BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Hải Phòng 60 KỲ ĐẾN NGÀY 26/05/2023

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
26
/
05
19
/
05
12
/
05
05
/
05
28
/
04
21
/
04
14
/
04
07
/
04
31
/
03
24
/
03
17
/
03
10
/
03
03
/
03
24
/
02
17
/
02
10
/
02
03
/
02
27
/
01
20
/
01
13
/
01
06
/
01
30
/
12
23
/
12
16
/
12
09
/
12
02
/
12
25
/
11
18
/
11
11
/
11
04
/
11
28
/
10
21
/
10
14
/
10
07
/
10
30
/
09
23
/
09
16
/
09
09
/
09
02
/
09
26
/
08
19
/
08
12
/
08
05
/
08
29
/
07
22
/
07
15
/
07
08
/
07
01
/
07
24
/
06
17
/
06
10
/
06
03
/
06
27
/
05
20
/
05
13
/
05
06
/
05
29
/
04
22
/
04
15
/
04
Ngày
/
Tháng
00 19     1   1   1 1                     2               2         1   1 1 1     1           1     1 2       1           1 00
01 17     1     1       1 1 1     1     1       1   1   1               1   1     1       1     1     1   1                 01
02 21   1 1       1     1         1       2       1     2       1         1 1     1 2                   2 1       1   1     02
03 13 2   1       1   1             1                         1   2   1               1     1                       1       03
04 8               1   2                                       1         2                           1       1             04
05 14           1         1   1         1         1     2       1 1 1 1     1       1               1                       05
06 16   1           1   1 2               1   1   1     1                 1     1       1     1 1               1     1     06
07 14           2           1 1                       1     2   1     1                       1     1         1       1   1 07
08 16 1       1     1 1   1             1     1       1       1             1         1           1   1   1       1   1     08
09 12             1       1                         1 1         1   1     1       1     1                 1   1 1           09
10 22 2   1   1     1       1     2       1 1 1 1                   1   1       1 2           1 2 1                 1       10
11 21 1 1   1             2     1   1 1           2       1     1 1         1     1       1           1 1   2       1       11
12 17   1     1     1       1         1         1         1 1 1   1 1     1                         1         1 1 1   1     12
13 18 1                                   1 1                 3                   1       2   1 2 1   1 1     2     1       13
14 17     1 1   1                           1                 1 1   1         1 1 1 1     1   1 1 1 1                 1     14
15 18   1                       1 2                 1   1               1     1       4   1 1               1       1 2     15
16 17 1     1   1     1             1     1   1         1   1                 1           1 1   1   1     1         1 1     16
17 20   1       1 1         1   1   2             1                 2 1       1   1   1     1   1   1   2                 1 17
18 16     2               1               1 1       1 1             1   1           1   1         1       1     1 1     1   18
19 11         1 2         1                         1     1                     1       1         1     1       1           19
20 17 1       1   1         1       1   1                   1         1       1 1     1     1   1             1     2     1 20
21 9           1                             1     1   1     1             1 1         1                                 1 21
22 18               1 1       1       1 1         1 1   1   1     1           1           1   1         1 1   1 1     1     22
23 13             1                               1     1 1 1 1 1                         3             1   1   1           23
24 22       1 1     1                               1 1   1           2   1 1       1 1 1   1     1 2 1   2 1   1           24
25 10 1               1     1   1     1               1           1                         1   1               1           25
26 17       1 1                         1       1   1     1             3 2 1                 2 1               1 1         26
27 9       1                       1           1 2                                   1           1       1       1         27
28 8         1       1               1                         1       1 1   1                                 1           28
29 10   1       1 1 1                 1           1                 1         1     1             1                         29
30 16     1         1       1   2                         1     1 1 1               1 1 1 1     1   2                       30
31 19 1 1 1   2                       1       1 1           1     1                 1 1 1 1                 1 1     1     2 31
32 17       1     2       1       1       1 1 1       2                         1     1     1 1   1 1                     1 32
33 8   1                                             1 1                         2                       1   1   1         33
34 12       1     1   1             1       1     1 1 1                                                 1           1 1   1 34
35 14                   1   1 1   2     1     1                                 1 1             1                   2 1 1   35
36 20 1 1   1   2   1           1         1     1     1       2     1     1 1     1                         2   1 1         36
37 13                             1   1               1             1   2       1       1   1   1                       1 2 37
38 28         1   2 1             1       3 1         1 1 1       1   2           2 1   1   1   2   2       1   1 1       1 38
39 21 2     1   1   1         2   1   2 1           1     2 1         1                     1       1   1             1   1 39
40 17     1             1         1 1             1 1   1   1 1     1   1               1 1   1       1 1   1               40
41 15     1           1 1       1               1 1             1 1     1     1   1         1         1       1       1     41
42 19 1     2         1           1 1   1     1     1         1 2     1 2       1                           2           1   42
43 16     1       1       1                         2 1     1   1               1   1             1 1       1     1 1   1   43
44 15     1         1   1           1       1 1     2   1                             2     1     1   1 1                   44
45 12     1 1               1                                     1           1 1       1 1           1   2               1 45
46 20       1   1       1 1 1         2   1       1       1     1 1         1   1           1     1       1   1 1       1   46
47 17 1     1       2 3   1 1       1                                         2           1             1           1 1 1   47
48 20 1         1     2       2         1                       2     1 1   1                       1 1 1       2     2   1 48
49 20             1 1   2   3     1 1 1   1                       3 1       1 1             2                     1         49
50 21   1 1   1     1     1       1         1             1 1   1 1           2   1 1 1 1       1 2                     1   50
51 16 1 1         2   1         1       1       1     1     1             1     1   1                             1     1 1 51
52 15   1               2     2 1   1   1             1                 1       1   1         1               1   1         52
53 16 1       1 2     1       2     1 1               1     1     1         2   1                         1                 53
54 16       1           1       1           1 1 1             2     1           1 1 1                       1 1     1     1 54
55 20 1     2                     1       1     2         1             1       2   1 2               2 1   1     1   1     55
56 26 1 3           1   2   1 1   2         2         1   1           1 1   1 1     1   1             1           2   1 1   56
57 19   1 1   1   1     1   1 2     1         1             1 1     2             1   1       1       1       1             57
58 20       1       1     1 1 1 1         1     1           2     1 1                       1   1     1   1 1   1   1 1     58
59 13       1           1               1 1                   1         2               1         1     1   1 1   1         59
60 15       1 1 1 1       1                 1   1 1     1                   1                     1     1       1     1   1 60
61 17       1                       1 1   1         1   2     1                 1     1       1 1 1         1       1   2   61
62 18         1 1 1   1         1           4                     1   1 1 1     1 1             1         2                 62
63 14 1 1           1     1   1         1       2                                   1                     1             4   63
64 10         1     1               1         1                       1   1         1                             1 1     1 64
65 21     1     1   1     1     1               1 1 1   1 1   1 1         1   1 1 1                     2     1         2   65
66 16   1     1               1 1     1 1   1 1           1       1                 1   1           1       1     2         66
67 14         1       1   1     1     1   2                           1   1 1           1 1                 1 1             67
68 14                 1       1   1         2   2     1   1         1 2     1                           1                   68
69 19               1   1 1 1         1 1 1                                       1     1 1 1     2 1             1 3   1   69
70 23     1   1   2             1 1 1   2   1 1             2 1   1   1 1   2   1       1             1   1                 70
71 15   1 1         1                                 1 1 1     1   1     1       1         1         1       2       1     71
72 12 1     1       1   1                       1               1       1   1 1         1         1                   1     72
73 9                         1             1 1   1                 2                     1                     1   1       73
74 16                       1         2     1                         2     1   1         1   1   1     2       2 1         74
75 16     1     1         1     1       1     2   1           1               1   1   1     1       1         1           1 75
76 14     1                   1       1           1         1 1 1   1       1           1               1     1 1         1 76
77 12                         1               1         1       1     1       1                       3 1       1       1   77
78 14   1   1     1       1                         1   2           1                       1                 2 1     1   1 78
79 14             1     1 1 1   1 1 1   1     1       2     1 1                                                 1           79
80 7                                             1     1   1                 1                   1 1                 1     80
81 10     1       1   2     1                 1   1         1       1                                     1                 81
82 16                               1   1 1   1 1   1 1   1               3         1   1     1                   1 1       82
83 13                 1 1       1       1     1   1 1     1     1 1               1           1                         1   83
84 16     1       1         1                 1             2 1           1   1           1 1 1               1     1 1 1   84
85 17         2         2       2         1           1   1                           1     1 1     1 1   2               1 85
86 20 1 2           1 1   1 1 1           1   1     1             1 1   1     1 1       1     1       1               1     86
87 18   2   1         1             1   1     1             1 1       1       1   1             1 1 1             2       1 87
88 14 1           1         1   1 1 1 1 1           1   1                 1         1     2                                 88
89 14   1       1     1   1             1         1           1               1         1 1   1 1       1 1                 89
90 18     1                         1 1         1         1     1             1 1   1 1 1     1 1 1 2     1             1   90
91 20 1 1       1                 1   2     1           1             1 1 1         2     1 1       1 1   1       1       1 91
92 25     1 1         1       2     1       1   2         1 1 1 1         2 1       1 1 1                   3 1         1 1 92
93 15         1           1     1       1 1   1         1         1             1   1     1   1   1     1   1               93
94 18       1   1               1 1   2 1   1   1         1           1 1                 1 2               1     1       1 94
95 18 1               1 1   1   1   1           1 1 1                       1         1       2 1     1     1   1       1   95
96 17         2         1                       1 1 1     1     1 2   1   1 1   1     1     1   1                           96
97 15     1     2           1 2                   1   2                                 1     1     1     1         1   1   97
98 7                             1         1                         1               1         1 1                     1   98
99 11         1                 1 1 1               1 1                                       1             1   1   2       99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
26
/
05
19
/
05
12
/
05
05
/
05
28
/
04
21
/
04
14
/
04
07
/
04
31
/
03
24
/
03
17
/
03
10
/
03
03
/
03
24
/
02
17
/
02
10
/
02
03
/
02
27
/
01
20
/
01
13
/
01
06
/
01
30
/
12
23
/
12
16
/
12
09
/
12
02
/
12
25
/
11
18
/
11
11
/
11
04
/
11
28
/
10
21
/
10
14
/
10
07
/
10
30
/
09
23
/
09
16
/
09
09
/
09
02
/
09
26
/
08
19
/
08
12
/
08
05
/
08
29
/
07
22
/
07
15
/
07
08
/
07
01
/
07
24
/
06
17
/
06
10
/
06
03
/
06
27
/
05
20
/
05
13
/
05
06
/
05
29
/
04
22
/
04
15
/
04
Ngày
/
Tháng