BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Đồng Nai 60 KỲ ĐẾN NGÀY 16/10/2019

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
16
/
10
09
/
10
02
/
10
25
/
09
18
/
09
11
/
09
04
/
09
28
/
08
21
/
08
14
/
08
07
/
08
31
/
07
24
/
07
17
/
07
10
/
07
03
/
07
26
/
06
19
/
06
12
/
06
05
/
06
29
/
05
22
/
05
15
/
05
08
/
05
01
/
05
24
/
04
17
/
04
10
/
04
03
/
04
27
/
03
20
/
03
13
/
03
06
/
03
27
/
02
20
/
02
13
/
02
06
/
02
30
/
01
23
/
01
16
/
01
09
/
01
02
/
01
26
/
12
19
/
12
12
/
12
05
/
12
28
/
11
21
/
11
14
/
11
07
/
11
31
/
10
24
/
10
17
/
10
10
/
10
03
/
10
26
/
09
19
/
09
12
/
09
05
/
09
Ngày
/
Tháng
00 9 1   1         1                             1                 1   1                                 1 1       1       00
01 11 1                               1     1       1     1               1                           1   1     1 1     1   01
02 8 1       1                 1                                                 1   1   1           1         1           02
03 10                   2               1 1 1           1       1                       1   1                       1       03
04 15               1           1     1       1 2             1       1     1         1     1 1     2                   1   04
05 7                     1       1             1     1                             1             1                       1 05
06 4     1                             1                 1                   1                                             06
07 16             1             1 1       2 1               1 1 1       1             1 1         1             1     1   1 07
08 7         1                       1 1           1   1                     1   1                                         08
09 12       1                   1         1           1     1         1     1       1       1       1         1       1     09
10 16       1   1   1 2                                   2   1         1   1           1     1   1         1   1   1       10
11 11                     1 2                                 1       1     1   1       1     1       1                   1 11
12 2               1                                                                                         1             12
13 12     2     1     1 1         1           1         1                                 1     1   1                   1   13
14 11     1                   1           1         1 1   1               1     1                       1   1     1         14
15 17   1 1           1   1   3   1 1 1       1         1                                 2       1   1           1         15
16 7   1   1   1               1                                         1                                   1       1     16
17 8               1               1                         1       1 1       1     1                         1           17
18 9             1                                 1             1     2 1         1               1       1               18
19 6                             1     1         1     1             1             1                                       19
20 9                 1                 1                               1       2             1     1           1   1       20
21 13 1                             1     1 1 1           2                         2       1                     2   1     21
22 9   1   1               1     1                 1 1                                               1             1     1 22
23 12                     1       1                       1                       1 1         2 1 2 1           1           23
24 12 1         1     1             1                       1           1           3   1   1       1                       24
25 13                   1     1               1 1               1 1   1   1   1                 1                   1   1 1 25
26 14     1     1       1 1 1 1 1     1 1                 1                                                   1       1 1 1 26
27 10                   1     1     1               1                               1     1   1 1         1             1   27
28 9   1   1     1           1                 1         1         1             1                             1           28
29 13 1 1                     1 1   1   1 1                                             1 1       1   1                 1 1 29
30 13   1     1     1   1                 1         1   2             1     1     1             1       1                   30
31 12                   1               1 1 1     1                     1 1 1           1               1 1           1     31
32 15                                 2       1 1     1 1     1       1 1   1     1               1     1         1     1   32
33 9         1                                         1 1               1 2                             1       1 1       33
34 12 2   2       1                     1                           1 1     1   1   1               1                       34
35 8                   1                       1     1     1 2       1                                               1     35
36 10                       1   2   1                   1           2           1 1                         1               36
37 13             1   1           1       1     2                             1 1 1     1               1     1     1       37
38 14         1   1                   1           1   1         1 1           1   1       1 1       1   1 1                 38
39 16   1       1       1   1           1 1 1           1 1     2   1 1   1                         1               1       39
40 9               1                   1     1                           1 1           1       1 1         1               40
41 14 1   1   1   1               2               1         1     3 1         1               1                             41
42 11                           1           1       1     1 1                 1               2           1 1 1             42
43 16       1 1       1 1 1 2         1     1                 1 1       1       1           1 1       1                     43
44 13 1       1       1   1       1       1 1                     1       1           2               1                 1   44
45 6           1 1                 1                         1                         1                       1           45
46 6                 1               1                 2                         1           1                             46
47 9   1   1                       1             1               1                 1                   1 1       1         47
48 9             1                             1                             1           1 1       1   1     1       1     48
49 6         1           1                                           1                       1       1               1     49
50 8         1     1         1                           1               1                 1           2                   50
51 15   1   1 1     2                 1       1   1         1               1 1       1           1                 1     1 51
52 10                 1               2             1                     1                   1   1           1       1   1 52
53 16       1             1   1             1 1                   1 1 1         1             1       1     2 1 1       1   53
54 8     1             1                   1                           1     1                 1       1   1               54
55 6                   1                     1                   1                             1           1     1         55
56 8                     1   1             1 1                     2         1                               1             56
57 8 1         1               1       1 1                   1                   1                         1               57
58 5                                           2       1       1                                                 1         58
59 11   2   1 1   1         1                                                     2                     1 1       1         59
60 12 1         1   1                           1                                 1       1 1   2 2                   1     60
61 15                         1 2   1                 2     1   2           1             1 1                       1   1 1 61
62 12           1           1 1     1         2                 1     1       1                             2     1         62
63 8             1                                 2       2             1             1                               1   63
64 12         1           1   1     1                       1       1                     1 1 1           1 1   1           64
65 12   1   1         1         1 1               1     1       1                 1     1                           1 1     65
66 11       1       1               1                         1 1 1 1                     1         1     1           1     66
67 18 1         2       1 1                       1   1       1         1 2   2 1               1     1               1   1 67
68 13   1         1                                             1       1       2 1       1 1   1     2   1                 68
69 5                                     1 1               1                         1                   1                 69
70 14   1       1           1   1   2     1       1 1     1                         1 1               1       1             70
71 14 2                   1       1     1         1         1                             1 2   1             1     1   1   71
72 12           2   1                       1             1   1                                   1               1     2 2 72
73 14 1 2                     1     1 1       1 1 1   1           1     1         1             1                           73
74 11         1   1   3                   1   1                                                               1 2 1         74
75 10                             1             1 1               1                             1 2 1             2         75
76 10             1 1     1                             1           1                 1             1           1         2 76
77 10     1 1                           1         1         1       1               1   1             1               1     77
78 10                   1                                       1       1       1     1 1           1       1   1   1       78
79 7     1     1   1             1                                   1     1                       1                       79
80 10       2       1       1   1   1 1                   1 1                         1                                     80
81 17   1 1       2                   1 1         1 2           1         1           1     1             1   1     1   1   81
82 16     1                           1 2         1 1             1       1         1 1   1 1   1         1             1 1 82
83 13 1       1         1       1 1       1   1               1       1                       1           1   2             83
84 10                     1 1                                 1           1     1   1   1       1 1       1                 84
85 12       1           1         1           1     1 1     1     1         2         1                       1             85
86 4                 1             1             1                                       1                                 86
87 15           1   1       1 1 1                   1 3         1   1   1                             1         2           87
88 9 1   1     1         1                 1   1       1     1                                       1                     88
89 9       1                           1                   1       1                 1   1           1         1   1       89
90 6             1 1             1                   1   1                                                 1               90
91 6   1                                   1                       1                     1             2                   91
92 11     1               2                       1           1     1                 1 1               1                 2 92
93 9         1   1   1                                           2     1           1             1                   1     93
94 10                 1       1                     1 1     1         1                                 1         1   1 1   94
95 12         1             2               1 1                 1     1       1       1 1           1     1                 95
96 6       1                                                                     1     1   1           2                   96
97 10                                 1         1       1                     3 1               1           1     1         97
98 12     1   1         1   1               1   1                           2                 1               1     1 1     98
99 7                       1             1           1           1             2                                   1       99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
16
/
10
09
/
10
02
/
10
25
/
09
18
/
09
11
/
09
04
/
09
28
/
08
21
/
08
14
/
08
07
/
08
31
/
07
24
/
07
17
/
07
10
/
07
03
/
07
26
/
06
19
/
06
12
/
06
05
/
06
29
/
05
22
/
05
15
/
05
08
/
05
01
/
05
24
/
04
17
/
04
10
/
04
03
/
04
27
/
03
20
/
03
13
/
03
06
/
03
27
/
02
20
/
02
13
/
02
06
/
02
30
/
01
23
/
01
16
/
01
09
/
01
02
/
01
26
/
12
19
/
12
12
/
12
05
/
12
28
/
11
21
/
11
14
/
11
07
/
11
31
/
10
24
/
10
17
/
10
10
/
10
03
/
10
26
/
09
19
/
09
12
/
09
05
/
09
Ngày
/
Tháng