BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Cần Thơ 60 KỲ ĐẾN NGÀY 16/05/2018

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
16
/
05
09
/
05
02
/
05
25
/
04
18
/
04
11
/
04
04
/
04
28
/
03
21
/
03
14
/
03
07
/
03
28
/
02
21
/
02
14
/
02
07
/
02
31
/
01
24
/
01
17
/
01
10
/
01
03
/
01
27
/
12
20
/
12
13
/
12
06
/
12
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
09
/
08
02
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
07
/
06
31
/
05
24
/
05
17
/
05
10
/
05
03
/
05
26
/
04
19
/
04
12
/
04
05
/
04
Ngày
/
Tháng
00 11                               1         1 1     1               1                 1   2 2 1                           00
01 5                             1                                               1 1                   1     1             01
02 10 1 1                     1                   1   1   1           1                           1     1   1               02
03 13 1                       1               1     2   1                       1                     1     1   1 1 1 1     03
04 11           1   1       1     1   1 1                     1         1                   1         1       1             04
05 9                                         1 1       1     2           1           1                       2             05
06 11 1     1                     1     2 1       1   2           1         1                                               06
07 10         1                 1     1 1                                         1     1         1   1             1   1   07
08 15                 1     1   1         3   1         1                 1           1 1         2     1             1     08
09 9       1                 1                 1   1             1             1     1               1                   1 09
10 16 1 1         1       1           1     1           1 1 2                   1       1   1 1                         1 1 10
11 9             1                 1   2                               1 1   1                                     1   1   11
12 5                                                   1   1                     1 1                       1               12
13 15         1     2 1 1       1       1                 1                 1         1             1 1           2 1       13
14 9         1                   1         1                           1     1 1         1       1             1           14
15 9     1             1       1                                 1           1       1                       2     1       15
16 7             1         1       1                                     1             1                       1         1 16
17 12           1 1           1                   1       1   1 1             1       1       1     1                 1     17
18 13     1     1 1                   1 1     1       1           1   1       1 1                           1     1         18
19 12 1 1             1 1           1                         1       1         1     1                     1         1 1   19
20 6                         1                                     1       1                 2   1                         20
21 9         1                   1 1 1         1         1                         1               1     1                 21
22 9                   1 1   2 1   1                                     1   1                   1                         22
23 7                                   2                         1                       1     1       1   1               23
24 8                                         1 1       1         2     1           1           1                           24
25 8                       1   1           1       1             1   1           1                       1                 25
26 5                         1                                                     1                     2           1     26
27 10         1   1       1               1     1   1                             1           1         2                   27
28 7   2       1           1                                           1 1               1                                 28
29 6     1 1                                                                           1     1     1           1           29
30 9         1 1         1       1                       1           1   1                       1             1           30
31 14                     1                         1   1 1             1   2             1 1     1 1           1   2       31
32 11     1           1     2         1       1       1       1                                                         1 2 32
33 11     1     2               1   1 1                                         2                         1   1           1 33
34 10                     1                   2         1           1       1 1     1                   1 1                 34
35 15 1   1 1         2             1             2             1       1   1       1         2               1             35
36 12                                                     2 2                   2   1   2 1                   1 1           36
37 11     1       1 1     1                           1 1         1                       2   1       1                     37
38 13 1           1   1 1                                     1             1 2     1       1       1   1       1           38
39 11         2                           1 1                 1     1               1       1       1 1               1     39
40 15 1 1 1                         1     1 1     1                                   1         1 2           1   1 1   1   40
41 8   1                   1         1   1       1                                         1 1         1                   41
42 8   1                           1           1           1                       2   1                             1     42
43 16           1                     2     1                   1         2       1 1     1 2   1   1     1             1   43
44 9 1                                     1   1             2           1 1         1                               1     44
45 13   1                 1   1 1                     1 1 1                                       1         1 1 1 2         45
46 6                 2           1                                                   1             1                 1     46
47 13   1   1       2     1         1   1           1                   1               2       2                           47
48 12           1   1                   1       1 1   1     1   1   1                                 1   1               1 48
49 13     2                                       1       1     1     1     1         1           1 1     2               1 49
50 7                   1           1                           1   1   1                 1                 1               50
51 11       1 1       1   1 1   1           1                 1     1                   1             1                     51
52 9                               1     1 1         1     1                     1             1     1         1           52
53 9   1     1   1   1 1     1   1                                         1                   1                           53
54 7     2 1         1 1                                                                                   2               54
55 9   1     1                             1             1         1             2   1                 1                   55
56 7                                 1     1     1             1                   1                     1             1   56
57 13     1                     1                 1                 1   1     1 1     1 1                     1   1     1 1 57
58 11             1                   1         2   1   2       2                                                 1     1   58
59 8         1 1                 1                         1               1               2                         1     59
60 10     1   1         1                     1             1   1                         1     1       1             1     60
61 16 1         1         1 1     1               2 1       1       1         2             1                 1   1 1       61
62 6                 1                 1       1                                     1                             1   1   62
63 16     1   1               1         1 1                     3       1               1         1   1 1       1   1     1 63
64 14     1                     1 1 2             1                               1 1       1 1                   2   1 1   64
65 13       1   1   1       1 1             1   1   1               1 2             1                           1           65
66 6       1                           1     1                             1 1                                   1         66
67 12   1               1               1     1     2 1                           1             1   1     1             1   67
68 4 1                                           1                                       1         1                       68
69 9 1           1               1   1               1                   1                   1         1         1         69
70 14   1           1                   1       1 1         1                             1 1   2 1         1 1       1     70
71 8           2   1         1                         2                                           1             1         71
72 11 1     1     1 2                     2                 1                                                 1     1     1 72
73 12 1                     1 1     1                           1 1               2 1         1       1             1       73
74 14                   1 2     1 1                   1       1       2 1   1   1                               1     1     74
75 10     1 1       1   1                 1                   1         1                             1     1       1       75
76 15       1   1   1 1         1         1               1       1                     1           1 1     1       1 1 1   76
77 17         1         1   1     1   1     1   1   1 1                   1     1             1 1           1 1 1       1   77
78 12 1             1               1     1 1           1               1 1                             1   1     1       1 78
79 8   1   1                                                                 1 1         1           1         1         1 79
80 10                                                           1 2                       2     2       1       1       1   80
81 11                         1             1                     1   1       1                       1   1 1     1 1   1   81
82 14       1                                 1   1   1                   1           1 2   1   1       1     1 1   1       82
83 19 1 1     1           1   1 2           1 1                 1   2 1 1 1 1     1         1       1                       83
84 10 1                                             1 1                       1 1     1               1     1 1           1 84
85 12       1   1 1     1 1           1                             1     1                   1     1     1         1       85
86 4       1   1                                                                         1               1                 86
87 16                   1         1       1   1     1 1 1       1   1   1   2       1       1           1                 1 87
88 14             1           1   1             1   1               1 2                   1     1         1       1   1   1 88
89 7       1   1     1                   1                 1                                                   1     1     89
90 10             1   1         1     1         1         1 1                             1       1 1                       90
91 11               1               1                     2 1 1   1 1         1   1               1                         91
92 10               1       1 1 1               1         1 1           1                                 1               1 92
93 11   1         1               1           1               3         1 1           1                 1                   93
94 7                                       1           1       1   1     1     1                   1                       94
95 13                 1     2                     1     1     1   2   1         1 1     1                   1               95
96 10 1       1   1   1     1               1 1                                                   1       1           1     96
97 8       1           1                                 1           1       1               1       1                   1 97
98 15   1               1 1 1           1     1     2 1     1     1 1 1           1   1                                     98
99 16     1   1   1 1   1 2     1 1   2   1                                 1   1 1                                     1   99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
16
/
05
09
/
05
02
/
05
25
/
04
18
/
04
11
/
04
04
/
04
28
/
03
21
/
03
14
/
03
07
/
03
28
/
02
21
/
02
14
/
02
07
/
02
31
/
01
24
/
01
17
/
01
10
/
01
03
/
01
27
/
12
20
/
12
13
/
12
06
/
12
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
09
/
08
02
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
07
/
06
31
/
05
24
/
05
17
/
05
10
/
05
03
/
05
26
/
04
19
/
04
12
/
04
05
/
04
Ngày
/
Tháng