BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Cà Mau 60 KỲ ĐẾN NGÀY 15/07/2024

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
15
/
07
08
/
07
01
/
07
24
/
06
17
/
06
10
/
06
03
/
06
27
/
05
20
/
05
13
/
05
06
/
05
29
/
04
22
/
04
15
/
04
08
/
04
01
/
04
25
/
03
18
/
03
11
/
03
04
/
03
26
/
02
19
/
02
12
/
02
05
/
02
29
/
01
22
/
01
15
/
01
08
/
01
01
/
01
25
/
12
18
/
12
11
/
12
04
/
12
27
/
11
20
/
11
13
/
11
06
/
11
30
/
10
23
/
10
16
/
10
09
/
10
02
/
10
25
/
09
18
/
09
11
/
09
04
/
09
28
/
08
21
/
08
14
/
08
07
/
08
31
/
07
24
/
07
17
/
07
10
/
07
03
/
07
26
/
06
19
/
06
12
/
06
05
/
06
Ngày
/
Tháng
00 11 1         1       1               1                 2 1     1             1                               1     1     00
01 15         1       1 1                                   1   1 1       1   1               2       1 1     1 1     1     01
02 9 1           1   1       1                                             1           2     1   1                         02
03 7                             1   1                                 1       1                               1   1     1 03
04 10                   1     2                             1       2           1         1   1                 1           04
05 11     1 1 1       1             1           2               1                         1         1               1       05
06 13 1 1 1     1             1               1         1       1                         1   1   1 1                   1   06
07 13                             1             2                     1         1         1   1 1 1           2   1 1       07
08 10       1                           1     1         1   1           2                 1 1   1                           08
09 8 2                       1   1                           1       1                         1                       1   09
10 11       1 1     1 1                                   1   1               1           2       1                       1 10
11 14             1 1               2         1 2     1       1                         1             1     1     1 1       11
12 9 1 1                   1             1       1         1                                         1           1     1   12
13 12   1             1     1                       1                     1             1       2   1           2 1         13
14 12         1                   2         2       1 1             1                               1       1     2         14
15 8               1       1                           1           1     1   1                                   1 1       15
16 9                     1 1 1                   1           1   2                       1           1                     16
17 11   1   1   1         1     1     1                 1       2     1                           1                         17
18 15 1 1 1   1 1 1         1         1     1                   1             1     1         1         2                   18
19 11 1           1                                               1               1               1 2     1   1       1   1 19
20 5     1         1 1                                           1                 1                                       20
21 6               2             1                                   1   1                                             1   21
22 8                                 1               1             1 1     1 1                 1       1                   22
23 8             1       1                               1 1                         1 1                     1           1 23
24 5           1                                                 1                       1         1   1                   24
25 14                                     2 2     1   1 1           1                         1         2             1   2 25
26 10             1         1           1                   1                     1 1       1     1                   1   1 26
27 9                 1       1                     1                       1 1     1                           1       1 1 27
28 11     1         1               1 1   1                       1     1       1               1         1         1       28
29 13           1     1         1   1             1                     1         1   1             1       1         3     29
30 11     2     1       1       1                 1                         1               1   1                       1 1 30
31 8           2         1                           1                                             1   1   2               31
32 6         1   1                               1         1                               1                           1   32
33 11         1                 1       1       1   1           1   1             1                         1   1       1   33
34 8                                     2             1   1 1         1       1                           1               34
35 8       1         1         1     1                               1               1                         1   1       35
36 10 1   1                   1       1         1 1           1                   1         1           1                   36
37 11 1       1 1                       1         1           1                           1 1           2       1           37
38 11 1 1   1       1       1                                   2                 1   1 1                             1     38
39 17   1         1   1   1 1   1     1   1 1     1   1 1   1       1       1 1                                           1 39
40 17             2 1   1 1             2           1     2                   1     1 1         1           2       1       40
41 8         1         1                     1         1           1     1           1       1                             41
42 12             1 1                   2           1         1 1             1         1 1         1     1                 42
43 11             1         1   1             1 1               1   1           1       1 1               1                 43
44 6                                               1                         2 1           1                           1   44
45 10                                 1   1   1       1                 2 1   1   1                   1                     45
46 11                   1           1             2                   1               1   1       1     1         1 1       46
47 10   1                                                                               1   1   1   1       2     1 2       47
48 10                         1 3                     1                     1     1           1       1                 1   48
49 12   1   1 1   1   1 1         1         1                 1 1           1         1                                     49
50 12           1               1               1         1               2         1 1             1     1         2       50
51 9   1           1     1         1         1                           1                   1   1                     1   51
52 6               1                                               1       1           1                     1 1           52
53 6       1 1                                 1                       1       1                       1                   53
54 10         1   1                               1                       1         1 1               1 1         1 1       54
55 13 1   1                       1             1     1                     3 1                 1               1   1     1 55
56 17   1 1 1     1 1 1     1   1 1                 1 2         1                                 2 1                     1 56
57 10   1               1                         1         1             1         2                   1 1   1             57
58 17                 1     1   1       1 1   1     2   1               1           1 1                     1   1 1     1 1 58
59 6                                                             1   1     1       1                     1   1             59
60 4           1             2                                                             1                               60
61 11                     2             1     1 1   2             1       1       1                       1                 61
62 7                 1                               1       1               1   1                           2             62
63 7 1 1               1             1             1                                                                 1 1   63
64 13 1         1       1 1         1     1                 1                   1 1       1   1                     1 1     64
65 12                 1 1       1         1                   1           1             1     1           1           1 2   65
66 10     1                               1 1               1   1 1                       1     1   1             1         66
67 12     1                           1       1           1           1     1 1     1           1   1     1     1           67
68 11   1   1           1       1       2         1               1                 1       1     1                         68
69 7     1         1             1           1                     1                             1         1               69
70 11           1   1         1           1   1         1 1     2             1 1                                           70
71 10                 1                     2         1           2           1               1                   2         71
72 16           2     1     1     2 1       1 1 1                   1             1       1 1                 1   1         72
73 13                       1 1         1   2                     1                   1 1     1   2         1   1           73
74 14     1   1                     2                               1 1   1           1 1             1 1     1   1       1 74
75 17     1               1 1           1 1     1 1 1               1             1       2 1       1 1 1                 1 75
76 10                   1     1 1       1         1               1   1                     1                 1           1 76
77 11         1         1                               2     1 1         2     2                     1                     77
78 8 1           1                 1 1                 1 1           1             1                                       78
79 11     1               2 1         1               1                 1             1                 1 1           1     79
80 8                   1 1     1             1                                     1   1     1       1                     80
81 10                                     1         1       2         1 1       1   1         1           1                 81
82 16               1                 1                 1 3                 2 1 1               1 1 1     1 1   1           82
83 13   1         1   1     1       1       1             1     1       1   1           1                     1 1           83
84 12 1   1   1                     1     1 1                 1       1 1                   2                         1     84
85 15   1       1             1       1             2   1             1 2               1           1 2   1                 85
86 14 1                       1     1       2 1 1                     1           1 1       3             1                 86
87 14               1       1   1                   1                 1           1     1       2         1 2     1   1     87
88 14       1 1                     1 1       2   1         2                   1     1       1                 1     1     88
89 10       1             1   1   1                     1   1                         1                       1       1 1   89
90 10       1 1         1 1           2               1             1   1                                                 1 90
91 13       3 1   1 1       1     1               1   1                     1     1                   1                     91
92 12       1                       1   1 1     1                   1 1 1       1               1         1             1   92
93 5 1                   1               1                       1                               1                         93
94 6       1             1             1             1                                                       1           1 94
95 9     1                       1                   1       2                   1   1         1           1               95
96 14   1                         2                       2   2   1       1     1 1   1           1                   1     96
97 12                   1         1         1   1       1 1                                           1       2   1 2       97
98 13   1                     1                         1 1   1     1     1 1       1   1             1   1             1   98
99 5           1                   1         1                                                       2                     99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
15
/
07
08
/
07
01
/
07
24
/
06
17
/
06
10
/
06
03
/
06
27
/
05
20
/
05
13
/
05
06
/
05
29
/
04
22
/
04
15
/
04
08
/
04
01
/
04
25
/
03
18
/
03
11
/
03
04
/
03
26
/
02
19
/
02
12
/
02
05
/
02
29
/
01
22
/
01
15
/
01
08
/
01
01
/
01
25
/
12
18
/
12
11
/
12
04
/
12
27
/
11
20
/
11
13
/
11
06
/
11
30
/
10
23
/
10
16
/
10
09
/
10
02
/
10
25
/
09
18
/
09
11
/
09
04
/
09
28
/
08
21
/
08
14
/
08
07
/
08
31
/
07
24
/
07
17
/
07
10
/
07
03
/
07
26
/
06
19
/
06
12
/
06
05
/
06
Ngày
/
Tháng