BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Long An 60 KỲ ĐẾN NGÀY 08/08/2020

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
08
/
08
01
/
08
25
/
07
18
/
07
11
/
07
04
/
07
27
/
06
20
/
06
13
/
06
06
/
06
30
/
05
23
/
05
16
/
05
09
/
05
02
/
05
28
/
03
21
/
03
14
/
03
07
/
03
29
/
02
22
/
02
15
/
02
08
/
02
01
/
02
25
/
01
18
/
01
11
/
01
04
/
01
28
/
12
21
/
12
14
/
12
07
/
12
30
/
11
23
/
11
16
/
11
09
/
11
02
/
11
26
/
10
19
/
10
12
/
10
05
/
10
28
/
09
21
/
09
14
/
09
07
/
09
31
/
08
24
/
08
17
/
08
10
/
08
03
/
08
27
/
07
20
/
07
13
/
07
06
/
07
29
/
06
22
/
06
15
/
06
08
/
06
01
/
06
Ngày
/
Tháng
00 11     2       1       1                             1         1                     1 1     2           1               00
01 17   1 1         1         1 1       1     1 1                   1   1 2 2 1           1           1                     01
02 9     1           1 1                     1     1               1           1                       1 1                 02
03 12       1   1         1 1                 1       1 1                     2                   1               1 1       03
04 9       1                   1               1                       1                               1 1   1 1     1     04
05 9 2     1                         1           1                 1                 1       1       1                     05
06 13     1           1                 1 1                 1         2   1                 1               1 1     2       06
07 9     1         1         1                                             1 1   1         1       1                     1 07
08 10           2 1                                         1           1   1     1     2         1                         08
09 14   2             1   1       1                     1 1   1     1             1 1                 1           1   1     09
10 10   2                                     1 1           1                   3             1                         1   10
11 11 1         1   2         1         1 1                                               1 1 1 1                           11
12 11       1   2                                   1       2             1       1 1                     1               1 12
13 13           1 1   2             2                 1 1         1             1       2                                 1 13
14 12                             1         1         1         1       1               1         1 2   1             1 1   14
15 10 1           1               1       1                 1   1                   1           1   1         1             15
16 15   1         1                   1   2             1       1                   1         1       1   2         1   2   16
17 12   1         1                     1         1       1         1                     1         1   1     1   1 1       17
18 9       1         1           2             1         2             1                     1                             18
19 12                 1     1               1   1 1 1   1                                         3               1       1 19
20 9         1         1   1   1     1       1   1 1                                             1                         20
21 13 1         1                       1       1   2               1           1 1     1                     1     1 1     21
22 12                   1                       1 1   1                           1 1     3                     1 1   1     22
23 9       1                                             1 1 1 1   1         1       1               1                     23
24 14         1             1           1 1   1                       2   1   1 1     1 1                           1     1 24
25 8         2 1       1   1 2                                 1                                                           25
26 6                 1                             1     1               1                   1 1                           26
27 7   1             2   1           1           1                                       1                                 27
28 9             1             1 1 1       1                                 1                               1     2       28
29 8                         1     1       2     1       1                   1                                       1     29
30 9     1 1                   1                   1 1                                             1 1   1       1         30
31 4                                         1   1                             1                                       1   31
32 12   1           1     1 1 1                           1         1 2     1       1                         1             32
33 6         2                                     1                             1                 1   1                   33
34 15   1                       1     1     1                 1   1           1 2     1       1       1           1     2   34
35 4       1   2                                       1                                                                   35
36 9           1             1 1                   1       1 1               1                   1           1             36
37 8         1   1                                           1         1                   1 1             1           1   37
38 18 2 1     1     1   2               1         1 1                     1     1     1       1           1     1 1     1   38
39 16               1 1       1     1 1 2               1 1         1                           1   2   1 1   1             39
40 11                     1         1       1           1   1             2                         1           1     1   1 40
41 9       1     1       1                                         1 1     1                                   3           41
42 14     1   1           1 1 1                 1                 1           1       1     1 1 1   1                   1   42
43 5                                 1   1         1       1                           1                                   43
44 10     1           1         1   1                                     1       1                           1   1 1   1   44
45 10       1                 1                     1     1     1 1       1   1                   1         1               45
46 12         1                     2   1           1   1   1           1             1     1                         1   1 46
47 11           1             1           1           2       1       1 1       1   1                 1                     47
48 11     1         1           1                                 1                 1     1   1         1 1 1             1 48
49 8         1                         1 1                       1                 1 1 1   1                               49
50 17                       1           1               1     1       1 1   2 1     1 1   1     1 1       1           1 1   50
51 7               1               1             1 1               1 1     1                                               51
52 10                                                 1         1 1                   1       1   1     1     1       2     52
53 11               2 1     1         1     1                   1           1   1                         1           1     53
54 16         1   2       1   1             1 1     1 1             1             1   1     1               1 1       1     54
55 14                         1   1     1 1 1     1   2 2           1     1   1                                       1     55
56 11               1 1                               1 1 1         1   1                       1 2     1                   56
57 7             1                     1     1   1             1       1                                 1                 57
58 11 1       1     1     1   1                             2               1   1             1                       1     58
59 9     2       1     1                       2                 1       1                 1                               59
60 7               1                       1 1           1         1 1                         1                           60
61 10 1   1     1           1             1                       1         1           1                   1             1 61
62 7                   1             1           1                                   1 1   1                     1         62
63 18 1 1   1             1   1     1 1     1     1   1     1 1           1 2                     1 1   1                   63
64 3     1 1                                                                                                   1           64
65 8 1   1                       1             1                                 1     1           1                   1   65
66 9                 1     1   1                     1         1       1                     1         1         1         66
67 8       1                                             1     1 1                           1 1   1                     1 67
68 8 1                 1                             1           1         1                         1           1       1 68
69 10       1 1     1   1             2 1     1 1                                     1                                     69
70 13           1               1   1                   1       1 2 1 1       1                               1   1       1 70
71 7               1           1     1                               1   1       1                                 1       71
72 13                   1       1 1           1 1   1         1           1       1             1       1   1       1       72
73 7                                 1 1                   1         1                     1               2               73
74 9   1         1               1       1 1             1           1                     1         1                     74
75 17       1           3 1                         1             1           1         1   1   1     1   1 1     1 1 1     75
76 16       1 1 1                 1   1         1                       1   2     2     1   1           1       1 1         76
77 10                       1               2                           1           1   1   1     1     1                 1 77
78 10           1 1                         1                             1     1 1           1       1       1     1       78
79 8                   1         2             1                 1   1                               1                 1   79
80 11                   1 2   1 1         2   1   1                     1                   1                               80
81 9 1                                         1             1         1           2           1           1       1       81
82 9 1                           1   1       1                                     1     1     1               1 1         82
83 16                             2 2     1       1       1 1   2       1             1       1         1   1           1   83
84 14   1             1     1                 1       1       1 1                 1                 1     1 1   1       1 1 84
85 10                   1   1         1 1 1     1               1                 1   1                                   1 85
86 13     1               1 1                                   2                             1   1 1 1   1 1 1 1           86
87 9     1         1 1                       1               1                                 1         1     1 1         87
88 8 1                             1                     1         1         1           1         1   1                   88
89 11                   1     1               1         1     1                       1 1 1           1         1     1     89
90 8 1     1     1             1                                     1     1                     1               1         90
91 10     1 1     1                     1                         1                   1         1                   1   1 1 91
92 13                 1     2       1                       1 1                 1     1         1       1   1 1 1           92
93 11   1         1       1         1           1 2                     1       1       1   1                               93
94 13 1                     1             1                 1 1                   1               1 1 1   1   1       1   1 94
95 13 1 1           1     1       1 1 1   1           1       1                                         1   1 1             95
96 13         1                 1                       1     1     1               2       1         1     1   1   1   1   96
97 13                                         1       1   1   1   1             1   2     1           1   1     1   1       97
98 12   2     1 1         1       1         1                                 1           3                     1           98
99 10         1                 2           1           1 1           1   1               1                               1 99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
08
/
08
01
/
08
25
/
07
18
/
07
11
/
07
04
/
07
27
/
06
20
/
06
13
/
06
06
/
06
30
/
05
23
/
05
16
/
05
09
/
05
02
/
05
28
/
03
21
/
03
14
/
03
07
/
03
29
/
02
22
/
02
15
/
02
08
/
02
01
/
02
25
/
01
18
/
01
11
/
01
04
/
01
28
/
12
21
/
12
14
/
12
07
/
12
30
/
11
23
/
11
16
/
11
09
/
11
02
/
11
26
/
10
19
/
10
12
/
10
05
/
10
28
/
09
21
/
09
14
/
09
07
/
09
31
/
08
24
/
08
17
/
08
10
/
08
03
/
08
27
/
07
20
/
07
13
/
07
06
/
07
29
/
06
22
/
06
15
/
06
08
/
06
01
/
06
Ngày
/
Tháng