BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ An Giang 60 KỲ ĐẾN NGÀY 08/07/2021

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
08
/
07
01
/
07
24
/
06
17
/
06
10
/
06
03
/
06
27
/
05
20
/
05
13
/
05
06
/
05
29
/
04
22
/
04
15
/
04
08
/
04
01
/
04
25
/
03
18
/
03
11
/
03
04
/
03
25
/
02
18
/
02
11
/
02
04
/
02
28
/
01
21
/
01
14
/
01
07
/
01
31
/
12
24
/
12
17
/
12
10
/
12
03
/
12
26
/
11
19
/
11
12
/
11
05
/
11
29
/
10
22
/
10
15
/
10
08
/
10
01
/
10
24
/
09
17
/
09
10
/
09
03
/
09
27
/
08
20
/
08
13
/
08
06
/
08
30
/
07
23
/
07
16
/
07
09
/
07
02
/
07
25
/
06
18
/
06
11
/
06
04
/
06
28
/
05
Ngày
/
Tháng
00 8     1 1                                                         1 1       1   1           1   1                       00
01 7             1 1       1                                         1 1                                               1 1 01
02 23     2   1 1 1     1       1     1         1   1                     1     1 1   2   1 3             1 1     1   1     02
03 8     1     1             1                     1                 1                                 1         1     1   03
04 11   1                 1     1   1   1   1           1   1                 1           1 1                               04
05 10     1         1 1                               1           1 1         1           1               1             1   05
06 14             1                         1 1               2       1         1             1   2           1 1 2         06
07 11                 1                 1 1       1                   1       2           1       1   1       1             07
08 16 3   1         2             1       1   2   1     1 1 1   1               1                                           08
09 8       1                                   1                                   1           1   1 1         1 1         09
10 9                                                 1       1                                     1   2 2 1           1   10
11 8       1                         1       1 2         1                                                 1   1           11
12 10 1                         1   1       1     1   1           1     1                           1                   1   12
13 5         1                             1                             2     1                                           13
14 12                   1       1       1           1 1 1       1     1 1   1                       1       1               14
15 7     1                                         1   1               1               1   1             1                 15
16 13   1               1               1           1   1 1   1           1         1     1         1     1   1             16
17 6                                   1             1     1                                                 1   1   1     17
18 10                                 1   1           1       1                   1       1 1   1 1           1             18
19 13 1       1     1 1     2         1                   1                 2 1                               1           1 19
20 6       2                                             1     1                     1                               1     20
21 11                   1     2           1               1 1                                         1         2 1   1     21
22 6   1                                 1                 1       2                             1                         22
23 18 1           1   2         1   1 1 1 1 1     1                 1         1         1       1               1   1     1 23
24 9           1                                     1     1                     2         1 1       1                 1   24
25 7                       1                 1 1 1       1                           1                           1         25
26 9                                           1   1   1 1     1             1                     1 1               1     26
27 4                       1               1               1     1                                                         27
28 10     1 1   1           1           1         1             1                                   1       1     1         28
29 12                         1           1     1       1 1       1 1 1           1               1           1           1 29
30 9             1 1                     1                     1       1       1                 1                   2     30
31 11   1                         1         1 1       1 1                   1                   1       1           1     1 31
32 9                   1 1         2                 1           1                             1       1                 1 32
33 13           1     1 1           2     1     1 1                   1                   1       1   1       1             33
34 11     1     2   1                 1                           1       1               1     2     1                     34
35 13   2   1     1                                 1   1             1     1           1     2                 1       1   35
36 12       1                         1 1     1   1 1         1             1         1     1           1       1           36
37 7                 1                 1                                 1     1 1                   1 1                   37
38 11     1   1           1                           1   1       1                     1           1         1   1 1       38
39 11 1                 1       1 1 1                         1           1               1           1     1     1         39
40 12       1                           1   1               1 1         2               1                       2   1 1     40
41 10 1                   1                           1 1               1           1         1   1     1             1     41
42 12 1         1               1   1                     1 1             1       1     1     1 1   1                       42
43 9               1                   1               1             1         1         1   1                         1 1 43
44 8                               1           1                           2   1           1             1   1             44
45 9                         1   1           1 1               1 1                     1                     2             45
46 11           1   1         1   1                         1       1     1           1 2                                 1 46
47 15       1   1 1   1     1                 1             1           1   1   1     1     1   1                   2       47
48 14     1           1   1       1               1                   1         1 1 1         1 1   2                 1     48
49 12               1                 1   1             1       1   2                                 1 1 1             1 1 49
50 10                                     1     1         2   1                   1     1 1             1             1     50
51 8         1                   1               1 1               2                     1                       1         51
52 13                           2 1   2       1 1           2         1 1   1         1                                     52
53 9         1             2   2           1         1                                           1                 1       53
54 12 1         2       1                     1   1             1   1               1       1                       2       54
55 9                     1           1             1   1                           1                 1         1 1       1 55
56 6 1         1                                   1                             1           1       1                     56
57 18             1         1         1           1 1                       1     1 2   1       1 2       2 1   1       1   57
58 5   1                   1                                                 1     1                     1                 58
59 9   2 1                   1         1                                 1       1                       1     1           59
60 9           1     1   3 1               1                                     1                                 1       60
61 14       1         1         1     1   1 1                 1             1 1 1                           1   1     1 1   61
62 10 1     1 1                 1     1     1                   1 1         1     1                                         62
63 13         1       1 1         1         1                             1   1     2     1       1     1   1               63
64 13         2 1   1       1     1   1 1                         1 1                 1           1   1                     64
65 14           1         1 1       2 1 1 1                                   1       1                   1   1     1 1     65
66 11                   1     2               1   1             2                       1 1         1       1               66
67 17   2     1         1 1       1       1     1   1 1     1   1     1                   1 1             1 1               67
68 12     1               1         1       1                 1         1 2             1     2         1                   68
69 15               1 1 1       1               1 1                     2                   1 1                 2 1   1   1 69
70 12                           1 1           1     1 1 1         1   1   1                                   1   1 1       70
71 15       1   1 1       1       1     1       2                       1           1     1     1     1                 1 1 71
72 15       1       1 1       1           1   1                         1   1 1         1     1       1 1             1 1   72
73 10     1           1   1 1                       1                                                     1 1 1     1     1 73
74 11 1     1                                   1   1       1       1 1   1 1   1                       1                   74
75 7                         2                       1                                         1                       2 1 75
76 14       1     1 1 1           1         1                 3     1                                   1           2 1     76
77 12               1     1           1                         1 1                   1 2             1     1     1     1   77
78 10     1   1   1 1                   1                       1                     1                 1         2         78
79 12   1 1       1                 2   1         1                     1         1       1   1                         1   79
80 13                   1   1                         2             1     1 1     1         1           1 1         2       80
81 16             2   1         1 2                       1 1 1 1 1           1 2   1           1                           81
82 10           1             1 1           1     1 1   1         1                   1               1                     82
83 9   1     1                             1             1                         1       1 1               1 1           83
84 5     1                           1                         1             1                           1                 84
85 8                   1                 2             1                 1         1 1                     1               85
86 13 1                       2   1         1 1               1                   2   2               1               1     86
87 7     1       1                                     1         1           1                         1           1       87
88 8   1                                 1                 1                 1                 1 1             1     1     88
89 11                   2           1             1         1               1   1               1   1                   1 1 89
90 14               1       1                         1         1     1 1 1 1       1 1     1       2       1               90
91 12 1 1     1         1     2                   1     1           1                   1         1       1                 91
92 5   1                               1                           1                           1           1               92
93 11 2       1                     1         1                       1       1 1             1   2                         93
94 13   1   1     2 1     1       1             1         1                         1               1         1           1 94
95 6   1         1   1                                   2           1                                                     95
96 7                     1     1                             1   1             1         1 1                               96
97 9 1     1 1               1     1                         1   1           1                     1                       97
98 10         1           1                                       1 1                 1 1   1 2                           1 98
99 10         1         1   1                 2     1                                                       2 1           1 99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
08
/
07
01
/
07
24
/
06
17
/
06
10
/
06
03
/
06
27
/
05
20
/
05
13
/
05
06
/
05
29
/
04
22
/
04
15
/
04
08
/
04
01
/
04
25
/
03
18
/
03
11
/
03
04
/
03
25
/
02
18
/
02
11
/
02
04
/
02
28
/
01
21
/
01
14
/
01
07
/
01
31
/
12
24
/
12
17
/
12
10
/
12
03
/
12
26
/
11
19
/
11
12
/
11
05
/
11
29
/
10
22
/
10
15
/
10
08
/
10
01
/
10
24
/
09
17
/
09
10
/
09
03
/
09
27
/
08
20
/
08
13
/
08
06
/
08
30
/
07
23
/
07
16
/
07
09
/
07
02
/
07
25
/
06
18
/
06
11
/
06
04
/
06
28
/
05
Ngày
/
Tháng