BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Sóc Trăng 60 KỲ ĐẾN NGÀY 17/10/2018

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
17
/
10
10
/
10
03
/
10
26
/
09
19
/
09
12
/
09
05
/
09
29
/
08
22
/
08
15
/
08
08
/
08
01
/
08
25
/
07
18
/
07
11
/
07
04
/
07
27
/
06
20
/
06
13
/
06
06
/
06
30
/
05
23
/
05
16
/
05
09
/
05
02
/
05
25
/
04
18
/
04
11
/
04
04
/
04
28
/
03
21
/
03
14
/
03
07
/
03
28
/
02
21
/
02
14
/
02
07
/
02
31
/
01
24
/
01
17
/
01
10
/
01
03
/
01
27
/
12
20
/
12
13
/
12
06
/
12
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
Ngày
/
Tháng
00 10 1                           1         1     1                 1                                     1     1 1   1 1   00
01 10 1 1                       1                   1             1             1                   1             1 1   1   01
02 9                         1         1 1     1   1       1               1                                       1     1 02
03 8     1 1   1                                   1                                     1           1 1       1           03
04 12   1 1                 1   1 1         1 1           1         1                   1         1                 1       04
05 10   1             2   1                   1         1               1       1 1                           1             05
06 13                 1 1                       1 1                 1   1     1         1               1   2 1           1 06
07 5                                                     1                             1             1           2         07
08 8                 1       1   1         1 1               1               1                               1             08
09 12                           1     1 1           1       1                                 1 2   1 1 1 1                 09
10 8             1                       1         1                 1               1     1       1           1           10
11 8                   1 1       1         1                     1   1 1             1                                     11
12 12     1       1     2                   1         1     1     1                         1       1     1             1   12
13 7                                             1                                                         2 1 1     2     13
14 10             1     1                                     1   1                       1 1       1           1   1   1   14
15 12                               1 1       1         2     1       1   1 1       1     1                           1     15
16 14   1                   1           1 1   1           1 1                 1       1           1     1 1     1   1       16
17 13 1         1   1                                       1         1 1     1 1         2 1             1             1   17
18 14         1   1   1                       1               1 1           1 1         1 1                 1   2     1     18
19 5           1                                             1   1 1                 1                                     19
20 10 1   1     1   1                 1     1       1         1                                                     1     1 20
21 12         1       1 1 1       1     1             1               1           2                     1     1             21
22 13           1 1         1           1   1             1         1             1 1           1 1 1                     1 22
23 14           1 1               1           1         1       1   1   2     1 1       1         1           1             23
24 4   1       1       1                                                                             1                     24
25 7               1 1     1   1   1                       1                 1                                             25
26 11                       1 1 1   1     1           1 1               1       1 1                   1                     26
27 12         1           1                                 1         1     1     1 1   1         1 2             1         27
28 10             1     1             1 1     1   1                                           1   1     1 1                 28
29 9   1   1             1               1     1                                 1                           1     2       29
30 7               1           1               1     1             1               1                     1                 30
31 10         1   1       1   1                           1     2 1   1                               1                     31
32 10           1                   2       1       1   1     1                                   1     1             1     32
33 11 1 1 1               1                             1 1       1                 1         1                   1     1   33
34 6             1 1                               1         1                     1                             1         34
35 13 2             1         1   1         1   1       1   1           1                         1     1 1                 35
36 11         1                       1   1       1 1           1   1                 1       1       1                 1   36
37 15                 1   1   1 1                   2             1   1 1   1     1     1   1       1             1         37
38 6 1 1                   1                                                   1                   2                       38
39 12   1         1   1   1                             1   1                     1             1     1     1   1         1 39
40 14       1 1               1       1   1     1 1 1       1                             1   1 2                 1         40
41 16                   1 1 1 2               1   1   2                 1 1 2               1     2                         41
42 9   1                                     1 1                             1     1             1           2 1           42
43 16               1             1 2 1           1   1 1     1       1     1   1       2           1               1       43
44 9   1   1                             1     1     1                                   1       1 1                   1   44
45 12   1         1 1               1                         1   1 1               1       2   1                       1   45
46 9         1 1                   1     1                               1                       1   1 1   1               46
47 9   1 1               1     1 1                             1                         1     1 1                         47
48 12     1 1       1           1       1                 1                     1       1             1   1     1       1   48
49 17                       1 1                           3           1   1     3 2 1 1   1                 1           1   49
50 6                                             1                 1   1 1                 1                             1 50
51 13       1                 1       1   1                       1       2         1   1     1 1 1                       1 51
52 13                         1   1     1     1   1                       1   1   1       1     1         1         1 1     52
53 13       1 1 1         1             1       1             2                                               1   1 1   1 1 53
54 9                   2                   1       1 1 1         1 1                         1                             54
55 7         1       1     1   1                         1                                   1 1                           55
56 12               1               1                           1     1                         1     1 3   2             1 56
57 8 1   1                             1                       1 1         1                 1                       1     57
58 13                           1 1     1       1   1   1   1   2                           1                 1       1   1 58
59 15   1 2   2     1     1           1 1 1   1                   2         1                           1                   59
60 7             1   1       2       1       1                                   1                                         60
61 12     1               1       1     1       1       1             1       3                 1 1                         61
62 8             1                                 1             1         1                 1             2     1         62
63 13 1     1     1         1       1       1         2   1                               1               2         1       63
64 13     1 1   1   2                                     1                       2                   1     1     1   1 1   64
65 6 1       1                                   1     1                 1                                     1           65
66 9             1     1 1                             1   1         1                             1         1   1         66
67 12   1                                 1   1                     1             1   1   1 1                   1   2 1     67
68 8                                 1     1   1             1             1             1 1                             1 68
69 13           1             1       3             1           2     1   1   1               1                         1   69
70 8     1                 1     1                     1                       1                   2   1                   70
71 7               1               1   1                                                       1       1 1             1   71
72 11         1                         1                 1                   1 1             1     1   1 1       2         72
73 10     1       1       1         2                                         1 1     1         1                         1 73
74 5               1               1                         1           1           1                                     74
75 8   1   1   1                 2 1                                 1                           1                         75
76 12       1 1             1                                       1   2             1 1   1 1             1 1             76
77 7           1       1               1         1                                 2                                     1 77
78 10             1                             1   1                 2 1                                   1         1   2 78
79 13             1 2                   1     1       1       1           1     1       1     1             1   1           79
80 12                         1     1           1         1 1   1         1       1           1       1         1     1     80
81 14 2       1                 3                       1   2       1         1 1           1           1                   81
82 10                       1 1                             2               1           1             1               2   1 82
83 12 1     1         1   1 1             1 1                   1 1           1       1                 1                   83
84 13   1             1 1             1               2       1 1       1           1       1 1       1                     84
85 15     1                 1     1                     1       1 1 3                   1 1                     1 2 1       85
86 17 1   1 1   1             1             2 1             1   1       1   1     1                       1             1 2 86
87 11         1                 1 1   1         1                               1     1   1           1     1         1     87
88 13       2   1     1                   1       1                 1           1   2           1             1         1   88
89 10 1                         1     1     1             1   1           1                   1   1       1                 89
90 7     2     1   1                                                                 1                       1 1           90
91 13       1 2       1 2                 1 1                   1         1   1                               2             91
92 11   1                             1         1 2   1                     1         1                   1 1       1       92
93 13 1               2 1       1       1 1   1                       1                 1   1 1                       1     93
94 14 1                     1     1           1 1     1                     1       1 1 2 1 1                       1       94
95 12           1           1                   1 2       1               1           1   1           1         1   1       95
96 11                               1       1             1       1     1 1           1               1       1       1 1   96
97 14       1             1 1             2         1         1             1       1 1         1   1     1       1         97
98 7       1           1       1                 1   2                                     1                               98
99 6                 1                                                 1 1 1       1           1                           99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
17
/
10
10
/
10
03
/
10
26
/
09
19
/
09
12
/
09
05
/
09
29
/
08
22
/
08
15
/
08
08
/
08
01
/
08
25
/
07
18
/
07
11
/
07
04
/
07
27
/
06
20
/
06
13
/
06
06
/
06
30
/
05
23
/
05
16
/
05
09
/
05
02
/
05
25
/
04
18
/
04
11
/
04
04
/
04
28
/
03
21
/
03
14
/
03
07
/
03
28
/
02
21
/
02
14
/
02
07
/
02
31
/
01
24
/
01
17
/
01
10
/
01
03
/
01
27
/
12
20
/
12
13
/
12
06
/
12
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
Ngày
/
Tháng