BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Bình Dương 60 KỲ ĐẾN NGÀY 12/07/2019

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
07
/
06
31
/
05
24
/
05
17
/
05
10
/
05
03
/
05
26
/
04
19
/
04
12
/
04
05
/
04
29
/
03
22
/
03
15
/
03
08
/
03
01
/
03
22
/
02
15
/
02
08
/
02
01
/
02
25
/
01
18
/
01
11
/
01
04
/
01
28
/
12
21
/
12
14
/
12
07
/
12
30
/
11
23
/
11
16
/
11
09
/
11
02
/
11
26
/
10
19
/
10
12
/
10
05
/
10
28
/
09
21
/
09
14
/
09
07
/
09
31
/
08
24
/
08
17
/
08
10
/
08
03
/
08
27
/
07
20
/
07
13
/
07
06
/
07
29
/
06
22
/
06
15
/
06
08
/
06
01
/
06
Ngày
/
Tháng
00 6 1       1                     1   1                             1                                                   1 00
01 12     1                 2   1                     1                         1           1 3         1     1             01
02 18   1   1 1   1         1       1                 1 2 1 1       1           1         1     1 1       1           1     02
03 15     1                 1 1 1   1                 1   2   1   1     1                 1             1         1     1   03
04 7                 1                   1                                 1 1   1             1           1               04
05 16   1           1 1           1         1         2       1 1   1           1 1       1             2           1       05
06 8 1           1                           1                       1   1   1             1                     1         06
07 15       1         1     1               1           1   1   1   1         1   1 1     1         1             1 1       07
08 7       1 1     1                                   1                   1           1             1                     08
09 16     1             1             1         1     1   1         1 1     1   2     1           1       1   1   1         09
10 11                   1   1       1                           1             1     1         2     1   1           1       10
11 9                                     1 1       1             1                 2               1     1               1 11
12 13             1               1           1 1 1 2         1                     1       1 1                     2       12
13 11     1         1 1             1                     1             1                 1 1     1                 1 1     13
14 12             1   1             2       1       1 1 1           1   1     1                     1                       14
15 11   1           1   1 1                     1               2           1       1                       1 1             15
16 8                                     1                   1 1   1       1 1           1 1                               16
17 10 1   1         1 1             1               1                       1                 1         1     1             17
18 11   1 1                       1         1                       1 3                 1             1         1           18
19 5                   1                           1                                         1                 1     1     19
20 15         2         1   2                 1       2 3             1             1   1             1                     20
21 8     1       1                       1               1   1                                   1               1   1     21
22 5                     1                       1                                           1               1     1       22
23 18   1 1               1                 1 2   1       1       1     1 2 1   1     1           1 1     1                 23
24 11     1     1                       1                                 1     1         1 1     1       1 1     1         24
25 15           1       1     1               1     1               1   1               1     1   1       1 1 1 1   1       25
26 14               1 2       1     1           1               2       1     1     1 1             1     1                 26
27 13 1         1         2                             1 1     1                     1 1     1 1                 1       1 27
28 8 1                                           1       1                   1 1   1                       1           1   28
29 12             1 1   1       2         1         1           1   1           1                 1 1                       29
30 13 1       1 1                                 1 1                       1 1                 1   2           2   1       30
31 7         1 1                 1             1                             1                       1                   1 31
32 11     1           1         1                                     1         1   1 1                       1   1 1   1   32
33 11         1                         1     1     1             1       1   1   1                       2               1 33
34 8                   1   1         1 1 1                       1                             1                 1         34
35 12                           1       2         1   1       1             1           1       2       1     1             35
36 9                     1                   1       1       1         1   1           1                   1     1         36
37 13   1   1 1       1     1     1                           1   1 1     1                       1                   1 1   37
38 10     1       1                                       1   2       1           1   1               1 1                   38
39 12   1 1                             1                     2       1 1               1         1   1         1         1 39
40 10   1                     1   1   1           1             1                                             1 1   1   1   40
41 12                                 1                   1 1                     1     1 1         1 1     1 1         1 1 41
42 7           1   1   1                         1                 1                                   1       1           42
43 9     1                             1     1   1                                             1 1   1         1         1 43
44 7       1                       1                                           2         1 1           1                   44
45 14 1 1     1 1                     1         1                     1         1             1     1           1     1   2 45
46 7               1                     1                           3       1                                         1   46
47 10                                       1 1       1         1 1       1                     1           1   1     1     47
48 6 1   1               1             1           1                                                                 1     48
49 8 1                                                                   1 1             1   1                 2     1     49
50 12 1               1 1       1 1         2     1     1                           2   1                                   50
51 6                     1   1                 1         1           1 1                                                   51
52 14     1           1     1   1 1   1         1               1   1         1               1   1       1       1         52
53 14         1             1             1     1         2 1 1   1     2 1               1               1                 53
54 13           2         2                           1   1 1           1       1                                     1 1 2 54
55 15   1                     1 1 1 1       1       1         1         1 1 1     1   1       1         1                   55
56 10   1   1 1                         1   1 1     1             1                         1           1                   56
57 10     1 1 2 1               1                               1                                         1       1       1 57
58 7                         1     1 1                                 1 1                                 1           1   58
59 10   1       1   1                       1 1   1                             1     2     1                               59
60 9   1         1       1       1                 1         1                 1       1                             1     60
61 12 1                           2 1 1         1       1                 1   1                               2     1       61
62 11             1       1   1             1           1   1       1     1                   1             1             1 62
63 9               1             1                 1             1                             1     1 1     1           1 63
64 10               2           1                 1             1     1                   1       1 1             1         64
65 10 1         2 2           1       1   1                               1       1                                         65
66 13 1 1       1 1 1   1             1                           1 1         1       1     1                       1       66
67 11                 1 1   1         1                     1       1                 1   1 1             1           1     67
68 7       2           1               1                                         1   1                             1       68
69 5                                     1   1                                   1   1                     1               69
70 9       1                           1                   1               1     1     1   1         1 1                   70
71 7                     1       1       1             1   1                     1                                     1   71
72 14       1                                 1               1         2   1 1     2   1           1 1     1           1   72
73 7             2       2     1         1                                                     1                           73
74 11           1 1   1         1     1         1             1           1     1                   1               1       74
75 11             1           1                             2     1         2               2       1         1             75
76 11   1     1           1   1                   1                                     1             1 1 1     1       1   76
77 14 1 1       1     1         1                           1                     1   1 1               1     1         1 2 77
78 11       1             1 2                                                       1           1 1     1         2   1     78
79 5       1         1                   2                                                                 1               79
80 14 1                 2     1 1         1 1           1                 1           1         1                     2 1   80
81 9 1             1   1       1                 1       1                               1                         1     1 81
82 17     1     1   1 2                   1 1 1 2 1     1 1                   1             1     1   1                     82
83 7       1   1                           1               1       1 1             1                                       83
84 9                         2       1       1       1   1                         1 1               1                     84
85 15   1     1   1                 2 1   1     1 1 1             1       1                             1     1         1   85
86 14 1                       1   1   1 1                               1       1 1   1       1 1   1             1     1   86
87 14                       1           1   1 1     1       1     1               1     2   1   1               1   1       87
88 11       1           1       1 1                   1           1       1 1                             1 1         1     88
89 13                                 1               2     1   1 1         1                   1   1 1     2           1   89
90 6                                               1         1   1                 1     1                   1             90
91 7                             1         1   1           1                               1   1         1                 91
92 15     1         2       1                           2                             1   1 1         1         1 2   1 1   92
93 15   1         1                 2   1     1         1   1   1   1         1   1     1     1               1             93
94 11       1               1   1         1     2           1                             1       2       1                 94
95 6       1 1                   1                                                       1     1 1                         95
96 13         1           1   1     1 1 2       1 1   1                                               1     1   1           96
97 10       1           1     2       1 1                       1 1 1   1                                                   97
98 8                                                                 1           1                 1     1 1   1   1 1     98
99 4 1                                           1                               1                   1                     99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
07
/
06
31
/
05
24
/
05
17
/
05
10
/
05
03
/
05
26
/
04
19
/
04
12
/
04
05
/
04
29
/
03
22
/
03
15
/
03
08
/
03
01
/
03
22
/
02
15
/
02
08
/
02
01
/
02
25
/
01
18
/
01
11
/
01
04
/
01
28
/
12
21
/
12
14
/
12
07
/
12
30
/
11
23
/
11
16
/
11
09
/
11
02
/
11
26
/
10
19
/
10
12
/
10
05
/
10
28
/
09
21
/
09
14
/
09
07
/
09
31
/
08
24
/
08
17
/
08
10
/
08
03
/
08
27
/
07
20
/
07
13
/
07
06
/
07
29
/
06
22
/
06
15
/
06
08
/
06
01
/
06
Ngày
/
Tháng