BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Cần Thơ 60 KỲ ĐẾN NGÀY 21/08/2019

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
21
/
08
14
/
08
07
/
08
31
/
07
24
/
07
17
/
07
10
/
07
03
/
07
26
/
06
19
/
06
12
/
06
05
/
06
29
/
05
22
/
05
15
/
05
08
/
05
01
/
05
24
/
04
17
/
04
10
/
04
03
/
04
27
/
03
20
/
03
13
/
03
06
/
03
27
/
02
20
/
02
13
/
02
06
/
02
30
/
01
23
/
01
16
/
01
09
/
01
02
/
01
26
/
12
19
/
12
12
/
12
05
/
12
28
/
11
21
/
11
14
/
11
07
/
11
31
/
10
24
/
10
17
/
10
10
/
10
03
/
10
26
/
09
19
/
09
12
/
09
05
/
09
29
/
08
22
/
08
15
/
08
08
/
08
01
/
08
25
/
07
18
/
07
11
/
07
Ngày
/
Tháng
00 6                                     1       1 1   1                   1                               1               00
01 13             1 1       1   1 1                       1   1       1 1     2             1                 1             01
02 8                         1       1     1       1           1             1       1                               1     02
03 11       1                   1   1   1     1 1           1                                   2       1             1     03
04 12 1     1   1   1                 1     1             1         1                             2             1       1   04
05 11     1       1 2           1               1 1                 1                   1             1         1           05
06 12 1       2             1     1                   1                     1 1                                   3       1 06
07 16             1 1   1 1   1   1         1                 1 1               1 1       1   2 1                   1       07
08 11 1                     1                                     1 2                       1           1       1 1   1 1   08
09 12                 1       1                   1     1     1 1 1       1         1                 1       1           1 09
10 10         1         1 1                           2                                     1     1           1   1   1     10
11 8 1           1         1     1                               1                     1                       1     1     11
12 5       1                                                             1       1             1                     1     12
13 8         1                           1             1     1             1             1       1       1                 13
14 11   1               1   1   1 1     1           1             1     1       1     1                                     14
15 18   1   1 1                   1 2     1     1     1     1     1 1         1 1       2   1               1               15
16 11         1     1 1 1 1     1     1                                   1   1         1           1                       16
17 13   2   1               1         1               1         1       1               1 1           1   2                 17
18 8     1     1     1                           1   2     1                                                 1             18
19 6                               1   1                       1                         1 1   1                           19
20 13             1   1 1               1       1         1   2                           1   1               1   2         20
21 7             1     1                 1   1                         1 1                                             1   21
22 10         1   1                             1             1 1       1       1     1     1   1                           22
23 8   1         1 1                                 1 1                   1                   1   1                       23
24 13 1                 1 2       1   1     1         1                   1   1           1                   1           1 24
25 17       1                       1               1 1 1   1   1         1               1 1   1 1         3           1 1 25
26 12               1     1         1           1           1                 1 1     1     1       1               1 1     26
27 9                                           1 1                 1 2   1       1                 1       1               27
28 12       1     1 1   1       1       1           1                             1         1                       1   1 1 28
29 14                         1 1                 2 1         1                         1 1     1 1 2       1       1       29
30 5           1     1                                                     1     1                                       1 30
31 9                           1                   1                                 1   1         1 1       1     2       31
32 7                               1       1       1                 1           1                     1     1             32
33 11                 2       1 1           1               1   1           1         2               1                     33
34 7             1                             1   1                                 1               1             1   1   34
35 13     1             2     1             1         1             1           1   1 1                 1     1 1           35
36 12         1   2           1       1                 1     1                   1   1                 1   1         1     36
37 10       1                   1   1   1 1                 1   1 1                 1                                   1   37
38 10               1           1 1             1         1                         1         1     1             1   1     38
39 10 1 1                                   1     1       1       1           1       1                   1     1           39
40 3                                   1                                                       1                   1       40
41 9                                               1               1                 1   1               2     2         1 41
42 9                     1         1   1                               1                               1     2   2         42
43 7                                 1   1     1         1     1                               1 1                         43
44 13 1             1     2               1             1     2         1   1           1             1                   1 44
45 12                       1 1 1       1                             1           1     1                 1 1   1 1 1       45
46 9                         1     1                         1                   1 1   2     1           1                 46
47 9             1   1             2                               1           1             2                   1         47
48 15     1           1 1     1         1     1 1   1   1 1             1                       1     1           1       1 48
49 18   1       1         1       1 1       1   1 1   1         1 1                 2   1     1   1         1   1           49
50 10   1                         2                 1               1 1       1           1 1   1                           50
51 10   2       1     1 1                       1 1 1                                                 1         1           51
52 9       1     1   1       1             1                                 1 1       1                         1         52
53 10       1                       1                   1         1               1 1   1 2       1                         53
54 9       1                   1       1       1 1       1         1               1                                   1   54
55 9     1         1                         1     1     2               1                       1                     1   55
56 10       1       1           1       1     1             1 1   1                     1                               1   56
57 8 2   1     1                                                                 1 1                     1       1         57
58 15 1   2                   1           1               2       1     1     1   1 2     1                             1   58
59 11     1 1                       1       1                 1       1   1               1     2   1                       59
60 9                                 1                   1         2           1   1       1         1               1     60
61 12                                 1   1   1     1     1                 1 1     1             1         1           1 1 61
62 9         1       1                                           1                           1       1   1 3               62
63 8     1     1           1 1                             1                         1       1   1                         63
64 20   2   1 1 1         1 1   1 1       1 1 2                             2                 1     2     1             1   64
65 9                 1                       1 1                             1 1                             2   1     1   65
66 10       1 1             2         1         1       1                   1                     1       1                 66
67 13           1 1   1                       1                         1   1         1   1       1     1           1 1   1 67
68 16               1   1 1                       1 1       2           1 1     2     1     1           1     1           1 68
69 8         1   1                   1                     1                     1   1                 1 1                 69
70 13   1 1   1           1     1           1         1               1         1     1                 1 1           1     70
71 13           1               1   1                   1   1         1     1     1                   1 1       2   1       71
72 7 1     1                               1                 1                         1           1                 1     72
73 13   1     1 1                     1       1       1                   2 1                 1 1         1             1   73
74 9     1     1             1                                 1           1     1                 1           1   1       74
75 11 1                               1   1   1                   1       1     1   1     1             1   1               75
76 8                             1         1             1       1     1     1   1                                       1 76
77 17 1       1 2     1     1     1   1           1       1 1     1   2               1       1                           1 77
78 11               1           1 1   1   1   1       1                   1         1                         1           1 78
79 11       1           1                               3   1             1 1     1           1 1                           79
80 12     2       1                           1           1   1 1 1 1           1           1         1                     80
81 11               1     1 1 1                   1             1     1                     1 1   1                 1       81
82 10         1           2                                         1                       1 1   1     1         1   1     82
83 13     1 1               1           2 2 1                           1   1               1           1     1             83
84 11   1                                   1     2     1             1             1     1 1 1   1                         84
85 12                   1         1     1 2         1         1   1     2     1   1                                         85
86 14     1           1   1       1   1           1     1   1         1   1 1                       1               1 1     86
87 10   1               1                     1     1 1         1     1                                 1       1         1 87
88 12           1       1   1 1         1   1               1         1                               1   1 1     1         88
89 12 2             1 1   1         1         1                         1       1       1     1                 1           89
90 9 2                               2                       1       1                         1             1       1     90
91 11     1                                           1 1       1             1 1                   1 1   1         2       91
92 7                       1                 1       1                                                 1       1   1 1     92
93 9                   1   1                   1       1           1     1     1                         1             1   93
94 7 1   1     1                       1                               1                           1                 1     94
95 8                         2                                   1           1                       2     1   1           95
96 8           1 1                                                 2                       1     1           1           1 96
97 10         1                   1 1   1       1 1         1             1                             1               1   97
98 13   2       1                         1   1           1           1 1           1   1           2 1                     98
99 12         1     1 1     1             1                     2                                       1   1       1   1 1 99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
21
/
08
14
/
08
07
/
08
31
/
07
24
/
07
17
/
07
10
/
07
03
/
07
26
/
06
19
/
06
12
/
06
05
/
06
29
/
05
22
/
05
15
/
05
08
/
05
01
/
05
24
/
04
17
/
04
10
/
04
03
/
04
27
/
03
20
/
03
13
/
03
06
/
03
27
/
02
20
/
02
13
/
02
06
/
02
30
/
01
23
/
01
16
/
01
09
/
01
02
/
01
26
/
12
19
/
12
12
/
12
05
/
12
28
/
11
21
/
11
14
/
11
07
/
11
31
/
10
24
/
10
17
/
10
10
/
10
03
/
10
26
/
09
19
/
09
12
/
09
05
/
09
29
/
08
22
/
08
15
/
08
08
/
08
01
/
08
25
/
07
18
/
07
11
/
07
Ngày
/
Tháng