BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Hải Phòng 60 KỲ ĐẾN NGÀY 17/05/2024

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
17
/
05
10
/
05
03
/
05
26
/
04
19
/
04
12
/
04
05
/
04
29
/
03
22
/
03
15
/
03
08
/
03
01
/
03
23
/
02
16
/
02
02
/
02
26
/
01
19
/
01
12
/
01
05
/
01
29
/
12
22
/
12
15
/
12
08
/
12
01
/
12
24
/
11
17
/
11
10
/
11
03
/
11
27
/
10
20
/
10
13
/
10
06
/
10
29
/
09
22
/
09
15
/
09
08
/
09
01
/
09
25
/
08
18
/
08
11
/
08
04
/
08
28
/
07
21
/
07
14
/
07
07
/
07
30
/
06
23
/
06
16
/
06
09
/
06
02
/
06
26
/
05
19
/
05
12
/
05
05
/
05
28
/
04
21
/
04
14
/
04
07
/
04
31
/
03
Ngày
/
Tháng
00 19     2         1   1   1 1         3           1                   1 1                 1         2       1   1   1 1   00
01 9                                     1 1       2   1                                         1 1         1     1       01
02 18       1         1 1         1     1                 1   1 1   1     2           1         1   2       1 1       1     02
03 13                 1                               2         1       1       1           1 1           2   1       1   1 03
04 12                         1           2     2       1             1           1 1       1   1                       1   04
05 14             1 1       1   1 1               2                   1           1               2     2           1       05
06 16         1   1                 1   1       2 4                                   1   2   1             1           1   06
07 20             1       1 1       1       1     1           2     1   2 1 1                   1 1 2   1           2       07
08 18                         1   1         1             1 1 1   1 1         1 1   1           1   1   1 1       1     1 1 08
09 15                   1             1         2     1       1   1 1 1       1 1         1       1 1                 1     09
10 21 1     1 1 1 2                     1           1 1 1 1 1           1     1 1         1               2   1   1     1   10
11 18 2   1       1 1     2         1 1   1   1       1       1                 2                         1 1   1           11
12 10       1                                 1 1                           1           1   1 1             1     1     1   12
13 14     1     1 1                     1       1             2 1         1 1     1         1   1         1                 13
14 10   1     1           1                   1               1         1 1                                   1 1   1       14
15 12   2         1                     1 1       1             1       1   1       1   1                   1               15
16 16         1 2           1           1   1 2 1               1   1                                   1 1     1   1     1 16
17 16               1                 1   1         1   1 2       1 1       1     1 1             1         1       1 1     17
18 18     1 1     1 1             1 2         1     2                 1       1   1     1 1 1                 2             18
19 21   1   1 2   2                                               1   1               1     1 3 2   1   2         1 2       19
20 23       1                 1 2   1       1 1 1   1 1       1   1 1     1 1   1 1           1     1   1 1       1   1     20
21 17     1     1     2     1         1     2             1         1 1 1   1 1       1               1             1       21
22 12         1 1     1   1                                     1               1       1       2   1                   1 1 22
23 15 1       1   1   1     2       1         1   1           1             1 1 1                       1             1     23
24 14         1           1   1       1     1               1     1 1                     2     1               1 1     1   24
25 15   1         1     1 1 1 1         1           1       1               1         1               1 1 1               1 25
26 17         1         1 1 1         1   1             1             1 1     1         1 3           1         1 1         26
27 15           3   1 2   1                       1   1             1         1     1 1 1                       1           27
28 10   1                                     1     1     1                             1   3                     1       1 28
29 11               1       1   1                                                 1 1 1                 1   1       1 1 1   29
30 14   1   1                 1                     1   1   1   1   1 1         1               1   1         1         1   30
31 19 1   1         1       1   2 1   1                     1           1 1   1     2                     1 1 1   2         31
32 16 1       1         1             1   1   1 1   1 1     1       1 1                             1           1     2     32
33 14     1       1                 1 1 1       3                     2   1 1               1               1               33
34 12             1     1       1     1                                                 2       1       2       1     1   1 34
35 20       1           1     1 2 1   2       1 1       1 1 1     3     1           1         1     1                       35
36 18   1       1                                     1     2 1               1   1 1 1           2       1 1   1   2   1   36
37 9       1   1             1           1                     1             1 1     1   1                                 37
38 17 1       1                     1 1     1           1       3                     1 1   1         1           1   2 1   38
39 17                   1     1   1           1 1 1         1             1 1           1         1 1     2     1   1   1   39
40 13 1 1             1     1 1             1         1   1     1           1                 1       1       1             40
41 22 1             2   1     2 1         1         1     1   2 2   1 1 1 1         1             1           1           1 41
42 14                       1     1 1               2             1       1               1   1         1 1     2         1 42
43 21     1   1           2 1               2       1     1 1   1   1         2 1 1 1       1         1       1       1     43
44 15                     1         1                 1 2 1 1     1   1               1 1 1       1           1         1   44
45 18 2   1   1               1       1   1 1           1                           1 1 1 2 1         1       1 1           45
46 11     1                 1         1                 1                           1       1 1   1   1         1   1       46
47 22           1   1         1     3   1 1 1   1       1         1               1   2                   1     1       2 3 47
48 10                               1                   1 1   1                 1       1                 1         1     2 48
49 17 1     1 1   1 1   1                           1         1         2       1           1 1     1 1               1 1   49
50 15           1         1     1     1   1 1               1 1     1   1     1                             1 1   1     1   50
51 16       1           1         1           1                 1   1       1   1   1           1       1 1 1         2   1 51
52 16   1           1     1         1     1   1       1 2   1         1 1       1         1       1         1               52
53 15               1       1 1         1 1           1     1             1                         1   1 1       1 2     1 53
54 10 2             1   1       1                                             2           1             1       1           54
55 18   1                         2   1 1                   1 1   1   1     1     1           2     1   1 1     2           55
56 20         1       2   1         1   1   1   1           1       1               1 1 1   1     1       1 3           1   56
57 15   1 2 1 2         1                               1 1           1                       1             1 1   1   1     57
58 13         1 1               1   1   1 1           1                           1         2           1       1       1   58
59 19   1   1 1 1     1 1           1   1 1 1 1                 1 1   1       1   2             1               1           59
60 19       1         1             1       1 1 1     1       1 2   2           1             1   1             1 1 1 1     60
61 14   1               1   1   1     1   1           1     2             1         1 1           1             1           61
62 24 2 1           1                         1   1 1 1 1 1 1                     1 2 2         1 2     1         1 1 1   1 62
63 18               1 1   1 1     1       2     1 1   1                 1 1                           1 2 1 1           1   63
64 14   1   1                   1             1 1   1 1   1         1 1                 1   1                     1     1   64
65 10             1       1 1           1                                         3                           1     1   1   65
66 14             1     1       1                       1           1 1   1           1   1     1   1 1     1     1         66
67 20 2 1   1       2           1 1       2                   1       1 1           1   1 1       1 1             1       1 67
68 17 1                       1   1 1         1         1       1 1 1     1   1   1     1   2         1                   1 68
69 16   1 1       1 1 1   1   1       1   3                 1           1                       1 1                     1   69
70 18 1 2     1 1 2         1                             1     1   1                       1     1   1       1   1   2     70
71 16 1 2     2       3     2     1               1                                         1               1 1         1   71
72 16           1 1     1               1       1     1       1   1       2     1     1             1     1     1       1   72
73 12           1             1                 2 1       1   1             1 2       1                 1                   73
74 14       1 1                   1   1     1       2 1   2                     1       1     1     1                       74
75 12   1                     1       1 1         1                   1 1 1 1           1                     1     1       75
76 14                   1       2 1           1 1     1   1       1         1                 1       1 1     1             76
77 11     2 3                     1     1                                 1         1 1   1                                 77
78 12     2 1             1                   1           1                         1   1     1             1   1     1     78
79 23       1       2 1 1     1     1         1     1   1   1   1 2   1       2       1 1     1 2                     1     79
80 11 2         1                 2                   1         1       2       1   1                                       80
81 14   1               1             1 1         1   1 1 1           1                               1       1       1   2 81
82 21     2 1         1   2           1       1     1   1     1 1         1 1   1 1   1 1 1     1     1                     82
83 22     1     3             1 1       1                 1       2 1   2   1       1   1 3     1     1                   1 83
84 27                 1 1   1   1 2     1   1     1 1             1     1     1 2 1 1   1     2 1 1 1 1 1     1       1     84
85 16     1 1 1 1       2                   1     1                             1 1       1   1   1     1         2         85
86 24     1         1 1     1         1 1   2     3   1         1 1               1   2   1           1   1 2           1 1 86
87 20               1     2           1     1       2     1 1               1 2 1 1     1         1         2   1         1 87
88 15   1                   1 1     1 1                     1   1     1               1             2 2   1           1     88
89 16     1       1 1     1   2                                 1     2           1             2     1     1       1     1 89
90 13 2             1         1   1           1       1       1         1 1 1                 1               1             90
91 15           1 1   1 1           1         1       1 1                   1     1             1     1   1 1       1       91
92 18       2 2   1         1                 1         1 1 1             1   1             1 1 1             1 1         1 92
93 18       1   1             1 1 1   1 1 1 1     1         1     1 1     1             1     1     1             1         93
94 18           1       1 2       1         1   2 1 1             1 1       3   1                               1   1       94
95 14 1   1           1         2           1           1     1   1 1               1     1               1               1 95
96 14   1           1       1     1 1   1 1             1                       1               1 1 1             2         96
97 20             1   1   1       1 1             2       1       1   1 1 1 1               1     1 1   1     1     2       97
98 11   1 1           2         2                             2                               1       2                     98
99 17 1   1     1 1     1       1   1         1   1                       1 1 1   1 1       1     1               1         99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
17
/
05
10
/
05
03
/
05
26
/
04
19
/
04
12
/
04
05
/
04
29
/
03
22
/
03
15
/
03
08
/
03
01
/
03
23
/
02
16
/
02
02
/
02
26
/
01
19
/
01
12
/
01
05
/
01
29
/
12
22
/
12
15
/
12
08
/
12
01
/
12
24
/
11
17
/
11
10
/
11
03
/
11
27
/
10
20
/
10
13
/
10
06
/
10
29
/
09
22
/
09
15
/
09
08
/
09
01
/
09
25
/
08
18
/
08
11
/
08
04
/
08
28
/
07
21
/
07
14
/
07
07
/
07
30
/
06
23
/
06
16
/
06
09
/
06
02
/
06
26
/
05
19
/
05
12
/
05
05
/
05
28
/
04
21
/
04
14
/
04
07
/
04
31
/
03
Ngày
/
Tháng