BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Đồng Nai 60 KỲ ĐẾN NGÀY 16/01/2019

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
16
/
01
09
/
01
02
/
01
26
/
12
19
/
12
12
/
12
05
/
12
28
/
11
21
/
11
14
/
11
07
/
11
31
/
10
24
/
10
17
/
10
10
/
10
03
/
10
26
/
09
19
/
09
12
/
09
05
/
09
29
/
08
22
/
08
15
/
08
08
/
08
01
/
08
25
/
07
18
/
07
11
/
07
04
/
07
27
/
06
20
/
06
13
/
06
06
/
06
30
/
05
23
/
05
16
/
05
09
/
05
02
/
05
25
/
04
18
/
04
11
/
04
04
/
04
28
/
03
21
/
03
14
/
03
07
/
03
28
/
02
21
/
02
14
/
02
07
/
02
31
/
01
24
/
01
17
/
01
10
/
01
03
/
01
27
/
12
20
/
12
13
/
12
06
/
12
Ngày
/
Tháng
00 12                       1 1       1           1   1 1   1     1                               1 1 1   1                 00
01 7                   1   1     1 1     1                   1                             1                               01
02 16   1   1           1         1               1     1     1         2             2                 2   1 1           1 02
03 9     1   1                       1             1                 1       1   1         1 1                             03
04 17   1     1 1     2                   1   1               1   1       1   1 1 1               1 1 1   1                 04
05 11 1             1                       1               1                   1             1       1 1 1           1 1   05
06 4                                                             1                       1   1           1                 06
07 11   1 1         1             1     1   1           1                             1 1         1     1                   07
08 8                                             1         1 1     1     1   1     1                       1               08
09 14 1       1       1         1       1       1 1               1     1             1 1                   1         1 1   09
10 14     1     1   1         1   1   1                 1   1     1           1           1       1       1             1   10
11 10     1     1       1                   1   1                           1 1                     2   1                   11
12 7                           1               1               2       1                               1                 1 12
13 13       1     1   1                   1       1                       2 1   1       1           1 1           1         13
14 17                     1   1     1         1   1               1 2 1     1     1         1     1   1 1           1     1 14
15 10       2       1   1           1         1     1       1                                                     1 1       15
16 7                           1       1               1     1 1   1                                         1             16
17 6   1                         1                                               1             1           1     1         17
18 9 1               1       1                               1 1     2               2                                     18
19 6 1                                         1                         1                           1         1   1       19
20 8           1     1           1   1                               1                                 1           1   1   20
21 11 2       1                     2   1         1               1                                   1   1 1               21
22 8                   1             1     1 1                           1             1       1   1                       22
23 14 1         2 1 2 1           1                   1     1                           1                 1 1     1         23
24 15 3   1   1       1                                       1     1         1                 1     2 1 1   1             24
25 12             1                   1   1 1   1           1 1             2                                   1 1     1   25
26 10                           1       1 1 1 1     2   1   1                                                     1         26
27 14 1     1   1 1         1             1   1       1   1               1   1           1         1                   1   27
28 11                             1                 2           1           1 1           1   2           1             1   28
29 8     1 1       1   1                 1 1         1                       1                                             29
30 11             1       1                         1               1                     2                     2 1 1   1   30
31 5     1               1 1           1                                                   1                               31
32 11               1     1         1     1         1     1         1 1         1   1       1                               32
33 7                       1       1 1                   1                     1   1         1                             33
34 9 1               1                                       1                       1           1   1       2       1     34
35 9                                   1             1           1     1         1           1                     1 1 1   35
36 9                         1                           1 1         1                   1 1   1   1       1               36
37 14     1               1     1     1               1                 1                   2         1   1 1 1     1 1     37
38 9       1 1       1   1 1                 1           1                           1                                   1 38
39 7                 1               1                               1     1   1                   1           1           39
40 10     1       1 1         1                         1 2         1             2                                         40
41 10           1                                     1     1                   1     1   1         1   1     1           1 41
42 15           2           1 1 1                                     1   1 1                 2     1       1   1   1 1     42
43 13         1 1       1                       1   1 1             2 2               1 1                             1     43
44 10   2               1                 1               1 1   1       1 1                                           1     44
45 7     1                       1               1           1               1                   1 1                       45
46 7           1                                 1                                   1         2                 1   1     46
47 7 1                   1 1       1                 1                 1                                     1             47
48 17       1 1       1   1     1       1             1         1       2           1 1     1         2                   2 48
49 14           1       1               1         1         1   1   2     1 1       1                       1       1   1   49
50 8         1           2                           1 1                     1                                   1     1   50
51 8   1           1                 1     1             1                             1       2                           51
52 9           1   1           1       1   1     1     1                       1       1                                   52
53 13           1       1     2 1 1       1                                             1 1               2   1         1   53
54 11             1       1   1               1                   1                   1     1   1 1     1           1       54
55 10             1           1     1         1           1   1   1               1 1                             1         55
56 8                           1                                         1   1 1                 2           1 1           56
57 10                         1                   1                   1           1       1       2         1           1 1 57
58 7                               1             1                           1           3     1                           58
59 11                     1 1       1                   1             1   1     1   1   1         1       1                 59
60 18       1 1   2 2                   1           1           1       1     3       1                   1         2   1   60
61 9       1 1                       1   1 1                                                             1         1     2 61
62 12                         2     1         1                   1     1 1       1               1 1               1 1     62
63 11     1                               1             1     2     1 1         1             1       1 1                   63
64 14       1 1 1           1 1   1             2   1       1 1   2                           1                             64
65 9     1                           1 1     1     1                       1   1           1                       1       65
66 8       1         1     1           1                                   1                                           1 2 66
67 15             1     1               1   1         1 1                   1 1 2   3                         1           1 67
68 15       1 1   1     2   1                               1   1       2           1   1 1       1           1             68
69 10   1                   1                         1                   1 1   1       1     1                       1   1 69
70 11 1 1               1       1             1     1 1                   1                   1                         1 1 70
71 11       1 2   1             1     1   1             1       1                                               1 1         71
72 15               1               1     2 2   1       2 1       1                         1             1 1     1         72
73 6             1                             1   1           1                                             1       1     73
74 10                           1 2 1                     1                             1 2 1           1                   74
75 9             1 2 1             2                                             1                   1     1               75
76 13   1             1           1         2               1 1 1               1       1       1             1 1           76
77 12 1   1             1               1     1 1   1 1                 1                 1       1                 1       77
78 10   1 1           1       1   1   1                                 1 1             1                 1                 78
79 9                 1                               1 1                 1                 1         1     1   1   1       79
80 14   1                                         1     1 1     1       1   1       1 1 1               1   1 1 1           80
81 14   1     1             1   1     1   1               1   1 1                                   1           1     1 1 1 81
82 10 1 1   1 1   1         1             1 1 1                                     1                                       82
83 12           1           1   2               1 1 1                               1           1         1       1   1     83
84 15 1   1       1 1       1                 1 1                   1 1           1 1 1       2                   1         84
85 12   1                       1                           1       1       2     1     1   1                   1   1 1     85
86 6       1                                         1                           1             1                 2         86
87 15                   1         2               1                   1     1       1         1 1 1   1 1       1     1 1   87
88 11                   1                                       1 1             1   1 2         1               1 1       1 88
89 8   1   1           1         1   1                         1                         1                           1     89
90 7                         1               1           1                 1     2         1                               90
91 9       1             2                   1       1     1                                   1       1   1               91
92 11   1 1               1                 2 1 1                     1   1                           1                   1 92
93 7 1             1                   1       1   1                           1                           1               93
94 17                     1         1   1 1     1   1         1 1 1   1           1     1     1   1 1         1       1     94
95 13   1 1           1     1                     1     1                         1         1   1   1         2 1           95
96 12     1   1           2                               2       2     1                           1   1       1           96
97 8             1           1     1             1                 2                                       1   1           97
98 10           1               1     1 1       1                   1                         1 1       1         1         98
99 9                                 1         1         1 1 1               1     1       1       1                       99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
16
/
01
09
/
01
02
/
01
26
/
12
19
/
12
12
/
12
05
/
12
28
/
11
21
/
11
14
/
11
07
/
11
31
/
10
24
/
10
17
/
10
10
/
10
03
/
10
26
/
09
19
/
09
12
/
09
05
/
09
29
/
08
22
/
08
15
/
08
08
/
08
01
/
08
25
/
07
18
/
07
11
/
07
04
/
07
27
/
06
20
/
06
13
/
06
06
/
06
30
/
05
23
/
05
16
/
05
09
/
05
02
/
05
25
/
04
18
/
04
11
/
04
04
/
04
28
/
03
21
/
03
14
/
03
07
/
03
28
/
02
21
/
02
14
/
02
07
/
02
31
/
01
24
/
01
17
/
01
10
/
01
03
/
01
27
/
12
20
/
12
13
/
12
06
/
12
Ngày
/
Tháng