BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Vĩnh Long 60 KỲ ĐẾN NGÀY 11/06/2021

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
11
/
06
04
/
06
28
/
05
21
/
05
14
/
05
07
/
05
30
/
04
23
/
04
16
/
04
09
/
04
02
/
04
26
/
03
19
/
03
12
/
03
05
/
03
26
/
02
19
/
02
12
/
02
05
/
02
29
/
01
22
/
01
15
/
01
08
/
01
01
/
01
25
/
12
18
/
12
11
/
12
04
/
12
27
/
11
20
/
11
13
/
11
06
/
11
30
/
10
23
/
10
16
/
10
09
/
10
02
/
10
25
/
09
18
/
09
11
/
09
04
/
09
28
/
08
21
/
08
14
/
08
07
/
08
31
/
07
24
/
07
17
/
07
10
/
07
03
/
07
26
/
06
19
/
06
12
/
06
05
/
06
29
/
05
22
/
05
15
/
05
08
/
05
01
/
05
Ngày
/
Tháng
00 14     1     1   1   1       1   1       1 1         1                       1                         1 1   1         1 00
01 9             1           1 1                                                       1 1     1 1       1       1         01
02 20 1   1   1     1 3 1 1           1   1       1                                 1   1         1       1     2         2 02
03 6   1               1           1       1       1                         1                                             03
04 9               1   2                 1                           1         1         1                         2       04
05 16           1               1   2           1         1 1       1   1 1 1         1                     2         1 1   05
06 8             1           1   1     1           1                                               1 1             1       06
07 4     2                                                                                                             2   07
08 10           1                 1     1 1                                 1   2               1 1     1                   08
09 8         1                 1       1                                         2         1 1   1                         09
10 9           1           1                         2   1     2                   1                             1         10
11 18 1   1                 1 1     1           2 1     2             1 1       1           1     1             1   1 1     11
12 10       1                                                   1     1       2   2       1             1         1         12
13 11   1                                       1           1 1     1       1 1     1     1   1                       1     13
14 10                       1                 1                         1 4     1             1                       1     14
15 12               1   1                 1         1     1 1 1   1   1                                 1 1       1         15
16 13 1                       1       1   1                     1   1 1           1   1     1                   1   1 1     16
17 11   1     1   1       1                     1 1   1                         1     1 1                         1         17
18 6           1                                                           2                           1 1   1             18
19 9       1     1                                   1   1                                       1     1 1   1     1       19
20 12 1         1               1 3     1                   1 1                             1               1           1   20
21 15 1         1                 3   1         1   1 1 1       1           1               1 1                       1     21
22 8             1   1                       1                     1         1                             1           2   22
23 4                               1                   1   1                                                       1       23
24 16     1                                 1   1   2 1       1 1           1         1     2 1     1         1       1     24
25 7                             1 1       1                         1           1                         2               25
26 9             1         1                     1     1               1 1                 1             1 1               26
27 9     1                   1         1                 1                                   2             1 1     1       27
28 17   2         1 2 1   1                   1                 1 1 1 1               1   1     2     1                     28
29 14 1     1 1   1             1     1             1     1                                       1 1   1       1   1   1   29
30 11     1   1                   2                     1       1 1 1           1                                 1 1       30
31 13   1                 2               1 1                           1                           1       2 1 1   1     1 31
32 8         1   1         1         1   1                                 1   1             1                             32
33 9       1           1                                   1       1         1     1           1 1             1           33
34 9 1             1 1   1     1                                                 1 1 1                       1             34
35 13     1 1         1       1 1           1       1   1     1                     1       1                   1 1         35
36 7                       1 1       1                         1 1   1 1                                                   36
37 11       1 1             1         1                           1                 1         1       1 1 1   1             37
38 13               1     1           1 1 1                   1 1 1                       1             1       2 1         38
39 14                               1 1 1     1 1     1     1 1   1   1       1       1 2                                   39
40 11       2   1       1             1                 1         1     1 1           1 1                                   40
41 9             1 1             2                       1 1       1             1                                       1 41
42 10         1         1       1       2               1   1           1                               1               1   42
43 14 2   1             1       1     1 1     1     2     1                       2                 1                       43
44 14 1 1                                   2 1       1           1                 2                 1   1         1 1 1   44
45 13   2       1                     1                 1           1 1     1       1 1       1               1         1   45
46 10 1   1                       1 1                         1     1               1     1                       1   1     46
47 10       1                   1               1                             1 1                   2     1     1     1     47
48 11                       1   1 1         1               1     1 1       1         1   1                       1         48
49 14             1             1             1         1 1             1 1   1           1     2             1   1       1 49
50 8                     2   1               2       1 1                                                             1     50
51 8               1                       1                   1                               1 1           1   1 1       51
52 10           1                                     1   1       1                 1             1 1 1       1 1           52
53 11                                   1     1       1     1   1   1   1     1                   1     1                 1 53
54 14             2         1               2 1           1                 1 1 1       1 1         1                     1 54
55 11             1       1             1 1 1             1   1             1 1                 1                     1     55
56 5                                     1             1                               1   1                 1             56
57 14                 1     1       1 2                               1 1           1   2     1   1       1   1             57
58 8         1       1                     1     1           1                   1                 1           1           58
59 14           2       2   1 1       1                               1   1       1   1           1               1     1   59
60 4                                                   1         1                   1                                 1   60
61 7 1 1           1                             1                                     1             1         1           61
62 7                 1                                                                     1     1   1       2           1 62
63 12         1 1     1                     1                 1     1             1 1                 1     1         1   1 63
64 6     1 1                                           1                                             1 1         1         64
65 19   1 2 1                 1                           2 1 2 1             1     1               2 1 1         1     1   65
66 11           1       3                                   1 1   1                   1         1                 1       1 66
67 8   1             1                 1 1     1                       1                 1               1                 67
68 10                         1     1             1                             1     1                 2 2         1       68
69 16           1 1           1     1 1       1 1   1   1 1     1             1   1       1 1                 1             69
70 10   1                   1                 1   1 1 1                                 1         1 1 1                     70
71 12   1           1         1     1           1                 1   1         1     2 1                     1             71
72 15 1         1         1 2   1         1         1                       1       1     2     1   1     1                 72
73 8                                                     1         1   1   1         1 1       1           1               73
74 10 2                                                       1     1   1 1       1             1     2                     74
75 8         1       1               1   1         1                 1                       1         1                   75
76 10       2             1       1       1                     1                           1 2                 1           76
77 18   1                     1 1                   1       1         1   2       1       1   2     1   1       1   2     1 77
78 9 1   1   2                                 2                                                     1 1                 1 78
79 20       1     1   1 1 1   1           1     1 1               1   1   1   1         2       1           2     1 1       79
80 5           1                                       1         1                   1                               1     80
81 10 2                                 1 1                         1   1     1                       1                 1 1 81
82 6                 1   1     1                     2                                                               1     82
83 7               1 1 1   1 1                       1                                 1                                   83
84 10       1 1     1     1         1                       1     1                                 1 1                   1 84
85 8                                       1             1                 1             1               1             2 1 85
86 9       1                           1         1 1           1               1                   1             1       1 86
87 8   1         1   1                   1           1       1                 1                           1               87
88 12               1         1         1     1 2 1 1                                       2               1   1           88
89 15   1     1               1             1 1   1           1         2 1 1           1       1       1               1   89
90 15           1           2   1   2             1   1             2     1 1 1                 1     1                     90
91 19             1       1 1       1   2 1       1 1     1                     1 1         1 1 1 1       1           2     91
92 6                                         1   1           1       1                     1             1                 92
93 9     2         1     1           1               1                   1               1   1                             93
94 8                     1     1               1 1                   1   1 1                               1               94
95 11       1       1 1 1                     1                 1       1       1         1 1     1                         95
96 4       1                                                             1                     1                       1   96
97 7               1             1                               1               1 1                 1       1             97
98 8   1     1                     1             1         1                   1                 1                 1       98
99 14     1   2                   1         1     1         2   1             1     1               1                 1   1 99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
11
/
06
04
/
06
28
/
05
21
/
05
14
/
05
07
/
05
30
/
04
23
/
04
16
/
04
09
/
04
02
/
04
26
/
03
19
/
03
12
/
03
05
/
03
26
/
02
19
/
02
12
/
02
05
/
02
29
/
01
22
/
01
15
/
01
08
/
01
01
/
01
25
/
12
18
/
12
11
/
12
04
/
12
27
/
11
20
/
11
13
/
11
06
/
11
30
/
10
23
/
10
16
/
10
09
/
10
02
/
10
25
/
09
18
/
09
11
/
09
04
/
09
28
/
08
21
/
08
14
/
08
07
/
08
31
/
07
24
/
07
17
/
07
10
/
07
03
/
07
26
/
06
19
/
06
12
/
06
05
/
06
29
/
05
22
/
05
15
/
05
08
/
05
01
/
05
Ngày
/
Tháng