BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Sóc Trăng 60 KỲ ĐẾN NGÀY 23/05/2018

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
23
/
05
16
/
05
09
/
05
02
/
05
25
/
04
18
/
04
11
/
04
04
/
04
28
/
03
21
/
03
14
/
03
07
/
03
28
/
02
21
/
02
14
/
02
07
/
02
31
/
01
24
/
01
17
/
01
10
/
01
03
/
01
27
/
12
20
/
12
13
/
12
06
/
12
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
09
/
08
02
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
07
/
06
31
/
05
24
/
05
17
/
05
10
/
05
03
/
05
26
/
04
19
/
04
12
/
04
Ngày
/
Tháng
00 11   1                 1                                     1     1 1   1 1   1     1                   1     1         00
01 11     1             1             1                   1             1 1   1   1                 1       2               01
02 8 1   1       1               1                                       1     1         1 1                               02
03 10     1                                     1           1 1       1               1       1             2           1   03
04 7           1         1                   1         1                 1               1             1                   04
05 8         1               1       1 1                           1             1       1                   1             05
06 17 1 1                 1   1     1         1               1   2 1           1 1     1                   1     1     1 1 06
07 9           1                             1             1           2                                 1     2         1 07
08 5               1               1                               1                                           1         1 08
09 16     1       1                                 1 2   1 1 1 1                                 1 1 1         1     1 2   09
10 15     1                 1               1     1       1           1                           1       1 1     2 1 1 1 1 10
11 11                   1   1 1             1                                                 2                     1 1 2 1 11
12 14       1     1     1                         1       1     1             1     1     1 1 1 1     2                     12
13 13   1                                                         2 1 1     2         1             1     1   1     1 1     13
14 21               1   1                       1 1       1           1   1   1     1       1 1   1 1 1 1   2 2   1     1   14
15 14         2     1       1   1 1       1     1                           1           1                     1 1 1 1       15
16 12           1 1                 1       1           1     1 1     1   1         1         1     1                       16
17 14             1         1 1     1 1         2 1             1             1   1                   1       1   1         17
18 12               1 1           1 1         1 1                 1   2     1     1 1                                       18
19 9               1   1 1                 1                                     1         1   1             1 1           19
20 8     1         1                                                     1     1     1                   1       1 1       20
21 8       1               1           2                     1     1                                         1           1 21
22 12           1         1             1 1           1 1 1                     1       1   1       1               1       22
23 11         1       1   1   2     1 1       1         1           1                                   1                   23
24 5                                                       1                       1 1                             1     1 24
25 5             1                 1                                                                     1     1 1         25
26 9       1 1               1       1 1                   1                           1 1                               1 26
27 18             1         1     1     1 1   1         1 2             1                 2 1   1   1   1 1             1   27
28 9   1                                           1   1     1 1                           1   1     1                   1 28
29 8 1                                 1                           1     2                         1               1     1 29
30 15 1     1             1               1                     1                 1   1 1         1 1 1 1   1 1       1     30
31 8           1     2 1   1                               1                               1                           1   31
32 12     1   1     1                                   1     1             1         2     1   1         1               1 32
33 11         1 1       1                 1         1                   1     1             1       1       1     1         33
34 9     1         1                     1                             1           1     1       1   1                   1 34
35 8 1       1   1           1                         1     1 1                                         1                 35
36 9   1 1           1   1                 1       1       1                 1       1                                     36
37 14     2             1   1 1   1     1     1   1       1             1         1   1   1                                 37
38 6                                 1                   2                           1                               1   1 38
39 12         1   1                     1             1     1     1   1         1   2   1     1                             39
40 11 1 1 1       1                             1   1 2                 1                                     1 1           40
41 12   1   2                 1 1 2               1     2                                               2                   41
42 13 1                             1     1             1           2 1             1 1           2         1         1     42
43 15   1   1 1     1       1     1   1       2           1               1           1 2         1                         43
44 9 1     1                                   1       1 1                   1   1 1           1                           44
45 12               1   1 1               1       2   1                       1     1 1   1           1                     45
46 5                           1                       1   1 1   1                                                         46
47 9                 1                         1     1 1                         1       1     1       1           1       47
48 11           1                     1       1             1   1     1       1               1                   1 1     1 48
49 17           3           1   1     3 2 1 1   1                 1           1                         1           1       49
50 8   1                 1   1 1                 1                             1                     1             1       50
51 10                   1       2         1   1     1 1 1                       1                                     1     51
52 12   1                       1   1   1       1     1         1         1 1                               1       2       52
53 11 1             2                                               1   1 1   1 1               1             1       1     53
54 12     1 1 1         1 1                         1                             2           1                       1 2   54
55 3           1                                   1 1                                                                     55
56 13                 1     1                         1     1 3   2             1       1                 1     1           56
57 9                 1 1         1                 1                       1     1   1         1                 1         57
58 14 1   1   1   1   2                           1                 1       1   1           1     1     1 1                 58
59 9                   2         1                           1                             1       2   1           1       59
60 5                                   1                                                     1   1     1 1                 60
61 14 1       1             1       3                 1 1                               1                       3     2     61
62 8     1             1         1                 1             2     1                       1                           62
63 13       2   1                               1               2         1       1               2         1   2           63
64 11           1                       2                   1     1     1   1 1                       1 1           1       64
65 7   1     1                 1                                     1                 1 1                       1         65
66 10         1   1         1                             1         1   1                       1 1 1       1               66
67 12                     1             1   1   1 1                   1   2 1         1               1       1             67
68 8 1             1             1             1 1                             1             1               1             68
69 13     1           2     1   1   1               1                         1             1             1             1 2 69
70 11         1                       1                   2   1                     3       1     1         1               70
71 6                                                 1       1 1             1             1                 1             71
72 17           1                   1 1             1     1   1 1       2           1 1     1 3       1   1                 72
73 5                               1 1     1         1                         1                                           73
74 4               1           1           1                                                                     1         74
75 6                       1                           1                             1 1     1 1                           75
76 12                     1   2             1 1   1 1             1 1                     1 1             1                 76
77 6   1                                 2                                     1             1 1                           77
78 11 1   1                 2 1                                   1         1   2                             1     1       78
79 13       1       1           1     1       1     1             1   1           1 1       1                     1       1 79
80 15 1         1 1   1         1       1           1       1         1     1                 1     1 1 1               1   80
81 10         1   2       1         1 1           1           1                       1               1                     81
82 11             2               1           1             1               2   1                 1 1                 1     82
83 9                 1 1           1       1                 1                           1       1 1           1           83
84 12       2       1 1       1           1       1 1       1                                   1     1                 1   84
85 12         1       1 1 3                   1 1                     1 2 1                                                 85
86 14             1   1       1   1     1                       1             1 2               1     1   1         1 1     86
87 13 1                               1     1   1           1     1         1       1   2 1                 1     1         87
88 18   1                 1           1   2           1             1         1   1           1 2       2     1       1 1 1 88
89 10           1   1           1                   1   1       1                   1             1     1       1           89
90 5                                       1                       1 1                             1 1                     90
91 8                 1         1   1                               2                                     1     1 1         91
92 12 1 2   1                     1         1                   1 1       1                       1       1             1   92
93 7                       1                 1   1 1                       1                                 1 1           93
94 14 1     1                     1       1 1 2 1 1                       1       1             1                     1 1   94
95 15 1 2       1               1           1   1           1         1   1             2           1             1   1     95
96 11           1       1     1 1           1               1       1       1 1                         1             1     96
97 10     1         1             1       1 1         1   1     1       1                                 1                 97
98 8   1   2                                     1                                       3                 1               98
99 7                         1 1 1       1           1                                 1                     1             99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
23
/
05
16
/
05
09
/
05
02
/
05
25
/
04
18
/
04
11
/
04
04
/
04
28
/
03
21
/
03
14
/
03
07
/
03
28
/
02
21
/
02
14
/
02
07
/
02
31
/
01
24
/
01
17
/
01
10
/
01
03
/
01
27
/
12
20
/
12
13
/
12
06
/
12
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
09
/
08
02
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
07
/
06
31
/
05
24
/
05
17
/
05
10
/
05
03
/
05
26
/
04
19
/
04
12
/
04
Ngày
/
Tháng