BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Long An 60 KỲ ĐẾN NGÀY 13/04/2024

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
13
/
04
06
/
04
30
/
03
23
/
03
16
/
03
09
/
03
02
/
03
24
/
02
17
/
02
10
/
02
03
/
02
27
/
01
20
/
01
13
/
01
06
/
01
30
/
12
23
/
12
16
/
12
09
/
12
02
/
12
25
/
11
18
/
11
11
/
11
04
/
11
28
/
10
21
/
10
14
/
10
07
/
10
30
/
09
23
/
09
16
/
09
09
/
09
02
/
09
26
/
08
19
/
08
12
/
08
05
/
08
29
/
07
22
/
07
15
/
07
08
/
07
01
/
07
24
/
06
17
/
06
10
/
06
03
/
06
27
/
05
20
/
05
13
/
05
06
/
05
29
/
04
22
/
04
15
/
04
08
/
04
01
/
04
25
/
03
18
/
03
11
/
03
04
/
03
Ngày
/
Tháng
00 6 1   1   1         1                                       1               1                                           00
01 14               1         1                   1   1                 1         1   1   1           1     1       2   1 1 01
02 9                         1     1         1                   1                                   1       1   1     1 1 02
03 11     1     1                 1           1                       1       1               1       1       1   1 1       03
04 14 1     1       1                 1                               1       1   1         1 1     1   1   1           2   04
05 14                 1 1           1     1                                     1     2   1     2 1 1 1   1                 05
06 18         1                       1 2         1 2             1                   2 2         2 1           2         1 06
07 7             1       1           1       1                 1             1                                     1       07
08 13 2 1       1                             1       1             1             1   1     2             1   1             08
09 13 1                 1       2           2               1       1 1           2                                 1     1 09
10 10                     1     1           1 1 1       1       1                             1               1         1   10
11 8                                 1             1                   1             2       1       1     1               11
12 11   1       1     1                         1         1         2         1   1             1           1               12
13 11                 2     1   1 1   1   1               1                           1     1               1               13
14 12                         1   1       1       1           1 1 1                             1   1               1   1 1 14
15 11           1 1             1   1                                     1   1     1       1   1     1                 1   15
16 9               1         1     1         1                       1         2                       1           1       16
17 10     1                         1   1 1     1                             1     2             1   1                     17
18 10                 1       1                       1                 1   1       1                   1 1   1     1       18
19 14 1 1                 1 1   1                 2                     1 1                   1     1 1       1           1 19
20 11 1                   1             1     1           1 1                     1                       1 2     1         20
21 12       1                                   1         1   1           1 1         1 1   1 1   1               1         21
22 13       1         1   1 1     1                 1 1 1   2                           1     1           1                 22
23 9 1                           1 1                         1     1                 1             1                 1 1   23
24 13     1             1     2                                 1   1 1 1             1               1 1             1   1 24
25 8     1                 1     1       1             1                       1                             1   1         25
26 12     1             1   1                         1       2                         1   1 2     1     1                 26
27 8       1     1                         1 1 1                                         1           1                   1 27
28 9             1 1   1           1                                 1                             1   1           2       28
29 8                   1           1   1           1           2                         1                     1           29
30 11         1 1           1 1 1                   1 1 1                         1                   1     1               30
31 12                                   2         2     3                   1                               1     1 2       31
32 8       2                               1 1           1                 1       1               1                       32
33 17             1 1   1   1   1               1       1             2               1         1       2       1 1 1   1   33
34 7                                             1                 2               1   1 1                       1         34
35 16 1 1     1 2         1                   1       1         1   1   1                               1   1 1 1     1     35
36 10                 1 1     1                                         1 1 1                 1                       2   1 36
37 12         2                                         1               1 1       1 1     1 1     1                   1 1   37
38 8     1           1 1                       1                       1                       1         1             1   38
39 10       2   1     1                       1 1 1             1   1               1                                       39
40 11 1   1       1   1                                         1 1   1 1               1               1         1         40
41 5         2                                 1                                                           2               41
42 12 1 1               1     1     1               1             1     1         1                     1         1       1 42
43 12     1       1           2         1   1         1     1               1   3                                           43
44 16       1   1 2 2         1   1                   1       2       1         2         1       1                         44
45 10           1           1 1   1   2             1                                   1                 1   1             45
46 7   2         1       1                                                       1               1       1                 46
47 9       1                   2           1                                 1         1                     1 1       1   47
48 8                   1   1           1                   1           1                 1         1             1         48
49 9                         1   1       1         1 1       1   1               1                     1                   49
50 12   1     1                 1           1 1         1     1           1   2             1                     1         50
51 7           1                     1     1   1                   1                                 1             1       51
52 9   1           1 1     1         1 1                   1     1                             1                           52
53 9 1         1                     1 1   1                             1       1     1             1                     53
54 15 1     1   1                       1   1   1         2 1               1   1         1     1       1 1                 54
55 16 1                       1       1 1 1             1     1     1               1                     2 2     2   1     55
56 9     1                                         1     1           1   1               1                     1   1 1     56
57 10   1                 2         1 1     1               1 1             1                             1                 57
58 10             1                       1 1                               1   1         1     1 2             1           58
59 11   1         1 1                 1                   1       2         1                   2                   1       59
60 13 1             1         1 1                             1           1     1     1       1   1 1     1             1   60
61 8           1   1                               1               1                   1             1               1   1 61
62 13   1       1 1                               1               1   1         1                 1 1                 2 1 1 62
63 11 1                   1 1                 1   1       1                 1       1           2   1                       63
64 4                 1                                   1       1 1                                                       64
65 11               1     1                         1 1   1           2               1     2                 1             65
66 5                                         1 1     1                       1                               1             66
67 11                 1           1 1   1 2                     1     1     1             1             1                   67
68 11         1     1     1           1 1                         1         1                 1                 2     1     68
69 9                               1         1   1                       1                 1 1 1     1 1                   69
70 12                 1   1           1           1   1     1 1 1             1         1               1             1     70
71 6                                                 2   1               2                                               1 71
72 17     1 1 1     1       2       1 1           1       1 1       1             2 1           1                         1 72
73 9     1       2     1                       1                     1       1     1                             1         73
74 7                             1 1       1                 1           1               2                                 74
75 14   1               1                 1 1 1   1     1             1 1     1             1     1             1     1     75
76 10     1     1   1             1       2             1 1                     1         1                                 76
77 13       1   1     1                   2         1       1 1 1                   1   1                   1     1         77
78 11 1       1                         1       1           1 1   2                     1           1         1             78
79 7     1 1                     1   1       1     1                                                                 1     79
80 9           1       1                           1             1               1         2                 1 1           80
81 10   2               1           1       1   1 1     1                   1                             1                 81
82 12               1                   1   1                           1           1 1     1             1   2 2           82
83 10   1                   1   1   1                                     1         1     1           1 1                 1 83
84 8     2                       1                                       1       1 1                     1     1           84
85 17   1         1             2           1 1 1   1   1   1               1           1         1     1   1   2           85
86 12         1         1       1 1 1                                 1     1                   1           1         1 2   86
87 15       1 1   1   1                             1     1                 1 1 1   2             1 1     1         1       87
88 11                     2       1             1     1     1             1   1           1       1 1                       88
89 9       1 1                   1       1                             1             1 1         1                     1   89
90 14         1       1   1             1 1     1         1     2   1   1       1           1 1                             90
91 15                       2                     1 1 2   1 2   1             1         1                         1     1 1 91
92 11 1     1               1 1                         1       2 1 1         1                     1                       92
93 13     2   2     1     1     1                                         1 1               1 2                   1         93
94 9   1                   1     1                                             1             1 1 1   1 1                   94
95 4             1                                                                   1             1                 1     95
96 8                     1         1                         2           1   1                               2             96
97 13       1       1 1 1             1           1     2         1     2                                           1 1     97
98 10                                     1                 1       1                   1     1       1     1   1         2 98
99 4                           1                                 1               1       1                                 99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
13
/
04
06
/
04
30
/
03
23
/
03
16
/
03
09
/
03
02
/
03
24
/
02
17
/
02
10
/
02
03
/
02
27
/
01
20
/
01
13
/
01
06
/
01
30
/
12
23
/
12
16
/
12
09
/
12
02
/
12
25
/
11
18
/
11
11
/
11
04
/
11
28
/
10
21
/
10
14
/
10
07
/
10
30
/
09
23
/
09
16
/
09
09
/
09
02
/
09
26
/
08
19
/
08
12
/
08
05
/
08
29
/
07
22
/
07
15
/
07
08
/
07
01
/
07
24
/
06
17
/
06
10
/
06
03
/
06
27
/
05
20
/
05
13
/
05
06
/
05
29
/
04
22
/
04
15
/
04
08
/
04
01
/
04
25
/
03
18
/
03
11
/
03
04
/
03
Ngày
/
Tháng