BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Bạc Liêu 60 KỲ ĐẾN NGÀY 15/10/2019

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
15
/
10
08
/
10
01
/
10
24
/
09
17
/
09
10
/
09
03
/
09
27
/
08
20
/
08
13
/
08
06
/
08
30
/
07
23
/
07
16
/
07
09
/
07
02
/
07
25
/
06
18
/
06
11
/
06
04
/
06
28
/
05
21
/
05
14
/
05
07
/
05
30
/
04
23
/
04
16
/
04
09
/
04
02
/
04
26
/
03
19
/
03
12
/
03
05
/
03
26
/
02
19
/
02
12
/
02
05
/
02
29
/
01
22
/
01
15
/
01
08
/
01
01
/
01
25
/
12
18
/
12
11
/
12
04
/
12
27
/
11
20
/
11
13
/
11
06
/
11
30
/
10
23
/
10
16
/
10
09
/
10
02
/
10
25
/
09
18
/
09
11
/
09
04
/
09
Ngày
/
Tháng
00 11 1   1                                               1       1       1                     2           1 1 1       1   00
01 6 1                     1                       1                                     1 1                 1             01
02 9             1                 1           1         1         1                                   1 1         1     1 02
03 9                   1               1 1             1         1 1       1     1                       1                 03
04 7                       1       1   1                     1               1                   1             1           04
05 7               1                 1                             1   1             1           1         1               05
06 7                     1 1         1   1       1                         2                                               06
07 12     1                                 1 1       1                   1         1         1     1 1       1   1 1       07
08 11       1           1         1                                         1       1           1 1   1           1   1   1 08
09 12         1   1               1 1   1                           1 2                       2             1   1           09
10 6   1           1                                                 1               1             1                 1     10
11 11     1   1       1   1           1                       1       1         1 1                 1       1               11
12 18 1           1 1           1       2 1       1         1       1             1           1 1 1   1     1   1         1 12
13 10 1     1   2                   1       1       1 1                                     1                           1   13
14 17           1           1   1       1       1 2         1 1 1     1 1   2 1     1     1                                 14
15 6   1                       1   1 1 1                                                 1                                 15
16 11       1 1             1             1     1   1 1 1     1       1             1                                       16
17 15                 1   1         1 2   1   1       1 1 1                         2 1                             1   1   17
18 9   1                 1           1                 1   1 1           1                             1         1         18
19 5     1             1           1                             1                               1                         19
20 10       1       1                                                 2 1   1 1         1                           1   1   20
21 10                 1     2                                 1           1 1               1 1                     1 1     21
22 10                                   1       1     1               1             1                 1 1 1   1     1       22
23 16 1   1     1 1 1               1 1                   1                 1       3   1           1   1         1         23
24 10   1           1   1     1         1   1 1 1                                     1                               1     24
25 11   1     1           1                     1 1               1             1           1 1           1         1       25
26 4   1                                                             1           1                   1                     26
27 9             1                       1 1     1                             1   2                     1           1     27
28 17     1         1         1                             2     1       1   2         1   2       2   1     1         1   28
29 10                 1           1     1   1                       1                 1           1       1         2       29
30 4                   1                                                 1             1                                 1 30
31 8                           1     1           1               1     1       1         1       1                         31
32 14 1   1 1 1 1             1   2       1             1                     1                 1               1   1       32
33 8   1         1                       1         1   1                           1 1                         1           33
34 12           1     1                       1                 2     1         1 1     1     1 1                   1       34
35 10                   1         1       1 1   1   1   1                                     1         1 1                 35
36 13     1               1       1 1   1           1 1       1             1             1   1                 1         1 36
37 9   1 1           2                                                         1             1       2                   1 37
38 15     1       1   1       1   1         1 1   1               1                       2         1       1 1         1   38
39 6                                 1               1 1       1       1                                 1                 39
40 14                     1 1 1                 2 1       1 1   1   1   1                           1       1 1             40
41 7             1 1               1             1                         1     1                       1                 41
42 15 1       2 1           1 1       1                     1   2               1 1             1     1           1         42
43 13 2             1     1 1             1     1       1                     1           1   1   1           1             43
44 15     1       2 1       1       1     1       1       1     1 1 1           1                     1           1         44
45 10   1   1                                     1                                         2   1 1     1   1   1           45
46 12   1   1           1                                         1           1 1     1 1         1           1       2     46
47 5   1                   1     1                                           1                       1                     47
48 7                                                     2 1             1 1     1             1                           48
49 10                   1 1                   1     1       1           1         1         1   1                       1   49
50 10 1                       2 1                       1                         1       1           1       1   1         50
51 8       1                     1     1                             1     1                 1     1               1       51
52 5 1       2     1   1                                                                                                   52
53 15         1     1             1 1 1         1   1         2     1     1     1     1                         1         1 53
54 10           1           1       1     1           1       1         1             1               1                   1 54
55 10                     1                   1     1 2                   1   1           1               1 1               55
56 7             1                           1     1 1           1           1                                 1           56
57 9                       2 1             1                                                 1     1     1             1 1 57
58 12   1       1   1                 1   1     1 1   1     1 1                                       1   1                 58
59 15 1     1 1     1             1                       2       2 1                   1               1         1 1   1   59
60 10       1                               1       1           1           1         1                 1 1     1 1         60
61 14 2     1       1 1           1 1               1           1 1   1 1                     1     1                       61
62 15     2   1       1 1     2   1         1 1         1         1                                 1       1           1   62
63 15     1       1   1 1   1         1       1     1   1         1     1 1     1       1                                 1 63
64 16         1 1 1   1   1                                   1     1           1         1     1 1 1     1     1     1 1   64
65 15   1               1 1                         1     1   1 1   2     1       1       1       1               1       1 65
66 15 1         1   1         2 1         1             1   1               1       1 1 1     1                       1     66
67 11           1 1                       1       1                           1               1           1 1 2           1 67
68 12 1   1       1                           2                     1                       1 1             1     1     1 1 68
69 18             1   2   1   1 1         1 1 1     1           1             1       2             1   1   1             1 69
70 13       1 1                 2                 1           1                             1           2 1     2 1         70
71 9 1                   1             1             1         1         1       1         1                 1             71
72 9                                                 1                 1                       2 1     1   1         1   1 72
73 10                   1           1                             1     2     1 1                   1                 1 1   73
74 8                       1 1     1 1       1                               1                       1                 1   74
75 15       1                       1                 1         1 1   1     1   1     1 2 1                   2       1     75
76 9           1     1 1                         1         1           1             1               1 1                   76
77 6                                   1         1                     1         1                           1       1     77
78 9       1                   1           1         1     1           1                 1         1 1                     78
79 15         1 1             1 1     1 1   1       1   1 1   1                                             1   1 1 1       79
80 5                                           1         1 1                   1               1                           80
81 12     1 1                   2 1     1     1           1                       1         1                         1 1   81
82 11     1                         1       1           1       1   1                   1   1     2           1             82
83 12             1                             1         1   2       2                 1 1                     1     1   1 83
84 13         1         1     1 2       1   1             1             1       1                 1   1 1                   84
85 8                   1             1   1   1     1                     1     1 1                                         85
86 11                                   1                   1           1 1         1 2   1           1         1         1 86
87 19   2 1           1   1     1 1         1   1   1   1                 1 1 1   1     1                   1     1     1   87
88 8       1                               1                                       1     1       1     2           1       88
89 11                     1           1         1           2   2                 2             1         1                 89
90 16             1     2 1       1                         1 1   1   1   1   1         1 1               1         1 1     90
91 10       1   2   1                       1         1   1               1             1                           1       91
92 4   1                                                                                   1                     1   1     92
93 15   1     1             1   1             1 2                   1               1   1       2           1       1 1     93
94 5                     1                                           1       1         1                   1               94
95 6           2                             1                                             1 1 1                           95
96 9         1                 1                               1   1       1   1           1                     1     1   96
97 6                                     1           1             1                       1                 1           1 97
98 11 1 1           1         1                   1     1 1                         1             1             1       1   98
99 12       1         2           1                     1                 1           1             2   1         2         99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
15
/
10
08
/
10
01
/
10
24
/
09
17
/
09
10
/
09
03
/
09
27
/
08
20
/
08
13
/
08
06
/
08
30
/
07
23
/
07
16
/
07
09
/
07
02
/
07
25
/
06
18
/
06
11
/
06
04
/
06
28
/
05
21
/
05
14
/
05
07
/
05
30
/
04
23
/
04
16
/
04
09
/
04
02
/
04
26
/
03
19
/
03
12
/
03
05
/
03
26
/
02
19
/
02
12
/
02
05
/
02
29
/
01
22
/
01
15
/
01
08
/
01
01
/
01
25
/
12
18
/
12
11
/
12
04
/
12
27
/
11
20
/
11
13
/
11
06
/
11
30
/
10
23
/
10
16
/
10
09
/
10
02
/
10
25
/
09
18
/
09
11
/
09
04
/
09
Ngày
/
Tháng