BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ An Giang 60 KỲ ĐẾN NGÀY 13/12/2018

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
13
/
12
06
/
12
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
09
/
08
02
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
07
/
06
31
/
05
24
/
05
17
/
05
10
/
05
03
/
05
26
/
04
19
/
04
12
/
04
05
/
04
29
/
03
22
/
03
15
/
03
08
/
03
01
/
03
22
/
02
15
/
02
08
/
02
01
/
02
25
/
01
18
/
01
11
/
01
04
/
01
28
/
12
21
/
12
14
/
12
07
/
12
30
/
11
23
/
11
16
/
11
09
/
11
02
/
11
Ngày
/
Tháng
00 11 1             1 1 1               1                         1                 1     2     1       1                   00
01 9         1   1     1               1   1   1       1                         1             1                           01
02 7                       1               1 1                 1 1                     1                         1         02
03 10             1               1 1 1                                             1               1 2   1 1               03
04 7               1 1                     1 1           1     1               1                                           04
05 11   1         1               1 1             1 1                               1           1           1 1       1     05
06 14                       1   1 3   1   1               1                   1 1     1           1       1         1       06
07 9     2             1 1                                   1               1 1     1                               1     07
08 15     1 1             1               1 1                   1   1                 1   1   1         1     1   1 2       08
09 13         1             1       1     1         1         1         2 1 1                 1 1 1                         09
10 10                     1     1         1           1                         1   1   1 1           1       1             10
11 5     1             1                             1     1                                   1                           11
12 10   1   1 1                                       1               1                   1       1 1     1 1               12
13 5       1                                                                         1         1       1               1   13
14 6           1                               1             1                         1                   1             1 14
15 15               1     1 1 1                       1                   1 1     2         2               1 2         1   15
16 16         2 1             1     1   1         2 1                         1         1   2 1               1   1         16
17 7 1   1       1                           1                                                 1       1         1         17
18 8     1         1 1               1 1                                   1         1                     1               18
19 7                                     1           2                             1           1     1         1           19
20 13 1       1             1           1             1     1     2       1                           1 1               1 1 20
21 10 1           1   1   1     1                         1                         1                           1 1       1 21
22 7                                     1             2   1                                                   2   1       22
23 11     1               1 1 1               1       1             1         1           1     1               1           23
24 10             1 1           1 1 1                       1                 1             1         1                 1   24
25 15   1 1         1     1   1 1   2     1 2           3                 1                                                 25
26 8           1                         1                 1             1         1       1     1                     1   26
27 7         1                                   1                               1       1           1       1 1           27
28 13           1 1 1                   1         1 1                       1         1   1   1     1       1           1   28
29 10                         1     1             1 1                                       1         1 2   1       1       29
30 6                     2   1           1                                                           1           1         30
31 12                 1       1               1   2               1         1                             2   1       1 1   31
32 8         1 1                   1       1                       1             1           1                 1           32
33 5                                       1 1               1 1               1                                           33
34 10                                     1       1       1     2     1 1       1                       1             1     34
35 9     1                       1                               1               1 1   1                       1 1     1   35
36 8   1               1                     1                                 1       1         1                       2 36
37 10 1   1                 1                         1   2               2                       1           1             37
38 12           1       1   1 1       1       1 1   1   1             1                             1         1             38
39 8 1               1         1                 1           1           1         1                                     1 39
40 13   1                     1   1                   3     1 1 1   1                   1         1                     1   40
41 10     1             1     2         1                 1         1   1             2                                     41
42 7     1 1                               1                     1         1 1                       1                     42
43 6               1       1                     1                         1               1           1                   43
44 5                             1     1                         1                                     1       1           44
45 8   1   1           1     1   1       1   1                             1                                               45
46 9       1                 1                   1                     1   1   2               1       1                   46
47 11             1   1         1   1 1         2                               1       1 1                     1           47
48 12   1       2       1               1     1 1           1 1                                             1       1 1     48
49 8       1                     1                     1 1     1                                         1         1   1   49
50 13                     1 1                                         1   1 1     1   1   1         1 1         1 1   1     50
51 11     1   1                               1 1 1       1   1     1       1               1 1                             51
52 9       1                                           1           1     1   1         1               1     1         1   52
53 14 1       1             1   1     1                     1 1       1           1       1     1   1       1 1             53
54 10   1   1             1     1   1 1                   1   1 1                     1                                     54
55 7                                                       1 1   1 1   1                                   1         1     55
56 21   2 1   1 1 1                   1       1 1           2 1         1                     1   1   1   1     1   1 1   1 56
57 6         1     1                                               1                               1             1       1 57
58 12                     1       1 1               1 1     1             1   2             2                         1     58
59 10         1   1 1         1     1                 1                               1   1 1                       1       59
60 15       1 1   1               1     1       3   1     1     1         1                               1 1             1 60
61 10 1 1       1           1             1     1     1                           1           1       1                     61
62 13       1         1   1     1       1   1   1   1               1 1 2                                       1           62
63 13       1       1 1       1       1           1     1         1           1 1                 1               2         63
64 9                 1     1                     1                             1 1             1       1           2       64
65 8       1     1     1                                     1 1                               1   1           1           65
66 7                       1                                       1               1 1           1                   1   1 66
67 7 1 1                         1   1                       1         1         1                                         67
68 10                               1               1   1 1           1   1   1     1   1                             1     68
69 18   1   1   1               1               1       1     1 1 1                           3     1 1 1       1 1       1 69
70 10   1                                           1 1         1             1     1   1           1         1   1         70
71 10       1         1               1     1 1               1 1                 1                           1 1           71
72 12 1           1 1           1 1   1                     1   1     1           1                     1 1                 72
73 12 1   1       1             2                           1         1     1     1       1                       1   1     73
74 15               1                   1 1         1 1           1                   1     1 1   1       1         1 1 1 1 74
75 10     1         1                 1                             1       2 1           1                   1       1     75
76 10 1                                   1     1                                             2     1       1 1 1       1   76
77 10                 1         1   1               2           1                       1         1       1             1   77
78 12                   1     1   1         1             2           1 1             1         1                       1 1 78
79 14 1           1   1                         2   1               1 1     1           2                 1       1       1 79
80 16         1   1                       1 1       1               1   2         2 1       1 1       1         1     1     80
81 9 1         1       1         1         2                                         1         1 1                         81
82 9     1         1 1                     1           1                 1               1         1                 1     82
83 9 1         1                       1                   1       1   1       1                 1               1         83
84 14                 1 1       1   1 1 1     1                   2 1                                   1 1       1 1       84
85 11       1   1         1                               1               1 1               1   1   2         1             85
86 15                     1             2     1   1     2 1       1     1   1               1       1 1           1         86
87 13               1   1 1 1                                   1     2           1 2                       1           2   87
88 9                 1 1       1                                 1             1                     1               1   2 88
89 9             1                     1       1               1         1           1 1   1               1               89
90 13     1     1 1                   1       1       1       1   1                         1 1         1 1         1       90
91 15 1                       1                   1 1   1   1         1 1 1 1 2 2         1                                 91
92 20 1         1   1   2 1   1   1 1   1   1                 1         1     1   1   1           1       1 1         1     92
93 16               1               1     1                       1 1   1     1         2     1     2     2 1 1             93
94 12   2   1           1                               1   1         2       1                 2   1                       94
95 10         1       1               1   2                           1             1             1                 2       95
96 11   1   1             1 1                 1                       1   1     1   2     1                                 96
97 16 1 1     1 1     1     1   1                 1     1 2         1                 1           1       1               1 97
98 11         1 1                     1     1               1                           1     1   1   1 1                 1 98
99 10                       1         1       1     1                           1         1                 1       2   1   99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
13
/
12
06
/
12
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
09
/
08
02
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
07
/
06
31
/
05
24
/
05
17
/
05
10
/
05
03
/
05
26
/
04
19
/
04
12
/
04
05
/
04
29
/
03
22
/
03
15
/
03
08
/
03
01
/
03
22
/
02
15
/
02
08
/
02
01
/
02
25
/
01
18
/
01
11
/
01
04
/
01
28
/
12
21
/
12
14
/
12
07
/
12
30
/
11
23
/
11
16
/
11
09
/
11
02
/
11
Ngày
/
Tháng