BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Bạc Liêu 60 KỲ ĐẾN NGÀY 16/07/2019

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
16
/
07
09
/
07
02
/
07
25
/
06
18
/
06
11
/
06
04
/
06
28
/
05
21
/
05
14
/
05
07
/
05
30
/
04
23
/
04
16
/
04
09
/
04
02
/
04
26
/
03
19
/
03
12
/
03
05
/
03
26
/
02
19
/
02
12
/
02
05
/
02
29
/
01
22
/
01
15
/
01
08
/
01
01
/
01
25
/
12
18
/
12
11
/
12
04
/
12
27
/
11
20
/
11
13
/
11
06
/
11
30
/
10
23
/
10
16
/
10
09
/
10
02
/
10
25
/
09
18
/
09
11
/
09
04
/
09
28
/
08
21
/
08
14
/
08
07
/
08
31
/
07
24
/
07
17
/
07
10
/
07
03
/
07
26
/
06
19
/
06
12
/
06
05
/
06
Ngày
/
Tháng
00 10                           1       1       1                     2           1 1 1       1           1                 00
01 8                     1                                     1 1                 1             1                   3     01
02 10     1           1         1         1                                   1 1         1     1                 1   1     02
03 9         1 1             1         1 1       1     1                       1                     1                     03
04 8     1   1                     1               1                   1             1           1           1             04
05 10       1                             1   1             1           1         1               1   1         1 1         05
06 7       1   1       1                         2                                                     1   1               06
07 11             1 1       1                   1         1         1     1 1       1   1 1                                 07
08 9   1                                         1       1           1 1   1           1   1   1                           08
09 14   1 1   1                           1 2                       2             1   1           1     1   1           1   09
10 7                                       1               1             1                 1           1         1       1 10
11 10       1                       1       1         1 1                 1       1                   1   1     1           11
12 17 1       2 1       1         1       1             1           1 1 1   1     1   1         1 1                     1   12
13 10     1       1       1 1                                     1                           1           1     1     1   1 13
14 17 1       1       1 2         1 1 1     1 1   2 1     1     1                                             1         1   14
15 6 1   1 1 1                                                 1                                         1                 15
16 10           1     1   1 1 1     1       1             1                                                       1 1       16
17 15     1 2   1   1       1 1 1                         2 1                             1   1       1       1             17
18 10       1                 1   1 1           1                             1         1                         2     1   18
19 7     1                             1                               1                         1 2                 1     19
20 9                                       2 1   1 1         1                           1   1                         1   20
21 9                               1           1 1               1 1                     1 1                       1   1   21
22 11         1       1     1               1             1                 1 1 1   1     1         1                       22
23 15     1 1                   1                 1       3   1           1   1         1                 1 1   1       1   23
24 10         1   1 1 1                                     1                               1           1 2   1             24
25 11                 1 1               1             1           1 1           1         1       1             2           25
26 8                                       1           1                   1                       2     1           1   1 26
27 10           1 1     1                             1   2                     1           1       1                   1   27
28 16                             2     1       1   2         1   2       2   1     1         1                   1 1       28
29 11   1     1   1                       1                 1           1       1         2           2                     29
30 8                                           1             1                                 1   1 2         1 1         30
31 10 1     1           1               1     1       1         1       1                               1 1                 31
32 11   2       1             1                     1                 1               1   1                       1   1   1 32
33 8           1         1   1                           1 1                         1           1             1           33
34 12               1                 2     1         1 1     1     1 1                   1             1               1   34
35 16   1       1 1   1   1   1                                     1         1 1                   1 1           1   2 1 1 35
36 13   1 1   1           1 1       1             1             1   1                 1         1                   1     1 36
37 6                                                 1             1       2                   1         1                 37
38 13   1         1 1   1               1                       2         1       1 1         1   1           1             38
39 7       1               1 1       1       1                                 1                                       1   39
40 13                 2 1       1 1   1   1   1                           1       1 1               1       1               40
41 6     1             1                         1     1                       1                                         1 41
42 9       1                     1   2               1 1             1     1           1                                   42
43 10           1     1       1                     1           1   1   1           1               1               1       43
44 14     1     1       1       1     1 1 1           1                     1           1                   1 1 1       1   44
45 12                   1                                         2   1 1     1   1   1             1 1       1 1           45
46 10                                   1           1 1     1 1         1           1       2               1               46
47 7   1                                           1                       1                         1       1     1     1 47
48 11                           2 1             1 1     1             1                                   1       2       1 48
49 12               1     1       1           1         1         1   1                       1       1 1   1             1 49
50 9 1                       1                         1       1           1       1   1                 1               1 50
51 9   1     1                             1     1                 1     1               1                 1         1     51
52 2                                                                                               1   1                   52
53 17   1 1 1         1   1         2     1     1     1     1                         1         1 1                 1   1 1 53
54 9     1     1           1       1         1             1               1                   1     1                     54
55 14               1     1 2                   1   1           1               1 1                 1         1 1       1 1 55
56 9               1     1 1           1           1                                 1           1             1     1     56
57 8             1                                                 1     1     1             1 1       1                 1 57
58 12       1   1     1 1   1     1 1                                       1   1                             2       1     58
59 12   1                       2       2 1                   1               1         1 1   1   1                         59
60 12             1       1           1           1         1                 1 1     1 1           1   1         1         60
61 12   1 1               1           1 1   1 1                     1     1                                       1 1   1   61
62 9   1         1 1         1         1                                 1       1           1             1               62
63 12       1       1     1   1         1     1 1     1       1                                 1         2                 63
64 14                               1     1           1         1     1 1 1     1     1     1 1         1     1       1     64
65 14                     1     1   1 1   2     1       1       1       1               1       1     1     1               65
66 11 1         1             1   1               1       1 1 1     1                       1                 1             66
67 11           1       1                           1               1           1 1 2           1   1               1       67
68 9               2                     1                       1 1             1     1     1 1                           68
69 17 1         1 1 1     1           1             1       2             1   1   1             1 1   1   1 1               69
70 15 2                 1           1                             1           2 1     2 1         1         1 1   1         70
71 7         1             1         1         1       1         1                 1                                       71
72 15                       1                 1                       2 1     1   1         1   1 1         1   1   2 1     72
73 16     1                             1     2     1 1                   1                 1 1   1   1 1 1 1 1   1         73
74 6     1 1       1                               1                       1                 1                             74
75 15     1                 1         1 1   1     1   1     1 2 1                   2       1                       1       75
76 6                   1         1           1             1               1 1                                             76
77 10         1         1                     1         1                           1       1                       2 1   1 77
78 12 1           1         1     1           1                 1         1 1                     1 1         1         1   78
79 14 1     1 1   1       1   1 1   1                                             1   1 1 1                 1           1   79
80 7                 1         1 1                   1               1                                         1   1       80
81 11 2 1     1     1           1                       1         1                         1 1                 1           81
82 13     1       1           1       1   1                   1   1     2           1               1   1                 1 82
83 14                 1         1   2       2                 1 1                     1     1   1     1                 1 1 83
84 12 2       1   1             1             1       1                 1   1 1                         1     1             84
85 10       1   1   1     1                     1     1 1                                             1             1 1     85
86 12         1                   1           1 1         1 2   1           1         1         1               1           86
87 16 1 1         1   1   1   1                 1 1 1   1     1                   1     1     1         1       1           87
88 7             1                                       1     1       1     2           1                                 88
89 11       1         1           2   2                 2             1         1                               1           89
90 14   1                         1 1   1   1   1   1         1 1               1         1 1               1       1       90
91 9             1         1   1               1             1                           1             3                   91
92 5                                                             1                     1   1             1       1         92
93 13 1             1 2                   1               1   1       2           1       1 1               1               93
94 8                                       1       1         1                   1                         1       1 1   1 94
95 4               1                                             1 1 1                                                     95
96 10 1                               1   1       1   1           1                     1     1   1               1         96
97 6           1           1             1                       1                 1           1                           97
98 9                   1     1 1                         1             1             1       1           1   1             98
99 10   1                     1                 1           1             2   1         2           1                       99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
16
/
07
09
/
07
02
/
07
25
/
06
18
/
06
11
/
06
04
/
06
28
/
05
21
/
05
14
/
05
07
/
05
30
/
04
23
/
04
16
/
04
09
/
04
02
/
04
26
/
03
19
/
03
12
/
03
05
/
03
26
/
02
19
/
02
12
/
02
05
/
02
29
/
01
22
/
01
15
/
01
08
/
01
01
/
01
25
/
12
18
/
12
11
/
12
04
/
12
27
/
11
20
/
11
13
/
11
06
/
11
30
/
10
23
/
10
16
/
10
09
/
10
02
/
10
25
/
09
18
/
09
11
/
09
04
/
09
28
/
08
21
/
08
14
/
08
07
/
08
31
/
07
24
/
07
17
/
07
10
/
07
03
/
07
26
/
06
19
/
06
12
/
06
05
/
06
Ngày
/
Tháng