BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Sóc Trăng 60 KỲ ĐẾN NGÀY 16/09/2020

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
16
/
09
09
/
09
02
/
09
26
/
08
19
/
08
12
/
08
05
/
08
29
/
07
22
/
07
15
/
07
08
/
07
01
/
07
24
/
06
17
/
06
10
/
06
03
/
06
27
/
05
20
/
05
13
/
05
06
/
05
29
/
04
25
/
03
18
/
03
11
/
03
04
/
03
26
/
02
19
/
02
12
/
02
05
/
02
29
/
01
22
/
01
15
/
01
08
/
01
01
/
01
25
/
12
18
/
12
11
/
12
04
/
12
27
/
11
20
/
11
13
/
11
06
/
11
30
/
10
23
/
10
16
/
10
09
/
10
02
/
10
25
/
09
18
/
09
11
/
09
04
/
09
28
/
08
21
/
08
14
/
08
07
/
08
31
/
07
24
/
07
17
/
07
10
/
07
Ngày
/
Tháng
00 15 1                     1 1       1     1       2         1     1       1       2                 1               1   1 00
01 11       1         1   1                               1   1     1     1                 1           1             1 1   01
02 14     1                   1             1           1         1 1   1       2       1     2         1   1               02
03 9   1                       1                       1 1 1                     1                               1     1 1 03
04 14             1     1   1     2       2         1   1       1   1 1         1                               1           04
05 11                     1             1             1 1       1       1       1               1       1 1       1         05
06 8                           1     1 1         1       1                           1   1                   1             06
07 15     1   1           1       1                                 1     1               1 1 1     1         2 1       1 1 07
08 17   1     1               1   1                   1     2                     1       1             1   3 1 1 1     1   08
09 5 1               1                           1                                                       1         1       09
10 16     1 1   1   2   1     1       1   1                               1 1                   1               1 1 1 1     10
11 9               1           1     1     1                           1                 1         2           1           11
12 8                                                   1     1 1   1         1                             1       1     1 12
13 4                                             1           1                         1                             1     13
14 14   1   1     1           1                                     1       1     1 1 1 1     1           1     1         1 14
15 11   1         1             1             1 1                                 1             1         2       1       1 15
16 10     2   1       1                 1           1                             1 1     1                         1       16
17 8                           1       1           1       1               1               1         1             1       17
18 7             1           1           1   1   1   1                         1                                           18
19 10             1                 1 2     1                                 1     1                     1         1 1     19
20 9             1                             1 1                       1     1       1           1   1   1               20
21 8           2                 1         1                                         1           1   1 1                   21
22 9     1                 1               2 1                 1                               1                 2         22
23 12       1     1   2     1 1                             1     1                         1     1       1 1               23
24 7   1               1 1                                                 1         1       1                     1       24
25 11   1       1             1                               1           1     1                   1   1       1       1 1 25
26 9 1 1                                       1             1                     1         1           1 1   1           26
27 10                       1           1     1           1                           1         1       1         1     1 1 27
28 7           1                                               1 1           1     1               1   1                   28
29 13   1                   1 1           1     1 1           1   1 1 1           1       1                       1         29
30 7                             1     1       1                       1       1                 1                     1   30
31 8       1                 2       2                                                               1       1     1       31
32 10                   1     1                         1         1         1 1     1           1   1 1                     32
33 5                       1                     1 1                       1               1                               33
34 12       1                       1       1         1       1             1 1   1   1                       1     1 1     34
35 16                 2 2             1 1   1                     1     1   1         1     1       1 1       1       1     35
36 8 1                         1             1                   1           1         1                       1 1         36
37 17 1       2                 1           1                 1   1     1     1         1       1 1 1 1 1     1           1 37
38 13         1     1 1             2     1         1   2               1                       1     1 1                   38
39 12         1   1   2                             1     1           2                 1         1     1                 1 39
40 20         1     1             1 2             1 1       2   1     1     1               1       1   1 1 1 1   1       1 40
41 13               1 1   1         1                       1                 2     2   1     1               1 1           41
42 11           1   1       1                     1 1       2           1       1                     1             1       42
43 14       1   1         1             1   1         1         1     1       1           1 1                       1 1   1 43
44 15     1                               1 1       1           1   1       1         1   1 2 1         1 1       1         44
45 11           1             1   1     1 1     1     2                       1                         1                 1 45
46 12         1     1   1             1                 1             1 1         1             1 1               1     1   46
47 14                         1       1         2       1     1 2 1   1 1                       1 1           1             47
48 4                       1                       1                                                         1       1     48
49 9 1           1               1     1   1           1 1                                               1 1               49
50 12             1 1     1                   1 1             1 1           1   1 2                 1                       50
51 16         1 1           1   1     1       1   1   1   1             1 1           1         1 1           1       1     51
52 10           1                             1 1         1                   1     1             1         2 1             52
53 11 1 1                               1 1         1                     2     1               1 1                       1 53
54 12         1               1     1   1   1           1                 1       1       1           1       1 1           54
55 13       1       1               1 1     1                       1   1             1   3 1       1                       55
56 13                   1 1     1 1   1   1   1 1       1 1     1             1               1                             56
57 12 1     1 1   1                     1 1           1     1     1           1                     1               1       57
58 10                   2         1     1       1   1                   1         1               1 1                       58
59 12   1     2 2                                                             1     1               1 1 2 1                 59
60 15     2         1 1     1     1           2       1                         1       2                     1   1   1     60
61 9       1     1     1         1                       1 1         1           1                                   1     61
62 9 1   1       1   1             1             1                             1               1                 1         62
63 9 1     2                               1       1   1                                   1 1                   1         63
64 11                 1 1             1   1         1   1       1 1 1   1                                           1       64
65 8     1                 1         1       1   1         1       1       1                                               65
66 8                 1       1           1             1       1         2                   1                             66
67 12       1   1 1             1                 2           2                         1 1                     1   1       67
68 9             1         1                                         1         1   1                           1   1   1 1 68
69 13   1 1                                 1             1 1     2 1 2                                   1       1       1 69
70 8                             1             1     1     1 1   1     1                                       1           70
71 9   1     1     1             1 1           1                   1           1               1                           71
72 6           1               1                                                         1 1               1           1   72
73 17     1 1 1         1           1         1                   1         1     1 2           1     1     1     1   1 1   73
74 14 1                   1       1     1     1   1   2             1     3                       1                 1       74
75 6 1                         1                             1       1                                   1     1           75
76 12             1 1     1         1   1                 1                                   2   2           1       1     76
77 6                             1                       1 1         1               1                                   1 77
78 5                           1                               1                             1           1   1             78
79 10 2   2         1       1           1                                                   1 1                           1 79
80 6             1             1           1                                 1           1       1                         80
81 10 1       1           1           1   1         1                             2     1                   1               81
82 9     1             1           1     1                 1         1   1     1                     1                     82
83 11   1   1   1 1                                                       2                 1         2   1             1   83
84 6                                           1                         1                     1   1 1   1                 84
85 13 1 3           1         1     1                                   1         1   1   1 1                   1           85
86 13     1         1   2       1               1 2   1               1     1                                   1       1   86
87 11   1       1     1                               1 1 1         1       1     1 1         1                             87
88 11 1 1             1   1                           1   1     1     1                 2             1                     88
89 10       1               2                     1   1             1       1                     1                   1 1   89
90 9       1             2         1                       1           1               1           1               1       90
91 13                         1 2               1         1     1               1         1 1   1               1     1 1   91
92 11               1                 1 1 2   1         1 1       1   1 1                                                   92
93 8                     1                         1         1                       3               1               1     93
94 12 1   1 1   1       1   1   1         1   1                               1       1 1                                   94
95 5                             1                           1                                           1           1 1   95
96 15         1         1 1                   1           1     1 2                   1 1   1     2         1           1   96
97 10                     1                   1       1       1             1                 2 1       1               1   97
98 8           1     1     1                   1                             1                     1       1       1       98
99 12               1     1         2                               1           1   2 1 1 1                 1               99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
16
/
09
09
/
09
02
/
09
26
/
08
19
/
08
12
/
08
05
/
08
29
/
07
22
/
07
15
/
07
08
/
07
01
/
07
24
/
06
17
/
06
10
/
06
03
/
06
27
/
05
20
/
05
13
/
05
06
/
05
29
/
04
25
/
03
18
/
03
11
/
03
04
/
03
26
/
02
19
/
02
12
/
02
05
/
02
29
/
01
22
/
01
15
/
01
08
/
01
01
/
01
25
/
12
18
/
12
11
/
12
04
/
12
27
/
11
20
/
11
13
/
11
06
/
11
30
/
10
23
/
10
16
/
10
09
/
10
02
/
10
25
/
09
18
/
09
11
/
09
04
/
09
28
/
08
21
/
08
14
/
08
07
/
08
31
/
07
24
/
07
17
/
07
10
/
07
Ngày
/
Tháng