BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Bình Dương 60 KỲ ĐẾN NGÀY 14/02/2020

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
14
/
02
07
/
02
31
/
01
24
/
01
17
/
01
10
/
01
03
/
01
27
/
12
20
/
12
13
/
12
06
/
12
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
09
/
08
02
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
07
/
06
31
/
05
24
/
05
17
/
05
10
/
05
03
/
05
26
/
04
19
/
04
12
/
04
05
/
04
29
/
03
22
/
03
15
/
03
08
/
03
01
/
03
22
/
02
15
/
02
08
/
02
01
/
02
25
/
01
18
/
01
11
/
01
04
/
01
Ngày
/
Tháng
00 8   1                       2                   1               1       1                     1   1                     00
01 10       1                             1       1 1             1     1                 2   1                     1       01
02 20 1           1   1           1 1 1         1 2                   1   1 1   1         1       1                 1 2 1 1 02
03 13       1       1                                 1         1 1     1                 1 1 1   1                 1   2   03
04 4         1                                               1                     1                   1                   04
05 12                 1                                 3     1       1           1 1           1         1         2       05
06 7           1   1                         1 1                   1           1                           1               06
07 12           1                     1         1 1       1 1             1         1     1               1           1   1 07
08 10 1                                     1         2 1         1       1 1     1                                   1     08
09 15 1     2   2 1   1                     1       1                   1             1             1         1     1   1   09
10 5                             1 1                                                 1   1       1                         10
11 7                       1     1   1                         1                                       1 1       1         11
12 15             1           1 2                 1   1   1 1                   1               1           1 1 1 2         12
13 6                             1                                     1         1 1             1                     1   13
14 14             1       2         1       2                                   1   1             2       1       1 1 1     14
15 13   1       1                   1   1 1 1           1   1         1           1   1 1                     1             15
16 5                       2   1         1                                                             1                   16
17 12 1   1           1                   1 1 1                     1   1         1 1             1               1         17
18 17     1 1       1 2       1       1       1 1 1   1     1   1     1 1                       1         1                 18
19 13 1             1   1         1 1 1   2               2   1                       1                           1         19
20 19   1 1           1     1                   1   1           2           2         1   2                 1       2 3     20
21 10     1   1           1           1 1             1                 1       1                       1               1   21
22 8                     1 1     1           1         1   1                           1                       1           22
23 13 1                                 1       1           1     1   1 1               1                 1 2   1       1   23
24 11   1     1   1       1   1       1                 2               1     1                       1                     24
25 7   1                       1                                             1       1     1               1     1         25
26 11                   1                           1 1     1 1                   1 2       1     1           1             26
27 10                         1 2   1                               1         1         2                             1 1   27
28 13   1 2       1   2 1                   1 1               1     1                                           1       1   28
29 12     1     1           1     1     1                                       1 1   1       2         1         1         29
30 9       1         1                   1     1                   1       1 1                                 1 1         30
31 12         1 1                 1   1 1         1       1     1           1 1                 1             1             31
32 8               1       1       1     1         1                   1           1         1                             32
33 10                           1     1             1   1 1   1             1                         1     1     1         33
34 8               1         1                                   1                   1   1         1 1 1                   34
35 7     1           1                                                                       1       2         1   1       35
36 10   1 2           1   1     1                           1                           1                   1       1       36
37 12         1       1       1 1     1                     1         1   1 1       1     1     1                           37
38 8 1                   1             1             2                 1       1                                       1   38
39 5                 1                   1                           1 1                             1                     39
40 7       1             1                                           1                     1   1   1           1           40
41 11   2   1                     1 1         2                 1                                   1                   1 1 41
42 6                     2                                                   1   1   1                         1           42
43 8                                       1       1       2           1                             1     1   1           43
44 11           1 1         1             1       1   1 1 1   1           1                       1                         44
45 8                     1                       1                 1 1     1 1                     1         1             45
46 5           1                         1                       1               1                     1                   46
47 6                             1   1   1                                                               1 1       1       47
48 11   1 1               1             1           1         1     1   1               1             1           1         48
49 4                                     1     1         1         1                                                       49
50 16   1               1   1 1       1                       1 1   1               1 1       1 1         2     1     1     50
51 9                     1   2                           1 1                           1   1                 1         1   51
52 11       1       1                   1                       1       1           1     1   1 1   1         1             52
53 17     1       1     1   1   1     1           1     1 1 1               1             1             1     1         2 1 53
54 12           1             1               1 1             1               2         2                           1   1 1 54
55 13 1       1     1   1       1                   1                 1                     1 1 1 1       1       1         55
56 17 1 1 1 1     1                 1   1             2 1             1   1 1                         1   1 1     1         56
57 10     1                                     2         1             1 1 2 1               1                             57
58 13   1     1               1     1 1     2                 1 1 1                         1     1 1                       58
59 9             1                 1             1                   1       1   1                       1 1   1           59
60 10                   1   2     1         1                         1         1       1       1                 1         60
61 13       1 1                     1     1       1       1         1                           2 1 1         1       1     61
62 10               1       1     1             1                               1       1   1             1           1   1 62
63 7       2                                                 1 1                 1             1                 1         63
64 9   1       1   1                               2                             2           1                 1           64
65 14         1         1       1     1 1                         1 1         2 2           1       1   1                   65
66 14 1       1         2       1     1   1                         1 1       1 1 1   1             1                       66
67 11           1                 1         2 1   1                                 1 1   1         1                     1 67
68 9 1   1   2                         1                                 2           1               1                     68
69 8   1                           1 1     1       1           1                                       1   1               69
70 7               1             1                           1 1         1                           1                   1 70
71 10                 1 1               1     1   1                                     1       1       1             1   1 71
72 6             1 1         1                           1               1                                 1               72
73 7                         1                                                 2       2     1         1                   73
74 12             1         1                           3     1               1 1   1         1     1         1             74
75 11   1       1 1     1                           1   1       1               1           1                             2 75
76 11 1 1 1   1                 1                                 1   1     1           1   1                   1           76
77 13             1         1 1                   1   1     1     1 1 1       1     1         1                           1 77
78 14       2                 1 2 1 1         1       1         1         1             1 2                                 78
79 11         1       1   1                     2               1 1       1         1                   2                   79
80 14       1       1         1     1             1 1               1                 2     1 1         1 1           1     80
81 10               1                         2                 1   1             1   1       1                 1       1   81
82 23           1 1     2         1 1       1   1         1       1     1     1   1 2                   1 1 1 2 1     1 1   82
83 9           1                 1                 1 1     1             1   1                           1               1 83
84 10               1                         1             1     1                         2       1       1       1   1   84
85 17       1       1                   1                 2 1     1   1     1   1                 2 1   1     1 1 1         85
86 11 1       1                           1     1     1           1 1                       1   1   1 1                     86
87 11                     1 1 1                       1         1                         1           1   1 1     1       1 87
88 11               1   1 1             1 1                   1           1           1       1 1                   1       88
89 11           1 1       1 2                 1               1                                     1               2     1 89
90 6 1     1                             1       1   1                                                           1         90
91 11             1                     2       1           1 2                                 1         1   1           1 91
92 13     1   1                     1       1 1     1             1     1         2       1                           2     92
93 14               1 1       1             1           1 1           1         1                 2   1     1         1   1 93
94 13   1       1       1         1 1                             1       1               1   1         1     2           1 94
95 8 1       1           1             1   1                             1 1                   1                           95
96 13           1       1                     1                             1           1   1     1 1 2       1 1   1       96
97 8                                           1         1               1           1     2       1 1                     97
98 3                                   1     1                   1                                                         98
99 14 3   1   1   1   1 1             1           1 1   1           1                                           1           99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
14
/
02
07
/
02
31
/
01
24
/
01
17
/
01
10
/
01
03
/
01
27
/
12
20
/
12
13
/
12
06
/
12
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
09
/
08
02
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
07
/
06
31
/
05
24
/
05
17
/
05
10
/
05
03
/
05
26
/
04
19
/
04
12
/
04
05
/
04
29
/
03
22
/
03
15
/
03
08
/
03
01
/
03
22
/
02
15
/
02
08
/
02
01
/
02
25
/
01
18
/
01
11
/
01
04
/
01
Ngày
/
Tháng