BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ An Giang 60 KỲ ĐẾN NGÀY 23/05/2024

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
23
/
05
16
/
05
09
/
05
02
/
05
25
/
04
18
/
04
11
/
04
04
/
04
28
/
03
21
/
03
14
/
03
07
/
03
29
/
02
22
/
02
15
/
02
08
/
02
01
/
02
25
/
01
18
/
01
11
/
01
04
/
01
28
/
12
21
/
12
14
/
12
07
/
12
30
/
11
23
/
11
16
/
11
09
/
11
02
/
11
26
/
10
19
/
10
12
/
10
05
/
10
28
/
09
21
/
09
14
/
09
07
/
09
31
/
08
24
/
08
17
/
08
10
/
08
03
/
08
27
/
07
20
/
07
13
/
07
06
/
07
29
/
06
22
/
06
15
/
06
08
/
06
01
/
06
25
/
05
18
/
05
11
/
05
04
/
05
27
/
04
20
/
04
13
/
04
Ngày
/
Tháng
00 17 1                         1               2 1 2         1     1     1       2     1   1     1 1     1                 00
01 10       1                     1           1       1     1     1   1   1           1                               1     01
02 16         1                           1                     1     1 1 1 1           1   2 2     2   1           1       02
03 9                                               1   1             1       1                 1       1   2       1       03
04 8         1         1       1                                                 1 1   1           1           1           04
05 17 1         1   1   1               1       1       1 1             1 1   1                 1     1     1     1   1   1 05
06 9           1         2               1                 1   1       1     1                 1                           06
07 11               1                   1           1 1       1             1           1       1       1           1 1     07
08 6                                                                       1                       1 1             1 1   1 08
09 6                       1                                                   1                 1   1       1           1 09
10 10   1 1               1                     1         1         2         1                           1               1 10
11 12   1     1                     2           1 1     1 1                     1     1 1                 1                 11
12 10             1 1           1                                     1         1         1   1 1             1           1 12
13 6                     1         1                   1         1                         1                           1   13
14 18 1               1   1                   1       1 1 2           1 3       1             1     1     1 1     1         14
15 11 1 1                         1     1             1 2   1         1                                         1   1       15
16 12 1 1       1 1   1                                             1 1         1   1                       1         1 1   16
17 14           2 1     3           1                 1                 1         1 1 1               1                 1   17
18 8                 1           1   1           1                       1             1   1   1                           18
19 6     1           1                   1                                                             1     1   1         19
20 13   2 1                     1 2         1                   1               1                   2           2           20
21 10                               1         1   1       1                       1         1         2           1     1   21
22 12                       1                   1     1                 3           1       2   1             1   1         22
23 15                 2     1               1 2 1       1                       2     1         1   1           1       1   23
24 14 1                     1 1 1     1     1           1   1               1       1                   1       1     1   1 24
25 9                   1                 1                   1               1                     1 1           1 2       25
26 9     1           1                       1                 1               1                 1                   1 1 1 26
27 8     1                   2               1             1 1           1                       1                         27
28 8             2 1 1             1                         1     1 1                                                     28
29 13     1 1             1       1                         1     1                 1 1                   2       1       2 29
30 9       1                           1                                     1     1         1               1 1 1   1     30
31 12   2       1           1 1         1       1                                 1 1       1     2                         31
32 16   1           1             1               1     1   1   1   1 1 1                 1   1         1     1     1     1 32
33 8     1   1 1 1     1                           2                                   1                                   33
34 15               1 1           1   1             1           1 1 1 1     1     1 1   1                   1     1         34
35 14     1   1                       1       1           1     1     1             1     1     2       1   1     1         35
36 11                 1       1       1               2       1   1         1     1     1                             1     36
37 9       1 1                             1                                                 1 1 1       1     1         1 37
38 7       1     1       1                                   1           1               1       1                         38
39 10     1                   1                           1   1               1       1       1 1 1                     1   39
40 16       1   1   2       2                               1 1   1       1     1             1   1 1           1       1   40
41 14         2   1 1                   1   1   1           1     1   1                           1               1 1     1 41
42 17 1   1     1     1   1       1             1 1   1                       1 1   1   1             1             1 1 1   42
43 17   1         1             1           1 1       2 1           1   1   1 1           1     1 1   1     1               43
44 9         1           1     1   1       1                         1               1 1                             1     44
45 11         1     1             1   1     1     1         1         1     1                         1   1                 45
46 10 1                   1                         1   1         1 1       1                                           3   46
47 9       1                   1             1 1                           1               1         1           1 1       47
48 10 1                             1 1                       1               1     1             1 1       1       1       48
49 11       1                 1         1 1     1       1 1                           1           1 1                     1 49
50 14                   1     1                           1       1 1 1       1   1   2                   1   2       1     50
51 6       1             1           1                                               1   1                   1             51
52 6     1 1                       1             1         1     1                                                         52
53 11                 1                     1   1           1 1   1           1               1 1           1 1             53
54 8                             1       1                     1 1       1 1   1         1                                 54
55 6       1                                 1                                           1 1             2                 55
56 9             1 1             1           1                   2       1   1       1                                     56
57 7   1               1                                               1                     1       2           1         57
58 9         1 1         1                                               1         1     1       1             1   1       58
59 13       1 1             1         1 1       1 1 1 1     1                           1               1       1           59
60 13 2 1 1                   1       1 1         1       1 1   1   1                         1                             60
61 8                           1   1                         1     1                           1       1               1 1 61
62 8     1   1   1           1         1                     1               1                                     1       62
63 13 1   1               1   1         1       1             1 1     1     1 1           1   1                             63
64 9             2           1             1                   2                       1                                 2 64
65 11   1           1   1 1     1         1           1                               1           1     1               1   65
66 10         1                     1             1           1 1                         1 1 2         1                   66
67 11 1         2               2     1 1 1                                       1       1 1                               67
68 5                       1             1                                 1                       1       1               68
69 13   1         1     1   2         1     1             2     1           1   1                             1             69
70 7                           1       1   1                                             1                   1     1 1     70
71 10             1                                                 1   2         1         1       1     1 1         1     71
72 11           1             1       1 1         1   1   1                         1           1             2             72
73 7 1                     1 1                             1       1     1                                       1         73
74 10                             1 1           1       1 1           1       1     1       1           1                   74
75 10                             1 1     1                       1 1           2   2   1                                   75
76 15                   1           1 1             1       1                 2 1     2 1       1       1       1       1   76
77 10             1   1             1           1 1     1                       1           1 1                 1           77
78 9                 1 1           1       1     1                       1                     1     1               1     78
79 12     1         2             1   2     1             1         1                   1                   1   1           79
80 9                 1           1     1   1       1 1                                                   1 1 1             80
81 6     1             1 1     1                           1                                                   1           81
82 8 1                 1                 1                         1   1               1                           2       82
83 8       1             2                   1                                   1 1 1           1                         83
84 7                       1         1   1       1       1                 1                         1                     84
85 14   1   1 1 2           1     1                     1       1                 1   1 1 1               1                 85
86 16 1       1             1   2             1     1                 1   1     1 2                     1   1 1       1     86
87 13   1                 1               1   1   1 1 1           1       1 1                           1         1   1     87
88 11             1 1 1       1           1   1     1         1                   1                     1             1     88
89 9 1               1                   1           1       1                                   1     1 1       1         89
90 8               2             1       2                       1     1                                                 1 90
91 12               1           1   1             1           1 1                     1   2         1     1 1               91
92 9   1   1           1             1                                     1             1   1     1   1                   92
93 9       1     1                 1                   1           1       1                                 1     1     1 93
94 12                         1 1         1   1     2     1     1         1                 1       1                   1   94
95 13           1     1       1         1   1 1     1 1                 1                   1                 1 1       1   95
96 10       1   1           2           1                       1         1                   1                 1 1         96
97 11 1 1 2 1           1                                                 1       1                   2   1                 97
98 16         1         1               1   1   1 1     1   1     1               1       1           1     1   1 1     1   98
99 8         1 1           1 1             1       1                                                     1 1               99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
23
/
05
16
/
05
09
/
05
02
/
05
25
/
04
18
/
04
11
/
04
04
/
04
28
/
03
21
/
03
14
/
03
07
/
03
29
/
02
22
/
02
15
/
02
08
/
02
01
/
02
25
/
01
18
/
01
11
/
01
04
/
01
28
/
12
21
/
12
14
/
12
07
/
12
30
/
11
23
/
11
16
/
11
09
/
11
02
/
11
26
/
10
19
/
10
12
/
10
05
/
10
28
/
09
21
/
09
14
/
09
07
/
09
31
/
08
24
/
08
17
/
08
10
/
08
03
/
08
27
/
07
20
/
07
13
/
07
06
/
07
29
/
06
22
/
06
15
/
06
08
/
06
01
/
06
25
/
05
18
/
05
11
/
05
04
/
05
27
/
04
20
/
04
13
/
04
Ngày
/
Tháng