
03
/
01
27
/
12
20
/
12
13
/
12
06
/
12
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
09
/
08
02
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
07
/
06
31
/
05
24
/
05
17
/
05
10
/
05
03
/
05
26
/
04
19
/
04
12
/
04
05
/
04
29
/
03
22
/
03
15
/
03
08
/
03
01
/
03
22
/
02
15
/
02
08
/
02
01
/
02
25
/
01
18
/
01
11
/
01
04
/
01
Ngày
/
Tháng