BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Bến Tre 60 KỲ ĐẾN NGÀY 28/11/2023

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
28
/
11
21
/
11
14
/
11
07
/
11
31
/
10
24
/
10
17
/
10
10
/
10
03
/
10
26
/
09
19
/
09
12
/
09
05
/
09
29
/
08
22
/
08
15
/
08
08
/
08
01
/
08
25
/
07
18
/
07
11
/
07
04
/
07
27
/
06
20
/
06
13
/
06
06
/
06
30
/
05
23
/
05
16
/
05
09
/
05
02
/
05
25
/
04
18
/
04
11
/
04
04
/
04
28
/
03
21
/
03
14
/
03
07
/
03
28
/
02
21
/
02
14
/
02
07
/
02
31
/
01
24
/
01
17
/
01
10
/
01
03
/
01
27
/
12
20
/
12
13
/
12
06
/
12
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
Ngày
/
Tháng
00 3                                             1 1                                 1                                     00
01 9         1     1   2                 2   1                                                                   1 1       01
02 9                 2                     1             2             1 1                                         1 1     02
03 12             1     1   1                 1       1 1                 1           1 1 1           1                   1 03
04 11                       1 1               1             1 1                 1                     2           1     1 1 04
05 10 1                           1   1   1 1               1                     2                         1           1   05
06 11         1     1 1                     1   1                 1                                   1       1 1   1     1 06
07 11     1         1     1                   1                       2   1             1 1         1     1                 07
08 8       1     1                                           1 1 1                     1       1   1                       08
09 11               1 1     1                             1     1 1         1       1       1   1       1                   09
10 9             1             1         1                 1               2           1     1               1             10
11 8     1   1   1     1                     1                           1               1         1                       11
12 9                           2   1                                     2 1                       1         1           1 12
13 6     1                                             1     1                         1     1                       1     13
14 8               1 1   1                   1           1             1                       1               1           14
15 12   2                             1 1   1             1   1   1       1               1 1               1               15
16 13     1                   1   1           1 1   1 1       1               1     1           1         1           1     16
17 8                   1                   1                               1                 1       1 1       1   1       17
18 11 2 1               1                       1           1             1             1       1         1               1 18
19 14         1                           1   1 1                     1               1   1 1   1   1   1     1 1     1     19
20 9       2 1             1                               1   1       1           1                                     1 20
21 9 1         1       1                 1                               1     1     1               1         1           21
22 16 1         1         1   2     1     1                     1                 1   1     1     1 2         2             22
23 8       1           1   1           1             1               1     1                                           1   23
24 12           1       1                       1       1   1           1                 1       1 1   1     1 1           24
25 10               1             1                                   1         2     2         1   1                     1 25
26 13                                 1           1   1       1             1   1 1   1             1           2   1   1   26
27 10       1                   1   1                       1       1                             2               1 1     1 27
28 8 1           1       1                 1                   1                       1           1       1               28
29 10           1                                   1                           1           1             2     1   1   1 1 29
30 12                                 1   1         1                               1   1 1   1 2       1 1               1 30
31 10                         1   1               1             1     1               1               1 1     1         1   31
32 15           1 1           1 1       1 1     1 1     1             1     1 1           1     1                 1         32
33 8               1       1                 2     1               1                 1         1                           33
34 8                                           1           1     1   1       1     1       1             1                 34
35 13     1     1     1       1     1 1                           1 3             1           1       1                     35
36 7                 1               1                                       1                   1 1             1   1     36
37 8           1             1   1                       1   1                   1       1                     1           37
38 12   1 1     1             1         1           1   1               1           1       1 1           1                 38
39 9               1       1           1                   1       1                   1         1               1   1     39
40 15   1     2   1     1             1         1   1     1                 1   1     1       1             2               40
41 7     1             1       2             1                           1                                           1     41
42 10     1           2       1 1   1                     1             1                           1           1           42
43 11   1   2         1     1                     1     1                       1     1                     2               43
44 9 1 1         1                 1                           1         1                         1             1 1       44
45 10 1                       1     2           1         1                           1                 2     1             45
46 11   1                                           1           1 1             1   1       1 1   2             1           46
47 5     1                       1                   1                           1             1                           47
48 15       1 1   1     2 1   1     1         1         1 2                         1       1               1               48
49 11 1           1         2     1           1                   1 1   1               1                       1           49
50 16     1         1       1     1     1 1                     1             2   1 2   1     1 1             1             50
51 18 2       2   2             2                 3     1         1   1   1                             1 1   1             51
52 12 1         1                     1 1       1 1         1                     1           1                   1   2     52
53 9   1                       1         1               1   1               1   1           1                       1     53
54 16                 1               1     2           1 1         1   1           2   1 1             1             1 1 1 54
55 17 1   1             1     1                     1           1 1       1       1           1       2   1     1 1 1     1 55
56 12                           1 1   1         2   2         1 2     1                                                   1 56
57 13             1         1                     2     1           1   2     1         1         1           1 1           57
58 5             1             1   1       1                                                                 1             58
59 8               1 1                                       1           1 1 1                         1                 1 59
60 5                   1           1     1                       1                       1                                 60
61 11   1   1                       1                 2 1       1               1   1                     1     1           61
62 10 1               1     1                                             1       1         2     1         1     1         62
63 17       1   1   1   1 1 1         1                       1     1 1             1         1     2     1         1 1     63
64 9               1               1               1   1   1         1       1       1                   1                 64
65 7 1                     1           1 1                         1           1           1                               65
66 18                             3 2             1 1 1 1             1 1   1   1               1             1   2     1   66
67 16                     1       1   2     1     1   2 1                       1 1     1 1                 1           1 1 67
68 14   1     1       2       1   1               1   1         1 1     1 1   1     1                                       68
69 7         1                         1 1             1               1   1                                             1 69
70 13     1                 1       1     1 1   1         1   2     1                                       1           1 1 70
71 11     1                   1         1     1   2           1       1     1                           1           1       71
72 15   1     1                 1           1     1   1     2 1             1 2           1               1           1     72
73 14         1     1 1     1       1           1                   1   1 1   1             1     1   1 1                   73
74 8 1 1         1                         1                     1                 1 1                   1                 74
75 5               1     1 1                                                           1                           1       75
76 13           1   1     1       1             1               1 2         2       1                               1     1 76
77 9       1   1               1                             1                                 1 2     1               1   77
78 7             1                     1                                         1   1     1           1         1         78
79 10     1   1           1                 1   1       1       1                                   1           1 1         79
80 7   1     1                                                             2 1               1       1                     80
81 9   1                       1             1                   1 1         1   1                   1         1           81
82 13       1       1     1           1               2                       1 1       1 2                           1 1   82
83 14           2 1       1                   1       1     1         1                           1 1 1       1     1   1   83
84 8           1                     1 2                       1             1   1   1                                     84
85 9   1                                       1     1                                         1     1     2 1         1   85
86 13       1                           1     1       1 1 2         1   1       1   1                       1     1         86
87 9       1             1   1       1 1   1                                                 1   1                   1     87
88 13       1         1 1     1         1 1   1               1                               1       2     1       1       88
89 6           1                       1               1           1                     1   1                             89
90 15 1       1   1   1   1                                 1     1     1                 1 1 1 1     1       1   1         90
91 15   1 1                       2 1   1           2               1 1         1       1                   2           1   91
92 10   1   1                             1 1                         1 1               1 1     1                   1       92
93 11         1           1           1   1 1       1 1       1                                   1                 1   1   93
94 9 1                   1   1 1 1                         1         1           1   1                                     94
95 12     1     1         1                               1 2       1             1         1           1             1 1   95
96 9     1     1         1           1           1                             1                       1         1   1     96
97 10     1         1   1                       1                         1                 1     1     1 1       1         97
98 10                                       1       2           1 1                         1             1   1       1 1   98
99 11       2       1           1                         1             1       1                 1       1 1       1       99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
28
/
11
21
/
11
14
/
11
07
/
11
31
/
10
24
/
10
17
/
10
10
/
10
03
/
10
26
/
09
19
/
09
12
/
09
05
/
09
29
/
08
22
/
08
15
/
08
08
/
08
01
/
08
25
/
07
18
/
07
11
/
07
04
/
07
27
/
06
20
/
06
13
/
06
06
/
06
30
/
05
23
/
05
16
/
05
09
/
05
02
/
05
25
/
04
18
/
04
11
/
04
04
/
04
28
/
03
21
/
03
14
/
03
07
/
03
28
/
02
21
/
02
14
/
02
07
/
02
31
/
01
24
/
01
17
/
01
10
/
01
03
/
01
27
/
12
20
/
12
13
/
12
06
/
12
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
Ngày
/
Tháng