BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Tiền Giang 60 KỲ ĐẾN NGÀY 18/10/2020

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
09
/
08
02
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
07
/
06
31
/
05
24
/
05
17
/
05
10
/
05
03
/
05
29
/
03
22
/
03
15
/
03
08
/
03
01
/
03
23
/
02
16
/
02
09
/
02
02
/
02
26
/
01
19
/
01
12
/
01
05
/
01
29
/
12
22
/
12
15
/
12
08
/
12
01
/
12
24
/
11
17
/
11
10
/
11
03
/
11
27
/
10
20
/
10
13
/
10
06
/
10
29
/
09
22
/
09
15
/
09
08
/
09
01
/
09
25
/
08
18
/
08
11
/
08
Ngày
/
Tháng
00 8   1             1     1           2                     1                                                 1       1   00
01 4                     1                                                       1                 1                 1     01
02 14     1   2           2     1             1         2                       1     1             1             1       1 02
03 10               1             1                     2 1                         1 1     2                     1         03
04 12       1   1 1           1       1             1   1           1                     1                   1         1 1 04
05 8     1           1 1   1           1                                                     1 1           1               05
06 9     2       1                                 1                       1                 1       1 1                 1 06
07 14     1           1     1     1         1 1                               1       1   1 1                 1       1 2   07
08 7               1                                         1   1                       1             1   2               08
09 12                       1     1 1       1 2   1             2         2                                           1     09
10 7               1           1   1                               1   1       1                                       1   10
11 13         1 1       1           1               1 1         1   2         1                           1       1 1       11
12 9 1       1             1           1         1           1   1                                       1       1         12
13 13         1       1 1         2 1   1 1           1 1   1                 1             1                               13
14 13                 1           1           1   1   1                         1     1           1 1   1   1 1 1           14
15 10               1     1         1                                 1 1   1         1                   1     1         1 15
16 8       1       1                 1     2                           1                       1     1                     16
17 13   1       1 1 1                         2               1                 1       1             1     1       2       17
18 15   2       1             1   1       1       1 2         1   2                   1             1                 1     18
19 16   1     1           1 1         1 1 1       1 1 1           1       1   1               1 1   1                       19
20 7           1       1             1     1   1                                       1                       1           20
21 16 2     1     1   1     1 1       1                     1   1     1   1 2                               1 1             21
22 11     1           1                   1         1   1     1     1     1   1 1               1                           22
23 7               1                     1     1                 1                           1 1   1                       23
24 13     1       1         1   1 1   1                   1           1                 1   1                 1     1     1 24
25 7 1       1         1                                       1       1                 1   1                             25
26 13                       2   1     1     1     1           1   1               2 1           1                   1       26
27 10           1   1   1       1       1                                       1         1                   1   1       1 27
28 14     2       1   1                   1     1 1                     2     1     1 1           1                 1       28
29 10   1                           1                                 1     1 1         1       1         1 1   1           29
30 4                                                                                                   1         1 1     1 30
31 5           1                                         1         1                     1                           1     31
32 12     1 1       1   1                       1             1         1     1 1       1                     1         1   32
33 12     1         1             1     1             2             1               1     1             1 1     1           33
34 12 1     1                       1   1                 1 1     1             1           1       1     1           1     34
35 11                                         1   2   1           1   1   1     1 1                               1       1 35
36 7   1             1         1   1     1           1                                                           1         36
37 9       1             1           1                                       1     1 1     1   1             1             37
38 8               1               1     1       1                 1       1       1                                     1 38
39 12 1                       1                 1     1     1   1     1       1       1     1 1     1                       39
40 7     1 1                         1         1 1                       1     1                                           40
41 10         1                 1     1     1 1         1   1           1               1         1                         41
42 7               1               2           1                                     1     2                               42
43 10       1     1             1           1   1   2       1                                 1                         1   43
44 10           1         1   2                           1     1       1                     1           1             1   44
45 10                           1                     1 1   1             1       2                   1 1             1     45
46 13                             1                       1     1 1                 1   1   1   2               1   1 1 1   46
47 7                         1                                                   1     1   1                 1 1     1     47
48 9 1                                                 1 1       1                                   1 1   1 1   1         48
49 15   1       1     1                     2 2         1 1     1       1     1           1             1           1       49
50 12       1 1   1       1             1                     1           1         2   1     1                 1           50
51 8       1                       1       1                       1         1         1   1                   1           51
52 6                                                   1   1                               1       1             1 1       52
53 9       1   1   1               1     1       1               1                                           1 1           53
54 17                   1 1     1       1         1   2 1             2   1     1         1           1             3       54
55 5   1         1                                           1                                   1                 1       55
56 13   1 1     1     1                     1               2   1 1         1     1 1                                     1 56
57 10   1                         1             1                 1 2     1       2                         1               57
58 15                 1 1                           1   1   2           1             1 1     2   1           1   2         58
59 12             1   1                     1 1           1                 1   2         1               1               2 59
60 9 1               1         1         1 1           1           1   1                                   1               60
61 13       1         1     1 2                           1               2       1                     1 1       1     1   61
62 13           1           1   1       1                       1     1           1   1     1     2   2                     62
63 10     1                   1               1                                     1 1 1             1 1         1     1   63
64 12                   2       1                             2     1           1                 1   1 1   1             1 64
65 13 1           1         2 1   1                 1                 1       1   1 1                               1   1   65
66 10     1       1           1 1       1                   1                                       1     1     2           66
67 8                               1     1               1         1                         1     1     1 1               67
68 10           2                               1   1             2       1               1               1         1       68
69 7         1                       1                                           1     1 1   1   1                         69
70 13 1           1             1   1 1                         1   1                     1         2 1       1   1         70
71 22 1 1 1   1   1                 1       1 1 1   1         2       1 2     1               1         1 1 1 1 1           71
72 6                                 1         1         1                 1                         1         1           72
73 12   1               1           1       1             1                                 1     2   1 1     2             73
74 9                   1             1                     2   1               1 1     1 1                                 74
75 16       1   1   1     1 1         1   1   1               2 1         1                     2                     1   1 75
76 11                       1           1         1               1 1       1           1       1 1             1 1         76
77 14             1     1                 2         1   1     1     1       1         1     1 1 1                     1     77
78 11 1                       1                             1   1     1     1   1               1   1 1           1         78
79 11 1     2           1 1   1   2                       1                 1                         1                     79
80 7         1 1       1                 2   1               1                                                             80
81 11     1 1                   1   1           1           1               1                 1                       1 1 1 81
82 10     1         1   1     1                   1                         1   1         1                 1       1       82
83 14         1     1 1   2       1                                     1 1             1           1 1               1 1 1 83
84 6       1                                   1     1                         1                     1               1     84
85 14 1 2           1     2             2             1 1             1   1 1                               1               85
86 11 1 1                       1       1                   1         1     1       1     1   1                       1     86
87 17               1         1   1                       2             1           2   1         2 1   1     1   1     1 1 87
88 15         1               1                           1     1     2       1       1     1     2       2           1 1   88
89 10           1     1 1             1       1   1                           1       1         1                       1   89
90 13             1         1         1         1   1                     1       1 1             1 1   1           1     1 90
91 12 1                   1 1     1   1           1   2                       1                         1       1       1   91
92 2   1                                                             1                                                     92
93 8   1   1 1                             1                                           1 2     1                           93
94 12           1               1                   1 1         1       1             1                 1 2 1         1     94
95 9         3   1                       1     1                       1                     1             1               95
96 9 1               1       1           1                     1     1                           1 1 1                     96
97 14             1               1         1   2 1 1   1         1         1 1   1             1                     1     97
98 7                     1             1     1                                   1 1                         1 1           98
99 11 1                   1                         1 1   1         1               1 1                 1 1 1               99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
09
/
08
02
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
07
/
06
31
/
05
24
/
05
17
/
05
10
/
05
03
/
05
29
/
03
22
/
03
15
/
03
08
/
03
01
/
03
23
/
02
16
/
02
09
/
02
02
/
02
26
/
01
19
/
01
12
/
01
05
/
01
29
/
12
22
/
12
15
/
12
08
/
12
01
/
12
24
/
11
17
/
11
10
/
11
03
/
11
27
/
10
20
/
10
13
/
10
06
/
10
29
/
09
22
/
09
15
/
09
08
/
09
01
/
09
25
/
08
18
/
08
11
/
08
Ngày
/
Tháng