BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Đồng Nai 60 KỲ ĐẾN NGÀY 16/09/2020

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
16
/
09
09
/
09
02
/
09
26
/
08
19
/
08
12
/
08
05
/
08
29
/
07
22
/
07
15
/
07
08
/
07
01
/
07
24
/
06
17
/
06
10
/
06
03
/
06
27
/
05
20
/
05
13
/
05
06
/
05
29
/
04
25
/
03
18
/
03
11
/
03
04
/
03
26
/
02
19
/
02
12
/
02
05
/
02
29
/
01
22
/
01
15
/
01
08
/
01
01
/
01
25
/
12
18
/
12
11
/
12
04
/
12
27
/
11
20
/
11
13
/
11
06
/
11
30
/
10
23
/
10
16
/
10
09
/
10
02
/
10
25
/
09
18
/
09
11
/
09
04
/
09
28
/
08
21
/
08
14
/
08
07
/
08
31
/
07
24
/
07
17
/
07
10
/
07
Ngày
/
Tháng
00 8                           1                                       2   1         1       1   1         1               00
01 6           2 1                                     1                       1             1                             01
02 19     1       1     1   2 1     1 1             1       1 1 1 1               1       1 1 1       1                 1   02
03 5                                         1   1                   1                                         2           03
04 10                 1         1             1     2   1         1 1                                       1           1   04
05 18 1     1     1 1       2 1   1           1   1   1                 1     1 1 1         1                     1       1 05
06 9     1       1                 2                           1               1 1     1         1                         06
07 13   1                             2         1       1 1             1 1         1     1               1             1 1 07
08 7               1                       1               1       1   1                 1           1                     08
09 9       2                             1             1       2 1                                 1                   1   09
10 12               1                   1           1     1     1     1   1                         1   1   1 2             10
11 13   1           1           1       1   1             1           1 1     1       1                           1 2       11
12 9   1     1         1             1                   1               1   1         1                   1               12
13 12   1                 2         1         1                                           1       2     1     1 1         1 13
14 5       1                     1                                                   1           1                   1     14
15 14   1                                 1                     1                 1     1   1   1 1           1   1   3   1 15
16 12               1 1                     1     1       1           2               1         1   1   1               1   16
17 15     1 1 1 1 1       1         1 1   1               1 1 1             1       1                       1               17
18 6         1                       1 1                 1         1                                     1                 18
19 12   1         1     1 1               1       1           1   1 1         2                                           1 19
20 8                   2                   1   1           1                           2                     1             20
21 11         1 1   1     1   1                     1         1           2     1             1                             21
22 9                 1                       2       1       1                                 1   1               1     1 22
23 10                       1           1             2       1                 2 1                               1       1 23
24 10   1             1               1   1           1                 1             1       1         1     1             24
25 12                 1   1   1 1   1                       2         1     1             1                     1     1     25
26 24 1 1   1                 2 1 1         1     1 1       1   2     1     1   1   1             1     1       1 1 1 1 1   26
27 12     1                             1     1         1     1   1   2     1           1                       1     1     27
28 13         1 1 1         1     1 1 1     1     1                                             1   1     1           1     28
29 14       1             2 1           1         1                   1             1   1 1   1 1                     1 1   29
30 9   1                       1   1                   1       1                               1     1     1   1           30
31 5                           1                   1 1                 1                                       1           31
32 8   1 2             1   1     1                           1             1                                               32
33 6             1   1             1       1             1                                           1                     33
34 10 1         1       1                                   1                             1   2   2       1                 34
35 8                   1     1                               1   1     1 1           1                         1           35
36 11               1 1           1             1     1           1           1   1                                 1   2   36
37 6                     1     1                                             1                           1   1           1 37
38 6               1                       1 1                               1                       1   1                 38
39 16     1 1 1     3 1                       1         1 1       1                   1         1       1       1   1       39
40 11             1 1       1                 1                     1   1 1   1       1 1                   1               40
41 23 1         1             1 1                     3     1   1   1     1 2   1 1     1 1   1   1   1   1               2 41
42 10                         1 1             1         1       1           1     1   1     1                           1   42
43 13   1 1       1                                 1       1                 1                     1 1       1 1 1 2       43
44 13 1                             1       1 1     1 1         1   1                         1       1       1   1       1 44
45 9           1               1       1     1                   1                       1 1           1 1                 45
46 6     1                         2                                               1       1                 1             46
47 17         1 1     1   1       1   1         1           1   1           1 1     1 1   1 1   1   1                       47
48 10   1         1 1   1         1             2     1             1                                     1                 48
49 11                     1       1         1       1               1   1       1   1 1               1           1         49
50 10             1         1                     1             1                       1 2           1     1         1     50
51 11       1 1 1                                                 1         1           1       1   1 1     2               51
52 7     1                 1     1   1       1                                       1                       1             52
53 10     1   1                                     2       1 1                       1             1             1   1     53
54 6                       1               1                                 1   1               1             1           54
55 10     1 1             1         1 1 1   1                 1     1                                           1           55
56 15 3   1           1   1           1         2       1               1           1       1                     1   1     56
57 13 1   1 1         1       1     1                   1                       1   2         1         1               1   57
58 9       1       1       1   1             1         1   1             1         1                                       58
59 14     1                               1                   1           1         2     1 1   2   1 1   1         1       59
60 12         1 1 1                           1   1     1   1     2                           1         1   1               60
61 8   2 1           1                                                 1                                             1 2   61
62 9 1         1           1 1         1               1                                               1           1 1     62
63 12                                 1     1     2       2 1     1   1       1           1               1                 63
64 12 1       1                   1                             1     1   1   1   1     1             1           1   1     64
65 13           1         1             1                           1 1     1   1       1       1   1         1         1 1 65
66 14     1             1               1 1     2 1     2               2   1                       1       1               66
67 18   1         1   1 1     1     1 1                   1   1           1     1         1 1 1         2       1 1         67
68 10                   1     1   1       1               2                           1     1   1         1                 68
69 8                 1 1   1     1 1   1                                   1   1                                           69
70 10                 1                 1     1                                   1         2   1       1           1   1   70
71 13 1                       1             1 1 1       2   2                                 2                   1       1 71
72 10   1                               1   1     1               1         1       1                   2   1               72
73 14                   1 1   1           1       1                 1   1 1               1 1 1 2                     1     73
74 16         1   1                       3         1 1       1     1             1 1                 1   1   3             74
75 6                                                             1         1   1 1   1                                   1 75
76 10               1             1   1             1         1                   1 1                     1 1     1         76
77 15 1     3   1 1             1         1       1     1       1             1       1           1 1                       77
78 6                                   1       1         1               1                 1                   1           78
79 15         1   1   1         1     1         1 1 1                   1 1       1               1     1   1             1 79
80 12         1     1               1 1 1   1                                 1                     2       1       1   1   80
81 12     1 1       1   2       2         1                                                     1 1       2                 81
82 6 1                     1     1         1       1                                             1                         82
83 8                                               1 1                           1           1       1         1       1 1 83
84 12 1                           1                   1                   1     3 1     2                         1 1       84
85 10           1     2           1             1             1               1                     1           1         1 85
86 6                       1                                             2           1     1                 1             86
87 11                     1           1             1 1                                 2               1   1       1 1 1   87
88 6                                           1                                           1 1   1     1         1         88
89 7       1 1                                 1                 1 1 1                             1                       89
90 15 1         2             1             1             1         2       1 1           2               1 1             1 90
91 6   1           1         1                   1             1                               1                           91
92 7                                     1               1     1                 1               1               2         92
93 15                   1 1       1 1             1   1   1         1 3                 1             1   1   1             93
94 7   1     1 1           1             1                                                                   1       1     94
95 8             1             1                     1           1             1                     1             2       95
96 9 1                       1           1     1           1                       1 1     1       1                       96
97 5         1                         1 1                         1 1                                                     97
98 6                                   1                                   1                     1   1         1   1       98
99 13 1     1 1         1 1     1               1             2   1     1           1                               1       99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
16
/
09
09
/
09
02
/
09
26
/
08
19
/
08
12
/
08
05
/
08
29
/
07
22
/
07
15
/
07
08
/
07
01
/
07
24
/
06
17
/
06
10
/
06
03
/
06
27
/
05
20
/
05
13
/
05
06
/
05
29
/
04
25
/
03
18
/
03
11
/
03
04
/
03
26
/
02
19
/
02
12
/
02
05
/
02
29
/
01
22
/
01
15
/
01
08
/
01
01
/
01
25
/
12
18
/
12
11
/
12
04
/
12
27
/
11
20
/
11
13
/
11
06
/
11
30
/
10
23
/
10
16
/
10
09
/
10
02
/
10
25
/
09
18
/
09
11
/
09
04
/
09
28
/
08
21
/
08
14
/
08
07
/
08
31
/
07
24
/
07
17
/
07
10
/
07
Ngày
/
Tháng