BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Sóc Trăng 60 KỲ ĐẾN NGÀY 17/04/2024

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
17
/
04
10
/
04
03
/
04
27
/
03
20
/
03
13
/
03
06
/
03
28
/
02
21
/
02
14
/
02
07
/
02
31
/
01
24
/
01
17
/
01
10
/
01
03
/
01
27
/
12
20
/
12
13
/
12
06
/
12
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
09
/
08
02
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
07
/
06
31
/
05
24
/
05
17
/
05
10
/
05
03
/
05
26
/
04
19
/
04
12
/
04
05
/
04
29
/
03
22
/
03
15
/
03
08
/
03
Ngày
/
Tháng
00 9           1                     1       1 2 1           1           1                               1                 00
01 7                       1     1         1                                         1       1 1                     1     01
02 16                     1   1       1       1       2     1       1 3     1       1         1 1                 1         02
03 12     1 1               1       1         1   1               1             1               1 1                 2       03
04 12           1 1           1 1 2                                   1 1               1 1   1                           1 04
05 11 1 1                       1 1         1     1                                                   1   1 1     1       1 05
06 7             1                                   1   1 1                     1             1                 1         06
07 10   1           1                                       1     1           1       1                     2       1   1   07
08 10   1       1   1                 1         1                                       1 1                   1         1 1 08
09 8         1                                 1           1                     1       1   1   1         1               09
10 12 1                   1         1     1   1 1         1   1                 1                 1     1                 1 10
11 12       1           3   1           1       1                         1   1   1 1                   1                   11
12 12             2         1       1           1                   1   1   1       1               1 1               1     12
13 10     1 1         1 1                                 1           1 1 1                               1           1     13
14 10 1         1           1                   1 1                       1 1   1     1                               1     14
15 9 1                         1         1               1   1           1                         1         1     1       15
16 18   1 1   1     1 1               1 1   1   1     1       1 1 1 1 1                   1                             2   16
17 11                 2       2     2         1     1 1                                         1                     1     17
18 12                   1           1 1           1 1   1             1         1               1         1 1     1         18
19 16   1     1   1           1 1       1 1             1     1 1                   1         1       1 1     1         1   19
20 10                 2   1           1                       1 1               1     1                               1 1   20
21 7 1     1                                                             1   1       1           1   1                     21
22 12         1     1       1                   1         1           1                   1           1 1           2 1     22
23 14                             1                         1             1     1   1   1 1   1   1   1     1   2     1     23
24 14               1   1             1 1       1           1 1 1 1   1   1                           1     1   1           24
25 16     1 1         1   1               1 1     1   1 1           1 1 1                   1       1 1         1           25
26 11                   1               1                     1         1   1 1         1                     1 1   1     1 26
27 8                                   1 1       1               1         1                             1       1       1 27
28 14           1 1   1               1   1       1           1   1 1                                     1 1 1   1       1 28
29 3                                                       1       1                               1                       29
30 10             1       1       1   1                             1             1   1 1 2                                 30
31 11               1 1           1           1 1 1   1   1                         1     1                   1             31
32 14 1 1                 1         1   1           1           1 1         1   1     1 1                         1     1   32
33 14       1 2                           1         1 1   1 1   1                   1   1   1   1                       1   33
34 7               1                 1             1   1                             1     1     1                         34
35 13       1       1           1   1 1     1                       1   1       1                 1                 1   1 1 35
36 10     2   1 1                                         1       1             1   1                         1         1   36
37 16   1   2 1         1       1     1   1         1       1                   1           1                   1   1 2     37
38 7 1                   1                         1   2                               1               1                   38
39 10         1                           1         1       1 1         1                 1               1 2               39
40 15       2       1 1                         1                   1       1     1   1         1       1   2   1 1         40
41 13 1           1     1     1   1             1       1   1               1       1         1       1                 1   41
42 7               1           1           1                                                       1 1   1   1             42
43 10 1 2       1                   1   1               1             1                       1     1                       43
44 14       1                       1   2                   1   2   1                     1       1     2 1   1             44
45 6                           1                   1       1           1                 1                   1             45
46 7         1   1                               1   1                 1       1                                   1       46
47 10 2       1             1               1   1         1         1     1           1                                     47
48 13   1             1       1                   1       1 1           1         2 1           1           1       1       48
49 7               1       1                                       1         1   1           1               1             49
50 6     2                                               1                     2             1                             50
51 6                                             1   1                             1             1   1                 1   51
52 10   1 1 1           1     1                                         1 1 1               1         1                     52
53 14             1 1                 1     1           1                 1   1 1 1         1 1 1   2                       53
54 8                                 1                   1   1 1           1               1                 1   1         54
55 8                           1       1 1   1                       1           1                             2           55
56 8   1                 1           1           1           1                                 1                 1     1   56
57 16           1           1               1 1 1 1             2     1   1     1     1                         2   1 1     57
58 10                 1         1           1       1             1             1           1 1   1 1                       58
59 9             1                         1     1                   1   1           1         1           1             1 59
60 16         1               1           1   2             1 2     1     1 1           2     1         1               1   60
61 13 1     1   1     1 2         1     1     1                                     1 1                               2     61
62 3                     1                                       1               1                                         62
63 11                       1       1   1         1     1     1       1             1   1     1       1                     63
64 7 1                                                         1     1 1             1   1     1                           64
65 13               1               1         1         1   1           1           1 1 2   1       1     1                 65
66 13 1   1     1   1     1     1               1                       1   1                             2 1           1   66
67 6           1 1           1                                                     1             1                       1 67
68 14     1   1         1 2       1         1 1                   1                     1 1             2           1       68
69 16             1     1         1     1   1 1         1   1           1   1     1     1 1 1       1   1                   69
70 12     1         1 1             1   1     1       1                     1                             1         1   1 1 70
71 7           1 1                         1       1             1                         1   1                           71
72 16           1           1   1     1     1       2               1 1       2             2           1     1           1 72
73 7                       1                           1                                     1           1   1   1   1     73
74 13 1       1 1 1                                   1         1 1 1         2                         1       1         1 74
75 7   1                     1                                           1                         1     1     1 1         75
76 7                 1     2           1   1         1                                               1                     76
77 9     1             1     1   1     1               1                                     1               1 1           77
78 17   1         1 1               1     1 1 1               1     1   1   1 2   1 1             1                       1 78
79 11         1   1     1   1 1     1                           1                       1         1   1     1               79
80 11           1             1           1         1     1         1     1           2                           2         80
81 9     1   1       1         1               1   1                                   1 1   1                             81
82 6       1                         1               2                                         1   1                       82
83 7       1                                 1                     1                                   1     1 1   1       83
84 5                   1     1             1                                   1 1                                         84
85 7                     1           1                           1               1               1   1           1         85
86 12         1                   1       1             1 1       2       1                   1 1 1                     1   86
87 7                         1   1               1                           1                   1     1                 1 87
88 13 1 1       1     1                   1           2   1                       1             1     1       1           1 88
89 18 1 1 1       1               1     1           1 1 1 2                   1             1         1     1   1 1       1 89
90 11     1             1 1 2                                 1                                     1   1 1         1   1   90
91 10                     1   1 1 1                     1 1       1                               1             1     1     91
92 15               1     1   1           1   1               1       1       1   1 1       1       2       1       1       92
93 13 1 1             1           1                 1       1   1       1 1 1               1   1                     1     93
94 7           1         1     1 1                                                   1                           1 1       94
95 9               1               2     1                     1                   1       1                     1       1 95
96 10                     1 1   1                                 1         1 1   1               1       1           1     96
97 13     1 1 1 1                                               1             1 1       1 1 1       1   1       1           97
98 9     1 1                             1       1     1                                 1         1         1       1     98
99 10   1                       2   1               1           1       1   1 1                           1                 99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
17
/
04
10
/
04
03
/
04
27
/
03
20
/
03
13
/
03
06
/
03
28
/
02
21
/
02
14
/
02
07
/
02
31
/
01
24
/
01
17
/
01
10
/
01
03
/
01
27
/
12
20
/
12
13
/
12
06
/
12
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
09
/
08
02
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
07
/
06
31
/
05
24
/
05
17
/
05
10
/
05
03
/
05
26
/
04
19
/
04
12
/
04
05
/
04
29
/
03
22
/
03
15
/
03
08
/
03
Ngày
/
Tháng