BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Đồng Nai 60 KỲ ĐẾN NGÀY 23/05/2018

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
23
/
05
16
/
05
09
/
05
02
/
05
25
/
04
18
/
04
11
/
04
04
/
04
28
/
03
21
/
03
14
/
03
07
/
03
28
/
02
21
/
02
14
/
02
07
/
02
31
/
01
24
/
01
17
/
01
10
/
01
03
/
01
27
/
12
20
/
12
13
/
12
06
/
12
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
09
/
08
02
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
07
/
06
31
/
05
24
/
05
17
/
05
10
/
05
03
/
05
26
/
04
19
/
04
12
/
04
Ngày
/
Tháng
00 10                         1 1 1   1                     1             2                 1 1                         1   00
01 3                   1                                       1       1                                                   01
02 14             2                 2   1 1           1 1           2                 1 1                 1   1             02
03 11     1   1         1 1                                 2             1     1         1         1             1         03
04 15 1   1 1 1               1 1 1   1                               1     1     1 1                 1               1 1   04
05 14       1             1       1 1 1           1 1                       1     1           1   1               1   1   1 05
06 12                 1   1           1                 1     1               1   1           1     1   1       1     1     06
07 14             1 1         1     1                   1 1 1     1     1 1     1                 1           1           1 07
08 12 1   1     1                       1                           1         1         1 1       1       1   1 1           08
09 12             1 1                   1         1 1   1                   1   2 1           1           1                 09
10 14     1           1       1       1             1       1   1                       1 1       1   1 1       1         1 10
11 13   1 1                     2   1                       1       1   1   1         1   1 1           1                   11
12 9                               1                 1   1       1         1       2             1                 1       12
13 21 2 1   1       1           1 1           1         1     2 1 1     1           1       2         1   1   1   1         13
14 15   1     1         1     1   1 1           1     1 1                   1   1   1         1                         2   14
15 9                                         1 1         1           1       1                           1       1 1 1     15
16 5                                     1                                 1                         1                   2 16
17 15         1             1           1     1             1 1     1   2                         1 1       1       1 1   1 17
18 7             2                                                             1         2   1                           1 18
19 7 1                           1         1   1                         1                 1   1                           19
20 8                               1           1   1                                 1 1                     1   1 1       20
21 8                             1   1 1                 1                   1       1             1             1         21
22 11 1             1       1   1                       1     1                         1   1             1     1   1       22
23 12               1                 1 1     1           2             1 1   1 1   1                         1             23
24 15     1                 1     2 1 1   1                               1 1     1             1   1 1           1   1     24
25 12   2                                   1 1     1   1   1     1                     1                 1 1 1             25
26 7                                         1         1   1                     1 1     1                   1             26
27 10 1   1           1         1                   1           1                         1                 2 1             27
28 15   1 1           1   2           1             1     1                   1       1 1         1 1       1     1         28
29 8     1                                               1         1           1     1               1       1         1   29
30 15                 2                     2 1 1   1       1 1 1   1             1 1         1               1             30
31 10                   1                                 1       2         1 1                       1   1   1     1       31
32 6       1   1       1                                                       1 1                             1           32
33 9       1   1         1                                     1         1                           1 2 1                 33
34 14             1           1   1       2       1           1     1 1 1 2         1           1                           34
35 11         1           1                     1 1 1     1           1               1       1   2                         35
36 8                 1 1   1   1       1                             1                     2                               36
37 11                   2         1   1 1 1     1 1                               1                               2         37
38 9             1                                   1               1         1     1   1       1       1             1   38
39 9   1   1                   1           1               1         1           1 1                               1       39
40 8         2                                                           1         1 1                         2     1     40
41 12       1     1   1         1   1     1           1             1                 2       1             1               41
42 19 1 1                 2     1       1   1   1 1           1     1         1           1     1   1           1       3   42
43 7             1 1                             1                   1     1               1                   1           43
44 7 1                                           1                   1 1                                     1     1     1 44
45 11     1                   1 1                               1       1   1     1 1                   1           1 1     45
46 8             1         2                 1   1             1     1                                 1                   46
47 6                                     1             1                               1   2                         1     47
48 23           1 1     1         2                   2 1     1               1 1       1 1     1   1 2 1   1 1       3     48
49 14 1 1       1                       1       1   1   1       1   1   1     1       1       1     1                       49
50 8     1                                   1     1                           1       1                   2             1 50
51 13               1       2                                     2     1   1             1         2   2           1       51
52 5       1       1                                         1                         1                         1         52
53 12               1 1               2   1         1       2                             1 1                       1 1     53
54 11             1     1   1 1     1           1           1     1   1                     1                           1   54
55 11         1 1                             1                 1 1 1             2 1   1             1                     55
56 12 1   1 1                 2           1 1                 1                               1         1           1 1     56
57 12         1       1       2         1           1 1       1         1   1                   1                       1   57
58 11     1           3     1                                     1         1 1         1 1     1                           58
59 12 1     1   1   1         1       1                     1     1                         1 1             1             1 59
60 11     3       1                   1         2   1                         1                 1                       1   60
61 10                                 1         1     2         1     1               1                 1 1       1         61
62 10 1       1               1 1               1 1                                 1                         1   1       1 62
63 12       1             1       1 1                     1       1 1                 1       2       2                     63
64 5                     1                                                         1 1                   1     1           64
65 7   1   1           1                       1                                               1           1   1           65
66 13   1                                           1 2     1     1 1       1   2         1                       1       1 66
67 12   1 1 2   3                         1           1       1                 1                     1                     67
68 13           1   1 1       1           1               1             1                         2       1         1   1 1 68
69 12 1 1   1       1     1                       1   1         1     1                 1           1   1                   69
70 12 1                   1                         1 1   1   1                   1             2 1   1     1               70
71 4                                       1 1                                             1                   1           71
72 11                   1             1 1     1                 1     1   1     1 2         1                               72
73 7                                     1       1       1                 1                 1 1           1               73
74 11               1 2 1           1                       1 1 1                 1       1             1                   74
75 5         1                   1     1                                   1 1                                             75
76 11       1       1       1             1 1             1                   1               1           1 1   1           76
77 10                 1       1                 1             1     1     1             1               1     1 1           77
78 9 1             1                 1                             1         1                 1       1 1           1     78
79 14 1                 1         1     1   1   1                 1                 1 1 1                           2   1 1 79
80 14   1       1 1 1               1   1 1 1                 1 1             1                   1 1     1                 80
81 15                           1           1     1 1 1   1                                 1   1   2           1 1   1 1 1 81
82 6           1                                       1                             1       1     1             1         82
83 8           1           1         1       1   1         1                                                   1     1     83
84 12         1 1 1       2                   1         2             1         1       1                                 1 84
85 16   2     1     1   1                   1   1 1           1                       1               1     1 1 1 1     1   85
86 5         1             1                 2                                                       1                     86
87 17   1       1         1 1 1   1 1       1     1 1   1         1                       1     1     1 1       1           87
88 16       1   1 2         1               1 1       1                 1 1                       2       1 1         1   1 88
89 6                 1                           1     1               2                               1                   89
90 9   1     2         1                                         1       1       1                                 1   1   90
91 6                       1       1   1                             1     1                 1                             91
92 8 1                           1                   1           1                 1   1                 1 1               92
93 3       1                           1                                                                                 1 93
94 10         1     1     1   1 1         1       1                       1                         1               1       94
95 11         1         1   1   1         2 1                         1         1                 1                 1       95
96 9                           1   1       1                   2   2                     1     1                           96
97 8                                   1   1                           1 1                     2           1           1   97
98 9                     1 1       1         1           1                   1     1       1                 1             98
99 13     1     1       1       1                       1 1     1     1   1   1                   1 1             1         99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
23
/
05
16
/
05
09
/
05
02
/
05
25
/
04
18
/
04
11
/
04
04
/
04
28
/
03
21
/
03
14
/
03
07
/
03
28
/
02
21
/
02
14
/
02
07
/
02
31
/
01
24
/
01
17
/
01
10
/
01
03
/
01
27
/
12
20
/
12
13
/
12
06
/
12
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
09
/
08
02
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
07
/
06
31
/
05
24
/
05
17
/
05
10
/
05
03
/
05
26
/
04
19
/
04
12
/
04
Ngày
/
Tháng