BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Cần Thơ 60 KỲ ĐẾN NGÀY 08/07/2020

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
08
/
07
01
/
07
24
/
06
17
/
06
10
/
06
03
/
06
27
/
05
20
/
05
13
/
05
06
/
05
29
/
04
25
/
03
18
/
03
11
/
03
04
/
03
26
/
02
19
/
02
12
/
02
05
/
02
29
/
01
22
/
01
15
/
01
08
/
01
01
/
01
25
/
12
18
/
12
11
/
12
04
/
12
27
/
11
20
/
11
13
/
11
06
/
11
30
/
10
23
/
10
16
/
10
09
/
10
02
/
10
25
/
09
18
/
09
11
/
09
04
/
09
28
/
08
21
/
08
14
/
08
07
/
08
31
/
07
24
/
07
17
/
07
10
/
07
03
/
07
26
/
06
19
/
06
12
/
06
05
/
06
29
/
05
22
/
05
15
/
05
08
/
05
01
/
05
Ngày
/
Tháng
00 2                                                                 1               1                                     00
01 11   1           2     1                                   1               1                       1 1       1   1 1     01
02 9     1 1   1     1             1                 1                         1                                 1       1 02
03 8                                 1 1             1       1               1                 1                   1   1   03
04 12     1     1       1               1         1                   1                 1 1     1   1   1                 1 04
05 13 1       1             1 1     1         1                     1                 1       1       1 2           1       05
06 13             1     1       1               1                     1     1       1   1 1       2             1     1     06
07 17                     1 2         1     1         1       1 1 1             1       1             1 1   1 1   1   1     07
08 9       1       1   1   1                           1       1                 1       1                     1           08
09 10                               1 1   1         1     1   1   1       1                               1       1         09
10 19     1 1                   2 1   2     1     1 1         1         2 1       1     1         1         1 1             10
11 10           1                       1                               1 1   1   1       1           1         1     1     11
12 10     1 1       1   1             1   1               1   1                 1               1                           12
13 13     1               1                         1     1 1 1 1 1   1       1   1   1           1                         13
14 11     1   1     1             1                                         1       1       1               1   1   1 1     14
15 11                             1   1                               1     2               1   1 1                   1 2   15
16 18 1 1         1     1 1     1           1         1             1   1             1           1     1 1 1 1     1     1 16
17 9                                               1         1               1 1           2   1               1         1 17
18 7 1                         1                           1         1                       1     1     1                 18
19 12               1 1     1   1 1       1     1 1     1       1   1                                                   1   19
20 13 1 1     1                     1 1   1 2                                     1 1                 1   1 1               20
21 9       1 1             1       1               1       1               1                         1     1               21
22 8       1                 1       1           1                                   1 1         1   1                     22
23 13               1     1       1   2                             1       1 1     1 1     1         1 1                   23
24 17 1   1                     1       1             1     1     1 1 1   1             1 1                 1 2       1   1 24
25 10   1             1 1 1                       1                   1             1   1       1                       1   25
26 7                       1                                         1   1 1                           1     1         1   26
27 2   1                                     1                                                                             27
28 7             1                                                                 1           1     1 1   1       1       28
29 5   1   1                                                             1                                       1 1       29
30 8     1                 1     1       1                             1           1               1     1                 30
31 8 1                         1         1             1 1       1               1                                 1       31
32 9           1 2           1     1                 1             1             1                                     1   32
33 14       1     1           2   1   1           1 1             1                   1                   2       1 1       33
34 7           2     1                   1                                     1       1             1                     34
35 11     2 1     1                                             1   1         1               1             2     1         35
36 13 2     1           1                 1       1           1   1                               1   2           1       1 36
37 13     1   1 1                           1 1                 2 1   1           1             1                   1   1   37
38 11       1                 1         1       1       2         1                   1                 1           1 1     38
39 12   1           1   1     2 1       1   1       1                                 1   1 1                               39
40 7                               1   1 1   1       1 1                               1                                   40
41 7                       2 2                                 1               2                                           41
42 9         1               1   1 1                                     1 1         1                       1         1   42
43 11 1 1         2             1           1       1 1                   1     1                                         1 43
44 13 1   1                         2   2                 1               1 1             1             1     2             44
45 14 1   1             1     1         1 1       1       1 1   1                   1                           1 1 1       45
46 8         1   1                 1               1     1                   1                                   1     1   46
47 9 1                                       1             1 1                     1                 1   1             2   47
48 9         1   1                             1                       1       1             1           1 1     1         48
49 19     1 1     2   1         1 1       1     1   1 1           1             1   1       1       1         1       1 1   49
50 15     1 1             1     1 1     1       1   1     2           1   1                 1                         2     50
51 17         1     3 2       1 1                       1 1 2                               2       1     1 1               51
52 10               1 1                                             1   1     1   1             1     1   1       1         52
53 14     1 1       1   1                           1   1     2   1   1     1       1           1                       1   53
54 4       1                                                                 1                 1                   1       54
55 9 1               1     1                             1     1           1     1           1         1                   55
56 9           1                             1   1         1                 1         1       1       1           1       56
57 11                               1             1   1     1           1 1             1 2   1     1                       57
58 10   1       1                           1   1       1                   1             1   2                   1         58
59 9                             1                     1           1       2     1           1 1                       1   59
60 7                   1                         1   1   1 1                 1                                           1 60
61 10   1       1   1 1 1   1                                   1     1   1                                               1 61
62 12       1 1                 1           1 1                 1   1 1   1       1               1       1                 62
63 11         1             1         1   1     1         1         1                         1     1           1 1         63
64 15                             1           1           1     1 1                 1       2   1 1 1         1 1   1 1     64
65 6   1             1       1             1       1                                                     1                 65
66 13             1     1   1             1 1                           1   1     1             1 1             2         1 66
67 9                                     1       1 1       1     1 1                               1 1   1                 67
68 9   1                                     1 1                       1 1             1               1   1 1             68
69 14                           1   1       1   1 1     1       1       1       1   1   1         1   1                   1 69
70 17 1       1             1     1     1       1 1   2               1 1         1         1 1   1           1     1       70
71 11                     1       1   1   1     1       1                     1     1               1               1   1   71
72 12               1   1                         1   1 1   1 1         1         1 1     1     1                           72
73 10   1     1     1                       1                         1               1     1     1 1                     1 73
74 10   1                               2                         1     1 1 1                 1     1             1         74
75 14     1   1         2 2                     1       1 1             1             1 1 1                               1 75
76 7         1 1               1     2         1                                                                     1     76
77 15 1                   1                   1 1     1                     1           1 1       1 2     1     1     1   1 77
78 12             1       1         1             1     1 1     1       1                               1           1 1   1 78
79 6         1                   1         1                                 1                 1           1               79
80 6                                           1   1 1                                       2       1                     80
81 10   1             1   1         1 1     1                                                           1     1 1 1         81
82 9                                     1       1           1   1                 1 1           1           2             82
83 11             1           1     1     1   1 1           1     1                           1 1               1           83
84 8 1           1   1           1 1                             1         1               1                               84
85 11         1 1   1     1             1     1         1             1           1                         1         1     85
86 12           1               1               1             1               1 1       1     1           1   1       1   1 86
87 14         1 3           1                             1 1 2     1     1           1     1               1               87
88 13                 1 2 1                         2   1                 1     1                   1       1   1 1         88
89 16   1       1     1   1               1   1             1   1     1                 1 2             1 1   1         1   89
90 12                         1                             1             1   1 3   1     2                               2 90
91 9 1             1         1               1     1               2           1             1                             91
92 7   1                 2                 2               1                                                   1           92
93 12       1         1     1 1   1     1     1         1 1                   1                             1   1           93
94 8   1                         1           1                     1               1     1   1     1                       94
95 8             1                                   1         1               1 1   1                           2         95
96 11                 2               1 1                     1 1   1   1             1             1 1                     96
97 13 1     1               1                 1   1   1                 1     1       2           1                   1 1   97
98 7                           1   1   1                                               1   2       1                       98
99 10     1     1                             1                   1 1             1               1     1 1     1           99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
08
/
07
01
/
07
24
/
06
17
/
06
10
/
06
03
/
06
27
/
05
20
/
05
13
/
05
06
/
05
29
/
04
25
/
03
18
/
03
11
/
03
04
/
03
26
/
02
19
/
02
12
/
02
05
/
02
29
/
01
22
/
01
15
/
01
08
/
01
01
/
01
25
/
12
18
/
12
11
/
12
04
/
12
27
/
11
20
/
11
13
/
11
06
/
11
30
/
10
23
/
10
16
/
10
09
/
10
02
/
10
25
/
09
18
/
09
11
/
09
04
/
09
28
/
08
21
/
08
14
/
08
07
/
08
31
/
07
24
/
07
17
/
07
10
/
07
03
/
07
26
/
06
19
/
06
12
/
06
05
/
06
29
/
05
22
/
05
15
/
05
08
/
05
01
/
05
Ngày
/
Tháng