BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Cần Thơ 60 KỲ ĐẾN NGÀY 17/10/2018

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
17
/
10
10
/
10
03
/
10
26
/
09
19
/
09
12
/
09
05
/
09
29
/
08
22
/
08
15
/
08
08
/
08
01
/
08
25
/
07
18
/
07
11
/
07
04
/
07
27
/
06
20
/
06
13
/
06
06
/
06
30
/
05
23
/
05
16
/
05
09
/
05
02
/
05
25
/
04
18
/
04
11
/
04
04
/
04
28
/
03
21
/
03
14
/
03
07
/
03
28
/
02
21
/
02
14
/
02
07
/
02
31
/
01
24
/
01
17
/
01
10
/
01
03
/
01
27
/
12
20
/
12
13
/
12
06
/
12
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
Ngày
/
Tháng
00 8               1               1     1                                     1         1 1     1               1         00
01 2                 1                                                       1                                             01
02 9                         1         1         1 1                     1                   1   1   1           1         02
03 10   2       1             1                   1                       1               1     2   1                       03
04 13     2             1       1       1                   1   1       1     1   1 1                     1         1       04
05 9         1         1             1                                                   1 1       1     2           1     05
06 16                     3       1           1   1     1                     1     2 1       1   2           1         1   06
07 9 2 1                   1           1                 1                 1     1 1                                       07
08 15           1       1 1   1 1     1                           1     1   1         3   1         1                 1     08
09 10         1       1           1   2                 1                 1                 1   1             1             09
10 15     1           1   1   1           1       1 1         1       1           1     1           1 1 2                   10
11 12                   1     1     1         1 1             1                 1   2                               1 1   1 11
12 4   1                     1                                                                     1   1                   12
13 11     1       1                                       1     2 1 1       1       1                 1                 1   13
14 5                                                     1                   1         1                           1     1 14
15 6               1                                 1             1       1                                 1           1 15
16 8       1                           1 1     1             1         1       1                                     1     16
17 11         1   2                                         1 1           1                   1       1   1 1             1 17
18 12                 1                       1       1     1 1                   1 1     1       1           1   1       1 18
19 11   1                           1       1 1   1 1             1 1           1                         1       1         19
20 7 1               1   2                                               1                                     1       1   20
21 7                           1                         1                   1 1 1         1         1                     21
22 10   1                                 1                         1 1   2 1   1                                     1   1 22
23 5   1   1                                                                       2                         1             23
24 8                 1           1                                                       1 1       1         2     1       24
25 16   1 1         3           1 1 1       1   1                       1   1           1       1             1   1         25
26 5       1               1 1       1                                   1                                                 26
27 10       1       1                       2             1   1       1               1     1   1                           27
28 10                       1   1 1 1               2       1           1                                           1 1     28
29 10   1 1 2       1       1             1     1     1 1                                                                   29
30 9                             1         1             1 1         1       1                       1           1   1     30
31 13       1 1       1     2         1                               1                         1   1 1             1   2   31
32 12           1     1             1   1             1           1     2         1       1       1       1                 32
33 8         1                         1             1     2               1   1 1                                         33
34 10         1             1   1                                     1                   2         1           1       1 1 34
35 14           1     1 1                         1   1 1         2             1             2             1       1   1   35
36 7           1   1         1                                                                       2 2                   36
37 11                           1             3       1       1 1     1                           1 1         1             37
38 14 1     1             1   1       1     1     1           1   1 1                                     1             1 2 38
39 10             1     1               1     1           2                           1 1                 1     1           39
40 14   1                   1       1 1   1   2   1 1 1                         1     1 1     1                             40
41 10             2     2         1                 1                   1         1   1       1                             41
42 11           1     2   2         1       1       1                           1           1           1                   42
43 13   1 1                         2   1 1                 1                     2     1                   1         2     43
44 9         1                   1               1                                     1   1             2           1 1   44
45 13             1 1   1 1 1                 1     1                 1   1 1                     1 1 1                     45
46 6 1           1                       1                       2           1                                             46
47 14 2                   1               1 1       1   1       2     1         1   1           1                   1       47
48 14   1     1           1       1           1             1   1                   1       1 1   1     1   1   1           48
49 14 1   1         1   1                 1 1   1     2                                       1       1     1     1     1   49
50 6   1                                                           1           1                           1   1   1       50
51 12         1         1               1               1 1       1   1 1   1           1                 1     1           51
52 9                     1         1   1   1                                   1     1 1         1     1                   52
53 10     1                         1               1     1   1   1 1     1   1                                         1   53
54 8                           1   1           1     2 1         1 1                                                       54
55 7     1                     1                   1     1                             1             1         1           55
56 5                           1                                                 1     1     1             1               56
57 9             1       1                     1     1                     1                 1                 1   1     1 57
58 11                           1     1                       1                   1         2   1   2       2               58
59 8   2   1                                             1 1                 1                         1               1   59
60 8         1               1                       1   1         1                     1             1   1               60
61 18     1         1           1 1     1 1       1         1         1 1     1               2 1       1       1         2 61
62 9 1       1   1 3                                             1                 1       1                               62
63 12 1   1                             1             1   1               1         1 1                     3       1       63
64 12 1     2     1             1           1         1                     1 1 2             1                             64
65 15                 2   1     1                       1   1   1       1 1             1   1   1               1 2         65
66 8     1       1                   1                 1                           1     1                             1 1 66
67 13     1     1           1 1   1             1   1               1               1     1     2 1                         67
68 7           1     1           1       1     1 1                                           1                             68
69 9           1 1                       1       1           1               1   1               1                   1     69
70 11           1 1           1         1   1       1           1                   1       1 1         1                   70
71 11         1 1       2   1                               2   1         1                         2                       71
72 12       1                 1       1 1         1     1     1 2                     2                 1                   72
73 11 1 1         1             1             1   1                     1 1     1                           1 1             73
74 15       1           1   1                   1                   1 2     1 1                   1       1       2 1   1   74
75 13           1   1                     2   1 1     1 1       1   1                 1                   1         1       75
76 10                             1   1                 1   1   1 1         1         1               1       1             76
77 13 1                           1           1           1         1   1     1   1     1   1   1 1                   1     77
78 12                 1           1         1   1 1             1               1     1 1           1               1 1     78
79 5 1 1                                           1   1                                                                 1 79
80 4         1                                                                                             1 2             80
81 10 1   1                 1         1   1                               1             1                     1   1       1 81
82 15 1   1     1         1   1     1 1 1     1 1       1                                 1   1   1                   1     82
83 21           1     1             1     1 1     1 1     1           1   1 2           1 1                 1   2 1 1 1 1   83
84 9 1   1                         1     1     1 1                                             1 1                       1 84
85 10                                 1     1           1   1 1     1 1           1                             1     1     85
86 6       1               1 1       1                 1   1                                                               86
87 17           1       1         1             2                   1         1       1   1     1 1 1       1   1   1   2   87
88 13         1   1 1     1         1                         1           1   1             1   1               1 2         88
89 9 1                 1           1       1           1   1     1                   1                 1                   89
90 10   1             1       1                               1   1         1     1         1         1 1                   90
91 14       1 1   1         2                                   1               1                     2 1 1   1 1         1 91
92 13           1       1   1 1             1                   1       1 1 1               1         1 1           1       92
93 11             1             1                   1         1               1           1               3         1 1     93
94 8       1                 1                 1                                       1           1       1   1     1     94
95 13         2     1   1                                         1     2                     1     1     1   2   1         95
96 13     1           1           1   1     1 1   1       1   1   1     1               1 1                                 96
97 7           1               1                       1           1                                 1           1       1 97
98 19       2 1                         1     1 1   1               1 1 1           1     1     2 1     1     1 1 1         98
99 21           1   1       1   1 1   1 2             1   1   1 1   1 2     1 1   2   1                                 1   99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
17
/
10
10
/
10
03
/
10
26
/
09
19
/
09
12
/
09
05
/
09
29
/
08
22
/
08
15
/
08
08
/
08
01
/
08
25
/
07
18
/
07
11
/
07
04
/
07
27
/
06
20
/
06
13
/
06
06
/
06
30
/
05
23
/
05
16
/
05
09
/
05
02
/
05
25
/
04
18
/
04
11
/
04
04
/
04
28
/
03
21
/
03
14
/
03
07
/
03
28
/
02
21
/
02
14
/
02
07
/
02
31
/
01
24
/
01
17
/
01
10
/
01
03
/
01
27
/
12
20
/
12
13
/
12
06
/
12
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
Ngày
/
Tháng