BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Bình Dương 60 KỲ ĐẾN NGÀY 26/05/2023

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
26
/
05
19
/
05
12
/
05
05
/
05
28
/
04
21
/
04
14
/
04
07
/
04
31
/
03
24
/
03
17
/
03
10
/
03
03
/
03
24
/
02
17
/
02
10
/
02
03
/
02
27
/
01
20
/
01
13
/
01
06
/
01
30
/
12
23
/
12
16
/
12
09
/
12
02
/
12
25
/
11
18
/
11
11
/
11
04
/
11
28
/
10
21
/
10
14
/
10
07
/
10
30
/
09
23
/
09
16
/
09
09
/
09
02
/
09
26
/
08
19
/
08
12
/
08
05
/
08
29
/
07
22
/
07
15
/
07
08
/
07
01
/
07
24
/
06
17
/
06
10
/
06
03
/
06
27
/
05
20
/
05
13
/
05
06
/
05
29
/
04
22
/
04
15
/
04
Ngày
/
Tháng
00 7       1               1       1           1           1       1           1                                           00
01 11   1 1                             1   1 1   1                                   1           1   1 1             1     01
02 6 1                                 1           1                     1           1   1                                 02
03 7           1       1                     1       1         2                     1                                     03
04 10 1 1                 1   3                   1                   1                   1     1                           04
05 8       1               1 1                   1       1                             1             1           1         05
06 9     1       1   1       1                     1                         1   1                     1   1               06
07 12       1 1         2                     1           1   1           1       1 1             1         1               07
08 17 1 1       1             1   1       1             1               1     1     1 1       2           1 1 1   1         08
09 12       1         1 1     1               1                             2   1               1         1 1     1         09
10 10   1           1             1         1                       1   1             1 1           1   1                   10
11 11 1       1                                 1         2 1             1           1           1         1   1           11
12 9         1     2                 1   1         1           1                             1                 1           12
13 9   1       1               1   1                 2                           1               1     1                   13
14 13                             1             2           1       2                 2         1     2   1     1           14
15 10 1     1       1 2                             1             1                     1   1                             1 15
16 12   1 1     1   1                                                           1       1           1 1       1   1     1 1 16
17 11                       1                     1   1 1           1 1     1                         1               1   2 17
18 8                         1                 1 1                   1   1               1               1               1 18
19 11       1       1         1                   1                 1                 1 1       2     1 1                   19
20 11     1           1                         1           1 1       1           1                 1         1     1   1   20
21 10                               1       1 1 1     1                             1           1   2     1                 21
22 15                     2           1           1       1   1       1                   1 1         1 1         2       2 22
23 5                   1       1         1                             1                         1                         23
24 14 1 2         1 1                 1             1   1         1             1 1               1   1               1     24
25 9         1             1   1                                           1           1   1 1   1                 1       25
26 13       1             1 1     1 1       1         1               1   1   1                                 1 1 1       26
27 10     1                           1       1             1     1           2 1 1                   1                     27
28 4               1                                     1                   1                                       1     28
29 13                   1   1   1       1                       1     1         1   1       1   1         1             1 1 29
30 9 1           1                     1                             1               2                     1   1   1       30
31 13     1     1                     1 2       1                 1         2   1       1     1                     1       31
32 11 2                       1                                             2       1     1 2 1     1                       32
33 14 1   1   2   1     1           1                   1     2   1                                           1     1   1   33
34 10                     2             1 1                           1   1 1                               1       1   1   34
35 16       1               1             1       1       1       1     1           1       1     1   1     2     1     1 1 35
36 7   1                                   1         1     1             1               1                   1             36
37 8   1 1           1             1               1                                 1   1                 1               37
38 14                       1   2               1   1           1 1 1           1 1                 1     1     1       1   38
39 14       1                     1   1   1         1   1       1     2           1                 2             1     1   39
40 8           1                                   1       2                 1         1                           2       40
41 13     1       2     1     1           1   1             1     1       1 1 1                                       1     41
42 6 1                           1       1             1               1         1                                         42
43 10                     2         1       1           1                               1     1   1       2                 43
44 8                       1                         1   1     1   1   1                 1                           1     44
45 12 1         1     1 1             1           1           1             1           1                       1       1 1 45
46 10     1   1           1         1             1                       1     1         1               1           1     46
47 9                 1   1       1                             1       1   1       1               2                       47
48 6                                         1                     1               1     1   1               1             48
49 11                     1     2       1               1                   1   1           1           1       1   1       49
50 10     1                       1 2                                 1 1     1                               1   1       1 50
51 13                 1   1             1       1           1 1     1           1   1       1                     2     1   51
52 11                 1 1               1 1   1   1     1                                         1       1             2   52
53 11     1     1         1 1         1     1       1                             1           1               1         1   53
54 10     1   1 2                 2                                     1         2                           1             54
55 11             2             1                   1         1     2 1                   1       1 1                       55
56 10         1           1         1 1     1             2                       1   1                           1         56
57 8               1   1   1                             1             1     1                 1                       1   57
58 16                 1 1                   2   1     2       1 1 1 1                         1     1   1       1       1   58
59 14             2         1   1 1               1       1               1 1     1 1         1             1     1         59
60 5                         1 1                           1             1     1                                           60
61 14   1 1     1                                       1       3 1 1         1     1               1                 1 1   61
62 8 1                                   1                   1                     1     1 1                 1     1       62
63 11           1 1           1       1       1   1                                             1       1     1 1         1 63
64 8           1                               1                         1   1 2 1                         1               64
65 11         1                               1     1     1   1                             1       1 1 1   1       1       65
66 6       1         1                 1                         1                                               1       1 66
67 9         1     1                                       1 1         1     1                 1               1   1       67
68 11             1       1               1       1 1               1 1 1               1 1                           1     68
69 11   1             1       1                 1             1 1           1         1         1           1     1         69
70 13                   1         1 1           1   1           1     1                 3               1   1   1           70
71 7         1                 1                 1                     1                 1     1               1           71
72 12                                 1   1   1       1                               1     1         1         1   1 2 1   72
73 14     1     1   1           1   1 1 1           1 1     1                   1                     1   2                 73
74 13       1                           1   1     1                         1 1   1 1 1         1 1     1     1             74
75 13                             1       1 1   1   1   1 1 1                       2             1                   1 1   75
76 9     1   1             1           1             1           1           1                           1         1       76
77 10                                       1 1               2   1 1     2                         1           1           77
78 8       1   1                           1               1                       1       1           1             1     78
79 10 1       1               1               1       1     1                                 1         1     1       1     79
80 8                       1   1   1         1         1 1             1                   1                               80
81 14             1 1                 1 1   1   1 1 1 2         1                                         1       1 1       81
82 13 1       1 1 2 1             1   1   1     1               1                           1         1                     82
83 18   1         1 1   1 2   1 2                                 1     1   1   1   1                       1 1 1         1 83
84 10             1 1 1                     2                 2   1 1                               1                       84
85 16       1 1 1     1           1 1 1 1 1   1 1                             1 1               1       1                 1 85
86 11   1           1           1     2 1                                 1                 1 1 1     1                     86
87 9 1             1     1                 1             1                 1         1 1     1                             87
88 10 1                     1       1     1             1             1               1       1       1 1                   88
89 10     1 1               1 1               1                         1                 1                 1 1     1       89
90 9       1         1                   1               1             1                 1     1         1               1 90
91 11   1               1   1   1                       1       1               1                                 1   3     91
92 12       2           1     1   1 1 1                 1                 1       1                 1   1                   92
93 17                             2       1                 1   1 2                     2 1   1 1 2       1   1           1 93
94 12   2   1               1                         2 1             1 1                             1       1 1           94
95 10           1                                       2             1   1   1               1   2                   1     95
96 10                 2                                             1     1       1       1 1   1 1                       1 96
97 8               1   1                     1                                             1 1           1 1   1           97
98 5                   1           1               1                         1     1                                       98
99 16 1 1 1   2   1                     1         1       1 1 1   1                     1               1     1     1       99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
26
/
05
19
/
05
12
/
05
05
/
05
28
/
04
21
/
04
14
/
04
07
/
04
31
/
03
24
/
03
17
/
03
10
/
03
03
/
03
24
/
02
17
/
02
10
/
02
03
/
02
27
/
01
20
/
01
13
/
01
06
/
01
30
/
12
23
/
12
16
/
12
09
/
12
02
/
12
25
/
11
18
/
11
11
/
11
04
/
11
28
/
10
21
/
10
14
/
10
07
/
10
30
/
09
23
/
09
16
/
09
09
/
09
02
/
09
26
/
08
19
/
08
12
/
08
05
/
08
29
/
07
22
/
07
15
/
07
08
/
07
01
/
07
24
/
06
17
/
06
10
/
06
03
/
06
27
/
05
20
/
05
13
/
05
06
/
05
29
/
04
22
/
04
15
/
04
Ngày
/
Tháng