BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Đồng Nai 60 KỲ ĐẾN NGÀY 17/10/2018

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
17
/
10
10
/
10
03
/
10
26
/
09
19
/
09
12
/
09
05
/
09
29
/
08
22
/
08
15
/
08
08
/
08
01
/
08
25
/
07
18
/
07
11
/
07
04
/
07
27
/
06
20
/
06
13
/
06
06
/
06
30
/
05
23
/
05
16
/
05
09
/
05
02
/
05
25
/
04
18
/
04
11
/
04
04
/
04
28
/
03
21
/
03
14
/
03
07
/
03
28
/
02
21
/
02
14
/
02
07
/
02
31
/
01
24
/
01
17
/
01
10
/
01
03
/
01
27
/
12
20
/
12
13
/
12
06
/
12
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
Ngày
/
Tháng
00 13       1           1   1 1   1     1                               1 1 1   1                     1             2       00
01 7   1 1     1                   1                             1                                       1       1         01
02 16   1               1     1     1         2             2                 2   1 1           1 1           2             02
03 11       1             1                 1       1   1         1 1                                 2             1     1 03
04 14           1   1               1   1       1   1 1 1               1 1 1   1                               1     1     04
05 10             1               1                   1             1       1 1 1           1 1                       1     05
06 7                                   1                       1   1           1                 1     1               1   06
07 15   1     1   1           1                             1 1         1     1                   1 1 1     1     1 1     1 07
08 10                   1         1 1     1     1   1     1                       1                           1         1   08
09 15 1       1       1 1               1     1             1 1                   1         1 1   1                   1   2 09
10 12   1   1                 1   1     1           1           1       1       1             1       1   1                 10
11 11             1   1                           1 1                     2   1                       1       1   1   1     11
12 10 1               1               2       1                               1                 1   1       1         1     12
13 16           1       1                       2 1   1       1           1 1           1         1     2 1 1     1         13
14 18     1         1   1               1 2 1     1     1         1     1   1 1           1     1 1                   1   1 14
15 9     1         1     1       1                                                     1 1         1           1       1   15
16 8 1       1               1     1 1   1                                         1                                 1     16
17 10   1                                               1             1           1     1             1 1     1   2         17
18 7                               1 1     2               2                                                             1 18
19 6                 1                         1                           1         1   1                         1       19
20 6   1   1                               1                                 1           1   1                             20
21 10     2   1         1               1                                   1   1 1                 1                   1   21
22 9       1     1 1                           1             1       1   1                       1     1                   22
23 13   1                   1     1                           1                 1 1     1           2             1 1   1 1 23
24 11                               1     1         1                 1     2 1 1   1                               1 1     24
25 14       1   1 1   1           1 1             2                                   1 1     1   1   1     1               25
26 12 1       1 1 1 1     2   1   1                                                     1         1   1                     26
27 10           1   1       1   1               1   1           1         1                   1           1                 27
28 13   1                 2           1           1 1           1   2           1             1     1                   1   28
29 7           1 1         1                       1                                               1         1           1 29
30 13                     1               1                     2                     2 1 1   1       1 1 1   1             30
31 7         1                                                   1                                 1       2         1 1   31
32 10     1     1         1     1         1 1         1   1       1                                                       1 32
33 8     1 1                   1                     1   1         1                                     1         1       33
34 13                               1                       1           1   1       2       1           1     1 1 1 2       34
35 11         1             1           1     1         1           1                     1 1 1     1           1           35
36 9                           1 1         1                   1 1   1   1       1                             1           36
37 12 1     1               1                 1                   2         1   1 1 1     1 1                               37
38 6               1           1                           1                                   1               1         1 38
39 8       1                               1     1   1                   1           1               1         1           39
40 7                         1 2         1             2                                                           1       40
41 10                       1     1                   1     1   1         1   1     1           1             1             41
42 14 1                                     1   1 1                 2     1       1   1   1 1           1     1         1   42
43 12                 1   1 1             2 2               1 1                             1                   1     1     43
44 9           1               1 1   1       1 1                                           1                   1 1         44
45 9   1               1           1               1                   1 1                               1       1   1     45
46 8                   1                                   1         2                 1   1             1     1           46
47 5     1                 1                 1                                     1             1                         47
48 17 1       1             1         1       2           1 1     1         2                   2 1     1               1 1 48
49 17         1         1         1   1   2     1 1       1                       1       1   1   1       1   1   1     1   49
50 6                       1 1                     1                                   1     1                           1 50
51 10       1     1             1                             1       2                                     2     1   1     51
52 8 1       1   1     1     1                       1       1                                         1                   52
53 11 1 1       1                                             1 1               2   1         1       2                     53
54 11               1                   1                   1     1   1 1     1           1           1     1   1           54
55 11     1         1           1   1   1               1 1                             1                 1 1 1             55
56 9 1                                         1   1 1                 2           1 1                 1                   56
57 12                   1                   1           1       1       2         1           1 1       1         1   1     57
58 10     1             1                           1           3     1                                     1         1 1   58
59 11     1                   1             1   1     1   1   1         1       1                     1     1               59
60 13         1           1           1       1     3       1                   1         2   1                         1   60
61 9       1   1 1                                                             1         1     2         1     1           61
62 10     1         1                   1     1 1       1               1 1               1 1                               62
63 13           1             1     2     1 1         1             1       1 1                     1       1 1             63
64 9   1             2   1       1 1   2                           1                                                       64
65 8       1 1     1     1                       1   1           1                       1                                 65
66 11         1                                   1                                           1 2     1     1 1       1   2 66
67 15         1   1         1 1                   1 1 2   3                         1           1       1                 1 67
68 11                             1   1       2           1   1 1       1           1               1             1         68
69 10                       1                   1 1   1       1     1                       1   1         1     1           69
70 10 1             1     1 1                   1                   1                         1 1   1   1                   70
71 7 1     1   1             1       1                                               1 1                                   71
72 18     1     2 2   1       2 1       1                         1             1 1     1                 1     1   1     1 72
73 7                 1   1           1                                             1       1       1                 1     73
74 13 1 2 1                     1                             1 2 1           1                       1 1 1                 74
75 7     2                                             1                   1     1                                   1 1   75
76 13   1         2               1 1 1               1       1       1             1 1             1                   1   76
77 12         1     1 1   1 1                 1                 1       1                 1             1     1     1       77
78 8   1   1                                 1 1             1                 1                             1         1   78
79 9                       1 1                 1                 1         1     1   1   1                 1               79
80 16                   1     1 1     1       1   1       1 1 1               1   1 1 1                 1 1             1   80
81 12 1     1   1               1   1 1                                   1           1     1 1 1   1                       81
82 5           1 1 1                                     1                                       1                         82
83 11 2               1 1 1                               1           1         1       1   1         1                     83
84 14               1 1                   1 1           1 1 1       2                   1         2             1         1 84
85 12 1                           1       1       2     1     1   1                   1   1 1           1                   85
86 5                       1                           1             1                 2                                   86
87 16   2               1                   1     1       1         1 1 1   1 1       1     1 1   1         1               87
88 12                                 1 1             1   1 2         1               1 1       1                 1 1       88
89 8   1   1                         1                         1                           1     1               2         89
90 8               1           1                 1     2         1                                         1       1       90
91 8               1       1     1                                   1       1   1                             1     1     91
92 9             2 1 1                     1   1                           1                   1           1               92
93 5         1       1   1                           1                           1                                         93
94 17     1   1 1     1   1         1 1 1   1           1     1     1   1 1         1       1                       1       94
95 11                   1     1                         1         1   1   1         2 1                         1         1 95
96 12                           2       2     1                           1   1       1                   2   2             96
97 8     1             1                 2                                       1   1                           1 1       97
98 11 1     1 1       1                   1                         1 1       1         1           1                   1   98
99 15       1         1         1 1 1               1     1       1       1                       1 1     1     1   1   1   99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
17
/
10
10
/
10
03
/
10
26
/
09
19
/
09
12
/
09
05
/
09
29
/
08
22
/
08
15
/
08
08
/
08
01
/
08
25
/
07
18
/
07
11
/
07
04
/
07
27
/
06
20
/
06
13
/
06
06
/
06
30
/
05
23
/
05
16
/
05
09
/
05
02
/
05
25
/
04
18
/
04
11
/
04
04
/
04
28
/
03
21
/
03
14
/
03
07
/
03
28
/
02
21
/
02
14
/
02
07
/
02
31
/
01
24
/
01
17
/
01
10
/
01
03
/
01
27
/
12
20
/
12
13
/
12
06
/
12
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
Ngày
/
Tháng