BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ TP. HCM 60 KỲ ĐẾN NGÀY 15/07/2019

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
15
/
07
13
/
07
08
/
07
06
/
07
01
/
07
29
/
06
24
/
06
22
/
06
17
/
06
15
/
06
10
/
06
08
/
06
03
/
06
01
/
06
27
/
05
25
/
05
20
/
05
18
/
05
13
/
05
11
/
05
06
/
05
04
/
05
29
/
04
27
/
04
22
/
04
20
/
04
15
/
04
13
/
04
08
/
04
06
/
04
01
/
04
30
/
03
25
/
03
23
/
03
18
/
03
16
/
03
11
/
03
09
/
03
04
/
03
02
/
03
25
/
02
23
/
02
18
/
02
16
/
02
11
/
02
09
/
02
04
/
02
02
/
02
28
/
01
26
/
01
21
/
01
19
/
01
14
/
01
12
/
01
07
/
01
05
/
01
31
/
12
29
/
12
24
/
12
Ngày
/
Tháng
00 11               1                                     1 1           1     1 1   1         1         1               1 1 00
01 9             1   1       1 1 1                         1 1                 2                                           01
02 8   1 1               1                 1                                             1   1             1           1   02
03 10         1 1                                 1       2   1   2 1                     1                                 03
04 5 1     1                                   1         1                                 1                               04
05 11         1             1       2     1     2             1             1         1                         1           05
06 16                     2         2       1 1           1 1                               1 1 1   1   1 1           2     06
07 15   1   1 1                             1         1           1     2   1       1 1       1     1 1             1       07
08 10                     1     1       1 1       1                                     1 1     1     1                 1   08
09 13                   1   1         1 1                         1               1   1   1 1   1 1           1 1           09
10 14                 1       1 1 1           2         1           1             1       1           1 1 2                 10
11 12         1               1       1                     1 1                   1 1               1     1     2   1       11
12 9         1                       1     1                           1               1           1       1 1         1   12
13 9 1     1               1                               1 2 1     1                                                   1 13
14 12             1       1       1                 1         1 1       1         1       1             1 1               1 14
15 14 1         1       1                               1 1     1 1 2         1                   2       1       1         15
16 4 1           1           1                                                               1                             16
17 8     1             1         1                   1               1       1 1                                       1   17
18 13                             1 1     1             2       2                   1 1       1   3                         18
19 8                         1               1                   1 1       1             1               1             1   19
20 13 1         1     1   1                   1             1     1                               1       2   1   2         20
21 7 1                                         1                     1                                       1 1     1   1 21
22 7                             1       1           1       1 1     1                                                   1 22
23 18           1       1   2       1   1                       1   1     1         1   1           1 1 2         1       2 23
24 13           1           2       1       1 1     1                 1 1       1                         1           1 1   24
25 14           1     1           1   1   1           1 1   2       1 1 1                       1                 1         25
26 7                     1       1           1 1           1                         1                               1     26
27 7                                 1     1                                 1 1                             2         1   27
28 10               1 1           1               1   1     1     1   1       1                       1                     28
29 8   1                                     1 1             1 1   1   1                             1                     29
30 7                                 1   1                     1     1   1                           1         1           30
31 13 1 1       1 1     1   1               1                           1         1         1 1 1                       1   31
32 15                         1         1   1               1       1 1 1       1   2     1                   1   2 1       32
33 8                 1                             1           1                       1   1           1         1       1 33
34 17 1       1 1         1     1     1   1   1           1             1       1       1   2       1               1     1 34
35 14   1           1 1     1                                               1 1             1   1             1 1 1 2 1     35
36 9           1             1           1         1       1 1     1     1                             1                   36
37 14             1         1   3         1     1   1         1 1     1                         1               1         1 37
38 11       1             1       1               1                       1       1 1     1   1         2                   38
39 8         1           1                                     1           1   1               1       1             1     39
40 12       1     1 1     1             1           1         1         1                 1   1           1     1           40
41 12 1     1                                                                 1   1   1 1         1 1 1   2         1       41
42 12   1       1                 1   1           1                           1   1       1     2                     2     42
43 8 1 1     1                                         1       1             1       1 1                                   43
44 12   1 1     1         1 1                           1                         1       1       1     2         1         44
45 16   1 1       1 1         1 1 1 1         1 1         1               1                   1     1             1     1   45
46 5                                   1                                           1 1                       1         1   46
47 12     1             1 1 1                   1                                         1       2         1       3       47
48 16   1     1       2           1   1 2       1 1     1                 1             1     1             1     1         48
49 9             1             1                 1             1   1 1     1                             1         1       49
50 8 1             1 1                                       1             1                                   1       1 1 50
51 7 1                         1                                     2     1   1                               1           51
52 10 1 1   1       1         1 1         1                             1                     1     1                       52
53 16             1     1   1   1   1   1 1           1           1         2   1   1 1 1                         1         53
54 13       1           1   1               1   2   1                         1   1         1                       2   1   54
55 11             1                   2       1     2       1                                       1               1   1 1 55
56 6                             1                                             1     1 1                     1       1     56
57 10     1         1               1                   1   1                       1 2     1                       1       57
58 10                   1                 1               1                 1     1             1   1   1       1       1   58
59 19   1   1       1   1               1             1       1           1 2             1       2 1       1   1   1 1 1   59
60 9     1                             1 1 1       1                     1               1           1                   1 60
61 13 1                 2 1     1           1           1           1     1   1                   2     1                   61
62 9       1 1   1           1     2         1 1                                         1                                 62
63 15     1         1                   1           1   1   1     2       1 1 1 1       1             1   1                 63
64 8                           1       1             1                       1   1                   1   1       1         64
65 12               1 1     1                     2 1 1 1               1                   1 1     1                       65
66 11     1                           1               1 1 1           2                       1             1         2     66
67 9       2 1                                       1           1 1                                       1         1   1 67
68 15           1   1                     2   2 1             1   2   1 1       1 1           1                             68
69 15 1     1 1   1   1       1       1     1         1                           1             2           2 1             69
70 11     1     1     1   1     1                                           1   1               1     1           1 1       70
71 12 1 1   2       1         1   1                     1 1 1                     1                         1               71
72 3                                   1       1                         1                                                 72
73 11     1       1           1             2                       1                         1   1           1 1         1 73
74 8         1   1         1                               1     1         1                                 1     1       74
75 10   1       1     1 1             1   1                         1                               1 1     1               75
76 10                                 1       1 1 1                   1               1 1 1           1               1     76
77 12             1     1           2   1   1                     1               1         1         1       1         1   77
78 10   1 1     1                                 1     1 2                     1               1                         1 78
79 12     1         2       1                 1     1       1                 2       1                     1     1         79
80 2                                                             1                   1                                     80
81 12 1   1   1         1 1                           1                                 1   1       1 1           1       1 81
82 6     1         1         1     1                           1                                             1             82
83 11     1 1                               1     2                       1                 1 1         2     1             83
84 7                 1                       2     1                               1               1     1                 84
85 6                                               1               1   1     1     1       1                               85
86 12           1     2       3                     1     1     1                     1                     1   1           86
87 12       1     1     1   1     1     1                                 1   1       1     1               1   1           87
88 6     1           1           1                                       1             1                                 1 88
89 12         1 1   1           1   3   1                     1               1     1                           1           89
90 7             1     1 1                       1                 1                           1         1                 90
91 8       1                               1         1         1         1         1 1 1                                   91
92 10   1                                           1     1               1 1       1         1       1     1         1     92
93 13     1   1   1 1                 1     1         1       1         1 1       1             1   1                       93
94 11                           1     1         1 1     1                               1       1 1     1   1     1         94
95 12 1 1     1                 1     1   1       1     1         1                 1       1                         1     95
96 18   1     1 1                         1       2                   1         1       2   1     1 1         2 1     1 1   96
97 12                   1         1     1             1   2               1 1   1   1     1           1                     97
98 6                                           1   1     1     1       1                                   1               98
99 9                     1   1                       2 1     1     1             1                         1               99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
15
/
07
13
/
07
08
/
07
06
/
07
01
/
07
29
/
06
24
/
06
22
/
06
17
/
06
15
/
06
10
/
06
08
/
06
03
/
06
01
/
06
27
/
05
25
/
05
20
/
05
18
/
05
13
/
05
11
/
05
06
/
05
04
/
05
29
/
04
27
/
04
22
/
04
20
/
04
15
/
04
13
/
04
08
/
04
06
/
04
01
/
04
30
/
03
25
/
03
23
/
03
18
/
03
16
/
03
11
/
03
09
/
03
04
/
03
02
/
03
25
/
02
23
/
02
18
/
02
16
/
02
11
/
02
09
/
02
04
/
02
02
/
02
28
/
01
26
/
01
21
/
01
19
/
01
14
/
01
12
/
01
07
/
01
05
/
01
31
/
12
29
/
12
24
/
12
Ngày
/
Tháng