BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Bình Dương 60 KỲ ĐẾN NGÀY 18/10/2019

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
09
/
08
02
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
07
/
06
31
/
05
24
/
05
17
/
05
10
/
05
03
/
05
26
/
04
19
/
04
12
/
04
05
/
04
29
/
03
22
/
03
15
/
03
08
/
03
01
/
03
22
/
02
15
/
02
08
/
02
01
/
02
25
/
01
18
/
01
11
/
01
04
/
01
28
/
12
21
/
12
14
/
12
07
/
12
30
/
11
23
/
11
16
/
11
09
/
11
02
/
11
26
/
10
19
/
10
12
/
10
05
/
10
28
/
09
21
/
09
14
/
09
07
/
09
Ngày
/
Tháng
00 6             1               1       1                     1   1                             1                         00
01 14   1       1 1             1     1                 2   1                     1                         1           1 3 01
02 17         1 2                   1   1 1   1         1       1                 1 2 1 1       1           1         1     02
03 15               1         1 1     1                 1 1 1   1                 1   2   1   1     1                 1     03
04 6                       1                     1                   1                                 1 1   1             04
05 17                 3     1       1           1 1           1         1         2       1 1   1           1 1       1     05
06 9       1 1                   1           1                           1                       1   1   1             1   06
07 16         1 1       1 1             1         1     1               1           1   1   1   1         1   1 1     1     07
08 11     1         2 1         1       1 1     1                                   1                   1           1       08
09 14     1       1                   1             1             1         1     1   1         1 1     1   2     1         09
10 8                                               1   1       1                           1             1     1         2 10
11 7                         1                                       1 1       1             1                 2           11
12 15           1   1   1 1                   1               1           1 1 1 2         1                     1       1 1 12
13 8                                 1         1 1             1                     1             1                 1 1   13
14 13     2                                   1   1             2       1       1 1 1           1   1     1                 14
15 14 1 1 1           1   1         1           1   1 1                     1               2           1       1           15
16 9   1                                                             1                   1 1   1       1 1           1 1   16
17 11   1 1 1                     1   1         1 1             1               1                       1                 1 17
18 15       1 1 1   1     1   1     1 1                       1         1                       1 3                 1       18
19 8   2               2   1                       1                           1                                         1 19
20 18         1   1           2           2         1   2                 1       2 3             1             1   1       20
21 7 1             1                 1       1                       1               1   1                                 21
22 6       1         1   1                           1                       1                                           1 22
23 19 1       1           1     1   1 1               1                 1 2   1       1       1     1 2 1   1     1         23
24 9                 2               1     1                       1                                 1     1         1 1   24
25 9                                       1       1     1               1     1               1   1               1     1 25
26 16             1 1     1 1                   1 2       1     1           1               2       1     1     1 1         26
27 10                             1         1         2                             1 1     1                     1 1     1 27
28 9     1 1               1     1                                           1       1                   1 1   1           28
29 11 1                                       1 1   1       2         1         1           1   1           1               29
30 9   1     1                   1       1 1                                 1 1                       1 1                 30
31 9 1         1       1     1           1 1                 1             1                             1                 31
32 9   1         1                   1           1         1                                     1         1   1 1         32
33 12             1   1 1   1             1                         1     1     1             1       1   1   1             33
34 7                           1                   1   1         1 1 1                       1                             34
35 8                                                       1       2         1   1       1             1           1       35
36 8                     1                           1                   1       1       1         1   1           1       36
37 11                     1         1   1 1       1     1     1                           1   1 1     1                     37
38 11 1             2                 1       1                                       1   2       1           1   1         38
39 9   1                           1 1                             1                     2       1 1               1       39
40 6                               1                     1   1   1           1             1                               40
41 9       2                 1                                   1                   1 1                     1     1 1     41
42 5                                       1   1   1                         1                 1                           42
43 8     1       1       2           1                             1     1   1                                             43
44 12   1       1   1 1 1   1           1                       1                                           2         1 1   44
45 10           1                 1 1     1 1                     1         1                     1         1             1 45
46 8   1                       1               1                     1                           3       1                 46
47 7   1                                                               1 1       1         1 1       1                     47
48 8 1           1         1     1   1               1             1           1                                           48
49 8   1     1         1         1                                                                   1 1             1   1 49
50 14                       1 1   1               1 1       1 1         2     1     1                           2   1       50
51 8                   1 1                           1   1                 1         1           1 1                       51
52 13 1                       1       1           1     1   1 1   1         1               1   1         1               1 52
53 17           1     1 1 1               1             1             1     1         2 1 1   1     2 1               1     53
54 12       1 1             1               2         2                           1   1 1           1       1               54
55 15             1                 1                     1 1 1 1       1       1         1         1 1 1     1   1       1 55
56 13 1             2 1             1   1 1                         1   1 1     1             1                         1   56
57 10         2         1             1 1 2 1               1                               1                               57
58 10     2                 1 1 1                         1     1 1                                 1 1                     58
59 11           1                   1       1   1                       1 1   1                             1     2     1   59
60 9     1                         1         1       1       1                 1         1                 1       1       60
61 12   1       1       1         1                           2 1 1         1       1                 1   1                 61
62 10         1                               1       1   1             1           1   1       1     1                   1 62
63 6                       1 1                 1             1                 1             1                             63
64 9             2                             2           1                 1             1     1                   1     64
65 12 1                         1 1         2 2           1       1   1                               1       1             65
66 13   1                         1 1       1 1 1   1             1                           1 1         1       1     1   66
67 13     2 1   1                                 1 1   1         1                     1       1                 1   1 1   67
68 7 1                                 2           1               1                                         1   1         68
69 7     1       1           1                                       1   1                                   1   1         69
70 9                       1 1         1                           1                   1               1     1     1   1   70
71 9 1     1   1                                     1       1       1             1   1                     1             71
72 11                   1               1                                 1               1         2   1 1     2   1       72
73 6                                         2       2     1         1                                                     73
74 13                 3     1               1 1   1         1     1         1             1           1     1               74
75 12             1   1       1               1           1                             2     1         2               2   75
76 7                           1   1     1           1   1                   1                                     1       76
77 13           1   1     1     1 1 1       1     1         1                           1                     1   1 1       77
78 8       1       1         1         1             1 2                                                       1           78
79 8         2               1 1       1         1                   2                                                     79
80 12           1 1               1                 2     1 1         1 1           1                 1           1         80
81 10       2                 1   1             1   1       1                 1       1                               1     81
82 19     1   1         1       1     1     1   1 2                   1 1 1 2 1     1 1                   1             1   82
83 10             1 1     1             1   1                           1               1       1 1             1           83
84 11       1             1     1                         2       1       1       1   1                         1 1         84
85 17 1                 2 1     1   1     1   1                 2 1   1     1 1 1             1       1                     85
86 14   1     1     1           1 1                       1   1   1 1                               1       1 1   1       1 86
87 13               1         1                         1           1   1 1     1       1     1               1     2   1   87
88 11 1 1                   1           1           1       1 1                   1           1       1 1                   88
89 9       1               1                                     1               2     1   1 1         1                   89
90 8   1       1   1                                                           1         1   1                 1     1     90
91 11 2       1           1 2                                 1         1   1           1                               1   91
92 13     1 1     1             1     1         2       1                           2                             1   1 1   92
93 17     1           1 1           1         1                 2   1     1         1   1   1   1         1   1     1     1 93
94 9                           1       1               1   1         1     2           1                             1     94
95 6 1   1                             1 1                   1                                                       1     95
96 11       1                             1           1   1     1 1 2       1 1   1                                         96
97 12         1         1               1           1     2       1 1                       1 1 1   1                       97
98 5 1     1                   1                                                                 1           1             98
99 6           1 1   1           1                                           1                               1             99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
09
/
08
02
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
07
/
06
31
/
05
24
/
05
17
/
05
10
/
05
03
/
05
26
/
04
19
/
04
12
/
04
05
/
04
29
/
03
22
/
03
15
/
03
08
/
03
01
/
03
22
/
02
15
/
02
08
/
02
01
/
02
25
/
01
18
/
01
11
/
01
04
/
01
28
/
12
21
/
12
14
/
12
07
/
12
30
/
11
23
/
11
16
/
11
09
/
11
02
/
11
26
/
10
19
/
10
12
/
10
05
/
10
28
/
09
21
/
09
14
/
09
07
/
09
Ngày
/
Tháng