BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Bạc Liêu 60 KỲ ĐẾN NGÀY 30/06/2020

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
30
/
06
23
/
06
16
/
06
09
/
06
02
/
06
26
/
05
19
/
05
12
/
05
05
/
05
31
/
03
24
/
03
17
/
03
10
/
03
03
/
03
25
/
02
18
/
02
11
/
02
04
/
02
28
/
01
21
/
01
14
/
01
07
/
01
31
/
12
24
/
12
17
/
12
10
/
12
03
/
12
26
/
11
19
/
11
12
/
11
05
/
11
29
/
10
22
/
10
15
/
10
08
/
10
01
/
10
24
/
09
17
/
09
10
/
09
03
/
09
27
/
08
20
/
08
13
/
08
06
/
08
30
/
07
23
/
07
16
/
07
09
/
07
02
/
07
25
/
06
18
/
06
11
/
06
04
/
06
28
/
05
21
/
05
14
/
05
07
/
05
30
/
04
23
/
04
Ngày
/
Tháng
00 10   1           2     1 1           1         1           1         1   1                                               00
01 8     1               1                     1               1   1   1                     1                       1     01
02 9                               1       1         1       1 1     1             1                 1           1         02
03 12     1             1     1   1           1     1         2                           1               1 1             1 03
04 10   1   1         1           1           1           1       1                           1       1   1                 04
05 11   1 1 1                             2                 1 1     1 1               1                 1                   05
06 12                     2   2 1       1                             1                     1 1         1   1       1       06
07 12   1       1               1                 1   1 1 1 1               1                                 1 1       1   07
08 7 1           1         1                 1                               1           1         1                       08
09 16     1 1 1             1 1     1     1             2     1 1               1   1               1 1   1                 09
10 7             1       1         1 1                     1             1           1                                     10
11 9                     1     1     1       1                             1   1       1   1           1                   11
12 11                             2                 1                   1           1 1           1       2 1       1       12
13 12                   1           1             1               1     1     1   2                   1       1       1 1   13
14 10       1   1                                     1                           1           1   1       1       1 2       14
15 8               1                 1                     1             1                       1   1 1 1                 15
16 15   1     1       1   1     1 1                         1                 1 1             1             1     1   1 1 1 16
17 18     1 1   1               1   1         1 1   1     1                             1   1         1 2   1   1       1 1 17
18 7       1                                         1 1                 1                 1           1                 1 18
19 9 1                 1                     1 1     1   1                 1             1           1                     19
20 10         1 1 1               1     1     1           1   1               1       1                                     20
21 7   1           1       1                             1                             1     2                             21
22 8           1                     1     1   1                   1                                     1       1     1   22
23 12         1   1                             1 1                 1   1   1     1 1 1               1 1                   23
24 14                           1   1                 1   1   1       1   1           1   1     1         1   1 1 1         24
25 12               2       1           1       1     1 1                 1     1           1                     1 1       25
26 6     1 1                                   1       1       1         1                                                 26
27 10             1           1       1       1                   1 1               1                       1 1     1       27
28 6     1                   1       1                                     1         1         1                           28
29 11                             1             2       1     1 1   1                   1           1     1   1             29
30 9           1     2     1 2   2                                                       1                                 30
31 8                     2     1       1 1                                                       1     1           1       31
32 17       2                           1           1   1 1           1 1   1 1 1 1             1   2       1             1 32
33 10                   1     1       1     1           1                 1         1                       1         1   1 33
34 5   1                         1                                               1     1                       1           34
35 11             1                   1     1       1                                     1         1       1 1   1   1   1 35
36 14             2           1 1         1       1                   1     1               1       1 1   1           1 1   36
37 12         1       1 1   1               2       1   1                 1 1           2                                   37
38 12     1                             1         1       1                 1       1   1       1   1         1 1   1       38
39 10 1         1                       1 1 1     1     1                                               1               1 1 39
40 8                   1                                 1                                 1 1 1                 2 1       40
41 9                         1   1           1 1     1                             1 1               1             1       41
42 14 1               1     1           1             1       1     1   1       2 1           1 1       1                   42
43 15   1       1 1   1 1             1             1                   2             1     1 1             1     1       1 43
44 15   1     1     1 1                 1             1   1                 1       2 1       1       1     1       1       44
45 13       1     1                 1     1   1     1   2     1 1         1   1                                     1       45
46 7           2                                         1           1   1   1           1                                 46
47 9         1             1     1         2                     1       1                   1     1                       47
48 5     1         1                 1     1                 1                                                             48
49 12         1 1                   1     1           1     1     1   1                   1 1                   1     1     49
50 15           1               1       1           2     1   1 1 1   1 1                       2 1                       1 50
51 12     1   1     1 2 1                   1           1         1           1                     1     1                 51
52 15       1 1 3   1                             1         3           1       2     1   1                                 52
53 13   1                   1   1                                   3           1     1             1 1 1         1   1     53
54 10             1       1         1                             1 1             1           1       1     1           1   54
55 8   1                             1   1                                                 1                   1     1 2   55
56 17     2     1         1     1   2 1       2 1           1     1                 1                           1     1 1   56
57 11   1         1           1     1     1     1     1                                       2 1             1             57
58 11             1       1                 1                             1       1   1                 1   1     1 1   1   58
59 15               1           1 1 1         1       1     1     2   1 1     1 1     1             1                       59
60 6           1       1       1                                             1                               1       1     60
61 10                                                 1         1       2     1       1 1           1 1               1     61
62 16 2       1                                   1                   1     2   1       1 1     2   1         1 1         1 62
63 16         1     1         1       1                     1   1 1         1       1   1 1   1         1       1     1   1 63
64 11       1 1             1               1   1               1               1 1 1   1   1                               64
65 7                                                   1         1   1   1               1 1                         1     65
66 13 1   1                     1                           1     1     1         1   1         2 1         1             1 66
67 9                         1       1   1     1 1                               1 1                       1       1       67
68 10       1                 1   1 1     1                             1   1       1                           2           68
69 14 1                                 1     1                       1             1   2   1   1 1         1 1 1     1     69
70 11   1           1       1 1                           1     1             1 1                 2                 1       70
71 10 1             1                 1             2           1       1                   1             1             1   71
72 9       1   1     2   1     1             2                                                                         1   72
73 10 2 1                       1     1           1         1       1                     1           1                     73
74 8                     1                     1 1                                           1 1     1 1       1           74
75 10     1   1             1           2           1               1         1                       1                 1   75
76 7                   1                                   1   1                 1     1 1                         1       76
77 9 1 1           1             1       1             1 1                                               1         1       77
78 10     1 1               1                     1       1           1       1                   1           1         1   78
79 15   1           1           1     1           1   1                         1 1             1 1     1 1   1       1   1 79
80 7                 1 2                                     1   2                                               1         80
81 14             1         1     1       1       2             1           1 1                   2 1     1     1           81
82 6                                 1                   1                 1                         1       1           1 82
83 6 1                   1 1                           1                           1                             1         83
84 12             1           1         1           1               1           1         1     1 2       1   1             84
85 11 1                 1   1                                 1     2                     1             1   1   1     1     85
86 8 1                             2   1   1         1           1                                       1                 86
87 19   1 1   1       2   1               1                           1   2 1           1   1     1 1         1   1   1   1 87
88 10     1                               1         2       1   1   1 1       1                               1             88
89 12 1       1     1       1             1       1       1 1 1                             1           1         1         89
90 8                   1 1                 1                                       1     2 1       1                       90
91 9 1   1                         1                                         1   2   1                       1         1   91
92 8       1     2                         1   1     1         1         1                                                 92
93 13       1           1                       1 1 1   1                 1     1             1   1             1 2         93
94 8                   2                           1         1 1 1   1                     1                               94
95 8 1       1         1         1       1                                       2                             1           95
96 8                 1         1   1       1   1                     1         1                 1                         96
97 10       1       1 2                       1       1     1   1                                           1           1   97
98 10             1       1             1   1                           1 1           1         1                   1     1 98
99 13   1     1               1   1     1     1               1     1         1         2           1                     1 99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
30
/
06
23
/
06
16
/
06
09
/
06
02
/
06
26
/
05
19
/
05
12
/
05
05
/
05
31
/
03
24
/
03
17
/
03
10
/
03
03
/
03
25
/
02
18
/
02
11
/
02
04
/
02
28
/
01
21
/
01
14
/
01
07
/
01
31
/
12
24
/
12
17
/
12
10
/
12
03
/
12
26
/
11
19
/
11
12
/
11
05
/
11
29
/
10
22
/
10
15
/
10
08
/
10
01
/
10
24
/
09
17
/
09
10
/
09
03
/
09
27
/
08
20
/
08
13
/
08
06
/
08
30
/
07
23
/
07
16
/
07
09
/
07
02
/
07
25
/
06
18
/
06
11
/
06
04
/
06
28
/
05
21
/
05
14
/
05
07
/
05
30
/
04
23
/
04
Ngày
/
Tháng