BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Đồng Nai 60 KỲ ĐẾN NGÀY 15/08/2018

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
15
/
08
08
/
08
01
/
08
25
/
07
18
/
07
11
/
07
04
/
07
27
/
06
20
/
06
13
/
06
06
/
06
30
/
05
23
/
05
16
/
05
09
/
05
02
/
05
25
/
04
18
/
04
11
/
04
04
/
04
28
/
03
21
/
03
14
/
03
07
/
03
28
/
02
21
/
02
14
/
02
07
/
02
31
/
01
24
/
01
17
/
01
10
/
01
03
/
01
27
/
12
20
/
12
13
/
12
06
/
12
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
09
/
08
02
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
05
/
07
Ngày
/
Tháng
00 14 1   1 1   1     1                               1 1 1   1                     1             2                 1 1     00
01 4             1                             1                                       1       1                           01
02 17 1     1     1         2             2                 2   1 1           1 1           2                 1 1           02
03 11   1                 1       1   1         1 1                                 2             1     1         1         03
04 14             1   1       1   1 1 1               1 1 1   1                               1     1     1 1               04
05 12           1                   1             1       1 1 1           1 1                       1     1           1   1 05
06 9                 1                       1   1           1                 1     1               1   1           1     06
07 13       1                             1 1         1     1                   1 1 1     1     1 1     1                 1 07
08 13 1         1 1     1     1   1     1                       1                           1         1         1 1       1 08
09 14 1               1     1             1 1                   1         1 1   1                   1   2 1           1     09
10 13       1   1     1           1           1       1       1             1       1   1                       1 1       1 10
11 12                           1 1                     2   1                       1       1   1   1         1   1 1       11
12 11               2       1                               1                 1   1       1         1       2             1 12
13 18 1                       2 1   1       1           1 1           1         1     2 1 1     1           1       2       13
14 18 1               1 2 1     1     1         1     1   1 1           1     1 1                   1   1   1         1     14
15 7   1       1                                                     1 1         1           1       1                     15
16 6       1     1 1   1                                         1                                 1                       16
17 10                                 1             1           1     1             1 1     1   2                         1 17
18 10             1 1     2               2                                                             1         2   1     18
19 7                         1                           1         1   1                         1                 1   1   19
20 6                     1                                 1           1   1                                 1 1           20
21 8 1               1                                   1   1 1                 1                   1       1             21
22 8                         1             1       1   1                       1     1                         1   1       22
23 13     1     1                           1                 1 1     1           2             1 1   1 1   1               23
24 13             1     1         1                 1     2 1 1   1                               1 1     1             1   24
25 11           1 1             2                                   1 1     1   1   1     1                     1           25
26 10   2   1   1                                                     1         1   1                     1 1     1         26
27 9     1   1               1   1           1         1                   1           1                         1         27
28 15   2           1           1 1           1   2           1             1     1                   1       1 1         1 28
29 6     1                       1                                               1         1           1     1             29
30 16   1               1                     2                     2 1 1   1       1 1 1   1             1 1         1     30
31 6                                           1                                 1       2         1 1                     31
32 9   1     1         1 1         1   1       1                                                       1 1                 32
33 6         1                     1   1         1                                     1         1                         33
34 15             1                       1           1   1       2       1           1     1 1 1 2         1           1   34
35 14     1           1     1         1           1                     1 1 1     1           1               1       1   2 35
36 11         1 1         1                   1 1   1   1       1                             1                     2       36
37 11     1                 1                   2         1   1 1 1     1 1                               1                 37
38 8         1                           1                                   1               1         1     1   1       1 38
39 9                     1     1   1                   1           1               1         1           1 1               39
40 9       1 2         1             2                                                           1         1 1             40
41 13     1     1                   1     1   1         1   1     1           1             1                 2       1     41
42 15                     1   1 1                 2     1       1   1   1 1           1     1         1           1     1   42
43 12   1 1             2 2               1 1                             1                   1     1               1       43
44 8         1 1   1       1 1                                           1                   1 1                           44
45 10 1           1               1                   1 1                               1       1   1     1 1               45
46 8 1                                   1         2                 1   1             1     1                             46
47 7     1                 1                                     1             1                               1   2       47
48 18     1         1       2           1 1     1         2                   2 1     1               1 1       1 1     1   48
49 18 1         1   1   2     1 1       1                       1       1   1   1       1   1   1     1       1       1     49
50 7     1 1                     1                                   1     1                           1       1           50
51 9         1                             1       2                                     2     1   1             1         51
52 6 1     1                       1       1                                         1                         1           52
53 10                                       1 1               2   1         1       2                             1 1       53
54 11                 1                   1     1   1 1     1           1           1     1   1                     1       54
55 13         1   1   1               1 1                             1                 1 1 1             2 1   1           55
56 9                         1   1 1                 2           1 1                 1                               1     56
57 13 1                   1           1       1       2         1           1 1       1         1   1                   1   57
58 12 1                           1           3     1                                     1         1 1         1 1     1   58
59 12       1             1   1     1   1   1         1       1                     1     1                         1 1     59
60 13   1           1       1     3       1                   1         2   1                         1                 1   60
61 7                                                         1         1     2         1     1               1             61
62 9                 1     1 1       1               1 1               1 1                                 1               62
63 15       1     2     1 1         1             1       1 1                     1       1 1                 1       2     63
64 8   1       1 1   2                           1                                                         1 1             64
65 6   1                       1   1           1                       1                                               1   65
66 11                           1                                           1 2     1     1 1       1   2         1         66
67 13     1 1                   1 1 2   3                         1           1       1                 1                   67
68 13           1   1       2           1   1 1       1           1               1             1                         2 68
69 11     1                   1 1   1       1     1                       1   1         1     1                 1           69
70 12   1 1                   1                   1                         1 1   1   1                   1             2 1 70
71 5       1       1                                               1 1                                             1       71
72 15       2 1       1                         1             1 1     1                 1     1   1     1 2         1       72
73 8   1           1                                             1       1       1                 1                 1 1   73
74 11         1                             1 2 1           1                       1 1 1                 1       1         74
75 5                                 1                   1     1                                   1 1                     75
76 11           1 1 1               1       1       1             1 1             1                   1               1     76
77 10   1 1                 1                 1       1                 1             1     1     1             1           77
78 7                       1 1             1                 1                             1         1                 1   78
79 12     1 1                 1                 1         1     1   1   1                 1                 1 1 1           79
80 17 1     1 1     1       1   1       1 1 1               1   1 1 1                 1 1             1                   1 80
81 11         1   1 1                                   1           1     1 1 1   1                                 1   1   81
82 4                                   1                                       1                             1       1     82
83 8 1 1                               1           1         1       1   1         1                                       83
84 13                   1 1           1 1 1       2                   1         2             1         1       1           84
85 12           1       1       2     1     1   1                   1   1 1           1                       1             85
86 5     1                           1             1                 2                                                     86
87 16 1                   1     1       1         1 1 1   1 1       1     1 1   1         1                       1     1   87
88 14               1 1             1   1 2         1               1 1       1                 1 1                       2 88
89 6               1                         1                           1     1               2                           89
90 8         1                 1     2         1                                         1       1       1                 90
91 8     1     1                                   1       1   1                             1     1                 1     91
92 7                     1   1                           1                   1           1                 1   1           92
93 3   1                           1                           1                                                           93
94 13   1         1 1 1   1           1     1     1   1 1         1       1                       1                         94
95 12 1     1                         1         1   1   1         2 1                         1         1                 1 95
96 14         2       2     1                           1   1       1                   2   2                     1     1   96
97 9 1                 2                                       1   1                           1 1                     2   97
98 9                   1                         1 1       1         1           1                   1     1       1       98
99 14         1 1 1               1     1       1       1                       1 1     1     1   1   1                   1 99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
15
/
08
08
/
08
01
/
08
25
/
07
18
/
07
11
/
07
04
/
07
27
/
06
20
/
06
13
/
06
06
/
06
30
/
05
23
/
05
16
/
05
09
/
05
02
/
05
25
/
04
18
/
04
11
/
04
04
/
04
28
/
03
21
/
03
14
/
03
07
/
03
28
/
02
21
/
02
14
/
02
07
/
02
31
/
01
24
/
01
17
/
01
10
/
01
03
/
01
27
/
12
20
/
12
13
/
12
06
/
12
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
09
/
08
02
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
05
/
07
Ngày
/
Tháng