BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Bạc Liêu 60 KỲ ĐẾN NGÀY 11/06/2024

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
11
/
06
04
/
06
28
/
05
21
/
05
14
/
05
07
/
05
30
/
04
23
/
04
16
/
04
09
/
04
02
/
04
26
/
03
19
/
03
12
/
03
05
/
03
27
/
02
20
/
02
13
/
02
06
/
02
30
/
01
23
/
01
16
/
01
09
/
01
02
/
01
26
/
12
19
/
12
12
/
12
05
/
12
28
/
11
21
/
11
14
/
11
07
/
11
31
/
10
24
/
10
17
/
10
10
/
10
03
/
10
26
/
09
19
/
09
12
/
09
05
/
09
29
/
08
22
/
08
15
/
08
08
/
08
01
/
08
25
/
07
18
/
07
11
/
07
04
/
07
27
/
06
20
/
06
13
/
06
06
/
06
30
/
05
23
/
05
16
/
05
09
/
05
02
/
05
Ngày
/
Tháng
00 13                   1       1 1           1       1 1           1         1 1         1 2       1                       00
01 13 1                           1   1   1                     1 1     1               1       1 1                   1 1 1 01
02 13   1         1                       1           1         1 1 1   1         1   1               1 1         1         02
03 9                                           1         2       1         1                             1   1 1 1         03
04 8     1           1                             1                 1 1   1                                 1     1       04
05 19       1       1 1   1 1           1   1         1   1   1     3               1     1     1   1                   1 1 05
06 9       1         1         1           1           1     1     1                   1       1                           06
07 10 1               1 1                     1   1                     1   1                             1           1 1   07
08 8                                 1 1             1 1                                             1 1   1       1       08
09 13     1               1       1     2   1                                       1       1 1   2   2                     09
10 12                 1             1   1       1       1 1                     1   1       1           1 2                 10
11 8                       1                                         1     1     2     1                           1 1     11
12 7           1 1                               1               1       1           1                 1                   12
13 13         1 1             1                   1       1     1 1         1                 1         1   1     1       1 13
14 9     1   1                         1   1             1                             1     1 1                   1       14
15 10 1     1   1                                     1 1               1                 1     1   1               1       15
16 14 1       1 1         1       1                 1     1 1 1         1 1         1       1             1                 16
17 6                       1                             1         1                   1   1   1                           17
18 9             1                                         1 1           1                           2 1   1       1       18
19 7     1           1         1         1                                         1   1   1                               19
20 12       1       1             1       1   1   1         1               1 1 1                             1 1           20
21 8 1         1   1             1 1                                                       1   1           1               21
22 10 1         1       1         1                   1       1         1           1           1               1           22
23 15             1       1     1     1 1   1               1 2     1 1   1       1                         2               23
24 9           1                       1                 1           1       1                         2 1       1         24
25 10                           1 1   1             2       1             2                               1             1   25
26 18           1         1   1             1 1   1   1     1               1 1 1 1 1   1 1   1           1             1   26
27 11   1   1         1 1                 1               1                 1         1       1           1   1             27
28 10   1         1           1                   1                 1   1   1           1       1               1           28
29 8                         1       1                           1       1   1         1   1                     1         29
30 8       1               1         1         1 1                 1                         1               1             30
31 9                   1   1                                 1   2             1       1                 1           1     31
32 16     2 1       1 1     1 1 1     1         1     1       1         2           1     1                                 32
33 10     1   1       1               1           1                   1           1                 1 1 1                   33
34 10   2         1 2                   1         1             1                   1       1                               34
35 9     1 1   1     1 1       1             1                                                                   1   1     35
36 9               1   1                                   1   1               1   1             1 2                       36
37 7                           1         1     2     1           1               1                                         37
38 15               1   1             1       1       1 1 1     1                     1   1           1     1 1       1   1 38
39 15   1       1     1     1 1   1                         1     1               1 1           1   1           1 1     1   39
40 16 1 1 1           1           1   1     1 1       1   1     1 1     1     1       1                               1     40
41 12               1                   1 1         1                   1   1         1   1           1   1         1     1 41
42 8         1                     1         1                 1                           1     1               1 1       42
43 9 1 1                 1   1       1         1     1 2                                                                   43
44 12   1     1 1         1     1             2                             1                             1   2       1     44
45 13         1     1       1   1 1     1     1                 1         1     1                 1       1 1               45
46 7                   1                           1         1           1       1   1                               1     46
47 7         1         1         1 1         1       1 1                                                                   47
48 14     1 1 2 1                     1   1         1       1         1                       1         1     1       1     48
49 2                                                                         1   1                                         49
50 12                     1               1 1                 1     1   1                         1 2         1 1         1 50
51 11   1   1     2       1 1         1             1                       1                         2                     51
52 10                   1     1           1             1   1                         1   1                   1 1 1         52
53 4                                           1   1                           2                                           53
54 10   2                 1   1                   2           1                               1               1           1 54
55 15 1 1               1           1       1 1           1   1           1       1   1       1                     1 1 1   55
56 10   1   1     1         1                     1                   1                                 1     1 1       1   56
57 12             1             1       1   1             1         1                   1   2   1                   1     1 57
58 7     1                     1 1         1   1   1                                                       1               58
59 9             1                                     1             1   1                           1 1       2     1     59
60 10 1       1 1                   1                           1     1       1       1                             1   1   60
61 12   1           1 1   1                                             1       1   1             1 1       1           2   61
62 7               1           1             1         1 1                             1                       1           62
63 7     1                                 1       1 1                 1                       1   1                       63
64 8                             1 1     1     1   1                                   1                         2         64
65 9                     1                   1         1                     2             1           1           1   1   65
66 9       1 1     1   1     1     1                       1             1                                   1             66
67 12                           1 1 1 1             1 1 1             1     1 1         1                             1     67
68 16     1                             1 1     1   1                   1     2 1             1 1 3         1   1           68
69 13                 2 1 1 1   1                                 1 1 1   1 1         1               1                     69
70 10             1           1                     1   1       1 2 1               1     1                                 70
71 10       1               1 2 1       1                     1 1                       1                       1           71
72 15       1       1               2               1       1                             1 1 1   1 1           1     1 1 1 72
73 12                       1                     1     1   1     2     1     2                     1 1             1       73
74 11         1       1 1           1                   1             1         1                       1   1     1       1 74
75 13           1   1 2                   1           1 1   1       1 1           1                             1   1       75
76 13         1 1 1                                               1 1   1 1         1         1   1           1       1   1 76
77 14     1   1   2         1                 1                 2                   2     2       1                   1     77
78 11 1 1     1   1                         1               1               1         1       1       1           1         78
79 9                             1 1 1     1                 1   1                       1                         1   1   79
80 9       1                             2         1                           1     1   1       1                 1       80
81 8                         1         1         1             1                 1                 1     1     1           81
82 8       1             1                               1           1                 1   1                     1       1 82
83 13           1   1   1                   1 1     1                     1           1   1                 2     1     1   83
84 11 1                     1             1     1     1     1                         1       1   1 1     1                 84
85 12   1                   1         1 1                     1                 2 1                   1     1 1   1         85
86 9                       1 1 1                         1 1                                             2           1 1   86
87 12                     1             1         1       1           1         1 1     1 1   1 1                         1 87
88 7   1         1     1                                                                               1     1     1     1 88
89 11 1                             1           1                     1   1       1           1         1   1           2   89
90 13 1   1               1   2             1 1 1             1               1 1                     1           1         90
91 11     1 1                   1   2 1         1           1 1             1                               1               91
92 12 1                   1           1   1       1                       1         1           1 1         1 1   1         92
93 11 1     1       1   1                                                     1 1         1 1         1         1         1 93
94 11     2         1                           1 1                 1     1       1 1 1 1                                   94
95 11 2       1           1   1           1                                 1     1   1                   1         1       95
96 9                             1 1             1                                         1 1     2           1     1     96
97 12         1   1                                             2                               3 1 1   1                 2 97
98 10                       1               1   1               1   1 1     1 1                         1                 1 98
99 12           2                 1 1   1   1   1     1               1               1   1   1                             99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
11
/
06
04
/
06
28
/
05
21
/
05
14
/
05
07
/
05
30
/
04
23
/
04
16
/
04
09
/
04
02
/
04
26
/
03
19
/
03
12
/
03
05
/
03
27
/
02
20
/
02
13
/
02
06
/
02
30
/
01
23
/
01
16
/
01
09
/
01
02
/
01
26
/
12
19
/
12
12
/
12
05
/
12
28
/
11
21
/
11
14
/
11
07
/
11
31
/
10
24
/
10
17
/
10
10
/
10
03
/
10
26
/
09
19
/
09
12
/
09
05
/
09
29
/
08
22
/
08
15
/
08
08
/
08
01
/
08
25
/
07
18
/
07
11
/
07
04
/
07
27
/
06
20
/
06
13
/
06
06
/
06
30
/
05
23
/
05
16
/
05
09
/
05
02
/
05
Ngày
/
Tháng