BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Bình Dương 60 KỲ ĐẾN NGÀY 15/02/2019

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
15
/
02
08
/
02
01
/
02
25
/
01
18
/
01
11
/
01
04
/
01
28
/
12
21
/
12
14
/
12
07
/
12
30
/
11
23
/
11
16
/
11
09
/
11
02
/
11
26
/
10
19
/
10
12
/
10
05
/
10
28
/
09
21
/
09
14
/
09
07
/
09
31
/
08
24
/
08
17
/
08
10
/
08
03
/
08
27
/
07
20
/
07
13
/
07
06
/
07
29
/
06
22
/
06
15
/
06
08
/
06
01
/
06
25
/
05
18
/
05
11
/
05
04
/
05
27
/
04
20
/
04
13
/
04
06
/
04
30
/
03
23
/
03
16
/
03
09
/
03
02
/
03
23
/
02
16
/
02
09
/
02
02
/
02
26
/
01
19
/
01
12
/
01
05
/
01
Ngày
/
Tháng
00 9                       1                                                   1 1   1           1   1       2   1         00
01 11       1                         1           1 3         1     1             1 1                           1           01
02 18       1 2 1 1       1           1         1     1 1       1           1     1   1           1 1                 1 1   02
03 14       1   2   1   1     1                 1             1         1     1         1                 1         1     1 03
04 7                             1 1   1             1           1                       1                               1 04
05 13       2       1 1   1           1 1       1             2           1       1                                 1       05
06 13                       1   1   1             1                     1               1   1 1 2       1               1 1 06
07 16         1   1   1   1         1   1 1     1         1             1 1         2           1               1         1 07
08 8         1                   1           1             1                         1 1     1         1                   08
09 15 1     1   1         1 1     1   2     1           1       1   1   1                               1       1           09
10 9                 1             1     1         2     1   1           1                                 1               10
11 9     1             1                 2               1     1               1         1                               1 11
12 14 1 1 2         1                     1       1 1                     2                                     2   1   1   12
13 10           1             1                 1 1     1                 1 1       1     1                   1             13
14 13     1 1 1           1   1     1                     1                           1               2       1   1       1 14
15 10 1               2           1       1                       1 1                             1         1         1     15
16 12               1 1   1       1 1           1 1                                         1 1     1     1       1         16
17 6     1                       1                 1         1     1                               1                       17
18 11                     1 3                 1             1         1                   1                     1     2     18
19 9     1                                         1                 1     1         1 1 1               1 1               19
20 12       2 3             1             1   1             1                             1       1     1                   20
21 6           1   1                                   1               1   1                             1                 21
22 7   1                                           1               1     1                   1   2                         22
23 14   1       1       1     1 2 1   1     1           1 1     1                               1                 1         23
24 12                           1     1         1 1     1       1 1     1           1 1     1 1                             24
25 16     1               1   1               1     1   1       1 1 1 1   1       1                 1 1             1   1   25
26 14 1               2       1     1     1 1             1     1                     1               1   1     2           26
27 14         1 1     1                     1 1     1 1                 1       1         1 1                         2   1 27
28 12   1       1                   1 1   1                       1           1       1         1 1             1   1       28
29 13     1           1   1           1                 1 1                               1   2   1 2                   1   29
30 15   1 1                       1 1                 1   2           2   1         1               1 1 1     1             30
31 7 1                             1                       1                   1   1             1                     1   31
32 12                       1         1   1 1                       1   1 1   1   1       1                   1     1       32
33 12     1             1       1   1   1                       2               1       1 1         1       1               33
34 7                   1                             1                 1           1         1             1   1           34
35 13   1   1       1             1           1       2       1     1             2         1     1                         35
36 12       1       1         1   1           1                   1     1                   2   1                       1 1 36
37 11               1   1 1     1                       1                   1 1     1         1 1                 1         37
38 12           1   2       1           1   1               1 1                             1                     1 1     1 38
39 13               2       1 1               1         1   1         1         1                   1   1 1               1 39
40 13   1             1                                             1 1   1   1   1       1   1   1   1       1     1       40
41 15           1 1                     1     1 1         1 1     1 1         1 1                 2     1       1           41
42 8   1                 1                                   1       1                                 1   1     1 1       42
43 7   1                                             1 1   1         1         1                         1                 43
44 9                                 2         1 1           1                   1       1                   1     1       44
45 16 1                     1         1             1     1           1     1   2   1     1     2     1   1             1   45
46 11                       3       1                                         1       1 1     1         1 1   1             46
47 9       1         1 1       1                     1           1   1     1                                     1         47
48 8     1                                                                 1       1       1         1           1 1 1     48
49 7                           1 1             1   1                 2     1                                               49
50 6   1     1                           2   1                                                                       1     50
51 6 1         1           1 1                                                                       1                 1   51
52 12 1               1   1         1               1   1       1       1               1               1       1         1 52
53 12 1         2 1 1   1     2 1               1               1                   1                                       53
54 13       1   1 1           1       1                                     1 1 2   1       1             1           1     54
55 13     1         1         1 1 1     1   1       1         1                                     1 1   1               1 55
56 7     1             1                         1           1                                 1           1           1   56
57 9                 1                                         1       1       1       1   1 1                       1 1   57
58 8                         1 1                                 1           1             1   1         1         1       58
59 9   1                             1     2     1                                         1   1           1       1       59
60 13     1         1                 1       1                             1     2     1       1   1 1     1     1         60
61 9 1       1                 1   1                               2     1               1         1                       61
62 9         1   1       1     1                   1             1             1               1                       1   62
63 10     1             1                             1     1 1     1           1       1             1           1         63
64 13   1             1     1                   1       1 1             1                   1                     4   1     64
65 4                           1       1                                                                       1 1         65
66 9                   1 1         1       1     1                       1                             1   1       1       66
67 8             1       1                 1   1 1             1           1                               1               67
68 6                                   1   1                             1       1     2                                   68
69 4                                   1   1                     1                                 1                       69
70 10             1               1     1     1   1         1 1                           1     1         1                 70
71 9         1   1                     1                                     1   1   1       1           1 1               71
72 17               1         2   1 1     2   1           1 1     1           1         1     1               1 1         1 72
73 4                                                 1                                               1         1       1   73
74 10 1             1           1     1                   1               1       1         1     1 1                       74
75 11             2     1         2               2       1         1                                           1         1 75
76 11   1                                     1             1 1 1     1       1   1       1               1       1         76
77 12             1                     1   1 1               1     1         1 2   1   1                       1           77
78 12                                     1           1 1     1         2   1               1       1 2         1           78
79 6                                                             1                 1         2         1 1                 79
80 10         1                 1           1         1                     2 1                         1   1           1   80
81 12   1       1                               1                         1     1     1   1       1   1       2       1     81
82 14 2 1     1 1                   1             1     1   1                     1                 1     1         1 1     82
83 8             1       1 1             1                                             1               1           1   1   83
84 7       1   1                         1 1               1                                                 1       1     84
85 11 1 1 1             1       1                             1     1         1                         1             1   1 85
86 14                         1       1 1   1       1 1   1             1     1   1 1 1                               1   1 86
87 14     1       1     1               1     2   1   1               1   1             1 1 1               1               87
88 7       1           1       1 1                             1 1         1                                               88
89 14       2     1   1 1         1                   1   1 1     2           1                     1               1       89
90 13     1         1   1                 1     1                   1                                     1 1 2     1   1 1 90
91 11 1           1                               1   1         1                     1 1     1 1                       1 1 91
92 12         2                             1   1 1         1         1 2   1 1                         1                   92
93 12         1   1   1   1         1   1     1     1               1                 1       1                       1     93
94 10 2           1                             1       2       1                   1           1       1                   94
95 8                                           1     1 1                                       1 1           3             95
96 8 1 1   1                                               1     1   1                             1   1                   96
97 9                 1 1 1   1                                                       2           1   1                 1   97
98 12                       1           1                 1     1 1   1   1 1           1         1         1         1     98
99 10   1                               1                   1                       1 2     1               2     1         99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
15
/
02
08
/
02
01
/
02
25
/
01
18
/
01
11
/
01
04
/
01
28
/
12
21
/
12
14
/
12
07
/
12
30
/
11
23
/
11
16
/
11
09
/
11
02
/
11
26
/
10
19
/
10
12
/
10
05
/
10
28
/
09
21
/
09
14
/
09
07
/
09
31
/
08
24
/
08
17
/
08
10
/
08
03
/
08
27
/
07
20
/
07
13
/
07
06
/
07
29
/
06
22
/
06
15
/
06
08
/
06
01
/
06
25
/
05
18
/
05
11
/
05
04
/
05
27
/
04
20
/
04
13
/
04
06
/
04
30
/
03
23
/
03
16
/
03
09
/
03
02
/
03
23
/
02
16
/
02
09
/
02
02
/
02
26
/
01
19
/
01
12
/
01
05
/
01
Ngày
/
Tháng