BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Đồng Nai 60 KỲ ĐẾN NGÀY 17/04/2024

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
17
/
04
10
/
04
03
/
04
27
/
03
20
/
03
13
/
03
06
/
03
28
/
02
21
/
02
14
/
02
07
/
02
31
/
01
24
/
01
17
/
01
10
/
01
03
/
01
27
/
12
20
/
12
13
/
12
06
/
12
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
09
/
08
02
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
07
/
06
31
/
05
24
/
05
17
/
05
10
/
05
03
/
05
26
/
04
19
/
04
12
/
04
05
/
04
29
/
03
22
/
03
15
/
03
08
/
03
Ngày
/
Tháng
00 8                   1   1                     1     1                   1       1   1                       1           00
01 10 1                 1                     1     2     1                         1                   1           1     1 01
02 14 1                         1         1 1     1     1   1 1   1         1           1                         1   2     02
03 12     1       2     1                                 1   1           1             1         1           1       2     03
04 16                 1   1       1       1   1       1 1   1       1   1                 1   1         1           1 1 1   04
05 10 1     1                                           1 1                               1 2     1     1     1             05
06 7                       1                         1         2             1                           1         1       06
07 12     1   1               1 1                     1               1     1           1               1     1   1 1       07
08 9           1             1 1   1       1                                               1                 1 2           08
09 6       1     1 1       1                   1                   1                                                       09
10 13 1                             1               2 1   1     1       2     1   1                             1         1 10
11 8   1     1             1               1     1 1                             1                 1                       11
12 13   1       1                 2 1             1       1 1         1                 1           1 1     1               12
13 12                       1     2 1         2         1     1                         1               2             1     13
14 16             1     1     1     1   2       1           2           1   1               1   1     1           1     1   14
15 13               1         1                             1               2 1 1           1   1     1       1   1       1 15
16 18                           1     2   1 1       1   1     1       1 1 1             1       1 2     2 1                 16
17 17   1   1     1       1   1                       1     1       1     1             1   1     1 2         1 1   1       17
18 14 2   1                 1       1                     1           1       1 1     1                   1 1       1   1   18
19 11       1 1                 1                 1   1                             1       1       1   1       1   1       19
20 15     1             1       2   1 1     1   1         1                       1           1   1         1     1   1     20
21 9                                   1   1             1         1           1                       2             1 1   21
22 9     1             1     1                         1                   1   1             1                         1 1 22
23 13   1   2   1     1   1           1     1           1   1 1                           1                 1               23
24 7             1 1               1   1             1             1       1                                               24
25 7         1         1                                       1             1                         1             1   1 25
26 7   1 1   1 1                 1                                             1               1                           26
27 10 1                 2       1       1         1             1               1 1               1                         27
28 9       1 1     1                                 1           1                       1             1 1         1       28
29 12 1 1                             1               1       1       1           1 1       1           1       1         1 29
30 10       1   1     1               1                                 1 1                 1   1         1 1               30
31 12 1 1             1       1               1                     1   1     1     1   1       1                       1   31
32 9 1         1                                             1     1       1 1     1 1             1                       32
33 11           1           1 1           1             1     1   2             1 1         1                               33
34 9     1                       1   1         1         1         1                       1         1   1                 34
35 9     1               1         1                       1                             1                 1 1   2         35
36 6     1                                     1         1           1                       1                   1         36
37 13 1         2                     1   2         1           1 1 1 1                                     1           1   37
38 14         1       1   1               1               1     1       2   1 1                       1   1     1     1     38
39 8         1               1     1   1                                   1     1   1           1                         39
40 14 1     1                             1     2                             2   1     1     1             1 1   1       1 40
41 14   1           1         1   1             1                 1 1       1 1         1     1       1     1       1       41
42 9                               1                 1 1   1                         1       1               1 1     1     42
43 10   1               1                     1   1           1 1         1                     1   1           1           43
44 12 1 1       1         1                     1     1     2                 1   1                             1 1         44
45 8                       1           1             1                 1                       1 1       1   1             45
46 13   1                 1 1   1                         1       1 1     2     1         1                 1   1           46
47 7     1   1 1                                                       1           2                 1                     47
48 6                                           1 2     1                 1                 1                               48
49 12   1             2 1                   1       1           1                       1 1       1                   1   1 49
50 7                               1   1     1             1         1     1                   1                           50
51 7         1 1                     1                         1                 1                   1             1       51
52 9       2   2   2                   1                                                           1 1                     52
53 8 1   1                         1     1 1                     1                 2                                       53
54 16         1       1           2             2   1       1   4           1             1                   1       1     54
55 9     1               1 1                     1                 1   1         1   2                                     55
56 16                 1     1         1         1   1     2   1     1 1   1               1       1   1 1         1         56
57 16   1 1 1 1       1           1   1   1           2         1                             1       1   1   1 1           57
58 11         1     1     1       1     1         1                     1                       2             1         1   58
59 12     1         1   1 1                                         1             1       1   1   1                 2     1 59
60 11   1   1               1 1       1 1         1 1                                 1                     1 1             60
61 10     1                               1                           1 1 1     1       1       2                     1     61
62 8               1                                         1                 1   1     1         1 1           1         62
63 10           1 2     1                   1 1 1       1               1                     1                             63
64 11                                   1 1                       2                 1       1   1 1       1     1       1   64
65 12         1     2   1                           1         1             1   1         1           2                 1   65
66 6                             1                 1                                 1       1       1 1                   66
67 13             1       1 1   1           1           1                 1   2           1                 1       2       67
68 14               2 1       1             1 1                 1     1         1       1 1         1     1     1           68
69 9         1                 1 1           1                         1       1   1 2                                     69
70 14             1       1   1       1               1 1 1                   1 1   1 1           1           1           1 70
71 17         1             1           1 1 1       1           1     1       1             1     1     1 1 1   1 1     1   71
72 6                         1       1   1                 1         1                             1                       72
73 11     1         1     1                                   1     1     2     1 1                                       2 73
74 12   1         1   1 2           2             1                               2       1                             1   74
75 9             1                               1     1                             1             1 1           1     2   75
76 11     1     1 1                 1     1     1     1     1                                 1                   1       1 76
77 10                     1 1             1       1   1 2         1       1   1                                             77
78 10           1     1   1     1     1                       1   1                                   1             1 1     78
79 10                     1       1                       1 1 1       2                       1               1         1   79
80 4                                                                                 1                         1 1 1       80
81 10 1     1                           1   1       1         1           1     1       1       1                           81
82 13   1                   1   1       1     1   1 1                           1       1 1       1 1         1             82
83 20       1     1       1     1 1 1   1     1 1   1                     1 1       1 2       1 1         1 1             1 83
84 10   1 1                                                       1 1                   1           1     1 1   1     1     84
85 11                         1             1           1         1               1 1     1     1                 1       2 85
86 12           1   1                   1 1       1       1           1   1   1       1       1         1                   86
87 20                 1     1 1 2             1           1   1   3 1       1               1       2                 1 2 1 87
88 8                   1               1                             1 1 1                 1 1               1             88
89 9 1               1       1   1         1               1                                     1       1 1               89
90 5                         1                       1                     1   1                         1                 90
91 8             1   1   1                     1                                                           1       1 1 1   91
92 8         1       1         1             1               1                           1 1   1                           92
93 5                                 1       1   1                                 1                       1               93
94 13 1     1     1               1         1 1                   1   1                       1   1   1   1               1 94
95 5             1                   2                             1             1                                         95
96 9               1   1   1   1         1 1                   1                 1                       1                 96
97 3                                               1                                 1       1                             97
98 12 1 1         1 1 1             1         1                                       1 1   1       1             1         98
99 9       2 1                               1 1                       1           1               1               1       99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
17
/
04
10
/
04
03
/
04
27
/
03
20
/
03
13
/
03
06
/
03
28
/
02
21
/
02
14
/
02
07
/
02
31
/
01
24
/
01
17
/
01
10
/
01
03
/
01
27
/
12
20
/
12
13
/
12
06
/
12
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
09
/
08
02
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
07
/
06
31
/
05
24
/
05
17
/
05
10
/
05
03
/
05
26
/
04
19
/
04
12
/
04
05
/
04
29
/
03
22
/
03
15
/
03
08
/
03
Ngày
/
Tháng