BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Hải Phòng 60 KỲ ĐẾN NGÀY 18/09/2020

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
18
/
09
11
/
09
04
/
09
28
/
08
21
/
08
14
/
08
07
/
08
31
/
07
24
/
07
17
/
07
10
/
07
03
/
07
26
/
06
19
/
06
12
/
06
05
/
06
29
/
05
22
/
05
15
/
05
08
/
05
01
/
05
24
/
04
27
/
03
20
/
03
13
/
03
06
/
03
28
/
02
21
/
02
14
/
02
07
/
02
31
/
01
17
/
01
10
/
01
03
/
01
27
/
12
20
/
12
13
/
12
06
/
12
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
09
/
08
02
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
Ngày
/
Tháng
00 13     1                       1 1 1               3 2                 1           1     1   1                           00
01 16 1   1             1           1     1         1       2           1     1   1             1   1 2       1             01
02 19               1   1   1 1     1         1 1     1 1     1 1   1   1 1           1     1       1             1     1   02
03 24 1             2           1 2 1       1   1       1                         2     1 1 1 1 1       1       2 1   3     03
04 10       1   1             1 1           1     1     1 1   1                                                   1         04
05 15   1     1     1 1 1                             1     2 2                   1   1 1                         1   1     05
06 14         1 1           1                       1           1   1   1               1                 1     1 1   2 1   06
07 17     1     1 1     1 1               2 2   1         1     1       1       1           1       1                   1   07
08 13                           1 1 1   1 2                           1   1 1         1         1     1     1               08
09 9           2                 1               1       1                 1           1               1 1                 09
10 9     1                                 1   1                   1       2                             1             1 1 10
11 13     1                 1         1           1   1 1                                 1 1 1     1           2         1 11
12 18 3   1     1   1     1             1 1     1             1 1 1                             1             1 1   1   1   12
13 16   1   1 1   1     2       2   2       1                                 1   1         1                   1       1   13
14 15           3 2     1     1                     1 1               1       1           1   1 1         1                 14
15 7               1 1 1                                 1       2                                               1         15
16 9       1         1 1   1 2                     1                         1           1                                 16
17 14               1       1   1     1   1 1           1                     1 1   1                     1           2   1 17
18 17                                 2 1       2     1     1   2         2                   1 2       2     1             18
19 15                 1     1         2               1     1   1         1           1       1   1       1 1   1   1       19
20 10 1     1                   1   1         1                     1 1                   1             1             1     20
21 18   2   1     1       1   1                     1   1     1 1               1           2     1       1   1     1   1   21
22 20         2 2     1 1 1   1   1 1     1           1           1   1           1         1     1       1         1   1   22
23 20 1     1         1             1       1     1   1 1 1             1           3     1         2         1 1 1       1 23
24 9                 1           1                   1   1                             1         1     1 1           1     24
25 15   1 1 1         1               1 1     1               1                 1 1     1             1     2           1   25
26 15           1     1             2   1               1       1         1   1 2           1           1 2                 26
27 13       1               2 2                 1         1                     1       2       1         1 1               27
28 21   1       1   1   1 1 2 1   1         2     1             1   1         1 2       1       1                       1 1 28
29 11   1           1 1     1                               1     1                           1   1 2               1       29
30 18 2           2             2   1                                 1 1       1   2   1             1         1 1   1   1 30
31 19                 1   1   2     1 1   2         2 1             1 1           1 1           1         1   1       1     31
32 17   1   1       1 1   1 1   1                 1     1   1         1   1   1       1       1             1         1     32
33 15 1         1   1             1       1                 1 1         1               1 1 1       1 1 1                 1 33
34 18   1 2   1           1   1   2           1           1   1           1     1 1                   1       1 1 1         34
35 10             1 1   1       1                                                 1   1     1         1   1     1           35
36 15 1       2                 1   1 1 1           1             1     1                       1   1     1             1 1 36
37 15 1     1                 1         1 1     1                       2 1 2     1           1         1                 1 37
38 28       1     2     1     2 2   2 1   1   1   2     1         1 1 1 1         2 1   1               1     1 1   1       38
39 16       1 2   1         1     1   1 1                 1     1 1     1           1     1                   1         1   39
40 17 1 1                         1     1 1           2     2   1               1                 1   1     1   1   1     1 40
41 19 1       1         1               1 2 1 1     1 1   1 1 1       1   1     1                 1       1           1     41
42 13     2         1       1       2   1   1       1               1             1           1                       1     42
43 12                           1             1                 2 1     1   1 1 1           1                         1   1 43
44 15                           1                 1           1     1       1                 1       2 2         2 3       44
45 14 1     2     1                         1   1 1                               1 1     1 1             1         1   1   45
46 18               1       1 1 2 2           1 1   1     1         1               1 1           1 1 1           1         46
47 17           1           1       3     1             1           2     1 1     1   1       1           1   1 1           47
48 23   1   1 2               1   1         1     1             1     1       1   2 1 1     1 2 1       1 1   1           1 48
49 13     1     1           1     1             1               1 1 1 1       2       1     1                               49
50 18         1   1     2               1       2                     1 1   1         2         1 3                   2     50
51 16   1       1                       1     1                   2       1   1 1       1 1       1             1   1   1 1 51
52 17   1 2         1 2     2 1                       1                           1     1 2       1         1         1     52
53 11 1 1     1   1                 1                           1 1                                   2             1 1     53
54 20   1   2 1 1     2   1       1   2     1     1     1         1                 2               3                       54
55 18   1     1 1         2   1   1         1     1 1     2   1           1           1               1           1   1     55
56 18   1       1   1           1     1   1   1     1                           2   1     1       1   2 1         1 1       56
57 19                 1     1   1     1     2     1     2 1 1               1   1           1   2   1             1       1 57
58 16                 1     1 1       1         1       1             2 1 1           1 1       1   1             1       1 58
59 13                   1 1     1         1 2             1     1                             2                   1   1   1 59
60 9       1                   1                                     1 1     3                       1   1                 60
61 15     1     1                         1     2           2     2   1       1 1     1   1                               1 61
62 18 1         1   1         1       1           1 1 1     1 1                         1 1 1 1   1           1 1 1         62
63 16 1           1                   1         1       1     1         1 1 1               2               2 1     1   1   63
64 21     1 1 1           3     2             1     1             1 1 1   1     1         1         2       1   1         1 64
65 10     1     2 1                                       1 1                     2     1             1                     65
66 19         1     1               1 1 1     1             2     1       2     1 1                       1 3 1   1         66
67 14                         1         1   1     1         1                           1     1 1 1     1 1   1   1     1   67
68 18 1 2       1       1                   1 1     2         1   1 1                     1     1   2           1   1       68
69 17       2         1   1     1 1       1   2 1             2   2                   1                           1 1       69
70 16                 1     1 1   1               1       1   1     1       1             1       1   1 1 1     1     1     70
71 26             1 3     1       1           1 3 1 1   1 1     1   4               1 1   1                     1   1   1 1 71
72 13         1       1   1                   1                 1   1               1   1 2                 1 1     1       72
73 18                 1       1 1     1   1         1   3       1     1 1           1   1                   1 1       1   1 73
74 18 1       1   1                         2       2       2 1 1   1                 1       1 1 1     1       1           74
75 8     1 1                                       1             1     1   1 1 1                                           75
76 22 1       2           1         1 1           1               1         1 2 1   1       1     1 1 1     1 1       1 1 1 76
77 14                     1       1     1               1                 1           1 2   1 1     1     1       1 1       77
78 22                   1   1         1 1 1       1 1       1       1     1 1     2 1     1   1     2       1 1     1     1 78
79 20   1 1       1     1                 1 1   1 2             1       1                   1   1       2   1     1 2   1   79
80 17 1   2           1   1       1 1 1                   1           1   1             1   1   1       1     2             80
81 13   1 1       2 1                   1       2     1                     1     1             1         1                 81
82 22       1     1         1           2     1   1   1   3     1       2           1       1           1         2 1   1 1 82
83 22     2       1   2           1   1               1 1     2   1       1 1         2   1   1       1     1   1 1         83
84 20     1       1         1     1     1     1   1   1     1     1 2   1 1 1 1 1           1           1               1   84
85 6   1               1                     1             1                                 1             1               85
86 19     1 1   1         3                 1                         2 2   1 1       1 1 1           1 1                 1 86
87 20               2                   1             2                 1   1   1 1 1 2 1 1 1   1     1       2         1   87
88 21 1     2 1                 1             1         1 1   2   1   1     2 1 1   1             1   1     1   1           88
89 13   1         1     1   1                       1 1   1 1 1         1                                     2           1 89
90 14 1       1 1 1                                           1 1               1   2             1 1       2           1   90
91 14   1 1             1                           2                 1     1         1           1     1     1 1   2       91
92 16       1       1                                 1       1     1         1       1 1 2       1 1   2   1           1   92
93 18   2           1     2             1 1     1 1     1                     2               1   1   1     1   2           93
94 15         1       1       1               1   1 1                 1   1 2                   1             1   1 1   1   94
95 18   1           1   1 1               2 1 1             1   1         1         2   1     1 2                     1     95
96 12                   2                                 2     1     2   1   1   1                       2                 96
97 13 1           1   1       1   1   1 1                           1                         2         1               1 1 97
98 16 1                 1   1         1 3     2         1 1                                   1   1   1                 1 1 98
99 17 1       1                     1         2 1 1   1       1   1   1     1                     2 1       1         1     99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
18
/
09
11
/
09
04
/
09
28
/
08
21
/
08
14
/
08
07
/
08
31
/
07
24
/
07
17
/
07
10
/
07
03
/
07
26
/
06
19
/
06
12
/
06
05
/
06
29
/
05
22
/
05
15
/
05
08
/
05
01
/
05
24
/
04
27
/
03
20
/
03
13
/
03
06
/
03
28
/
02
21
/
02
14
/
02
07
/
02
31
/
01
17
/
01
10
/
01
03
/
01
27
/
12
20
/
12
13
/
12
06
/
12
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
09
/
08
02
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
Ngày
/
Tháng