BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Bình Dương 60 KỲ ĐẾN NGÀY 18/09/2020

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
18
/
09
11
/
09
04
/
09
28
/
08
21
/
08
14
/
08
07
/
08
31
/
07
24
/
07
17
/
07
10
/
07
03
/
07
26
/
06
19
/
06
12
/
06
05
/
06
29
/
05
22
/
05
15
/
05
08
/
05
01
/
05
27
/
03
20
/
03
13
/
03
06
/
03
28
/
02
21
/
02
14
/
02
07
/
02
31
/
01
24
/
01
17
/
01
10
/
01
03
/
01
27
/
12
20
/
12
13
/
12
06
/
12
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
09
/
08
02
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
Ngày
/
Tháng
00 9           1     1                     1 1               1                       2                   1               1 00
01 8                         1       1       1                   1                             1       1 1             1   01
02 11                               1     1                 1           1   1           1 1 1         1 2                   02
03 9   1   1             2                                       1       1                                 1         1 1   03
04 6               1                               1 1   1         1                                               1       04
05 12 1 1                   1   1                   1   1 1                 1                                 3     1       05
06 9       1   1       1                     1                       1   1                         1 1                   1 06
07 10         1             1 1               1                       1                     1         1 1       1 1         07
08 12     2 2       1                               1       1                                     1         2 1         1   08
09 14 1                           1       1   1   1         1     2   2 1   1                     1       1                 09
10 7                               1   1   1   1 1                                     1 1                                 10
11 12 1 1 1                         1   1     1   1 1                             1     1   1                         1     11
12 11             1   1                               1                 1           1 2                 1   1   1 1         12
13 5         1           1     1           1                                           1                                   13
14 10               1   1           1 1                                 1       2         1       2                         14
15 14 1                     1 1       1 1                 1   1       1                   1   1 1 1           1   1         15
16 5                             1                                               2   1         1                           16
17 10       1               1             1                 1   1           1                   1 1 1                     1 17
18 22 1                     1     1 2   1   1 1           1     1 1       1 2       1       1       1 1 1   1     1   1     18
19 17           1   1     1 1                   1   1       1             1   1         1 1 1   2               2   1       19
20 13             1                     1 1   1         1     1 1           1     1                   1   1           2     20
21 11       1   1                         1 1   1               1   1           1           1 1             1               21
22 12               1 1       1   1   1               1                         1 1     1           1         1   1         22
23 11       2       1           1               1 1         1                                 1       1           1     1   23
24 9                                                     1   1     1   1       1   1       1                 2             24
25 7             1             1         1           2       1                       1                                     25
26 9                 1     1                 2                               1                           1 1     1 1       26
27 8     1 1                               1                                       1 2   1                               1 27
28 17             1     1 2                     1       1     1 2       1   2 1                   1 1               1     1 28
29 9                   1       1     1         1               1     1           1     1     1                             29
30 11           1 1       1   1                     1   1         1         1                   1     1                   1 30
31 10                               1                 1             1 1                 1   1 1         1       1     1     31
32 8             1     2                                                 1       1       1     1         1                 32
33 13   1             1 1     1   1               1   1                               1     1             1   1 1   1       33
34 8     1   2   1                   1                                   1         1                                   1   34
35 3     1                                                     1           1                                               35
36 11                   1   1     1                       1   1 2           1   1     1                           1         36
37 11                         1       2 1           1               1       1       1 1     1                     1         37
38 11 1                 1     1     1   1                 1 1                   1             1             2               38
39 7                 1     1     1         1 1                             1                   1                           39
40 6               1     1 1   1                                 1             1                                           40
41 16       1       1     1   1 1   1     1   1               2   1                     1 1         2                 1     41
42 6   1         1                             1   1                           2                                           42
43 7         1                             1   1                                                 1       1       2         43
44 12                                 1                 1 1           1 1         1             1       1   1 1 1   1       44
45 10   1       2   1             1               1     1                       1                       1                 1 45
46 6                 1         1                     1               1                         1                       1   46
47 8     1     1                     1 1 1                                             1   1   1                           47
48 15     1                         3 1 1     1 1             1 1               1             1           1         1     1 48
49 7                     1                 1     1                                             1     1         1         1 49
50 12       1     2                                       1   1               1   1 1       1                       1 1   1 50
51 11 1     1                           1   2         1                         1   2                           1 1         51
52 10 1       1                 1           1   1 1               1       1                   1                       1     52
53 12                                     1     1               1       1     1   1   1     1           1     1 1 1         53
54 7                             1                 1                 1             1               1 1             1       54
55 9 1     1         1                                     1       1     1   1       1                   1                 55
56 16 1 1 1       1             1     1                     1 1 1 1     1                 1   1             2 1             56
57 8   1               1         1             1               1                                     2         1           57
58 12                             1                       1   1     1               1     1 1     2                 1 1 1   58
59 10   1 1         1       1     1   1               1                 1                 1             1                   59
60 12 1         2     1                         2     1                       1   2     1         1                         60
61 14 1             1                       1 1   2       1       1 1                     1     1       1       1         1 61
62 13         1     1 2                   1   1   1     2                 1       1     1             1                     62
63 7                   1               1   1                     2                                                 1 1     63
64 9         1           1         1                     1   1       1   1                               2                 64
65 14     1   2         1                   1     1     1           1         1       1     1 1                         1 1 65
66 10                           1               1           1       1         2       1     1   1                         1 66
67 14     1   1 1     1         1     1 1   1                         1                 1         2 1   1                   67
68 9                             2               1   1     1   1   2                         1                             68
69 8     1   1                                               1                           1 1     1       1           1     69
70 8     1       1                                 1     1               1             1                           1 1     70
71 10 1                   1                             3                   1 1               1     1   1                   71
72 9         1     1       2     1                                     1 1         1                           1           72
73 6           2       1     1                 1                                   1                                       73
74 13 1         2       1     1 1   1                                   1         1                           3     1       74
75 12                               1 1 1         1     1     1       1 1     1                           1   1       1     75
76 11             1     1     1                       1 1   1 1 1   1                 1                                 1   76
77 13     1             1               1         1       1             1         1 1                   1   1     1     1 1 77
78 13               1             1                 1             2                 1 2 1 1         1       1         1     78
79 13                 1 1   1 1           1       1                 1       1   1                     2               1 1   79
80 12       1 1     2                     1                       1       1         1     1             1 1               1 80
81 10   1     1               2                     1                     1                         2                 1   1 81
82 14             1                       2         1                 1 1     2         1 1       1   1         1       1   82
83 13   1   2   1 1   1                               1   1           1                 1                 1 1     1         83
84 9   1         1       1     1   1                                     1                         1             1     1   84
85 11   1         1               1                 1             1       1                   1                 2 1     1   85
86 11               1           1     1               1     1       1                           1     1     1           1 1 86
87 8     1                     1                       1                       1 1 1                       1         1     87
88 14 1   1       1           1         1 1     1       1                 1   1 1             1 1                   1       88
89 17                 1   1 1 1   1     1 1   1       1 1             1 1       1 2                 1               1       89
90 9       1             1                       1       1 1     1                             1       1   1               90
91 11         1       1     1                             1             1                     2       1           1 2       91
92 14                         1       1 1 1 1 1           1     1   1                     1       1 1     1             1   92
93 14   1     1           1 1       2   1           1                     1 1       1             1           1 1           93
94 9     1                     1                   1         1       1       1         1 1                             1   94
95 8               1                     1           1     1       1           1             1   1                         95
96 11 1 1   1         1               1         1     1 1             1       1                     1                       96
97 8   1     1 1       1   1                     1                                                   1         1           97
98 12 2 1       1         1     1           1 1     1                                         1     1                   1   98
99 17   1             1   1                         1       3   1   1   1   1 1             1           1 1   1           1 99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
18
/
09
11
/
09
04
/
09
28
/
08
21
/
08
14
/
08
07
/
08
31
/
07
24
/
07
17
/
07
10
/
07
03
/
07
26
/
06
19
/
06
12
/
06
05
/
06
29
/
05
22
/
05
15
/
05
08
/
05
01
/
05
27
/
03
20
/
03
13
/
03
06
/
03
28
/
02
21
/
02
14
/
02
07
/
02
31
/
01
24
/
01
17
/
01
10
/
01
03
/
01
27
/
12
20
/
12
13
/
12
06
/
12
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
09
/
08
02
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
Ngày
/
Tháng