BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Sóc Trăng 60 KỲ ĐẾN NGÀY 08/07/2020

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
08
/
07
01
/
07
24
/
06
17
/
06
10
/
06
03
/
06
27
/
05
20
/
05
13
/
05
06
/
05
29
/
04
25
/
03
18
/
03
11
/
03
04
/
03
26
/
02
19
/
02
12
/
02
05
/
02
29
/
01
22
/
01
15
/
01
08
/
01
01
/
01
25
/
12
18
/
12
11
/
12
04
/
12
27
/
11
20
/
11
13
/
11
06
/
11
30
/
10
23
/
10
16
/
10
09
/
10
02
/
10
25
/
09
18
/
09
11
/
09
04
/
09
28
/
08
21
/
08
14
/
08
07
/
08
31
/
07
24
/
07
17
/
07
10
/
07
03
/
07
26
/
06
19
/
06
12
/
06
05
/
06
29
/
05
22
/
05
15
/
05
08
/
05
01
/
05
Ngày
/
Tháng
00 16   1 1       1     1       2         1     1       1       2                 1               1   1 1   1               00
01 10 1                               1   1     1     1                 1           1             1 1                 1     01
02 14     1             1           1         1 1   1       2       1     2         1   1                         1         02
03 10       1                       1 1 1                     1                               1     1 1     1 1             03
04 14   1     2       2         1   1       1   1 1         1                               1           1       1           04
05 12 1             1             1 1       1       1       1               1       1 1       1                           1 05
06 9       1     1 1         1       1                           1   1                   1                     1           06
07 14 1       1                                 1     1               1 1 1     1         2 1       1 1       1             07
08 16     1   1                   1     2                     1       1             1   3 1 1 1     1                 1     08
09 7                         1                                                       1         1         1   1         1 1 09
10 14     1       1   1                               1 1                   1               1 1 1 1       1   1         1 1 10
11 11       1     1     1                           1                 1         2           1               1 1   1         11
12 9                               1     1 1   1         1                             1       1     1                 1   12
13 6                         1           1                         1                             1     1     1             13
14 12     1                                     1       1     1 1 1 1     1           1     1         1                   1 14
15 10       1             1 1                                 1             1         2       1       1                   1 15
16 8               1           1                             1 1     1                         1                   2       16
17 10       1       1           1       1               1               1         1             1       1                 1 17
18 10     1           1   1   1   1                         1                                             1         1   1 1 18
19 10           1 2     1                                 1     1                     1         1 1                     1   19
20 10                       1 1                       1     1       1           1   1   1                 1               1 20
21 8         1         1                                         1           1   1 1                   1             1     21
22 9   1               2 1                 1                               1                 2                       1     22
23 11   1 1                             1     1                         1     1       1 1                 2             1   23
24 6 1                                                 1         1       1                     1                 1         24
25 9     1                               1           1     1                   1   1       1       1 1                     25
26 7                       1             1                     1         1           1 1   1                               26
27 11   1           1     1           1                           1         1       1         1     1 1         1           27
28 8                                       1 1           1     1               1   1                     1       1         28
29 15   1 1           1     1 1           1   1 1 1           1       1                       1             1 1   1         29
30 10         1     1       1                       1       1                 1                     1           1 1     1   30
31 7     2       2                                                               1       1     1                           31
32 12     1                         1         1         1 1     1           1   1 1                       1 1       1       32
33 9   1                     1 1                       1               1                                 1 1 1   1         33
34 12           1       1         1       1             1 1   1   1                       1     1 1                 1       34
35 14             1 1   1                     1     1   1         1     1       1 1       1       1     1     1             35
36 9       1             1                   1           1         1                       1 1                     1   1   36
37 16       1           1                 1   1     1     1         1       1 1 1 1 1     1           1                 1 1 37
38 10           2     1         1   2               1                       1     1 1                                       38
39 11                           1     1           2                 1         1     1                 1   1         2       39
40 21         1 2             1 1       2   1     1     1               1       1   1 1 1 1   1       1       1   1       1 40
41 11 1         1                       1                 2     2   1     1               1 1                               41
42 9   1                     1 1       2           1       1                     1             1                           42
43 15 1             1   1         1         1     1       1           1 1                       1 1   1   1 1   1           43
44 16                 1 1       1           1   1       1         1   1 2 1         1 1       1           1             1   44
45 11     1   1     1 1     1     2                       1                         1                 1         1           45
46 10             1                 1             1 1         1             1 1               1     1               1       46
47 14     1       1         2       1     1 2 1   1 1                       1 1           1                                 47
48 8   1                       1                                                         1       1           1 1   1     1 48
49 9         1     1   1           1 1                                               1 1                         2         49
50 12 1                   1 1             1 1           1   1 2                 1                         1   1             50
51 16   1   1     1       1   1   1   1             1 1           1         1 1           1       1         1         1     51
52 10                     1 1         1                   1     1             1         2 1                 1               52
53 10               1 1         1                     2     1               1 1                       1                 1   53
54 14     1     1   1   1           1                 1       1       1           1       1 1               1   1   1       54
55 12           1 1     1                       1   1             1   3 1       1                             1             55
56 13 1     1 1   1   1   1 1       1 1     1             1               1                             1                   56
57 9               1 1           1     1     1           1                     1               1                   1       57
58 8         1     1       1   1                   1         1               1 1                                           58
59 9                                                     1     1               1 1 2 1                       1     1       59
60 12   1     1           2       1                         1       2                     1   1   1           1             60
61 9         1                       1 1         1           1                                   1     1   2               61
62 7           1             1                             1               1                 1                       1 1   62
63 7                   1       1   1                                   1 1                   1         1                   63
64 10             1   1         1   1       1 1 1   1                                           1                   1       64
65 10   1         1       1   1         1       1       1                                               1         1     1   65
66 10     1           1             1       1         2                   1                               1           1 1   66
67 11       1                 2           2                         1 1                     1   1           1         1     67
68 11   1                                         1         1   1                           1   1   1 1 1 1     1           68
69 15                   1             1 1     2 1 2                                   1       1       1       1   1   1   1 69
70 10         1             1     1     1 1   1     1                                       1                   1     1     70
71 8         1 1           1                   1           1               1                                   1         1 71
72 6       1                                                         1 1               1           1             1         72
73 16           1         1                   1         1     1 2           1     1     1     1   1 1   2         1         73
74 13 1       1     1     1   1   2             1     3                       1                 1                           74
75 7       1                             1       1                                   1     1           1               1   75
76 11 1         1   1                 1                                   2   2           1       1             1           76
77 9         1                       1 1         1               1                                   1 2       1           77
78 5       1                               1                             1           1   1                                 78
79 8   1           1                                                   1 1                           1   1     2           79
80 6       1           1                                 1           1       1                                       1     80
81 9 1           1   1         1                             2     1                   1                             1     81
82 10           1     1                 1         1   1     1                     1                               2       1 82
83 10                                                 2                 1         2   1             1   1             1 1   83
84 7                       1                         1                     1   1 1   1                 1                   84
85 12     1     1                                   1         1   1   1 1                   1               1   1     1   1 85
86 9       1               1 2   1               1     1                                   1       1                       86
87 12                             1 1 1         1       1     1 1         1                               1   1 1   1       87
88 8 1                           1   1     1     1                 2             1                                         88
89 10   2                     1   1             1       1                     1                   1 1               1       89
90 9 2         1                       1           1               1           1               1                     1     90
91 15     1 2               1         1     1               1         1 1   1               1     1 1             1 1       91
92 15             1 1 2   1         1 1       1   1 1                                                     1 1         1   2 92
93 13 1                         1         1                       3               1               1           1 1     1 1 1 93
94 7   1   1         1   1                               1       1 1                                                       94
95 7         1                           1                                           1           1 1                 1 1   95
96 16 1                   1           1     1 2                   1 1   1     2         1           1       2     1         96
97 10 1                   1       1       1             1                 2 1       1               1                       97
98 6   1                   1                             1                     1       1       1                           98
99 13 1         2                               1           1   2 1 1 1                 1                   1       1       99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
08
/
07
01
/
07
24
/
06
17
/
06
10
/
06
03
/
06
27
/
05
20
/
05
13
/
05
06
/
05
29
/
04
25
/
03
18
/
03
11
/
03
04
/
03
26
/
02
19
/
02
12
/
02
05
/
02
29
/
01
22
/
01
15
/
01
08
/
01
01
/
01
25
/
12
18
/
12
11
/
12
04
/
12
27
/
11
20
/
11
13
/
11
06
/
11
30
/
10
23
/
10
16
/
10
09
/
10
02
/
10
25
/
09
18
/
09
11
/
09
04
/
09
28
/
08
21
/
08
14
/
08
07
/
08
31
/
07
24
/
07
17
/
07
10
/
07
03
/
07
26
/
06
19
/
06
12
/
06
05
/
06
29
/
05
22
/
05
15
/
05
08
/
05
01
/
05
Ngày
/
Tháng