BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ An Giang 60 KỲ ĐẾN NGÀY 14/02/2019

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
14
/
02
07
/
02
31
/
01
24
/
01
17
/
01
10
/
01
03
/
01
27
/
12
20
/
12
13
/
12
06
/
12
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
09
/
08
02
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
07
/
06
31
/
05
24
/
05
17
/
05
10
/
05
03
/
05
26
/
04
19
/
04
12
/
04
05
/
04
29
/
03
22
/
03
15
/
03
08
/
03
01
/
03
22
/
02
15
/
02
08
/
02
01
/
02
25
/
01
18
/
01
11
/
01
04
/
01
Ngày
/
Tháng
00 15               1 3 1             1 1 1               1                         1                 1     2     1       1 00
01 10   1                       1   1     1               1   1   1       1                         1             1         01
02 8       1     1                           1               1 1                 1 1                     1                 02
03 8                               1               1 1 1                                             1               1 2   03
04 9 1 1                             1 1                     1 1           1     1               1                         04
05 12   1       2 1       1         1               1 1             1 1                               1           1         05
06 15     2           1                       1   1 3   1   1               1                   1 1     1           1       06
07 9                 1     2             1 1                                   1               1 1     1                   07
08 11                       1 1             1               1 1                   1   1                 1   1   1         1 08
09 14           1               1             1       1     1         1         1         2 1 1                 1 1 1       09
10 10       1                               1     1         1           1                         1   1   1 1           1   10
11 8   1 2                 1             1                             1     1                                   1         11
12 8                     1   1 1                                       1               1                   1       1 1     12
13 5 1                       1                                                                         1         1       1 13
14 6     1 1                     1                               1             1                         1                 14
15 15 1 1   1       1                 1     1 1 1                       1                   1 1     2         2             15
16 16 1         1               2 1             1     1   1         2 1                         1         1   2 1           16
17 7         1         1   1       1                           1                                                 1       1 17
18 8             1         1         1 1               1 1                                   1         1                   18
19 11   2       2   1                                       1           2                             1           1     1   19
20 13   1           1   1       1             1           1             1     1     2       1                           1 1 20
21 9           1     1 1           1   1   1     1                         1                         1                     21
22 4                                                       1             2   1                                             22
23 11     1                 1               1 1 1               1       1             1         1           1     1         23
24 10         1                     1 1           1 1 1                       1                 1             1         1   24
25 17 1   1               1 1         1     1   1 1   2     1 2           3                 1                               25
26 8 1                           1                         1                 1             1         1       1     1       26
27 6       1                   1                                   1                               1       1           1   27
28 11                             1 1 1                   1         1 1                       1         1   1   1     1     28
29 8                                           1     1             1 1                                       1         1 2 29
30 6           1                           2   1           1                                                           1   30
31 8             1                     1       1               1   2               1         1                             31
32 8                 1         1 1                   1       1                       1             1           1           32
33 7     1         1                                         1 1               1 1               1                         33
34 13   1 2         1                                       1       1       1     2     1 1       1                       1 34
35 7 1                     1                       1                               1               1 1   1                 35
36 6                     1               1                     1                                 1       1         1       36
37 11         1 1       1   1                 1                         1   2               2                       1       37
38 14             1 1 1           1       1   1 1       1       1 1   1   1             1                             1     38
39 10   1   1         1 1               1         1                 1           1           1         1                     39
40 13   1                 1                     1   1                   3     1 1 1   1                   1         1       40
41 10                       1             1     2         1                 1         1   1             2                   41
42 12       1 2     1 1     1 1                               1                     1         1 1                       1   42
43 7 1                               1       1                     1                         1               1           1 43
44 6 1             1                               1     1                         1                                     1 44
45 10           1   1     1   1           1     1   1       1   1                             1                             45
46 12       1 1 1             1                 1                   1                     1   1   2               1       1 46
47 11                 1             1   1         1   1 1         2                               1       1 1               47
48 11       1 1           1       2       1               1     1 1           1 1                                           48
49 5                         1                     1                     1 1     1                                         49
50 10                                       1 1                                         1   1 1     1   1   1         1 1   50
51 12       1               1   1                               1 1 1       1   1     1       1               1 1           51
52 7                         1                                           1           1     1   1         1               1 52
53 17         2   2   1 1       1             1   1     1                     1 1       1           1       1     1   1     53
54 11 1                   1   1             1     1   1 1                   1   1 1                     1                   54
55 5                                                                         1 1   1 1   1                                 55
56 19   1 1           1   2 1   1 1 1                   1       1 1           2 1         1                     1   1   1   56
57 7 2           1             1     1                                               1                               1     57
58 11                                       1       1 1               1 1     1             1   2             2             58
59 11   1   1                   1   1 1         1     1                 1                               1   1 1             59
60 16 1 1     1     1         1 1   1               1     1       3   1     1     1         1                               60
61 13       1 1     1   1 1       1           1             1     1     1                           1           1       1   61
62 14             1 1         1         1   1     1       1   1   1   1               1 1 2                                 62
63 12         1               1       1 1       1       1           1     1         1           1 1                 1       63
64 7                                   1     1                     1                             1 1             1       1 64
65 9         1     1         1     1     1                                     1 1                               1   1     65
66 6             1                           1                                       1               1 1           1       66
67 9     1           1 1 1                         1   1                       1         1         1                       67
68 11       1     1                                   1               1   1 1           1   1   1     1   1                 68
69 15                     1   1   1               1               1       1     1 1 1                           3     1 1 1 69
70 8                     1                                           1 1         1             1     1   1           1     70
71 9           1             1         1               1     1 1               1 1                 1                       71
72 11                   1           1 1           1 1   1                     1   1     1           1                     1 72
73 11           1       1   1       1             2                           1         1     1     1       1               73
74 11                 1               1                   1 1         1 1           1                   1     1 1   1       74
75 9             1         1         1                 1                             1       2 1           1               75
76 8         1       1 1                                   1     1                                             2     1     76
77 8                                   1         1   1               2           1                       1         1       77
78 11               1                     1     1   1         1             2           1 1             1         1         78
79 11                   1           1   1                         2   1               1 1     1           2                 79
80 17 1           1   1         1   1                       1 1       1               1   2         2 1       1 1       1   80
81 12           2 1     1         1       1         1         2                                         1         1 1       81
82 13     1 2 1 1           1         1 1                     1           1                 1               1         1     82
83 8                   1         1                       1                   1       1   1       1                 1       83
84 11                                   1 1       1   1 1 1     1                   2 1                                   1 84
85 12     1     1             1   1         1                               1               1 1               1   1   2     85
86 14                                       1             2     1   1     2 1       1     1   1               1       1 1   86
87 12 2                               1   1 1 1                                   1     2           1 2                     87
88 9 1 1 1                             1 1       1                                 1             1                     1   88
89 10       1     1                 1                     1       1               1         1           1 1   1             89
90 11                       1     1 1                   1       1       1       1   1                         1 1         1 90
91 19   1 1   1   1     1                       1                   1 1   1   1         1 1 1 1 2 2         1               91
92 17                   1         1   1   2 1   1   1 1   1   1                 1         1     1   1   1           1       92
93 15 1         1   1                 1               1     1                       1 1   1     1         2     1     2     93
94 16   1     2     1     2   1           1                               1   1         2       1                 2   1     94
95 11     1 1       1           1       1               1   2                           1             1             1       95
96 12     1               1   1             1 1                 1                       1   1     1   2     1               96
97 15                 1 1 1     1 1     1     1   1                 1     1 2         1                 1           1       97
98 12             2             1 1                     1     1               1                           1     1   1   1 1 98
99 8   1   1                                 1         1       1     1                           1         1               99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
14
/
02
07
/
02
31
/
01
24
/
01
17
/
01
10
/
01
03
/
01
27
/
12
20
/
12
13
/
12
06
/
12
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
09
/
08
02
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
07
/
06
31
/
05
24
/
05
17
/
05
10
/
05
03
/
05
26
/
04
19
/
04
12
/
04
05
/
04
29
/
03
22
/
03
15
/
03
08
/
03
01
/
03
22
/
02
15
/
02
08
/
02
01
/
02
25
/
01
18
/
01
11
/
01
04
/
01
Ngày
/
Tháng