BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Long An 60 KỲ ĐẾN NGÀY 06/08/2022

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
06
/
08
30
/
07
23
/
07
16
/
07
09
/
07
02
/
07
25
/
06
18
/
06
11
/
06
04
/
06
28
/
05
21
/
05
14
/
05
07
/
05
30
/
04
23
/
04
16
/
04
09
/
04
02
/
04
26
/
03
19
/
03
12
/
03
05
/
03
26
/
02
19
/
02
12
/
02
05
/
02
29
/
01
22
/
01
15
/
01
08
/
01
01
/
01
25
/
12
18
/
12
11
/
12
04
/
12
27
/
11
20
/
11
13
/
11
06
/
11
30
/
10
23
/
10
03
/
07
26
/
06
19
/
06
12
/
06
05
/
06
29
/
05
22
/
05
15
/
05
08
/
05
01
/
05
24
/
04
17
/
04
10
/
04
03
/
04
27
/
03
20
/
03
13
/
03
Ngày
/
Tháng
00 10         1       1   1             1                       1 1 1   1                 1             1                   00
01 10   1               1     1             1         1         1 1                               1               1 1       01
02 5                                                       1                 1           1                 1       1       02
03 6 1                 1                     1       1                                 1                               1   03
04 13                     1   1   1   1     1 1           1             1           1                     1 1 1       1     04
05 7                     1     1     2                                               1           1     1                   05
06 8                       1     1 1               2                                           1         1               1 06
07 13                   1         2 1   1               1           1 1 1               2                           2       07
08 16     1       1                 1 1 1                 1 1 1       1       1             1       1 1 1     1 1           08
09 17   1                       2     1   2 1 1 1     1         1 1           1       1   2 1                               09
10 12     2         1 1 1           1           1     1           1               1           1                       1     10
11 12             1 1 1   1             1     1                           1       1 1 1   1     1                           11
12 12                         1 1 1 1         1       1             1             1               2   1               1     12
13 9             1 1 1                         1     1           1             1                     1                 1   13
14 13                 1 1   1     2 1         1                 1           1     1   1                       1   1         14
15 16                 1       1     1             1           1       1       1 1       1     1 1       1       1 3         15
16 12         1           1       1 1           1                           1   1   1                     1 2             1 16
17 11       1         1               1     1         1             1                 1   1               1 1       1       17
18 4                                             1           1                           1                               1 18
19 16         1 1 1 1   1   1             2 1 1     1         1 2           1         1                                     19
20 12       1   1               1           1                     1 1         1 1                       1     1     1   1   20
21 15     1         1 1 1         2       1     1         1   1   1                             1 1           1     1       21
22 13     1       1   1             1   1       1         2   1                   1 1               1               1       22
23 9           1                     1           1     1 1           1                                   1     1       1   23
24 11 1                   1     1       1 1     1                   1                                 1         1 1     1   24
25 11       1   1   1         1   1                 1                 2               1             1             1         25
26 12   1         1       1             1         1                       1         1 1     1         1   1       1         26
27 11   1                   1           1           1 1 1           1         1     1                             1       1 27
28 9         1                             1                       1         1       1     1 1 1 1                         28
29 10     1                               1       1                           1 1 1                 2           1     1     29
30 5             1         1         1                   1                                         1                       30
31 12               1   1   1                               1   1     1 1                                       2     1 1 1 31
32 14 1       1                                 1 1     1 2           1     1 1 2                       1 1                 32
33 12       2                     1   1   1     1     2     1                     2                         1               33
34 15               1             1         1 1                 2 1         1     1     1   1 1         1           1   1   34
35 13 1           1     1             1           1 1     1       1       1 1         1       1             1               35
36 15 1         1 1       1     1   2           1     1 1   1     1           1   1                 1                       36
37 10           1             1 1                         1           1           1 1                 1     1   1           37
38 12                             1         1 1 1         1 1               2       1   1     1                       1     38
39 18 1         1     1       1         1 1       1 1         1         1 1     1                 1   1   1 1     1   1     39
40 14               1 1 1               1       1 1       1           1 1       1 1         1   1         1                 40
41 9 1       1     1       1               2                                   1 1                 1                       41
42 13 1   1   1                 2         1           1 1     1 1     1   1                                     1           42
43 8                       1   1                     1               1   1                     1 1                       1 43
44 13                     1       1   1                   1     1       1                     1             2   1     1 2   44
45 9             1 1         1                 1     1             1                                         1   1     1   45
46 5               1         1                                               1           1               1                 46
47 10     1 1 1                       1         1                     1     1     1                             1     1     47
48 11                 1       2                                           2   1           1             1       1         2 48
49 13       1                     1           1       1     1 1                     1       2           1   1   1   1       49
50 11   1       1         1 1         1     1     1                     2       1       1                                   50
51 9 1                 1                     1           1           1         1         1                   1       1     51
52 9                     1     1         1                   2                       1       1       1             1       52
53 13           1       1 1 1           1     1   1                   1   1 1                   2           1               53
54 9                               1 1   1                     1 1         1                       1         2             54
55 8               1     1                             1   1           1                     1   2                         55
56 7         1                                   1 1                               1               1         1 1           56
57 8     1             1           2         1               1   1                   1                                     57
58 13       1     1                                 1       1     1 1       1 1           1   1 1 1   1                     58
59 7                                                               1       2   2                                   1 1     59
60 13   2       1             1                 1 1   1                       1     1               1     2             1   60
61 12       1       1     1                                     1       1           1         1       2           2   1     61
62 13   2   1                   1               1   1   1                   1           1         1   1 1               1   62
63 16     1 1                 1       1       1                 1               1       2 2     1   1       2         1     63
64 12   1                   1 1           1         1         1         1         1     1   1                     1   1     64
65 6 1   1                             1                         1                                     1               1   65
66 6         1   1     1                           1                                                                     2 66
67 7           1                 1               1     1     1           1           1                                     67
68 3         1                                                         1                     1                             68
69 12         1         1           1               2                           1       1   2           1 1             1   69
70 7     1                               1         1       1         1                                         1     1     70
71 12 1   1 1   1                                 1           1 1         1                   1 1     1       1             71
72 11 1       2                   1     1         1     1   1                     1                 1           1           72
73 8       2                       1   1       1                       1                     1             1               73
74 6           1     1     1                                                                     1       1         1       74
75 14               1 1     1         1                     1   1 1           1         1       1 1     1 1               1 75
76 11   1                 1                               1   1       1   1           1   1 1     2                         76
77 8                                     1             1               1   1                       1   1 1               1 77
78 7   1         1         1       1                       1             1                       1                         78
79 6             1     1 1     1                 1                                                                       1 79
80 13                 1                     1     1     1   1     1       1                 1 1 1                   1     2 80
81 11   1   1       1 1       1                         1                                 1     1           1 1       1     81
82 8 1         1   1       1 1                             1 1                                                         1   82
83 10         1 1                                     1     1                 1               1 1                 1 1     1 83
84 11         1   1             1     1   2               1             1 1                 1                           1   84
85 11 2     1 1             1                           1       1         1 1       1         1                             85
86 12     1       1                         1           1               1             1 2   1     1     1                 1 86
87 11   1             1                       1         1           1       1             1         1   1     1         1   87
88 5 1                   1                   1           1                                 1                               88
89 11           2                       1       1   1   1                           1           1     1       1           1 89
90 17       2             1     1       1   1                     2 1     1           1     1       1   2         1 1       90
91 11     1                     1                   1       1                   1 1     1 1 1                   2           91
92 11   1         1                         2           1   1         1       1                             1 1   1         92
93 4                                               1               1                                 1       1             93
94 11   1                   1   1   1                                     1                     1     2   2         1       94
95 8     1         1                     1   1                                     1         1               2             95
96 18   1 1       1     1   1         1     1                       2           1 1 1   2 1         1             1 1       96
97 14 1 1     1 1     1       1               1       1       1     1               1 1               1               1     97
98 4                                   1                           1   1     1                                             98
99 11 1   1             1     1         1                       1                   1 1             1                 1 1   99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
06
/
08
30
/
07
23
/
07
16
/
07
09
/
07
02
/
07
25
/
06
18
/
06
11
/
06
04
/
06
28
/
05
21
/
05
14
/
05
07
/
05
30
/
04
23
/
04
16
/
04
09
/
04
02
/
04
26
/
03
19
/
03
12
/
03
05
/
03
26
/
02
19
/
02
12
/
02
05
/
02
29
/
01
22
/
01
15
/
01
08
/
01
01
/
01
25
/
12
18
/
12
11
/
12
04
/
12
27
/
11
20
/
11
13
/
11
06
/
11
30
/
10
23
/
10
03
/
07
26
/
06
19
/
06
12
/
06
05
/
06
29
/
05
22
/
05
15
/
05
08
/
05
01
/
05
24
/
04
17
/
04
10
/
04
03
/
04
27
/
03
20
/
03
13
/
03
Ngày
/
Tháng