BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Bình Dương 60 KỲ ĐẾN NGÀY 14/12/2018

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
14
/
12
07
/
12
30
/
11
23
/
11
16
/
11
09
/
11
02
/
11
26
/
10
19
/
10
12
/
10
05
/
10
28
/
09
21
/
09
14
/
09
07
/
09
31
/
08
24
/
08
17
/
08
10
/
08
03
/
08
27
/
07
20
/
07
13
/
07
06
/
07
29
/
06
22
/
06
15
/
06
08
/
06
01
/
06
25
/
05
18
/
05
11
/
05
04
/
05
27
/
04
20
/
04
13
/
04
06
/
04
30
/
03
23
/
03
16
/
03
09
/
03
02
/
03
23
/
02
16
/
02
09
/
02
02
/
02
26
/
01
19
/
01
12
/
01
05
/
01
29
/
12
22
/
12
15
/
12
08
/
12
01
/
12
24
/
11
17
/
11
10
/
11
03
/
11
Ngày
/
Tháng
00 9     1                                                   1 1   1           1   1       2   1                           00
01 12               1           1 3         1     1             1 1                           1           1     1           01
02 14   1           1         1     1 1       1           1     1   1           1 1                 1 1     1               02
03 12 1     1                 1             1         1     1         1                 1         1     1     1       1     03
04 7           1 1   1             1           1                       1                               1                   04
05 10   1           1 1       1             2           1       1                                 1                 1       05
06 14     1   1   1             1                     1               1   1 1 2       1               1 1   1               06
07 15   1         1   1 1     1         1             1 1         2           1               1         1         1 1       07
08 9           1           1             1                         1 1     1         1                     1         1     08
09 14   1 1     1   2     1           1       1   1   1                               1       1             1             1 09
10 10             1     1         2     1   1           1                                 1                   1 1           10
11 10 1                 2               1     1               1         1                               1   1       1       11
12 11                   1       1 1                     2                                     2   1   1         1   1       12
13 9       1                 1 1     1                 1 1       1     1                   1                               13
14 12   1   1     1                     1                           1               2       1   1       1               1 1 14
15 9           1       1                       1 1                             1         1         1         1         1   15
16 11   1       1 1           1 1                                         1 1     1     1       1             1             16
17 5           1                 1         1     1                               1                                         17
18 14   1 3                 1             1         1                   1                     1     2               1   1 1 18
19 10                             1                 1     1         1 1 1               1 1               1     1           19
20 9     1             1   1             1                             1       1     1                   1         1       20
21 7                                 1               1   1                             1                 1   1       1     21
22 8                             1               1     1                   1   2                               1 1         22
23 12 1     1 2 1   1     1           1 1     1                               1                 1                           23
24 12         1     1         1 1     1       1 1     1           1 1     1 1                                               24
25 15   1   1               1     1   1       1 1 1 1   1       1                 1 1             1   1                     25
26 13       1     1     1 1             1     1                     1               1   1     2           1   1             26
27 13                     1 1     1 1                 1       1         1 1                         2   1                 2 27
28 11             1 1   1                       1           1       1         1 1             1   1                 1       28
29 15   1           1                 1 1                               1   2   1 2                   1         1 2 1       29
30 13           1 1                 1   2           2   1         1               1 1 1     1                               30
31 8             1                       1                   1   1             1                     1       1         1   31
32 12     1         1   1 1                       1   1 1   1   1       1                   1     1                         32
33 14 1       1   1   1                       2               1       1 1         1       1                       2     1   33
34 7 1                             1                 1           1         1             1   1                             34
35 10           1           1       2       1     1             2         1     1                                           35
36 10       1   1           1                   1     1                   2   1                       1 1                   36
37 15 1 1     1                       1                   1 1     1         1 1                 1           1 1   1 1     1 37
38 11     1           1   1               1 1                             1                     1 1     1     1 1           38
39 15     1 1               1         1   1         1         1                   1   1 1               1 2             1 1 39
40 14                                             1 1   1   1   1       1   1   1   1       1     1             1   1 1     40
41 13                 1     1 1         1 1     1 1         1 1                 2     1       1                             41
42 9   1                                   1       1                                 1   1     1 1       1               1 42
43 7                               1 1   1         1         1                         1                             1     43
44 13               2         1 1           1                   1       1                   1     1         1 1     1   1   44
45 17     1         1             1     1           1     1   2   1     1     2     1   1             1                 1 1 45
46 13     3       1                                         1       1 1     1         1 1   1                     1     1   46
47 9 1       1                     1           1   1     1                                     1           1     1         47
48 11                                                     1       1       1         1           1 1 1             1 2     1 48
49 10         1 1             1   1                 2     1                                               1       1   1     49
50 7                   2   1                                                                       1             1     1 1 50
51 6     1 1                                                                       1                 1         1 1         51
52 10   1         1               1   1       1       1               1               1       1         1                   52
53 9 1     2 1               1               1                   1                                             1     1     53
54 14       1       1                                     1 1 2   1       1             1           1     1 1         1   1 54
55 12       1 1 1     1   1       1         1                                     1 1   1               1 1                 55
56 6 1                         1           1                                 1           1           1                     56
57 10                                         1       1       1       1   1 1                       1 1           1   1     57
58 9       1 1                                 1           1             1   1         1         1                     1   58
59 11               1     2     1                                         1   1           1       1                 1 1 1   59
60 14               1       1                             1     2     1       1   1 1     1     1           1           2   60
61 7         1   1                               2     1               1         1                                         61
62 9   1     1                   1             1             1               1                       1     1   1           62
63 11 1                             1     1 1     1           1       1             1           1         1   1             63
64 12     1                   1       1 1             1                   1                     4   1                     1 64
65 6         1       1                                                                       1 1           1     1         65
66 9 1 1         1       1     1                       1                             1   1       1                         66
67 8   1                 1   1 1             1           1                               1                         1       67
68 8                 1   1                             1       1     2                                         1       1   68
69 5                 1   1                     1                                 1                                 1       69
70 10           1     1     1   1         1 1                           1     1         1                     1             70
71 8                 1                                     1   1   1       1           1 1                               1 71
72 16       2   1 1     2   1           1 1     1           1         1     1               1 1         1                   72
73 6                               1                                               1         1       1     1       1       73
74 9         1     1                   1               1       1         1     1 1                             1           74
75 10 1         2               2       1         1                                           1         1               1   75
76 10                       1             1 1 1     1       1   1       1               1       1                           76
77 11                 1   1 1               1     1         1 2   1   1                       1                             77
78 15                   1           1 1     1         2   1               1       1 2         1               1 1     1     78
79 9                                           1                 1         2         1 1                   1   1       1   79
80 10         1           1         1                     2 1                         1   1           1     1               80
81 11                         1                         1     1     1   1       1   1       2       1                     1 81
82 12             1             1     1   1                     1                 1     1         1 1             1   1 1   82
83 10   1 1             1                                             1               1           1   1               2   1 83
84 5                   1 1               1                                                 1       1                       84
85 10 1       1                             1     1         1                         1             1   1 1   1             85
86 14       1       1 1   1       1 1   1             1     1   1 1 1                               1   1                   86
87 15 1               1     2   1   1               1   1             1 1 1               1               1   1       1     87
88 7 1       1 1                             1 1         1                                                 1               88
89 11 1         1                   1   1 1     2           1                     1               1             1           89
90 13 1                 1     1                   1                                     1 1 2     1   1 1   1       1       90
91 10                           1   1         1                     1 1     1 1                       1 1 1                 91
92 12                     1   1 1         1         1 2   1 1                         1                     1 1             92
93 10   1         1   1     1     1               1                 1       1                       1                 1     93
94 10                         1       2       1                   1           1       1                         1 2         94
95 9                         1     1 1                                       1 1           3                 1             95
96 8                                     1     1   1                             1   1                               1   2 96
97 10 1 1   1                                                       2           1   1                 1   1   1             97
98 13     1           1                 1     1 1   1   1 1           1         1         1         1     1                 98
99 12                 1                   1                       1 2     1               2     1         1     1     1     99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
14
/
12
07
/
12
30
/
11
23
/
11
16
/
11
09
/
11
02
/
11
26
/
10
19
/
10
12
/
10
05
/
10
28
/
09
21
/
09
14
/
09
07
/
09
31
/
08
24
/
08
17
/
08
10
/
08
03
/
08
27
/
07
20
/
07
13
/
07
06
/
07
29
/
06
22
/
06
15
/
06
08
/
06
01
/
06
25
/
05
18
/
05
11
/
05
04
/
05
27
/
04
20
/
04
13
/
04
06
/
04
30
/
03
23
/
03
16
/
03
09
/
03
02
/
03
23
/
02
16
/
02
09
/
02
02
/
02
26
/
01
19
/
01
12
/
01
05
/
01
29
/
12
22
/
12
15
/
12
08
/
12
01
/
12
24
/
11
17
/
11
10
/
11
03
/
11
Ngày
/
Tháng