BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Đồng Nai 60 KỲ ĐẾN NGÀY 08/07/2020

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
08
/
07
01
/
07
24
/
06
17
/
06
10
/
06
03
/
06
27
/
05
20
/
05
13
/
05
06
/
05
29
/
04
25
/
03
18
/
03
11
/
03
04
/
03
26
/
02
19
/
02
12
/
02
05
/
02
29
/
01
22
/
01
15
/
01
08
/
01
01
/
01
25
/
12
18
/
12
11
/
12
04
/
12
27
/
11
20
/
11
13
/
11
06
/
11
30
/
10
23
/
10
16
/
10
09
/
10
02
/
10
25
/
09
18
/
09
11
/
09
04
/
09
28
/
08
21
/
08
14
/
08
07
/
08
31
/
07
24
/
07
17
/
07
10
/
07
03
/
07
26
/
06
19
/
06
12
/
06
05
/
06
29
/
05
22
/
05
15
/
05
08
/
05
01
/
05
Ngày
/
Tháng
00 9       1                                       2   1         1       1   1         1                             1     00
01 6                               1                       1             1                               1     1       1   01
02 16   2 1     1 1             1       1 1 1 1               1       1 1 1       1                 1                       02
03 8                     1   1                   1                                         2               1 1 1           03
04 13       1             1     2   1         1 1                                       1           1     1       1 2       04
05 16   2 1   1           1   1   1                 1     1 1 1         1                     1       1             1     1 05
06 8           2                           1               1 1     1         1                             1               06
07 15             2         1       1 1             1 1         1     1               1             1 1       2 1           07
08 9                   1               1       1   1                 1           1                       1 1           1   08
09 9                 1             1       2 1                                 1                   1         1           1 09
10 11               1           1     1     1     1   1                         1   1   1 2                                 10
11 11       1       1   1             1           1 1     1       1                           1 2                           11
12 6             1                   1               1   1         1                   1                                   12
13 12 2         1         1                                           1       2     1     1 1         1           1         13
14 7         1                                                   1           1                   1           1         1 1 14
15 16                 1                     1                 1     1   1   1 1           1   1   3   1 1 1       1         15
16 10                   1     1       1           2               1         1   1   1               1                       16
17 11 1         1 1   1               1 1 1             1       1                       1               1                   17
18 6             1 1                 1         1                                     1                                 1   18
19 11 1               1       1           1   1 1         2                                           1     1         1     19
20 7                   1   1           1                           2                     1                 1               20
21 12 1   1                     1         1           2     1             1                             1     1 1 1         21
22 10                     2       1       1                                 1   1               1     1                 1 1 22
23 10   1           1             2       1                 2 1                               1       1                     23
24 9             1   1           1                 1             1       1         1     1             1                   24
25 13 1   1 1   1                       2         1     1             1                     1     1               1 1       25
26 23     2 1 1         1     1 1       1   2     1     1   1   1             1     1       1 1 1 1 1     1 1               26
27 13               1     1         1     1   1   2     1           1                       1     1     1               1   27
28 11   1     1 1 1     1     1                                             1   1     1           1                 1       28
29 16 2 1           1         1                   1             1   1 1   1 1                     1 1   1   1 1             29
30 10       1   1                   1       1                               1     1     1   1                 1         1   30
31 9       1                   1 1                 1                                       1               1 1 1     1     31
32 9   1     1                           1             1                                                 2       1 1     1 32
33 4           1       1             1                                           1                                         33
34 8                                   1                             1   2   2       1                     1               34
35 9     1                               1   1     1 1           1                         1                       1     1 35
36 10         1             1     1           1           1   1                                 1   2   1                   36
37 9 1     1                                             1                           1   1           1       1     2       37
38 8                   1 1                               1                       1   1                   1           1   1 38
39 12                     1         1 1       1                   1         1       1       1   1           1 1 1           39
40 11   1                 1                     1   1 1   1       1 1                   1                   1     1         40
41 22     1 1                     3     1   1   1     1 2   1 1     1 1   1   1   1   1               2               1     41
42 12     1 1             1         1       1           1     1   1     1                           1           1       1   42
43 12                           1       1                 1                     1 1       1 1 1 2         1     1           43
44 14           1       1 1     1 1         1   1                         1       1       1   1       1       1 1           44
45 9       1       1     1                   1                       1 1           1 1                 1                   45
46 6           2                                               1       1                 1               1                 46
47 16 1       1   1         1           1   1           1 1     1 1   1 1   1   1                       1             1     47
48 7         1             2     1             1                                     1                             1       48
49 11 1       1         1       1               1   1       1   1 1               1           1                             49
50 9   1                     1             1                       1 2           1     1         1                         50
51 11                                         1         1           1       1   1 1     2                 1       1   1     51
52 9   1     1   1       1                                       1                       1               2             1   52
53 10                           2       1 1                       1             1             1   1             1 1         53
54 7   1               1                                 1   1               1             1                   1           54
55 9 1         1 1 1   1                 1     1                                           1                     1         55
56 12 1           1         2       1               1           1       1                     1   1             1 1         56
57 11     1     1                   1                       1   2         1         1               1       1 1             57
58 9   1   1             1         1   1             1         1                                                   2       58
59 13                 1                   1           1         2     1 1   2   1 1   1         1                           59
60 10                     1   1     1   1     2                           1         1   1                           1       60
61 7                                               1                                             1 2   1                 2 61
62 10   1 1         1               1                                               1           1 1     1         2         62
63 14             1     1     2       2 1     1   1       1           1               1                                 2   63
64 11         1                             1     1   1   1   1     1             1           1   1     1                   64
65 13 1             1                           1 1     1   1       1       1   1         1         1 1               1     65
66 13               1 1     2 1     2               2   1                       1       1               1                   66
67 16     1     1 1                   1   1           1     1         1 1 1         2       1 1                       1   1 67
68 9     1   1       1               2                           1     1   1         1                                     68
69 8   1     1 1   1                                   1   1                                                 1 1           69
70 14               1     1                                   1         2   1       1           1   1   2     1       1 1   70
71 14     1             1 1 1       2   2                                 2                   1       1     1         1     71
72 10               1   1     1               1         1       1                   2   1                       1           72
73 19 1   1           1       1                 1   1 1               1 1 1 2                     1     1 1       1 1 1   1 73
74 16                 3         1 1       1     1             1 1                 1   1   3                   1   1         74
75 8                                         1         1   1 1   1                                   1             1 1     75
76 9         1   1             1         1                   1 1                     1 1     1                             76
77 11       1         1       1     1       1             1       1           1 1                           1         1     77
78 6               1       1         1               1                 1                   1                               78
79 12       1     1         1 1 1                   1 1       1               1     1   1             1                     79
80 12           1 1 1   1                                 1                     2       1       1   1   1 1                 80
81 12       2         1                                                     1 1       2                   1 1         1 2   81
82 10   1     1         1       1                                             1                           1 2         1 1   82
83 10                           1 1                           1           1       1         1       1 1       1   1         83
84 11         1                   1                   1     3 1     2                         1 1                           84
85 10         1             1             1               1                     1           1         1           1     1 1 85
86 8   1                                             2           1     1                 1             1             1     86
87 15 1           1             1 1                                 2               1   1       1 1 1                   1 3 87
88 8                       1                                           1 1   1     1         1                 1   1       88
89 6                       1                 1 1 1                             1                           1               89
90 13     1             1             1         2       1 1           2               1 1             1                   1 90
91 5     1                   1             1                               1                                   1           91
92 8                 1               1     1                 1               1               2                       1     92
93 14 1       1 1             1   1   1         1 3                 1             1   1   1                                 93
94 6   1             1                                                                   1       1                     1 1 94
95 9       1                     1           1             1                     1             2               1 1         95
96 8     1           1     1           1                       1 1     1       1                                           96
97 6               1 1                         1 1                                                       1         1       97
98 8               1                                   1                     1   1         1   1               1   1       98
99 11 1     1               1             2   1     1           1                               1             1           1 99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
08
/
07
01
/
07
24
/
06
17
/
06
10
/
06
03
/
06
27
/
05
20
/
05
13
/
05
06
/
05
29
/
04
25
/
03
18
/
03
11
/
03
04
/
03
26
/
02
19
/
02
12
/
02
05
/
02
29
/
01
22
/
01
15
/
01
08
/
01
01
/
01
25
/
12
18
/
12
11
/
12
04
/
12
27
/
11
20
/
11
13
/
11
06
/
11
30
/
10
23
/
10
16
/
10
09
/
10
02
/
10
25
/
09
18
/
09
11
/
09
04
/
09
28
/
08
21
/
08
14
/
08
07
/
08
31
/
07
24
/
07
17
/
07
10
/
07
03
/
07
26
/
06
19
/
06
12
/
06
05
/
06
29
/
05
22
/
05
15
/
05
08
/
05
01
/
05
Ngày
/
Tháng