BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Tiền Giang 60 KỲ ĐẾN NGÀY 28/11/2021

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
28
/
11
21
/
11
14
/
11
07
/
11
31
/
10
24
/
10
04
/
07
27
/
06
20
/
06
13
/
06
06
/
06
30
/
05
23
/
05
16
/
05
09
/
05
02
/
05
25
/
04
18
/
04
11
/
04
04
/
04
28
/
03
21
/
03
14
/
03
07
/
03
28
/
02
21
/
02
14
/
02
07
/
02
31
/
01
24
/
01
17
/
01
10
/
01
03
/
01
27
/
12
20
/
12
13
/
12
06
/
12
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
09
/
08
02
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
05
/
07
Ngày
/
Tháng
00 9       1       1                               1       1               1     1           1             1     1         00
01 7                 1     1               1                 1     1       1                                   1           01
02 11           1                       1     1           1               1                     1   2           2     1     02
03 11         1 1           1           1           1 1 1       1       1                                 1             1   03
04 7 1       1                                                           1                       1   1 1           1       04
05 8                             1                     1                     1     1           1           1 1   1         05
06 10                     2         1 1                   1   1                 1               2       1                   06
07 13                   1       1         1   1       1 1         1     1                 1     1           1     1     1   07
08 7                 1     1     1 1                             1 1                                     1                 08
09 10                           1   1 1         1 1     1         1                                               1     1 1 09
10 10                     1             1             1     1         2             1                     1           1   1 10
11 12                       1       1   1         1             1 1                 1 1             1 1       1           1 11
12 13       1 1         1       2 1             1                         1         1 1     1       1             1         12
13 18     1               1 1         2 1         1       1       1       1   1         1           1       1 1         2 1 13
14 13   1         1   1         1                         1       1 1 1           1 2                       1           1   14
15 9         1     1                   1         1   1         1                                         1     1         1 15
16 11           1 1   1         1       1             1         1 2                               1       1                 16
17 12 1           2     1                           2       1                         1       1       1 1 1                 17
18 15       1 1 1       1   1       1     1   1                                 2             2       1             1   1   18
19 8                           1                           1     1           1               1     1           1 1         19
20 13   1 1 1         1       1   1     2                       1           1           1             1       1             20
21 13               1                             1                   1   1           1   1 2     1     1   1     1 1       21
22 9               2   1             1                       1   1               1             1           1               22
23 7           1   1         1         1         1                                 1                     1                 23
24 13       1   1 1 1               1 1       1                     1                           1       1         1   1 1   24
25 7             1                           1                         1     1             1       1         1             25
26 10                     1         1   1   1         1             1             1                               2   1     26
27 14             1       1                           1   1     1       1     1       1 1 1           1   1   1       1     27
28 13               1     1               2             1     1                     1 1 1       2       1   1               28
29 10     1                                     1     1             1 1   1 1           1     1                           1 29
30 12 1       1     1   1 1   1   1                 1       1         1 1 1                                                 30
31 9 1 1   2 1                       1     1     1                                                   1                     31
32 12 1                 1                     1 1             1   1   1           1             1 1       1   1             32
33 9     1     1                                               1       1             2         1         1             1   33
34 11         1               2           1 1     1     1 1                                 1     1                       1 34
35 4           1         1           1                   1                                                                 35
36 17   1       1         2       1           1           1 1   1   2                   1 1   1             1         1   1 36
37 10             1   2             1 1   1             1                       1                 1             1           37
38 11                     1 1               1           1   1         1     1   1 1                       1               1 38
39 11     1     1       1     1 1                   1         1 2                           1                       1       39
40 10 3     1                       2                                             1     1       1 1                         40
41 6         1                                                               1   1     1           1                 1     41
42 9       1               1               1                           1     2                           1               2 42
43 13 1   1         1       1       1 1     2                           1     1                   1     1             1     43
44 16           1 1   1             1     1               1   2         2         1     1             1         1   2       44
45 8                         1 1 1                                   2         1       1                             1     45
46 4                           1               1                 1                                                     1   46
47 9     1   1   1         1             2                                     1       1                           1       47
48 9       2                           1       1 1             1       1               1   1                               48
49 12       1                     1   1   1       1   2                 1   1                 1       1     1               49
50 12 1                   1         1                                 1     1 1   1     1         1 1   1       1           50
51 8       1             1                     1           1   1         1                       1                       1 51
52 4   1     1                     1             1                                                                         52
53 11                 1 1         1               1                 1           1         1       1   1   1               1 53
54 7                                                               1 1     1   1                             1 1     1     54
55 9 1                       1           1   1       1 1                             1       1         1                   55
56 15               1   1                   1 2 1   2       1           1                 1   1 1     1     1               56
57 10           2                   1 1 1                 1             1         1           1                         1   57
58 8   1       1                             1 1     1                                 1                   1 1             58
59 11                       1   1           1   1   1                 1   1 1             1             1   1               59
60 11     1     1     1 1                                   1   1             1           1 1               1         1     60
61 14   1           1                   1 1           1   1         1     1       1               1         1     1 2       61
62 12               1                 1   1     1       2 1                     1     1               1           1   1     62
63 11                   1       1       1         1         1 2 1               1               1                   1       63
64 11         1     1             1     1   1     1 1             1                                           2       1     64
65 12   1       1   1       1   1                                                       1   1           1         2 1   1   65
66 16 1 1               1   1                             2             1   1   1 2 1           1       1           1 1     66
67 6                             1         1       1       1                       1                                     1 67
68 13   1                   1     1 1                     1   1 1   1   2             1               2                     68
69 10                         3       1   1 1 1 1                 1                                 1                       69
70 8                                   1                     1       1     1               1           1             1   1 70
71 8                                                                           1         1 1 1 1   1   1                 1 71
72 13 1   1     1     1         1 1                     1           1     2 1     1       1                                 72
73 10                       1 1       1     1                             1   1           1   1               1           1 73
74 14             1   2     1 2                   1   1 1       1 1       1           1                       1             74
75 11         1               1 1 1       1                     1                                 1   1   1     1 1         75
76 9   1 1 1         1                         1           1   1                   1                             1         76
77 11 1 1         2                           1       1                   1   1     1                   1     1             77
78 17     2 1       1   1 1       1       1     1 1                         2     1 1   1   1                       1       78
79 13   1     1                 1                       1   1                               1     2           1 1   1   2   79
80 11   1     1                       1 1             1           1   1                   1         1 1       1             80
81 8                     1                 1                 1                     1           1 1                   1   1 81
82 10 2 1               1         1                                                       1     1         1   1     1       82
83 14   1           1     1       1           1               1     1                 1             1     1 1   2       1   83
84 7     1                   1               1             1                   1     1           1                         84
85 13                             1 1     1                 1     1           1           1 1 2           1     2           85
86 15 2   2           1     1                 1 1   1   1         1         1               1 1                       1     86
87 10       1   1       1                         1     1                 1     1                         1         1   1   87
88 14         1       1                             1 2             1     2     1   1 1   1         1               1       88
89 7             1                                 1                               1     1           1     1 1             89
90 9             1   1                     1                 1               3                         1         1         90
91 13       1 1               1             1   1   1               1       1       1       1                   1 1     1   91
92 10             1           1       1   1                         1           1     1 1 1   1                             92
93 11   1 1               1                 1       2                           1   1         1   1 1                       93
94 9                   1       1                   1     1 1         1               1               1               1     94
95 13     1       1     1       1               1 1     1                   1     1                 3   1                   95
96 12         1   1         1         1                 1     1                       1 1 1 1               1       1       96
97 10   1   1         1                       1           1         1 2                                 1               1   97
98 8     1         1                         1               1         1     1   1                             1           98
99 8                               1           1         1 1 1             1               1                   1           99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
28
/
11
21
/
11
14
/
11
07
/
11
31
/
10
24
/
10
04
/
07
27
/
06
20
/
06
13
/
06
06
/
06
30
/
05
23
/
05
16
/
05
09
/
05
02
/
05
25
/
04
18
/
04
11
/
04
04
/
04
28
/
03
21
/
03
14
/
03
07
/
03
28
/
02
21
/
02
14
/
02
07
/
02
31
/
01
24
/
01
17
/
01
10
/
01
03
/
01
27
/
12
20
/
12
13
/
12
06
/
12
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
09
/
08
02
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
05
/
07
Ngày
/
Tháng