BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Cần Thơ 60 KỲ ĐẾN NGÀY 16/01/2019

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
16
/
01
09
/
01
02
/
01
26
/
12
19
/
12
12
/
12
05
/
12
28
/
11
21
/
11
14
/
11
07
/
11
31
/
10
24
/
10
17
/
10
10
/
10
03
/
10
26
/
09
19
/
09
12
/
09
05
/
09
29
/
08
22
/
08
15
/
08
08
/
08
01
/
08
25
/
07
18
/
07
11
/
07
04
/
07
27
/
06
20
/
06
13
/
06
06
/
06
30
/
05
23
/
05
16
/
05
09
/
05
02
/
05
25
/
04
18
/
04
11
/
04
04
/
04
28
/
03
21
/
03
14
/
03
07
/
03
28
/
02
21
/
02
14
/
02
07
/
02
31
/
01
24
/
01
17
/
01
10
/
01
03
/
01
27
/
12
20
/
12
13
/
12
06
/
12
Ngày
/
Tháng
00 7         1                               1               1     1                                     1         1 1     00
01 7   1 1     2             1                 1                                                       1                   01
02 8           1       1                               1         1         1 1                     1                   1   02
03 9                             2       1             1                   1                       1               1     2 03
04 12 1                             2             1       1       1                   1   1       1     1   1 1             04
05 7 1                   1             1         1             1                                                   1 1     05
06 14         1 1                                   3       1           1   1     1                     1     2 1       1   06
07 12             1 1       1   2 1                   1           1                 1                 1     1 1             07
08 16 2                       1           1       1 1   1 1     1                           1     1   1         3   1       08
09 11       1         1                 1       1           1   2                 1                 1                 1   1 09
10 12                         1     1           1   1   1           1       1 1         1       1           1     1         10
11 10                     1                       1     1     1         1 1             1                 1   2             11
12 4       1       1             1                     1                                                                   12
13 11         1             1       1       1                                       1     2 1 1       1       1             13
14 6     1       1     1                                                           1                   1         1         14
15 10 1         1 1       2   1               1                                 1             1       1                     15
16 10       1   1         1           1                           1 1     1             1         1       1                 16
17 10     1               1 1           1   2                                         1 1           1                   1   17
18 8                                           1                       1       1     1 1                   1 1     1       18
19 11                       1 1   1                           1       1 1   1 1             1 1           1                 19
20 6                       1   1               1   2                                               1                       20
21 8     1 1                                             1                         1                   1 1 1         1     21
22 12     1       1     1     1   1                                 1                         1 1   2 1   1                 22
23 5         1                   1   1                                                                       2             23
24 7       1   1           1                   1           1                                                       1 1     24
25 17       1               1 1   1 1         3           1 1 1       1   1                       1   1           1       1 25
26 9           1 1     1     1       1               1 1       1                                   1                       26
27 15 1 2   1       1                 1       1                       2             1   1       1               1     1   1 27
28 10               1         1                       1   1 1 1               2       1           1                         28
29 12                     1 1     1 1 2       1       1             1     1     1 1                                         29
30 8         1     1                                       1         1             1 1         1       1                   30
31 10                   1   1         1 1       1     2         1                               1                         1 31
32 12   1           1                     1     1             1   1             1           1     2         1       1       32
33 11         1         2               1                         1             1     2               1   1 1               33
34 7                   1               1             1   1                                     1                   2       34
35 15 1           1   1 1                 1     1 1                         1   1 1         2             1             2   35
36 5               1   1                 1   1         1                                                                   36
37 9                 1                                   1             3       1       1 1     1                           37
38 11                 1         1     1             1   1       1     1     1           1   1 1                             38
39 10           1       1                   1     1               1     1           2                           1 1         39
40 14                             1                   1       1 1   1   2   1 1 1                         1     1 1     1   40
41 13 1                 1   1               2     2         1                 1                   1         1   1       1   41
42 11     1                               1     2   2         1       1       1                           1           1     42
43 10                             1 1                         2   1 1                 1                     2     1         43
44 8     1   1           1             1                   1               1                                     1   1     44
45 13   1           1     1                 1 1   1 1 1                 1     1                 1   1 1                     45
46 10               1 1   2     1           1                       1                       2           1                   46
47 15 1           1             2                   1               1 1       1   1       2     1         1   1           1 47
48 11     1                       1     1           1       1           1             1   1                   1       1 1   48
49 13                 2   1     1   1         1   1                 1 1   1     2                                       1   49
50 8 1 1       1           1 1   1                                                           1           1                 50
51 10                                   1         1               1               1 1       1   1 1   1           1         51
52 10           1 1       1                         1         1   1   1                                   1     1 1         52
53 14               1 1   1 2       1                         1               1     1   1   1 1     1   1                   53
54 10 1               1                                   1   1           1     2 1         1 1                             54
55 6       1                       1                     1                   1     1                             1         55
56 5                     1                               1                                                 1     1     1   56
57 8               1 1                     1       1                     1     1                     1                 1   57
58 13     1     1   1 2     1                             1     1                       1                   1         2   1 58
59 9   1   1               1     2   1                                             1 1                 1                   59
60 11 2           1   1       1         1               1                       1   1         1                     1       60
61 17         1 1     1             1         1           1 1     1 1       1         1         1 1     1               2 1 61
62 9                           1       1   1 3                                             1                 1       1     62
63 9                   1       1   1                             1             1   1               1         1 1           63
64 14         2                 1     2     1             1           1         1                     1 1 2             1   64
65 14           1 1                             2   1     1                       1   1   1       1 1             1   1   1 65
66 7         1                     1       1                   1                 1                           1     1       66
67 16     1   1         1   1       1     1           1 1   1             1   1               1               1     1     2 67
68 13     1 1     2     1     1           1     1           1       1     1 1                                           1   68
69 9               1   1                 1 1                       1       1           1               1   1               69
70 13   1         1     1                 1 1           1         1   1       1           1                   1       1 1   70
71 12   1     1     1                   1 1       2   1                               2   1         1                       71
72 12                     1           1                 1       1 1         1     1     1 2                     2           72
73 12       2 1                 1 1         1             1             1   1                     1 1     1                 73
74 11         1     1                 1           1   1                   1                   1 2     1 1                   74
75 15       1     1   1     1             1   1                     2   1 1     1 1       1   1                 1           75
76 11     1     1   1                                       1   1                 1   1   1 1         1         1           76
77 14   2               1       1                           1           1           1         1   1     1   1     1   1   1 77
78 11       1         1                         1           1         1   1 1             1               1     1 1         78
79 7       1 1     1           1 1                                           1   1                                         79
80 4 1           1           1         1                                                                                   80
81 9   1                     1 1   1                 1         1   1                               1             1         81
82 15 1                       1 1   1     1         1   1     1 1 1     1 1       1                                 1   1   82
83 17     1   1               1           1     1             1     1 1     1 1     1           1   1 2           1 1       83
84 11   1             1     1 1 1   1                         1     1     1 1                                             1 84
85 12     2     1   1                                           1     1           1   1 1     1 1           1               85
86 9   1   1 1                       1               1 1       1                 1   1                                     86
87 11   1                                 1       1         1             2                   1         1       1   1     1 87
88 11   1                               1   1 1     1         1                         1           1   1             1   1 88
89 11     1       1       1     1                 1           1       1           1   1     1                   1           89
90 9   1                         1             1       1                               1   1         1     1         1     90
91 9           1 1                   1 1   1         2                                   1               1                 91
92 10                                     1       1   1 1             1                   1       1 1 1               1     92
93 9 1     1     1                         1             1                   1         1               1           1       93
94 5     1                           1                 1                 1                                       1         94
95 9           1                       2     1   1                                         1     2                     1   95
96 16 2                       1     1           1           1   1     1 1   1       1   1   1     1               1 1       96
97 5       1                             1               1                       1           1                             97
98 18   1 1           1   1           2 1                         1     1 1   1               1 1 1           1     1     2 98
99 20                                     1   1       1   1 1   1 2             1   1   1 1   1 2     1 1   2   1           99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
16
/
01
09
/
01
02
/
01
26
/
12
19
/
12
12
/
12
05
/
12
28
/
11
21
/
11
14
/
11
07
/
11
31
/
10
24
/
10
17
/
10
10
/
10
03
/
10
26
/
09
19
/
09
12
/
09
05
/
09
29
/
08
22
/
08
15
/
08
08
/
08
01
/
08
25
/
07
18
/
07
11
/
07
04
/
07
27
/
06
20
/
06
13
/
06
06
/
06
30
/
05
23
/
05
16
/
05
09
/
05
02
/
05
25
/
04
18
/
04
11
/
04
04
/
04
28
/
03
21
/
03
14
/
03
07
/
03
28
/
02
21
/
02
14
/
02
07
/
02
31
/
01
24
/
01
17
/
01
10
/
01
03
/
01
27
/
12
20
/
12
13
/
12
06
/
12
Ngày
/
Tháng