BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Nam Định 60 KỲ ĐẾN NGÀY 13/04/2024

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
13
/
04
06
/
04
30
/
03
23
/
03
16
/
03
09
/
03
02
/
03
24
/
02
17
/
02
03
/
02
27
/
01
20
/
01
13
/
01
06
/
01
30
/
12
23
/
12
16
/
12
09
/
12
02
/
12
25
/
11
18
/
11
11
/
11
04
/
11
28
/
10
21
/
10
14
/
10
07
/
10
30
/
09
23
/
09
16
/
09
09
/
09
02
/
09
26
/
08
19
/
08
12
/
08
05
/
08
29
/
07
22
/
07
15
/
07
08
/
07
01
/
07
24
/
06
17
/
06
10
/
06
03
/
06
27
/
05
20
/
05
13
/
05
06
/
05
29
/
04
22
/
04
15
/
04
08
/
04
01
/
04
25
/
03
18
/
03
11
/
03
04
/
03
25
/
02
Ngày
/
Tháng
00 9       1               2           1               1       1   1         1                       1                     00
01 10   1   1                           1         1                                       1     1 1       1   1       1     01
02 8                                                 1     1                       1       2                   1   1   1   02
03 18 1 1                       2 1           1       1 1                   2 1         1 1         1   1 1   1     1       03
04 16         1     1         1 1       1 2 1     1         1             1         1             1   1     1             1 04
05 16   1             1               1                                 1         1   1 2     2     1   1   1         2   1 05
06 13             1             1   1 1     1     1   1   1           1                   1           1 1             1     06
07 14             1   1                   1 1     1             1   1 1     1   1   1       1           1             1     07
08 18   1   1                     1 1       1     1 2             1               1 1         2     1 1   1         1 1     08
09 10     1 2 1                       1                             1                               1           2       1   09
10 20 1         4         1 1     1 1       1         1   1 1 1   1         2                       1       1           1   10
11 13     1                 1                             1 2     1     1         1             1     1     1         2     11
12 20 1 1   1         1 1       2       1 1 1 2           1 1                   1             1     1 1       2             12
13 11         1 1           1 1         1     1 1         1     1 1                                                 1       13
14 17       1           1       1     1     1 1     1         1 1 1 1 1                     1               1     2       1 14
15 20 1       1           1 1 3             1         1     1         1 1 1         1   1           2         1           2 15
16 17       1         1 1 1 1       1 1     1               1       1                 1   2 1         2       1             16
17 14     1               1   2 1         1     1     1     1   1                     2                           1     1   17
18 12                 1 1                   1         1   1           1               1 1 1                   1 1 1         18
19 21         1 2 2 1   1         1       1                           1         1 1 1 1   1     2     2 1   1               19
20 19 3 1 2 1 1 2         1         1             1       1 1                           1                   1 1       1     20
21 14   1   1         2 1 1             1               1                 1         1               1   1   1             1 21
22 17       1       1   1               1 1                   1       1         1     1     1       1 1   1   1   1 1 1     22
23 14   1 1               1       1       1                                         2                   1 1 1       1 1 1 1 23
24 26             1 1     1     2       1   1   2     1 1     1 1   1   1 2   2         1       1       2 2               1 24
25 15         1       1               2 1 1         1               1       1             1   1 1     1                 2   25
26 22     1   2             2   1 1       1 1 1           1       1             1 1 1         2       1             1 2 1   26
27 16       1 1   1       1         1     1           1       1           1             1         1   2     1       1     1 27
28 13 1         1 1             1                 1 1             1     1       1   1       1                   1       1   28
29 17     1     1           1 1                   2       1 1 1   1       1 1     1                     1   1   1       1   29
30 15 1     1               1             1               1     1       1         1 1   1     1   1     1   1     1         30
31 19     2       1 1     1   1 1           1   1       1     1         1 1   1       1         1       1 1         1       31
32 15   1   2         1       1     3                         1           2 2     1                       1                 32
33 25     1       2 1 1 1           1 1 1 1 1   1     1             1   1   1   1   1   1   1   1 1 1         2             33
34 16         1 1                   1 1 1     1         1     1       1 1       1                 2       1     1   1       34
35 17 1   1         1   2                 1     1 1       1         1     1 1     1                   1 1   2               35
36 15               1   1       2   1     1                         1 1 2       1 1         2       1                       36
37 17               1     2       1       1     2   1       1           1 1         1       1   1 1   1             1       37
38 10                       1     1                     2 2 1                               1         1                 1   38
39 13           1           3                           1               1               1   1 1         1 1           1 1   39
40 17     1 1       1     1                           1 1     1 1 1           1   1         1 1 1                       1 2 40
41 16 1   2     1 1     2         1 1   1     1 1             1                               2           1                 41
42 18   1   1 1     1 1 2             1                       1     1 1               1   1   1       1   1 1   1           42
43 17   1           1         1   1                   1                 1 1 2           1       1   1     1   1   1   1 1   43
44 23     1         1       1 1   1 2       1     1       1 3         1                     1 1 1   1         1 1   2     1 44
45 17               2 1           1                                     1     1   1       2 1 1 1 1     1             1 2   45
46 10   1     1                                 1                 1           1     1 1       1 1                       1   46
47 16               1       1       1   1       1         1                 1     1 1 1 1   1       1               1   2   47
48 11   1                                               1           1     1 1 1 1 1     1                       1     1     48
49 18 1 2     1       1   1         1         1       1   1       1               1       1     1   1         1 1 1         49
50 10   1   1 1                             1           2     1                             1                   1 1         50
51 15       1       1 1                 1         1             1 3     1 1 1   1                     1   1                 51
52 24 1   1         1       1           1 1   1           2       1       1 1 1 2     2   1 1     1     1 3                 52
53 18           1 1         1     1     1   1           2   1 2 1                 1 2                     1 1           1   53
54 15           1                         1     1     1 1   1   1   1           1     1 1   1   2             1             54
55 17       1         1                   1   1 1 1 1 1 1                   1 1 1     1                 1   1 1 1           55
56 14 1   1         1                 1             1 1   1                   1     1   1         1     1       1 1         56
57 12     2           1                 1       1   1       1                       1   1     1   2                         57
58 21 1       1         1     1 1             2   2 1   1             1     1 1     1   1   1         1       1 1 1         58
59 11   1                   1                 2     1   1       1     1       1                               1   1         59
60 19     1 2     1 1                       1   2       1   1               1 2   1   1               1 1           1     1 60
61 16 1 1   1                             1             1                     1 2 2     1 2               2     1           61
62 17         1       2 1           1 1       1             1         1 1                       1 1   2 1       1     1     62
63 10             1           1   1 1       1       1                         1             1             1               1 63
64 12 1                     1     2 1                                     1               1     1       1         1       2 64
65 19     1             2   1   1 1       2 1       1 2               1   1     1             1                 2       1   65
66 7           1 1   1                         2           1                                                 1             66
67 13 1   1   1       1               1               1                   1 1   1   1           1 1                       1 67
68 19           1         1 1     1         1 1           1 1                     1   1   1 1       3 1           1   1   1 68
69 18           1   1   1     1 1 1   1     1       1           1 3     1       2       1                 1                 69
70 23         1     1     2       1           1 1         2     1     1 1               1 1   1   1     1     1 1   1   1 2 70
71 13   3         1                   2       1   1         1 1         1             1                   1                 71
72 15     1               1   1     1     1       1 1                 1   1         1 1 1                   1   1 1         72
73 16       1         1                     1 1     1     1       1     1 1           2 1                     2   2         73
74 14         1                 1                   1       1   1                       1 1       1 1 1           2 1     1 74
75 18 1                   1   1 1   1             2           2       1     1                 1 1   1       1 1 1         1 75
76 10                     1       1                   2             1 1 1                       1               1     1     76
77 19         1 1 1   1     2             1     1 1 3                                     1       2       1 2             1 77
78 12 1         2                     1   1       1           1   1           1       2                               1     78
79 20       1 1           1           1 1   1           1 1 2     1 1                     1   1 1 2               1 2       79
80 20 1                 1 1       2 1           1 1     1     1 1   1 1   1   1 1   1                       1 1       1     80
81 11                           2     1                 2         1                         1   1   1       1       1       81
82 16       1   1 2 1             1           1 1     1   1     1     1   1           1       1         1                   82
83 16 1 1     2                   1                 1     1     1           1 1 1             2   2         1               83
84 9         1 1       1                     1       1                   1                 1                     1     1   84
85 15       1   1             1         1 2       2             1   1 1       1           1                     1 1         85
86 12           1             2       1           1     1           2   1 1                                   1         1   86
87 20             2           1 1   1   1         1   1 1 1           1 1 1     1     1 1 1                   1       1 1   87
88 17                   1             1               1       3   1 1   1     1 1         1 1   1 1         1       1       88
89 19 1 1             2 1         1 1 2 1     1     1           2           1     1 1   1                             1     89
90 15 2             2       1 2       1       1                                 1 1                 1   1         1       1 90
91 24             2       3   1             2   1                 1 2 1   1   1       1 1       1   1   2   1   1         1 91
92 14 1       1       1 1               1                     2     1         1 1 2 1                                 1     92
93 14             1     1   1                       1 1         1 1     1         1 1         1     1           1   1       93
94 19     1       1   1   1     1     2 1     1 1     1         1           2     1                                   2   2 94
95 16   1         1   1   1   1     2                           1 1 1                     1 1     1             1 1 1       95
96 19 1   1         1           2     1 2     1 1             1     1 1       1       1             1         1     1   1   96
97 24         1 1       1     1 1           1 1     1         1 1   2 2     1     1               1 1 1   2       1 2       97
98 15   2         1               1     1           3           1             1           2     1       1         1         98
99 16   1 1         1         1         1       1 1             1 1     1                     1   1         1     1 1   1   99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
13
/
04
06
/
04
30
/
03
23
/
03
16
/
03
09
/
03
02
/
03
24
/
02
17
/
02
03
/
02
27
/
01
20
/
01
13
/
01
06
/
01
30
/
12
23
/
12
16
/
12
09
/
12
02
/
12
25
/
11
18
/
11
11
/
11
04
/
11
28
/
10
21
/
10
14
/
10
07
/
10
30
/
09
23
/
09
16
/
09
09
/
09
02
/
09
26
/
08
19
/
08
12
/
08
05
/
08
29
/
07
22
/
07
15
/
07
08
/
07
01
/
07
24
/
06
17
/
06
10
/
06
03
/
06
27
/
05
20
/
05
13
/
05
06
/
05
29
/
04
22
/
04
15
/
04
08
/
04
01
/
04
25
/
03
18
/
03
11
/
03
04
/
03
25
/
02
Ngày
/
Tháng