BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Sóc Trăng 60 KỲ ĐẾN NGÀY 16/10/2019

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
16
/
10
09
/
10
02
/
10
25
/
09
18
/
09
11
/
09
04
/
09
28
/
08
21
/
08
14
/
08
07
/
08
31
/
07
24
/
07
17
/
07
10
/
07
03
/
07
26
/
06
19
/
06
12
/
06
05
/
06
29
/
05
22
/
05
15
/
05
08
/
05
01
/
05
24
/
04
17
/
04
10
/
04
03
/
04
27
/
03
20
/
03
13
/
03
06
/
03
27
/
02
20
/
02
13
/
02
06
/
02
30
/
01
23
/
01
16
/
01
09
/
01
02
/
01
26
/
12
19
/
12
12
/
12
05
/
12
28
/
11
21
/
11
14
/
11
07
/
11
31
/
10
24
/
10
17
/
10
10
/
10
03
/
10
26
/
09
19
/
09
12
/
09
05
/
09
Ngày
/
Tháng
00 11         1               1   1 1   1               1               1               1           2         1             00
01 9           1             1 1                 1                               1     1           1         1 1           01
02 5 2         1   1                         1                                                                             02
03 11                     1     1 1     1 1                               1         1               1             1 1   1   03
04 8                   1           1       1                                   1               1         1     1 1         04
05 20   1       1 1       1                           1     1 1           1   1       3   2   1 1 1 1       1   1           05
06 6                 1                     1                                 1         1       2                           06
07 13 1     1         2 1       1 1       1                   1                           2         1 1                     07
08 16           1   3 1 1 1     1                 1     1             1         1 1   1         1           1               08
09 9             1         1         1   1         1 1                             1                 1 1                   09
10 13   1               1 1 1 1       1   1         1 1       1     1                             1                       1 10
11 11       2           1               1 1   1           1 1                         1   1                 1               11
12 10               1       1     1                 1   1               1 1                   1                   1       1 12
13 11                         1     1     1                   1           1 1       1 1         1 1   1                     13
14 11 1           1     1         1                   1     1                     2         1             1               1 14
15 9   1         2       1       1                   1                         2         1                                 15
16 9                       1                   2       1       1                   1             1 1           1           16
17 10         1             1       1                 1                 1             2         1             1         1   17
18 12                                 1         1   1 1   1     2     1               2                               1   1 18
19 7             1         1 1                     1                         1     1                                   1   19
20 10       1   1   1                 1               1                   1                   1               1   1     1   20
21 12     1   1 1                   1             1         1 1             1             1   1             1         1     21
22 12   1                 2                       1       1           1             1           1     1     1           1 1 22
23 9     1       1 1                 2             1                                                       1           1 1 23
24 10 1                     1                 1                     1     1               1 1         1         1       1   24
25 12       1   1       1       1 1                           1 1       1   1                     1         2               25
26 7 1           1 1   1                                                                 1 1           1                   26
27 10   1       1         1     1 1         1                 1           1                                 1         1     27
28 12       1   1                     1       1         1     2               1     1                   1 1               1 28
29 12                     1             1 1   1         1             1   1       1       1             1       1   1       29
30 12     1                     1           1 1     1       1     1 1         1   1     1                 1                 30
31 8         1       1     1                                                   1                   1       1         1   1 31
32 11   1   1 1                       1 1       1       1           1                 1       1                         1   32
33 9                                 1 1 1   1                   1                             1             1 1 1         33
34 9                 1     1 1                 1         1             2                   1                             1 34
35 12       1 1       1       1     1     1                         1         1                       1   1   2             35
36 11                   1 1                     1   1             1         2           2     1                       1     36
37 13   1 1 1 1 1     1           1                 1 1                                   1 1       1 1                     37
38 15   1     1 1                                         1 1     1 1       2   1                     2   1   1 1           38
39 16     1     1                 1   1         2       1 1     1           1             1 1         1     1   1         1 39
40 18       1   1 1 1 1   1       1       1   1       1   1         1 1     1     1   1                             1 1     40
41 9 1               1 1                                             1       1               1 1 1     1                   41
42 9         1             1                           1           1             1     1 1                 1   1           42
43 12                       1 1   1   1 1   1                 1         1                     1   2 1                       43
44 10 1         1 1       1           1             1             1 1                                           1   1       44
45 10           1                 1         1                             1             1 1       1       1     1         1 45
46 10   1 1               1     1               1                   1                   1               1             1 1   46
47 14   1 1           1                                     1     1 1 1         1   1         2   1             1 1         47
48 13                 1       1           1 1   1     1   1                       1     1   1               1     1 1       48
49 11             1 1                         2         1     1   1           1   1       1         1                       49
50 11       1                         1   1             1         2   1     1     1               1   1                     50
51 12   1 1           1       1         1         1                           1   1 1           1         1         1       51
52 7     1         2 1                 1                           1     1                                                 52
53 11   1 1                       1                 1   1                     1                   1   1             1 1 1   53
54 10         1       1 1               1   1   1           1   1                             1     1                       54
55 9       1                             1                   1           1   1                       1   1 1         1     55
56 10 1                             1                     1       1   1 1             1         1       1   1               56
57 8       1               1                   1                       1 1                     1             1   1         57
58 5     1 1                                                 1                                 1     1                     58
59 17       1 1 2 1                       1     1         1             1           1 1                     1   1 2   2     59
60 9                 1   1   1           1                   1       1         2                                         1 60
61 13                         1     1   2                 1     1       1       1       2               2         1         61
62 13   1                 1                       1 1           1     1     1   1           1         1   2               1 62
63 11 1                   1         1                           1   1           1       1                 1   1     1     1 63
64 9                       1                   1       1             1                         1       1         1 1   1   64
65 9                               1         1     1   1             1 1                 1                   1       1     65
66 15 1                               1           1 1       3     1   1     2 1   1                       1               1 66
67 10                   1   1           1         1       1     1           1       1       1                   1           67
68 12                   1   1   1 1 1 1     1                   1     1         1                 1     1                   68
69 14             1       1       1       1   1   1   1     1   1                 1     1     1         1               1   69
70 10                   1                   1     1         1 1 1   1                       1       1             1         70
71 5   1                                   1         1                   1                   1                             71
72 7               1           1             1         1         1                                     1             1     72
73 14   1     1     1     1   1 1   2         1                     1                     1               1       1       1 73
74 6     1                 1                             2               1                 1                               74
75 11             1     1           1               1                 1             1 1                   1     1   1   1   75
76 13 2   2           1       1             1           1 1                       1               1                 1 1     76
77 13                             1 2       1             1       1   1 2       1                   1   1               1   77
78 14 1           1   1                                           1       1 1 1 1       1   2       1   1                 1 78
79 12 1                           1   1     2                   1           1               1   1     1 1                 1 79
80 6     1                                       1           1 1   1           1                                           80
81 11               1                             1         1           2   1                     1   1       2       1     81
82 6         1                               2       1 1   1                                                               82
83 11         2   1             1   1             1 1     1     1                                             1     1       83
84 8   1   1 1   1                 1                                                       1     1             1           84
85 14                   1               1   1     1   1             1       1   1   1       1 2           1       1         85
86 8                   1       1                                       1               1                     1   1 1   1   86
87 10 1                               1   1 1   1                       1     1               1         1             1     87
88 9         1                                         1   1 1           1                         1               2   1   88
89 7     1                   1 1               1                 1                                       1   1             89
90 12       1               1                     1                 1             1   2             1     1       2     1   90
91 10   1               1     1 1             1 1           1                                                       1 2     91
92 9                                 1 1         1   2                             1             1         1   1           92
93 11         1               1           1 1     1 1 1         1                 1               1           1             93
94 7                                                                 1   1   3               1               1             94
95 7             1           1 1                 1 1                                                 1                 1   95
96 17     2         1           1       2     1                   1           1 1   2   1 1     1   1       1               96
97 11 2 1       1               1                                                 1 1   1     1 1                   1       97
98 8       1       1       1                                     1       1         1       1                       1       98
99 11               1                   1       1         1 1 1 1 1                   1     1           1                   99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
16
/
10
09
/
10
02
/
10
25
/
09
18
/
09
11
/
09
04
/
09
28
/
08
21
/
08
14
/
08
07
/
08
31
/
07
24
/
07
17
/
07
10
/
07
03
/
07
26
/
06
19
/
06
12
/
06
05
/
06
29
/
05
22
/
05
15
/
05
08
/
05
01
/
05
24
/
04
17
/
04
10
/
04
03
/
04
27
/
03
20
/
03
13
/
03
06
/
03
27
/
02
20
/
02
13
/
02
06
/
02
30
/
01
23
/
01
16
/
01
09
/
01
02
/
01
26
/
12
19
/
12
12
/
12
05
/
12
28
/
11
21
/
11
14
/
11
07
/
11
31
/
10
24
/
10
17
/
10
10
/
10
03
/
10
26
/
09
19
/
09
12
/
09
05
/
09
Ngày
/
Tháng