BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Bình Dương 60 KỲ ĐẾN NGÀY 24/05/2024

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
24
/
05
17
/
05
10
/
05
03
/
05
26
/
04
19
/
04
12
/
04
05
/
04
29
/
03
22
/
03
15
/
03
08
/
03
01
/
03
23
/
02
16
/
02
09
/
02
02
/
02
26
/
01
19
/
01
12
/
01
05
/
01
29
/
12
22
/
12
15
/
12
08
/
12
01
/
12
24
/
11
17
/
11
10
/
11
03
/
11
27
/
10
20
/
10
13
/
10
06
/
10
29
/
09
22
/
09
15
/
09
08
/
09
01
/
09
25
/
08
18
/
08
11
/
08
04
/
08
28
/
07
21
/
07
14
/
07
07
/
07
30
/
06
23
/
06
16
/
06
09
/
06
02
/
06
26
/
05
19
/
05
12
/
05
05
/
05
28
/
04
21
/
04
14
/
04
Ngày
/
Tháng
00 9       2 1           1                             1               1           1                     1         1       00
01 14 1   1               2                   1     1                             1 1 1 1   1             1     1 1         01
02 8           2             1 1                             1   1                           1               1             02
03 6                                                 1           1             1                   1     1             1   03
04 3       1                                                                                                 1 1           04
05 7                     2           1                 1                   1                 1                     1       05
06 12         1     1 1     1           1   1                         1             1 1           1               1       1 06
07 10 2           1                           1     2                                         1 1                   1 1     07
08 18   1 1             1   1             1 1 1       2   1           1       1 1 1                       1   1 1       1   08
09 9             1                       1 1             1 1                       1 1 1                           1       09
10 10                       1 2               1             1 1 1         1       1                             1           10
11 12         1     1           1                           2     1     1   1             2                   1       1     11
12 8               1           1     1 1                         1                 1                 1               1     12
13 17                 1   1         1                   1     1       1         1       1     1   1 1   2 2     1       1   13
14 5                   1                                         1                               1     1 1                 14
15 11     1     2         1         1                             1 1             1       1                   1     1       15
16 10                               1 1             1                         1           1   1           1     1 1     1   16
17 7         1             1                                             1   1                 1     1     1               17
18 10       2               1 1         1                                 1           2   1 1                               18
19 11   1           1     1           1   1                 1 1       1     1                   1                   1       19
20 8                 1               1     1             1   1   1                             1                 1         20
21 8         1             1           1                 1                             2     1             1               21
22 13 1         1                   1   1 1       1         1         1   1     1   1           1 1                         22
23 14     1 1     1   1           1   1   1                         1         1         1   4                               23
24 11 2                                           1     1                     1 1             1               1 2         1 24
25 14       1 1     1 1           1   1           1   1   1     1               1             1             1         1     25
26 10 1       1 1                   1         1     1           1                         2                         1       26
27 9               1         1           1         1   1                         1   1                     1     1         27
28 14         1       1       1         1 1 2 1               1     1                   1           1 1 1                   28
29 13     1             1           2     1 1                   1   1         1           1   1   1   1                     29
30 19 1   1           1     2   1     1                         1   2 1           1   1             1 1   1 1 1           1 30
31 14   1           1   1       1   1 1                             1     1         1           1   2             1     1   31
32 17     2       2 1     1     1 1   1               1       1     1 1       1                         1     2             32
33 12       1         1                 1         1             1               1               1             1   1   2   1 33
34 10 1           1       1                     2 1   1             1                               1     1                 34
35 11           1 1   2       1         1       1       1       1               1                                   1       35
36 7   1                                           1                         1 1   1           1               1           36
37 11       1           1   1   1   1 1             1                                               2           1 1         37
38 6     1                       1                 1                             1             1   1                       38
39 8           1       1                             1                     1             1         1 1             1       39
40 7         1                         1   1                   1         1                   1                         1   40
41 12   1               1                 1     1                           1   1     1     2                     1       2 41
42 9                                             1     1             1 1 1       1     1             1       1             42
43 9                                   1         2   1   2   1   1                             1                           43
44 8   1       1 1     1                                                   2                     1   1                     44
45 7                                                       1         1           1           1         1     1         1   45
46 10 1         1         1     1                     1         1 1 1                                             1   1     46
47 6             1                                   1                   1     1   1                   1                   47
48 12 1 1             1         2       1       1   1           1   1     1                       1                         48
49 7       1         1   1   1                             1           1                       1                           49
50 17 1           1   1             1   1     1                             2 1 1   1 1     1   1     1 1         1         50
51 9                       1 1     1                   1                       1       1 1 2                               51
52 7               1 1                   1 1       1 1                             1                                       52
53 13 1 1             1   2           1                       1       1       1           1       1               1     1   53
54 10           1   1       1                 1                                       1                 1         1   1 2   54
55 10                                               1     1         1 1           1           1 1     1                   2 55
56 10                   1                   2     1       2               1             1     1                       1     56
57 9                       1     2                               1   1 1 1 2                                               57
58 12   1                 1           1       1 2     1   1 1                         1 1 1                                 58
59 14                   1       1                   1       2               1   1   1   1 1   1           1               2 59
60 10 1                                   1             1         1       1   1     1     1   1             1               60
61 9             1 1   1             1                                                     1               1   1 1     1   61
62 19     1   1       1     1   2 1     1                 1             1     1         1     1 1 1 1 1   1   1             62
63 11             1                                   1         1       1 1 1               1           1   1           1 1 63
64 12     1 1 2                                 1             1     1                     1 1           1   1           1   64
65 8     1     1 1     1   1                                                                       1 1               1     65
66 10                   1   1                       1         1       1       1       1         1         1         1       66
67 9                               1       1                 1     1 1     1 1       1                               1     67
68 15   1   1                 2         1 3   1   1     1                       1                 1     1                 1 68
69 9               1             1     1     1                 1                 1                         2   1           69
70 11 1       1     1       1 1   1                           1         2 1               1                                 70
71 15                             1     2     2   1       2   1 1 1   1           1                         1         1     71
72 13   1 1                   1                 1       1     1       1 1             2 1   1             1                 72
73 11             1             1 1       1               2                         1   1         1               1     1   73
74 8     1             1                                               1   1       1   1   1                       1       74
75 8 1 1                                 1     1             1         1                   1         1                     75
76 9 1                           1   1                 1     1         1   1                                     1   1     76
77 16   1       1                 1       1             2       2     1 1   1         1           1   1     2               77
78 7   1                           1             1   1                 1                                           1   1   78
79 16           1               1 1                 1         1   2 1     1                   1   1 2   1     1       1     79
80 11 1   1 2                               1           1 1                     1                 2     1                   80
81 8   1     1   1 1                                       1                 1                   1                       1 81
82 16                 1     1 1                                     1     1         1           1     1   3   1       1 1 2 82
83 13     1                     1   1         1 1 1         1   1 1                         1       1           1         1 83
84 5         1                     1                                             1 1                                     1 84
85 16     1   1   1     1     1       1   1 1   2     1     1               1                                       1 1 1   85
86 11       2   1                 1 1                       1   1         1               2                     1           86
87 13                           1 1     1   1 1 1     1 1           1           1                   1     1   1             87
88 8         1       1                       1       1 1                           1                       1 1             88
89 14   1                 1   1             2       1             1     1         1             1 1     1         1 1       89
90 9                               1                 1     1         1 1 1       1                   1             1       90
91 13   1   1     1 1   1                       1 2                     1         1   1                 1       1           91
92 13           1                     1       1   2         1       1         1       1 2                           2       92
93 11                     1     1     1       1             1   1                 2           1   1   1                     93
94 11       1 1     2                           1       1                     2                                 2   1       94
95 11   1         1           1   1 1       1     1 1             1                                         1           1   95
96 7                             1             1   1     1                                     1     1     1               96
97 8     1     1       1   1                   1                 1             1                       1                   97
98 6           1   1     1                                                                         1   1   1               98
99 8                   1     1                                                                               1 1 1   2   1 99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
24
/
05
17
/
05
10
/
05
03
/
05
26
/
04
19
/
04
12
/
04
05
/
04
29
/
03
22
/
03
15
/
03
08
/
03
01
/
03
23
/
02
16
/
02
09
/
02
02
/
02
26
/
01
19
/
01
12
/
01
05
/
01
29
/
12
22
/
12
15
/
12
08
/
12
01
/
12
24
/
11
17
/
11
10
/
11
03
/
11
27
/
10
20
/
10
13
/
10
06
/
10
29
/
09
22
/
09
15
/
09
08
/
09
01
/
09
25
/
08
18
/
08
11
/
08
04
/
08
28
/
07
21
/
07
14
/
07
07
/
07
30
/
06
23
/
06
16
/
06
09
/
06
02
/
06
26
/
05
19
/
05
12
/
05
05
/
05
28
/
04
21
/
04
14
/
04
Ngày
/
Tháng