BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ An Giang 60 KỲ ĐẾN NGÀY 18/10/2018

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
09
/
08
02
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
07
/
06
31
/
05
24
/
05
17
/
05
10
/
05
03
/
05
26
/
04
19
/
04
12
/
04
05
/
04
29
/
03
22
/
03
15
/
03
08
/
03
01
/
03
22
/
02
15
/
02
08
/
02
01
/
02
25
/
01
18
/
01
11
/
01
04
/
01
28
/
12
21
/
12
14
/
12
07
/
12
30
/
11
23
/
11
16
/
11
09
/
11
02
/
11
26
/
10
19
/
10
12
/
10
05
/
10
28
/
09
21
/
09
14
/
09
07
/
09
Ngày
/
Tháng
00 10 1 1               1                         1                 1     2     1       1                   1               00
01 9   1               1   1   1       1                         1             1                           1   1           01
02 7       1               1 1                 1 1                     1                         1                         02
03 13             1 1 1                                             1               1 2   1 1                 2 1         1 03
04 7 1                     1 1           1     1               1                                               1           04
05 10             1 1             1 1                               1           1           1 1       1                   1 05
06 15       1   1 3   1   1               1                   1 1     1           1       1         1       1               06
07 8   1 1                                   1               1 1     1                               1           1         07
08 15     1               1 1                   1   1                 1   1   1         1     1   1 2               1   1   08
09 13       1       1     1         1         1         2 1 1                 1 1 1                                 1       09
10 11     1     1         1           1                         1   1   1 1           1       1                         1   10
11 5   1                             1     1                                   1                                   1       11
12 9                                 1               1                   1       1 1     1 1               1       1       12
13 6                                                                 1         1       1               1   1 1             13
14 8                           1             1                         1                   1             1 1     1 1       14
15 15     1 1 1                       1                   1 1     2         2               1 2         1     1             15
16 14         1     1   1         2 1                         1         1   2 1               1   1                     1   16
17 6                         1                                                 1       1         1                 1     1 17
18 8 1               1 1                                   1         1                     1               1           1   18
19 9                     1           2                             1           1     1         1                   1 1     19
20 13       1           1             1     1     2       1                           1 1               1 1     2           20
21 8 1   1     1                         1                         1                           1 1       1                 21
22 9                     1             2   1                                                   2   1             1       1 22
23 12     1 1 1               1       1             1         1           1     1               1           1       1       23
24 10           1 1 1                       1                 1             1         1                 1                 2 24
25 13     1   1 1   2     1 2           3                 1                                                       1         25
26 8                     1                 1             1         1       1     1                     1                 1 26
27 9                             1                               1       1           1       1 1           1 1           1 27
28 11                   1         1 1                       1         1   1   1     1       1           1   1               28
29 13         1     1             1 1                                       1         1 2   1       1               2   1   29
30 7     2   1           1                                                           1           1           1             30
31 14 1       1               1   2               1         1                             2   1       1 1     1 1           31
32 8               1       1                       1             1           1                 1                 1     1   32
33 6                       1 1               1 1               1                                                     1     33
34 12                     1       1       1     2     1 1       1                       1             1             1   1   34
35 9             1                               1               1 1   1                       1 1     1                 1 35
36 8   1                     1                                 1       1         1                       2           1     36
37 10       1                         1   2               2                       1           1               1       1     37
38 12   1   1 1       1       1 1   1   1             1                             1         1                     1       38
39 9 1         1                 1           1           1         1                                     1           1 1   39
40 17         1   1                   3     1 1 1   1                   1         1                     1     1   2 1     1 40
41 12   1     2         1                 1         1   1             2                                       1 1   1       41
42 6                       1                     1         1 1                       1                               1     42
43 5       1                     1                         1               1           1                                   43
44 5             1     1                         1                                     1       1                           44
45 6   1     1   1       1   1                             1                                                               45
46 8         1                   1                     1   1   2               1       1                                   46
47 10 1         1   1 1         2                               1       1 1                     1                           47
48 11   1               1     1 1           1 1                                             1       1 1       1 1           48
49 7             1                     1 1     1                                         1         1   1                   49
50 13     1 1                                         1   1 1     1   1   1         1 1         1 1   1                     50
51 9                         1 1 1       1   1     1       1               1 1                                             51
52 9                                   1           1     1   1         1               1     1         1       1           52
53 20       1   1     1                     1 1       1           1       1     1   1       1 1             1   1     2 3 1 53
54 11     1     1   1 1                   1   1 1                     1                                     1   1     1     54
55 7                                       1 1   1 1   1                                   1         1                     55
56 15                 1       1 1           2 1         1                     1   1   1   1     1   1 1   1                 56
57 6                                               1                               1             1       1 1             1 57
58 13     1       1 1               1 1     1             1   2             2                         1       1             58
59 11         1     1                 1                               1   1 1                       1           1 1     1 1 59
60 17             1     1       3   1     1     1         1                               1 1             1 2   1 2         60
61 8       1             1     1     1                           1           1       1                       1             61
62 12 1   1     1       1   1   1   1               1 1 2                                       1                           62
63 13 1       1       1           1     1         1           1 1                 1               2               1     1   63
64 9 1     1                     1                             1 1             1       1           2                       64
65 8   1                                     1 1                               1   1           1               1     1     65
66 7       1                                       1               1 1           1                   1   1                 66
67 6             1   1                       1         1         1                                                     1   67
68 12               1               1   1 1           1   1   1     1   1                             1           2         68
69 17           1               1       1     1 1 1                           3     1 1 1       1 1       1 1         1     69
70 10                               1 1         1             1     1   1           1         1   1                     1   70
71 10 1               1     1 1               1 1                 1                           1 1                     1     71
72 10           1 1   1                     1   1     1           1                     1 1                   1             72
73 13           2                           1         1     1     1       1                       1   1     1 1     1 1     73
74 15                   1 1         1 1           1                   1     1 1   1       1         1 1 1 1     1           74
75 8                 1                             1       2 1           1                   1       1                     75
76 10                     1     1                                             2     1       1 1 1       1                 1 76
77 10 1         1   1               2           1                       1         1       1             1                   77
78 12   1     1   1         1             2           1 1             1         1                       1 1                 78
79 12 1                         2   1               1 1     1           2                 1       1       1                 79
80 16                     1 1       1               1   2         2 1       1 1       1         1     1           1 1       80
81 8   1         1         2                                         1         1 1                                   1     81
82 9 1                     1           1                 1               1         1                 1       2             82
83 7                   1                   1       1   1       1                 1               1                         83
84 15 1 1       1   1 1 1     1                   2 1                                   1 1       1 1             1         84
85 9     1                               1               1 1               1   1   2         1                             85
86 16     1             2     1   1     2 1       1     1   1               1       1 1           1                     1   86
87 13   1 1 1                                   1     2           1 2                       1           2       1           87
88 13 1 1       1                                 1             1                     1               1   2     2     2     88
89 9                   1       1               1         1           1 1   1               1                             1 89
90 12                 1       1       1       1   1                         1 1         1 1         1                     2 90
91 15         1                   1 1   1   1         1 1 1 1 2 2         1                                         1       91
92 20   2 1   1   1 1   1   1                 1         1     1   1   1           1       1 1         1       1         1 1 92
93 17               1     1                       1 1   1     1         2     1     2     2 1 1             1     1         93
94 9   1                               1   1         2       1                 2   1                                       94
95 9 1               1   2                           1             1             1                 2                       95
96 12     1 1                 1                       1   1     1   2     1                                       1   2     96
97 14 1     1   1                 1     1 2         1                 1           1       1               1       1     1   97
98 10                 1     1               1                           1     1   1   1 1                 1         1       98
99 10       1         1       1     1                           1         1                 1       2   1                   99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
09
/
08
02
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
07
/
06
31
/
05
24
/
05
17
/
05
10
/
05
03
/
05
26
/
04
19
/
04
12
/
04
05
/
04
29
/
03
22
/
03
15
/
03
08
/
03
01
/
03
22
/
02
15
/
02
08
/
02
01
/
02
25
/
01
18
/
01
11
/
01
04
/
01
28
/
12
21
/
12
14
/
12
07
/
12
30
/
11
23
/
11
16
/
11
09
/
11
02
/
11
26
/
10
19
/
10
12
/
10
05
/
10
28
/
09
21
/
09
14
/
09
07
/
09
Ngày
/
Tháng