BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Sóc Trăng 60 KỲ ĐẾN NGÀY 15/08/2018

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
15
/
08
08
/
08
01
/
08
25
/
07
18
/
07
11
/
07
04
/
07
27
/
06
20
/
06
13
/
06
06
/
06
30
/
05
23
/
05
16
/
05
09
/
05
02
/
05
25
/
04
18
/
04
11
/
04
04
/
04
28
/
03
21
/
03
14
/
03
07
/
03
28
/
02
21
/
02
14
/
02
07
/
02
31
/
01
24
/
01
17
/
01
10
/
01
03
/
01
27
/
12
20
/
12
13
/
12
06
/
12
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
09
/
08
02
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
05
/
07
Ngày
/
Tháng
00 11           1         1     1                 1                                     1     1 1   1 1   1     1           00
01 9         1                   1             1             1                   1             1 1   1   1                 01
02 11       1         1 1     1   1       1               1                                       1     1         1 1       02
03 7                             1                                     1           1 1       1               1       1     03
04 11     1   1 1         1 1           1         1                   1         1                 1               1         04
05 9   1                   1         1               1       1 1                           1             1       1         05
06 14 1                       1 1                 1   1     1         1               1   2 1           1 1     1           06
07 5                                   1                             1             1           2                           07
08 7       1   1         1 1               1               1                               1                               08
09 13         1     1 1           1       1                                 1 2   1 1 1 1                                 1 09
10 8                   1         1                 1               1     1       1           1                           1 10
11 10 1 1       1         1                     1   1 1             1                                                 2     11
12 15 2                   1         1     1     1                         1       1     1             1     1     1 1 1 1   12
13 8                           1                                                         2 1 1     2         1             13
14 13 1                                     1   1                       1 1       1           1   1   1     1       1 1   1 14
15 13             1 1       1         2     1       1   1 1       1     1                           1           1           15
16 15     1           1 1   1           1 1                 1       1           1     1 1     1   1         1         1     16
17 11                                     1         1 1     1 1         2 1             1             1   1                 17
18 13                       1               1 1           1 1         1 1                 1   2     1     1 1               18
19 7                                       1   1 1                 1                                     1         1   1   19
20 7               1     1       1         1                                                     1     1     1             20
21 10 1 1       1     1             1               1           2                     1     1                               21
22 13     1           1   1             1         1             1 1           1 1 1                     1       1   1       22
23 12           1           1         1       1   1   2     1 1       1         1           1                               23
24 4 1                                                                             1                       1 1             24
25 5     1   1   1                       1                 1                                                               25
26 13     1 1 1   1     1           1 1               1       1 1                   1                           1 1         26
27 15   1                                 1         1     1     1 1   1         1 2             1                 2 1   1   27
28 11 1             1 1     1   1                                           1   1     1 1                           1   1   28
29 7   1               1     1                                 1                           1     2                         29
30 10         1               1     1             1               1                     1                 1   1 1         1 30
31 9   1   1                           1     2 1   1                               1                               1       31
32 13             2       1       1   1     1                                   1     1             1         2     1   1   32
33 9   1                             1 1       1                 1         1                   1     1             1       33
34 7                             1         1                     1                             1           1     1       1 34
35 10       1   1         1   1       1   1           1                         1     1 1                                   35
36 11               1   1       1 1           1   1                 1       1       1                 1       1             36
37 17   1   1 1                   2             1   1 1   1     1     1   1       1             1         1   1   1         37
38 5     1                                                   1                   2                           1             38
39 13   1                             1   1                     1             1     1     1   1         1   2   1     1     39
40 12       1       1   1     1 1 1       1                             1   1 2                 1                           40
41 16 1 1 1 2               1   1   2                 1 1 2               1     2                                           41
42 12                       1 1                             1     1             1           2 1             1 1           2 42
43 19           1 2 1           1   1 1     1       1     1   1       2           1               1           1 2         1 43
44 10                   1     1     1                                   1       1 1                   1   1 1           1   44
45 12             1                         1   1 1               1       2   1                       1     1 1   1         45
46 7             1     1                               1                       1   1 1   1                                 46
47 10   1     1 1                             1                         1     1 1                         1       1     1   47
48 10         1       1                 1                     1       1             1   1     1       1               1     48
49 17     1 1                           3           1   1     3 2 1 1   1                 1           1                     49
50 6                           1                 1   1 1                 1                             1                   50
51 12       1       1   1                       1       2         1   1     1 1 1                       1                   51
52 13       1   1     1     1   1                       1   1   1       1     1         1         1 1                       52
53 11   1             1       1             2                                               1   1 1   1 1               1   53
54 12 2                   1       1 1 1         1 1                         1                             2           1     54
55 5     1   1                         1                                   1 1                                             55
56 12             1                           1     1                         1     1 3   2             1       1           56
57 9                 1                       1 1         1                 1                       1     1   1         1   57
58 15         1 1     1       1   1   1   1   2                           1                 1       1   1           1     1 58
59 10   1           1 1 1   1                   2         1                           1                             1       59
60 7       2       1       1                                   1                                                     1   1 60
61 12   1       1     1       1       1             1       3                 1 1                               1           61
62 8                             1             1         1                 1             2     1                       1   62
63 13     1       1       1         2   1                               1               2         1       1               2 63
64 8                                   1                       2                   1     1     1   1 1                     64
65 6                           1     1                 1                                     1                 1 1         65
66 10 1 1                             1   1         1                             1         1   1                       1 1 66
67 12                   1   1                     1             1   1   1 1                   1   2 1         1             67
68 9               1     1   1             1             1             1 1                             1             1     68
69 13       1       3             1           2     1   1   1               1                         1             1       69
70 12     1     1                     1                       1                   2   1                     3       1     1 70
71 7             1   1                                                       1       1 1             1             1       71
72 16                 1                 1                   1 1             1     1   1 1       2           1 1     1 3     72
73 8   1         2                                         1 1     1         1                         1                   73
74 4             1                         1           1           1                                                       74
75 9           2 1                                 1                           1                             1 1     1 1   75
76 12     1                                       1   2             1 1   1 1             1 1                     1 1       76
77 8 1               1         1                                 2                                     1             1 1   77
78 9                         1   1                 2 1                                   1         1   2                   78
79 13                 1     1       1       1           1     1       1     1             1   1           1 1       1       79
80 13       1     1           1         1 1   1         1       1           1       1         1     1                 1     80
81 12         3                       1   2       1         1 1           1           1                       1             81
82 11     1 1                             2               1           1             1               2   1                 1 82
83 11   1 1             1 1                   1 1           1       1                 1                           1       1 83
84 12 1             1               2       1 1       1           1       1 1       1                                   1   84
85 14     1     1                     1       1 1 3                   1 1                     1 2 1                         85
86 14       1             2 1             1   1       1   1     1                       1             1 2               1   86
87 14         1 1   1         1                               1     1   1           1     1         1       1   2 1         87
88 13                   1       1                 1           1   2           1             1         1   1           1 2   88
89 11         1     1     1             1   1           1                   1   1       1                   1             1 89
90 3                                                               1                       1 1                             90
91 9 2                 1 1                   1         1   1                               2                               91
92 11               1         1 2   1                     1         1                   1 1       1                       1 92
93 10 1       1       1 1   1                       1                 1   1 1                       1                       93
94 15     1     1           1 1     1                     1       1 1 2 1 1                       1       1             1   94
95 13     1                   1 2       1               1           1   1           1         1   1             2           95
96 11             1       1             1       1     1 1           1               1       1       1 1                     96
97 13   1 1             2         1         1             1       1 1         1   1     1       1                           97
98 9 1       1                 1   2                                     1                                       3         98
99 6                                                 1 1 1       1           1                                 1           99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
15
/
08
08
/
08
01
/
08
25
/
07
18
/
07
11
/
07
04
/
07
27
/
06
20
/
06
13
/
06
06
/
06
30
/
05
23
/
05
16
/
05
09
/
05
02
/
05
25
/
04
18
/
04
11
/
04
04
/
04
28
/
03
21
/
03
14
/
03
07
/
03
28
/
02
21
/
02
14
/
02
07
/
02
31
/
01
24
/
01
17
/
01
10
/
01
03
/
01
27
/
12
20
/
12
13
/
12
06
/
12
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
09
/
08
02
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
05
/
07
Ngày
/
Tháng