BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Cần Thơ 60 KỲ ĐẾN NGÀY 15/08/2018

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
15
/
08
08
/
08
01
/
08
25
/
07
18
/
07
11
/
07
04
/
07
27
/
06
20
/
06
13
/
06
06
/
06
30
/
05
23
/
05
16
/
05
09
/
05
02
/
05
25
/
04
18
/
04
11
/
04
04
/
04
28
/
03
21
/
03
14
/
03
07
/
03
28
/
02
21
/
02
14
/
02
07
/
02
31
/
01
24
/
01
17
/
01
10
/
01
03
/
01
27
/
12
20
/
12
13
/
12
06
/
12
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
09
/
08
02
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
05
/
07
Ngày
/
Tháng
00 13             1     1                                     1         1 1     1               1                 1   2 2 1 00
01 3                                                       1                                               1 1             01
02 9       1         1         1 1                     1                   1   1   1           1                           02
03 8       1                   1                       1               1     2   1                       1                 03
04 12 1       1       1                   1   1       1     1   1 1                     1         1                   1     04
05 9 1             1                                                   1 1       1     2           1           1           05
06 16   3       1           1   1     1                     1     2 1       1   2           1         1                     06
07 8     1           1                 1                 1     1 1                                         1     1         07
08 16 1 1   1 1     1                           1     1   1         3   1         1                 1           1 1         08
09 10           1   2                 1                 1                 1   1             1             1     1           09
10 17   1   1           1       1 1         1       1           1     1           1 1 2                   1       1   1 1   10
11 12 1     1     1         1 1             1                 1   2                               1 1   1                   11
12 5       1                                                                     1   1                     1 1             12
13 10                                   1     2 1 1       1       1                 1                 1         1           13
14 7                                   1                   1         1                           1     1 1         1       14
15 6                               1             1       1                                 1           1       1           15
16 8                 1 1     1             1         1       1                                     1             1         16
17 10                                     1 1           1                   1       1   1 1             1       1       1   17
18 12                       1       1     1 1                   1 1     1       1           1   1       1 1                 18
19 12             1       1 1   1 1             1 1           1                         1       1         1     1           19
20 7   2                                               1                                     1       1                 2   20
21 8         1                         1                   1 1 1         1         1                         1             21
22 9                   1                         1 1   2 1   1                                     1   1                   22
23 5                                                             2                         1                       1     1 23
24 9           1                                                       1 1       1         2     1           1           1 24
25 12         1 1 1       1   1                       1   1           1       1             1   1           1               25
26 5     1 1       1                                   1                                                     1             26
27 10                     2             1   1       1               1     1   1                             1           1   27
28 11     1   1 1 1               2       1           1                                           1 1               1       28
29 7     1             1     1     1 1                                                                           1     1   29
30 9           1         1             1 1         1       1                       1           1   1                       30
31 12     2         1                               1                         1   1 1             1   2             1 1     31
32 10             1   1             1           1     2         1       1       1       1                                   32
33 9                 1             1     2               1   1 1                                         2                 33
34 10     1   1                                     1                   2         1           1       1 1     1             34
35 15 1                         1   1 1         2             1             2             1       1   1       1         2   35
36 11       1                                                                       2 2                   2   1   2 1       36
37 14         1             3       1       1 1     1                           1 1         1                       2   1   37
38 14   1   1       1     1     1           1   1 1                                     1             1 2     1       1     38
39 11 1               1     1           2                           1 1                 1     1               1       1     39
40 15     1       1 1   1   2   1 1 1                         1     1 1     1                                   1         1 40
41 10 2         1                 1                   1         1   1       1                                         1 1   41
42 11   2         1       1       1                           1           1           1                       2   1         42
43 17             2   1 1                 1                     2     1                   1         2       1 1     1 2   1 43
44 9           1               1                                     1   1             2           1 1         1           44
45 11 1 1 1                 1     1                 1   1 1                     1 1 1                                       45
46 5                   1                       2           1                                                   1           46
47 16   1               1 1       1   1       2     1         1   1           1                   1               2       2 47
48 12   1       1           1             1   1                   1       1 1   1     1   1   1                             48
49 12 1                 1 1   1     2                                       1       1     1     1     1         1           49
50 6                                             1           1                           1   1   1                 1       50
51 12 1               1               1 1       1   1 1   1           1                 1     1                   1         51
52 11   1         1   1   1                                   1     1 1         1     1                     1             1 52
53 10             1               1     1   1   1 1     1   1                                         1                   1 53
54 8         1   1           1     2 1         1 1                                                                         54
55 9         1                   1     1                             1             1         1             2   1           55
56 6         1                                                 1     1     1             1                   1             56
57 11   1                     1     1                     1                 1                 1   1     1 1     1 1         57
58 11         1     1                       1                   1         2   1   2       2                                 58
59 7                                   1 1                 1                         1               1               2     59
60 9       1                       1   1         1                     1             1   1                         1     1 60
61 17         1 1     1 1       1         1         1 1     1               2 1       1       1         2             1     61
62 4                                           1                 1       1                                     1           62
63 11                 1             1   1               1         1 1                     3       1               1         63
64 12         1           1         1                     1 1 2             1                               1 1       1 1   64
65 14   1     1                       1   1   1       1 1             1   1   1               1 2             1             65
66 6               1                 1                           1     1                             1 1                   66
67 13     1 1   1             1   1               1               1     1     2 1                           1             1 67
68 6           1       1     1 1                                           1                                       1       68
69 8                   1       1           1               1   1               1                   1                   1   69
70 13       1         1   1       1           1                   1       1 1         1                             1 1   2 70
71 9 2   1                               2   1         1                         2                                         71
72 11       1       1 1         1     1     1 2                     2                 1                                     72
73 12         1             1   1                     1 1     1                           1 1               2 1         1   73
74 15 1   1                   1                   1 2     1 1                   1       1       2 1   1   1                 74
75 11                   2   1 1     1 1       1   1                 1                   1         1                         75
76 11           1   1                 1   1   1 1         1         1               1       1                     1         76
77 15           1           1           1         1   1     1   1     1   1   1 1                   1     1             1 1 77
78 11           1         1   1 1             1               1     1 1           1               1 1                       78
79 5                             1   1                                                                 1 1         1       79
80 7                                                                                     1 2                       2     2 80
81 8     1         1   1                               1             1                     1   1       1                   81
82 17   1   1     1 1 1     1 1       1                                 1   1   1                   1           1 2   1   1 82
83 21             1     1 1     1 1     1           1   1 2           1 1                 1   2 1 1 1 1     1         1     83
84 9             1     1     1 1                                             1 1                       1 1     1           84
85 11               1     1           1   1 1     1 1           1                             1     1                   1   85
86 6     1 1       1                 1   1                                                                         1       86
87 18 1         1             2                   1         1       1   1     1 1 1       1   1   1   2       1       1     87
88 12   1         1                         1           1   1             1   1               1 2                   1     1 88
89 8 1           1       1           1   1     1                   1                 1                                     89
90 9       1                               1   1         1     1         1         1 1                             1       90
91 12     2                                   1               1                     2 1 1   1 1         1   1               91
92 12 1   1 1             1                   1       1 1 1               1         1 1           1                         92
93 11         1                   1         1               1           1               3         1 1           1           93
94 8       1                 1                                       1           1       1   1     1     1                 94
95 13 1                                         1     2                     1     1     1   2   1         1 1     1         95
96 11           1   1     1 1   1       1   1   1     1               1 1                                                   96
97 7         1                       1           1                                 1           1       1               1   97
98 18                 1     1 1   1               1 1 1           1     1     2 1     1     1 1 1           1   1           98
99 21     1   1 1   1 2             1   1   1 1   1 2     1 1   2   1                                 1   1 1               99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
15
/
08
08
/
08
01
/
08
25
/
07
18
/
07
11
/
07
04
/
07
27
/
06
20
/
06
13
/
06
06
/
06
30
/
05
23
/
05
16
/
05
09
/
05
02
/
05
25
/
04
18
/
04
11
/
04
04
/
04
28
/
03
21
/
03
14
/
03
07
/
03
28
/
02
21
/
02
14
/
02
07
/
02
31
/
01
24
/
01
17
/
01
10
/
01
03
/
01
27
/
12
20
/
12
13
/
12
06
/
12
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
09
/
08
02
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
05
/
07
Ngày
/
Tháng