BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Sóc Trăng 60 KỲ ĐẾN NGÀY 16/01/2019

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
16
/
01
09
/
01
02
/
01
26
/
12
19
/
12
12
/
12
05
/
12
28
/
11
21
/
11
14
/
11
07
/
11
31
/
10
24
/
10
17
/
10
10
/
10
03
/
10
26
/
09
19
/
09
12
/
09
05
/
09
29
/
08
22
/
08
15
/
08
08
/
08
01
/
08
25
/
07
18
/
07
11
/
07
04
/
07
27
/
06
20
/
06
13
/
06
06
/
06
30
/
05
23
/
05
16
/
05
09
/
05
02
/
05
25
/
04
18
/
04
11
/
04
04
/
04
28
/
03
21
/
03
14
/
03
07
/
03
28
/
02
21
/
02
14
/
02
07
/
02
31
/
01
24
/
01
17
/
01
10
/
01
03
/
01
27
/
12
20
/
12
13
/
12
06
/
12
Ngày
/
Tháng
00 8     1           2         1                           1         1     1                 1                             00
01 8     1           1         1 1                       1                   1             1             1                 01
02 7                                                   1         1 1     1   1       1               1                     02
03 7 1               1             1 1   1                                   1                                     1       03
04 12             1         1     1 1                 1   1 1         1 1           1         1                   1         04
05 19   3   2   1 1 1 1       1   1             2   1                   1         1               1       1 1               05
06 11     1       2                             1 1                       1 1                 1   1     1         1         06
07 6       2         1 1                                                           1                             1         07
08 10   1         1           1                 1       1   1         1 1               1               1                   08
09 11 1                 1 1                               1     1 1           1       1                                 1 2 09
10 7               1                       1                       1         1                 1               1     1     10
11 11   1   1                 1                   1 1       1         1                     1   1 1             1           11
12 10           1                   1       1     2                   1         1     1     1                         1     12
13 6 1 1         1 1   1                                                   1                                               13
14 8         1             1               1     1                                     1   1                       1 1     14
15 12       1                                                 1 1       1         2     1       1   1 1       1     1       15
16 12 1             1 1           1                   1           1 1   1           1 1                 1       1           16
17 14   2         1             1         1   1                                       1         1 1     1 1         2 1     17
18 12   2                               1   1   1                       1               1 1           1 1         1 1       18
19 6 1                                   1                                             1   1 1                 1           19
20 9           1               1   1     1   1                 1     1       1         1                                   20
21 13       1   1             1         1       1 1 1       1     1             1               1           2               21
22 14 1           1     1     1           1 1         1           1   1             1         1             1 1           1 22
23 13                         1           1 1               1           1         1       1   1   2     1 1       1         23
24 6       1 1         1         1       1       1                                                                         24
25 10               1         2               1 1     1   1   1                       1                 1                   25
26 13       1 1           1                           1 1 1   1     1           1 1               1       1 1               26
27 9                         1         1           1                                 1         1     1     1 1   1         27
28 10 1                   1 1               1     1             1 1     1   1                                           1   28
29 8       1             1       1   1             1               1     1                                 1               29
30 8     1                 1                 1           1               1     1             1               1             30
31 11                 1       1         1   1       1   1                           1     2 1   1                           31
32 9   1       1                         1                   2       1       1   1     1                                   32
33 10             1             1 1 1               1                             1 1       1                 1         1   33
34 6         1                             1 1                               1         1                     1             34
35 12                   1   1   2             1         1   1         1   1       1   1           1                         35
36 12     2     1                       1                       1   1       1 1           1   1                 1       1   36
37 17       1 1       1 1                       1   1   1 1                   2             1   1 1   1     1     1   1     37
38 7                   2   1   1 1                   1                                                   1                 38
39 12       1 1         1     1   1         1   1   1                             1   1                     1             1 39
40 14   1                             1 1               1       1   1     1 1 1       1                             1   1 2 40
41 18           1 1 1     1                       1 1 1 2               1   1   2                 1 1 2               1     41
42 8     1 1                 1   1                                     1 1                             1     1             42
43 18           1   2 1                       1             1 2 1           1   1 1     1       1     1   1       2         43
44 6                             1   1                             1     1     1                                   1       44
45 15     1 1       1       1     1         1 1               1                         1   1 1               1       2   1 45
46 7     1               1             1 1                   1     1                               1                       46
47 12 1         2   1             1 1               1     1 1                             1                         1     1 47
48 11     1   1               1     1 1       1           1       1                 1                     1       1         48
49 17       1         1                               1 1                           3           1   1     3 2 1 1   1       49
50 7               1   1                                                   1                 1   1 1                 1     50
51 14 1           1         1         1                 1       1   1                       1       2         1   1     1 1 51
52 10                                                   1   1     1     1   1                       1   1   1       1     1 52
53 10               1   1             1 1 1         1             1       1             2                                   53
54 11           1     1                           2                   1       1 1 1         1 1                         1   54
55 10                   1   1 1         1       1     1   1                         1                                   1 1 55
56 9   1         1       1   1               1               1                           1     1                         1 56
57 8             1             1   1                             1                       1 1         1                 1   57
58 12             1     1                                 1 1     1       1   1   1   1   2                           1     58
59 17 1 1                     1   1 2   2     1     1           1 1 1   1                   2         1                     59
60 7                                       1   1       2       1       1                                   1               60
61 15     2               2         1               1       1     1       1       1             1       3                 1 61
62 9         1         1   2               1                                 1             1         1                 1   62
63 12     1                 1   1     1     1         1       1       1         2   1                               1       63
64 10             1       1         1 1   1   2                                     1                       2               64
65 6       1                   1       1                                   1     1                 1                       65
66 7                       1               1     1 1                             1   1         1                           66
67 10 1       1                   1                                 1   1                     1             1   1   1 1     67
68 9               1     1                                     1     1   1             1             1             1 1     68
69 15     1     1         1               1             1       3             1           2     1   1   1               1   69
70 7         1       1             1                 1     1                     1                       1                 70
71 5           1                             1               1   1                                                       1 71
72 7                     1             1                         1                 1                   1 1             1   72
73 11       1               1       1       1       1         2                                         1 1     1         1 73
74 6         1                               1               1                         1           1           1           74
75 10 1 1                   1     1   1   1                 2 1                                 1                           75
76 11               1                 1 1             1                                       1   2             1 1   1 1   76
77 8                 1   1               1       1               1         1                                 2             77
78 11     1   2       1   1                 1                             1   1                 2 1                         78
79 15         1   1     1 1                 1 2                   1     1       1       1           1     1       1     1   79
80 9                                                   1     1           1         1 1   1         1       1           1   80
81 15               1   1       2       1                 3                       1   2       1         1 1           1     81
82 6                                                 1 1                             2               1           1         82
83 11                           1     1         1   1 1             1 1                   1 1           1       1           83
84 14         1     1             1             1 1             1               2       1 1       1           1       1 1   84
85 16 1       1 2           1       1                 1     1                     1       1 1 3                   1 1       85
86 14     1                     1   1 1   1             1             2 1             1   1       1   1     1               86
87 10           1         1             1                 1 1   1         1                               1     1   1       87
88 12                 1               2   1     1                   1       1                 1           1   2           1 88
89 9                       1   1                         1     1     1             1   1           1                   1   89
90 9   2             1     1       2     1   1                                                                 1           90
91 11                                 1 2       1 2                 1 1                   1         1   1                   91
92 11 1             1         1   1                             1         1 2   1                     1         1           92
93 13               1           1               2 1       1       1 1   1                       1                 1   1 1   93
94 14           1               1                     1     1           1 1     1                     1       1 1 2 1 1     94
95 10                   1                 1           1                   1 2       1               1           1   1       95
96 14 2   1 1     1   1       1                               1       1             1       1     1 1           1           96
97 15 1   1     1 1                   1             1 1             2         1         1             1       1 1         1 97
98 9 1       1                       1           1       1                 1   2                                     1     98
99 9   1     1           1                     1                                                 1 1 1       1           1 99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
16
/
01
09
/
01
02
/
01
26
/
12
19
/
12
12
/
12
05
/
12
28
/
11
21
/
11
14
/
11
07
/
11
31
/
10
24
/
10
17
/
10
10
/
10
03
/
10
26
/
09
19
/
09
12
/
09
05
/
09
29
/
08
22
/
08
15
/
08
08
/
08
01
/
08
25
/
07
18
/
07
11
/
07
04
/
07
27
/
06
20
/
06
13
/
06
06
/
06
30
/
05
23
/
05
16
/
05
09
/
05
02
/
05
25
/
04
18
/
04
11
/
04
04
/
04
28
/
03
21
/
03
14
/
03
07
/
03
28
/
02
21
/
02
14
/
02
07
/
02
31
/
01
24
/
01
17
/
01
10
/
01
03
/
01
27
/
12
20
/
12
13
/
12
06
/
12
Ngày
/
Tháng