BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Vĩnh Long 60 KỲ ĐẾN NGÀY 06/12/2019

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
06
/
12
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
09
/
08
02
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
07
/
06
31
/
05
24
/
05
17
/
05
10
/
05
03
/
05
26
/
04
19
/
04
12
/
04
05
/
04
29
/
03
22
/
03
15
/
03
08
/
03
01
/
03
22
/
02
15
/
02
08
/
02
01
/
02
25
/
01
18
/
01
11
/
01
04
/
01
28
/
12
21
/
12
14
/
12
07
/
12
30
/
11
23
/
11
16
/
11
09
/
11
02
/
11
26
/
10
Ngày
/
Tháng
00 11     1           1           1                         2     1           1         2               1                 1 00
01 6                 1       1         1   1               1                                         1                     01
02 11     1   1     1                 1 1 1   1     1   1                 1                                   1             02
03 12 1       1 3                                         1           2     1     1                     1     1             03
04 11                                                         1 1 1           1 1     2                 1 2               1 04
05 15     1   1                               1 1 1   2       1     1     1           2       1         1               1   05
06 9                               1                       1           1     1         1   1             1   1     1       06
07 18   2             1     1     1 1     1 1     1   1   1               1     1   1         1 1 1                 1       07
08 17   1       1                     1     1   1     1 1   2         1   1         1           1     1     1 1         1   08
09 9               1   1     1         1                   1       1       1 1         1                                   09
10 10             1 1                             1                     2                 1       1         1         2     10
11 4 1                                                 1 1       1                                                         11
12 7               1           2 1               1                                                             1       1   12
13 7                                                 1       1     1             1 1       1                   1           13
14 13                           1     1   1 1         1     1         1       1 1 1     1           2                       14
15 7   1       1 1                     1                                   1             1                               1 15
16 13         1         2           1 2             1                         1                 1       1 1   1       1     16
17 10                     1                     1   1       1 2               1     1         1                 1           17
18 11                 1                           1             1 1   1   1   2         1   1                           1   18
19 4     1                                                               1     2                                           19
20 15       1       1     1 1               1   1     1 1                   1     2 2                     1               1 20
21 13                     1         1 1   1         1     1     2         1   1                       1     1     1         21
22 10   1         1                   1                         1     1   1                                 1       1   1 1 22
23 7                               1   1 1       1                                                 2               1       23
24 9           1     2               1           1                   1       1 1             1                             24
25 14   1 1                 1   1       1               1 1       1 1       1   1                           2         1     25
26 15                 1   1 1 2           1                                 1       1     1   2                 2   1   1   26
27 8   1                     1                               1 1               1     1       1                 1           27
28 15 2   1     1       1           1     1             1       1                   1             1 1         2         1   28
29 11               1         1   1           1         1   1   1               1 1               1               1         29
30 11       2                 1                 1             1                   1             1     1     1     1     1   30
31 11       1   1   1         1   1 1                                   1         1     1                         1 1       31
32 18                   1 3     1 1 1     1 1 2         1         1                         1 1 1         1               1 32
33 7                                                   1 1 1             1         1       1                           1   33
34 9   1         1                           1     1   1   1                                       1 1           1         34
35 7         1   1                                             1             1   1   1                               1     35
36 16                   1         1           1 1 1 1   2         2                                     1 1 1 1     1   1   36
37 8                     1 1         1         1                               1                           1   2           37
38 13     1 1 1       1       1         1             1                           1     1               1     1 1     1     38
39 10     1     1 1                       2                       1       1         1                     1 1               39
40 12 1     1         1         1                 1         1 1                             1 1   1       1       1         40
41 8                 1   1                               1         2                     2             1                   41
42 14 2       1     1               1 1       1       1             1         1                 1 1       1               1 42
43 8                   2       1   1               1               1                 1                             1       43
44 11   1 1                                                   1     1       1       1         1             1         2   1 44
45 8   1                 1                 1                     1         1                   1     1                   1 45
46 17                   1   1           1 1               1   1 1   1 1     1             1         1           1   2   1 1 46
47 7                             1                   1                 2           1             1                   1     47
48 8 1             1         1         1                         1               1           1                 1           48
49 7   1                   1       1             1     1                                   1           1                   49
50 6   1   1 1     1                       1         1                                                                     50
51 5                       2                     1                         1     1                                         51
52 11           1       1 1 1     1   1                     1                         1         1   1                 1     52
53 9                     1 1             1           1                 1                     1 1 1       1                 53
54 7       1                                                           1                       1 1   1             1     1 54
55 8         1         1     1                           1   2                                             1 1             55
56 10                                     1       1           1         1               1 1     1     1 1             1     56
57 15               1         1       1 1 1           1 1   1                         2   1           1         1   1     1 57
58 7   1       1 1               1     1               1       1                                                           58
59 12                     1     1   1         1     1 1                                   1       1         1     1     1 1 59
60 11     1       1                                             1         1 1             1 1       1 1         1     1     60
61 10       1       1           1           1       1                 1       1         1       1             1             61
62 12     1   1                       2     1       2               1                           1   1             1 1       62
63 10         1   1 1   1                       1                                 2     1 1   1                             63
64 9   1 1                       1           1                   1       1 1                             1             1   64
65 11 2           1             2                   1             1     1 1       1                                 1       65
66 11       1       1   1 1 1   1                             1       1   1                   2                             66
67 12         1       1           1               1 1     1           1         1 1       1                   1         1   67
68 15           1                     2   1     1                   1               1   1 1   1     1 1 1   1           1   68
69 8             1         1           1 1   1                                                   1     1       1           69
70 8   1       1 1               1 1                                 1     1                         1                     70
71 10 1         2               1         1   1   1       1                                       1           1             71
72 15           1 1   1         1 1             1   2                           1         1 2         1   1               1 72
73 10                       1   1           1     1       1 1                       1 1           1               1         73
74 6 1       1       1                         1                       1                   1                               74
75 9       2     1             1       1                                             1         1                   1 1     75
76 5                                           1                                 1               1         1     1         76
77 7                                         1                     1       1                                 1 1       1 1 77
78 9 1     1                                 1 1                                       1       1     1   1       1         78
79 10               1           1               1             1             1 1                     2     1       1         79
80 17     1 1   1       1             1 1     1     1           2 1                   2   2   1                     1       80
81 8                               1                                 2 1 1 2                             1                 81
82 15 1             1   1   1               1 1       2     1   1       1       1                       1   1 1             82
83 7 1                                                       1   1 1                                     1   1 1           83
84 13         1       1       1     1         1         2 2                         1       1   1   1                       84
85 20 1   1       1   1 1 1       2                   1     1   2 1                 1               1   1   1       1 2     85
86 9   1                                   2 1                     1   1 1               1                       1         86
87 14     2       1                         1           1     1       2                     2   1           1 1   1         87
88 17 1     1               1 3     1     1 1                           1     1     1 2 1   1         1                     88
89 8                         1                 1 1       1                     2                     1               1     89
90 8 1                                 1   1                             1         1             1     1         1         90
91 15     1   1       1   1 1           1           1               1 1 1 1             1         1     1         1         91
92 12               1               1 1 1             1           1   1           1           1                 1 1     1   92
93 13         1   1 1 1           1 1             1                 1                 1     1                   1 1     1   93
94 10       1           1     1             1             1     1   1                           1 1                   1     94
95 13     1 2                                       1         1               1 2     1   1           1             1     1 95
96 6         1                 1 1                       1                                       1     1                   96
97 13   1       1         1                     2         1                 1   1                   1 1   1           1   1 97
98 11   1     1   1     1               1         1                           1         2   1                 1             98
99 13                 1   1 1                   1                 1     2               1   1       2   1                 1 99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
06
/
12
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
09
/
08
02
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
07
/
06
31
/
05
24
/
05
17
/
05
10
/
05
03
/
05
26
/
04
19
/
04
12
/
04
05
/
04
29
/
03
22
/
03
15
/
03
08
/
03
01
/
03
22
/
02
15
/
02
08
/
02
01
/
02
25
/
01
18
/
01
11
/
01
04
/
01
28
/
12
21
/
12
14
/
12
07
/
12
30
/
11
23
/
11
16
/
11
09
/
11
02
/
11
26
/
10
Ngày
/
Tháng