BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ TP. HCM 60 KỲ ĐẾN NGÀY 22/01/2022

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
22
/
01
17
/
01
15
/
01
10
/
01
08
/
01
03
/
01
01
/
01
27
/
12
25
/
12
20
/
12
18
/
12
13
/
12
11
/
12
06
/
12
04
/
12
29
/
11
27
/
11
22
/
11
20
/
11
15
/
11
13
/
11
08
/
11
06
/
11
01
/
11
30
/
10
25
/
10
23
/
10
05
/
07
03
/
07
28
/
06
26
/
06
21
/
06
19
/
06
14
/
06
12
/
06
07
/
06
05
/
06
31
/
05
29
/
05
24
/
05
22
/
05
17
/
05
15
/
05
10
/
05
08
/
05
03
/
05
01
/
05
26
/
04
24
/
04
19
/
04
17
/
04
12
/
04
10
/
04
05
/
04
03
/
04
29
/
03
27
/
03
22
/
03
20
/
03
Ngày
/
Tháng
00 6                           2         1   1                               1                       1                     00
01 5 1 1               1                         1                                 1                                       01
02 6                                 1 1   1               1                       1             1                         02
03 12   2                     1       1   1                 1 1     1 1                         1   1   1                   03
04 11       1 1       1           1 1         1     1                     1           1       1                         1   04
05 9                     1           1     1                       2             1       1                 1         1     05
06 12         1 1                                                       1 1 2         2                     1   1   1 1     06
07 17     1                   1   2     2     1 1       1 1 2 1                   1 1 1                         1           07
08 12           1                 1             1       1           1   1 1       2             1                 2         08
09 8         1 1       1                         1       1                       1                   1                 1   09
10 10 1             1                 1             1             1 1       1       1           1       1                   10
11 18 1                   1 1     1           1   2   1                     1       1 1 2 1           1       2     1       11
12 6 1           1             1                 1     1               1                                                   12
13 11     1                           1 1           1   1       1         1 1                 1                     2       13
14 11     1       1           1                 1                   1                       1       1 2 1   1               14
15 10         1             2           1           1                                 1 1   1               1     1         15
16 12     1             1     1         1       2         1                                     1   2           1       1   16
17 7 1     1                                                   1         2                                   1           1 17
18 8                           1                           1                             1   2       2               1     18
19 10             1                 1 1     1     1 1 1                                                               1 1 1 19
20 11       1   1                       1 1               1 1     1             1             1             1     1         20
21 7                     1       1       1                                         1                 1   1     1           21
22 9 1   1                             1         1   1         1             1                         2                   22
23 8           1   1 1 2                 1                                                     1   1                       23
24 8                         1             1           1 1                 1   1               1           1               24
25 12                             1   1       3           1   1             1 1                         1 1           1     25
26 12 1         1         1         1 1                           1     1       1   1       1           1               1   26
27 13   1             1   1           1   1                     1 1 1   1     1   1                 1   1                   27
28 14       1 1 1 1       1                           1       1   1       1     2               1               1         1 28
29 13   1         1       1 1 1                             2   1 1                     2   1         1                     29
30 15 1     1           1   1       1             1   2     1       1       1                   1   1           1     1     30
31 17     1   1             2 1         3     1     1     1   1                       1 1   1             1         1       31
32 12           1   1           1 1                               2                         1   1 1 1                   1 1 32
33 13     1         1     1                     2 1 1                 1                 1           1 1       1           1 33
34 8                         1                     1                 1         1   1             1           1           1 34
35 11                         1                     1     1                   1 1   1 1 1       1 1           1             35
36 12   1               1   1         1     1                 1         1                 1         1     2         1       36
37 7         1       1                                                           1 2   1           1                       37
38 6                                                 1   1         2         1                           1                 38
39 11                 1   1   1     1       1 1               1             1 1                                   1     1   39
40 4                                 1                                 1                                         1       1 40
41 10     1                   1     1                   1               1 1           1             1       1   1           41
42 11   1   1               1   1 1     1                         1             1 1                       1   1             42
43 10       1   1     1                       1       1   1       1             1     1                             1       43
44 9   1           1                         1     1   1           1           1                       1           1       44
45 10                                 1 1       1               2     1                       1   1           1   1         45
46 10           1         1         1                       1               1               1 1 1             1   1         46
47 9     1   1                 1           1                   2             1   1                       1                 47
48 6                                             1       1                           1         1           1         1     48
49 11                 1   1         1   1                                             1   1   2     1       1     1         49
50 2                                                   1                                                           1       50
51 15   1     2     1   2         2           1       1   1                   1               1   1       1                 51
52 11         1     1 2         1               1           1 1       1                   1 1                               52
53 11                                           1                         1               2 1 1     1     1   1         1 1 53
54 16         1 2   3           1       1                   1                               1         1     1 1 3           54
55 12 1             1       1       1 1   1   1   2                 1         1                                           1 55
56 5             1                                   1   1   1                                                 1           56
57 11             1           1   1       1                         1     1 1   1   1           1         1                 57
58 14     2       1                     1               2   1 1 2                       1             1 1                 1 58
59 8                               2         1 1                     1                   2                             1   59
60 8                   1                                   1 1         1       2           1           1                   60
61 14       1     1       3     1                     1     1           2 1             1               1             1     61
62 11   1     1       1 1       1   1         1         1                         1           1                       1     62
63 12   1       1   1 1               1                                   1 1 1     1       1             1         1       63
64 9   1                         2                 1   1             1 1                           1               1       64
65 9     2 1       1       1                             1                   1                             1         1     65
66 9 1           1           1             1                   1   1                           2 1                         66
67 10   1   1             1                           1           1     1 1       1                         1           1   67
68 16 1 1       1                     1           1 1                 1       1   1   3           1         1           2   68
69 14             1   2 1     1   1       1                     1     1   1                 1     1           1     1       69
70 14   1                 1 1                   1     1             1           1 1       1 1       1       1         1 1   70
71 13                                   1 2 1                   1       1   1             1 1       1   1   1         1     71
72 13 1 1 1                 1     1                             1     1 1 1                       1       1     1         1 72
73 12         2   1   1             1 1                             1                         1   1   1         1         1 73
74 14 1     1         1 1     1             1           1                       1       1               1 1         1 2     74
75 10                             1             1       1     1               1 1   1 1   1   1                             75
76 7     1 1                   1   2                                 1           1                                         76
77 9   1       1         1                 2                                     1       1       1                       1 77
78 14         1         1       1           2 1         1     1               1   1         1 1                 1   1       78
79 10 1               1     1 1                               1                       1 1     1         1 1                 79
80 10     1 2       1                                         1   1   1       1             1         1                     80
81 12               1           1             1   1   1                                 1       1             1   1 2 1     81
82 7                           1               1       1 1       1                 1     1                                 82
83 12   1     1 1   1       2                       1             1             1         1                 1         1     83
84 9     1                 1     1 1             1                                     1   1                 1           1 84
85 15         1     1   1       2         1                             1   1 1                   1   1       1   1 1 1     85
86 8       1                                                     1                                   1         2 3         86
87 9             1     1                 1             1             1   2         1                         1             87
88 13       1         1       1       1         1   1       1     1 1     1 1           1                               1   88
89 8                 1                             1 1               1                 1               1 1         1       89
90 16 2           2       1   1         1                             2     1       1           1                 1     1 2 90
91 8       1               1                             1                 1           1 1       1     1                   91
92 16     1       1     1             1           1   1   1   1     1           1                 1   1   1     1 1   1     92
93 11                   1       1         1 1     1 1                   1   1                               1 1         1   93
94 9           1 1                               1 1 1           1               1                     1         1         94
95 11             1                                       1   1         1     1               1 1 1       1     1         1 95
96 12               1               1     1 1 1     1       1     1                               1                     2 1 96
97 8                               1       1   1     1 1     1                                     1 1                     97
98 13 1         1                         1 1   2           1   1     1           1       1       1           1             98
99 12 1     1                             2                     2     1             1 1       1             1     1         99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
22
/
01
17
/
01
15
/
01
10
/
01
08
/
01
03
/
01
01
/
01
27
/
12
25
/
12
20
/
12
18
/
12
13
/
12
11
/
12
06
/
12
04
/
12
29
/
11
27
/
11
22
/
11
20
/
11
15
/
11
13
/
11
08
/
11
06
/
11
01
/
11
30
/
10
25
/
10
23
/
10
05
/
07
03
/
07
28
/
06
26
/
06
21
/
06
19
/
06
14
/
06
12
/
06
07
/
06
05
/
06
31
/
05
29
/
05
24
/
05
22
/
05
17
/
05
15
/
05
10
/
05
08
/
05
03
/
05
01
/
05
26
/
04
24
/
04
19
/
04
17
/
04
12
/
04
10
/
04
05
/
04
03
/
04
29
/
03
27
/
03
22
/
03
20
/
03
Ngày
/
Tháng